Click here to load reader

Pulmološki priručnik

 • View
  384

 • Download
  32

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medicinski priručnik

Text of Pulmološki priručnik

 • "Ono {to znamo nije ono {to vidimo ili doznamo, nego ono {to shvatimo

 • UNIVERZITET U BANJOJ LUCIMEDICINSKI FAKULTET

  UREDNIK I PRIRE\IVA^

  Doc. dr sc. med. MIRKO STANETI]

  PULMOLO[KIPRIRU^NIK

  Banja Luka, 2002.

 • Univerzitet u Banjoj LuciMedicinski fakultet

  Pulmolo{ki priru~nik

  Urednik: Doc. dr sc. med. Mirko Staneti}

  Idavava~: Medicinski fakultet u Banjoj Luci

  Recezenti: Prof. dr sc. med. Vesna Bo{njak-Petrovi}, Medicinski fakultet Beograd

  Prof. dr sc. med. Ru`ica Beljanski-^onki}, Medicinski fakultet Novi SadProf. dr sc. med. Milovan Milanovi}, Medicinski fakultet Banja Luka

  Lektori: Ranko Pavlovi}

  dr Du{anka Br|anin

  Kompjuterska obrada: Enver Bajgori}

  [tampa: Tira`: 500

  Odlukom Nastavno Nau~nog Vije}a Medicinskog fakulteta broj: 0602-103/02 od 15. 03. 2002. godine usvojene su recenzije.

  Komisija za izdava~ku djelatnost Univerziteta u Banjoj Luciodlukom br. 02/2-152/02 od 28.03.2002. godine

  dala je saglasnost da se knjiga Pulmolo{ki priru~nik autora doc. dr Mirka Staneti}a i saradnika

  {tampa kao univerzitetski ud`benik.

  Mi{ljenje ministarstva nauke i kulture broj: 06-6-61-170/02.Knjiga "Pulmolo{ki Priru~nik" u izdanju Medicinskog fakulteta iz Banja

  Luke, a u recenziji Prof. dr Vesne Bo{njak-Petrovi}, Prof. dr Ru`ice^onki}-Beljanski i Prof. dr Milovana Milanovi}a je publikacija od op{teg

  dru{tvenog i nacionalnog interesa u oblasti nauke, te je shodno odredbama~lana 30. stav 1. ta~ka 10. Zakona o akcizama i porezu na promet

  oslobo|ena pla}anja poreza na promet.

 • @elim se iskreno zahvaliti svima koji su u~estvovali ili na bilo koji na~in pomogli u stvaranju ove knjige.

  Posebnu zahvalnost dugujem porodici.

 • Autori:

  ARNAUTOVI], Rada, pneumoftiziolog, Klinika za plu}ne bolesti, Klini~ki centar Banja Luka,

  \EKI]-^A\O, Mirjana, prim., pneumoftiziolog, Klinika za plu}ne bolesti,Klini~ki centar Banja Luka,

  ERI, @ivka, prof. dr sc. med., patolog, subspec. citolog, Institut za plu}nebolesti Sremska Kamenica, Katedra za patologiju, Medicinski fakultet Novi Sad,

  JANKOVI], Slobodan, prof. dr sc. med., pneumoftiziolog, Klinika za plu}nebolesti, Klini~ki centar Banja Luka, Katedra interne medicine, Medicinski fakultet Banja Luka,

  JOVI], Stevan, mr sc. med., pneumoftiziolog, Ministarstvo zdravlja i socijalne za{tite Republike Srpske,

  MANDARI], Dragan, prof. dr sc. med., torakalni hirurg, Klinika za grud-nu hirurgiju, Institut za plu}ne bolesti, Beograd, Katedra za hirurgiju,Medicinski fakultet Beograd,

  STANETI], Mirko, doc. dr sc. med., pneumoftiziolog, Klinika za plu}nebolesti, Klini~ki centar Banja Luka, Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Banja Luka,

  STANI], Jelena, Vi{i ass. mr sc. med. pneumoftiziolog, subspec. onkolog,Institut za plu}ne bolesti Sremska Kamenica, Katedra za internu medicinu,Medicinski fakultet Srbinje,

  STOJISAVLJEVI]-[ATARA, Svjetlana, doc. dr sc. med., Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Banja Luka,

  SUBOTI], Dragan, doc. dr sc. med., torakalni hirurg, Klinika za grudnuhirurgiju, Institut za plu}ne bolesti, Beograd, Katedra za hirurgiju,Medicinski fakultet Beograd,

  [KRBI], Ranko, doc. dr sc. med., Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Banja Luka,

  @IKI], Tamara, prof. dr sc. med., pneumoftiziolog, Institut za plu}ne bolestiSremska Kamenica, Katedra za internu medicinu, Medicinski fakultet Novi Sad.

 • PREDGOVOR

  Ideja o prire|ivanju Pulmolo{kog Priru~nika nastala je na osnovuprakti~nih potreba koje su iskazali studenti i kolege iz primarnog nivoazadravstvene za{tite, uklju~uju}i i specijalizante porodi~ne medicine, specijal-izanti pulmologije i drugih srodnih grana. Uo~avaju}i pote{ko}e u savla|ivanjugradiva iz pojedinih oblasti, kao i nedovoljnu informisanost o savremenim dijag-nosti~kim i terapijskim mogu}nostima, namjera je da se na jednom mjestu i nanajprihvatljiviji na~in izlo`e znanja i vje{tine iz pulmologije, sa ciljem preciznijegpostavljanja dijagnoze bolesti, te primjene racionalnije i djelotvornije terapije.Priru~nik nije zamjena izuzetno vrijednim pulmolo{kim ud`benicima. Sa njimatreba da ~ini logi~nu cjelinu.

  S obzirom na to da priru~nik sadr`i poglavlja o anamnezi, klini~kom pregle-du plu}nog bolesnika, radiologiji u pulmologiji, funkcionalnoj, endoskopskoj imorfolo{koj dijagnostici, te farmakolo{koj, hirur{koj i fizikalnoj terapiji,nemogu}e je izbje}i neka ponavljanja, ali smo nastojali da kroz cijeli priru~niknagla{avamo novija stanovi{ta. Uprkos zalaganju autora za sveobuhvatno{}u,vjerovatno }e ve} u momentu izla`enja ovog priru~nika biti novina, koje }e zahti-jevati da se prilozi u knjizi vremenom dopune.

  Ilustruju}i svako poglavlje, namjeravali smo da svakodnevno kori{tenjepriru~nika pojednostavimo. Komentari ~italaca su dobrodo{li, po{to imamo nam-jeru da idemo u korak sa dostignu}ima.

  AUTORI

 • Recenzije

  "Pulmologija, kao i interna medicina u celini, vrlo je dinami~na oblast i bavi se mnogobro-jnim, razli~itim oboljenjima. Dostignu}a savremene nauke svakodnevno re{avaju nepoznanice idileme u medicini. Nau{na otkri}a dopiru do najslo`enijih }elijskih i sub}elijskih elemenata, {toima odraza kako na dijagnosti~ke tako i terapijske postupke.

  U isto vreme, pove}ava se incidencija neinfektivnih, infektivnih i drugih oboljenja plu}a,tako, da su respiratorne bolesti u `i`i stru~nog interesovanja ali i dru{tvene zajednice u celini.

  Kada su autori rukopisa PULMOLO[KI PRIRU^NIK odlu~ili da napi{u tekst oveknjige, imali su u vidu obilje nau~nih otkri}a i brzinu njihovog pove}avanja, rasprostranjenostoboljenja i izbor medicinske literature na srpskom jeziku. Autori su potrebu za priru~nikomuo~ili tokom dugogodi{njeg anga`ovanja u redovnoj i poslediplomskoj edukaciji lekara i drugihzdravstvenih radnika. Odabrana je aktuelna problematika koja ima upliva u ve}inu oboljenjarespiratornog sistema.

  Koncipirani sadr`aj rukopisa je komplementaran postoje}im ud`benicima pulmologije iobuhvata najve}i deo prakti~nih pulmolo{kih tema. Rukopis sadr`i trinaest poglavlja i odnosi sena aktuelne dijagnosti~ke postupke (anamnezu, fizi~ki pregled, ispitivanje plu}ne funkcije, radi-olo{ku i neradiolo{ku dijagnostiku, endoskopiju i citolo{ku dijagnostiku oboljenja respiratornogtrakta. Veliki deo teksta posve}en je malignim tumorima grudnog ko{a, kao jednom od sve~e{}ih oboljenja u celom svetu. Farmakoterapijska sredstva raspolo`iva za lije~enje pulmolo{kihoboljenja, kao i osnove u pulmolo{koj rehabilitaciji, upotpunjuju deo u rukopisu. U hirur{kompoglavlju iznete su dijagnosti~ke i terapijske procedure iz domena grudne hirurgije. Poslednji seg-ment rukopisa posve}en je naj~e{}em i vrlo prisutnom faktoru rizika za vi{e razli~itih bolesti dis-ajnog sistema, ali i drugih sistema u organizmu-duvanskom dimu.

  Tekst je napisan na vi{e od 300 stranica vrlo jasnim stilom i dobrim jezikom. Nakon ~itan-ja rukopisa primetna je ujedna~enost strukture poglavlja. To je rezultat dobre pripreme i pre-ciznih upustava, {to je preduslov za ostvarenje jedinstvenog na~ina pisanja vi{e autora. Autoripoglavlja su odabrali prema posebnom interesovanju i potvr|enom stru~nom iskustvu, tako dasu bili u mogu}nosti da iznesu najzna~ajnije nau~ne stavove filtrirane stru~no{}u i ume}emlekarskog poziva.

  Rukopis sadr`i vrlo pregledne tabele, lepe grafi~ke priloge, izvanredno dobre fotografijebronhoskopskih nalaza, citolo{ke prikaze, radiolo{ke snimke, rezultate ispitivanja plu}ne funkci-je i sli~no. Veoma ve{to su primenjene mogu}nosti savremene ra~unarske tehnike, tako da tekstzadovoljava visoke estetske i grafi~ke kriterijume.

  Kori{tena je uglavnom savremena literatura i pravilno je navedena. Na osnovu pa`ljivog ~itanja i uvida u tekst rukopisa PULMOLO[KI PRIRU^NIK pod-

  nosim pozitivnu recenziju i smatram da u potpunosti ispunjava uslove da bude objavljen i pred-la`em Nastavno_Nau~nom Vije}u Medicinskog fakulteta u Banja Luci da ga prihvati kaoud`benik.

  PULMOLO[KI PRIRU^NIK }e koristiti lekarima na specijalizaciji razli~itih disciplina(interne medicine, pneumoftiziologije, porodi~ne medicine i onkologije).

  Verujem da }e ova knjiga popuniti prazninu u medicinskoj literaturi, pobolj{ati i olak{atiedukaciju lekara i zdravsvenih radnika mnogih profila, po{to do sada kod nas nije napisana knji-ga sli~nog sadr`aja."

  U Beogradu, 14. februara 2002. godine Recenzent: Dr. Vesna Bo{njak-Petrovi}Profesor Interne medicineMedicinski fakultet, Beograd

 • "Pulmolo{ki priru~nik je napisan na preko 300 stranica sa brojnim slikama, grafikonima itabelama. Problem je obra|en u 13 odvojenih poglavlja.

  Uvodno poglavlje obra|uje anatomiju i fiziologiju respiratornih organa u celini. Ostalapoglavlja obra|uju dijagnostiku i terapiju plu}nih oboljenja. Od anamneze i simptomatologijekoji su osnov za postavljanje dijagnoze, uz mno{tvo ilustracija, obra|eni su fizikalni pregled,rendgenolo{ki pregled uklju~uju}i i detaljno obja{njenje kompjuterizovane tomografije, bron-hoskopije, bakteriologije, histologije i citologije.

  Funkcionalno ispitivanje plu}a preko osnovnih do komplikovanih metoda uz brojnegrafikone, prikazuje zna~aj u terapiji i prognostici plu}nih oboljenja.

  Poglavlje o terapiji, obuhvata medikamentoznu terapiju, razne detalje fizikalne proce-dure, hirur{ke intervencije od jednostavnih do veoma komplikovanih, te zra~nu terapiju.

  Sva poglavlja u knjizi, prikazana su pristupa~no i vrlo stru~no. Knjiga predstavljaizvanredan vodi~ kroz pulmolo{ku problematiku, kako za studente medicine, tako i za svr{enelekare i pulmologe."

  Prof. dr Ru`ica Beljanski-^onki}

  "Pred nama je rukopis Pulmolo{kog priru~nika D