Click here to load reader

Priručnik Ex

 • View
  711

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

priručnik za ex instalacije

Text of Priručnik Ex

 • MEx PRIRUNIK ZA MJERENJA U PROSTORU UGROENOM

  EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

  QFEx OBRASCI ZA MJERENJA U PROSTORU UGROENOM

  EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

  QPEx i QIEx POSTUPCI KVALITETE I UPUTE ZA MJERENJA U

  PROSTORU UGROENOM EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

  Rujan 2009.

 • QMEx

  PRIRUNIK ZA MJERENJA U PROSTORU UGROENOM

  EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM

  Pregledao i odobrio: Danijel Mireta, ing. str. Direktor Sektora Zatita

  Direktor: Ivan Topi, dipl. ing.

 • Prirunik za mjerenje u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  SADRAJ:

  Broj poglavlja Naziv poglavlja Broj stranice

  1. Opi dio 4.

  2. Normativni dokumenti 5.

  3. Nazivi, definicije i skraenice 6.

  4. Sustav upravljanja kvalitetom 7.

  5. Odgovornost uprave 8.

  6. Upravljanje resursima 8.

  7. Realizacija usluga 10.

  8. Mjerenje, analiza i poboljanje

  12.

 • Prirunik za mjerenje u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  1. OPI DIO: QMEx-1

  Drutvo s ogranienom odgovornou Inspekt d.o.o, A. enoe 32, Zagreb, je privatna tvrtka koja se bavi pruanjem usluga: kontrola kvalitete robe, zatita na radu i zatita od poara, ienje ventilacija i klimatizacija, zatita okolia, zatita od buke ... Zadovoljstvo naih klijenata predstavlja temeljni preduvjet opstanka na tritu, razvoja tvrtke i sigurnosti zaposlenja naih radnika. Poslovnikom upravljanja kvalitetom Inspekt d.o.o, Zagreb i prateim dokumentima, propisani su svi procesi koji mogu izravno ili posredno utjecati na osiguranje ugovorene kvalitete naih usluga i dogovorenih rokova, odgovornosti i ovlatenja za njihovo provoenje.

  Poslovnik je temeljni dokument za ostvarivanje poslovne politike tvrtke. Inspekt d.o.o kao svoj cilj odreuje postizanje najviih standarda u pruanju usluga kako bi u potpunosti zadovoljio zahtjeve, ali i oekivanja kupaca. Pritom se pokuava maksimalno optimizirati utroak sredstava u procesima, ali opet uz zadovoljstvo naih radnika i dobavljaa.

  Pravila propisana Pravilnikom upravljanja kvalitetom obvezujua su za sve zaposlenike, a Direktor tvrtke poduzet e sve potrebne mjere da osigura odgovarajue resurse za njihovu provedbu. Sustav upravljanja kvalitetom odnosi se na sve djelatnosti tvrtke Inspekt d.o.o.

  Poslovnik upravljanja kvalitetom primjenjuje zahtjeve norme upravljanja kvalitetom ISO 9001:2 000. Primjena Poslovnika upravljanja kvalitetom u tvrtki Inspekt d.o.o provodi se od 26.02.2004., a sustav upravljanja kvalitetom se provodi u svim segmentima poslovanja tvrtke.

  Poslovnik upravljanja kvalitetom je operativni dokument koji definira cjelovito upravljanje i provoenje kvalitete u tvrtki Inspekt d.o.o.

  Prirunik za mjerenja u prostoru ugroenom eksplozivnom atmosferom (u nastavku Prirunik za mjerenja u EX prostoru") je dokument tvrtke koji se nadovezuje na Poslovnik upravljanja kvalitetom, a njegov sadraj propisuje specifine i nune uvjete kod obavljanja mjerenja u ugroenim prostorima na nain da se postigne i osigura propisana ( normama) sigurnost za ljude i postrojenja tijekom izvoenja mjerenja.

  1.1. Ciljevi politike kvalitete

  Temeljni cilj tvrtke Inspekt d.o.o, je zadovoljstvo kupaca a na nain da tvrtka posluje u skladu s priznatim pravilima struke, domaim i meunarodnim normama u podruju u kojem posluje tvrtka. To se ostvaruje na nain da trajno postoje uvjeti za unapreenje poslovanja tvrtke u skladu s uoenim i definiranim potrebama. Sukladno tome direktor donosi politiku kvalitete sa sljedeim osnovnim odrednicama:

  Prilagoavanje zahtjevima kupca

  Stalno poboljavanje kvalitete usluga

  Uinkovito koritenje resursa

  Razvoj sustava upravljanja kvalitetom Zadovoljstvo radnika.

  1

 • Prirunik za mjerenje u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  Provedba odrednica politike kvalitete treba osigurati slijedee ciljeve:

  Zadovoljstvo kupaca

  Zadovoljstvo zaposlenih

  Poveanje pruanja usluga i osvajanja novih trita

  Osiguranje ugovorenih rokova

  Poveanje produktivnosti

  Zadovoljstvo vlasnika

  Kvaliteta usluga je rezultat rada svih zaposlenika, a pojedinano je svaki zaposlenik odgovoran za obavljanje svojih radnih zadataka i sudjeluje u neprekidnom poboljavanju kvalitete usluga. Svi procesi vezani uz kvalitetu su planirani, te se provodi nadzor procesa vezanih uz kvalitetu od strane direktora sektora.

  Da bi se postigli postavljeni ciljevi kod provoenja mjerenja u ex prostoru potrebno je i provodit e se slijedea:

  Ciljevi kvalitete s obzirom na mjerenja i ispitivanja u prostoru ugroenom eksplozivnom

  atmosferom

  Inspekt d.o.o e sva mjerenja u ugroenom prostoru obavljati u skladu sa zahtjevima vaeih normi, u okviru svojih ovlatenja i u skladu s ugovornim obavezama s korisnicima usluga,

  Inspekt d.o.o. e trajno sticati povjerenje svojih korisnika usluga, tako da e im pomagati u svim fazama meusobne suradnje i to od ugovaranja, pripreme i provedbe samog mjerenja, a sve u skladu s vaeim normama, pravilnicima i drugim vaeim dokumentima s podruja protueksplozijske zatite,

  Inspekt d.o.o. e nakon provedenih mjerenja u ex prostoru, naruitelju posla dostaviti sva propisana Izvjea, kao i druge dokumente koji su u skladu s meusobno ugovorenim obvezama,

  Inspekt d.o.o. e u propisanim rokovima dodatno educirati, sa podruja protueksplozijske zatite, dovoljan broj svojih zaposlenika koji se bave mjerenjima u ex prostoru.

  Inspekt d.o.o. e trajno osposobljavati svoje zaposlenike za provoenje sustava upravljanja kvalitetom kako bi se broj reklamacija na obavljena mjerenja sveo na najmanju moguu mjeru.

  Inspekt d.o.o. e primjenom dostupnih postupaka, tehnologije i znanja trajno smanjivati negativne utjecaje na okoli tijekom provoenja mjerenja u ugroenom prostoru.

  Direktor:

  ________________________

  Ivan Topi, dipl. ing.

  2

 • Prirunik za mjerenje u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  1.2. Sjedite, djelatnost i organizacija Drutva

  1.

  Tvrtka Inspekt d.o.o ima sjedite u Zagrebu, Augusta enoe 32. Tvrka je u 100% privatnom vlasnitvu i posluje od 1992 god. Tvtka se bavi pruanjem usluga: kontrola kvalitete robe, zatita na radu i zatita od poara, ienje ventilacija i klimatizacija, zatita okolia, zatita od buke ... Pruanje gore navedenih usluga se obavlja kroz slijedee organizacijske oblike tvrtke:

  2. Sektor zajednikih poslova (Sektor ZP, Uprava tvrtke)

  3. Sektor kontrole kvalitete robe (Sektor KKR)

  4. Sektor zatite na radu i zatite od poara (Sektor ZNR/ZOP)

  5. Sektor ventilacije i klimatizacije (Sektor VIK)

  Sektor zatite okolia (Sektor ZO)

  -

  Poslove ispitivanja u eksplozivnim prostorima obavljat e Sektor zatite na radu i zatite od poara (Sektor ZNR/ZOP). Sektor ZNR/ZOP osim u Zagrebu djeluje i kroz svoje Poslovne jedinice - vanjske interno definirane organizacijske jedinice koje se nalaze u:

  - Vinkovcima

  - Puli

  - Pazinu

  - Novom Vinodolskom

  - Splitu

  - Koprivnici

  - Dubrovniku

  - Zadru

  - Kutini

  - Osijeku

  - Slavonskom Brodu

  Varadinu

  Tvrtka za obavljanje svojih djelatnosti ima sve potrebne certifikate o ovlatenja od nadlenih ministarstava i ostalih nadlenih tijela dravne uprave (Vidi Poslovnik kvalitete).

  Izmeu ostalih djelatnosti za koje je tvrtka registrirana i ovlatena te koje obavlja, nalaze se i poslovi:

  Ispitivanja elektrinih instalacija

  Ispitivanja sustava za zatitu od atmosferskog pranjenja (gromobranske instalacije)

  Ovim pravilnikom postojee djelatnosti tvtke proirit e se i na slijedee aktivnosti:

  Mjerenja i ispitivanja elektrinih instalacija i sustava za zatitu od atmosferskog pranjenja (gromobranske instalacije) u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  3

 • Prirunik za mjerenje u prostorima ugroenim eksplozivnom atmosferom

  Organizacijska shema tvrtke:

  Mjerenja i ispitivanja e se obavljati na elektrinim instalacijama nazivnog napona do 1.000 Vac/dc.

  "Prirunik za mjerenja u ugroenom prostoru" propisuje postupke kvalitete kojih se trebaju pridravati djelatnici Tvrtke tijekom mjerenja u ugroenom prostoru, da ne dovedu u opasnost ljude i opremu tijekom mjerenja kao i za svoju vlastitu sigurnost.

  Tvrtka Inspekt d.o.o ima cerifikat kvalitete ISO 9001/2000 izdan od: TV Zertifikat dana 11.07.2008.

  Organizacija Drutva opisana je u "Poslovniku upravljanja kvalitetom". Poslove mjerenja u ugroenom prostoru obavljaju djelatnici Poslovnih jedinica Drutva prema potrebama i u skladu s ugovornim obavezama. Kod provedbe svakog mjerenja treba biti prisutna odgovorna osoba za protueksplozijsku zatitu ili jedan od njenih zamjenika.

  Predsjednik uprave Tvrtke u pisanom obliku donosi Odluku o imenovanju Odgovorne osobe, i njenih zamjenika, za protueksplozijsku zatitu koja za svoj rad izravno odgovara Predsjedniku uprave (i/ili Direktoru sektora ZNR/ZOP).

  Ex - Agenciji se na odobrenje i prihvaanje dostavlja popis imenovanih osoba sa njihovim kratkim strunim ivotopisima. U sluaju da dolazi do promjena imenovanih osoba o tome je potrebno u pisanom obliku obavijestiti Ex-Agenciju.

  Odgovorna osoba za protueksplozijsku zatitu i njeni zamjenici moraju biti dodatno educirani sa podruja protueksplozijske zatite, a u skladu sa zahtjevima ovog "Prirunika za mjerenja u ugroenom prostoru", poglavlje 6.

  Direktor

  Uprava Sektor

  Zajednikih poslova (ZP)

  Sektor ZNR/ZOP

  Sektor zatite okolia (ZO)

  Sektor ventilacije i klimatizacije

  (VIK)

  Sektor kontrole kvalitete robe

  (KKR)

  Voditelj poslova za mjerenja