of 8/8
COALA GIMNAZIALĂ Ș  “RARE VODĂ Ș MUNICIPIUL PLOIESTI Procedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea ac%i&itii!or pricu'parare directa Edi(ia) * Nr+de e,+) Re"i&ia) - Nr+de e,+ ) * Pa.ia * di/ E,e'p!ar r+) * PROCEDURA OPERA IONALĂ Ț PR IVI ND D ES 0 Ă URA RE A A C1IZI II LO R  Ș Ț PRIN CUMPĂRARE DIRECTĂ EX. 1 *+ Li#ta re#p o#a2i!i!or cu e!a2o rarea 3 "eri$icar ea #i apro2area edi tiei #au dupa ca&3 a re"i&iei icadru! editiei procedurii operatioa!e) Elemente privind responsabilii/ operatiunea  Numele si  prenumele Functia Data Semnatura 1 2 3 4 5 *+*+ Elaborat Zota Georgeta Secretar se 1!"1#"2#1 3 *+4+ $eriicat %anaitescu Steliana &dm"inanciar  1!"1#"2#1 3 *+5 &probat Dumitrac'e (on Director  1!"1#"2#1 3 4+ Situatia editii!or #i a re"i&ii!or icadru! editii!or i#tructiui!or itere) Editia6 re"i&ia icadru! editiei Co'poeta re"i&uita Moda!itatea re"i&iei Data de !a care #e ap!ica pre"ederi!e editiei #au re"i&iei editiei 1 2 3 4 4+*+ Editia 1 ) ) 1!"1#"2#13 4+4+ *evi+ia 1 4+5 *evi+ia 2 1

Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

 • View
  613

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

Text of Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  1/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia * di /

  E,e'p!ar r+) *

  PROCEDURA

  OPERA IONALPRIVIND DES0 URAREA AC1IZI IILOR

  PRIN CUMPRARE DIRECT

  EX. 1

  *+ Li#ta re#po#a2i!i!or cu e!a2orarea3 "eri$icarea #i apro2area editiei #au dupa ca&3 a re"i&iei i cadru!editiei procedurii operatioa!e)

  Elemente privindresponsabilii/operatiunea

  Numele siprenumele

  Functia Data Semnatura

  1 2 3 4 5

  *+*+ Elaborat Zota Georgeta Secretar se 1!"1#"2#1

  3

  *+4+$eriicat %anaitescu Steliana &dm"inanciar

  1!"1#"2#13

  *+5 &probat Dumitrac'e (on Director 1!"1#"2#13

  4+ Situatia editii!or #i a re"i&ii!or i cadru! editii!or i#tructiui!or itere)

  Editia6 re"i&ia icadru! editiei

  Co'poeta re"i&uitaModa!itatea re"i&iei

  Data de !a care #eap!ica pre"ederi!eeditiei #au re"i&iei

  editiei1 2 3 4

  4+*+ Editia 1 ) ) 1!"1#"2#13

  4+4+ *evi+ia 14+5 *evi+ia 2

  1

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  2/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia 4 di /

  E,e'p!ar r+) *

  5+ Li#ta cupri&ad per#oae!e !a care #e di$u&ea&a editia #au3 dupa ca&3 re"i&ia di cadru! editieii#tructiei itere)

  Scopu!di$u&arii

  E,e'p!arr+77777

  Co'parti'et0uctia

  Nu'e #ipreu'e

  Datapri'irii

  Se'atura

  1 2 3 4 5 , -

  5+*+&plicare 1 .onducere Director

  Dumitrac'e(on

  5+4+&plicare 1 .ontabilitate

  &dm"inancia

  r

  %anaitescu

  Steliana

  5+5+&plicare 1 Secretariat Secretar se

  ZotaGeorgeta

  5+8+Evidenta 1 .ontabilitate

  &dm"inancia

  r

  %anaitescu

  Steliana

  5+9+ ar'ivare 5+:+ &lte

  scopuri

  8+ Scopu!

  8+*+ Stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea ac'i+itiilor prin cumpare directa inconormitate cu prevederile art"10 din G nr"34/2##,"

  8+4+ Stabilirea responsabilitatilor privind intocmirea avi+area si aprobarea documentelor aerenteacestei activitati

  9 + Do'eiu! de ap!icare

  9+*+%rocedura se aplica de catre persoanele din cadrul Scolii Gimna+iale *are $od6 7unicipiul %loiesti compartiment administrativ "

  :+ Docu'ete!e de re$erita

  :+*+ Deci+ia de numire a responsabilului cu activitatea de ac'i+itii publice8:+4+ Deci+ia de numire a comisiei privind selectarea oertei castigatoare8:+5+ ""G" nr" 34 privind atribuirea contractelor de ac'i+itie publica a contractelor deconcesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii8

  :+8+ 9"G" nr"025/2##, : 9otarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilorreeritoare la atribuirea contractelor de ac'i+itie publica din G nr"34/2##,

  :+9+ G'idul pentru atribuirea contractelor de ac'i+itie publica nr" 155/2##,":+:+ "G" nr" 110/1000 privind auditul intern ;i controlul inanciar preventiv8

  :+/+

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  3/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia 5 di /

  E,e'p!ar r+) *

  :+;+ 7F% nr"= 522/2##3 pentru aprobarea Normelor metodologice generale reeritoare lae)ercitarea controlului inanciar preventiv8

  :+i a2re"ieri a!e ter'ei!or uti!i&a(i ? procedura opera([email protected]

  /+*+ De$ii(ii a!e ter'ei!orNr+Crt+

  Ter'eu!De$ii(ia >i6#au 3 [email protected] e#te ca&u!3 actu! care de$ie>te

  ter'eu!1" %rocedura operationala in

  desasurarea ac'i+itiilor

  directe

  %re+entarea ormali+at @n scris a tuturor pa;ilor caretrebuie urma?i a metodelor de lucru stabilite ;i a regulilor

  de aplicat @n vederea reali+rii activit?ii cu privire laaspectul procesual"

  2" Edi?ie a unei proceduri

  operationale

  Forma ini?ial sau actuali+at dup ca+ a unei

  instructiuni interne aprobat ;i diu+at3" *evi+ia @n cadrul unei edi?ii &c?iunile de modiicare adugare suprimare sau alteleasemenea dup ca+ a uneia sau a mai multor componente

  ale unei edi?ii a unei instructiuni interne ac?iuni care au

  ost aprobate ;i diu+ate

  /+4+ A2re"ieri a!e ter'ei!orNr" .rt" &brevierea Aermenul abreviat

  1" % %rocedura operationala

  2" E Elaborare

  3" $ $eriicare4" & &probare

  5" &p" &plicare

  ," &'" &r'ivare

  ;+ De#crierea procedurii pri"id de#$a#urarea ac%i&itii!or directe

  ;+*+ Tipuri de ac%i&itie directa

  ;+*+*+&c'i+itia directa de produse/servicii/lucrari se ace de regula prin eectuarea unui studiu depiata de catre ac'i+itor ca+ in care declara pe propria raspundere ca au ost ac'i+itionate produsle /

  serviciile la cel mai mic pret sau prin solicitarea de oerte de la mai multi urni+ori cand seintocmeste de catre comisia desemnata un proces verbal de declarare a oertei castigatoare"

  3

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  4/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia 8 di /

  E,e'p!ar r+) *

  ;+*+4+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa de produse/servicii/lucrari prin intermediulsistemului electronic de licitatii : SE&%"

  ;+4+ Modu! de !ucru

  ;+4+*+&c'i+itia directa sau cumpararea directa pe ba+a declaratiei pe proprie raspundere intocmitade catre ac'i+itor se poate eectua de catre Scoala gimna+iala *are $od6 %loiesti pana la valoarea

  de 4+===3==lei cu A$&";+4+4+&c'i+itia directa sau cumpararea directa a carei valoare este intre 1"##1## lei cu A$& si

  15"### euro ara A$& se eectuea+a pe ba+a unor cereri de oerte transmise de Scoala gimna+iala*are $od6 %loiesti catre diversi urni+ori/prestatori/e)ecutanti" Furni+orii/prestatorii vor pre+enta la sediul institutiei oertele de preturi in original in urma carora comisia de evaluare a oertelor

  stabilita prin deci+ie a ordonatorului tertiar de credite va studia aceste oerte atat din punct de vederecalitativ cat si din punct de vedere cantitativ intocmind un %rocesverbal prin care sa desemne+e

  oerta castigatoare"

  ;+4+5+ &c'i+itia directa sau cumpararea directa prin SE&%= se alege din lista deurni+ori/prestatori/e)ecutanti inregistrati in sistemul de licitatii electronice online produsul/serviciul

  cu pretul cel mai mic" Dovada ac'i+itiei prin SE&% este ormularul Detaliu cumparare directaatribuita6 care este ane)at la documentul >ustiicativ"

  ;+4+8+.onorm art" 10 din G 34/2##, cu modiicarile si completarile ulterioare ac'i+itia directase reali+ea+a pe ba+a de document >ustiicativ Bactura iscala sau contractC" ;+4+9+ Scoala gimna+iala *are $od6 %loiesti prin responsabilul cu ac'i+itiile publice are obligatia de a obtine si pastra documentele >ustiicative care dovedesc eectuarea oricarei ac'i+itii

  publice"

  ;+5+ Docu'ete uti!i&ate i iitierea uei ac%i&itii directe)

  ;+5+*+Li#ta >i pro"eie(a docu'ete!or ;+5+*+*+ Re$erat de ece#itate Anexa nr. 1) - este @ntocmit de ctre responsabilul cuac'i+i?iile la nivelul unit?ii" *eeratul de ac'i+itii va i avi+at de catre administratorul inanciar

  Bcontabil seC si transmis la secretariat pentru inregistrare si aprobarea directorului unitatii";+5+*+4+ Dec!aratia pe proprie ra#pudere a re#po#a2i!u!ui cu acti"itatea de ac%i&itiiAe,a 4B este intocmita dupa aprobarea reeratului de necesitate si va i aprobata de ordonantatorultertiar de credite"

  ;+5+*+5+ Proce#-"er2a! de #e!ectie a $uri&oru!ui Ae,a 5B este intocmit de comisiadesemnata prin deci+ie a ordonatorului tertiar de credite si aprobat de catre acesta"

  ;+8+ Ordiea docu'ete!or care #tau !a 2a&a uei ac%i&itii directe) ;+8+*+*eerat de necesitate

  ;+8+4+Declaratie ac'i+itor sau procesverbal selectie ;+8+4+Factura iscala

  ;+9+ Ar%i"area docu'ete!or

  4

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  5/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia 9 di /

  E,e'p!ar r+) *

  ;+9+*+Factura iscala insotita reeratul de necesitate si declaratia ac'i+itorului/procesul verbalde selectie a urni+orului var i inaintate compartimentului inanciar contabil in vederea eectuarii

  platii si ar'ivarii"

  ;+9+4+.ontractul de ac'i+itie se va ar'iva impreuna cu reeratul de necesitate declaratieac'i+itorului / procesul verbal de receptie"

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  6/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia : di /

  E,e'p!ar r+) *

  Ae,a *SCOALA GIMNAZIALARARE VOD PLOIESTI

  N*" ""&%*&A

  *DN&A* .*ED(AE

  RE0ERAT DE NECESITATE$i+at= &dm"inanciar

  %entru buna desasurare a activitatii in cadrulSco!ii Gi'a&ia!e Rare [email protected] 6 sunt necesareurmatoarelor operatiuni=

  Nr+crt+ OPERATIUNE

  %entru reali+area operatiunilor propuse sunt necesare urmatoarele materilae=

  Nr+crt+ Deu'ire 'ateria!e Cat+ Locu! de $o!o#ita

  7entione+ ca produsele/serviciile/lucrarile mentionate mai sus sunt cuprinse in planul anualde ac'i+itii al unitatii pe anul "

  $aloarea estimata a produselor este de lei *N cu A$& inclus"

  *esponsabil ac'i+itii

  ,

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  7/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia / di /

  E,e'p!ar r+) *

  Ae,a 4SCOALA GIMNAZIALARARE VOD PLOIESTI

  &%*&A

  *DN&A* .*ED(AE

  DECLARATIE

  Sub semnatura proprie salariatul in unctia de

  am testat si am consemnat preturile practicate de diversi

  urni+ori/prestatori/e)ecutanti la data de pentru ac'i+itionarea de B%roduse"

  Serviciietc conorm reerat nr"/C apt pentru care propun ac'i+itionarea acestora de la

  *esponsabil ac'i+itii

  -

 • 5/28/2018 Procedura Operationala Ptr Achizitii Directe

  8/8

  COALA GIMNAZIAL RARE VOD

  MUNICIPIUL PLOIESTIProcedura operatioa!a pri"id de#$a#urarea

  ac%i&itii!or pri cu'parare directa

  Edi(ia) *Nr+de e,+)

  Re"i&ia) -Nr+de e,+ ) *

  Pa.ia ; di /

  E,e'p!ar r+) *

  Ae,a 5SCOALA GIMNAZIALARARE VOD PLOIESTI

  &%*&A*DN&A* .*ED(AE

  Proce#-"er2a!

  (nc'eiat a+i

  Subsemnatii numiti prin deci+ia nr"/ am procedat a+i la

  anali+a oertelor pentru ac'i+itia de produse/servicii/lucrari conorm reeratului nr"/"

  Sau primit oerte de la=

  1"

  2"

  3"

  4"

  (n urma anali+ei oertelor primite comisia propune ac'itionarea produselor/serviciilor/lucrarilor de

  la

  7embrii comisiei

  !