PROCEDURA OPERATIONALA - termosistem

  • View
    268

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA OPERATIONALA - termosistem

Cod:

Wtrdu$u

!,:t'#:li'":i..srccirYil

PO-BTI-ZUG-02 Edilia: IRevizia:0

PROCEDURA OPERATIONALA Aplicarea sistemului termoizolant

Aceastl nroceduri dlfo-sf,-esrohafi in Sedinfa Senelnlrri din /) 3.oG , 2ot,l 'ht*'' h '.85. nr. l '7ff:1r" q$ns$ o \

Prof.univ.dr

_ /'sl REcroR, #i/i.-]l#..,. '' ll9 -'\1:r#Elaborat

"

l

Numele $i prenumele Luca Remus

Func{ia $ef Birou Tehnic intrctinara

Data13.09.2010

Semnatura

Verificat Avizat

Liviu Titi MurdrescuMironeasa Costel

$ef Serviciu Tehnic Investilii Director D.A.C.

13.09.2010

.(-

do\,*

28.04.2011

Aplicarea sistemului termoizolant

bxffU5U

2. DOMENIUL DE APLICARE 3. DOCUMENTE DE REFERJNT4....................4.

....3 .............3 ..................3

DEFINITII $I ABREVIERI

5.

CONTINUT

.......3 ..................................3 .....................5

5.1. 5.2. 5.3.

termoizolant Pregdtirea suportului..........Descrierea sistemului

Condilii de incepere a lucririlor. Verificdri inaintea de inceperea execu{iei.......................5

6. 7,

RXSPONSABILITATI

........8

DISPOZITII FINALE.............................8

Aplicarea sistemului termoizolant

1\?,t|..t5u

1. SCOPULPROCEDURIIProcedura stabileqte principalele reguli privind modul de punere in operd a unui sistem termoizolant la clAdirile din patrimoniul USV, verificirile referitoare la calitatea lucrdrilor executate gi responsabilitdlile celor implicali in aplicarea procedurii.2. DOMENIUL DE APLICARI,

Procedura se aplicd de citre parlicipanlii la punerea in opera a temoizolaliei de fla{add executate cu sistemul termoizolant, aplicat pe suport mineral, zidirie cdrdmid5, beton sau BCA. 3. DOCUMENTE DE RTFERINTA

3.1 3.2 3.3 3.4 3.54.

Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in construc{ii, actualizatit la 12 mal 2007 . HG nr.76611997 - Regulament privind urmdrirea comportArii in exploatare, intervenliile in timp qi postutilizarea construcliilor. Normativ P f 30 - 1999 - Normativ privind comportarea in timp a construcliilor Indicatoare de norme de deviz: RpC Reparalii de constructrii ETAG 004 - 2000 Ghidul European de proceduri tehnice pentru termo-sistemele de flaJadd,

DEFINITII SI ABREVIERI 4.1. Termeni qi definifii

4.1.1 4.1.2 4.1.3

Sistem: sistem termoizolant cu polistiren expandat Polistiren: polistiren expandat de fatad5, rezistenla minimd la compresiune 80kPA /mr Prevederea defectelor: activit5li sau acliuni avdnd ca obiect investigarea, evitarea sau reducerea apariliei fi / sau repetirii unui defect sau a unei anomalii.

4.2.

Abrevieri

DAC - Direclia de Asigurare a Calitbtii USV DGA - DirecJia General Administrativd RUCC - Responsabil cu Urmdrirea Comporl5rii Construc{iilor USV - Universitatea ,,$tefan cel Mare" Suceava5. CONTINUT

BTI - Biroul Tehnic intrelinere

5.1.5.1.1

DescriereasistemuluitermoizolantSistemul termoizolant se bazeaz1 pe aplicarea pldcilor din polistiren expandat ignifugat de fa{add ca strat termoizolant, fixate prin lipire cu un adeziv special pentru polistiren qi mecanic cu ajutorul unor dibluri, finisat cu un strat protector hidrofug gi de tencuiala subtire, realizat din materiale minerale cu liant acrilic, silicatic sau siliconic dupd caz. Se poate aplicd pe toate suporturile minerale, cdrdmidl plind gi cu goluri, BCA, pereli de beton prefabricat, tencuiald gi alte suporturi minerale. In componenla sistemului termoizolant intri o serie de produse descrie dup6 cum urmeaza. Profilul de soclu, din aluminiu (o!el inoxidabil), se monteazd la baza sistemului prin prindere mecanicd cu dibluri, in poziJie orizontald, avAnd rol de sus{inere. Este prevAzut cu ldcrimar pentru scurgerea apei de ploaie asigurdndu-se astfel evitarea infiltrdrii apei in zona soclului. Profilul de col( este un profil PVC, cu margini din fibrd de sticli fiind utilizat ia armarea suplimentari a muchiilor . Conlerd o rezistenld suplimentard la solicitdri mecanice. previne apari{ia fisurilor la colturile construcJiei qi asigura rectiliniaritatea muchiilor. Profilul de319

5.1.2 5.1.3

5.1.4

licarea sistemului termoizolant

llfrU5U

balcon cu picurator este un profil PVC cu o latura mai lunga cu rol de picurdtor, cu margini din fibrd de sticl[ utilizat la armarea muchiilor superioare ale ferestrelor qi a celor inferioare ale teraselor sau balcoanelor (colluri 9i muchii ale golurilor qi intrAndurilor). Conferd o rezistenli suplimentard la solicitAri mecanice gi previne prelingerea apelor pluviale pe intradosuri, astfel evitandu-se exfolierea tencuielii suporl gi inghelarea apei pe perioada iemii pe faladi . 5.1.5 Adeziv pentru qpaclu - mortar adeziv mineral permeabil la vaporii de apd qi impermeabil la api, utilizat atAt la lipirea pldcilor termoizolante de falada, cAt qi pentru gpicluirea acestora. Acest adeziv se poate utiliza pentru lipirea gi qpdcluirea urmS.toarelor sisteme: a) izolarea pe interior a perelilor: b) izolarea perelilor interiori a camerelor situate 1a mansarde; c) izolarea sub acoperig cu placi termoizolante, la reabilitarea termica a mansardelor; d) izolarea exterioara a fajadelor ventilate; e) izolarea acusticA gi termicd a conductelor de aer cald, izolarea cu sisteme compozite finisate cu tencuieli decorative. 5.1.6 Plici termoizolante pentru fafadd, din polistiren expandat / ignifugat, cu rezistenta la compresiune minim 80kPa gi conductivitate termicd 0,037W/mk. Pldcile au dimensiunea de 1000 x 500 mm avAnd o abatere dimensionald de sub +0,3%. Pldcile prezintb contrac{ii reduse sub influenJa factorilor climatici (maxim +0,2%), fiind depozitate (dupd tdiere) pentru detensionare confom specificaJiilor producdtorilor de materie primd. 5.1.7 Diblurile au rolul de a asigura o ancorare mecanicd suplimentard a pldcilor termoizolante de suport. Diblurile sunt realizate din material plastic, pentru a evita aparilia punJilor termice. Diametrul tijei este de 10 mm iar talerul are diametrul de 60mm. Diblurile vor fi realizate din materiale plastic pentru evitarea apariliei prurlilor termice. Tija diblurilor va asigura ancorarea acestora in zid cu min. 45 mm (penuu a obline rezisten{d la smulgere) iar addncimea in zid a gdurii pentru diblu va depdgi cu cca.10 mm lungimea de ancorare. 5.1.8 Stabilirea lungimii diblului: adAncimea de ancorare + grosimea tencuielii * grosime adeziv de lipire + grosime termoizolalie. 5. 1.9 In general, pentru clddiri cu indllimea mai micd de 50 m sau o vitezd a vdntului mai mici de 13Skm/h. este necesar un numdr minim de 6 dibluri/m2. 5.1.10 PlAcile din polistiren extrudat din zona soclului, se vor diblui de reguld de la 30 cm deasupra nivelului terenului (peste zona de stropire). 5.1.11 Plasa din fibri de sticli, este o lestturA din fibri de sticld cu strat protector de stirol butadiend, avdnd rol de armare a masei de gpaclu care se aplicd pe suprafala exterioara a placii de polistiren. Prin parametrii mecanici ridica{i (rezistenta la rupere > 1500 N/ cm 9i alungirea aferentd < 35%), plasa conferd sistemului o rezistenld suplimentarf, la eforlurile de intindere rezultate din diferenlele de temperaturi, cicluri inghe{-dezghe} qi solicitiri mecanice ( lovituri, izbituri ) ce apar la exterior. Se recomand5. utilizarea plasei din fibrd de sticld de minim 145gr/m'. 5.1.12 Grundul de amorsare (amorsd lichidd pentru tencuiala decorativd), reprezintd un strat intemediar intre masa de qpaclu 9i finisaj, menit sd asigure o aderenld sporita intre acesta gi finisaj, prevenind totodatd aparilia discontinuitdlilor. 5.1.13 Tencuiala structurati fonneazd stratul decorativ al finisajului. Este un strat subJire de 1,53mm grosime, pe bazd de granule de marmurd qi lianli de rdqini sintetice dispersii acrilice, silicatice sau siliconice, dupd caz, cu rol de personalizare a fa1adei cu structura qi culoarea dorita . Este un finisaj hidrofob, lavabil 9i permeabil la vaporii de apd, astfel incdt nu se pdteze prin absorblie la precipitalii sau stropire qi sd prevind formarea condensului. Are proprietlji fizico-chimice gi mecanice superioare: rezistenld la gocuri, zgdriere, varialii de umiditate, agenli corozivi, raze ultraviolete 9i inghej - dezghet.

4t9

Aplicarea sistemului termoizolant

5.2.5.2.1

Pregitireasuportulur

Caracteristicile suprafelei suport: suprafata suport (zidiria de BCA sau c[rdmidd, beton, tencuiali) trebuie sd indeplineasci urmdtoarele condilii: uscatd, lipsitd de praf, si prezinte capacitate portantA, aderenjd (fhrd pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc.) 5.2.2 Abateri admisibile: suprafala suport (ziddria de BCA, beton, tencuiald) trebuie sl indeplineascd urmbtoarele condilii de planeitate: a) suprafala pland (+5 mm/m); b) deniveldrile pdnd la 1Omm sunt preluate de adezivul de gpaclu (la lipire); c) pentru neregularitSji mai mari de 10mm este necesard realizarea in prealabil a unei tencuieli de uniformizare.

5.3.5.3.1

Condifii de incepere a lucririlor. Verificiri inaintea de inceperea execu{ieiinaintea de punerea in operd a sistemului de finisaj exterior se vor incheia urmdtoareleIucrdri:

a) b) c) d) e)5.3.2

invelitori, terase, comige, streqini, jgheaburi gi instalaJii de scurgere ale apelor pluviale; montarea tocurilor tAmpldriilor, solbancurilor 9i ferestrelor; montarea instalaiiilor exterioare a cdror execulie ulterioard poate afecta finisajul; protejarea tdmpllriilor gi ferestrelor cu folie pentru a preveni stropirea sau petarea; asigurarea impotriva soarelui 9i ploii prin montarea plasei de faJadd, respectiv prelatelorla partea superioard a schelei.

Condilii de remperatura: sistemul de frnisaj nu se aplicd la temperaturi sub +5'C, pe supofi inghelat sau in caz de ") pericol de inghet la minim 24 de ore de la aplicare; b) se va evita punerea in operd a straturilor fina1e de finisaj atunci cdnd temperaturile depdgesc +35'C $i sub acliunea dire ctd. a razelor solare sau ploii.

5.4.5.4.1

Lipireaplicilortermoizolante

Pentru lipire se folosegte adezivul pentru qpaclu care se prepara: a) manual: se toamd contrinutul sacului (in stare pulverulentd) in api curati (.5-6,5 | apd / sac) qi se amesteci cu mixerul pAnd la oblinerea unei paste omogene; se lasd pasta in repaus 5 minute pentru maturare, dupd care se mai amestecd lent incd 2 minute. b) in betoniere, cu respectarea dozajului de apd qi a timpilor de malaxare qi maturarc. 5.4.2 Se monteazd profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30cm. Abaterile de planeitate ale peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanliere intre profil qi perete, imbindrile dintre profile se vor realiza cu ajutorul pieselor de legdturd. Suplimentar, profilul de soclu poate fi lipit cu adeziv pentru profile. Pentru sistemul de termoizolare la soclu se va utiliza polistiren extrudat qi morlar adeziv special hidrofobizat. 5.4.3 SoluJia de susJinere a plicilor termoizolante din polistiren extrudat pentru soclu va fi adaptatd modului de realizare a acestuia qi a infrastructurii construcliei. 5.4.4 Stratul termoizolant, inclusiv stratul de protec{ie se va poza gi la parlea superioard a aticelor. 5.4.5 Mortarul adeziv pentru qpaclu se aplicd pe marginea pldcilor sub forma unui cordon perimetral cu o ldlime de cca. 6 cm gi in mijlocul pldcii, in min. 3 puncte interioare. Se va asigura o suprafald de contagt cu suportul de minimum 40%. 5.4.6 Pldcile se clddesc de jos in sus, cu latura mai lungd aqezatd la orizontald. Primul r6nd de pldci termoizolante se a$eaze in profilul de soclu, prin miqcdri uqoare de apdsare. Se va evita alinierea rosturilor dintre pldci cu rosturile de la ancadramentele de fereastrd care sunt zone cu concentrdri mari de efofiuri - in zona collurilor ferestrelor nu vor fi realizate rosturi, placa trebuind sd depdgeascd collul golului, atdt pe verticald cAt qi pe orizontald. 5.4.1 Pllcile se ageazd in qiruri orizontale, cu rosturile lesute (inclusiv la collurile clddirii).ln rosturile dintre pldci nu se va aplica adezivul pentru a nu forma punli termice.

5t9

carea sistemului termoizolant

4r; UEU

se vor umple cu qtraifuri (pene) din polistiren. Rosturile mai mici de 2mm pot fi inchise cu spumd poliuretanicd termoizolantd. 5.4.9 Pldcile pentru glafuri, intradosuri, buiandrugi, se aplicd dupd montarea plicilor de faladd. 5.4.10 Marginile plicilor care depdgesc collurile faladelor se vor taia dupd min. 24 ore de la lipire. 5.4. I 1 Se verifica planeitatea la fiecare 2m de izolalie termica aplicatd . 5.4.12 Dupd intdrirea adezivului de lipire se va face o qlefuire a pllcilor in dreptul rosturilor.

5.4.8 Rosturile dintre placi mai mari de 4mm

5.5.5.5.1

Dibluirea

Pentru asigurarea unei ancoriri mecanice suplimentare pldcile termoizolante se dibluiesc, utilizAnd dibluri din material plaslic, (trei dibluri lplacil,la 24 de ore dupd lipirea pldcilor. 5.5.2 La coliurile clddirii se vor adduga min. 2 dibluri pe placd dispuse in interiorul unei fAqii cu ldtime de max. 40cm de la muchie. 5.5.3 Diblurile trebuie sd pdtrundl in ziddria de BCA min. 45mm, iar in beton 35mm. 5.5.4 Talerele diblurilor trebuiesc ingropate pand la faJa exterioard a plicilor de polistiren. 5.5.5 Addnciturile de la nivelul capetelor diblurilor se vor netezi cu adeziv pentru $paclu cu min. 12 ore inainte de gpdcluirea pldcilor termoizolante, pentru a preveni aparijia petelor din cauza absorbliei diferite a diblurilor fata de masa de gpaclu. 5.5.6 Se pot folosi 2 variante de dibluire: a) Varianta nr. I - Dibluirea tuturor punctelor de intersectie dintre rosturile verticale gi cele orizontale qi cdte un diblu in mijlocul fiecdrei pldci (vezi fig. 1,a). b) Varianta m. 2 CAte 3 dibluri pe placd. Distanla diblurilor fatd de marginea pldcilor se va alege astfel incdt sub fiecare diblu sd se gdseascd mortar adeziv (vezi fig. 1,b.)

n'in-l

j'"i"i

-- ,li'-

if;

a) b) Figura 1. Variante de montare a diblurilor pe placi: a- Dibluirea tuturor punctelor de interseclie; b-Dibluirea cu 3 dibluri interioare pe placa

5.6.5.6.1 5.6.2 5.6.3

$picluirea

qi armarea

5.6.4

5.6.5

Pentru gp[cluire se folosegte adezivul pentru gpaclu iar pentru armare plasa din fibrd de sticld. Dupn min.24 de ore de la lipirea pldcilor de polistiren gi min. 12 ore de la gpdcluirea capetelor diblurilor se face o glefuire a pldcilor de polistiren. Se asigurd o planeitate suplimentard a suprafelei obiinute in urma placirii cu polistiren. Daci timp de doul siptlmAni nu se aplicd stratul de armare, pldcile vor trebui din nou Elefuite qi curetrate de impuritd{i. Se aplicd masa de gpaclu adezivd cu qpaclul cu dinli de 10mm, apoi se pune in masa de $paclu proaspete, plasa din fibrd de sticli in fAqii verticale, netezind cu latura netedd a qpaclului intreaga suprafald. Grosimea minimd a masei de gpaclu armate este de 2mm rar cea maximi de 4mm. Fdqiile de plasi se suprapun lateral qi longitudinal pe minim 1Ocm. La collurile ferestrelor sau in alte zone unde pot apfuea tensiuni ce pot provoca fisuri in ziddrie, se recomandl aplicarea suplimentard, inainte de annarea generald, a unor qtraifuri din fibri de sticld prinse cu adeziv pentru gpaclu, montate la 45" (20140 cm).

619

licarea sistemului termoizolant

rYrtU5U

5.6.6 5.6.7 5.6.8 5.6.9

Plasa din fibrd de sticld nu trebuie sd se mai vadd dupd gpdcluire gi trebuie sa fie pozata

la mijlocul grosimii strat'lui adeziv. Nu este admisi aplicarea masei de gpaclu

pesre

plasa din fibrd de sticld aplicatl direct pe suprafala de polistiren. La muchiile faladei se recomandd. aplicarea de profile din pvc cu plasd din fibra de sticlA integrata. Stratul de masd de gpaclu va sta la uscat min. 4 zile inaintea aplicdrii finisajului sau pana la7 zrle in funclie de condiJiile meteo. Ldcrimarele se realizeazd folosind profile speciale din PVC cu plasd cu picurdtor, care se monteazi inainte de amarea generald. suprapunere.

5.6.10 Muchiile interioare se executi similar celor exterioare fbrd profil, cu minimum 10cm5.6.1

1 Dupd intdrire,

masa de gpaclu poate din fibrd de sticld (vezi fig. 2).

fi qlefuitb,

avand insd grijd sd nu se deterioreze plasa

5.7. 5.7 .l

Fig. 2

AplicareafinisajuluiGrundul a) Este folosit ca amorsa atat pentru tencuiala decorativd de fatadd cat $i pentru tencuiala

b) c)

de soc lu.

Mod de preparare: se aplicd ca atare dupd o amestecare lentd gi uniformd cu mixorul,p6nd la omogenizare (min. 4 minute).

5.7

.2

Punere in operd: peste adezivul de gpaclu uscat, cu trafaletul cu bldnila sau bidineaua, pe toatd suprafaJa ce urmeazd a se finisa; dupd amorsare suprafelele trebuie si aibd o culoare uniformd. Timpul de uscare: min. 24 de ore. Tencuiala a) Mod de preparare: se aplicd ca atare dupd o amestecare lentd gi uniformd cu mixerul, pdna la omogenizare 1min. 5 minute.;. b) Punere in opera: tencuiala se intinde cu fierul de glet inoxidabil, de jos in sus, pnn apdsare energicd intr-un strat de cca. 2-3mm. Dupd aplicarea tencuielii se va drigcui cu migcdri liniare verticale sau circulare cu o drigcd din material plastic. Pentru evitarea apari{iei imbindrilor in cdmpul finisat se recomandd aplicarea continui pe fEqii orizontale, in scard, de sus in jos. c) Primul cAmp de finisaj se va executa de preferin![ pe o parte a fa{adei cu vizibilitate mai redusd. d) Echipele de lucru vor fi neapdrat instruite in ceea ce privegte exigenlele de aplicare ale materialului. e) Timp de uscare: intdrirea tencuielii are loc la aproximativ 24 ore de la punerea in operd, interval in care se vor evita atingerea, zgdrierea qi umezi rea suprafelei.

7t9

I

icarea sistemului termoizolanr

!v/ u5u

5.8. Verificiri5.8.1La execu{ia termoizolatiei se fac urmltoarele verificari: a) Verificdri pe parcursul executiei: b) Verificareasuporlului. c) Verificdri pe faze de lucriri. d) Verificdri la receplia lucrdri.

6. R.ESPONSABTLTTATT

6.1. $eful de birou are urmd.toarele responsabilitdli qi competenje:

a) b) c) d) e)

Studiazi prevederile proiectului qi preia. din acesta caracteristicile tehnice ale materialelor ce urmeazd a fi comandate; Intocmegte referatul de necesitate pentruachizilionarea materialelor, ridicd materialele de la magazia unitnJii qi verificd calitateaacestora.

urui zugrav disponibil din formalia de zugravi qi stabileqte verbal termenul de finalizare a lucrlrii; Verificd executarea lucririlor pe faze; Rdspunde impreun[ cu zugravul de calitatea gi termenul de finalizare a lucrdrii. Asigurd luarea mdsurilor de proteclie a lucrdrilor, in fimclie de nivelul de insorire,Predd materialele qi lucrarea

temperaturi scdzute ori starea meteo. 6.2. Zugravul are urmdtoarele responsabilitdli qi competenle: a) Preia frontul de lucru qi materialele de la magazia unitdtrii; b) Incepe execuJia lucrdrilor numai dupd asigurarea condi{iilor tehnice din norme; c) Rlsprurde de calitatea lucrdrilor executate $i respectarea regulilor din prezenta procedurd.7.

DISPOZITII FINALE

7.1 .2 7.37

de competenla Direcliei General Administrative cu superwizarea Conducerii gi Senatului USV; Prezenta procedurd intrd in vigoare din momentul aprobdrii de cdtre Senatul USV; Verificarea modului in care se aplici prezenta procedurd se realizeazd de citre D.G.A.Aprobarea modificdrii prezentei proceduri este

8.

ANEXECod PG-01 F02

Lista anexelor care insolesc aceasti procedurd este redatd dupi. cum urmeazd: Denumire Anexa 1. Listd de difuzare / retragere a documentelor a procedurii

8/9

Aolicarea sistemului termoizolant

'rSrriU5U

Anexa

l.

Listi

de difuzare / retragere a documentelor Procedurii : ,, Aplicare sistem termoizolant ",

codPO-BTI-ZUG-O2-F1. Lista de difuzare nr. Nr. Numele qi prenumele

I

Denumire document difuzat, cod DifuzareData13.09.2010

Procedurd: Aplicare sistem termoizolant

PO-BTI-ZUG-02Data retragerii Observa{ii

Semndtura

I2.

Ing. Emil Nechifor Ing. Liviu Titi Murdrescu

13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010 13.09.2010

Dr. ing. Remus Luca4.5.

Puilau Toader Dubadufca Viorel

b. 7.8.

Gurgui Gheorghe

Numele gi prenumeleElaborat Luca Remus

Semndtura

9/9