Click here to load reader

Priručnik za diversifikaciju programa predš · PDF filePriručnik za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Priručnik priredili: Ankie Vandekerckhove VBJK

 • View
  243

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Priručnik za diversifikaciju programa predš · PDF filePriručnik za diversifikaciju...

 • Prirunik za diversifikaciju programa predkolskog vaspitanja i obrazovanja

  Prirunik priredili:Ankie Vandekerckhove

  VBJK Centar za inovacije u ranom uzrastu (Centre for Innovation in the Early Years), Belgija

  Zorica Triki Via programska menaderka i koordinatorka za romsku mreu za rani razvoj (REYN),

  Meunarodna organizacija Korak po korak (ISSA)

  Lidija MikeljinFilozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Jan PeetersDirektor organizacije VBJK centar za istraivanje i resurse u oblasti obrazovanja i vaspitanja

  u ranom uzrastu (VBJK Research and Resource Centre for ECEC), Belgija

  Olga LakieviProgramska koordinatorka, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

  Dragana KorugaProgramska koordinatorka, CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

 • Zahvalnost

  Zahvaljujemo se direktorima, vaspitaima i strunim saradnicima predkolskih ustanova iz Poarevca, Aranelovca, Petrovca na Mlavi, Beoina, Rume, Malog Zvornika, apca, Uica, Tutina, Leskovca, Surdulice, Kruevca, Ranja, Bele Palanke i Gadinog Hana (IMPRES), Aleksinca, Loznice, Sjenice, Novog Pazara, Vranja, Kladova, Zajeara, Smedereva, Bora i Prokuplja (UNICEFVrtii bez granica) koji su spremnou da iznose svoja iskustva, uestvuju u diskusijama, navode primere, komentare, sugestije i kritika shvatanja i svojim nesebinim zalaganjem doprineli razvoju posebnih i specijalizovanih programa, kao i ovog Prirunika.

  elimo da se zahvalimo i Caroline Boudry i Veerle Vervaet iz Resurs i trening centra (VBJK) Gent, Belgija za sav doprinos i povratne informacije, kao i mentorima angaovanim na projektima na profesionalnoj i kolegijalnoj podrci koju su pruili vaspitaima u toku procesa razvoja i sprovoenja posebnih i specijalizovanih programa.

  elimo da izrazimo zahvalnost i Grupi za predkolsko vaspitanje i obrazovanje i prosvetnim savetnicima kolskih uprava Novi Sad, Poarevac, Kragujevac, Kruevac, Leskovac, abac, Uice, Zajear i Ni Ministarstva prosvete, nauke i tehnolokog razvoja na podrci i vrednom doprinosu.

  Na kraju elimo da izrazimo zahvalnost zaposlenima na IMPRES projektu i UNICEF u Srbiji na ideji da poveu ova dva projekta i na taj nain obezbede uslove za ire umreavanje i snaniji uticaj.

  Za izdavaaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja Republike Srbije

  Rezenzenti:Prof.dr Dragana Pavlovi Breneselovi

  Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Prof.dr ivka KrnjajaFilozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

  Lektura i prevod:Ivana Ivaki-Markovi

  Projekte implementiraIMPRES projekat implemenita SOFRECO, Early Years, and IB

  Projekat Vrtii bez granica: vie mogunosti za uenje i razvoj dece ranog uzrasta implementira CIP Centar za interaktivnu pedagogiju

  Finansijska podrkaIMPRES projekat finansira Evropska unija

  Projekat Vrtii bez granica finansira UNICEF i kompanija IKEA

  tampaDigital Art, Beograd

  ISBN 978-86-7452-047-5

  Ova publikacija nastala je uz finansijsku pomo Evropske unije. Sadraj publikacije apsolutno izraava stanovita, miljenja i stavove IMPRES projekta i ne predstavlja nuno stavove i

  miljenja Evropske unije

 • SADRAJ

  UVOD 7

  1. ZNAAJ KVALITETNIH PROGRAMA ZA PREDKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE 11

  1.1. Vanost ranog uzrasta - Doba neogranienih mogunosti za razvoj i uenje 11

  1.2. Zato su nam potrebni kvalitetni programi predkolskog vaspitanja i obrazovanja 12

  1.2.1. Nauni razlozi 131.2.2. Prava deteta 141.2.3. Pravinost, ravnopravnost i uvaavanje razliitosti 16

  2. TRENUTNA SITUACIJA I PROMENA KOJU ELIMO DA STVORIMO 222.1. Meunarodni strateki okvir 222.2. Nove mogunosti za novo vreme - Srbija 242.3. Mogue prepreke kreiranju razliitih programa

  predkolskog vaspitanja 282.4. Pet krucijalnih kriterijuma strukturne dostupnosti ta moramo

  da uzimamo u obzir 322.4.1.Raspoloivost 322.4.2. Priutivost 332.4.3. Dostupnost 342.4.4. Korisnost 362.4.5. Razumljivost 37

  3. PRE POETKA ... KLJUNA PITANJA KOJA TRAE ODGOVORE 393.1. Pitanja kvaliteta predkolskog vaspitanja i obrazovanja O emu govorimo 393.2. Pitanja o kompetencijama vaspitaa 413.3. Pitanja kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada sa decom ranog uzrasta 453.4. Pitanja kvaliteta vaspitno-obrazovne prakse - ta oekujemo da vidimo u okviru visokokvalitetnog vaspitanja i obrazovanja u ranom uzrastu? 45

  4. DIVERSIFIKOVANI (POSEBNI I SPECIJALIZOVANI) PROGRAMI 474.1. ta treba da znamo kako bismo ispotovali pravednost prilikom ukljuivanja dece iz osetljivih grupa u kvalitetne diversifikovane programe? 474.2. ta bi trebalo da imamo na umu kada osmiljavamo diversifikovane programe: 494.3. PRIPREMA - Zapoeti promenu 514.4. Koraci u procesu uvoenja posebnih i specijalizovanih/ diversifikovanih programa 56

  4.4.1. Korak1 prikupljanje podataka 574.4.2. Korak 2 podrka i osnaivanje 58ta i kako treba da radi mentor - Zadaci i uloge mentora 594.4.3. Korak 3 umreavanje 61Umreavanje i optimizacija predkolske mree 61Umreavanje roditelja 62Umreavanje vaspitaa, direktora, strunih saradnika, PU i lokalnih samouprava koje rade sline programe i ele da diversifikuju ponudu programa predkolskog vaspitanja 624.2.4. Korak 4 preduzimanje akcija 63Pokretanje aktivnosti sa roditeljima 64Pokretanje aktivnosti sa lokalnom zajednicom 644.2.5. Korak 5 refleksija, praenje, vrednovanje 66I na kraju. Ili na poetku 67

  Literatura 68

  Prilog 1 - Spisak vaspitaa i strunih saradnika koji su proli obuke i radili na razvijanju posebnih programa u svojim zajednicama 72Prilog 2 73 P r a v i l n i k o vrstama, nainu ostvarivanja i finansiranja posebnih, specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predkolska ustanova - tabelarni pregled programa, oblika rada i usluga i uslova ostvarivanja posebnih i specijalizovanih programa 75Prilog 3 Upravljanje kompleksnom promenom 80Prilog 4 Nivoi participacije roditelja 81Prilog 5 - Mo refleksije/razmatranja 82Prilog 6 - Zajednice uenja 846a - Dijalog i povezivanje kako postupati sa pretpostavkama 85Prilog 7 - Pedagoka dokumentacija stvaranje vidljive prakse 86

 • 7 | Strana

  UVOD

  Putnie, ne postoji put, put pravimo hodajui.

  Antonio Maado

  Prirunik koji se nalazi pred vama plod je saradnje dva velika projekta od izuzetnog znaaja za predkolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji IMPRES projekat (Unapreivanje predkolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji projekat MPNTR-a, finansiran sredstvima EU) i projekat Vrtii bez granica: vie mogunosti za uenje i razvoj dece ranog uzrasta (koji podravaju UNICEF i kompanija IKEA). U okviru ova dva projekta, deca, roditelji, vaspitai, struni saradnici, direktori, mentori, predstavnici lokalnih samouprava, meunarodni i nacionalni strunjaci su radili zajedno u 25 optina i gradova na razvijanju diversifikovanih predkolskih programa.

  Poslednjih godina interesovanje kreatora politike i donosioca odluka kada je predkolsko vaspitanje i obrazovanje u pitanja je porastao predkolsko vaspitanje i obrazovanje je nalo svoje mesto u svim stratekim opredeljenjima i ciljevima Srbije. Rastui uvidi na nacionalnom (nizak obuhvat posebno dece iz najosetljivijih grupa; usluge vrtia ne koriste oni kojima su te usluge najpotrebnije; mrea predkolskih ustanova nije adekvatna u smislu geografske pokrivenosti i prostornih kapaciteta; nemogunost lokalnih samouprava da podnesu 80 % trenutnih trokova predkolskog vaspitanja i obrazovanja itd), i evropskom nivou o znaaju ranog detinjstva, kao i vaspitanja i obrazovanja na ranom uzrastu, doprineli su donoenju znaajnih dokumenata (Nacionalni milenijumski ciljevi razvoja; Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakon o predkolskom vaspitanju i obrazovanju; Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020; pravilnici koji podravaju diversifikaciju predkolskih programa; podrka unapreivanju kvaliteta vaspitno obrazovnog rada kao i pravilnici koji reguliu sistem za samovrednovanje i spoljanje vrednovanje; itd.) na osnovu kojih se mogu stvoriti uslovi da sve vei broj dece ima pristup kvalitetnim i raznovrsnim predkolskim programima.

  Polazei od ovih preduslova i podravajue atmosfere oba projekta usmerila su se na kreiranje uslova za poveanje obuhvata dece uzrasta od 3 do 5,5 godina, u manje razvijenim oblastima u Srbiji, visokokvalitetnim predkolskim programima razliitog sadraja i trajanja. Kako bi se to postiglo, od vitalnog znaaja je bilo osloboditi se postojeih uverenja da se to jedino moe postii izgradnjom novih i skupih vrtia i organizovanjem celodnevnih predkolskih programa, i konstruisati novo razumevanje naina poveanja obuhvata dece i kvaliteta rada kroz razvoj diversifikovanih programa prilagoenih potrebama dece, roditelja i zajednica, kao i kapacitetima lokalnih samouprava. Takoe je bilo vano promeniti preovlaujue shvatanje da je osnovna funkcija predkolskog vaspitanja i obrazovanja ekonomska (predkolsko vaspitanje i obrazovanje i predkolske ustanove slue za pruanje podrke zaposlenim roditeljima), a da su socijalna i obrazovna funkcija manje vane, kao i da jedan model celodnevnih programa moe da odgovara svoj deci i svim roditeljima.

  Ovaj Prirunik je deo kompleta materijala razvijenih radi pruanja podrke diversifikaciji predkolskih programa i usluga. Ostali materijali su: Prirunik za obuku mentora za razvijanje posebnih i specijalizovanih programa i Zbirka primera dobre prakse.

 • 8 | Strana 9 | Strana

  Namena ovog Prirunika je:

  1. Unapreivanje razumevanja znaaja razvoja i uenja u ranom uzrastu i uloge koju predkolsko vaspitanje i obrazovanje moe da odigra u smislu pruanja jednakih ivotnih ansi za svu decu;

  2. Osnaivanja svih k

Search related