of 24/24
PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE: Procedura are ca scop: - prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor; - asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta. Riscuri: - apafitta focarelor de infectii asociate asistentei medicale in saloane . 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplicd in toate secfiile si compartimentele 2.1. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatii procedurate: - Sectia Clinica pediatrie I - Sectia Clinica pediatrie II - Sectia Pediatrie III - Comtrrartiment Terapie Intensiva - Sectia Clinica chirurgie si ortopedie infantila - Sectia Neonatologie - Sectia Clinica ATI - Compartiment ORL - Sectia Recuperare psihomotorie 3. DOCUMENTE DE REFERTNTA sterilizarea ?n unit61ile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru gi interpretare pentru testele de evaluare a eficienlei procedurii de curdfenie qi dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfecfia m6inilor, in funcJie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice in functie de suportul care urmeazd sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldrii qi eficien{ei procesului de sterilizare; Bucuresti. 4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR 4.1. Definitii ale termenilor - exemplu Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defi *- ,:l,i'Irar. ";1" .1trrt,^*i;"ut .,4{.lr IJ Procedura care descrie un proces sau o desfasoara la nivelul unuia sau mai multor co r.tatqi#FfPjllSe ts-rftFr'", .-'' l../l

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELORspcopgalati.ro/wp-content/uploads/2019/11/Procedura-operationala... · PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR 1. SCOPUL

 • View
  19

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA...

 • PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND CURATENIA SALOANELOR

  1. SCOPUL PROCEDURII DOCUMENTATE:

  Procedura are ca scop:- prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale/focarelor;- asigurarea asistentei medicale in conditii de maxima siguranta.

  Riscuri:- apafitta focarelor de infectii asociate asistentei medicale in saloane .

  2. DOMENIUL DE APLICARE

  Procedura se aplicd in toate secfiile si compartimentele

  2.1. Listarea compartimentelor furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultate ale activitatiiprocedurate:

  - Sectia Clinica pediatrie I- Sectia Clinica pediatrie II- Sectia Pediatrie III- Comtrrartiment Terapie Intensiva- Sectia Clinica chirurgie si ortopedie infantila- Sectia Neonatologie- Sectia Clinica ATI- Compartiment ORL- Sectia Recuperare psihomotorie

  3. DOCUMENTE DE REFERTNTA

  sterilizarea ?n unit61ile sanitare publice qi private, tehnicii de lucru gi interpretare pentru testelede evaluare a eficienlei procedurii de curdfenie qi dezinfectie, procedurilor recomandate pentrudezinfecfia m6inilor, in funcJie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelorchimice in functie de suportul care urmeazd sd fie tratat gi a metodelor de evaluare a deruldriiqi eficien{ei procesului de sterilizare;

  Bucuresti.

  4. DEFINITII SI ABREVIERI ALE TERMENILOR

  4.1. Definitii ale termenilor - exemplu

  Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defi*- ,:l,i'Irar.

  ";1" .1trrt,^*i;"ut.,4{.lr IJ

  Procedura care descrie un proces sau odesfasoara la nivelul unuia sau mai multor co

  r.tatqi#FfPjllSets-rftFr'", .-'' l../l

 • Curi{are - etapa preliminara obligatorie, permanentd gi sistematicd incadrul oricdrei activitdli sau proceduri de indepdrtare amurdiriei (materie organicd gi anorganicd) de pe suprafele(inclusiv tegumente) sau obiecte, prin operaliuni mecanicesau manuale, utilizAndu-se agenti fizici gi/sau chimici, care seefectueazd in unitdtile sanitare de orice tip, astfel incdtactivitatea medicald sd se desfdgoare in condilii optime desecuritate:

  - Procedura de distrugeresau nepatogene de peutilizAndu-se agen{i fi zici

  a majoritdJii microorganismelor patogene

  orice suprafele (inclusiv tegumente),gi/sau chimici;

  Produsele biocide substante utilizate in domeniul medical pentru dezinfec{ie (tip deprodus 1 qi 2) sunt produse care contin substanle active definite inRegulamentul UE nr. 52812012 al Parlamentului European qi alConsiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozilie pe piala qiutilizarea produselor biocide qi plasate pe pia{a conformprevederilor nL I din Hotbrdrea Guvernului nr. 61712014 privindstabilirea cadrului institulional qi a unor mf,suri pentru punerea inaplicare a Regulamentului (uE)m. 528120r2a1 ParlamentuluiEuropean gi al Consiliului drn 22 mai 2072 privind punerea ladispozilie pe piatd qi utilizarea produselor biocide, cu modificarile sicompletdrile ulterioare;

  Dezinfec{ie de nivelinalt

  - procedura de dezinfec{ie prin care se realizeazd, distrugereabacteriilor in formd vegetativd, fungilor, virusurilor, micobacteriilorgi a majoritdtii sporilor bacterieni; aceastd formd de dezinfecfie sepoate aplica qi dispozitivelor medicale reutilizabile, destinatemanevrelor invazive, qi care nu suportd autoclavarea;

  Dezinfecfie de nivelintermediar (mediu)

  - procedura de dezinfeclie prin care se realizeaz\, distrugereabacteriilor in formd vegetativd, a fungilor, a micobacteriilor gi avirusurilor, frrd ac{iune asupra sporilor bacterieni;

  Dezinfec{ie de nivelsclzut

  - procedura de dezinfeclie prin care se rcalizeazd. distrugereamajoritdlii bacteriilor in formd vegetativd, a unor fungi qi a unorvirusuri, fbrd actiune asupra micobacteriilor, sporilor de orice tip,virusurilor neanvelopate qi a mucegaiurilor;

  - produsul biocid care fie inhibd dezvoltarea" fiemicrooganismele la nivelul tegumentelor/mucoaselor jprevenirea sau limitarea infectiilor; /* ,l*rirt,1

  .\i' 8f,]".i:i;i,l {.1_1Biofilm - un strat subJire de microorganisme care aderd pu

  tce sau anorganice $i care este foafte rezistid+intiquhr#t i;-t'.r'a;6i€"

 • substanle biocide;

  Sterilizare - operafiunea prin care sunt distruse toate *icroorgatrismete,inclusiv sporii bacterieni, de pe obiectele contaminate, rezultatulacestei operaliuni fiind starea de sterilitate.

  1. D/'\ Procedura operationala2 CSPLIAAM Compartiment de supraveghere, prevenireffi

  asociate asistentei medicale

  4.2 Abrevieri ale termenilor - exemplu

  5. DESCRIEREA PROCESULUI

  5.1. GeneralitatiCuratenia este cea mai raspandita metoda de decontaminare utilizata in unitatile sanitare prin

  care sunt indepartate microorganismele de pe suprafete, obiecte sau tegumente, odata cu indepafiareaprafului si a substantelor organice. Aplicarea corecta a metodelor de curatenie asigura odecontaminare de 95-98 o/o, foarte apropiata de cea obtinuta prin dezinfectie. Curat enia actioneazaasupra tuturor microorganismelor. Dezinfectia este procesul prin care sunt distruse cele mai multe sautoate microorganismele patogene, in proportie de 99.99o/o de pe obiectele din mediul iner1, cu exceptiasporilor bacterieni. Actiunea de curatenie si dezinfectie trebuie sa asigure in permanenta in starecurata suprafetele, iar pentru intretinerca zilmca sunt utilizati detergent-dezinfectanti, procluse deintretinere si de curatenie. Materialele de intretinere a curateniei exista in dotarea fiecareisectii/compartiment, iar curatarea si dezinfectarealor se fac conform normelor in visoare

  Materiale necesare

  - ustensile de curatare in functie de suportul tratat (galeti, mopuri TWIX, faras, matura;- solutii de detergent, dezinfectant;- lavete microfibra pe cod de culoare: ALBAS'IRU- pentru suprafetele din saloane si ROSU

  pentru suprafetele din bai;

  - echipament de protectie pentru personal ( manusi, halate, masti) etc.-Programdecurateniesidezinfectie-cod:PO-CIN-02-01 (anexallaprezentaprocedura);- Grafic de curatenie si dezinfectie - cod: PO - CIN- 02-02 ( anexa 2laprezenta procedura);- Grafic dezinfectie terminala - cod : PO-CIN - 02 - 03 ( anexa 3 laprezenta procedura);- Proces verbal dezinfectie terminala - cod: PO - CIN - 02 - 04 ( anexa 4laprezenta procedura).

  Documentele provin de la CSpLIAAM.

  5.2. Curatenia si dezinfectia zilnica tine cont de gradul de risc al spatiilor, iinterventiile meclicale.

  o Se recomeLnda ca operatiunile de curatenie sa inceapa cu saloanele mai

  ,':'€----.:i\'7\PIrr;\-.'..ihl6 atbnil!

  (lJ - st',1 ;'r,,,'"'l\

  " itijy;;,i il'T3ffiii,-\"ii;,1;;;';

 • In fiecare salon se incepe cu curatarea obiectelor mai putin murdare si se termina cu obiectele

  murdare (cos deseuri menajere, vas de toaletd);

  In nici o sectie/compartiment NU se admite prezenta ghivecelor cu flori si nici a vaseior cuflori taiate;

  Intretinerea si curatenia in saloane izolator se face avand in vedere manopere pdn care sa valimita contaminarea exteriorului ( dezinfectie terminala-curatenie senerala-de zinfectieterminala);

  ustensilele de curatare vor fi special dedicate fiecarei zone de risc.

  Tehnica:

  - se bate la usa salonului, se deschide usa, se saluta bolnavul, se inveleste bolnavul, se deschidegeamul pentru a se aerisi;

  - se face ordine in salon: se arcnjeaza halatele, ziarele,revistele, etc.;- se sterge de praf mobilierul cu o laveta imbibata in solutie de detergent*dezinfectant: corpul

  de iluminat, tabliile patului, blatul mesei, noptiera, scaunele;

  - laveta se clateste dupa fiecare element de mobilier;- se sterg de prafcelelalte suprafete orizontale;- daca este cazul, in locurile murdarite, se sterg peretii, geamurile, usile;- cu o laveta imbibata in solutie de detergent+de2infectant se sterg: intrerupatorul electric si

  balamalele de la usi;

  - se curata grupul sanitar: oglinda, chiuveta, suportul pentru prosop, pentru hartie igienica sivasul de toaleta cu accesoriile;

  - se dezinfecteaza sifonul de pardoseala si sifonul de la chiuveta;- se matura umed pavimentul si se strang deseurile din interiorul salonului;- se goleste cosul de gunoi si se curata; se pune in cos alt sac de plastic;- se spala si se dezinfecteazapavimentul conform recomandarilor producatorului;- se verifica aspectul estetic al salonului, se inchide fereastra.- Lavetele din microfibra, dupa utilizare, se colecteaza in saci galbeni si se transporta la

  spalatorie, pe circuitul murdar;

  - Mopurile TWIX utilizate se colecteaza in saci galbeni si se transpoarta la spalatorie, pecircuitul murdar;

  - Dupa fiecare operatiune de curatare si la sfarsitul zilei de lucru ,dezinfecta in boxele de curatenie, iar dupa uscare vor fi depozitatedezinfectate;

  ustensilele se vor curata si

  in rafturi/dulapuri curate sigK€inE_-),.,.

  jlldr*#i;\

  d,w

 • - Materialele de curatenie nu se vor amesteca (septic/aseptic), produsele de curatenie sidezinfectiie nu se vor combina , se vor pastra in ambalajele originale si se vor utryza conformrecomandarilor producatorului;

  - Dupa terrninarea curateniei si dezinfectiei, persoanalul aplica procedura privind igiena mainii,in functie de eradul de risc.

  5.3. Intretinerea curateniei si dezinfectiei saloanelor dupa externarea bolnavilor:Situatii de care trebuie tinut cont:

  - In timpul efectuarii curateniei, mobilierul ramane in salon;

  5.4. Dezinfectia terminala (ciclica) se efectueaza in cazul externarii bolnavilor, precum si incazul spitalizafii in sectii a unor cazuri cu boli infectioase in cazul spitalizarii bolnavilor pentrucare s-a aplicat procedura de izolare (izolare pentru infectii cutanate, digestive, transmise prinsange, respiratorii)"

  Dezinfectia terminula se face numai cu clezinfectanti de nivel inult, in situatiile de riscepidemiologic ( circulatie de germeni patogeni, cazuri cle IAAM. etc. ).

  Dezinfectia terminala in saloanele din restul sectiilor si compartimentelor se face cu oritmicitate saptamanala ( si ori de cate ori este nevoie). Pentru reusita actiunii, mobilieruldin saloane trebuie curatat si asezat in asa fel incat sa permita patrundere a dezinfectantului petoate suprafetele: saltelele si paturile se aseaza in asa fel incat sa permita contactul cudezinfectantul;

  Se lasa deschise sertarele, usile de la noptiere, dulapurile;

  Se utilizeaza tehnica prin pulverizare;

  Se efectueaza de catre agentul DDD;

  Se completeaza procesul verbal pentru dezinfectia terminala in dublu exemplar (unulramane in sectie unul la agentul DDD).

  Tehnica

  - Se strange lenjeria murdard si colecteazaambalaj dublu (sacu galbeni);

  - Se strang si se evacueaza deseurile menajere,- Cosurile se curata si se dezinfe cteaza.- Se desprafuieste plafonul;

  in sac din plastic negru rar cea contaminata,

  cosul din grupul sanitar;

  tn

  r*JSe curata si se dezinfecteazatoate obiectele din salon: saltele,

 • Nu

  - Se curata si se dezinfecteaza obiectele sanitare din grupul sanitar al salonului.necesar, se detartreaza obiectele sanitare; se curata si se dezinfecteazasifonul de

  cel de la chiuveta;

  - Se mdturd umed, se spala pavimentul si se dezinfecteaza:- Se teaseazamobilierul in salon;- Persoanele care au efectuat curatenia si dezinfectia se spala pe maini .

  Particularitati :

  * in cazul spitalizarii bolnavilor cu boli transmisibile" inaintea curateniei si dezinpractica dezinfectia terminalal

  * dupa terminarea operatiunilor se spala, se dezinfecteaza ustensilele utilizate siuscat (mopurile) pe un stativ in boxa de curatenie a sectiei.

  METOD ICARE A D ANTI EDESUTRATAT

  Suportul de tratal

  Suprafe{e

  Pavimente(mozaic,ciment,linoleum,lemnetc.)

  Pereli (faian{d,tapet lavabil,uleiali etc.), uqi,ferestre (tocdrie)

  Mobilier,inclusiv paturigi noptiere (dinlemn, metal,plastic)

  Muqamale dincauciuc sauplastic, colacdin cauciuc etc.

  Metoda deaplicare

  $tergere

  $tergerePulverizare*)

  $tergerePulverizare*)

  $tergereImersie

  Se insistd asupra curd{driisuprafe{e oizorfiale,

  pun la

  Observa{ii

  Curdlare riguroasd, apoi dezinfectie(ce poate fi de nivel scdzut, mediu sau inalt, in cazul prbzen{eiproduselor biologice)

  pdrfilor superioare ale perva4urilor gi a alto

  precum qi ale col{urilor, urmatd, de dezinfeclie (ce poate fi de nivelscdzut, mediu sau inalt,in cazul pr ezen\ei produselor biolo gice)

  Curdfare riguroasd qi dezinfeclie de nivel scdzut sau mddiu asuprafe{elor orizontale

  tieio se

  (partea superioard a dulapurilor, a rafturilor etc.)

  Dezinfeclie de nivel mediu, apoi curdlare

  .16*l*"rDi/'" sl?::,rr ni*\ ortr"%;%

 • Cdrucioare, $tergere Curdfare, dezinfecJie de nivel mediu sau inalttdtgi in funclie de prezan{a produselor biologice de la pacie{1i,

  intdi se realizeazddezinfec{ia de nivel inalt, apoi curdlare,dezinfec{ie de nivel inalt"

  obiecte sanitare,recipiente de colectareo materiale de curi{areBdi, chiuvete, $tergere Curdtare, dezinfec{ie de nivel mediu sau inaltbazine despdlare

  Ploqti, olile, Imersie DezinfecJie de nivel mediu, curilare, dezinfeclie de ni{el inalturinare Maqini automate Se pdstreazd uscate in locuri special destinate.

  in cazul maqinilor automate s e urmeazd instrucliunile $ro duc dtorului.

  Grupuri sanitare $tergere curd{are, dezinfec}ie de nivel mediu(WC, bazine,scaune WC,pisoare), grdtaredin lemn sauplastic pentrubdi qi duquri

  Sifoane de Se toarnd un Dezinfeclie de nivel scdzutpardoseald, produssifoane de dezinfectant descurgere nivel scdzutGaleli pentru Spdlare curdfare, dezinfeclie de nivel scdzutcurdlare, in cazul contactului cu produse biologice, intdi dezinfe!1ieustensile pentru de nivel mediu sau scdzut, apoi curd{are qi dezinfec{ie de nivel scdzutcurdtare (perii,mop, teu, lavete,cArpe etc.)

  Recipiente Spdlare curdlare, dezinfec{ie de nivel scdzutpentrucolectareadeqeurilormenajere,pubele

  $orturi $tergere Dezinfeclie de nivel mediu, curdJare urmatd de dezinfebtieimpermeabile de nivel mediudin cauciuc Aiplastic

  Procesarea Imersie DezinfecJie cel pu{in de nivel mediu gi cur[{are urmatd de sterilizaresuporturilor Maqini automate Dezinfeclie cel pulin de nivel mediu, curdfare urmatd dg(instrumentar, dezinfeclie de tip inalt (pentru instrumentarul care nu suporld sterilizaechipamente) prin cdldurd) sau sterilizare cu plasmd Procesarea autolnatd se vacritice efectua in funclie de recomanddrile producdtorului. _J-:**

  PIU/-

  ll U r-.jrjIILIr{)4p,,{,ATI

  Dezinfectie de nivel mediu, curd{are sau urmainalt sau sterilizare cu plasm5, dupd. caz.

  Procesareasuporlurilor(suprafele,

  lmersie$tergere pentrusuprafele

 • in timpa(nesteca

  ie de:

  este nrotejafa

  in saloane qi alte spa{ii de cazare gi in funcl- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.Doar in cazuri speciale (eliminatori de BK)

  in spalii etanqe gi in funclie de:- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.

  izare Aparatura electronicd qi de respiraliespa{iul incare se face dezinfectia.

  Yaporizare

  Yaporizare

  Pulverizare*)

  Yaporizare/Aerosol

  Imersie $tergere Dezinfee{ie de nivel mediu, curd}are, cldtire A nu seprocesdrii termometrele orale cu cele rectale.

  In spatii etanqeizate qi in funcJie de:- temperaturd;- umiditate relativd;- timpul de expunere.

  Camerd speciald

  instrumentar,echipamente)semicritice

  Termometre(orale, rectale)

  Saltele, husepentru saltele,perne, pdturi,halate dinmolton,irnbrdcdminte

  sau scoasd d

  Pulverizare*)

  Saloane

  INSTRUCTIUNI, CU TIMPUL DE ACTIUNE RECOMAND

  5.5. continutul si rolul documentelor utilizate si circuitur documentelor

  SEIN

  IN CAZUL IN CARE DEZINFECTIA SE APLICA PRIN PULVERIZARE,VA UTILIZA CANTITATEA PE m2 SAU m3 SPECIFICATA

  Document La ce serveste Cineintocmeste

  Cine face

  inscrierile/monitorizeaza

  Unde circula Se arhiveaza I

  Program de

  curatenie si

  dezinfectie

  Planifi carea curateniei

  si dezinfectiei infunctie de gradul derisc

  Echipa

  CSPLIAAMEchipa

  CSPLIAAMSefi sectie

  As"

  CSPLIAAM

  EchipaCSPLIAAMconformnomenclatorului

  arhivisticGrafic decuratenie sidezinfectie

  Verificare a efectuariicurateniei si

  dez,infectiei spatiilor

  Echipa

  CSPLIAAMPersonal auxiliarsectii sicomparlimente

  Sectii /compartime

  nte-

  -Sectii/compartimerLte

  conform

  nomenclatorului

  alhivistic

  fiCrl}x.Graficdezinfectieterminala

  Instrument de controlprivind respectareanormativelor

  Echipa

  CSPLIAAMAsistenta deserviciu/ Asistentasefa

  Sectii / ;i$\Comparlidrernte il

  $aqtu/i.'"j\rorifOd?#meYLd

  lqr'b'ffi,rti\ ,,lj'+\ |.\

  lr. islt'.NiA'[,ATI

  ';'.....J=F

 • (periodicitatii

  efectuarii dezinfectieitenninale)

  Proces

  verbaldezinfectieterminala

  Respectarea

  pro,gramului de

  dez:infectie terminala

  Echipa

  CSPLIAAMPersonal auxiliarsectii si

  compaftimente,

  Ag. DDD

  Sectii /Compartime

  nte;

  Ag. DDD

  nomenclatorului

  arhivistic

  oompartimente.]CSPLIAAM

  qonform

  nomenclatorului

  arhivistic

  Documentele provin de la CSPLIAAM.

  5.6. Valorificarea rezultatelor activitatii:

  Evaluareet va ft realizatd de cdtre CSPLIAAM utilizdnd indicatorii :

  LNumdr probe microbiologice recoltate din aeromicroflora/ numar probe pozitive;

  2. Numar probe salubritati / numar probe pozitive;

  3" Numar probe sterilitati (apa sterila si interior barbotoare)/ numar probe pozitive.

  6" RESPONSABILITATI SI RASPUNDERI IN DERULAREA ACTIVITATII

  6.I RESPONSABILITATI

  MANAGERUL - asigura buget pentru aprovizionareComitetului Director , aproba documentatiile necesare .

  tehnico-matefiala in calitate de Presedinte al

  DIRECTORUL MEDICAL - verifica respectarea normelor privind sazarea, alimentatia si conditiilede igiena , oferite in perioada ingrijirilor acordate. Controleaza respectarea procedurilor siprotocoalelor in vigoare.

  DIRECTORUL ECONOMIC - asigura achizitionarea la timp de materiale si consumabile necesareimplementarii procedurilor de curatenie, raspunde de planificarea bugetara.

  MEDICUL SEF DE SECTIE - controleaza activrtatea desfasurata de personalui propriu al sectieiprivind aphcar ea procedurilor.

  MEDICUL CSPLIAM- elaborcaza planul anual de curatenie si dezinfectie, controleaza aplicareaprocedurilor de curatenie, respe ctarca circuitelor functionale, intocmeste plan de recolta pentru

  verificarea eficierrtei curateniei dezinfectiei si curatenieiruporteaza managerului pro

  verifica uttlizarea biocidelor conform instructiunilor elaborate. instruireapersonalului mediu ( asistente sefe).

  ?Ie,

 • ASISTENTUL CSPLIAAM - controleaza aplicarea procedurilor de curatenie, recolteafa probe ptverificarea eficientei curateniei si dezinfectiei, verifica comple catrea graficelor de clrratenie sidezinfectie term.inala, verifica utilizarea biocidelor conform instructiunilor elaborate. instruireaperiodic pe proceduri a personalului mediu ( asistente sefe).

  ASISTENTA SEF'A

  curatenie, activitatile

  necesarul de

  deiinfectie si

  la recoltarea

  instruieste si

  ASISTENTA DE SALON - participa la pregatirea personalului, anunta seful de sectiede garda, despre deficientele constatate in procesul de curatenie si intretinere.

  medicul

  rnateriale de curatenie, consumabile, biocide. Coordone aza operattunile de curatenie si

  raporteaza deficientele de igiena medicului sef de sectie, directorului medical, participa

  probelor pentru evaluarea eficientei curateniei si dezinfectiei impreuna cu CSpLIAAM,supravegheaza atr>licarea procedurilor de catre personalul din subordine"

  '1"

  LABORATORUL CLINIC - raporteaza in regim de urgenta catre CSPLIAAM aspecte rieobisnuiteidentificate in mediul de spital prin monitorizarea izolarilor de microorganisme si a rezistentei laantibiotice. Semnaleaza riscul aparitiei unu focar de IAAM pe baza izola1' repetaie a unormicroorganisme cu acelasi fenotip, a unor microorganisme rare, ori prin izolarea unor germeni inaltpatogeni sau multirezistenti.

  Responsabilitatile(raspunderile) /actiunea

  Verificare/Analiza

  Informare

  MedicCSPLIAAM

  Director Medical

  As. CSPLIAAM

  Medic sef sectie/

  Laborator Clinicde AnaiizeMedicale ictP{ri\

 • 7. ANEXE, EVIDENTE SIINREGISTRARI

  - Program de curatenie si dezinfectie - cod : po - cIN - 02 -0L ( anexa 1 laprocedura);

  - Grafic de curatenie si dezinfectie - cod: Po - cIN- 02-02 ( anexa 2laprezenta- Grafic dezinfectie terminala - cod : Po-cIN - 02 - 03 ( anexa 3 raprezenta- Proces verbal dezinfectie terminala- cod: po - cIN - 02 -04 ( anexa4raprocedura).

  ura

  \.

  6;:,""!iirrStr'. Icaii

 • UJ

  FolllLLzNUJo6trJtrFE,

  o

  NooIJJ

  z

  foUJ

  =uJ

  z

  :(!U)

  oU'q)E,

  Nd)(D

  -g!qA og5

  zllJ

  z

  o)o(Du)(D(D

  oN(D(ooF

  .-s9 = -H .g :-

  *rft agggfigt-eIggtg; ggggggggg;e# *E e s#:

  o# :EfN d\-oiLLo-Q

 • a 'ih

  *gE*e .9*g;tEe;E*;AegEfi*g+EsE:E*Ffr#i-rfi*Btf;;

  =gfrpsEEgg$iEE€gH

  eb=S FE *;*H:e*E r':H3FE.Pg gEii E=uH06'n;-E.3t\qc.lYR66i-*reqEiuEE*gE.s8f;68F8;HeES* !€ F[sggt€Bx !! N;'; o.Y A k F; i!u u, o j5E_o o_(u E.= cj

  ,ba^\

  '-uI i!)o(D.=N!c)

  oo3eE:lQo>6 E

  $) €lg l..t'F'F.Slqi

  g-t#r,1;'sli iil* BS',

 • c)

  oE#.u6^n).=ii .=e:UUL; ftt"i.= o=v}E EcF q)

  ?oaiO;YO71 *$>Y af ! !-.96ac\J O OO

  .9=E= s i? :

  -FEE-98'at': o r glSstt$€EE€ F 5 gxfoog/\ F

  ^ dt v

  U FJ \q L

  '9 e* crEEg$=Eailcfid€Ef3E

  gaq)

  a

  q)L

  L

  oEog

  E d ,go'E ,r i'c,9: c

  Ffi :E€liEI I#E s€aEE* €"{€ HH8€:C ,8* U- 'fr = 8E fr jF! F -'6E o,) ?€ E.9 E'=- N,= 8-l 5 e asEEg[Ess;:E

  6,.>6

  E cEoo?ftE )x,*.o 6v/ti e=& fr

  o

  6Ng€",E o *.Y ^; .ifiE5X'i-s.=.F'-tuE E6=9qrr a) F F

  [email protected]=d) n=

  .NRT:v-

  q)E-c)

  N.9-oo'6q)Lo-oJ

  c

  c)T i5nil'ra

  ./'t\'Yli

  ]OI'IIAFi"Tr

  \-:.-

 • (U

  o-EGc

  c)

  .=E

  x0)JC

  q)

  !-.

  .c (! jg-E U- lv nr

  *o 8-OYCIE!UNIL

  X p i'j'-xoe-4P^\Jtru)lg (!.=,.uo'- - tU -F 9 )!!.:codU=E

  roF.EP

  fi*=€ € E-i Ntrg g+frEE t €EE $AI;;gEE$tgEfi.FEEEgFEEEfi [fEgE; b d B-s Ee 6€

  .ia EfiE€P.o;.0 F o o)fi E

  =fi s;sV-vL>.-o= oo;.= h

  ^rv--

  T E e $ ;€ 3NSEEEHE":-

  B fi i! ii RE6ddaod=

  p-.=*ict x.or #I F-e a !o ri.= .:fiVF!edr--,.6 tr o j'=

  o oE rX:.:.: o -'NC) oE I q)

  FF*$gBee8

  =? H.

  i6rui-;l'a*Ur'r.'r.Urr'Ot\,i.?r,il{ n}i 4nCnitilfr;TT{U (.]{}PIIsF. trOAI{"

 • L7:>FqrtiE(Dni

  cNcO O{=tran6 ru-XL'= \V J

  i.l ci Hoiri = Yl O)-': v gF(JLL (/) C

  oLn;i.: 0)h--Eei

  ,FEH€tk oP frtE.= Y= O.-'- tU ts,Efi BE E

  '6o

  H -,E -=*fr , *fig ;ssBt.ee;-f;-fir$EnHHi€ii

  #$E$FEeFF,tgBfiEfiE

  ':"j N_ dE -:iXftt C19trc xov/

  - rr v af* E= = 5

  d EE : Ev/

  - rr v af

  -\ =- c x(,)*o =di€t=Eee

  E$fiFEC.=F u#'N E'N a U)x;i o (,^IJ{YiO (I) (!

  h"'Glsaz'\rr.ul, -y\c rlr *trrya

  Iu-j-; ir.riht, I.Ai\i'r //T'T ./--!r'

 • ffifd#'$1.#'l

  c)

  Loa0)

  f,Fc)Eo)

  q)

  c)

  -'Eo)

  Y

  $c

  .g

  €'Nc)

  N

  e0)f,

  .EgOEF9E -'-'60U-Lgo:x-GE'=-NOO

  dRE C Y .. P Etooe'j6S.N E b_= i; EEFe33i ::oc;(5b=!;H;g."EEUqiREEo- 92 .lC O/oio.:i156.SE9'-gR.^o-:!Ehg"=qOoE t=EGo.rd#bob€/^EaEEE'ijXNsr-o=-oc;9o;fi;o€[email protected] e[ € qEEig8,,REalg:E-99(!E B'H *E e b-

  =:FU:-3.sA P E E ? i E 2 ds'.T : b E 4r a E E .N5E r 3 E i : ; b

  ='_3 = S ; E n 5s e ,.b.io .5.-.i.- 65 .i X 0 o o .Y > 5o {:.H qH ;, t : :,I o "9 or iio *frH* n :; =

  6; e S9c;'= .HEFi: ;1 hi ; Fo ru dg'i= 'F=.so.,id - E 6 E9 S ;Sgg FEfiEE E g : E.q gi 8g9E 6;0rd+Y o._v * FE = *o-X; il'?[sEg:=H f fi€ tsHt€tn XooA.gJ=;.!! Y iie E.l>^--o e3EgNEE:€ g ;* fiF-'rc*F o-e6=o6_xFb X os* fr!i,Eg€.r! .;-ox'.'nF*[! q EH g,:;E;'E IE;f;EiFnF = H; 6';io=s= .lrEhvxr;Hd =

  U6._ar*oo'Fb '>q-H'35xiilq 3 eEqFtrE-9o5 !=g,E=EHh\';E = *'=c H--q5Es Hg:irtf;F:E=g FH€TEEEfie oh.lrx.Ea=EE:f tg6#ixao-F : E.! a€s€E ;e$ ]g:€* [H Esg E g 6 g Hi [*o=ii nr.!:= e o-S ;=b UEXEPaHN=EE +84.=n;6d€Y -o g i! 6 -5 E 6;iX k X trF X^. oE o-c o,= rE.9** .g A.E.s I S 3 R

  \u! u e uF'er$-C-A U O-O OEE OG

  :=d=H== i -E E.3qE E E o,-iE*HF'\E+ E *EI€PiigEorp q EE.cE'^== dH9b i';E$.;s;*t u g;'*E*

  e! € F€ F ilgt,E E * fi gHHBP;5EEE3.Erg5.: (/)io r aj7l Y-o (, (! (/)E O.(Je.-c tr e t (!,:-r-h^c^o----r\dtF

 • E(!)

  No

  (Enb'iEete:r !?'^ FE-t E HCNL

  9ALU_

  ._ soa=(l)!9(UFA6- _{t

  ca

  (UL

  (U

  ;-LAq)vEff o.E1

  1

  Pq /,///

  E =E='q) (U g? _t_="E = =sPa8 5 fi 3= R

  FcqE sjg'= Y\'"885=.E

  E .=E=,,q) - 0.,+E//E E'=s 3it8 5 fi 3E;1e

  ,/'; \ \a "

  G, * {' ;-,

  E,EH:.s). o "9.,o,t3-_.c) t

  'J ,(s{1,ryFr,:rai:

  ='N

  t "s.lr':.|!\ n 'tf^$. r+dr ."\, "\.4\x-\\\

  ' ilra,1,fr

  '=olJ)

  o(gE

  =()q,

  oCLq,6(,oq,(-)o

  =I'6.9o-9

  q)oo.uoo(,o'-0.,.=I6'

  oq

  oN€$N

  oood [email protected]=

  E-E3rrE(EE- .2oo!ctvct\''-^cooEJE

  @o6' '=9rco.=EE6CN 'Fi!}?o

  6)(!LO6st

  fi'6Lo9o-

  hio'tt o.'-o .9.sEE8E-o5 ail(JA

  ;=.=Eo

  =stAlF:z.iLU(owt _=:E:(g

  :(Ei-:!i::i::::(IJ

  i:::ul:):z. .:

  5z.

  UJ

  ()utlJ-z,NUJo

  I

  UJE

  .E:()

  'rrr lJ.lF,fi

 • (r'\

  &.7r\in E), *1,$//

  //4*s5

  ca ca cr) c!

  ca ca cr) C\t

  .ca)E

  = -v==o-eU-- c d\(Y =.= tsv-d.=

  ui-(E (tr

  aE =J-V'=J-\E EcE+ro

  Ss.E eXs 8€\JC! (! (E

  o)'E< lcli'= o-Oio.E q)

 • fr?hLt

  ,\:f^-"u!,lr'.r,t^ lt.q"

  ' a,"{

  *,v?.u+t

  .n

  I

  N

  I

  zr\

  I

  r)

  J41\zt-l

  Fr-]

  l'<ivvzt^*(-vF.\|JrYFtaEIiV OU)

  c{ cf)

  >f5 EE 3tc,

  --= =c\(!(o

  U)

  =Jo_E=x

  o'E< !of '= o-(oLJ= E d\r\/ =.= = \---:€F'*O=

 • trkt Ei;!-u"i

  ri:r"#

  6*.,f-

  o",{/i,rSlF .

  c.{;

  9r|.lLq)

  9t!.!

  trq)

 • SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF. IOAN " GALATI

  Cod: PO - CIN

  Subsemnatul

  in data ora

  Proces verbal

  functia

  sectia locatia

  concentrati&_, timp de actiune

  Ag. DDD/ingrij,

  SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF. IOAN " GALATI

  Subsemnatul

  in data ora

  Proces verbal

  functia

  sectia locatia

  concentratid_,timp de actiune

  Ag. DDD/ingrij,

  SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII..SF.IOAN " GALATI

  Subsemnatul

  in data ora

  Proces verbal

  functia

  sectia locatia

  concentrati€r_, timp de actiune

  Cod: PO - CIN

  am efectuat

  Ag. DDD/ingrij,

  am efectuat dezinfecti terminala

  cu sol tia

  As. Servicru

  Cod: PO - CIN - 02 -

  am efectuat dezinfectia erminala

  cu sol

  cu sol

  ffi

 • torQlra, G\rvfr_a?

  fr'""f Egi:io

  e,,{*

 • ffin'ii':o )