of 191 /191
OBJEKT: CRPNA STANICA OPĆINA ČITLUK MEĐUGORJE INVESTITOR: OPĆINA ČITLUK VRSTA PROJEKTA: GLAVNI BROJ PROJEKTA: 2-1/09 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTROINSTALACIJA ZA UPRAVLJANJE CRPNOM STANICOM MEĐUGORJE

Projekt Crpna stanica Međugorje 2009-07-13Aeuropa.ba/wp-content/uploads/2015/05/delegacijaEU... · 2015. 5. 25. · PRORAČUN GROMOBRANSKE INSTALACIJE, PRESJEKA VODI ČA I PADA NAPONA

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Projekt Crpna stanica Međugorje 2009-07-13Aeuropa.ba/wp-content/uploads/2015/05/delegacijaEU... ·...

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 1 OD 26

  OBJEKT: CRPNA STANICA OPĆINA ČITLUK MEĐUGORJE

  INVESTITOR: OPĆINA ČITLUK VRSTA PROJEKTA: GLAVNI BROJ PROJEKTA: 2-1/09

  PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTROINSTALACIJA

  ZA UPRAVLJANJE CRPNOM STANICOM MEĐUGORJE

  Projektant voditelj: Marin Barbarić dipl.inž.građ. 1. Ante Planinić, dipl. ing. građ. za arhitekt-građevinski projekt 2. Željko Dugandžić, dipl. ing. stroj. za projekt strojarskih radova 3. Mate Miletić, dipl. ing. el. za projekt elektroinstalacija Suradnici: Ante Ćorić, dipl. ing. građ.

  Boško Pehar, dipl. ing. el. Saša Požlep, dipl. ing. el.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 2 OD 26

  Sadržaj:

  1.  PROJEKTNI ZADATAK ................................................................................................... 3 2.  TEHNIČKI UVJETI ............................................................................................................ 4 

  2.1  OPĆI UVJETI ................................................................................................................. 4 2.2  ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE .................................................................... 4 2.3  ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE ................................................................. 5 2.4  UZEMLJENJE ................................................................................................................ 6 2.5  POSEBAN PRILOG O PROPISANIM MJERAMA ZAŠTITE NA RADU ................. 6 

  2.5.1  OPĆI DIO .................................................................................................................... 6 2.5.2  OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠTENJU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA ........................................................................................... 6 2.5.3  PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI ............ 7 2.5.4  OPĆE NAPOMENE I OBAVEZE .............................................................................. 7 

  2.6  POSEBAN PRILOG O PROPISANIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA ............. 8 3.  TEHNIČKI OPIS ................................................................................................................. 9 

  3.1  OPĆE ............................................................................................................................... 9 3.2  CRPKE ............................................................................................................................ 9 3.3  TLAK .............................................................................................................................. 9 3.4  PLC .................................................................................................................................. 9 3.5  GROMOBRANSKA INSTALACIJA ............................................................................. 9 

  4.  NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ................................................................ 11 4.1  ENERGETSKI BILANS ............................................................................................... 11 4.2  TRASE KABELA ......................................................................................................... 11 4.3  OPIS ELEKTRIČNE INSTALACIJE ........................................................................... 11 4.4  ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA ................................................... 11 

  5.  PRORAČUN GROMOBRANSKE INSTALACIJE, PRESJEKA VODIČA I PADA NAPONA ...................................................................................................................................... 12 

  5.1  GROMOBRANSKA INSTALACIJA ........................................................................... 12 5.2  ELEKTROMOTORNI POGONI .................................................................................. 16 

  5.2.1  TEHNIČKI OPIS ....................................................................................................... 16 5.2.2  PROVJERA PADA NAPONA ................................................................................. 18 

  6.  SUSTAV ZAŠTITE OD OPASNOG NAPONA DODIRA ............................................. 20 7.  PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA ......................................................................... 21 

  7.1  TROŠKOVNIK MATERIJALA ................................................................................... 21 7.2  TROŠKOVNIK INSTALATERSKIH RADOVA ........................................................ 21 7.3  TROŠKOVNIK PROGRAMERSKIH RADOVA ........................................................ 22 7.4  TROŠKOVNIK GROMOBRANSKE INSTALACIJE ................................................ 23 

  8.  PRIMIJENJENI PROPISI I STANDARDI ....................................................................... 24 9.  POPIS NACRTA ............................................................................................................... 25 10.  NACRTI ............................................................................................................................ 26 

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 3 OD 26

  1. PROJEKTNI ZADATAK

  Zadatak ovog projekta je izrada upravljačke jedinice za Crpnu stanicu otpadnih voda

  u Međugorju, općina Čitluk. Pored upravljanja crpnom stanicom, projekt sadrži i elektroinstalacije u samom

  objektu gdje je smještena crpna stanica (gromobranska instalacija, utičnice, rasvjeta).

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 4 OD 26

  2. TEHNIČKI UVJETI

  2.1 OPĆI UVJETI

  Ovi uvjeti su sastavni dio projekta i obvezni su za investitora i izvođača pri

  konstrukciji objekta. Konstrukcija postrojenja se mora izvršiti prema odobrenom projektu. Izvođač mora da za svako odstupanje i izmjenu pribavi pismenu suglasnost Investitora (nadzornog organa), koji će po potrebi upoznati i projektanta sa izmjenom i tražiti njegovu suglasnost.

  Za veće odstupanje od odobrenog projekta, koje zadire u suštinu rješenja,

  nadležan je projektant koji je ovaj projekt i izradio. Rukovoditelj radova, zajedno sa nadzornim organom, mora prije otvaranja

  gradilišta na osnovu projekta i obilaska provjeriti suglasnost projekta i situacije na terenu.

  Radovi na izgradnji mogu početi tek kada je pribavljeno odobrenje za gradnju

  investicionog objekta od strane nadležnog organa i kada su obezbijeđena sredstva rada, transporta, zaštite i potreban materijal.

  Ugrađeni materijali moraju biti u suglasnosti sa odgovarajućim propisima,

  tehničkim uvjetima i standardima. Kod izvođenja radova treba voditi računa da se što manje oštete konstrukcije.

  Sprovesti koordinaciju radova sa ostalim izvođačima. Rukovodilac radova obvezan je da svakog dana vodi građevinski dnevnik i

  građevinsku knjigu, koje ovjerava predstavnik Investitora – nadzorni organ. Nakon završetka radova izvođačka organizacija mora da izradi tehničku

  dokumentaciju izvedenog stanja, koju u originalu predaje Investitoru.

  2.2 ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE Instalacijski vodovi za napajanje treba da budu od bakra, zaštićeni izolacijom

  od plastične mase, dimenzionirani prema tehničkim propisima i najmanjeg presjeka 1,5 mm2, za napojne kabele. Vodove osigurati upotrebom osigurača. Nulti vodiči ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodiča.

  Presjeke korištenih vodiča odabrati prema nazivnim snagama potrošača i

  kontrolirati ih obzirom na dozvoljeni pad napona.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 5 OD 26

  Vodiči moraju predstavljati jedinstvenu, neprekidnu cjelinu kako u

  elektrotehničkom, tako i u mehaničkom smislu. Nastavljanje kabela se dozvoljava samo izuzetno, i to uz odobrenje nadzornog organa.

  Vodiči se polažu u kabelske kanalice i cijevi, postavljene na zid pogona, ili u

  nerđajućim čeličnim cijevima, za kabele koji ka periferiji van objekta u kojoj je smješten glavni upravljački ormar.

  Upravljački ormar treba biti izrađeni od nerđajućeg čelika i mora imati sklop

  za zaustavljanje uređaja tj. prekid napajanja u slučaju nužde. Vrata upravljačkog ormara trebaju biti spojena sa njegovim kućištem zaštitnim

  fleksibilnim vodičima. Zaštitni vodič mora biti žuto-zelene boje. Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek poslije završetka svih

  ispitivanja ispravnosti uzemljenja i instalacije. Ispitivanja i mjerenja moraju biti provedena od strane poduzeća koje je za to osposobljeno i ovlašteno. Obvezna su sljedeća mjerenja i ispitivanja:

  -ispitivanje ispravnosti spajanja svih strujnih krugova elektro-instalacija -kontrola i dokaz djelovanja zaštite od previsokog napona dodira mjerenjem

  otpora uzemljenja odnosno otpora petlje u svakom napojnom vodu -mjerenja otpora izolacije u svim napojnim vodovima -ispitivanje neprekinutosti zaštitnog vodiča -utvrđivanje galvanske povezanosti svih metalnih dijelova koji u normalnom

  radu nisu pod naponom Sva mjerenja i ispitivanja treba kompletirati odgovarajućim atestima i

  protokolima o njima, te kao kompletnu dokumentaciju predati nadzornoj službi i Investitoru.

  2.3 ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE Vodiči moraju predstavljati jedinstvenu, neprekidnu cjelinu kako u

  elektrotehničkom, tako i u mehaničkom smislu. Nastavljanje vodova se dozvoljava samo izuzetno, i to uz odobrenje nadzornog organa.

  Vodiči se polažu u kabelske kanalice i cijevi, postavljene na zid pogona, ili u

  nerđajućim čeličnim cijevima, za kabele koji ka periferiji van objekta u kojoj je smješten glavni upravljački ormar.

  Spojni ormari trebaju biti izrađeni od nerđajućeg čelika, ili UV-otpornih

  negorivih plastičnih materijala, stupnja zaštite minimalno IP65.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 6 OD 26

  2.4 UZEMLJENJE

  Sabirnica upravljačkog ormara vezana je na zajedničko uzemljenje objekta.

  2.5 POSEBAN PRILOG O PROPISANIM MJERAMA ZAŠTITE NA RADU

  POSEBAN PRILOG o primijenjenim propisima, mjerama i normama zaštite na radu pri

  projektiranju u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (Službeni list R BiH, 22/90) 2.5.1 OPĆI DIO Sva elektro-oprema i materijal, predviđeni u ovom projektu, moraju odgovarati

  svim važećim propisima i standardima. Uređenje postrojenja, tj. dispozicija dijelova postrojenja i korištene opreme

  definirani su na crtežu i u tekstu. Instalacija i uređaji su izvedeni tako da ne predstavljaju opasnost za lica koja

  na njima rade ili koja dolaze u njihovu blizinu, jer je izvedena prema važećim propisima.

  Uređaji i oprema, ne predstavljaju neposrednu opasnost za izazivanje požara, niti zagađenje čovjekove okoline.

  Izgradnja postrojenja i održavanje istih moraju se uskladiti prema važećim propisima.

  2.5.2 OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI

  KORIŠTENJU ELEKTRIČNIH POSTROJENJA

  1. Slučajni dodir dijelova pod naponom 2. Struja kratkog spoja 3. Preopterećenje 4. Termičko naprezanje vodiča 5. Nestanak napona 6. Utjecaj vlage, vode i prašine 7. Opasnost od izbijanja požara 8. Čistoća zraka 9. Zagađenje čovjekove okoline

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 7 OD 26

  2.5.3 PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I

  ŠTETNOSTI

  1. Opasnosti od slučajnog dodira dijelova pod naponom su otklonjene pravilnim izborom odgovarajuće opreme i primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera.

  2. Za sve dijelove postrojenja i instalacije, koji se stalno nalaze pod opasnim naponom, zaštita od dodira će se izvesti primjenom:

  -Izolirane opreme, izoliranih uređaja i izoliranih kabela -Zatvorenih kućišta za upravljačke ploče i instalacije niskog napona

  Ostalim mjerama zaštite na radu obezbijeđena je i zaštita kojom se onemogućava dodir radnika sa dijelovima koji su pod opasnim naponom dodira, primjenom potrebne opreme za zaštitu na radu.

  Opasnost od opasnog djelovanja struje kratkog spoja je otklonjena uporabom pravilno odabranih osigurača, zaštitnih sklopki i zaštitnih prekidača. Sva oprema, izolacioni materijal, vodiči i ostali materijal odgovaraju standardima, a odabrani su tako da zadovoljavaju uvjete za dinamička i termička naprezanja izazvana strujom kratkog spoja.

  3. Zaštita od preopterećenja je riješena upotrebom odgovarajućih zaštitnih elemenata dimenzioniranih prema snagama potrošača.

  4. Opasnost od termičkog naprezanja vodiča i vodova je riješena njihovim pravilnim izborom, prema strujnom opterećenju.

  5. Opasnost od nestanka napona riješena je uporabom sigurnosnog releja koji onemogućava ponovni start postrojenja po dolasku napajanja, bez akcije operatera. Dalje, upravljački uređaj pamti sve procesne podatke i u slučaju nestanka napajanja.

  6. Opasnost od utjecaja vlage, vode i prašine je riješena pravilnim izborom opreme. Tako upravljački ormar ima stupanj implementirane zaštite IP54, spojni ormari imaju stupanj IP65 minimalno, a sva oprema koja se nalazi van njih ima stupanj zaštite IP67.

  7. Opasnost od izbijanja požara i eksplozije je otklonjena pravilnim izborom električne opreme, pravilnim dimenzioniranjem iste te njenim pravilnim lociranjem.

  8. Elementi upravljanja postrojenjem ne izazivaju nikakvo aero-zagađenje, pa u skladu sa tim nikakve zaštitne mjere nisu ni poduzete.

  9. Pravilan izbor upotrijebljene opreme otklonio je i opasnost od zagađenja čovjekove okoline.

  2.5.4 OPĆE NAPOMENE I OBAVEZE Ovom je tehničkom dokumentacijom predviđeno i vidno postavljanje označenih

  natpisa sa upozorenjem u pogledu prisustva dijelova pod naponom u unutrašnjosti komandnih ormara i postojeće opasnosti po život.

  Obveza izvođača radova na izgradnji ovog objekta je da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 8 OD 26

  2.6 POSEBAN PRILOG O PROPISANIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA

  O primijenjenim propisima, mjerama i normama zaštite od požara pri

  projektiranju u skladu sa članom 14 Zakona o zaštiti od požara, Narodne novine HNŽ 05/04, za dokumentaciju: Crpna stanica Međugorje, Čitluk, te donosimo sljedeći

  PREGLED izvora požarnog rizika i mjera protupožarne zaštite Opis objekta Lokacija: Objekt je u neposrednog blizini puta Čitluk - Međugorje Konstrukcija: zidani objekt Izvori opasnosti Predmet ovog projekta, odnosno uređaj za upravljanje tretmanom otpadnih

  voda, u normalnom radu, nije izvor požarne opasnosti. Požar može izazvati samo kratak spoj, uz otkaz predviđenih elemenata zaštite.

  Mjere za suzbijanje požarne opasnosti Pravilan izbor korištene opreme koja u normalnom radu ne može biti uzrok

  požara. Opće mjere zaštite Uz sve upravljačke ormare predviđeno je postavljanje aparata S-9 za početno

  gašenje požara u prostorijama pod naponom.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 9 OD 26

  3. TEHNIČKI OPIS

  3.1 OPĆE

  Primarno tretirana voda (bez pijeska, masti te krupnog otpada) posebnom se

  crpkom doprema do bazena. Iz bazena ce voda otprema ka sljedećoj stanici, putem algoritma koji je definiran u hidauličkom dijelu projekta.

  3.2 CRPKE U stanici su montirane 3 cprke, dvije po 45kW, te jedna od 55kW. Crpke se

  uključuju sekvencijalno, jedna za drugom, ovisno o dotoku (mjeri ga davač protoka, 4-20mA) i razini vode u bazenu (mjeri ju davač razine, 4-20mA)

  3.3 TLAK Na odlaznom cjevovodu mjeri se i tlak (max 3bar) putem ugrađenog davača

  tlaka.

  3.4 PLC Za upravljačku jedinicu (PLC) predviđa se SIEMENS S7, u cilju budućeg

  umrežavanja na već postojeće infrastrukturne objekte.

  3.5 GROMOBRANSKA INSTALACIJA UZEMLJENJE: U temeljima objekta se formira trakasti uzemljivač RH 1 Rf 30 x 3,5 mm

  (nacrt). Sa uzemljivača na mjestima predvidjena projektom K.M.S. a, ispod fasade

  objekta kroz AB konstruktivne stubove objekta izvuči trakasti uzemljivač na visinu 180 cm od kote tla (do zidnog mjernog ormarića).

  Tokom polaganja uzemljivača izvući izvode za uzemljenje GRO-a, i sl. unutar

  objekta. Uzemljivač se prespaja spojnicom KON 01 a, sa armaturnim željezom

  spojnicom KON 09.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 10 OD 26

  USPONSKI VODOVI GROMOBRANSKE INSTALACIJE: Usponski vodovi se protežu ispod fasade objekta na sa vodićem od prokroma

  RH 3 FI 8 mm i izlaze na vrhu objekta ispod limenog opšava nadzida objekta gdje se montira okapnica KON 21 (na 15 cm udaljenosti od fasade).

  Na visini od 180 cm na fasadi objekta montira se zidni mjerni ormarić ZON 05

  u kojem se formira kontrolno mjerno mjesto spojnicom KON 02 i mjernim brojem MŠ.

  Svi izlazi usponskih vodova se vežu za prihvatni gromobranski vod na krovu objekta.

  Usponski vodovi su žica RH 3 FI 8mm od materijala prokrom koji garantuje dugotrajnost i ispravnost gromobranske instalacije.

  PRIHVATNI VODOVI NA KROVU OBJEKTA: Prihvatni vodovi na krovu objekta izvode se sa vodićem od prokroma RH 3 FI

  8mm (puni profil) i nosačima koji odgovaraju datom pokrovu SON 16-K nosači za limene pokrove (nosači se montiraju na svakih 80 cm po limenom opšavu nadzida objekta).

  Predpostavljena minimizirana oprema će pospješiti očuvanje izvornog izgleda

  samog objekta. NAPOMENA: Sve metalne elemente na objektu potrebno je spojiti na uzemljenje zbog

  izjednačenja potencijala (križ).

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 11 OD 26

  4. NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  4.1 ENERGETSKI BILANS

  -sustav napajanja: TN-S -priključni napon: 400/230VAC -instalirana snaga: 165kW -faktor istovremenosti: 0.90 -stupanj iskorištenja: 0.85 -faktor snage cosϕ: 0,86 maksimalna snaga: 140kW Biramo dovodni kabel 4x150mm2.

  4.2 TRASE KABELA Pregled trase za energetski dovodni kabel dat je u projektu transformatorske

  stanice i priključno-mjernog ormara.. Uvidom u projekt je ocijenjeno da je kabel, kako u dijelu trase u kabelskom kanalu u zemlji, tako i u betonskom kabelskom kanalu u pogonu, postavljen prema važećim propisima, u smislu dubine postavljanja, označavanja trase i međusobnih rastojanja u odnosu na eventualne druge kabele.

  4.3 OPIS ELEKTRIČNE INSTALACIJE Svu instalaciju treba izvesti prema ovom projektu i prema važećim tehničkim

  propisima za izvođenje elektroinstalacija. Sva se elektroinstalacija mora zaštititi od mehaničkih oštećenja polaganjem kabela u kablovske kanalice, ili u cijevi (od nerđajućeg čelika, ako su vani). Kabelske kanalice postavljati na zidove prostorije. Na okomitim dijelovima trase kabele rasteretiti sopstvene težine. Točan broj žila i presjek kabela, kao i način polaganja pojedinih kablova, vidljivi su priloženih električnih shema i nacrta instalacija.

  4.4 ZAŠTITA OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA Sva je energetska instalacija provedena trožilnim ili petožilnim kabelima, gdje

  se treći odnosno peti vodič spaja na zaštitni kontakt trošila, na jednom kraju, a na drugom kraju na zaštitnu sabirnicu upravljačkog odnosno spojnog ormara.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 12 OD 26

  5. PRORAČUN GROMOBRANSKE INSTALACIJE, PRESJEKA

  VODIČA I PADA NAPONA 5.1 GROMOBRANSKA INSTALACIJA

  Cilj određivanja zaštitnog nivoa je snižavanje nivoa rizika štete na najveći dopušteni

  nivo, radi direktnih udara groma u objekt. Taj se izbor temelji na očekivanoj gustoći udara groma u objekt Nd, te na dopuštenoj godišnjoj gustoći udara groma Nc.

  Cilj određivanja zaštitnog nivoa je snižavanje nivoa rizika štete na najveći dopušteni

  nivo, radi direktnih udara groma u objekt. Taj se izbor temelji na očekivanoj gustoći udara groma u objekt Nd, te na dopuštenoj godišnjoj gustoći udara groma Nc.

  Nivo zaštite je određen učinkovitošću E, iz čega slijedi: Nc 0,000032 E = 1- ---------- = 1- ----------- = 0,97 Nd 0,000916 E>0,98 Nivo I + dodatni uvjeti zaštite 0,95

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 13 OD 26

  Ekvivalentna zbirna površina je određena kao područje koje ima jednaku godišnju

  gustoću udara groma.

  29)(6 HWLHWLAe π++⋅⋅+⋅= = 458 m2 L = 6 m – dužina objekta W = 4 m – širina objekta H = 3 m – visina objekta U slučaju da zbirna površina prekriva zbirnu površinu drugog objekta, tu ne računamo.

  Ukoliko se zbirne površine prekrivaju, odgovarajuća zbirna površina je zajednička površina. Koeficijent okoline:

  Relativna lokacija objekta Ce Objekt se nalazi u širem području objekata ili stabala koja su jednake visine ili viši

  0,25

  Objekt, okružen nižim objektima 0,5 Izoliran objekt: nema drugih objekata bliže od 3H od objekta

  1

  Izoliran objekt na vrhu brda ili uzvisine 2 Dopuštena gustoća udara groma u objekt može odrediti vlasnik objekta ili projektant

  sistema zaštite od udara groma, kada se mogući gubici odnose na privatno vlasništvo. Vrijednosti dopuštene gustoće udara groma se određuju na temelju slijedećih faktora.

  CBANc ⋅⋅= = 0,000032

  4321 AAAAA ⋅⋅⋅= = 8 - Vrijednost konstrukcije zgrade

  4321 BBBBB ⋅⋅⋅= = 0,008 - Vrijednost namjene objekta i opreme u objektu

  321 CCCC ⋅⋅= = 0,0005 - Vrijednost štete Vrijednost konstrukcije zgrade:

  Materijal zidova: A1 Armirani beton, metalna fasada 5 Vodljivi međusobno povezani elementi. Noseća konstrukcija od čelika ili armiranog betona

  4

  Elementi od gipsa, nearmiranog betona ili nepovezani elementi

  0,5

  Drvo i drugi gorivi materijali 0,1

  Materijali krovišta: A2 Čelik 4 Armirani beton 2 Elementi od armiranog betona 0,5 Drvo 0,1

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 14 OD 26

  Materijali krova: A3 Armirani beton 4 Lim 2 Opeka, salonit 1 Umjetni materijali, folije, krovna ljepenka 0,5 Slama 0,05

  Nadgradnje na krovu: A4 Bez nadgradnje 1 Neuzemljeni metalni dijelovi, antene 0,5 Električne naprave 0,2 Osjetljive električne naprave (kamera, temperaturni senzori, …)

  0,1

  Vrijednost namjene objekta i opreme u objektu:

  Opasnost od panike: B1 Bez opasnosti panike 1 Srednja opasnost od panike 0,1 Velika opasnost od panike 0,01

  Vrsta opreme i predmeta u zgradi: B2 Negorivi materijali i teško zapaljivi materijali 1 zapaljivi materijali 0,2 Naprave, koje mogu eksplodirati 0,1 Eksplozivi 0,01 Nuklearne naprave 0,01

  Vrijednost opreme i predmeta u zgradi: B3 Jeftina oprema i predmeti 1 Skupa oprema i predmeti 0,2 Vrlo skupa oprema i predmeti 0,1 Nenadomjestiva oprema i predmeti 0,01

  Uvjeti i oprema za sprečavanje štete: B4 Automatske naprave za gašenje 10 Naprave za sprečavanja požara 5 Javljač požara 2 Nikakve posebne naprave 1

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 15 OD 26

  Vrijednost štete:

  Opasnost od zagađenja okoliša: C1 Bez opasnosti 1 Srednja opasnost 0,5 Velika opasnost 0,1 Vrlo velika opasnost 0,01

  Ispad određenih funkcija, koje omogućavanju naprave u objektu:

  C2

  Bez opasnost 1 Velika opasnost 0,1 Vrlo velika opasnost 0,01

  Ostala šteta: C3 Mala 1 Srednja 0,5 Velika 0,1 Vrlo velika 0,01

  REZULTAT: Nc 0,000032 E = 1- ---------- = 1- ----------- = 0, 97 Nd 0,000916 Učinkovitost iznosi E=0,97 i to znači razinu zaštite I. Prema razini zaštite I potrebno je izvoditi odvodne vodove na svakih MAX. 10 m i

  prihvatnu mrežu na krovu rastera MAX. 5 x 5 m. SIST EN 50164-2, prvo izdanje, novembar 2002; Lighting protection

  Components (LPC) – Part 2: Requirements for conductors and earth electrodes BAS EN 50164-1;2002, BAS IEC 61024-1:2002, BAS IEC 61024-1-2:2002 BAS 50164-2, prvo izdanje, decembar 2004; Lighting protection components

  (LPC) – Part 2: Requirements for condutors and earth electrodes

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 16 OD 26

  5.2 ELEKTROMOTORNI POGONI

  Da bi se potpunosti ispoštivali tehnološki proces, ovim je projektom predviđena

  ugradnja više trofaznih asinkronih elektromotora. Svi se motori napajaju iz upravljačkog ormara.

  5.2.1 TEHNIČKI OPIS

  Za sve je motore (P =45 ili 55 kW) motore odabrano upuštanje putem uređaja za meki zalet, i to na način prikazan na slici dolje (koordinacija tipa 2):

  Izabrana metoda upuštanja asinkronih elektromotora uređajem za meki

  zalet

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 17 OD 26

  Izbor skopnika i zaštitnih motorskih sklopki je vršen prema katalogu

  'TeSys' francuskog proizvođača SCHNEIDER ELECTRIC, prema normi IEC 947-4-1 za izabrani start motora pri U=400V, 50Hz, t=40ºC

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 18 OD 26

  5.2.2 PROVJERA PADA NAPONA

  Proračun je vršen za motor 6M2 (crpka 2), te za motor 7M2 (crpka 3).

  Ovi elektromotori su najkritičniji u pogledu snage i udaljenosti od upravljačkog ormara.

  4x25 mm2 6M2

  3~ l=10 m 45kW 4x35 mm2 7M2

  3~ l=10m 55 kW

  [ ] [ ] [ ][ ] [ ]222

  100%mmSVU

  mmSm

  WPmlu⋅⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣⎡

  ⋅⋅=γ

  %21,02538057104510100

  2

  3

  16 =⋅⋅⋅⋅⋅

  =Mu

  %19,03538057105510100

  2

  3

  27 =⋅⋅⋅⋅⋅

  =Mu

  Uzmemo li da je pad napona od transformatora do ovog ormara

  %210 ≤−u , ispunjen je zahtjev iz propisa.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 19 OD 26

  Proračun padova napona pri pokretanju motora: 4x25 mm2 6M2

  3~ l=10 m 45kW 4x35 mm2 7M2

  3~ l=1 0m 55 kW

  [ ] [ ] [ ][ ] [ ] SU

  Il

  mmSVUmmSm

  WPmlu Z⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

  =⋅⋅⎥⎦

  ⎤⎢⎣⎡

  ⋅⋅=

  γϕ

  γ

  cos3100100%22

  2

  gdje je nZ IkI ⋅= , k – faktor koji zavisi od vrste motora te njegovog pokretanja In – nazivna struja motora

  %60,02538057

  86,0855,273,11010026 =⋅⋅

  ⋅⋅⋅⋅⋅=Mu

  %65,03538057

  88,0108373,11010027 =⋅⋅

  ⋅⋅⋅⋅⋅=Mu

  Proračunom je utvrđeno da su padovi napona pri pokretanju motora

  %10718/118 ≤MMu , čime je ispunjen je zahtjev iz propisa.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 20 OD 26

  6. SUSTAV ZAŠTITE OD OPASNOG NAPONA DODIRA

  Zaštita od previsokog napona dodira je izvedena sustavom nulovanja TN-S. Sustav

  zadovoljava sljedeće opće uvjete: -sustav TN-S treba spriječiti održavanje previsokog napona dodira na dijelovima

  uređaja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu. - sustav TN-S se postiže spajanjem svih vodljivih dijelova električnih uređaja sa

  nultim vodičem ili sa posebnim zaštitnim vodičem koji se spaja sa nultim vodičem. -osnovni uvjet za sustav TN-S je da struja greške, koja nastaje pri kratkom spoju,

  bude veća ili bar jednaka struji isključenja pripadajućeg osigurača ili zaštitne sklopke. - sustav TN-S se smije primijeniti samo ako je ispunjen uvjet da se u

  najnepovoljnijem slučaju na nul-vodiču neće pojaviti napon viši od 50V, a i ako se pojavi, da će se održati samo do isključenja instalacijskog kruga osiguračem ili zaštitnom sklopkom.

  -za određivanje struje greške mjerodavan je otpor cijele petlje kratkog spoja zajedno sa prelaznim otporom.

  Sva je instalacija provedena sa trožilnim ili petožilnim kablovima, gdje se treći

  odnosno peti vodič spaja na zaštitni kontakt potrošača, na jednom kraju, a na drugom kraju na zaštitnu sabirnicu komandnog odnosno razdjelnog ormara.

  Kao dodatna mjera zaštite od previsokog napona dodira upotrijebljene su i diferencijalne strujne zaštitne sklopke.

  U instalacijskim krugovima elektromotora koriste se motorske zaštitne sklopke.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 21 OD 26

  7. PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

  7.1 TROŠKOVNIK MATERIJALA

  Lista materijala je data u Nacrtu 1, na stranama 136-144, gdje je dat detaljan

  opis svih sklopova te kabela. Narudžbena lista je data u Nacrtu 1, na stranama 145-150, gdje je dat zbirni

  popis svih sklopova i kabela. U Listi materijala se ne nalazi sitni materijal (stopice), instalacijski P/F kabeli

  koji se koriste za izradu spojeva unutar ormara, kao i markeri za označavanje vodiča i stezaljki unutar elektroormara.

  Zaštitni elementi trošila tipa motora i ventila, izabrani su na osnovu karakteristika predloženih crpki i ventila u strojarskom dijelu projekta.

  Projektant je birao opremu većinom iz SCHNEIDER kataloga. U obzir može doći i oprema drugih proizvođača, ali jednakih karakteristika u električnom i mehaničkom smislu (posebno u smislu zadovoljavanja normi i propisa).

  U troškovniku materijala nisu date pozicije kablovskih kanala. Projektant

  smatra da bi za te potrebe bile dovoljne: -kabelska plastična pokrivena kanalica poprečnog presjeka 60x30m, u dužini od

  ukupno 25 metara. -kabelska plastična pokrivena kanalica poprečnog presjeka 30x30m, u dužini od

  ukupno 10 metara.

  7.2 TROŠKOVNIK INSTALATERSKIH RADOVA

  Instalaterski radovi obuhvataju sljedeće radove: -izradu glavnog upravljačkog ormara, ispitivanje ormara te njegovo dopremanje

  i montiranje na lokaciju. -izradu svih spojnih ormara, ispitivanje te postavljanje istih na lokacije. -postavljanje kabelskih trasa za povlačenje elektroinstalacija. -povlačenje svih kabela od glavnog upravljačkog ormara, ka spojnim ormarima

  odnosno trošilima. -ispitivanje povučenih instalacija mjerenjem neprekinutosti u električnom

  smislu, te vizualni pregled obzirom na postojanje mehaničkih oštećenja. -spajanje povučenih kabela na trošila, odnosno glavni upravljački ormar.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 22 OD 26

  7.3 TROŠKOVNIK PROGRAMERSKIH RADOVA

  Programerski radovi radovi obuhvataju sljedeće radove: -izradu programske aplikacije za upravljanje postrojenjem (programiranje

  kontrolera, tj. PLC). -izrada programske aplikacije sučelja ka korisniku (programiranje operatorskog

  panela, tj. HMI) -izrada Uputstva za upotrebu postrojenja -umjeravanje i parametriranje svih mjerača i senzora na postrojenju.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 23 OD 26

  7.4 TROŠKOVNIK GROMOBRANSKE INSTALACIJE

  -

  Element: Materijal: Šifra: Količina:

  Krovna oprema:

  Krovni nosači za limene pokrove (na svakih 80 cm): SON 16-K Rf 11621 30 kom.

  Zidna oprema:

  Zidni mjerni ormarić: ZON 05 Rf 20522 4 kom.

  Kontaktni elementi:

  Vezne spojnice žica-žica KON 08 Rf 50111 4 kom.

  Oznake mjernog mjesta: MŠ Rf 80122 4 kom.

  Mjerne spojnice žica-traka: KON 02 Rf 40122 4 kom.

  Okapnica: KON 21 Rf 200212 4 kom.

  Gromobranski vodić:

  Vodić od prokroma RH 3 FI 8 mm (za spusteve i razvod po krovu): RH 3 Rf 90150 40 m

  Uzemljenje:

  Trakasti uzemljivač 30 x 3,5 mm: RH 1 Rf 90701 60 m

  Ukrsna spojnica traka-traka: KON 01 Rf 50422 6 kom.

  Ukrsna spojnica traka-armaturno željezo: KON 09 Rf 90122 40 kom.

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 24 OD 26

  8. PRIMIJENJENI PROPISI I STANDARDI

  1. Pravilnik o tehničkim normativama za električne instalacije niskog napona (Službeni list SFRJ, broj 53/88)

  2. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Službeni list SFRJ, broj 49/70

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 25 OD 26

  9. POPIS NACRTA

  1. Nacrt 1 - električna shema upravljačkog ormara (shema, pregled stezaljki, pregled kabela, shema spajanja, lista materijala)

  2. Nacrt 2 - vođenje instalacija u objektu 3. Nacrt 3 - dispozicija opreme u glavnom upravljačkom ormaru i spojnim

  ormarima 4. Nacrt 4 - izvođenje gromobranske instalacije

 • JP BROTING d.o.o. Čitluk

  UREĐAJ ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ČITLUK STRANA 26 OD 26

  10. NACRTI

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Naslov

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  1

  150

  2

  Investitor:

  Adresa:

  Mjesto:

  Ime projekta:

  Broj projekta:

  Izradio

  Pregledao

  Odobrio

  Datum izrade:

  15-04-2009

  OPINA ¬ITLUK

  Kralja Tomislava bb.

  88260

  Crpna stanica

  2-1/09 : : :

  ELEKTRI¬NA SHEMA

  J. P. BROTING d.o.o.

  Kralja Tomislava bb.

  ¬itluk

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  ¬itluk

  BiH

  Ukupan broj stranica projekta:

  154

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  1

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2

  150

  2a

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  1 2 2a

  2b

  2c

  2d

  2e

  4 5 6 7 8 9 10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  Naslov

  Sadr§aj

  Sadr§aj

  Sadr§aj

  Sadr§aj

  Sadr§aj

  Sadr§aj

  Dovod

  Crpka 1

  Crpka 2

  Crpka 3

  Rezervirano

  Rezervirano

  Razdjel napajanja

  Ku†na potroçnja 3P

  Ku†na potroçnja 1P Rasvjeta

  Mikroklima Mjerenje i kontrola napona

  Izvori kontrolnog napona

  Razdjel DC napajanja

  Razdjel DC napajanja

  Razdjel AC napajanja

  Rezervirano

  Strujni konverteri

  Rezervirano

  Mjerenje razine u bazenu

  Rezervirano

  Mjerenje protoka

  Rezervirano

  Mjerenjea tlaka

  Rezervirano

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2a

  150

  2b

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  27

  28

  29

  30

  31

  32

  33

  34

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  41

  42

  43

  44

  45

  46

  47

  48

  49

  50

  51

  52

  53

  54

  55

  56

  STOP u nu§di

  Sigurnosni relej

  UkljuŸivanje sklopnika crpki

  Signalizacija alarma

  Komande crpka 1

  Komande crpka 2

  Komande crpka 3

  Rezervirano

  Rezervirano

  CPU i HMI

  Ulazi digitalni - CPU

  Ulazi digitalni - CPU

  Izlazi digitalni - CPU

  Izlazi digitalni - CPU

  Ulazi digitalni - SLOT 2

  Ulazi digitalni - SLOT 2

  Ulazi digitalni - SLOT 2

  Ulazi digitalni - SLOT 2

  Ulazi analogni - SLOT 3

  Ulazi analogni - SLOT 3

  Rezervirano

  Rezervirano

  Rezervirano

  Rezervirano

  UkljuŸivanje vanjs. rasvj. astro-relej

  UkljuŸivanje rasvjete

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  X X X X

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2a

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2b

  150

  2c

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  57

  58

  59

  60

  61

  62

  63

  64

  65

  66

  67

  68

  69

  70

  71

  72

  73

  74

  75

  76

  77

  78

  79

  80

  81

  82

  83

  84

  85

  86

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Lista unutarnjih veza

  Pregled rednih stezaljki

  Pregled rednih stezaljki

  21BB0

  23BB0

  25BB0

  X1

  X2

  X4

  X4

  X5

  X6

  X7

  X8

  X9

  X10

  X11

  X12

  X13

  X13

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2b

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2c

  150

  2d

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  87

  88

  89

  90

  91

  92

  93

  94

  95

  96

  97

  98

  99

  100

  101

  102

  103

  104

  105

  106

  107

  108

  109

  110

  111

  112

  113

  114

  115

  116

  Pregled kablova

  Pregled kablova

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  Kabel

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2c

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2d

  150

  2e

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  117

  118

  119

  120

  121

  122

  123

  124

  125

  126

  127

  128

  129

  130

  131

  132

  133

  134

  135

  136

  137

  138

  139

  140

  141

  142

  143

  144

  145

  146

  Kabel

  Kabel

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Redna stezaljka

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Lista materijala

  Narud§bena lista

  Narud§bena lista

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  09-03-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2d

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sadr§aj

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  2e

  150

  4

  SADR¦AJ:

  STRANICA

  OPIS

  NAPOMENA

  DATUM

  IZRADIO

  X

  147

  148

  149

  150

  Narud§bena lista

  Narud§bena lista

  Narud§bena lista

  Narud§bena lista

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  15-04-2009

  SAS

  SAS

  SAS

  SAS

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  2e

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Dovod

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  4

  150

  5

  W100 NYY-O 5x150

  001

  4T1

  L K

  l k

  002

  4Q1

  1 2

  3 4

  5 6

  003

  X1

  1

  R

  004 006

  4T2

  L K

  l k

  007

  008

  2

  S

  009 010

  4T3

  L K

  l k

  011

  012

  3

  T

  013 014

  4

  N1

  5

  PE1

  005 005 005

  005

  4S5

  0-I1-I2-I3

  Preklopka

  AMP4F5

  1 2

  3 4

  5 6015

  X13

  30

  016

  2

  017

  31

  018

  10 5

  019

  A4P5

  A1

  A2

  020

  X13

  33

  021

  32

  022

  4

  4BB5

  005

  /5.A0

  L1/5.A0

  L2/5.A0

  L3 /5.E0

  N/5.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  4

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Crpka 1

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  5

  150

  6

  4.A9/L1

  4.A9/L2

  4.A9/L3

  4.E9/N

  4.E9/PE

  023

  29K4

  1 2 024

  025

  3 4 026

  027

  5 6 028 Crpka 15U1

  5.D5

  W1 50m 425.00

  5Q2

  L1

  T2

  L3

  T4

  L5

  T6

  029

  5T2

  L K

  l k030

  29K1

  1 2 023

  5F2

  1 2

  3 4

  5 6031

  L1

  T1 032

  X2

  1

  M3~

  45kW

  5M2

  U T1

  VW T2

  033

  034

  A2

  035

  3 4 025

  036

  L2

  T2 037

  2B2

  038

  5 6 027

  039

  L3

  T3 040

  3TC2

  4

  PE31.A321

  24

  /19.D0

  C1I+

  /19.D0

  C1I-

  W2 50m 31.50PTC1 041

  5

  030

  37.B111

  12

  PTC2 042

  6

  038

  005

  5F4

  1 2

  3 4

  043

  L3

  +24 044

  C1

  RAD

  31K3

  11

  12

  14

  045

  046

  L3 STOP

  045

  RUN

  PE

  29.C1R1A

  R1C

  001 006 010

  29.C4R2A

  R2C

  37.B2R3A

  R3C

  005

  /6.A0

  L1/6.A0

  L2/6.A0

  L3 /6.E0

  N/6.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  5

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Crpka 2

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  6

  150

  7

  5.A9/L1

  5.A9/L2

  5.A9/L3

  5.E9/N

  5.E9/PE

  047

  29K5

  1 2 048

  049

  3 4 050

  051

  5 6 052 Crpka 16U1

  6.D5

  W3 50m 425.00

  6Q2

  L1

  T2

  L3

  T4

  L5

  T6

  053

  6T2

  L K

  l k054

  29K2

  1 2 047

  6F2

  1 2

  3 4

  5 6055

  L1

  T1 056

  X2

  7

  M3~

  45kW

  6M2

  U T1

  VW T2

  057

  058

  A2

  059

  3 4 049

  060

  L2

  T2 061

  8B2

  062

  5 6 051

  063

  L3

  T3 064

  9TC2

  10

  PE32.A321

  24

  /19.D3

  C2I+

  /19.D3

  C2I-

  W4 50m 31.50PTC1 065

  11

  054

  37.B511

  12

  PTC2 066

  12

  062

  005

  6F4

  1 2

  3 4

  067

  L3

  +24 068

  C2

  RAD

  32K3

  11

  12

  14

  069

  070

  L3 STOP

  069

  RUN

  PE

  R1A

  R1C

  001 006 010

  R2A

  R2C

  37.B6R3A

  R3C

  005

  /7.A0

  L1/7.A0

  L2/7.A0

  L3 /7.E0

  N/7.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  6

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Crpka 3

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  7

  150

  8

  6.A9/L1

  6.A9/L2

  6.A9/L3

  6.E9/N

  6.E9/PE

  071

  29K6

  1 2 072

  073

  3 4 074

  075

  5 6 076 Crpka 17U1

  7.D5

  W5 50m 435.00

  7Q2

  L1

  T2

  L3

  T4

  L5

  T6

  077

  7T2

  L K

  l k078

  29K3

  1 2 071

  7F2

  1 2

  3 4

  5 6079

  L1

  T1 080

  X2

  13

  M3~

  55kW

  7M2

  U T1

  VW T2

  081

  082

  A2

  083

  3 4 073

  084

  L2

  T2 085

  14B2

  086

  5 6 075

  087

  L3

  T3 088

  15

  TC2

  16

  PE33.A321

  24

  /19.D6

  C3I+

  /19.D6

  C3I-

  W6 50m 31.50PTC1 089

  17

  078

  38.B111

  12

  PTC2 090

  18

  086

  005

  7F4

  1 2

  3 4

  091

  L3

  +24 092

  C3

  RAD

  33K3

  11

  12

  14

  093

  094

  L3 STOP

  093

  RUN

  PE

  R1A

  R1C

  001 006 010

  R2A

  R2C

  38.B2R3A

  R3C

  005

  /10.A0

  L1/10.A0

  L2/10.A0

  L3 /10.F0

  N/10.F0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  7

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  8

  150

  9

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  8

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  9

  150

  10

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  9

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Razdjel napajanja

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  10

  150

  11

  7.A9/L1

  7.A9/L2

  7.A9/L3

  7.E9/N

  7.E9/PE

  10F1

  1 2

  3 4

  5 6095

  096

  097

  /11.A0

  L1A/11.A0

  L2A/11.A0

  L3A

  001

  006

  010

  10F3

  1 2

  3 4

  5 6098

  099

  100

  /13.A0

  L1B/13.A0

  L2B/13.A0

  L3B

  001

  006

  010

  10F5

  1 2

  3 4

  5 6101

  102

  103

  /14.A0

  L1C/14.A0

  L2C/14.A0

  L3C

  001

  006

  010

  10F7

  1 2

  3 4

  5 6104

  105

  106

  L1D

  L2D

  L3D

  001 006 010

  L1

  L2

  L3

  /11.A0

  N/11.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  10

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Ku†na potroçnja 3P

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  11

  150

  12

  10.B2/L1A

  10.B2/L2A

  10.B2/L3A

  10.F9/N

  10.F9/PE

  11F1

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8107

  108

  109

  110

  11X3

  UtiŸnica 1

  11B1

  12.A1

  W20 25m 52.50

  11F3

  1 2

  3 4

  5 6

  111

  X4

  1

  X1

  PE

  N3

  2

  112

  2

  113

  34

  5

  107

  108

  109

  110

  11X5

  UtiŸnica 2

  005 W21 25m 52.50

  095

  11F5

  1 2

  3 4

  5 6

  114

  6

  X1

  PE

  N3

  2

  096 097

  115

  7

  014 116

  89

  10

  107

  108

  109

  110

  11X7

  UtiŸnica 3

  005 W22 25m 52.50

  11F7

  1 2

  3 4

  5 6

  117

  11

  X1

  23

  NPE

  118

  12

  119

  13

  14

  15

  107 108 109 110 005

  L1

  L2

  L3

  /13.E0

  N

  /12.A0

  L1Z/12.A0

  L2Z/12.A0

  L3Z /12.E0

  NZ/12.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  11

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Ku†na potroçnja 1P

  Rasvjeta

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  12

  150

  13

  11.B9/L1Z

  11.B9/L2Z

  11.B9/L3Z

  11.E9/NZ

  11.E9/PE

  12X1

  UtiŸnica 4

  11B1

  11.B3

  W23 20m 32.50

  12F2

  11

  2 120

  X4

  16

  X1

  NPE

  17

  18

  110

  12X2

  Uti†nica 5

  005

  W24 20m 32.50

  12F3

  21

  2 121

  19

  X1

  NPE

  20

  21

  107 110

  12X3

  UtiŸnica 6

  005

  W25 20m 32.50

  12F4

  31

  2 122

  22

  X1

  NPE

  23

  24

  W26 20m 32.50

  12F5

  1 2 123

  25

  12S5

  1 2

  110 26

  005108

  Rasvijeta

  prizemlje

  2x(2x58W) fluo

  W27 20m 32.50

  27

  12E6

  1 2

  28

  PE

  109

  29

  110

  107

  005

  Rasvjeta

  crpke

  2x(2x58W) fluo

  W29 20m 32.50

  12F7

  1 2 124

  52K1

  11

  12

  125

  30

  12E7

  1 2

  14

  31

  PE

  32

  Rasvjeta

  vani

  4x100W JT

  110

  108

  005

  W29 20m 32.50

  12F8

  1 2 126

  52K3

  11

  12

  127

  33

  12E8

  1 2

  14

  34

  PE

  109

  35

  110 005

  L1Z

  L2Z

  L3Z

  NZ

  /13.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  12

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Mikroklima

  Mjerenje i kontrola napona

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  13

  150

  14

  10.B4/L1B

  10.B4/L2B

  10.B4/L3B

  11.A9/N

  12.E9/PE

  13B1

  13F1

  1 2 128

  Vrata

  ormara

  otvorena

  13S1

  1 2

  3 4

  129

  13E1

  LPE

  N

  130

  131

  13F2

  1 2 132

  M ~13M2

  LN PE

  005014

  13B2

  Higro+termo

  stat

  4/NC 014

  5/C

  098

  3/NO 133

  13R3

  1 2

  13F3

  1 2 134

  2/L 014

  1/N

  099

  100 014

  13S5

  0-I1-I2-I3

  Preklopka V

  13F5

  1 2

  3 4

  5 6

  135

  X13

  34

  136

  10 3

  137

  V13P5

  A1

  A2

  138

  139

  35

  140

  6 1

  141

  36

  142

  2 12 143

  X13

  37

  135

  005

  139

  141

  13B6

  27.B8

  R S T U

  L1

  L2

  L3

  098 099 100

  014

  L1B

  L2B

  L3B

  /14.E0

  N/14.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  13

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Izvori kontrolnog

  napona

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  14

  150

  15

  10.B6/L1C

  10.B6/L2C

  10.B6/L3C

  13.E9/N

  13.E9/PE

  14B1

  14F1

  1 2

  3 4

  5 6

  144

  14G1

  L1

  +

  L2

  PE

  L3

  -

  145

  146

  147

  148

  /15.A0

  L+/15.E0

  L-

  101

  102

  103

  14F7

  1 2

  3 4

  149

  400/230

  630VA

  14T7

  1 2

  3 4150

  151

  152

  /17.A0

  LT/17.E0

  NT

  005

  14F8

  1 2 153

  101

  LK1

  102

  103

  L1A

  L2A

  L3A

  N

  /15.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  14

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Razdjel DC napajanja

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  15

  150

  16

  14.D2/L+

  14.D2/L-

  14.E9/PE

  15BB1

  16.A1

  15F1

  1 2 154

  X5

  1

  155

  (CPU)

  36.A0

  L-1

  /36.A0

  L+1

  (CPU)

  145 15F2

  1 2 156

  2

  157

  158

  (HMI)

  36.A0

  L-2

  46.A0

  L-9

  (UAI)

  /36.A0

  L+2

  (HMI)

  145 15F3

  1 2 159

  3

  160

  161

  (M.RAZ)

  21.A0

  L-3

  L-10

  /21.A0

  L+3

  (M.RAZ)145 15F4

  1 2 162 4

  163

  164

  (M.PRO)

  23.A0

  L-4

  52.E0

  L-11

  /23.A0

  L+4

  (M.PRO)145 15F5

  1 2 165

  1485

  166

  167

  (M.TLA)

  25.A0

  L-5

  L-12

  /25.A0

  L+5

  (M.TLA)145 15F6

  1 2 168 6

  169

  170

  (ELE)

  19.A0

  L-6

  L-13

  /19.A0

  L+6

  (ELE)

  7

  171

  172

  (UDI)

  38.A0

  L-7

  X13

  1

  28.F0

  L-14

  145

  (LAM)

  8

  173

  174

  (UDO)

  39.E0

  L-8

  21.A0

  L-15

  (REL)

  /16.A0

  L+

  /16.E0

  L-/16.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  15

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Razdjel DC napajanja

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  16

  150

  17

  15.A9/L+

  15.E9/L-

  15.E9/PE

  15BB1

  15.A1

  16F1

  1 2 175

  /37.A0

  L+7

  (UDI)

  145 16F2

  1 2 176

  /39.B0

  L+8

  (UDO)

  145 16F3

  1 2 177

  /45.A0

  L+9

  (UAI)

  145 16F4

  1 2 178

  145 16F5

  1 2 179

  X7

  1

  180

  (ZAJ)

  27.A0

  L+11A

  X6

  1

  181145

  (IN1)

  37.A0

  L+10A

  2

  182

  183

  28.A0

  L+11B

  31.A0

  L+11D

  2

  184

  185

  (IN2)

  41.A0

  L+10B

  L+10D

  (IN1)

  3

  186

  187

  31.A0

  L+11C

  52.A0

  L+11E

  3

  188

  189

  L+

  (IN3)

  43.A0

  L+10C

  L+10E

  L-

  /17.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  16

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Razdjel AC napajanja

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  17

  150

  18

  14.D5/LT

  14.D5/NT

  16.E9/PE

  17F1

  1 2 190

  /29.A0

  LT1

  150 17F2

  1 2 191

  /51.A0

  LT2

  150 17F3

  1 2 192

  LT3

  150

  152X8

  1

  193

  29.E0

  NT1

  2

  194

  195

  51.E0

  NT2

  NT3

  LT

  NT

  /19.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  17

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  18

  150

  19

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  18

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Strujni konverteri

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  19

  150

  20

  15.B6/L+6

  15.C6/L-6

  5.B2/C1I+

  5.B2/C1I-

  17.E9/PE

  19B1

  0-5A

  4-20mA

  24V

  1A

  0V

  5A

  196

  OUT

  NC

  197

  GND

  I

  /45.C0

  1CA/45.C0

  1CB

  168

  169

  6.B2/C2I+

  6.B2/C2I-

  19B4

  05A

  4-20mA

  24V

  1A

  0V

  5A

  198

  OUT

  NC

  199

  GND

  I

  /45.C0

  2CA/45.D0

  2CB

  168

  169

  7.B2/C3I+

  7.B2/C3I-

  19B7

  0-5A

  4-20mA

  24V

  1A

  0V

  5A

  200

  OUT

  NC

  168

  201

  GND

  I

  169

  /45.D0

  3CA/45.D0

  3CB

  /21.A0

  L+6/21.A0

  L-6 /21.B0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  19

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  20

  150

  21

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  20

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Mjerenje razine

  u bazenu

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  21

  150

  22

  21BB0

  Spojna

  kutija

  BAZEN

  RAZINA

  19.A9/L+6

  19.A9/L-6

  15.B3/L+3

  15.C3/L-3

  15.D8/L-15

  19.E9/PE

  W40 20m 121.50

  21E0 U>

  21B0

  Nivo

  W41 20m 31.50

  X9

  1 1 202

  1 4

  203

  A1

  B1 204

  11

  PrekidaŸ

  nivoa

  SIGURNOSNI

  MIN

  21S1

  1 2

  3

  B2 205

  12

  2032 2 206

  3 6

  207

  A2

  B3

  PE

  PE 15

  208

  2083 3

  16

  14 29.B1

  11

  12 29.B1

  24 30.B1

  21

  22 30.B1

  Razina

  MIN

  21K2

  A2

  A1

  209

  4 4 210

  18

  203 207

  21B2

  Nivo

  W42 20m 31.50

  A1

  B1 211

  13

  PrekidaŸ

  nivoa

  SIGURNOSNI

  MAX

  21S2

  1 2

  3

  174

  B2 212

  14

  203

  A2

  B3

  15

  16

  005

  208

  14 42.B1

  11

  12 42.B1

  Razina

  MAX

  21K3

  A2

  A1

  213

  5 5 214

  18

  203

  207

  W43 20m 41.50

  21S4

  Nivo

  15

  +24

  159

  21B5

  DC/DC

  A1

  IPG 215

  6 6 16

  0V

  160

  A2

  II 216

  7 7 17

  OUT

  8 8 18

  PE

  174

  VO

  OPG

  217

  218

  /46.C0

  SIB+/46.C0

  SIB-

  203

  168

  W44 20m 31.50

  169

  19

  Vrata

  stanice

  21S7

  21

  22

  005 20

  21K7

  A2

  A1

  219

  9 9

  174

  /23.A0

  L+6/23.A0

  L-6

  L+3

  L-3

  /25.A0

  L-15

  /23.C0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  21

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  22

  150

  23

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  22

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Mjerenje protoka

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  23

  150

  24

  23BB0

  Spojna

  kutija

  PROTOK

  21.A9/L+6

  21.A9/L-6

  15.B4/L+4

  15.C4/L-4

  21.B9/PE

  W50 20m 71.50 W51 20m 71.50

  23S0

  ProtokX10

  1 1

  +24

  2 2

  0V

  3 3

  PE

  23B2

  DC/DC

  A1

  IPG 220

  4 4

  OI

  A2

  II 221

  5 5

  OIG

  222

  6 6

  OP

  VO

  OPG

  7 7

  OPG

  223

  224

  /46.C0

  FIG+/46.D0

  FIG-

  /41.E0

  FIPG

  162

  163 005

  168 169

  /25.A0

  L+6/25.A0

  L-6

  L+4

  L-4

  /25.C0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  23

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  24

  150

  25

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  24

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Mjerenjea tlaka

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  25

  150

  26

  25BB0

  Spojna

  kutija

  TLAK

  23.A9/L+6

  23.A9/L-6

  15.B5/L+5

  15.C5/L-5

  21.A9/L-15

  23.C9/PE

  W55 20m 71.50

  X11

  1 1

  W56 20m 71.50

  25S1

  Pritisak

  7

  +24

  2 2 8

  0V

  3 3 9

  OUT

  10

  PE

  225

  25B2

  DC/DC

  A1

  IPG 226

  4 4

  A2

  II 227

  5 5

  W57 20m 31.50VO

  OPG

  11

  PTlak

  25B3

  13

  14

  228

  229 12

  /46.D0

  PBG+/46.D0

  PBG-

  14 42.B2

  11

  12 42.B2

  PRES

  25K4

  A2

  A1

  230

  6 6

  165

  166 005

  168 169

  174

  L+6

  L-6

  L+5

  L-5

  /27.E0

  L-15

  /27.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  25

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  09-03-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Rezervirano

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  26

  150

  27

  REZERVIRANO

  za eventualne kasnije nadogradnje

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  26

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  STOP u nu§di

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  27

  150

  28

  16.C6/L+11A

  25.A9/L-15

  25.C9/PE

  27B0

  W60 20m 31.50X12

  1

  27S1

  1 2

  3 4

  231

  23

  PE

  27B2

  005

  W61 20m 31.50

  4

  27S3

  1 2

  3 4

  232

  56

  PE

  180

  27B4

  005

  W62 20m 31.50

  7

  27S5

  1 2

  3 4

  233

  89

  PE

  14 28.B2

  11

  12 28.B2

  24 30.B3

  21

  22 30.B3

  ESTOPOK

  27K7

  A1

  A2

  005

  174

  13B6

  15

  16

  234 14 28.C2

  11

  12 28.C2

  24 30.B5

  21

  22 30.B5

  NaponOK

  27K8

  A1

  A2

  18

  180

  174

  /28.A0

  L+11A /28.F0

  L-15

  /30.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  27

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Sigurnosni relej

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  28

  150

  29

  16.C7/L+11B

  27.A9/L+11A

  27.E9/L-15

  15.D7/L-14

  X13

  2 236

  ESTOP

  28S1

  1 2 237

  X13

  3 238

  ESTOPOK

  27K7

  11

  12

  239

  NaponOK

  27K8

  11

  12

  240

  X13

  4 241

  ISKLJ

  28S2

  1 2 242

  X13

  5 243

  13

  14 28.C6

  23

  24 28.C7

  33

  34 29.B1

  Sigurnost

  28K2

  A1

  A2

  14

  14

  3 4

  235

  244

  X13

  6 245

  UKLJ

  28S4

  3 4 246

  X13

  7 247

  Y1

  Y2

  180

  174

  Sigurnost

  28K2

  13

  14

  248

  Sigurnost

  28K2

  23

  24

  249

  X13

  8 250

  28H7

  X1

  X2

  182

  180

  235

  /30.A0

  L+11B

  L+11A

  /41.D0

  SSIG

  /31.E0

  L-15/30.E0

  L-14

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  28

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  UkljuŸivanje sklopnika

  crpki

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  29

  150

  30

  17.C1/LT1

  17.C7/NT1

  Sigurnost

  28K2

  33

  34

  251

  Razina

  MIN

  21K2

  11

  12

  252

  5U1

  R1A

  R1C

  253

  1 2 5.C2

  3 4 5.C2

  5 6 5.C2

  13

  14 31.B6

  29K1

  A1

  A2

  14

  252

  193

  6U1

  R1A

  R1C

  254

  1 2 6.C2

  3 4 6.C2

  5 6 6.C2

  13

  14 32.B6

  29K2

  A1

  A2

  252

  193

  7U1

  R1A

  R1C

  255

  1 2 7.C2

  3 4 7.C2

  5 6 7.C2

  13

  14 33.B6

  29K3

  A1

  A2

  252

  193

  5U1

  R2A

  R2C

  256

  1 2 5.D1

  3 4 5.D1

  5 6 5.D1

  13

  14 37.B3

  29K4

  A1

  A2

  252

  193

  190

  6U1

  R2A

  R2C

  257

  1 2 6.D1

  3 4 6.D1

  5 6 6.D1

  13

  14 37.B7

  29K5

  A1

  A2

  252

  193

  7U1

  R2A

  R2C

  258

  1 2 7.D1

  3 4 7.D1

  5 6 7.D1

  13

  14 38.B3

  29K6

  A1

  A2

  193

  LT1

  NT1

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  29

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Signalizacija alarma

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  30

  150

  31

  28.A9/L+11B

  28.F9/L-14

  27.E9/PE

  Razina

  MIN

  21K2

  21

  22

  259

  X13

  10

  260

  30H1

  X1

  X2

  24

  261

  /41.D0

  RSIG

  182

  235

  ESTOPOK

  27K7

  21

  22

  262

  11

  263

  30H3

  X1

  X2

  24

  264

  /41.D0

  ESIG

  182

  235

  NaponOK

  27K8

  21

  22

  265

  12

  266

  30H5

  X1

  X2

  24

  267

  /41.D0

  USIG

  182

  235

  L+11B

  /31.E0

  L-14

  /31.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  30

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Komande crpka 1

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  31

  150

  32

  16.C8/L+11C

  16.E7/L+11D

  28.F9/L-15

  30.E9/L-14

  30.E9/PE

  X13

  13

  268

  102

  31S1

  31.D6

  3R

  4R

  3A

  4A

  269

  X13

  14 14 31.B3

  11

  12 31.B3

  C!

  RU¬

  31K1

  A1

  A2

  268 270

  15

  271

  /37.C0

  C1A

  186 174

  5Q2

  21

  24

  272

  C!

  RU¬

  31K1

  11

  12

  14

  273 14 5.E4

  11

  12 5.E4

  24 41.B5

  21

  22 41.B5

  C1

  RAD

  31K3

  A1

  A2

  272

  273

  C1

  AUTO

  40K1

  11

  12

  14

  186

  29K1

  13

  14

  274

  16

  275

  31S1

  31.B1

  X1

  X2

  174

  183

  235

  /32.A0

  L+11C/32.A0

  L+11D /32.E0

  L-15/32.E0

  L-14

  /32.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  31

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Komande crpka 2

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto:

  Strana:

  Ukupno strana:

  OPCI

  ¬itluk

  9

  32

  150

  33

  31.A9/L+11C

  31.A9/L+11D

  31.E9/L-15

  31.E9/L-14

  31.E9/PE

  X13

  17

  102

  32S1

  32.D6

  3R

  4R

  3A

  4A

  277

  X13

  18 14 32.B3

  11

  12 32.B3

  C2

  RU¬

  32K1

  A1

  A2

  276 278

  19

  /37.C0

  C2A

  186 174

  6Q2

  21

  24

  279

  C2

  RU¬

  32K1

  11

  12

  14

  280 14 6.E4

  11

  12 6.E4

  24 41.B6

  21

  22 41.B6

  C2

  RAD

  32K3

  A1

  A2

  279

  280

  C2

  AUTO

  40K2

  11

  12

  14

  186

  29K2

  13

  14

  281

  20

  282

  32S1

  32.B1

  X1

  X2

  174

  183

  235

  /33.A0

  L+11C/33.A0

  L+11D /33.E0

  L-15/33.E0

  L-14

  /33.E0

  PE

 • 1 2 3A B C D E F G H

  Mijenja

  32

  0

  Datum

  Ime

  Datum

  Izrad.

  Pregl.

  Odobr.1

  15-04-2009

  Sasa Po§lep

  Boçko Pehar

  Mate Mileti†

  Projekt:

  Crpna stanica

  Standard:

  2

  Investitor:

  OPINA ¬ITLUK

  Rev.:Boçko Pehar

  3

  4

  Opis:

  Komande crpka 3

  5

  6

  Broj crte§a:

  Lokacija:

  MeÐugorje

  7

  2-1/09

  Dokument:

  Nacrt 1

  8

  Nalog:

  Mjesto: