79
NEPRIMETNI GROMOBRANI KATALOG 2011

HERMI Katalog Gromobranske Opreme 2011 - SRB

  • Upload
    dukass

  • View
    1.413

  • Download
    117

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sa odlicnim ilustracijama

Citation preview

NEPRIMETNIGROMOBRANIKATALOG 2011

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI d.o.o.,

Hemingvejeva 17,

11080 Zemun, Srbija

Tel.: +381 11 316 04 85

Fax: +381 11 316 04 85

[email protected]

www.hermi.co.rs

NEPRIMETNIGROMOBANIKATALOG 2011

www.hermi.co.rs

Brojevi u krugovima predstavljaju stranice na kojim se nalaze elementi

INDIVIDUALNI OBJEKAT

POSLOVNI OBJEKAT

47

62

19

55

14

47

67

37

30

47

41

55

58

30

58

47

19

58

www.hermi.co.rs

Moć prirode, preMoć znanja.

Neprimetnigromobrani Izvođenje gromobranskIh InstalacIja

UVODUvod ...................................................................... 2Iz hronike ............................................................. 4Tehnička uputstva ........................................... 5Standardi ............................................................. 6Stručni članci ...................................................... 7

TEhNIčKI PODAcITehnički podaci ..............................................13

KODOVI PROIZVODAKodovi proizvoda ..........................................72

GROMOBRANSKA OPREMA

Son SlemenSKI noSačI ................................14 ..............................................................................................................................................

Son KrovnI noSačI .......................................19 ..............................................................................................................................................

zon zIdnI noSačI ............................................30 ..............................................................................................................................................

zon mernI ormarIćI .....................................35 ..............................................................................................................................................

Vz verTIKalne zaŠTITe .................................37 ..............................................................................................................................................

Kon cevne oBUjmIce ....................................41 ..............................................................................................................................................

Kon KonTaKTnI elemenTI ..........................47 ..............................................................................................................................................

PrIhvaTnI I odvodnI vodovI....................55 ..............................................................................................................................................

Uzemljenje I Izjednačavanje ................58 ..............................................................................................................................................

IzolovanI PrIhvaTnI SISTemI ...................62 ..............................................................................................................................................

dodaTna oPrema ...........................................67 ..............................................................................................................................................

1www.hermi.co.rs

NeprimetnigromobranisaDrŽaj

2 www.hermi.co.rs

Neprimetnigromobrani UvoD

moć prirode, premoć znanja.priroda oduševljava svojom izuzetnom lepotom koja u sebi nosi neizmernu rušilačku snagu. Udar groma može ozbiljno da ugrozi bezbednost i kvalitet života, zato je odabir odgovarajućeg i dugotrajnog rešenja izuzetno važan. poverenje u siguran dom je poverenje u znanje, stručnost i inovativnost. U tom pogledu preduzeće Hermi je u Sloveniji i širom evrope prepoznatljivo kao tehnološki partner sa vrhunskim kvalitetom proizvoda za sveobuhvatnu, spoljašnju i unutrašnju zaštitu od posledica udara groma i previsokog napona.

ZNANJE JE INOVATIVNOST KOJU USMERAVAMO U BUDUćNOST.

Program proizvoda preduzeća hermi je plod sopstve-nog razvojnog angažovanja i neprestanog stručnog usavr-šavanja. hermi je prvo preduzeće u Sloveniji i prvo predu-zeće na području bivše jugoslavije koje se sveobuhvatno bavi zaštitom od udara i posledica groma. Sa dugoročnom vizijom koja je usmerena prema klijentima i poslovnim par-tnerima, preduzeće strateški razvija inovativnu ponudu koju odlikuje prilagodljivost i svestrana primenljivost proizvoda.

MISIJA PREDUZEćA

znanjem, dugogodišnjim iskustvom i inovativnim rešenjima ispunjavati potrebe i želje klijenata za visoko-kvalitetnim proizvodima za zaštitu od posledica udara groma i previsokog napona. modernom tehnologijom razvijati i proizvoditi program zaštite koji postavlja nova merila sigurnosti života pojedinca i imovine.

VIZIJA PREDUZEćA

I dalje razvijati sopstvenu robnu marku sa inovacija-ma i stručnim znanjem koje proizilazi iz dvadeset godi-na uspešnog rada. dostigli smo konkurentsku prednost sveobuhvatne, spoljašnje i unutrašnje zaštite od udara groma, zato su pred nama pre svega izazovi internacio-nalizacije poslovanja. Želimo da postanemo najprepo-znatljiviji ponuđač spoljašnje i unutrašnje zaštite u ze-mljama nekadašnje jugoslavije i da povećamo tržišni udeo i u drugim evropskim zemljama.

STRATEGIJA PREDUZEćA

Postavljene ciljeve i viziju preduzeća postići ćemo inovativnim proizvodima, konkurentnom i sveobuhva-tnom ponudom spoljašnje i unutrašnje gromobranske zaštite, kompletnom tehničkom podrškom, efikasnošću i brzinom izvođenja kao i ekološki besprekornim proi-zvodima. naša prednost je što imamo neprestane kon-takte sa izvođačima i investitorima koji su svesni značaja gromobranske opreme. I u saradnji sa eksternim partne-rima, a pod robnom markom hermi, širićemo puteve ra-zvoja preduzeća, a takođe i dalje osnivati nova predu-zeća izvan granica Slovenije, po evropi.

DELATNOST PREDUZEćAproizvodnja, prodaja i montaža gromobranske •opreme pod sopstvenom robnom markom Hermistručno savetovanje o načinu zaštite od groma •proizvodnja, prodaja i montaža prenaponske za- •štite pod sopstvenom robnom markom Hermi

3www.hermi.co.rs

Neprimetnigromobrani UvoD

ZNANJE JE KVALITET KOJI OBEZBEđUJEMO.

Program proizvoda i robna marka hermi zaštićeni su. Svi proizvodi proizvedeni su u skladu sa evropskim, međunarodnim i nacionalnim standardima. Uspešno su prošli testiranja i dobili sve potrebne međunarodne sertifikate, između ostalog Iec 62305, en 50164. Predu-zeće je dobilo i zlatni sertifikat slovenačkog kvaliteta SQ i stručne ocene koje je dao elektroinstitut milan vidmar u ljubljani, Institut za elektroprivredu i energetiku u za-grebu, zavod za zaštitu na radu u Sarajevu, elektroteh-nički fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za stan-dardizaciju Srbije itd.

KONKURENTSKE PREDNOSTIneprimetni gromobrani • - niski, tipski nosači koji su prilagođeni svim vrstama krovnih pokrivačaizuzetna prilagodljivost • - kreativno prilagođavanje gromobranske opreme arhitekturi objektakvalitet materijala • - gromobrani od kvalitetnih ma-terijala: nerđajući čelik, bakar i aluminijumgarancija sigurnosti • - gromobrani obezbeđuju naj-višu sigurnost od povreda prilikom udara gromaekološka rešenja • - gromobrani su ekološki bespre-korni

IZ hRONIKE 1985. – 2010.

herman rauter, autor moderne gromobranske opreme sa zaštitnim znakom hermi, kao elektroinstalater krenuo je u preduzetničke vode 1985. godine. Pre svega se usmerio u elektromerenja, gde su spadala i merenja gromobranske in-stalacije. U to vreme gromobranske instalacije su se loše od-ržavale, pre svega sakralni objekti (crkve) bili su u pogledu gromobrana loše i nestručno zaštićeni. Požari i velike štete koje je prouzrokovao grom, bili su česta pojava. za herma-na rautera to je bio novi izazov: saniranje – obnova gromo-brana, i to samo pomoću materijala koji će biti dugotrajni i jeftiniji od onih koji su postojali na tržištu.

Sve do 1992. godine razvijao je nove, jednostavnije proizvode, pre svega od nerđajućih materijala. njegov cilj je bio da gromobran na objektu bude neprimetan, dakle dis-kretan i u granicama važećih standarda.

Godine 1993. je u saradnji sa poznatom fabrikom Bra-mac svoj program predstavio na međunarodnom sajmu za-natstva u celju. Pre svega arhitekte i investitori prepoznali su kvalitetne i estetske prednosti gromobranskog progra-ma hermi.

Godine 1994. proizvodnju je preselio iz velenja u celje, ali je već posle dve godine morao da pređe na novu lokaciju, u poslovnu zonu Prevozništva, a zbog gradnje tržnog centra Interspar. Proizvodni program počeo je da se širi.

od 1997. godine počeli smo kupcima i naručiocima da nudimo i inženjering i savetodavne usluge, ne samo kom-ponente antikorozionog programa gromobranske opreme iz sopstvene proizvodnje. Proizvodnja, prodaja, montaža i inženjering neprimetnih gromobrana hermi koji su na trži-štu već postajali poznata robna marka, bila je zaokružena ponuda. Uspeli smo konkurentskom prednošću – kupcima smo ponudili sveobuhvatno stručno rešenje bezbednosti od groma i istovremeno i proizvod. od konkurencije smo bili jeftiniji za 20 do 30 procenata.

Godine 2001. dogradili smo deo objekta i poboljša-li uslove za proizvodnju i poslovanje. Godine 2002. otvori-li smo preduzeće u hrvatskoj, dve godine kasnije u Bosni i hercegovini i 2006. godine u Srbiji. još od početka herman rauter je planski investirao u razvoj preduzeća i alata. od-mah je počeo da se povezuje sa strukom, sa elektroinstitu-tom milan vidmar, gde su testirali naše proizvode, sa mari-borskim fakultetom za elektrotehniku, gde je naš sadašnji saradnik razvio računarski program ŠčIT, i sa drugim struč-nim ustanovama, između ostalog sa Kancelarijom za stan-dardizaciju.

hermi je porodično preduzeće. Godine 2002. herman rauter je za direktora imenovao sina mirana rautera, dipl. ekon., koji je sve vreme poslovno i stručno rastao uz oca, i onda kad se bavio skijanjem i sa juretom Koširom i osta-lima učestvovao u slovenačkoj olimpijskoj skijaškoj repre-zentaciji.

maja 2006. smo zbog širenja proizvodnje izgradili nov poslovni objekat za prodaju i skladištenje proizvoda. Proi-zvodnja i uprava na staroj lokaciji dobili su više prostora.

U 2007. godini napravili smo veliki korak napred i trži-štu ponudili prenaponsku zaštitu hermI. Time smo postigli da kupac na jednom mestu dobija sve za spoljašnju i unu-trašnju prenaponsku zaštitu.

U 2008. godini aktivno smo ušli na nova tržišta rumu-nije, rusije, Bugarske, Kosova i makedonije, gde smo zaje-

dno sa našim zastupnicima nastupali na sajmovima, pred-stavljanjima i prezentacijama za naše kupce i partnere na tim tržištima.

U 2009. godini mnogo energije i sredstava uložili smo u modernizaciju i automatizaciju proizvodnje i razvoj novih proizvoda, izrađenih u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima i nacionalnim standardima koji su usklađeni sa njima, i koji su uspešno prošli testiranja i dobili sve potreb-ne međunarodne sertifikate, između ostalog u skladu sa Iec 62305, en 50164.

U 2010. godini planiramo izgradnju novog poslovnog objekta u celju pošto su postojeći kapaciteti i prostor po-tpuno popunjeni. na taj način lakše ćemo ostvariti posta-vljene planove i zahteve tržišta.

Neprimetnigromobrani

4 www.hermi.co.rs

Iz hronIke

BEZ STRUKE NEMA NI RAZVOJA

Sa Institutom za standardizaciju (SIST-Slovenski insti-tut za standardizaciju) aktivno sarađujemo pri prihvatanju standarda na području zaštite od udara groma. Preduzeće je, takođe, član tehničkih odbora za gromobransku zaštitu na institutima u zemljama gde je prisutno na tržištu. To su Institut za standardizaciju Srbije – SrPS, državni zavod za normizaciju – hrn (hrvatska), Institut za standarde, mjeri-teljstvo i intelektualno vlasništvo – BaS (Bosna i hercego-vina).

Pri razvoju i pripremi novih proizvoda, kao što su izo-lovani sistemi, ugovorili smo testiranje na Infrastrukturnom centru za energetska mjerenja Icem u mariboru. Povezani smo sa Fakultetom za elektrotehniku, računarstvo i informa-tiku Univerziteta u mariboru, s elektroinstitutom milan vid-mar eImv u ljubljani, elektrotehničkim fakultetom Univerzi-teta u Beogradu, Institutom za elektroprivredu i energetiku heP zagreb (hrvatska), zavodom za zaštitu na radu Saraje-vo (Bosna i hercegovina),... i drugima. Sa srednjim školama u Sloveniji i hrvatskoj izvodimo obuku završnih godina ele-ktroenergetskog smera o zaštiti od udara groma. Takođe, stručno sarađujemo sa projektantima elektroinstalacija pri izradi rešenja, pri čemu prihvatamo njihove ideje i predloge za unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda.

Sa razvojem građevinarstva je i za nas, koji proizvodi-mo gromobransku opremu, sve više stručnih izazova. Sa globalnim zagrevanjem udara groma će biti sve više a ne

PROGRAM ShIELD podrška računara pri projektiranju gromobranske instalacije

U preduzeću veliku pažnju posvećujemo saradnji sa projektantima, izvođačima i ostalima koji su povezani sa gromo-branskim instalacijama. U želji da projektantima olakšamo posao i pomognemo im u što kvalitetnijem rešavanju problema gromobranske instalacije, u suradnji s Fakultetom za elektrotehniku, računarstvo i informatiku Univerziteta u mariboru, iz-radili smo ProGram ŠTIT – projektovanje gromobranske instalacije uz pomoć računara.

Simulacija zaštitne zone izvedene sa programom ShieldKorisnički ekran programa Shield

manje. naša gromobranska oprema je po svim elementima evropski konkurentna. Imamo sve što i evropa. razvojni iza-zov? veliki.

moramo još unaprediti program ŠTIT i proširiti dela-tnost i na prenaponske zaštite.

UPUTSTVA ZA MONTAžU

radi sve veće ponude različitih vrsta pokrivača, a ujedno i sve većeg izbora gromobranske opreme, a u cilju lakše montaže gromobranske instalacije sa opremom hermI, u saradnji s proizvođačima pokrivača smo pripremili UPUTSTva za monTaŽU, koja detaljno opisuju postupak montaže. Uputstva možete dobiti u svim našim preduzećima.

2010 NAVODILA ZA UPORABO

SON16 K strešni nosilec

Uporaba:

Za pritrjevanje strelovodnega vodnika na

ploevinaste kritine kot so TRIMO in

podobne, vlaknocementne kritine SALONIT

VALOVITKA in podobne.

Montaža:

V strešno kritino [6] izvrtamo luknjo [5]

dimenzije Ø3 mm. Med strešnim nosilcem [2]

in strešno kritino [6] vstavimo tesnilo [4].

Strešni nosilec [2] pritrdimo z vijakom [3] in

predpisanim momentom 1,5 Nm. Strelovodni

vodnik [1] vstavimo v strešni nosilec[2].

OPOZORILO!

Strelovodni nosilec ni snegobran! Za

prepreitev unienja strelovodnega nosilca

zaradi zdrsa snega je potrebno namestiti

snegobrane oz. onemogoiti zdrs snega.

Uporaba bakrenega vodnika na ploevinastih

kritinah ni dovoljena. Pritrjevanje nosilca [2] s

kovicami namesto z vijakom [3] ni dovoljeno.

Izdelek ustreza zahtevam standarda:

SIST EN 50164-4:2008: Elementi za zašito

pred strelo (LPC) – 4.del: Zahteve za

pritrdilne elemente

2010 NAVODILA ZA UPORABO

KON11 A CEVNA OBJEMKA

Uporaba: Za pritrjevanje okroglih vodnikov (8-10 mm)

na odtone cevi z vijaenjem.

Montaža: Cevno objemko [2] razstavimo z odvitjem

vijakov (M6) in matic ter jo namestimo okrog

odtone cevi [3], vstavimo vijak [1] in matico

[6] v izvrtino in ga privijaimo s predpisanim

momentom 8 Nm. Strelovodni vodnik [8]

vstavimo med cevno objemko [2] in plošico

[4]. Vstavimo vijak [5] in matico [6] v izvrtino

in ga privijaimo s predpisanim momentom 8

Nm.

OPOZORILO! Pri montaži cevnih objemk je potrebno paziti

na združljivost materialov. Montaža bakrenih

cevnih objemk na aluminijaste ali pocinkane

žlebove ni ustrezna.

Izdelek ustreza zahtevam standarda:

SIST EN 50164-4:2008: Elementi za zašito

pred strelo (LPC) – 4.del: Zahteve za

pritrdilne elemente

Neprimetnigromobrani

5www.hermi.co.rs

tehnIčka UpUtstva

STANDARDI

Pravilnom upotrebom elemenata iz našega proizvodnog programa stručnjaci u potpunosti mogu zaštititi objekte od štetnog udara groma. naravno, pri tome se moraju držati pravila zapisanih u sledećim standardima:

SrpS en 62305-1:2010 zaštita od atmosferskog pražnjenja - deo 1: opšti princip

SrpS en 62305-2:2010 zaštita od atmosferskog pražnjenja - deo 2: Upravljanje rizikom

SrpS en 62305-3:2010zaštita od atmosferskog pražnjenja - deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život

SrpS en 62305-4:2010zaštita od atmosferskog pražnjenja - deo 4: električni i elektronski sistemi u objektima

SrpS en 50164-1:2010Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 1: zahtevi komponente za spajanje

SrpS en 50164-2:2010

Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 2: zahtevi za proprovodnik e i uzemljivače

SrpS en 50164-3:2010Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 3: zahtevi za varničare

SrpS en 50164-4:2010Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 4: zahtevi za držače provodnika

SrpS en 50164-5:2010

Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 5: zahtevi za pregled uzemljivača za zgrade i združene uzemljivače

SrpS en 50164-6:2010

Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 6: zahtevi za brojače udara atmosfer-skog pražnjenja

SrpS en 50164-7:2010

Komponente za zaštitu od atmos-ferskog pražnjenja (lPc) - deo 7: zahtevi za ispune koje poboljšavaju uzemljenje

SrpS en 50468:2010

zahtevi za specifičnom otpornošću prema prenaponima i prekomernoj struji usled atmosferskog pražnjenja za opremu koja ima telekomunika-

SrpS CLC/Tr 50469:2010 Sistemi zaštite od atmosferskog pražnjenja - Simboli

Prema zakonu o standardizaciji („Službeni glasnik repu-blike Srbije”, br . 36/09) i odluci o izmenama i dopunama osni-vačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni gla-

snik republike Srbije ”, br. 88 /09 ), Institut za standardizaciju Srbije (ISS) je jedino nacionalno telo za standardizaciju repu-blike Srbije, ustanova koja ima status pravnog lica i posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi. osnivač Instituta je vlada republike Srbije.

na osnovu zakona o standardizaciji i Statuta, Institut za standardizaciju obavlja sledeće poslove : • donošenje, objavljivanje, preispitivanje i povlačenje

standarda; • obezbeđivanje usaglašenosti srpskih standarda sa

međunarodnim i evropskim standardima; i ostale delatnosti navedene u Statutu instituta.

Kao osnova za donošenje srpskih standarda koriste se, po pravilu, međunarodni standardi i srodni dokumenti. Stan-dardi mogu biti objavljeni na srpskom jeziku ili na stranom, najčešće engleskom jeziku.

Priprema i donošenje standarda se bazira na demokrat-skom postupku u kojem učestvuju svi zaintresovani. Stan-dardi se pripremaju konsenzusom i to znaci, da nijedan od strucnjaka koji su učestvovali u pripremi nije imao bitnih pri-medbi. Iz toga proizilazi, da proizvodi i usluge ne smeju biti ispod nivoa propisanog u standardima, već se očekuje da budu iznad tog nivoa.

Primena srpskih standarda i srodnih dokumenata je do-brovoljna. Izuzetno, ako se tehnicki propis poziva na srpski standard tako da je ispunjavanje zahteva tog standarda jedini nacin da se postigne usaglašenost sa zahtevima iz tehnickog propisa, takav standard se primenjuje kao tehnicki propis.

na donošenju, preispitivanju i povlačenju standarda, u okviru ISS, rade stručne komisije. za oblast gromobranske za-štite je nadležna Tehnička komisija n081-zaštita od atmos-ferskih pražnjenja i u njenom radu učestvujemo kao aktivni član.

Neprimetnigromobrani

6 www.hermi.co.rs

stanDarDI

KOLIKO DALEKO SMO SIGURNI OD GROMOBRANSKE INSTALAcIJE?

Često možemo čuti mišljenje, da gromobranska in-stalacija na zvoniku crkve od udara groma štiti najma-nje pola grada. Također je često mišljenje, da smo si-gurni od udara groma, ako komšija na svojoj kući ima gromobran.

Gromobranske instalacije poznajemo od 1752. godine kada je Benjamin Franklin dokazao da je grom električna pojava, i da metalni provodnici na objektu ili metalne šta-pne hvataljke tzv. Franklinovi štapovi štite objekt od udara groma. Kada to znamo, javlja se pitanje, koliko je to zaštiće-no područje, koje takva štapna hvataljka štiti. Taj podatak je od ključnog značaja za sve koji projektuju gromobranske instalacije.

Prema saznanjima iz 18. veka zaštićeno područje šta-pne hvataljke je u obliki kupe oko štapa. veličina tj. preč-nik osnove kupe se kroz različite periode menjao. Godine 1892. je Sir oliver lodge izdao pregled različitih koncepata zaštitnih područja, koja su bila poznata do izdavanja knji-ge. među različitim konceptima su bile velike razlike, zašti-tni uglovi su bili od 90°do 30°. Te su se razlike održale sve do danas.

Godine 1976. je izrađen elektro-geometrijski model udara groma, pomoću koga je moguće tačnije odrediti za-štićeno područje.

Koncept probojnog rastojanja je bitan za elektro-geo-metrijski model tj. za predstavu zaštitnog područja gromo-branske instalacije. zbog naelektrisanja olujnog oblaka na-staje električno polje koje može dostići vrednosti veće od 100 kv/m. Pod uticajem tog polja, kišne kapi koje imaju bo-lju provodnost uzrokuju vodeći varnicu-skokoviti lider. Taj skokoviti lider traži svoj put prema zemlji nasumično i ne-kontrolisano.

Brzina nastanka takve varnice-skokovitog lidera je pri-bližno hiljaditi deo brzine svjetlosti tj. 300 km/s. Kada je sko-koviti lider na visini između 10 i 100 m od zemlje, na vrhovi-ma stabala ili objekata na zemlji počinje da raste električno polje. Kada vrednost električnog polja premaši probojni

otpor vazduha, protiv-varnica (strimer) sa mesta udara gro-ma na zemlji se spaja sa vodećom varnicom odnosno sko-kovitim liderom iz oblaka te tako stvara provodni kanal. razdaljina na kojoj počinje da raste električno polje na ze-mlji zavisi od naboja oblaka tj. od naelektrisanja u kanalu iz-među oblaka i tla pri udaru groma, te se naziva krajnje pro-bojno rastojanje.

Krajnje probojno rastojanje, na kome se spajaju vodeća varnica-lider iz oblaka i protiv-varnica odnosno strimer iz tla je moguće izračunati po jednačini (lowe):

d=10I0,65

[1]I – maksimalna struja atmosferskog pražnjenja

U skladu sa srpskim standardom za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja, SrPS en 62305, objekte je mo-guće zaštiti u zavisnosti od vrste, namene, veličine, lokacije i mnogim drugim faktorima, sa gromobranskom instalacijom odgovarajućeg nivoa zaštite, ima ih četiri.

U skladu sa tim zaštitnim nivoima su određene mini-malne vrednosti amplitude struje atmosferskog pražnjenja, pomoću kojih je moguće izračunati krajnja probojna rasto-janja za određene zaštitne nivoe.

zaštitni nivo

Minimalna vrednost struje pražnjenja (ka)

Krajnje probojno rastojanje d (m)

i 3 20

ii 5 30

iii 10 45

iV 16 60

Tabijela 1: vrednosti struje atmosferskog pražnjenja i krajnja probojna rastojanja za odgovarajuće nivoe zaštite

U standardu SrPS en 62305 je za projektovanje gromo-branskih instalacija opisana metoda kotrljajuće sfere. Prin-cip metode je taj, da sferu poluprečnika r, koji je jednak krajnjem probojnom rastojanju d, kotrljamo po objektu koji želimo zaštititi gromobranskom instalacijom. na mjestima gdje kugla dotiče objekt je moguć udar groma. ako na ta mesta postavimo gromobransku instalaciju, objekt je za-štićen. Ta mesta su obično slemena krova i rubovi objekta.

Štićeno područje štapne hvataljke

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

7www.hermi.co.rs

KAKVU ZAšTITU NUDI GROMOBRAN NA OBJEKTU?

U nastavku je prikazano nekoliko primera štićenog područja, koje nude gromobranske instalacije na pojedinim objektima

1. primer: Štićeno područje na crkvidimenzije: lađa 15 m x 30 m, visina do slemena na lađi 25 m, zvonik 6 m x 6 m, visina zvonika 40 m. U mnogim slučajevima je jedini prihvatni deo na crkvi krst, lađa nije zaštićena gromobranom.

Sa leve slike je jasno, da u slučaju zaštitnog ugla 45° deo lađe ostaje nezaštićen (na slici izvan iscrtanog područja). na slici 3 je prikazano štićeno područje (područje unutar zeleno iscrtanog područja) po metodi kotrljajuće sfere u skladu sa stan-dardom SrPS en 62305 za izabrani III. nivo zaštite. Simulacija je izvedena sa programom ŠTIT. na toj je slici takođe jasno, da gromobran na zvoniku ne štiti lađu crkve.

2. primer: Štićeno područjee na stambenoj kući veličina: 10 m x 13 m, visine objekta do slemena 9 m, nagib krova je 35°.

na slikama je jasno, da se celo objekt nalazi unutar štićenog područja, koje formira gromobranska instalacija.

3. primer: štićenog područja na dve jednake stambene kuće, istih dimenzija kao u prethodnom primeruleva kuća ima gromobransku instalaciju, desna kuća nema gromobransku instalaciju. Kuće su međusobno udaljene 15m

na slikama vidimo da je od udara groma zaštićena samo kuća sa gromobranskom instalacijom, dok desna kuća nije zaštiće-na.

Iz datih primera je jasno da gromobranska instalacija na zvoniku crkve ni u kom slučaju ne štiti lađu crkve, a kamoli celo mesto. Isto važi i u slučaju susednih kuća od kojih jedna ima a druga nema gromobransku instalaciju.

janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el.

Zaštitni ugao 45°

Štićeno područje u skladu sa SRPS EN 62305, III nivozaštite (Poluprečnik sfere R=45m)

Zaštitni ugao 45°Štićeno područje u skladu sa SRPS EN 62305, III nivo

zaštite (Poluprečnik sfere R=45m)

Zaščitni kot 45°

ZAŠTITEno področje v skladu s SIST EN 62305-3,III. zaščitni nivo (Polmer krogle R = 45 m)

Neprimetnigromobrani

8 www.hermi.co.rs

gromobranska oprema

IZOLOVANI GROMOBRANSKI SISTEMI I NJIhOVA PRIMENA

Svrha izolovanih gromobranskih sistema

na krovovima objekata sve češće su postavljeni razni električni uređaji. U većini slučajeva to su razni klima uređa-ji. zbog svoje lokacije oni su izloženiji direktnom udaru gro-ma. Pošto imaju obično metalno kućište, čini se da je njihova zaštita od direktnog udara groma veoma jednostavna. Spoj metalnog kućišta na gromobransku instalaciju i sprovođe-nje groma prilikom udara ići će kroz kućište i dalje po gromo-branskoj instalaciji u zemlju.

Takvo objašnjenje je doduše pravilno, ali nepotpuno. električni uređaj je po pravilu povezan sa energetskim

kablovima sa unutrašnjošću objekta odn. transformatorskom stanicom u unutrašnjosti objekta koja je po pravilu uzemljena. zbog udara groma u metalno kućište uređaja između kućišta uređaja (uzemljenja uređaja) i električnih vodova javlja se na-pon i od nekoliko 100kv. Takav napon lako dovodi do probija-nja izolacije unutar uređaja i time uništenja uređaja.

To znači da inače pravilno izvedena zaštita od udara gro-ma dovodi do uništenja uređaja. dakle, opisana zaštita nije dovoljna i potrebno je odabrati drugu, bolju. Pošto nam je previsoki napon u prethodnom slučaju „spržio“ uređaj, taj uređaj treba zaštiti prenaponskom zaštitom. Prilikom udara groma u kućište uređaja, između uređaja i električnih vodova opet se javlja malopre pomenuti napon od nekoliko 100kv koji prouzrokuje reagovanje prenaponskih odvodnih vodo-va odn. postavlja električne vodove i kućište na isti potenci-jal. Izolacija u ovom slučaju ostaje neoštećena, a udar groma bez obzira na to prolazi u unutrašnjost objekta kroz zaštitni provodnik do sabirne tačke za izjednačavanje potencijala. Prenaponska zaštita koja je montirana u objektu, obično je izvedena tako da odvodi udarni talas koji se pojavljuje na električnim vodovima, na uzemljenje. U našem slučaju udar-ni talas se javlja sa druge strane i prouzrokuje uništenje pre-naponske zaštite. zbog toga ima otvoren put po instalaciji i na taj način i mogućnost uništavanja priključenih električnih uređaja.

To znači da ni takvo rešenje ne obezbeđuje dovoljnu si-gurnost od udara groma.

dakle, kako bi sami obezbedili odgovarajuću zaštitu za uređaj, kao i za druge uređaje u objektu, električni uređaj na krovu treba zaštititi izolovanim gromobranskim sistemom. Ideja izolovanog sistema detaljnije je predstavljena u stan-dardu o zaštiti objekata od dejstva groma SrPS en 62305-3.

Izolovani gromobranski sistem u suštini je sistem koji nije priključen na električni uređaj, već je, kako i samo ime kaže, izolovan. To znači da između gromobranskih provodnik a i štićenog uređaja mora da bude obezbeđena sigurnosno rastojanje. U tom slučaju ne može doći do preskakanja sa pri-hvatnog sistema na uređaj. Prilikom udara groma u takav pri-hvatni sistem struja atmosferskog pražnjenja nema kontakt sa uređajem koji se štiti. Pošto je prihvatni sistem izolovan od štićenog uređaja, između kućišta uređaja i električnih vodova ne javlja se prenapon što znači da je uređaj odgovarajuće za-štićen. Takođe, udar groma ne ide kroz zaštitni sproprovodnik u unutrašnjost objekta što znači da nema ni posledica koje se

pojavljuju zbog udarnog talasa koji dolazi iz pogrešnog prav-ca. dakle, izolovani prihvatni sistem je optimalna zaštita elek-tričnih uređaja koji su montirani na izloženim mestima.

osim svega nabrojanog, potrebno je pomenuti i da nije samo dovoljno obezbediti sigurnosnu razdaljinu između pri-hvatnog sistema i uređaja koji želimo da zaštitimo. Potrebno je obezbediti i da ceo uređaj bude u štićenoj oblasti izolova-nog prihvatnog sistema pošto u suprotnom još uvek postoji mogućnost direktnog udara u uređaj i navedenih posledica.

praktično izvođenje izolovanog gromobranskog sistema

Izvođenje izolovanog gromobranskog sistema odn. Pri-hvatnog sistema koji je faktički samostojeći, već je poznato na objektima koji imaju tzv. ex zonu u kojoj ne sme doći do var-ničenja pošto u suprotnom može doći do eksplozije. Takođe, takav sistem zaštite poznat je i u zaštiti vojnih objekata.

Teoretski, izvođenje izolovanog gromobranskog siste-ma veoma je jednostavno. Potrebno je samo obezbediti si-

Štićena oblast izolovanog prihvatnog sistema na objektu, prikazano pomoću programa ŠTIT

Neprimetnigromobrani

9www.hermi.co.rs

gromobranska oprema

gurnosno rastojanje između štićenog uređaja i gromobran-skog proprovodnika.

Praktično, obezbeđivanje tog sigurnosnog rastojanja znači korišćenje posebnih nosećih elemenata koji su sposob-ni da drže gromobranski provodnik iznad štićenog uređaja.

Takav noseći element ili izolovana štapna hvataljka na-pravljeni su od izolacionih cevi koje obezbeđuju već po-menuto sigurnosno rastojanje. rastojanje između nosećih elemenata je zbog krivljenja provodnika i time smanjenja si-gurnosnog rastojanja ograničena na 5m.

naravno, takva zaštita je upravo zbog pomenutih no-sećih elemenata skuplja od klasičnog rešenja, dakle spajanja metalnog kućišta uređaja na gromobransku instalaciju. no-seći element izolovanog sistema za hvatanje je neadekvatno većih dimenzija (obično je ukupna dužina nosača 4,5m) od klasičnog gromobranskog nosača, a pričvršćivanje takvog nosećeg elementa na krov objekta više nije jednostavno po-što treba obezbediti odgovarajuću mehaničku stabilnost.

projektovanje izolovanih gromobranaProjektovanje izolovanih gromobrana u osnovi je jednako

projektovanju neizolovanih gromobrana, kao što je opisano u standardu SrpS en 62305. dodato je samo nekoliko dodatnih mera koje sprečavaju udar groma u štićeni objekat odn. uređaj i sprečavaju opasna varničenja. U osnovi, i kod izolovanih gromo-brana razlikujemo dimenzionisanje: prihvatnog sistema, sistem odvoda i sistema za uzemljenje.

dimenzionisanje sistema za uzemljenjedimenzionisanje sistema za uzemljenje potpuno je

jednako kao i kod neizolovanog.

Tip a - ovaj tip rasporeda sastoji se od vodoravnih i uspravnih uzemljenja koja su priključena na svaki odvod. Kad je prisutan kružni proprovodnik koji povezuje odvode u kontaktu sa zemljom, takva konfiguracija još uvek se obeležava kao tip a, ukoliko je kružni proprovodnik u kontaktu sa zemljom manje od 80% svoje dužine.

najmanja dužina svakog uzemljenja:l1 za horizontalni uzemljivačl½ za vertikalni uzemljenja

Tip B - ovaj tip rasporeda obuhvata prstenasto uzemljenje izvan objekta u kontaktu sa zemljom sa bar 80% celokupne dužine ili temeljni uzemljivač.

r-poluprečnik oblasti koju krug obuhvatar≥l1

Izolovani noseći element

Pričvršćivanje izolovanog nosećeg elementa na električni uređaj

Postavljeni izolovani noseći elementi

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

l1(m)

Nivo I

Nivo II

Nivo III -IV

ρ(Ωm)

Minimalne dužine uzemljenja

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

10 www.hermi.co.rs

Vrednost kc

Vrsta prihvatnog sistema Uzemljenja tipa A Uzemljenja tipa B

Štapna hvataljka 1 jednačina 1Proprovodnik 1 jednačina 2

mreža 1 jednačina 3

Tabela 3: Izračunavanje faktora raspodele struje.

(2)

h = dužina odvodac = srednje rastojanje između odvodan = broj odvoda

(3)

dimenzionisanje prihvatnog sistemaI dimenzionisanje prihvatnog sistema u osnovi je jedna-

ko kao i kod neizolovanog sistema.

f(m) dužina prihvatnog provodnika

C(m) dužina odvoda

Uzemljivač tipa B

Zgrada sa mrežom provodnika

provodnik

Uzemljenje

Dimenzija mreže

Zaštitni ugao

odvod

Kotrljajućasfera

Ugao štićenja

α

r

Metode određivanja zaštitne zone prihvatnog sistema

dimenzionisanje sistema za odvođenjeBroj odvoda i raspored jednak je kao i kod neizolovanog

sistema.Tipične razdaljine između odvoda s obzirom na nivo zaštite

Nivo zaštite Tipične razdaljine (m)

I 10II 10III 15Iv 20

Tabela 1: Tipične razdaljine između odvoda

Specifičnost je postavljanje odvoda na rastojanja koja sprečavaju opasna varničenja.

rastojanja za razdvajanje s je minimalno rastojanje iz-među štićenog uređaja i prihvatnog sistema. Izračunava se pomoću jednačine:

(1)

pri čemu je:

ki – zavisi od odabranog nivoa zaštite (tabela 2)

kc – zavisi od toka struje kroz odvode - konfiguracije

(tabela 3)

km

– zavisi od materijala koji odvaja

vazduh – 1čvrst materijal – 0,5

l(m) – dužina duž odvoda, merena od tačke gde se ustanovljava blizina, do najbliže tačke izjedna čavanja potencijala.

Nivo zaštite Tipične razdaljine (m)

I 0,08II 0,06III 0,04Iv 0,04

Tabela 2: zavisnost koeficijenta ki od odabranog nivoa zaštite

f(m) dolžina lovilnega vodnika

C(m) dolžina odvoda

ozemljilo tipa B

Zgrada sa prihvatnim proprovodnik om

Tok rastojanja za razdvajanje po objektu

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

11www.hermi.co.rs

Kod dimenzionisanja izolovanog prihvatnog sistema moramo da vodimo računa o rastojanjima između štiće-nog uređaja odn. objekta i prihvatnog sistema. minimalno rastojanje izračunava se na isti način kao i kod sistema za odvođenje.

Rešenje sa izolovanim prihvatnim sistemom

zaključak

U poslednje vreme investitori se, bez obzira na nešto veći trošak gromobrana sa izolovanim sistemom, sve češće odlučuju za njega. često je to i jedina efikasna zaštita obje-kata ili uređaja od posledice atmosferskog pražnjenja.

naravno, izolovani sistem efikasan je samo, ako je pra-vilno projektovan i izveden. Projektovanje izolovanog siste-ma je nadogradnja projektovanja neizolovanog sistema što je prikazano u ovom prilogu.

Problemi se javljaju prilikom izvođenja. Izvođači često ne poznaju suštinu izolovanog sistema i po načelu »doda-tna veza ne škodi«, galvanski povezuju štićeni uređaj sa pri-hvatnim sistemom na krovu. Time, naravno, urušavaju ceo sistem izolovane zaštite od groma. često takvu grešku ne vide ili čak zahtevaju nadzorni organi koji po pravilu nisu iz te struke. Poseban problem su izolovani gromobrani i nji-hov izgled za arhitekte. Pri tome često treba tražiti kompro-misno rešenje koje ne sme da ugrozi tehničku ispravnost izvedenih instalacija. Tokom same gradnje i odmah posle završetka radova projektant, bar teoretski, ima još uvek uvid u izvedene radove. Problem se pojavljuje kasnije, kad kori-snici postavljaju nove uređaje i menjaju namenu objekata. Pri tom se često urušava koncept izolovanog sistema zaštite od dejstva groma.

Neprimetnigromobrani

12 www.hermi.co.rs

gromobranska oprema

Pri upotrebi hermI proizvoda stručna osoba mora izraditi prora-čun za njihovu upotrebu. Kada ne izvodimo nacrt sistema ili delova sistema zaštite od udara groma, po-datke o upotrebi proizvoda treba smatrati kao informaciju ili savet. naši usmeni ili pisani tehnički saveti su proizašli iz prakse, prate naša znanja i treba ih smatrati neobave-znima. To se posebno odnosi na montažu gromobranske opreme koja se izvodi bez našeg učešća. Preporučujemo da kod kvalifikova-nih stručnjaka proverite da li je pro-izvod hermI primjeren vašim po-trebama.

za upotrebu, korišćenje i pro-mene proizvoda koja je izvan našeg uticaja ili nadzora odgovornost pre-uzima korisnik. U slučaju aktiviranja garancije, sva nastala šteta se odnosi na vrednost proizvoda, koja je od nas ispo-ručena a od korisnika ugrađena.

naša garancija je ujednačeni kvalitet, odgovara našim specifikacijama i u skladu sa opštim uslovima prodaje.

LEGENDA OZNAKA:

SILA PRITEZANJA

MOGUćNOSTI POVEZIVANJA ELEMENATA

Material

rf nerđajući čelik

rf*H4 kiselo otporan nerđajući čelik

Cu bakar

al aluminijum

Fe gvožđe

Fezn pocinkovano gvožđe

KFe kaljeno gvožđe

FeCu pobakreno gvožđe

Me mesing

pe polietilen - Uv stabilan

n nylon – Uv stabilan

p-SV poliester ojačan sa staklenim vlaknima Uv stabilan

pvc elektrostatički plastificirano

pVC otporna livena Pvc masa

Les drvo

Beton beton

Ltž liveno gvožđe

CuSn kalajisani bakar

dimenzije provodnika

(primena nosača za određeni profil provodnika)

Φ provodnici okruglog preseka

p provodnici pljosnatog preseka

Sistem pričvršćenja provodnika na nosač

n pričvršćenje sa nylon elementima za učvršćivanje

pe pričvršćenje sa polietilen elementom za učvršćivanje

K pričvršćenje sa klik sistemom

V pričvršćenje pritezanjem

* po narudžbi

Fezn al Cu rf

Fezn + + - +

al + + - +

Cu - - + +

rf + + + +

Potrebno je koristiti standardne ručne alate. Sila prite-zanja zavisi od oblika i materijala provodnika i elementa ta-kođe od materiala i mehaničkih svojstava vijaka. U tabeli su preporučene vrednosti sila pritezanja.

Vijak Sila

M5 3M6 4M8 10M10 15

Neprimetnigromobrani

13www.hermi.co.rs

tehnIčkI poDacI

TEhNIčKI PODAcI

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

14 www.hermi.co.rs

Son SlemenSKI noSačISlemenski nosači Son namenjeni su pričvršćivanju provodnik prihvatnog sistema po slemenima krovova. određeni slemenski nosači prilagođeni su određenim vrstama krovnih pokrivača što znači brzu i jednostavniju montažu provodnik na nosač. pričvršćivanje provodnik vrši se bez vijaka, osim kod nekih nosača gde je moguće pričvršćivanje provodnika vijcima.

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

15www.hermi.co.rs

slemenski nosač, univerzalan za betonske krovne pokrivače i pokrivče od opeke Bramac, BoBrovec, Tondach, Korec, creaTon i slične.

slemenski nosač, za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Bramac, BoBrovec, Tondach, Korec, creaTon i slične.

slemenski nosač, adekvatan za krovne pokrivče eSal (ravne krovne pokrivače), eTernIT i slične.

Son02

Son01

Son03

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu n-n smeđaΦ8

2304 3830041368275 45

cu n-n boja cigle 2305 3830041368503 45

rf n-n siva

Φ8

2301 3830041368282 45

rf n-n smeđa 2302 3830041368275 45

rf n-n boja cigle 2303 3830041368268 45

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

2307 3830041368466 25

rf-K 2306 3830041368480 25

rf*h4-K * 2311 * 3830041369036 25

rf-K Korec Φ8 2312 3830041369043 25

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 * 2324 * 3830041369050 25

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 2325 * 3830041368497 25

mat. / pričvršćivanje proprovodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu n-n siva

Φ8

11301 3830041366189 80

cu n-n smeđa 11302 3830041366196 80

cu n-n boja cigle 11303 3830041366202 80

rf n-n siva

Φ8

10301 3830041366127 80

rf n-n smeđa 10302 3830041366134 80

rf n-n boja cigle 10303 3830041366141 80

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf- nΦ8 322 3830041360118 100

Φ10 323 3830041362600 100

son slemenski nosači

slemenski nosač u kompletu sa vijkom, zaptivkom i uloškom, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Bramac, BoBrovec, Tondach, Korec, creaTon i slične.

slemenski nosač, adekvatan za limene krovne pokrivče Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTalKo, meTroBond, ISola, roSer i slične, istovremeno sa pokrivanjem krova, pričvršćen na slemenu letvu.

Son06

Son05 a

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n siva

Φ8

6301 3830041364802 100

n-n smeđa 6302 3830041364819 100

n-n boja cigle 6303 3830041364826 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

609 3830041360194 100

rf-K 621 3830041360200 100

rf*h4-K * 627 * 3830041367391 100

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 607 3830041360170 80

rf-nΦ8 622 3830041360217 80

Φ10 623 3830041360224 80

rf*h4-n Φ8 626 3830041367391 80

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 608 * 3830041360187 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 624 * 3830041360231 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 625 * 3830041360248 50

slemenski nosač, adekvatan za limene krovne pokrivače Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTalKo, meTroBond, ISola, roSer i slične, istovremeno sa pokrivanjem krova.Son05

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-nΦ8 522 3830041360149 50

Φ10 523 3830041360156 50

rf/Pvc smeđa-nΦ8 5220 3830041360378 50

Φ10 5230 3830041360385 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 524 * 3830041360163 50

! moguće bojenje po ral karti

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

16 www.hermi.co.rs

son slemenski nosači

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-KΦ8

521 3830041360132 100

rf*h4-K 527 3830041367391 100

! moguće bojenje po ral karti

slemenski nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za ravne ili talasaste bitumenske krovne pokrivače TeGola, GUTanIT, ondUlIne, limene krovne pokrivke lIndaB, S-meTal i slične.

slemenski nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za ravne ili talasaste bitumenske krovne pokrivače TeGola, GUTanIT, ondUlIne, već pokrivene limene krovne pokrivke Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTroBond, lIndaB, S-meTal i slične.

slemenski nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za trouglaste betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke.

Son08

Son14

Son07

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 807 3830041360255 100

rf-nΦ8 822 3830041360262 100

Φ10 823 3830041360279 100

rf/Pvc smeđa-n Φ8 8220 3830041360408 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

1409 3830041360316 100

rf-K 1421 3830041360323 100

rf*h4-K * 1427 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 1407 3830041360293 100

rf-nΦ8 1422 3830041360330 100

Φ10 1423 3830041360347 100

rf/Pvc smeđa-nΦ8 14220 3830041360910 100

Φ10 14230 3830041360927 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 1408 * 3830041360309 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 1424 * 3830041360354 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 1425 * 3830041360361 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 425 3830041360125 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 - Φ10 * 708 * 3830041367391 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 724 * 3830041366592 50

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

17www.hermi.co.rs

son slemenski nosači

slemenski nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za lImene krovne pokrivače poput TrImo i slične, vlaknocementne krovne pokrivače SalonIT valovITKa i slične.

slemenski nosač, izrađen od hrastovog drveta, adekvatan za drvene krovne pokrivače SKodla, ŠIndra i slične, i ostale zapaljive krovne pokrivače.

Son16

Son20L

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-KΦ8

11621 3830041360545 120

rf*h4-K * 11623 * 3830041367391 120

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vΦ8 - Φ10

11622 3830041360552 120

rf*h4-v 11627 3830041360583 120

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP 20x3 11625 3830041360576 120

P 30x3,5 11626 3830041368800 120

rf*h4-vP 20x3 * 11628 * 3830041360590 120

P 30x3,5 * 11629 * 3830041362907 120

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

les/rf-v Φ8 - Φ10 12032 3830041364697 4

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

18 www.hermi.co.rs

son slemenski nosači

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

19

Son KrovnI noSačIKrovni nosači Son namenjeni su montaži provodnika za prihvatanje po krilima krovova odnosno na crep. navedeni krovni nosači prilagođeni su određenim vrstama krovnih pokrivača kao i lakšoj i jednostavnijoj montaži provodnika u nosač. pričvršćivanje provodnika vrši se bez šrafljenja, osim kod nekih nosača gde je moguće pričvršćivanje provodnika šrafljenjem.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Bramac, BoBrovec, SKrIvalec, nIBra d55 i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Bramac (marKanT, alPSKI, medITeran, KlaSIK, donav, adrIa) Tondach (conTInenTal, eFeKT, FraGmenT, zareznI BoBrovec, norma), mondo l42, erGoldSBacher GroSSFalzzIeGel XXl d, KIKInda (velIKa KIKInda m-333, mala KIKInda m272, claSSIc m-002, BanaT m-997, Pvc), PoleT m-555, PIKa, nelaSKamP nIBra, BenderS, eTernIT betonski crep, WIener norma, dvojnI zareznIK i slične.

krovni nosač, adekvatan za pričvršćivanje na zid iznad pročelja (atike) koji pokriva krov i koji je opšiven limenim obrubom.

Son12

Son12 a

Son04 a

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 11207 3830041360415 80

rf-nΦ8 11222 3830041360439 80

Φ10 11223 3830041360446 80

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 11208 * 3830041360453 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 11224 * 3830041360453 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 11225 * 3830041360460 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf n-n siva

Φ8

112301 3830041364833 80

rf n-n smeđa 112302 3830041364840 80

rf n-n boja cigle 112303 3830041364857 80

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

112090 3830041361986 80

rf-K 112210 3830041361993 80

rf*h4-K * 112217 * 3830041367391 80

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat..št. EAN kod pak.

cu-n Φ8 112070 3830041361979 80

rf-nΦ8 112220 3830041362006 80

Φ10 112230 3830041362013 80

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 426 3830041368442 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

20 www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Tondach (BoBrovec, zareznI BoBrovec), BoBrovec, KIKInda BanaT m-997 i slične.

Son14 krovni nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za ravne ili talasaste bitumenske krovne pokrivače TeGola, GUTanIT, ondUlIne, već pokrivene limene krovne pokrivke Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTalKo, meTroBond, lIndaB, S-meTal i slične.

Son13 a

Son14

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf n-n siva Φ8 113301 3830041364864 100

rf n-n smeđa 113302 3830041364871 100

rf n-n boja cigle 113303 3830041364888 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

113090 3830041362037 100

rf-K 113210 3830041362044 100

rf*h4-K * 113217 * 3830041367391 100

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat..št. EAN kod pak.

cu-n Φ8 * 113070 * 3830041362020 50

rf-nΦ8 * 113220 * 3830041362051 50

Φ10 * 113230 * 3830041362068 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

1409 3830041360316 100

rf-K 1421 3830041360323 100

rf*h4-K * 1427 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 1407 3830041360293 100

rf-nΦ8 1422 3830041360330 100

Φ10 1423 3830041360347 100

rf/Pvc smeđa-nΦ8 14220 3830041360910 100

Φ10 14230 3830041360927 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 1408 * 3830041360309 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 1424 * 3830041360354 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 1425 * 3830041360361 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 425 3830041360125 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

21www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za krovne pokrivače Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTalKo, meTroBond, ISola, roSer i slične, istovremeno sa pokrivanjem krova.

krovni nosač, adekvatan za krovne pokrivače Gerard, decra, hoSeKra, alUmeT, meTalKo, meTroBond, ISola, roSer i slične, pričvršćivanje na krovnu pokrivač.

Son15

Son15 a

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-KΦ8

11521 3830041365564 100

rf*h4-K * 11527 * 3830041367391 100

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-nΦ8 11522 3830041360514 50

Φ10 11523 3830041360521 50

rf/Pvc smeđa-nΦ8 115220 3830041362075 50

Φ10 115230 3830041362662 50

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 * 11524 * 3830041360538 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-KΦ8

115225 3830041365571 100

rf*h4-K * 115228 * 3830041367391 100

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-n Φ8 115222 3830041362099 100

Φ10 115232 3830041363195 100

rf/Pvc smeđa-n Φ8 115221 3830041362082 100

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 115227 3830041367391 80

krovni nosač u kompletu sa vijkom i zaptivkom.Son n-n

mat / pritrjevanje provodnik (mm) kat.št. EAN kod pak.

rf n-n siva

Φ8

116301 3830041365274 150

rf n-n smeđa 116302 3830041365281 150

rf n-n boja cigle 116303 3830041365298 150

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

22 www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za lImene krovne pokrivače poput TrImo (TPo dom) i slične.Son16 a

mat / pritrjevanje provodnik (mm) kat.št. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 116220 3830041362105 120

krovni nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za lImene krovne pokrivače poput TrImo i sličnih, vlaknocementne krovne pokrivače SalonIT valovITKa i slične.Son16

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-KΦ8

11621 3830041360545 120

rf*h4-K * 11623 * 3830041367391 120

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vΦ8 - Φ10

11622 3830041360552 120

rf*h4-v 11627 3830041360583 120

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 11625 3830041360576 120

P 30x3,5 11626 3830041368800 120

rf*h4-vP 20x3 * 11628 * 3830041360590 120

P 30x3,5 * 11629 * 3830041362907 120

krovni nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za lImene krovne pokrivače.

krovni nosač u kompletu sa zaptivkom i vijkom, adekvatan za lImene krovne pokrivače.

Son16 C

Son16 d

mat / pritrjevanje provodnik (mm) kat.št. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 * 116222 * 3830041365083 70

mat / pritrjevanje provodnik (mm) kat.št. EAN kod pak.

rf-v Φ8 116227 3830041367391 40

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

23www.hermi.co.rs

son krovni nosači

betonska kocka sa uloškom na koju se šrafi nosač Son14.

krovni nosač, koji se šrafi na betonsku kocku.

krovni nosač, adekvatan za ravne Krovove sa BITUmenSKom hIdroIzolacIjom i slične. nosač je sastavljen od betonske kocke (šifra 40) i nosača gromobranskog provodnika (Son14). Porudžbine posebno kocka + posebno nosač Son14.

KoCKa za Son17

Son14

Son17

mat. provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

beton 40 3830041360064 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

1409 3830041360316 100

rf-K 1421 3830041360323 100

rf*h4-K * 1427 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-n Φ8 1407 3830041360293 100

rf-nΦ8 1422 3830041360330 100

Φ10 1423 3830041360347 100

rf/Pvc smeđa-nΦ8 14220 3830041360910 100

Φ10 14230 3830041360927 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

11709

rf-K 11721

rf*h4-K * 11727 *

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat..št. EAN kod pak.

cu-n Φ8 11707

rf-nΦ8 11722

Φ10 11723

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 11708 *

rf-v Φ8 - Φ10 * 11724 *

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 11725 *

Son 17 SaSTaVLjen od:

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

24 www.hermi.co.rs

son krovni nosači

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v Φ8 * 1408 * 3830041360309 50

rf-v Φ8 - Φ10 * 1424 * 3830041360354 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 * 1425 * 3830041360361 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P 20x3 425 3830041360125 100

ISPod BeTonSKIh KocKI 250 x 150 mm koja sprečava oštećenje krovnog pokrivača betonskom kockom.

krovni nosač, adekvatan za krovove koji su pokriveni Pvc krovnim pokrivačima tipa SIKa, ProTan, SarnaFIl, SInTaFoIl i slični.

krovni nosač, adekvatan za ravne krovove (mali nagib) različitih tipova krovnih pokrivača. Bez ispune. nosač se puni sipkastim materijalom.

za Son17 a, namenjena pričvršćivanju nosača Son17 a za krovne pokrivače koje su pokrivene Pvc krovnim pokrivačima tipa SIKa, ProTan, SarnaFIl, SInTaFoIl i slične. Traka mora da bude od istog materijala kao što je krovna pokrivač na koju se pričvršćuje nosač. oBaVezno pre porudžbine proverite vrstu i tip krovne pokrivača! Traka se pričvršćuje u skladu sa uputstvima proizvođača krovne pokrivača.

TraKa za podLaGanje

Son17 a

Son17 B

mat. kat. br. EAN kod pak.

bitumen 117225 38300413644765 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

Pe Φ8 - Φ10 117220 3830041362112 40

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

PP Φ8 - Φ10 117226 3830041366257 40

mat. kat. br. EAN kod pak.

Sika 117221 3830041362129 1

Protan 117222 3830041363188 1

Sintafoil 117223 3830041363331 1

TraKa za priČVrŠćiVanje

krovni nosač, adekvatan za ravne krovove (mali nagib) sa bitumenskom izolacijom i slično. Sastav: nosač (šifra 117227) i betonska kocka (šifra 41). moguća isporuka pojedinačnih delova.Son17 C

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

PP Φ8 - Φ10 117227 3830041368787 40

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

beton 41 3830041368794 1

Son14

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

25www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (FUTUra, FUTUra 2002), jUnGmeIer, medITeran PlUS i slične.

krovni nosač, izrađen od hrastovog drveta, adekvatan za drvene krovne pokrivke ŠIndra, SKodla i slične i ostale zapaljive krovne pokrivke.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Tondach (landdach), comPacT, conSTanT, conTraST, conSTanT PlUS, FraGmenT PlUS, eFeKT PlUS, BoGener Innovo 12, PoleT m-555 i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Tondach (SUlm), creaTon (SInFonIe, harmonIe), UnIverSo l43, PoleT m-222, KIKInda (claSSIc m-002, holandez m-993) i slične.

trešni noSaČ, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Tondach (carmen), creaTon (Kera-PFanne 2003), jUnGmeIer (coSmo) i slične.

Son19

Son20 L

Son22

Son23

Son24

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

11909 3830041360637 100

rf-K 11921 3830041360644 100

rf*h4-K * 11927 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

les/rf-v Φ8 - Φ10 12032 3830041364697 4

les/rf*h4-v * 12037 * 3830041367391 4

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12209 3830041360712 100

rf-K 12221 3830041360729 100

rf*h4-K * 12227 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12309 3830041360736 100

rf-K 12321 3830041360743 100

rf*h4-K * 12327 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12409 3830041360750 100

rf-K 12421 3830041360767 100

rf*h4-K * 12427 * 3830041367391 100

krovni nosač, adekvatan za krovne pokrivače eSal (ravne krovne pokrivače), eTernIT i slične.Son18

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-nΦ8 11822 3830041360606 100

Φ10 11823 3830041360613 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

26 www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (maGnUm) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (domIno), Tondach (FIGaro, FIdelIo, jUPITer, KonTInenTal PlUS, landach vz) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (Balance) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (eleGanz) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke Tondach (mUlde, conTInenTal–22, conTInenTal PlUS), PFleIderer Terra eXTra, BraS ToPaz 13 i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (rUSTIco) i slične.

Son25

Son26

Son27

Son28

Son29

Son40

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12509 3830041360774 100

rf-K 12521 3830041360781 100

rf*h4-K * 12527 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12609 3830041360798 100

rf-K 12621 3830041360804 100

rf*h4-K * 12627 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12709 3830041360811 100

rf-K 12721 3830041360828 100

rf*h4-K * 12727 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12809 3830041360835 100

rf-K 12821 3830041360842 100

rf*h4-K * 12827 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

12909 3830041360859 100

rf-K 12921 3830041360866 100

rf*h4-K * 12927 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14009 3830041360873 100

rf-K 14021 3830041360880 100

rf*h4-K * 14027 * 3830041367391 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

27www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke WazTenPUTl, WalTher dachzIeGel TradITIonal (sa dubokim udubljenjima) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke SKrIlavec i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke WalTher dachzIeGel (model W5) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke erlUS (KaraT) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke erlUS (e58 S) i slične.

Son42

Son43

Son44

Son45

Son46

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14209 3830041363133 100

rf-K 14221 3830041363140 100

rf*h4-K * 14227 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

* 14309 * 3830041363157 100

rf-K * 14321 * 3830041363294 100

rf*h4-K * 14327 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14409 3830041363164 100

rf-K 14421 3830041363171 100

rf*h4-K * 14427 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14509 3830041364727 100

rf-K 14521 3830041364734 100

rf*h4-K * 14527 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

* 14609 * 3830041367391 100

rf-K * 14721 * 3830041367391 100

rf*h4-K * 14727 * 3830041367391 100

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (raTIo) i slične.Son41

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14109 3830041360897 100

rf-K 14121 3830041360903 100

rf*h4-K * 14127 * 3830041367391 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

28 www.hermi.co.rs

son krovni nosači

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke creaTon (raPIdo) i slične.

krovni nosač, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke rÖBen (monza PlUS) i slične.

krovni obuhvatajući nosač, adekvatan za krovne pokrivače od opeke Korec i slične.

krovni nosač, univerzalan, adekvatan za betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke. Prilikom montaže nosač se prilagođava obliku elementa krovnog pokrivača.

Son47

Son48

Son49

Son50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14709 3830041367391 100

rf-K 14721 3830041368435 100

rf*h4-K * 14727 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-K

Φ8

14809 3830041367391 100

rf-K 14821 3830041368619 100

rf*h4-K * 14827 * 3830041367391 100

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-K Φ8 14921 3830041366691 50

mat. / pričvršćivanje provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf n-n siva

Φ8

15301 3830041366158 80

rf n-n smeđa 15302 3830041366165 80

rf n-n boja cigle 15303 3830041366172 80

son krovni nosači

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

29www.hermi.co.rs

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

30 www.hermi.co.rs

zon zIdnI noSačIzidni nosači zon namenjeni su montaži odvodnih provodnika na zidove objekta. Sistem pričvršćivanja urađen je tako da je nosač uvek pod pravim uglom na zid, bez obzira na izbušenu rupu. izrađeni su od nerđajućih materijala odn. plastificirani u beloj ili braon boji. provodnik se na zidni nosač šrafi vijcima (zon01, 02, 03, 08, 09, d). novost u prodajnom programu su zidni nosači od veštačkog materijala gde se provodnik na nosač pričvršćuje bez vijaka (zon01 n-n, 02 n-n, 03 n-n, 08 n-n, 09 n-n).

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za tvrde zidove, pomoću vijka 50 mm i Pvc- tipla Φ8 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zidni nosač, izrađen od veštačkog materijala, postojanog u atmosferi (n), adekvatan za tvrde zidove, pomoću vijka 50 mm i Pvc- tipla Φ8 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje bez šrafljenja.

zon02 zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 50 mm, pomoću vijka 100 mm i Pvc- tipla Φ100 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zon03

zon03 n-n

zon02

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v

Φ8 - Φ10

20322 3830041361009 100

rf*h4-v 20327 3830041361047 100

rf/Pvc-vbela 20301 3830041360996 100

smeđa 203010 3830041362198 100

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v120 mm2

20324 3830041361016 100

rf*h4-v 20326 3830041361030 100

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 25 x 4

20325 3830041361023 100

rf*h4-v 20328 3830041361054 100

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 30 x 3,5

203250 3830041362204 100

rf*h4-v 20329 3830041361061 100

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P do 40 x 4 203251 3830041367421 100

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n

siva

Φ8

22322 3830041362952 150

smeđa 22333 3830041362969 150

boja cigle 22344 3830041368558 150

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v

Φ8 - Φ10

20222 3830041360972 50

rf*h4-v 20227 3830041368404 50

rf/Pvc-vbela 20201 3830041360965 50

smeđa 202010 3830041362174 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 25 x 4

20225 3830041360989 50

rf*h4-v 20228 3830041368367 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 30 x 3,5

202250 3830041362181 50

rf*h4-v 20229 3830041368374 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P do 40 x 4 202251 3830041368688 50

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

31www.hermi.co.rs

zon zidni nosači

zidni nosač, izrađen od veštačkog materijala, postojanog u atmosferi (n), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 100 mm, pomoću vijka 160 mm i Pvc- tipla Φ10 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje bez šrafljenja.

zon01 n-n

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n

siva

Φ8

22122 3830041362914 50

smeđa 22133 3830041362921 50

boja cigle 22144 3830041368534 50

zidni nosač, izrađen od veštačkog materijala, postojanog u atmosferi (n), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 50 mm, pomoću vijka 100 mm i Pvc- tipla Φ10 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje bez šrafljenja.

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 100 mm, pomoću vijka 160 mm i Pvc- tipla Φ10 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zon02 n-n

zon01

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n

siva

Φ8

22222 3830041362938 50

smeđa 22233 3830041362945 50

boja cigle 22244 3830041368541 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v

Φ8 - Φ10

20122 3830041360941 50

rf*h4-v 20127 3830041368350 50

rf/Pvc-vbela 20101 3830041360934 50

smeđa 201010 3830041362150 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 25 x 4

20125 3830041360958 50

rf*h4-v 20228 3830041368367 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 30 x 3,5

201250 3830041362167 50

rf*h4-v 20229 3830041368374 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P do 40 x 4 201251 3830041368671 50

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

32 www.hermi.co.rs

zon zidni nosači

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 140 mm, pomoću vijka 200 mm i Pvc- tipla Φ10 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zidni nosač, izrađen od veštačkog materijala, postojanog u atmosferi (n), adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 140 mm, pomoću vijka 200 mm i Pvc- tipla Φ10 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje bez šrafljenja.

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za pričvršćivanje na toplotnu izolacionu podlogu (spoljašnja fasada) od penastog ili ekstrudiranog polistirena (stiropora ili stirodura) debljine 50 mm ili više. Provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zidni nosač, izrađen od veštačkog materijala, postojanog u atmosferi (n), adekvatan za pričvršćivanje na toplotnu izolacionu podlogu (spoljašnja fasada) od penastog ili ekstrudiranog polistirena (stiropora ili stirodura) debljine 50 mm ili više. Provodnik se na nosač pričvršćuje bez šrafljenja.

zon08

zon08 n-n

zon09

zon09 n-n

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v

Φ8 - Φ10

20822 3830041367117 50

rf*h4-v 20827 3830041367391 50

rf/Pvc-vbela 20801 3830041368169 50

smeđa 20802 3830041368176 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 25 x 4

20825 3830041368183 50

rf*h4-v 20828 3830041367391 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-vP do 30 x 3,5

20826 3830041368190 50

rf*h4-v 20829 3830041367391 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P do 40 x 4 20830 3830041367391 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n

siva

Φ8

22822 3830041367100 50

smeđa 22833 3830041367094 50

boja cigle 22844 3830041368206 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 22306 3830041366738 40

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

n-n

siva

Φ8

22305 3830041368251 40

smeđa 22307 3830041366714 40

boja cigle 22308 3830041366684 40

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

33www.hermi.co.rs

zon zidni nosači

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za pričvršćivanje gromobranskog provodnika direktno na betonski zid, u slučaju izvođenja gromobranske instalacije ispod maltera, pomoću vijka 50 mm i Pvc- tipla Φ8 mm, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zidni nosač, izrađen od nerđajućeg čelika (rf ), adekvatan za drvene, zapaljive zidove, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zidni nosač, izrađen od hrastovog drveta, adekvatan za drvene, zapaljive zidove, provodnik se na nosač pričvršćuje šrafljenjem.

zon03 direKT

zon04

zon04 L

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 21322 3830041364741 200

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v Φ8 - Φ10 20422 3830041361078 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v P do 25 x 4 20425 3830041363379 50

mat. / pričvršćivanje boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

les/rf-v Φ8 - Φ10 20432 3830041364680 32

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

34 www.hermi.co.rs

zon zidni nosači

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

35

zon mernI ormarIćIMerni ormarići zon namenjeni su izvođenju mernih spojeva u zidu ili pored objekta u slučaju kad su odvodni vodovi izvedeni ispod maltera. Telo ormarića izrađeno je od nerđajućeg lima (rf) ili od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (pe, pVC). poklopac ormarića izrađen je od nerđajućeg lima (rf) odn. plastificiran u beloj boji, od livenog gvožđa (Ltž) ili od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (pe, pVC).

zidni merni ormarić, 200 mm x 150 mm x 100 mm (d x Š x v), telo i poklopac ormarića izrađeni su od nerđajućeg lima (rf ) u jednom komadu.

zidni merni ormarić, 200 mm x 150 mm x 100 mm (d x Š x v), telo ormarića izrađeno je od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (Pvc) i montira se u zid objekta u vreme gradnje. Poklopac ormarića izrađen je od nerđajućeg lima (rf ) odn. plastificiran u beloj boji i montira se posle završetka fasadnog sloja i omogućava, pomoću vijaka distancera, potpuno naleganje na fasadu, bez obzira na debljinu iste.

zidni merni ormarić, 200 mm x 150 mm x 100 mm (d x Š x v), telo ormarića izrađeno je od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (Pvc) i montira se u zid objekta u vreme gradnje. Poklopac ormarića izrađen je od nerđajućeg lima (rf ). Prilagođen ja za lePljenje Kamena na poklopac ormarića.

merni ormarić preko kog se može voziti, 325 mm x 225 mm x 150 mm (d x Š x v), nosivost 5t, telo ormarića izrađeno je od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (Pe), poklopac ormarića izrađen je od livenog gvožđa (ltž).

merni ormarić preko kog se može hodati, 225 mm x 125 mm x 100 mm (d x Š x v), telo i poklopac ormarića izrađeni su od veštačkih materijala, postojanih u atmosferi (Pvc).

zon05

zon05 a

zon05 B

zon06

zon07

mat. / pričvršćivanje boja kat. br. EAN kod pak.

rf-v 20522 3830041361085 4

rf/Pvc-v bela * 20722 * 3830041361115 4

rf*h4 * 20527 * 3830041361108 4

! moguće bojenje po ral karti

mat. / pričvršćivanje boja kat. br. EAN kod pak.

Pvc/rf 20524 3830041364895 4

Pvc/rf/Pvc bela 20528 3830041364901 4

mat. / pričvršćivanje boja kat. br. EAN kod pak.

Pvc/rf 900907 3830041367391 3

mat. / pričvršćivanje boja kat. br. EAN kod pak.

Pe-ltž črna 20525 3830041361092 1

mat. / pričvršćivanje boja kat. br. EAN kod pak.

Pe-ltž črna 20526 3830041364918 4

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

36 www.hermi.co.rs

zon merni ormarići

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

37

Vz verTIKalne zaŠTITeVertikalne zaštite dimenzija 1500 mm x 50 mm x 1 mm (d x Š x V) namenjene su mehaničkoj zaštiti zemaljovoda do mernog spoja. izrađene su od nerđajućih materijala odn. plastificirane u beloj ili braon boji. zaštita je sastavljena od Vz vertikalna zaštite gole (šifra 10, 17, 20, 30) i dva Vz nosača vertikalne zaštite (šifra 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 316, 317).

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m adekvatna za šuplje zidove sa izolacijom do 100 mm, zajedno sa 2 nosača, 2 vijka 160 mm i 2 Pvc-tipla Φ10 mm.

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m adekvatna za šuplje zidove sa izolacijom do 50 mm, zajedno sa 2 nosača, 2 vijka 100 mm i 2 Pvc-tipla Φ10 mm.

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m adekvatna za tvrde zidove bez izolacije, zajedno sa nosačima, 2 vijka 50 mm i 2 Pvc-tipla Φ8 mm.

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m adekvatna za šuplje zidove sa izolacijom do 140 mm, zajedno sa 2 nosača, 2 vijka 200 mm i 2 Pvc-tipla Φ10 mm.

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m, adekvatna za pričvršćivanje na toplotnu izolacionu podlogu (spoljašnja fasada) od penastog ili ekstrudiranog polistirena (stiropora ili stirodura) debljine 50 mm ili više.

Vz01

Vz02

Vz03

Vz08

Vz09

material boja kat. br.

rf 30102

rf*h4-v 30104

rfPvcbela 30101

smeđa 30100

material boja kat. br.

rf 30202

rf*h4-v 30204

rfPvcbela 30201

smeđa 30200

material boja kat. br.

rf 30302

rf*h4-v 30304

rfPvcbela 30301

smeđa 30300

material boja kat. br.

rf 30802

rf*h4-v 30804

rfPvcbela 30801

smeđa 30800

material boja kat. br.

rf 30902

rf*h4-v 30904

rfPvcbela 30901

smeđa 30900

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

38 www.hermi.co.rs

VZ verTiKALne zAšTiTe

vertikalna zaštita, dužine 1,5 m adekvatna za pričvršćivanje na limene zidove i slično.

Vz vertikalna zaštita sastavljena je od Vz VerTiKaLniH zaŠTiTa i Vz noSaČa:

dužine 1,5 m od nerđajućih materijala odn. plastificirane u beloj ili braon boji.

za verTIKalnU zaŠTITU izrađen od nerđajućih materijala, adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 100 mm.

za verTIKalnU zaŠTITU izrađen od nerđajućih materijala, adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 50 mm.

Vz16

Vz VerTiKaLne zaŠTiTe GoLe

Vz noSaČ 01

Vz noSaČ 02

material boja kat. br.

rf 31602

rf*h4-v 31604

rfPvcbela 31601

smeđa 31600

material oznaka boja kat. br. EAN kod pak.

rf vz rf 1,5 m 10 3830041360026 1

rf*h4 vz rf*h4 1,5 m 17 3830041360033 1

rf/pvc vz rf Bela 1,5 m bela 20 3830041360040 1

vz rf Smeđa 1,5 m smeđa 30 3830041360057 1

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 01 160 301 3830041360071 50

rf*h4 vz noSač 01 160 310 3830041367391 50

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 02 100 302 3830041360088 50

rf*h4 vz noSač 02 100 311 3830041367391 50

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

39www.hermi.co.rs

vz verTiKALne zAšTiTe

za verTIKalnU zaŠTITU izrađen od nerđajućih materijala, adekvatan za šuplje zidove sa izolacijom do 140 mm.

za verTIKalnU zaŠTITU, izrađen od nerđajućeg lima (rf ), adekvatan za pričvršćivanje na toplotnu izolacionu podlogu (spoljašnja fasada) od penastog ili ekstrudiranog polistirena (stiropora ili stirodura) debljine 50 mm ili više.

za verTIKalnU zaŠTITU izrađen od nerđajućih materijala, adekvatan za pričvršćivanje na limene zidove i slično.

Vz noSaČ 08

Vz noSaČ 09

Vz noSaČ 16

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 08 200 308 3830041368152 50

rf*h4 vz noSač 08 200 309 3830041367391 50

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 09 305 3830041368763 50

rf*h4 vz noSač 09 306 3830041367391 50

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 16 316 3830041366646 100

rf*h4 vz noSač 16 317 3830041367391 100

za verTIKalnU zaŠTITU izrađen od nerđajućih materijala, adekvatan za tvrde zidove bez izolacije.Vz noSaČ 03

material oznaka vijak mm kat. br. EAN kod pak.

rf vz noSač 03 50 303 3830041360095 100

rf*h4 vz noSač 03 50 307 3830041360101 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

40 www.hermi.co.rs

vz verTiKALne zAšTiTe

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

41

Kon cevne oBUjmIceCevne obujmice Kon koriste se za pričvršćivanje odvodnih provodnika na olučne vertikale kao i kod uzemljenja olučnih vertikala. pri tom ti provodnici mogu biti okrugli ili pljosnati. S obzirom na materijal odvodnih cevi, cevne obujmice mogu biti bakarne ili od nerđajućeg čelika odn. plastificirane u braon boji. po porudžbini i druge boje.

cevna obujmica, napravljena iz jednog dela, namenjena uzemljivanju olučnih vertikala odn. pričvršćivanju pljosnatih provodnika na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

Kon10 a

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v

Φ80

P 30 x 4

700150 3830041363768 50

Φ100 700154 3830041363805 50

Φ110 700156 3830041363812 40

Φ120 700158 3830041363829 40

Φ130 700160 3830041363836 20

Φ140 700162 3830041363843 20

Φ150 700164 3830041363850 20

Φ160 700166 3830041363867 20

Φ170 700168 3830041363874 1

Φ180 700170 3830041363881 1

Φ190 700172 3830041363898 1

Φ200 700174 3830041363904 1

Φ210 700176 3830041363911 1

Φ220 700178 3830041363928 1

Φ230 700180 3830041363935 1

Φ240 700182 3830041363942 1

Φ250 700184 3830041363959 1

rf-v

Φ80 700350 3830041364338 50

Φ100 700354 3830041364376 50

Φ110 700356 3830041364383 40

Φ120 700358 3830041364390 40

Φ130 700360 3830041364406 20

Φ140 700362 3830041364413 20

Φ150 700364 3830041364420 20

Φ160 700366 3830041364437 20

Φ170 700368 3830041364444 1

Φ180 700370 3830041364451 1

Φ190 700372 3830041364468 1

Φ200 700374 3830041364475 1

Φ210 700376 3830041364482 1

Φ220 700378 3830041364499 1

Φ230 700380 3830041364505 1

Φ240 700382 3830041364512 1

Φ250 700384 3830041364529 1

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf/Pvc-vΦ100

smeđa P 30 x 4700474 3830041366080 50

Φ120 700475 3830041366097 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.• moguća isporuka u različitim bojama = ral karta..

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

42 www.hermi.co.rs

kon cevne Obujmice

cevna obujmica, napravljena iz jednog dela, namenjena pričvršćivanju provodnika okruglog preseka na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.Kon11 a

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v

Φ80

Φ8 - Φ10

700100 3830041363560 50

Φ100 700104 3830041363607 50

Φ110 700106 3830041363614 40

Φ120 700108 3830041363621 40

Φ130 700110 3830041363638 20

Φ140 700112 3830041363645 20

Φ150 700114 3830041363652 20

Φ160 700116 3830041363669 20

Φ170 700118 3830041363676 1

Φ180 700120 3830041363683 1

Φ190 700122 3830041363690 1

Φ200 700124 3830041363706 1

Φ210 700126 3830041363713 1

Φ220 700128 3830041363720 1

Φ230 700130 3830041363737 1

Φ240 700132 3830041363744 1

Φ250 700134 3830041363751 1

rf-v

Φ80 700300 3830041364123 50

Φ100 700304 3830041364161 50

Φ110 700306 3830041364178 40

Φ120 700308 3830041364185 40

Φ130 700310 3830041364192 20

Φ140 700312 3830041364208 20

Φ150 700314 3830041364215 20

Φ160 700316 3830041364222 20

Φ170 700318 3830041364239 1

Φ180 700320 3830041364246 1

Φ190 700322 3830041364253 1

Φ200 700324 3830041364260 1

Φ210 700326 3830041364277 1

Φ220 700328 3830041364284 1

Φ230 700330 3830041364291 1

Φ240 700332 3830041364307 1

Φ250 700334 3830041364314 1

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) boja provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf/Pvc-vΦ100

smeđa Φ8 - Φ10700476 3830041366103 50

Φ120 700477 3830041366110 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.• moguća isporuka u različitim bojama = ral karta..

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

43www.hermi.co.rs

kon cevne Obujmice

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

cevna obujmica, napravljena iz jednog dela, namenjena pričvršćivanju provodnika okruglog preseka na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu bez šrafljenja (n - nylon držač).

cevna obujmica, napravljena iz dva dela, namenjena uzemljivanju olučne vertikale odn. pričvršćivanju pljosnatih provodnika na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

cevna obujmica, napravljena iz dva dela, namenjena uzemljivanju olučne vertikale odn. pričvršćivanju provodnika okruglog preseka na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

Kon12 a

Kon10

Kon11

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) boja provodnik (mm)

kat. br. EAN kod pak.

cu-n

Φ100

Φ8

700204 3830041363966 50

Φ110 700206 3830041363973 40

Φ120 700208 3830041363980 40

rf-n

Φ100 700404 3830041364536 50

Φ110 700406 3830041364543 40

Φ120 700408 3830041364550 40

rf-n

Φ100

Φ10

700454 3830041364567 50

Φ110 700456 3830041364574 40

Φ120 700458 3830041364581 40

rf/Pvc-nΦ100

smeđa Φ8700459 3830041364598 50

Φ120 700465 3830041364949 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.• možna dobava v različnih bojah - ral lestvica.

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-vΦ100

P 30 x 4

70309 3830041361504 40

Φ120 70109 3830041361481 40

rf-vΦ100 72122 3830041361696 40

Φ120 71922 3830041361672 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-vΦ100

Φ8 - Φ10

703090 3830041362327 40

Φ120 701090 3830041362303 40

rf-vΦ100 721220 3830041362525 40

Φ120 719220 3830041362495 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

44 www.hermi.co.rs

kon cevne Obujmice

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

cevna obujmica, napravljena iz dva dela, namenjena pričvršćivanju provodnika okruglog preseka na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu bez šrafljenja (n - nylon držač).

cevna obujmica, napravljena iz dva dela, namenjena uzemljivanju kvadratnih olučnih vertikala odn. pričvršćivanju pljosnatih provodnika na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

cevna obujmica, napravljena iz dva dela, namenjena uzemljivanju kvadratnih olučnih vertikala odn. pričvršćivanju provodnika okruglog preseka na olučne vertikale različitih dimenzija, pričvršćivanje provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

Kon12

Kon10

Kon11

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) boja provodnik (mm)

kat. br. EAN kod pak.

cu-nΦ100

Φ8

70712 3830041361566 40

Φ120 70512 3830041361535 40

rf-n

Φ100 71413 3830041361634 40

Φ120 71213 3830041361580 40

Φ100Φ10

71414 3830041361641 40

Φ120 71214 3830041361597 40

rf/Pvc-nΦ100

smeđaΦ8 71415 3830041361658 40

Φ120 Φ10 71215 3830041361603 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v 100x100 P 30 x 4 90806 3830041362648 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v 100x100 Φ8 - Φ10 908062 3830041362792 40

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

45www.hermi.co.rs

kon cevne Obujmice

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

cevna obujmica, napravljena iz jednog dela, namenjena uzemljivanju metalnih cevi manjih prečnika, pričvršćivanju provodnika na cevnu obujmicu šrafljenjem.

perforirana traka dužine 1 m, sa rupama 7 mm, namenjena izradi cevnih obujmica.

Kon11 a

Kon13 TraK rf

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu-v

φ 10(1/8«)

16–35mm²

700087 3830041363386 100

φ 13(1/4«) 700088 3830041363447 50

φ 17(3/8«) 700089 3830041363454 50

φ 21(1/2«) 700090 3830041363461 50

φ 27(3/4«) 700091 3830041363478 50

φ 34 (1« ) 700092 3830041363485 50

φ 42(1 1/4«) 700093 3830041363492 80

φ 48 (1 1/2«) 700094 3830041363508 80

φ 60 (2«) 700096 3830041363522 50

rf-v

φ 10(1/8«) 700287 3830041363997 100

φ 13(1/4«) 700288 3830041364000 50

φ 17 (3/8« ) 700289 3830041364017 50

φ 21 (1/2« ) 700290 3830041364024 50

φ 27 (3/4« ) 700291 3830041364031 50

φ 34 (1« ) 700292 3830041364048 50

φ 42 (1 1/4«) 700293 3830041364055 80

φ 48 (1 1/2«) 700294 3830041364062 80

φ 60 (2«) 700296 3830041364086 50

• ostale dimenzije cevnih obujmica po porudžbini.

mat./pritrjevanje dimenzija (mm) provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf-v 1000 9 3830041360019 50

• moguća isporuka različitih dužina trake (1 m – 50 m ili više).

Kon cevne obujmice za uzemljivanje manjih prečnika

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

46 www.hermi.co.rs

kon cevne Obujmice

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

47

Kon KonTaKTnI elemenTIKon kontaktni elementi namenjeni su spajanju delova gromobranske instalacije međusobno kao i spajanja na različite metalne elemente. pri tom mora biti obezbeđen odgovarajući tj. dobar spoj između provodnika, metalnih delova...Takođe, potrebno je paziti na vrste materijala koje želimo međusobno da spajamo kako između određenih delova ne bi došlo do tzv. Galvanske korozije.

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između pljosnatih provodnika do širine 30 mm u zemlji i iznad nje.

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 68 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između pljosnatih provodnika do širine 42 mm u zemlji i iznad nje.

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 30 mm u zemlji i iznad nje.

merno ukrsni element, sastavljena od 3 pločice dimenzija 78 mm x 78 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između pljosnatih provodnika do širine 50 mm u zemlji i iznad nje.

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 100 mm x 100 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između pljosnatih provodnika do širine 70 mm u zemlji i iznad nje.

Kon01

Kon01 a

Kon02

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf

P do 30 P do 30

50422 3830041361382 120

rf*h4 50423 3830041361399 120

cu 400110 3830041362723 120

rf/Fezn 50420 3830041363409 120

rf/cu 400611 3830041367391 50

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cuP do 42 P do 42

540109 3830041362297 50

rf 500422 3830041362280 50

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu/rf/rf

Φ8

P do 30

40109 3830041361139 65

95 mm2 40507 3830041361221 50

120 mm2 40607 3830041361245 50

150 mm2 40608 3830041368589 50

rfΦ8 - Φ10

40122 3830041361177 65

rf*h4 40127 3830041361184 65

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cuP do 50 P do 50

400612 3830041367391 40

rf 400610 3830041368572 40

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf P do 70 P do 70 400614 3830041367391 25

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

48 www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

merno ukrsni element, sastavljena od 3 pločice dimenzija 58 mm x 68 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 42 mm u zemlji i iznad nje.

ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i 4 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 20 mm iznad zemlje

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 78 mm x 78 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 50 mm u zemlji i iznad nje.

merno ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 90 mm i 4 vijka i matica M8, namenjen izvođenju mernih i ostalih spojeva između okruglih i pljosnatih provodnika do širine 60 mm u zemlji i iznad nje.

Kon02 a

Kon03

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu 95 mm2

P do 42

400613 3830041366677 50

cu/rf/rf

Φ8 400109 3830041362211 50

95 mm2 400507 3830041362259 50

120 mm2 400607 3830041362266 50

rf Φ8 - Φ10 400122 3830041362235 50

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu/rf/rf Φ8

P do 20

50207 3830041361320 140

16-35 mm2 50307 3830041361344 140

rf Φ8 - Φ10 50222 3830041361337 140

16-35 mm2 30122 3830041361122 140

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 - Φ10 P do 50 400609 3830041368565 40

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf 120 mm2 P do 60 400608 3830041366264 40

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

49www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

kontaktni element, sastavljen od 2 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i 4 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika 8-10 mm iznad zemlje.

kontaktni element, sastavljen od 2 pločice dimenzija 40 mm x 40 mm i vijka M10, namenjen izvođenju spojeva između okruglih provodnika 8 – 10 mm i metalnih delova iznad zemlje.

kontaktni element, izrađena od nerđajućeg materijala dužine 100 mm, namenjen izvođenju spojeva između okruglih provodnika 8 – 10 mm iznad zemlje.

kontaktni element, sastavljen od 2 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i 4 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih provodnika širine do 20 mm iznad zemlje.

Kon04

Kon04 a SiMpLe

Kon04 B

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu Φ8 Φ8 50107 3830041361283 140

rf Φ8 - Φ10 Φ8 - Φ10 50122 3830041361313 140

rf*h4 Φ8 - Φ10 Φ8 - Φ10 50127 3830041362549 140

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu Φ8 Φ8 50507 3830041361405 120

rf Φ8 - Φ10 Φ8 - Φ10 50522 3830041361412 120

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 - Φ10 Φ8 - Φ10 50530 3830041366622 120

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf P do 20 P do 20 50322 3830041361375 140

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

50 www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

kontaktni element, ssastavljen od 3 pločice dimenzija 20 mm x 48 mm i 2 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika 8-10 mm i metalnih delova.

proVodniK za preMoŠćaVanje, preseka 16 mm2, dužine 150 mm, 2 x papučica sa vijakom i maticom, namenjen premošćavanju određenih metalnih delova gromobranske instalacije i izjednačavanje potencijala.

kontaktni element namenjen uzemljivanju i izjednačavanju potencijala između okruglih provodnika 8 – 10 mm i metalnih delova.

FLeKSiBiLni Vezni eLeMenT, dimenzije 200 x 3 x 22 mm - 25 mm2 i 230x4x20 mm – 50 mm2 namenjen povezivanju određenih metalnih delova gromobranske instalacije koji nisu fiksno pričvršćeni (agregati ...) i za spajanje na prihvatne vodove kod velikih temperaturnih razlika i time kod rastezanja materijala.

kontaktni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 20 mm x 48 mm i 2 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih provodnika 25 mm i metalnih delova.

kontaktni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 20 mm x 58 mm i 2 vijka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih provodnika 30 mm i metalnih delova.

Kon05

Kon05-1

Kon05 C

Kon05-2

mat. provodnik 1 (mm) pločasti deo kat. br. EAN kod pak.

cu/rf/rf Φ8

80107 3830041361719 100

rf Φ8 - Φ10 80518 3830041361733 100

rf*h4 Φ8 - Φ10 80527 3830041362556 100

mat. provodnik 1 (mm) pripremljeni delovi kat. br. EAN kod pak.

cu 16 mm2 90211 3830041363348 10

mat. provodnik 1 (mm) pločasti deo kat. br. EAN kod pak.

Fezn 8 – 10 mm 80519 3830041368527 100

mat. provodnik 1 (mm) pripremljeni delovi kat. br. EAN kod pak.

cuSn25 mm2 90210 3830041363232 10

50 mm2 90212 3830041368459 10

mat. provodnik 1 (mm) pločasti deo kat. br. EAN kod pak.

rf P do 25 80525 3830041361740 100

mat. provodnik 1 (mm) pločasti deo kat. br. EAN kod pak.

rf*h4 P do 30 80529 3830041361757 100

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

51www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

olučni kontaktni element, sastavljen od pločica dimenzija 48 mm x 85 mm i vijaka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika 8-10 mm i korita oluka.

kontaktni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika različitih dimenzija u zemlji i iznad nje.

olučni kontaktni element, sastavljen od pločica dimenzija 48 mm x 85 mm i vijaka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između pljosnatih provodnika do širine 25 mm i korita oluka.

Kon06

Kon07

mat. provodnik 1 (mm) korito oluka kat. br. EAN kod pak.

cu Φ8 60107 3830041361429 80

rf Φ8 - Φ10 60122 3830041361436 80

rf*h4 Φ8 - Φ10 60127 3830041361443 80

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu

Φ8

Φ8 40110 3830041361146 65

95 mm2 40610 3830041361252 50

120 mm2 400310 3830041362242 50

95 mm2 95 mm2 40410 3830041361214 50

120 mm2

16-35 mm2 40311 3830041361207 50

95 mm2 40510 3830041361238 50

120 mm2 40310 3830041361191 50

150 mm2 16-35 mm2 400615 3830041366660 50

cu/rf/rf

Φ8 Φ8 - Φ10 40112 3830041361160 65

95 mm2 Φ8 - Φ10 400114 3830041366301 50

120 mm2 Φ8 - Φ10 400115 3830041366295 50

rf

Φ8 - Φ10

Φ8 - Φ10 40111 3830041361153 65

Φ 16 40611 3830041361269 50

Φ 20 40711 3830041361276 50

120mm2 400111 3830041362228 50

150mm2 4000111 3830041360507 50

95 mm2 95 mm2 400113 3830041365021 50

120 mm2 120 mm2 400112 3830041365014 50

mat. provodnik 1 (mm) korito oluka kat. br. EAN kod pak.

rf P do 25 60222 3830041361467 80

rf*h4 P do 25 * 60228 * 3830041361474 80

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

52 www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

kontaktni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 48 mm x 48 mm i vijaka i matica M6, namenjen izvođenju kontaktnih spojeva između okruglih provodnika različitih dimenzija u zemlji i iznad nje.

kontaktni element, sastavljen od pločice dimenzije 40 mm x 30 mm i vijka M10, namenjen izvođenju spojeva između pljosnatih provodnika do širine 40 mm i armature temelja do Φ 20 u betonu.

kontaktni element, sastavljen od pločica dimenzija 48 mm x 83 mm i vijaka M6, namenjen izvođenju spojeva između okruglih provodnika 8 – 10 mm i metalnih delova odnosno kao nosač okruglog provodnika na limenim (pertlovanim) krovovima.

sastavljena od pločica dimenzija 48 mm x 85 mm i vijaka i matica M6, sprečava ulazak vode po gromobranskom provodniku.

Kon08

Kon09

Kon20

Kon21 oKapniK

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cuΦ8

Φ8 50110 3830041361290 140

16-35 mm2 50310 3830041361351 140

16-35 mm2 16-35 mm2 50311 3830041361368 140

cu/rf/rf 16-35 mm2 Φ8 - Φ10 50313 3830041366752 140

rfΦ8 - Φ10

Φ8 - Φ10 50111 3830041361306 140

16-35 mm2 50112 3830041364642 140

16-35 mm2 16-35 mm2 50312 3830041368510 140

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fe P do 40 < Φ 20 90122 3830041361771 100

mat. provodnik 1 (mm) pločevina kat. br. EAN kod pak.

cu Φ8 200107 3830041362136 80

rf Φ8 - Φ10 200122 3830041362143 80

mat. provodnik 1 (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu Φ8 200207 3830041364789 100

rf Φ8 - Φ10 200212 3830041364666 100

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

53www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

element za konstrukciju, izrađen od al dimenzija 50x58x78 mm namenjena uzemljivanju konstrukcija debljine do 20 mm sa okruglim ili pljosnatim provodnicima.

sastavljen od 2 pločice dimenzija 20 mm x 48 mm i vijaka i matica M6, namenjen obeležavanju mernih mesta.

priključna element: telo elementa, izrađeno od mesinga, polaže se i ugrađuje u pod, rf vijak i matica koriste se za spajanje metalnih masa, element je namenjen polaganju u pod i obezbeđuje uvek pripremljeno mesto za spajanje metalnih masa na izjednačavanje potencijala (metalni regali, nameštaj, mašine …) npr. u tržnim centrima, skladištima ...

Kon22

MŠ Merni Broj

MS TipSKi Čep

mat. provodnik 1 (mm) konstrukcija kat. br. EAN kod pak.

alΦ8 - Φ10

do 20 mm 200222 3830041366943 50P do 30

mat. provodnik 1 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 - Φ10 80122 3830041361726 1

mat. provodnik 1 (mm) kat. br. EAN kod pak.

me/rf 16 mm2 110022 3830041361917 200

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

54 www.hermi.co.rs

kon KOnTAKTni eLemenTi

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

55

PrIhvaTnI I odvodnI vodovIprihvatni vodovi i odvodni vodovi namenjeni su presretanju odn. odvođenju atmosferskog pražnjenja. prihvatni i odvodni vodovi mogu biti izrađeni od različitih provodnika. provodnici su izrađeni od različitih materijala i pomoću krovnih nosećih elemenata Son pričvršćeni su na krovni pokrivač odn. pomoću zidnih nosača zon pričvršćeni na zid. odabrani materijal provodnika zavisi od materijala krovnog pokrivača, materijala metalnih delova na krovu, materijala oluka, tehničkih zahteva i celokupnog izgleda odn. namene objekta.

okrugli provodnik od bakra dimenzije Φ8mm, namenjen pre svega izradi prihvatnih i odvodnih vodova.

okrugli provodnik od nerđajućeg čelika dimenzije Φ8mm, namenjen pre svega izradi prihvatnih i odvodnih vodova i vezivanju na uzemljenje.

okrugli provodnik od aluminijumske legure dimenzije Φ8mm, namenjen izradi prihvatnih i odvodnih vodova, nije adekvatan za izradu uzemljenja.

okrugli provodnik od aluminijuma dimenzije Φ10mm, namenjen izradi prihvatnih i odvodnih vodova, nije adekvatan za izradu uzemljenja.

okrugli provodnik od pocinkovanog čelika dimenzije Φ8mm, namenjen izradi prihvatnih i odvodnih vodova, nije adekvatan za izradu uzemljenja.

raSTezni eLeMenT al Ф8mm element namenjen kompenzovanju temperaturnih rastezanja gromobranskih provodnika. Predlažemo ugradnju rasteznog elementa u gromobranskoj instalaciji gde su razdaljine vodova veće od 20m.

CH 1

rH 3

aH 1

aH 2

Fezn Ф8mm

aH

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu Φ 8 90100 3830041361764 40-80 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ 8 90300 3830041361818 40-120 m

rf*h4 Φ 8 90301 3830041363324 40-120 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

al legura Φ 8 090250 3830041361801 40-120 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

al Φ 10 090200 3830041361795 40-120 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn Φ 8 90310 3830041368244 40-120 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

al Φ 8 90213 3830041367001 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

56 www.hermi.co.rs

prIhvatnI I oDvoDnI voDovI

element namenjen montaži na površine po kojima se vozi ili hoda, kao udarno mesto.

element namenjen za montažu na završetke okruglih provodnika prihvatnog sistema (prihvatne tačke).

digitalni brojač udara groma.

Son HVaTajUća GLjiVa

LoV priHVaTni VrH

ŠUS

mat. provodnik (mm) kat. br. EAN kod pak.

al/rf P do 30mm 40000 3830041365816 50

Ф8 – Ф10 40001 3830041365816 50

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

al Φ 8 300400 3830041368312 1

kat. br. EAN kod pak.

7770042 3830041368831 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

57www.hermi.co.rs

prIhvatnI I oDvoDnI voDovI

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

58 www.hermi.co.rs

Uzemljenja I Izjednačavanje PoTencIjalaUzemljenje je namenjeno odvođenju odn. rasprostiranju napona groma u zemlji. Uzemljenje se izvodi kao trakasti odn. štapni uzemljivač sa različitim provodnicima odn. sondama za uzemljenje. odabrana izvedba uzemljenja (trakasto, štap) zavisi od specifičnog otpora tla. odabrani materijal zavisi od agresivnosti zemlje odn. zahtevanog životnog veka uzemljenja.

pljosnati provodnik od nerđajućeg čelika dimenzija 30 mm x 3,5 mm, namenjen pre svega izradi različitih uzemljenja.

okrugli provodnik od nerđajućeg čelika dimenzije Φ10mm, namenjen pre svega izradi različitih uzemljenja.

pljosnati provodnik od pocinkovanog čelika dimenzija 25mm x 4mm, 30mm x 4mm, 40mm x 4mm, namenjen pre svega izradi različitih uzemljenja.

okrugli provodnik od pocinkovanog čelika dimenzije Φ10mm, namenjen pre svega izradi različitih uzemljenja

sonda od toplo pocinkovanog čelika preseka 50 mm x 50 mm x 3 mm, zajedno sa priključnim elementom za pljosnati provodnik širine do 30 mm, namenjen izradi štapnih uzemljivača pri sanacijama dotrajalih uzemljenja.

rH1

rH5

Fezn

Fezn Ф10 mm

poS Fezn

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf P 30 x 3,5 90701 3830041361825 50 – 80 m

rf*h4 P 30 x 3,5 90704 3830041361849 50 – 80 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ 10 90160 3830041364925 40 – 120 m

rf*h4 Φ 10 90302 3830041364932 40 – 120 m

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn P 25 x 4 90400 3830041368220

Fezn P 30 x 4 90402 3830041368824

Fezn P 40 x 4 90401 3830041368237

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn Φ 10 90600 3830041368817 40-120 m

mat. dužina (mm) dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn

1000

50 x 50 x 3

90708 3830041362631 1

1500 90707 3830041361870 1

2000 90706 3830041361863 1

3000 90716 3830041364786 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

59www.hermi.co.rs

Uzemljenja I IzjeDnačavanje potencIjala

sonda, izrađena od čelika i presvučena bakrom, dimenzije Φ20 mm, zajedno sa priključnim elementom za okrugli provodnik do 10 mm, namenjena izradi štapnih uzemljivača pri sanacijama dotrajalih uzemljenja.

onda, izrađena od nerđajućeg čelika, prečnika Φ20mm, namenjena izradi štapnog uzemljivača pri sanacijama dotrajalih uzemljenja; sonda ima mogućnost produžavanja tako da se nova sonda nastavlja na prethodnu, time prethodno nabijena pobija dublje u zemlju

izrađen je od nerđajućeg čelika i montira se na kraj sonde PoS rf, gde je pripremljena rupa za špic.

za poS rf, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjena izvođenju kontaktnog spoja između sonde za uzemljenje PoS rf i provodnika za uzemljenje.

izrađen od nerđajućeg lima, dimenzije 1130 x 80 x 60 mm, namenjen za spajanje vozila na uzemljenje prilikom pretakanja goriva, pre svega za benzinske pumpe.

poS FeCu

poS Fezn

poS rf

ŠpiC za poS rf

KonTaKTni eLeMenT Kon 07

STUBić za UzeMLjenje rf

mat. dužina (mm) dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fecu 1500 Φ20 90705 3830041361856 1

mat. dužina (mm) dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf 1500 Φ20 90711 3830041361887 1

mat. kat. br. EAN kod pak.

rf 90712 3830041361894 1

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 – Φ10 Φ 20 40711 3830041361276 65

mat. kat. br. EAN kod pak.

rf 110027 3830041364710 1

sonda, izrađena od toplo pocinkovanog čelika preseka 50 mm x 50 mm x 3 mm, namenjena izradi štapnih uzemljivača pri sanacijama dotrajalih uzemljenja. Bez priključnog elementa!

mat. dužina (mm) dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn

1000

50 x 50 x 3

90719 3830041368732 1

1500 90720 3830041368749 1

2000 90721 3830041368756 1

3000 90722 3830041366783 1

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

60 www.hermi.co.rs

Uzemljenja I IzjeDnačavanje potencIjala

namenjena izradi uzemljenja i izjednačavanju potencijala.

namenjena izradi uzemljenja i izjednačavanju potencijala.

kutija za izjednačavanje potencijala, 145 mm x 190 mm x 75 mm (dxŠxv), za glavno izjednačavanje potencijala i vezivanja na uzemljenje.

fiksni priključak za izjednačavanje potencijala m10, namenjen izjednačavanju potencijala među zidovima.

BaKarno UŽe

BaKarna SaBirniCa Cu

H/rip

Kon30

mat. dimenzija (mm2) kat. br. EAN kod pak.

cu 120 * 90103 * 3830041365267

cu 90 * 90101 * 3830041365069

cu 70 * 90102 * 3830041365250

cu 50 * 90105 * 3830041367391

cu 35 * 90104 * 3830041367391

mat. dimenzija (mm) kat. br. EAN kod pak.

cu P 50 x 5 * 90111 * 3830041365380

cu P 40 x 5 * 90112 * 3830041367391

cu P 30 x 5 * 90110 * 3830041365076

cu P 25 x 5 * 90113 * 3830041367391

mat. uporaba provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

Pvc/rfzunaj P do 30 4x16 mm2 20550 3830041365113 4

znotraj 7x16 mm2 20551 3830041365106 4

mat. provodnik 1 (mm) konstrukcija kat. br. EAN kod pak.

rf 110021 3830041366851 50

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

61www.hermi.co.rs

Uzemljenja I IzjeDnačavanje potencIjala

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

IzolovanI PrIhvaTnI SISTemI izolovani prihvatni sistemi namenjeni su zaštiti metalnih ili nemetalnih uređaja sa osetljivom opremom (električni uređaji) i onih metalnih uređaja ili delova objekta kojima je potrebna gromobranska zaštita, ali nisu odgovarajući za montažu uobičajenih gromobranskih nosača. Više o izvođenju zaštite pomoću izolovanih prihvatnih sistema napisano je u uvodu kataloga.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

62 www.hermi.co.rs

Lop ŠTapne HVaTaLjKe namenjene su zaštiti manjih klima uređaja, svetlosnih kupola ili onih delova krova koji se ne mogu efikasno zaštititi montažom gromobranskih provodnika.

Lop KoMpLeTi za priČVrŠćiVanje namenjeni su montaži odn. pričvršćivanju štapnih hvataljki na objekat odn. krov objekta. loP kompleti za pričvršćivanje prilagođeni su određenoj vrsti krovnog pokrivača odn. površinama koje su namenjene pričvršćivanju štapnih hvataljki.

Lop01 ... 09 Naziv mat. dimenzija (mm) dužina (m)ukupna dužina / dužine po Φ

kat. br. EAN kod pak.

Lop01 al Φ10 1 300501 3830041366950 1

Lop02 al Φ16 2 (1+1) 300502 3830041368992 1

Lop03 al Φ16 / Φ10 3 (2 + 1) 300503 3830041369074 1

Lop04 al Φ16 / Φ10 4 (3 + 1) 300504 3830041367025 1

Lop05 al Φ35 / Φ16 / Φ10 5 (2+2 + 1) 300505 3830041367391 1

Lop06 al Φ35 / Φ16 / Φ10 6 (3+2 + 1) 300506 3830041367391 1

Lop07 al Φ35 / Φ16 / Φ10 7 (2,5+1,5+2 + 1) 300507 3830041367391 1

Lop08 al Φ45 / Φ35 / Φ16 / Φ10 8 (2,5+2,5+2 + 1) 300508 3830041367391 1

Lop09 al Φ45/Φ35/Φ16 / Φ10 9 (3+3+2 + 1) 300509 3830041367391 1

Lop-p01

mat. kat. br. EAN kod pak.

beton 301501 3830041367391 1

mat. kat. br. EAN kod pak.

beton 301502 3830041367391 1

mat. kat. br. EAN kod pak.

rf 301512 3830041367391 1

komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapne hvataljke loP01 visine 1m na ravne krovove. Komplet sadrži betonsko postolje sa navojem za pričvršćivanje m10.

komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapne hvataljke loP02, loP03, loP04 na ravne krovove. Komplet sadrži betonsko postolje sa navojem za pričvršćivanje m16 Komplet za pričvršćivanje koristi se i za pričvršćivanje štapova za hvatanje do 9m, pri čemu štap treba dodatno usidriti pomoću ''v'' ili ''I'' odstojnika.

komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki loP01, loP02, loP03, loP04, ... na betonske krovne pokrivače i pokrivače od opeke. Štapna hvataljka pričvršćuje se na element za pričvršćivanje pomoću odgovarajućeg elementa Kon02. Konstrukcija za pričvršćivanje pričvršćuje se na element za pričvršćivanje pomoću odgovarajućeg vijka. Štapne hvataljke preko 3m moraju se dodatno usidriti pomoću ''v'' ili ''I'' odstojnika.

Lop-p02

Lop-p12

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

63www.hermi.co.rs

IzolovanI prIhvatnI sIstemI

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

64 www.hermi.co.rs

IzolovanI prIhvatnI sIstemI

mat. kat. br. EAN kod pak.

rf 301516 3830041367391 1

mat. kat. br. EAN kod pak.

al 301507 3830041367391 1

mat. kat. br. EAN kod pak.

rf 301509 3830041367391 1

mat. dužina (m) kat. br. EAN kod pak.

al 1350 301503 3830041367391 1

mat. dužina (m) kat. br. EAN kod pak.

al 1850 301504 3830041367391 1

mat. dužina (m) kat. br. EAN kod pak.

al/P-Sv 1000 301505 3830041367391 1

mat. dužina (m) kat. br. EAN kod pak.

al/P-Sv 1000 301506 3830041367391 1

komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapne hvataljke loP01, na limene krovne pokrivače. Štapna hvataljka pričvršćuje se na element za pričvršćivanje pomoću odgovarajućeg elementa Kon02. Konstrukcija za pričvršćivanje pričvršćuje se na element za pričvršćivanje pomoću odgovarajućeg vijka. Štapne hvataljke loP02, loP03, loP04 moraju se dodatno usidriti pomoću ''v'' ili ''I'' odstojnika.

komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki loP02, loP03, loP04, na limene krovne pokrivače. element za pričvršćivanje omogućava prilagođavanje nagiba s obzirom na nagib krova.

element za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki loP02, loP03, loP04, loP05, loP06, loP07, loP08, loP09 na limene krovne pokrivače. Štapne hvataljke moraju se dodatno usidriti pomoću ''v'' ili ''I'' odstojnika.

konstrukcija za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki loP03, loP04, loP05. Komplet sadrži konstrukciju za pričvršćivanje za postavljanje štapne hvataljke. Pri tom se konstrukcija za pričvršćivanje pričvršćuje na krov objekta pomoću kompleta za pričvršćivanje loP-P, već prema tipu krovnog pokrivača odn. mestu pričvršćivanja.

konstrukcija za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki loP06, loP07, loP08, loP09. Komplet sadrži konstrukciju za pričvršćivanje za postavljanje štapne hvataljke. Pri tom se konstrukcija za pričvršćivanje pričvršćuje na krov objekta pomoću kompleta za pričvršćivanje loP-P, već prema tipu krovnog pokrivača odn. mestu pričvršćivanja.

odstojnik za postavljanje štapnih hvataljki loP04, loP05, loP06, loP07, loP08, loP09. Komplet sadrži dva odstojnika koji se pričvršćuju na štapnu hvataljku u obliku slova 'v'. za štapne hvataljke visine 7, 8 ili 9 m potrebno je, za postizanje odgovarajuće stabilnosti, montirati dva odstojnika.

odstojnik za postavljanje štapne hvataljke loP04, loP05, loP06, loP07, loP08, loP09. Komplet sadrži jedan odstojnik koji se montira na štapnu hvataljku. za štapne hvataljke visine 7, 8 ili 9 m potrebno je, za postizanje odgovarajuće stabilnosti, montirati dva odstojnika.

Lop-p16

Lop-p16 a

Lop-p16 B

Lop-p03

Lop-p04

Lop-''V'' diST

Lop-''i'' diST

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

65www.hermi.co.rs

IzolovanI prIhvatnI sIstemI

mat. dužina (m) kat. br. EAN kod pak.

rf/al 0,5 2440 3830041368411 1

rf/al 1 2441 3830041368428 1

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 – Φ10 Φ 16 40611 3830041361269 50

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf Φ8 – Φ10 Φ8 – Φ10 40111 3830041361153 65

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf loP-P Φ8 – Φ10 40613 3830041366769 65

mat. provodnik 1 (mm) provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

rf loP-P Φ 16 40612 3830041368954 50

mat. provodnik 2 (mm) kat. br. EAN kod pak.

bitumen 500 x 500 117224 3830041364758 1

SIKa 500 x 500 117228 3830041367391 1

podesivi komplet za pričvršćivanje za postavljanje štapnih hvataljki po slemenima krovova. Komplet sadrži podesivi nosač u obliku obujmice i štapnu hvataljku dužine 0,5 m ili 1 m.

za ŠTapne HVaTaLjKe Lop, ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjen izvođenju kontaktnog spoja između štapnih hvataljki loP02, loP03, loP04 (Φ16 mm) i gromobranskog provodnika (Φ8 – Φ10 mm).

za ŠTapne HVaTaLjKe Lop, ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjen izvođenju kontaktnog spoja između štapne hvataljke loP01 (Φ10 mm) i gromobranskog provodnika (Φ8 -Φ10 mm).

za ŠTapne HVaTaLjKe Lop, ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjen izvođenju kontaktnog spoja između kompleta za pričvršćivanje loP-P i štapne hvataljke loP01 (Φ10 mm).

za ŠTapne HVaTaLjKe Lop, ukrsni element, sastavljen od 3 pločice dimenzija 58 mm x 58 mm i vijaka i matica M8, namenjen izvođenju kontaktnog spoja između kompleta za pričvršćivanje loP-P i štapnih hvataljki loP02, loP03 i loP04 (Φ16 mm).

traka za podlaganje za zaštitu krovnog pokrivača prilikom montaže štapnih hvataljki ili izolacionih nosećih stubova na ravne bitumenske krovne pokrivke.

Son02

Kon07

Kon07

Kon02

Kon02

zaŠTiTna TraKa

izo20 ... 60

Naziv mat. dimenzija (mm) dužina (m)ukupna dužina / dužine po Φ

kat. br. EAN kod pak.

izo20 P-Sv/al Φ42/Φ10 2 + 0,5 300020 3830041367391 1

izo30 P-Sv/al Φ42/Φ10 3 + 0,5 300030 3830041367391 1

izo45 P-Sv/al Φ42/Φ10 4,5 + 0,5 300045 3830041367391 1

izo60 P-Sv/al Φ42/Φ10 6 + 0,5 300060 3830041367391 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

66 www.hermi.co.rs

izo izoLoVani noSeći STUBoVi namenjeni su zaštiti većih električnih uređaja odn. delova objekta (ex zone), smeštenih na izloženim mestima. Pri tom izolovani noseći stubovi su noseći elementi za prihvatnu mrežu iznad zaštićenih uređaja, a njihov izolacioni deo obezbeđuje sigurnosnu razdaljinu između uređaja i provodnika prihvatnog sistema.

distančni element za postavitev lovilnih palice loP04, loP05, loP06, loP07, loP08, loP09. Komplet vsebuje en distančna element kateri se pritrdi na lovilno palico. za ŠTaPne hvaTaljKe višine 7, 8 ali 9 m je potrebno za doseganje ustrezne stabilnosti namestiti dva distančna elementa.

izolovani noseći stub sa tri betonska podmetača dužine 2 m.

IzolovanI prIhvatnI sIstemI

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

67

dodaTna oPremaza veću efikasnost rada instalatera nudimo alate koji omogućavaju jednostavnu, brzu i profesionalnu montažu gromobranske instalacije.

ravnjač žice omogućava efikasno i brzo ispravljanje provodnika okruglog preseka od dimenzija provodnika Φ6mm do Φ10 mm.

ručni odvijač žice omogućava efikasno i brzo odvijanje i ispravljanje provodnika okruglog preseka.

odvijač trake, namenjen efikasnom i brzom odvijanju traka za uzemljenje dimenzija 25 – 30 mm.

rrŽ

roŽ

roT

material dimenzija provodnik a (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fe Φ6 - Φ10 110025 3830041361948 1

material dimenzija provodnik a (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fe Φ6 - Φ10 110028 3830041367391 1

material dimenzija provodnik a (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fe P 25 - 30 110026 3830041361955 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

68 www.hermi.co.rs

DoDatna oprema

ručni pomoćni alat, namenjeno izradi krivina, ručnom ispravljanju okruglih provodnika.

ručni pomoćni alat za traku, namenjeno izradi krivina, ručnom ispravljanju pljosnatih provodnika.

nastavak za poS rf, namenjeno ručnom nabijanju sondi PoS rf.

rp

rpV

nrz

material dimenzija provodnik a (mm) kat. br. EAN kod pak.

Fezn Φ8 - Φ10 110024 3830041361931 1

material dimenzija provodnik a (mm) kat. br. EAN kod pak.

KFe P 40 x 4 110023 3830041361924 1

material kat. br. EAN kod pak.

KFe 90713 3830041361900 1

KoMponenTa za pričvršćivanje za nosače.Kp

kat. br. EAN kod pak.

27 3830041368473 1

* po porudžbini. Kod porudžbine navedite kataloški broj.

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

69www.hermi.co.rs

DoDatna oprema

Šifra proizvoda naziv Strana

9 Kon13 TraK rf 46

10 vz verTIKalne zaŠTITe Gole 39

17 vz verTIKalne zaŠTITe Gole 39

20 vz verTIKalne zaŠTITe Gole 39

27 KP 69

30 vz verTIKalne zaŠTITe Gole 39

40 KocKa za Son17 24

41 Son17 c 25

301 vz noSač 01 39

302 vz noSač 02 39

303 vz noSač 03 39

305 vz noSač 09 40

306 vz noSač 09 40

307 vz noSač 03 39

308 vz noSač 08 40

309 vz noSač 08 40

310 vz noSač 01 39

311 vz noSač 02 39

316 vz noSač 16 40

317 vz noSač 16 40

322 Son03 15

323 Son03 15

425 Son14 21, 25

426 Son04 a 20

521 Son05 a 16

522 Son05 16

523 Son05 16

527 Son05 a 16

607 Son06 16

609 Son06 16

621 Son06 16

622 Son06 16

623 Son06 16

626 Son06 16

807 Son08 17

822 Son08 17

823 Son08 17

1407 Son14 17, 21, 24

1409 Son14 17, 21, 24

1421 Son14 17, 21, 24

1422 Son14 17, 21, 24

1423 Son14 17, 21, 24

2301 Son02 15

2302 Son02 15

2303 Son02 15

2304 Son02 15

2305 Son02 15

2306 Son02 15

2307 Son02 15

2312 Son02 15

2440 Son02 65

2441 Son02 65

5220 Son05 16

5230 Son05 16

6301 Son06 16

6302 Son06 16

6303 Son06 16

8220 Son08 17

10301 Son01 15

10302 Son01 15

10303 Son01 15

11207 Son12 20

11222 Son12 20

11223 Son12 20

11301 Son01 15

Šifra proizvoda naziv Strana

11302 Son01 15

11303 Son01 15

11521 Son15 22

11522 Son15 22

11523 Son15 22

11621 Son16 18, 23

11622 Son16 18, 23

11625 Son16 18, 23

11626 Son16 18, 23

11627 Son16 18, 23

11707 Son17 24

11709 Son17 24

11721 Son17 24

11722 Son17 24

11723 Son17 24

11822 Son 18 26

11823 Son 18 26

11909 Son19 26

11921 Son19 26

12032 Son20l 18, 26

12209 Son22 26

12221 Son22 26

12309 Son23 26

12321 Son23 26

12409 Son24 26

12421 Son24 26

12509 Son25 27

12521 Son25 27

12609 Son26 27

12621 Son26 27

12709 Son27 27

12721 Son27 27

12809 Son28 27

12821 Son28 27

12909 Son29 27

12921 Son29 27

14009 Son40 27

14021 Son40 27

14109 Son41 28

14121 Son41 28

14209 Son42 28

14220 Son14 17, 21, 24

14221 Son42 28

14230 Son14 17, 21

14230 Son14 24

14409 Son44 28

14421 Son44 28

14509 Son45 28

14521 Son45 28

14709 Son47 29

14721 Son47 29

14809 Son48 29

14821 Son48 29

15301 Son50 29

15302 Son50 29

15303 Son50 29

20101 zon01 32

20122 zon01 32

20125 zon01 32

20127 zon01 32

20201 zon02 31

20222 zon02 31

20225 zon02 31

20227 zon02 31

20228 zon02 31, 32

Šifra proizvoda naziv Strana

20229 zon02 31, 32

20301 zon03 31

20322 zon03 31

20324 zon03 31

20325 zon03 31

20326 zon03 31

20327 zon03 31

20328 zon03 31

20329 zon03 31

20422 zon04 34

20425 zon04 34

20432 zon04 l 34

20522 zon05 36

20524 zon05 a 36

20525 zon06 36

20526 zon07 36

20528 zon05 a 36

20550 h/rIP 61

20551 h/rIP 61

20801 zon08 33

20802 zon08 33

20822 zon08 33

20825 zon08 33

20826 zon08 33

20827 zon08 33

20828 zon08 33

20829 zon08 33

20830 zon08 33

21322 zon03 dIreKT 34

22122 zon01 n-n 32

22133 zon01 n-n 32

22144 zon01 n-n 32

22222 zon02 n-n 32

22233 zon02 n-n 32

22244 zon02 n-n 32

22305 zon09 n-n 33

22306 zon09 33

22307 zon09 n-n 33

22308 zon09 n-n 33

22322 zon03 n-n 31

22333 zon03 n-n 31

22344 zon03 n-n 31

22822 zon08 n-n 33

22833 zon08 n-n 33

22844 zon08 n-n 33

30100 vz01 38

30101 vz01 38

30102 vz01 38

30104 vz01 38

30122 Kon03 49

30200 vz02 38

30201 vz02 38

30202 vz02 38

30204 vz02 38

30300 vz03 38

30301 vz03 38

30302 vz03 38

30304 vz03 38

30800 vz08 38

30801 vz08 38

30802 vz08 38

30804 vz08 38

30900 vz09 38

30901 vz09 38

30902 vz09 38

koDovI proIzvoDa / InDeX strana

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

70 www.hermi.co.rs

Šifra proizvoda naziv Strana

30904 vz09 38

31600 vz16 39

31601 vz16 39

31602 vz16 39

31604 vz16 39

40000 Son hvaTajUća GljIva 57

40001 Son hvaTajUća GljIva 57

40109 Kon02 48

40110 Kon07 52

40111 Kon07 52

40111 Kon07 za ŠTaPne hvaTaljKe loP 65

40112 Kon07 52

40122 Kon02 48

40127 Kon02 48

40310 Kon07 52

40311 Kon07 52

40410 Kon07 52

40507 Kon02 48

40510 Kon07 52

40607 Kon02 48

40608 Kon02 48

40610 Kon07 52

40611 Kon07 52

40611 Kon07 za ŠTaPne hvaTaljKe loP 65

40612 Kon02 za ŠTaPne hvaTaljKe loP 65

40613 Kon02 za ŠTaPne hvaTaljKe loP 65

40711 Kon07 52

40711 KonTaKTnI elemenT Kon 07 60

50107 Kon04 50

50110 Kon08 53

50111 Kon08 53

50112 Kon08 53

50122 Kon04 50

50127 Kon04 50

50207 Kon03 49

50222 Kon03 49

50307 Kon03 49

50310 Kon08 53

50311 Kon08 53

50312 Kon08 53

50313 Kon08 53

50322 Kon04 50

50420 Kon01 48

50422 Kon01 48

50423 Kon01 48

50507 Kon04 a SImPle 50

50522 Kon04 a SImPle 50

50530 Kon04 B 50

60107 Kon06 52

60122 Kon06 52

60127 Kon06 52

60222 Kon06 52

70109 Kon10 a 44

70309 Kon10 a 44

70512 Kon12 45

70712 Kon12 45

71213 Kon12 45

71214 Kon12 45

71215 Kon12 45

71413 Kon12 45

71414 Kon12 45

71415 Kon12 45

71922 Kon10 a 44

72122 Kon10 a 44

80107 Kon05 51

Šifra proizvoda naziv Strana

80122 mŠ mernI Broj 54

80518 Kon05 51

80519 Kon05 c 51

80525 Kon05 51

80527 Kon05 51

80529 Kon05 51

90100 ch 1 56

90122 Kon09 53

90160 rh5 59

90200 ah 2 56

90210 Kon05-2 51

90211 Kon05-1 51

90212 Kon05-2 51

90213 ah 56

90250 ah 1 56

90300 rh 3 56

90301 rh 3 56

90302 rh5 59

90310 Fezn Φ8mm 56

90400 Fezn 59

90401 Fezn 59

90402 Fezn 59

90600 Fezn Φ10mm 59

90701 rh1 59

90704 rh1 59

90705 PoS Fecu 60

90706 PoS Fezn 59

90707 PoS Fezn 59

90708 PoS Fezn 59

90711 PoS rf 60

90712 ŠPIc za PoS rf 60

90713 nrz 69

90716 PoS Fezn 59

90719 PoS Fezn 60

90720 PoS Fezn 60

90721 PoS Fezn 60

90722 PoS Fezn 60

90806 Kon10 45

110021 Kon30 61

110022 mS TIPSKI čeP 54

110023 rPv 69

110024 rP 69

110025 rrŽ 68

110026 roT 68

110027 STUBIć za Uzemljenje rf 60

110028 roŽ 68

112070 Son12 a 20

112090 Son12 a 20

112210 Son12 a 20

112220 Son12 a 20

112230 Son12 a 20

112301 Son12 a 20

112302 Son12 a 20

112303 Son12 a 20

113090 Son13 a 21

113210 Son13 a 21

113301 Son13 a 21

113302 Son13 a 21

113303 Son13 a 21

115220 Son15 22

115221 Son15 a 22

115222 Son15 a 22

115225 Son15 a 22

115227 Son15 a 22

115230 Son15 22

Šifra proizvoda naziv Strana

115232 Son15 a 22

116220 Son16 a 23

116227 Son16 d 23

116301 Son n-n 22

116302 Son n-n 22

116303 Son n-n 22

117220 Son17 a 25

117221 TraKa za PrIčvrŠćIvanje 25

117222 TraKa za PrIčvrŠćIvanje 25

117223 TraKa za PrIčvrŠćIvanje 25

117224 zaŠTITna TraKa 65

117225 zaŠTITna TraKa 25

117226 Son17 B 25

117227 Son17 c 25

117228 zaŠTITna TraKa 65

200107 Kon20 53

200122 Kon20 53

200207 Kon21 oKaPnIK 53

200212 Kon21 oKaPnIK 53

200222 Kon22 54

201010 zon01 32

201250 zon01 32

201251 zon01 32

202010 zon02 31

202250 zon02 31

202251 zon02 31

203010 zon03 31

203250 zon03 31

203251 zon03 31

300020 Izo20 66

300030 Izo30 66

300045 Izo45 66

300060 Izo60 66

300400 lov PrIhvaTnI vrh 57

300501 loP01 63

300502 loP02 63

300503 loP03 63

300504 loP04 63

300505 loP05 63

300506 loP06 63

300507 loP07 63

300508 loP08 63

300509 loP09 63

301501 loP-P01 63

301502 loP-P02 63

301503 loP-P03 64

301504 loP-P04 64

301505 loP-"v" dIST 64

301506 loP-"I" dIST 64

301507 loP-P16 a 64

301509 loP-P16 B 64

301512 loP-P12 63

301516 loP-P16 64

400109 Kon02 a 49

400110 Kon01 48

400111 Kon07 52

400112 Kon07 52

400113 Kon07 52

400114 Kon07 52

400115 Kon07 52

400122 Kon02 a 49

400310 Kon07 52

400507 Kon02 a 49

400607 Kon02 a 49

400608 Kon02 a 49

koDovI proIzvoDa / InDeX strana

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

71www.hermi.co.rs

Šifra proizvoda naziv Strana

400609 Kon02 a 49

400610 Kon01 a 48

400611 Kon01 48

400612 Kon01 a 48

400613 Kon02 a 49

400614 Kon01 a 48

400615 Kon07 52

500422 Kon01 a 48

540109 Kon01 a 48

700087 Kon11 a 46

700088 Kon11 a 46

700089 Kon11 a 46

700090 Kon11 a 46

700091 Kon11 a 46

700092 Kon11 a 46

700093 Kon11 a 46

700094 Kon11 a 46

700096 Kon11 a 46

700100 Kon11 a 43

700104 Kon11 a 43

700106 Kon11 a 43

700108 Kon11 a 43

700110 Kon11 a 43

700112 Kon11 a 43

700114 Kon11 a 43

700116 Kon11 a 43

700118 Kon11 a 43

700120 Kon11 a 43

700122 Kon11 a 43

700124 Kon11 a 43

700126 Kon11 a 43

700128 Kon11 a 43

700130 Kon11 a 43

700132 Kon11 a 43

700134 Kon11 a 43

700150 Kon10 a 42

700154 Kon10 a 42

700156 Kon10 a 42

700158 Kon10 a 42

700160 Kon10 a 42

700162 Kon10 a 42

700164 Kon10 a 42

700166 Kon10 a 42

700168 Kon10 a 42

700170 Kon10 a 42

700172 Kon10 a 42

700174 Kon10 a 42

700176 Kon10 a 42

700178 Kon10 a 42

700180 Kon10 a 42

700182 Kon10 a 42

700184 Kon10 a 42

700204 Kon12 a 44

700206 Kon12 a 44

700208 Kon12 a 44

700287 Kon11 a 46

700288 Kon11 a 46

700289 Kon11 a 46

700290 Kon11 a 46

700291 Kon11 a 46

700292 Kon11 a 46

700293 Kon11 a 46

700294 Kon11 a 46

700296 Kon11 a 46

700300 Kon11 a 43

Šifra proizvoda naziv Strana

700304 Kon11 a 43

700306 Kon11 a 43

700308 Kon11 a 43

700310 Kon11 a 43

700312 Kon11 a 43

700314 Kon11 a 43

700316 Kon11 a 43

700318 Kon11 a 43

700320 Kon11 a 43

700322 Kon11 a 43

700324 Kon11 a 43

700326 Kon11 a 43

700328 Kon11 a 43

700330 Kon11 a 43

700332 Kon11 a 43

700334 Kon11 a 43

700350 Kon10 a 42

700354 Kon10 a 42

700356 Kon10 a 42

700358 Kon10 a 42

700360 Kon10 a 42

700362 Kon10 a 42

700364 Kon10 a 42

700366 Kon10 a 42

700368 Kon10 a 42

700370 Kon10 a 42

700372 Kon10 a 42

700374 Kon10 a 42

700376 Kon10 a 42

700378 Kon10 a 42

700380 Kon10 a 42

700382 Kon10 a 42

700384 Kon10 a 42

700404 Kon12 a 44

700406 Kon12 a 44

700408 Kon12 a 44

700454 Kon12 a 44

700456 Kon12 a 44

700458 Kon12 a 44

700459 Kon12 a 44

700465 Kon12 a 44

700474 Kon10 a 42

700475 Kon10 a 42

700476 Kon11 a 43

700477 Kon11 a 43

701090 Kon11 44

703090 Kon11 44

719220 Kon11 44

721220 Kon11 44

900907 zon05 B 36

908062 Kon11 45

4000111 Kon07 52

7770042 ŠUS 57

* 113070 * Son13 a 21

* 113220 * Son13 a 21

* 113230 * Son13 a 21

* 11208 * Son12 20

* 112217 * Son12 a 20

* 11224 * Son12 20

* 11225 * Son12 20

* 113217 * Son13 a 21

* 115228 * Son15 a 22

* 11524 * Son15 22

* 11527 * Son15 22

* 116222 * Son1 6c 23

Šifra proizvoda naziv Strana

* 11623 * Son16 18

* 11623 * Son16 23

* 11628 * Son16 18

* 11628 * Son16 23

* 11629 * Son16 18

* 11629 * Son16 23

* 11708 * Son17 24

* 11724 * Son17 24

* 11725 * Son17 24

* 11727 * Son17 24

* 11927 * Son19 26

* 12037 * Son20 l 26

* 12227 * Son22 26

* 12327 * Son23 26

* 12427 * Son24 26

* 12527 * Son25 27

* 12627 * Son26 27

* 12727 * Son27 27

* 12827 * Son28 27

* 12927 * Son29 27

* 14027 * Son40 27

* 1408 * Son14 17

* 1408 * Son14 21

* 1408 * Son14 25

* 14127 * Son41 28

* 14227 * Son42 28

* 1424 * Son14 17, 21, 25

* 1425 * Son14 17, 21, 25

* 1427 * Son14 17, 21, 24

* 14309 * Son43 28

* 14321 * Son43 28

* 14327 * Son43 28

* 14427 * Son44 28

* 14527 * Son45 28

* 14609 * Son46 28

* 14721 * Son46 28

* 14727 * Son46 28

* 14727 * Son47 29

* 14827 * Son48 29

* 20527 * zon05 36

* 20722 * zon05 36

* 2311 * Son02 15

* 2324 * Son02 15

* 2325 * Son02 15

* 524 * Son05 16

* 60228 * Kon06 52

* 608 * Son06 16

* 624 * Son06 16

* 625 * Son06 16

* 627 * Son06 16

* 708 * Son07 17

* 724 * Son07 17

* 90101 * BaKarno UŽe 90 mm² 61

* 90102 * BaKarno UŽe 70 mm² 61

* 90103 * BaKarno UŽe 120 mm² 61

* 90104 * BaKarno UŽe 35 mm² 61

* 90105 * BaKarno UŽe 50 mm² 61

* 90110 * BaKarna SaBIrnIca cu 30x5 mm 61

* 90111 * BaKarna SaBIrnIca cu 50x5 mm 61

* 90112 * BaKarna SaBIrnIca cu 40x5 mm 61

* 90113 * BaKarna SaBIrnIca cu 25x5 mm 61

koDovI proIzvoDa / InDeX strana

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

72 www.hermi.co.rs

beleŠke

Neprimetnigromobranigromobranska oprema

73www.hermi.co.rs

U katalogu su navedeni standardni podaci o proizvodima iz programa. Fotografije nekih proizvoda su simbolične. zadržavamo pravo na tehničke i sadržinske izmene. Bilo kakva reprodukcija kataloga ili delova kataloga zabranjena je. Sva prava zadržana.

Produkcija: opa:celica, fotografije: iStock, arhiv hermi d.o.o., decembar, 2010

beleŠke

Neprimetnigromobrani gromobranska oprema

74 www.hermi.co.rs

Preduzeće HERMI je kao visokotehnološki partner sa vrhunskim kvalitetom proizvoda za sveobuhvatnu, spoljašnju i unutrašnju zaštitu od posledica udara groma i prevelikog napona, prisutno i na tržištima Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rumunije.

HERMI, d.o.o.,Trnoveljska cesta 15,3000 Celje, SlovenijaTel.: +386 3 426 06 40,Fax: +386 3 426 06 45e-mail: [email protected]://www.hermi.si

HERMI d.o.o.,Sesvetska 10010360 Sesvete, Hrvatska Tel: +385 1 20 14 926Fax: +386 1 20 14 928e-mail: [email protected]://www.hermi.hr

REPREZENTANŢA HERMI ROMÂNIA,Str. Alexandru Puskin, nr. 10,Sector 1, Bucharest - ROMANIA, RO-011996Tel: +40 (0)21 300 2786Fax: +40 (0)372 874 610e-mail: [email protected]://www.hermi.si

HERMI d.o.o.Lužansko polje 7Ilidža, 71000 SarajevoBosna i HercegovinaTel: +387 33 637 082Fax: +387 33 638 082e-mail: [email protected]://www.hermi.ba

Cro

Rom

Bih

Slo

NEPRIMETNIGROMOBRANIKATALOG 2011

HERMI NEPRIMETNI GROMOBRANI d.o.o.,

Hemingvejeva 17,

11080 Zemun, Srbija

Tel.: +381 11 316 04 85

Fax: +381 11 316 04 85

[email protected]

www.hermi.co.rs