prirunik drustvo

  • View
    150

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

p

Text of prirunik drustvo

AS (SAT) 1

TEMA : MOJA DOMOVINA NASTAVNA JEDINICA: Moja domovina Bosna i Hercegovina CILJ ASA (SATA): Nauiti kako je naa domovina dobila ime,kako je BiH geografski prostor u okviru svojih granica,kao i zato se 25.11. slavi kao Dan U dravnosti BiH,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

UPUTE I AKTIVNOSTI: Proitati pjesmu Domovina nije rije iz spomenara Nedada Ibriimovia i tako zapoeti razgovor o pjesmi,naoj domovini,kao i o novom predmetu (Poznavanje drutva) koji e uiti u 5. razredu.

DOMOVINA NIJE RIJE IZ SPOMENARADomovina nije rije iz spomenara i nije pejza to se samo gleda. Domovina to je pogled prepun ara i svaka travka to se nikom ne da. Domovina nije samo poj slavuja to nas tiho takne kad se no privlai. Domovina to je i bura,oluja, u kojoj glas zrije,i bivamo jai. Domovina nije tek meko uzglavlje, na kojem te eka jutro vedro,mlako. Domovina to je kad je nebo plavlje, zato to to eli i kad nije tako. Domovina nije rije iz spomenara, koju mogu zbrisati kie i vrijeme. Domovina to se srcem izgovara i onda kad usne nam zanijeme. Nedad Ibriimovi Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o naoj domovini? Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to znaju o svojoj domovini. Sve uenike odgovore zapisati,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. Moe se uraditi i kategorizacija odgovora (poloaj, stanovnitvo,prolost,sport,saobraaj,...) - Najaviti temu sata/asa: Moja domovina Bosna i Hercegovina Napomenuti uenicima da e itavu kolsku godinu u sklopu predmeta Poznavanje drutva uiti o svojoj domovini BiH i da ete se na kraju godine ponovno vratiti na pitanje sa arta ta znamo o naoj domovini? (ili nakon uenja pojedinih oblasti ako ste uradili kategorizaciju uenikih odgovora) i provjeriti tanost njihovih odgovora,tj. njihovih predznanja. Pored svakog tanog odgovora moete staviti neki znak koji ete dogovoriti sa uenicima (zvjezdica,sijalica,petica,...) - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta elimo saznati o o naoj domovini? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to ele saznati o svojoj domovini. Sve uenike odgovore zapisati. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. Moe se uraditi i kategorizacija odgovora (poloaj, stanovnitvo,prolost,vode u BiH,sport,...) Napomenuti uenicima da e itavu kolsku godinu u sklopu predmeta Poznavanje drutva uiti o svojoj domovini BiH i da ete se na kraju godine ponovno vratiti na pitanje sa arta ta elimo -

saznati o naoj domovini? (ili nakon uenja pojedinih oblasti ako ste uradili kategorizaciju uenikih odgovora),i provjeriti da li su uenici saznali o BiH sve to su eljeli i to ih zanima. - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst Moja domovina Bosna i Hercegovina u udbeniku na 6. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta). - Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. (Najbolje je da prilikom itanja zabiljeki svaki naredni uenik proita samo one zabiljeke koje prethodni uenici nisu proitali.Tako se nee gubiti vrijeme za rad na ponavljanje ve navedenog,a i uenici e paljivije pratiti izlaganja svojih kolega.) - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta smo saznali o naoj domovini? - Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i odgovore zapisati na artu (tablu). - Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to nisu zabiljeili. - Domaa zadaa : Pronai neke stihove o domovini i donijeti ih na naredni as/sat.

AS (SAT) 2 RS

NASTAVNA JEDINICA: Moja domovina Bosna i Hercegovina CILJ ASA (SATA): Izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

UPUTE I AKTIVNOSTI: itanje stihova o domovini,BiH koje su donijeli uenici. Najaviti uenicima da e oni sada pisati svoje stihove o domovini,BiH. Uputiti uenike u nain pisanja poetskih formi : inkvina,Akrostih,Haiku (primjeri se nalaze u Radnoj svesci) Uenici piu svoje stihove o domovini,BiH. Mogu ih pisati u obliku poetskih formi u Radnoj svesci na stranicama 4 i 5 ili na sebi svojstven nain u svoje uenike sveske. itanje uenikih stihova o domovini,BiH. Izrada zidnih novina,npr. Moja domovina pjesmom opjevana.U izradi zidnih novina mogu se koristiti i stihovi uenika,kao i stihovi koje su uenici pronali i donijeli u sklopu domae zadae. Zidne novine bi bilo lijepo jo i ilustrovati.

Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Maternji jezik (bosanski,hrvatski ili srpski) ,Likovna i Muzika kultura. AS (SAT) 3 U i RS NASTAVNA JEDINICA: Dravni simboli CILJ ASA (SATA): Znati prepoznati i objasniti obiljeja domovine, izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

UPUTE I AKTIVNOSTI: Proitati tekst nekadanje himne BiH (ili posluati nekadanju himnu) i tako zapoeti razgovor o himni kao jednom od dravnih obiljeja,kako se (na koji nain) i u kojim prilikama slua himna jedne drave. Jedna si jedina moja domovina Jedna si jedina Bosna i Hercegovina. (nekadanja himna BiH) - Sluanje sadanje himne BiH na nain kako se i treba sluati dravna himna (stojei). Napomenuti uenicima da e naa drava uskoro dobiti novu himnu. - Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta znamo o obiljejima jedne drave? - Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici govore sve to znaju o obiljejima (simbolima) jedne drave. Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. - Uputiti uenike da samostalno proitaju tekst Obiljeja nae domovine u udbeniku na 8. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta). - Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. - Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i odgovore zapisati na artu (tablu). - Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to nisu zabiljeili. - Uputiti uenike da urade1. i 2. zadatak u Radnoj svesci na 6. stranici (crtaju obiljeja /simbole nae domovine). - Uenici u Radnim sveskama crtaju obiljeja (simbole) nae drave. - Uitelj/ica prati rad grupa,sugerie i pomae. - Analiza uraenih zadataka. - itanje pjesme Zastava Duka Trifunovia. ZASTAVA Jo iz vremena prvih bratstava Pojavljuje se pojam zastava. Zastava govori znakom i bojom i svaki narod dii se svojom. Na zastavu se sveano stavi ono ime se narod bavi. Zastava slui da povee sve koji istom cilju tee. Ispod zastave ljudi znaju ko su i gdje pripadaju. Pametni ljudi ele da stvore da sve zastave isto vijore,

Zemljo tisuljetna Na vjernost ti se kunem Od mora do Save Od Drine do Une.

Ti se znakovi zovu simboli koje taj narod najvie voli.

da svaka sauva svoje znake, a opet da su sve jednake. Duko Trifunovi

-

Domaa zadaa : Pokuati saznati i pronai obiljeja koja je imala naa domovina u prolosti.

Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetima Likovna i Muzika kultura. AS (SAT) 4 U i RS UPUTE I AKTIVNOSTI: Analiza domae zadae.Sortiranje materijala koje su uenici donijeli o obiljejima nae domovine u prolosti. Pripremiti veliki hamer papir za izradu razrednih zidnih novina. Izrada zidnih novina Obiljeja nae domovine u prolosti (nalijepiti obiljeja koja su pronali i donijeli uenici za zadau). Na art (plakat) papiru (ili tabli) zapisati pitanje : ta sve okruuje nau domovinu? Tehnikom Brainstorming (Oluja mozga) uenici iznose svoja predznanja o okruenju u kojem se nalazi BiH. Sve uenike odgovore zapisati na art,bez obzira da li su tani ili ne. Razgovarati o uenikim zapisanim odgovorima i sumirati ih. Najaviti temu asa/sata : Bosna i Hercegovina i okruenje Uputiti uenike da u parovima proitaju tekst Bosna i Hercegovina i okruenje u udbeniku na 10. stranici. Prilikom itanja neka u svoje sveske prave zabiljeke (biljee nove i vane pojmove iz teksta). Nekoliko uenika neka proitaju svoje zabiljeke. Razgovarati sa uenicima o onom to su nauili iz teksta u udbeniku i njihove komentare i odgovore zapisati na artu (tablu),dopisati ih drugom bojom markera. Uenici na osnovu svih odgovora na art tabli dopunjavaju svoje zabiljeke,dopisuju ono to nisu zabiljeili. Pokazati uenicima geografsku kartu Evrope i na karti/zemljovidu zajedno sa uenicima pronai nau domovinu,uoiti i prepoznati njen geografski poloaj na Balkanskom poluotoku,susjedne drave,kao i njen izlaz na Sredozemno more. Pokazati uenicima geografsku kartu Svijeta i na karti/zemljovidu zajedno sa uenicima pronai Evropu kao kontinent,kao i nau domovinu,uoiti i prepoznati njen geografski poloaj u Svijetu. NASTAVNA JEDINICA: Bosna i Hercegovina i okruenje CILJ ASA (SATA): Znati uoiti i pokazati na geografskim kartama/zemljovidima poloaj BiH,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

-

-

Domaa zadaa: Uputiti uenike da urade zadatke u Radnoj svesci na 7. stranici (upisuju nazive susjednih drava i imena njihovih glavnih gradova).

Napomena: Ovaj as/sat se lako moe korelirati sa predmetom Likovna kultura. Za naredni sat/as pripremite veliku zidnu slijepu kartu BiH.

AS (SAT) 5 U

NASTAVNA JEDINICA: Granice i povrina Bosne i Hercegovine CILJ ASA (SATA): Znati uoiti i pokazati na geografskim kartama/zemljovidima poloaj BiH i granice sa susjednim dravama,izgradnja pozitivnog stava o svojoj domovini

UPUTE I AKTIVNOSTI: Analizirati i provjeriti domau zadau. Pokazati uenicima geografsku kartu Evrope i na karti/zemljovidu uenici samostalno pronalaze nau domovinu,kao i njene susjedne drave. Najaviti temu sata/asa : Granice i povrina Bosne i Hercegovine Grupisati uenike u grupe od po 4 uenika na nain koji odaberete. Dati upute uenicima za rad u grupama.Napomenuti da podjele poslove unutar grupe,kao i da izaberu predstavnika grupe koji e prezentovati svima u odjeljenju rad svoje grupe. Zadatak za grupe: Proitati tekst u udbeniku na stranicama 11 i 12.Prilikom itanja praviti zabiljeke. Ura