68
modul BOTANIKA morfologija

botanika priručnik

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: botanika priručnik

modul

BOTANIKA

morfologija

Page 2: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 2

morfologija organa organ

dio biljnog organizma koji obavlja određenu funkciju (-e) uglavnom obuhvaća više staničja

VEGETATIVAN biljni organ korijen, stabljika, list i dr.

GENERATIVAN biljni organ cvijet/cvat, plod/sjemenka

Page 3: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 3

morfologija pupa pup (lat. gemma)

zametak organa (npr. lista, cvijeta)

vegetativni pupovi (lisni pupovi) npr. bukva (Fagus sylvatica)

generativni pupovi (cvjetni pupovi) npr. ruža (Rosa sp.)

mješoviti pupovi (sadrže zametke listova i cvjetova) npr. vinova loza (Vitis vinifera)

Page 4: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 4

morfologija pupa prema smjeprema smješštajutaju na izdanku, razlikuju se sljedeći pupovi:

vršni (terminalni) postrani (lateralni, pazušni)

nasuprotni, npr. divlji kesten (Aesculus hippocastanum) izmjenični, npr. obična lijeska (Corylus avellana) u pršljenu, npr. šumski bor (Pinus sp.s)

pupovi mogu biti: pojedinačni u skupinama

Page 5: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 5

morfologija pupa razlikuju se sljedeće posebne vrste pupova:

adventivni pupovi na rubu lista, stabljici i korijenu funkcija - vegetativno razmnožavanje npr. Bryophyllum sp.

bulbili rasplodni pupovi (kad dozriju odvajaju se od matične biljke) funkcija - vegetativno razmnožavanje npr. lukovičasti ljiljan (Lilium bulbiferum), lukovičasta režuha

(Cardamine bulbifera)

Page 6: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 6

morfologija lista list (lat. phyllum)

vegetativan organ funkcija - fotosinteza i transpiracija rast - ograničen

raspored listova nasuprotan

npr. pjegava mrtva kopriva (Lamium maculatum) izmjeničan

npr. kruška (Pyrus communis) u pršljenu

npr. broćika (Galium sp.)

Page 7: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 7

morfologija lista premaprema obliku i funkcijiobliku i funkciji, razlikuju se:

1. supke 2. pravi listovi3. pricvjetni listovi4. pridankovi listovi

Page 8: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 8

morfologija listasupke

1. supka (lat. cotyledon), kotiledon, klicin listić većinom dio sjemenke jednostavnijeg oblika i građe od pravih listova ishranjuje biljku do pojave prvog lista

razlikuju se: jednosupnice (monokotiledone), biljka s jednom supkom

npr. ječam (Hordeum vulgare) dvosupnice (dikotiledone), biljka s dvije supke

npr. jabuka (Malus domestica) višesupnice (polikotiledone), biljka s više supaka (do 25)

npr. smreka (Picea sp.)

Page 9: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 9

morfologija listasupke

klijanje hipogejsko - supke pri klijanju u tlu

npr. kukuruz (Zea mays) epigejsko - pri klijanju se supke pojavljuju nad tlom

npr. grah (Phaseolus vulgaris)

epikotil - članak između supaka i prvih pravih listova hipokotil - donji dio stabljike, između korjenovog vrata i supaka

Page 10: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 10

morfologija listapravi listovi

2. pravi listovia. lisna plojka b. lisna peteljka c. lisno dno ili baza lista

a. lisna plojka cjelovita

npr. dunja (Cydonia oblonga) razdijeljena

npr. celer (Apium graveolens) sastavljena (od lisaka)

npr. rogač (Ceratonia siliqua) - parno perasto sastavljen list

Page 11: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 11

morfologija listapravi listovi

prema obliku plojkeprema obliku plojke, može se razlikovati, primjerice: igličast list

npr. ariš (Larix decidua) lancetast list

npr. maslina (Olea europaea) jajolik list

npr. šimšir (Buxus sempervirens)

prema rubu plojke,prema rubu plojke, može se razlikovati, primjerice: bodljikav list

npr. božikovina (Ilex aquifolium) pilast list

npr. kopriva (Urtica dioica)

Page 12: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 12

morfologija listapravi listovi

nervatura lista - skup žila

paralelna - postrane žile paralelne s glavnom žilom npr. tulipan (Tulipa sp.)

mrežasta - postrane žile se na različite načine granaju perasta, npr. grab (Carpinus betulus) dlanasta, npr. vinova loza (Vitis vinifera) lepezasta (rašljasta), npr. ginko (Ginkgo biloba)

Page 13: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 13

morfologija listapravi listovi

b. lisna peteljka sličnija stabljici nosi plojku

sjedeći listovi - listovi bez peteljke

c. baza lista pričvršćuje plojku za izdanak

Page 14: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 14

morfologija listapravi listovi

palistić izraslina lisne baze, jednostavnije građe od plojke

npr. puzava djetelina (Trifolium repens)

ohreja kožasti ovoj na čvoru (nodiju) lista

npr. dvornik (Polygonum sp.)

rukavac (zalistak) npr. zob (Avena sativa)

Page 15: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 15

morfologija listabrakteje, ljuskavi listovi

3. pricvjetni listovi (brakteje) često se nalaze pri dnu cvjetne ili cvatne osi

npr. kukuruz (Zea mays), anturijum (Anthurium sp.)

4. pridankovi listovi ljuskavi listovi većinom bezbojni ili blijede ili smeđkaste boje funkcija - zaštitna kod lukovica, podanaka i zimskih pupova

npr. luk (Allium cepa)

Page 16: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 16

morfologija listapreobrazbe

razlikuju se sljedeće preobrazbe listova:A. vitica

nastaje preobrazbom listova ili lisaka jednostavna ili razgranjena

npr. krastavac (Cucumis sativus) B. trn

npr. žutika (Berberis vulgaris)C. listovi sukulenata (sukulenti - biljke suhih staništa)

mesnati, funkcija - nakupljanje vode npr. opuncija (Opuntia sp.)

D. listovi mesoždernih biljaka preobraženi u organe za hvatanje životinja, a većinom obavljaju i

fotosintezu npr. rosika (Drosera rotundifolia)

Page 17: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 17

morfologija listaposebne pojave

anizofilija pojava dvaju po veličini različitih listova na istoj biljci

npr. velebilje (Atropa belladona)

heterofilija pojava listova različita oblika na istoj biljci

npr. bršljan (Hedera helix)

gamofilija pojava sraštavanja dvaju nasuprotnih listova

npr. kozokrvina (Lonicera sp.)

Page 18: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 18

morfologija stabljike stabljika (lat. caulis)

vegetativni organ većinom iznad tla

može biti u tlu, djelomično ili potpuno u vodi ili iznad vode rast – neograničen

a. čvorovi, nodiji (lat. nodus) kratki i odebljali dijelovi stabljike

b. članci, internodiji

Page 19: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 19

morfologija stabljike zeljasta stabljika

npr. puzajuća ivica (Ajuga reptans) drvenasta stabljika

drvo npr. smokva (Ficus carica)

polugrm npr. lavanda (Lavandula sp.)

grm npr. ružmarin (Rosmarinus officinalis)

Page 20: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 20

morfologija stabljike prema naprema naččinu rastainu rasta stabljike, razlikuju se: biljke uspravnog rastabiljke uspravnog rasta

npr. suncokret (Helianthus annuus) biljke puzajućeg rasta

npr. bundeva (Cucurbita maxima) biljke penjačice

npr. vinova loza (Vitis vinifera)

Page 21: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 21

morfologija stabljike busanje

pojava grananja stabljike iz nekoliko podzemnih zbliženih čvorova

većinom kod trava

rozeta pojava "ruže" listova kratki članci u donjem dijelu stabljike

npr. maslačak (Taraxacum officinale)

Page 22: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 22

morfologija stabljike prema naprema naččinu grananja stabljikeinu grananja stabljike,, razlikuje se: monopodijalno grananje

glavna os raste jače nego bočne osi npr. breza (Betula pendula)

simpodijalno grananje bočne osi rastu jače nego glavna os glavna os može nakon stvaranja bočnih osi posve prestati s rastom

npr. platana (Platanus acerifolia)

Page 23: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 23

morfologija stabljike posebne vrste nadzemnih stabljika posebne vrste nadzemnih stabljika1. vlat

zeljasta stabljika kod trava u pravilu šuplja (osim kod kukuruza, sirka, šećerne trske i dr. )

2. batvo zeljasti stabljika bez listova na vrhu nosi cvijet ili cvat

npr. tratinčica (Bellis perennis)3. vriježa, stolon (lat. stolonis)

vodoravna djelom podzemna, a dijelom nadzemna puzajuća stabljika izduženih članaka i reduciranih listova

funkcija - vegetativno razmnožavanje npr. jagoda (Fragaria sp.)

Page 24: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 24

morfologija stabljike posebne vrste podzemnih stabljika posebne vrste podzemnih stabljika

funkcija - spremanje hranjivih tvari i vegetativno razmnožavanje 1. lukovica (lat. bulbus)

rust ograničen na jednu vegetacijsku sezonu npr. luk (Allium cepa)

2. podanak (lat. rhizoma) nalik na korijen, uglavnom raste paralelno s površinom tla vrh podanka završava pupom iz kojeg se svake godine razvija

nadzemna stabljika npr. perunika (Iris sp.)

3. gomolj (lat. tuber) nastaje na krajnjem dijelu podzemnih vriježa debljanjem članaka

npr. krumpir (Solanum tuberosum)

Page 25: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 25

morfologija stabljikepreobrazbe

razlikuju se sljedeće preobrazbe stabljike:A. trn (lat. spina)

šiljasta, kruta tvorevina npr. bagrem (Robinia pseudacacia)

B. vitica nitasti i izduženi dio stabljike

npr. grašak (Pisum sativum) C. filokladij (lat. phyllocladium)

nalik na list, na gornjoj strani filokladija se javljaju cvjetovi npr. mekolisna veprina (Ruscus hypoglossum)

D. kladodij (lat. cladodium) preobrazba stabljike u plosnato raširene izdanke listolikog oblika

npr. kod opuncije (Opuntia sp.)

Page 26: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 26

morfologija korijena korijen (lat. radix)

vegetativan, većinom podzemni organ može biti i nadzemno ili pak u vodi

rast - neograničen pojavljuje se kod kopnenih biljaka (prvi put kod papratnjača)

korijenov sustav a. glavni korijen b. bočno ili postrano korijenje (iste građe i funkcije kao i glavni korijen)

korijenov vrat - mjesto gdje korijen prelazi u u stabljiku

Page 27: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 27

morfologija korijena funkcija korijena

primanje vode i anorganskih tvari iz tla korjenove dlačice - važne za navedenu funkciju korijena

spremanje pričuvnih (rezervnih) tvari učvršćivanje biljke

Page 28: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 28

morfologija korijena prema oblikuprema obliku, može se razlikovati, primjerice:

vretenast korijen npr. mrkva (Daucus carota)

kuglast korijen npr. rotkvica (Raphanus sativus var. sativus)

čupav korijen npr. pšenica (Triticum aestivum)

Page 29: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 29

morfologija korijenaadventivno korijenje

adventivno korijenjeposebna vrsta korijena

na donjoj strani stabljikenpr. bršljan (Hedera helix)

ispod čvorova (nodija) stabljikenpr. kukuruz

na listovima, lukovicama i dr.

Page 30: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 30

morfologija korijenapreobrazbe

razlikuju se sljedeće preobrazbe korijena:1. dišno korijenje 2. haustorije 3. korjenovi gomolji 4. korjenovi izdanci

Page 31: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 31

morfologija korijenapreobrazbe

1. dišno korijenje kod nekih močvarnih i vodenih biljaka

npr. močvarni taksodij (Taxodium distichum)

funkcija - opskrbljivanje korijena zrakom 2. haustorije

kod poluparazitskih i parazitskih biljaka npr. imela (Viscum album)

funkcija - opskrbljivanje hranjivima iz biljke domadara

Page 32: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 32

morfologija korijenapreobrazbe

3. korjenovi gomolji rezervne tvari se gomilaju u bočnom korjenju koje

deblja npr. georgina (Dahlia sp.)

funkcija-vegetativno razmnožavanje i prezimljavanje 4. korjenovi izdanci

većinom na reznicama nastaju nakon ranjavanja (rjeđe spontano) iz

adventivnih pupova npr. ruže, voćke i dr.

Page 33: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 33

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača cvijet (lat. flos)

nerazgranjeni izdanak s preobraženim listovima rast - ograničen funkcija - oprašivanje i oplodnja

1. cvjetna stapka2. čaška3. vjenčić

čaška i vjenčić čine ocvijeće (lat. perianthium)4. tučak5. prašnik

Page 34: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 34

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

1. cvjetna stapka nosi cvijet (dio stabljike) nalazi se neposredno ispod cvjetišta (cvjetne lože)

↓ pri vrhu cvjetne stapke za cvjetište su pričvršćeni svi dijelovi cvijeta

sjedeći cvjetovi - bez cvjetne stapke

Page 35: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 35

morfologija cvijetakod kritosjemenjača2. čaška (lat. calyx)

sastoji se od lapova (lap - lat. sepalum) većinom zeleni listovi mogu biti slobodni ili međusobno srasli u pravilu otpadaju nakon cvjetanja

lapovi ostaju na plodu, npr. jabuka

štiti unutrašnje dijelove cvijeta

Page 36: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 36

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

3. vjenčić (lat. corolla) sastoji se od latica (latica - lat. petalum)

↓ listići raznih boja

štiti unutarnje dijelove cvijeta oprašivanje - indirektno (boja, oblik, miris i dr.)

latice slobodne → prostolatičan cvijet srasle → sulatičan cvijet

Page 37: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 37

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača perigon

ocvijeće u kojega su latice i lapovi jednaki po boji i obliku npr. ljiljan (Lilium sp.)

goli cvijetovi cvjetovi bez ocvijeća

npr. lijeska (Corylus avellana)

Page 38: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 38

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

pravilan (aktinomorfan) cvijet cvijet ima nekoliko (2 i više) ravnina simetrije

npr. cvijet kupusnjača ima 4 jednake latice 2 ravnine simetrije

nepravilan (zigomorfan) cvijet cvijet ima jednu ravninu simetrije

npr. cvijet mahunarki ima 5 latica, od kojih su 2 jednake 1 ravnina simetrije samo 2 latice čine 1 ravninu simetrije

Page 39: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 39

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

4. tučak (lat. pistillum) ženski spolni organ sastoji se od jednog ili više plodnih listova

slobodni ili međusobno sraslia. plodnicab. vrat

može nedostajati

c. njuška

Page 40: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 40

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

ginecej (lat. gynoeceum) skup svih tučkova jednog cvijeta

a. apokarpni ginecej cvijet ima jedan ili više slobodnih plodnih listova od kojih svaki

tvori zaseban tučak → cvijet s nekoliko tučkova npr. šumarica, anemona

b. sinkarpni ginecej cvijet ima jedan ili više međusobno sraslih plodnih listova koji

tvore jedan tučak npr. tulipan (Tulipa sp.)

Page 41: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 41

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

prema smjeprema smješštaju plodnice u cvijetutaju plodnice u cvijetu,, razlikuje se

a. podrasla plodnicab. obrasla plodnicac. nadrasla plodnica

Page 42: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 42

morfologija cvijeta kod kritosjemenjačaa. podrasla plodnica

smještena pri dnupri dnu cvjetišta i djelomično ili potpuno s njime srasla ostali dijelovi cvijeta (npr. latice) su položeni iznad plodnice

npr. kruška (Pyrus communis)b. obrasla plodnica

smještena pri dnupri dnu cvjetišta i nije s njime srasla ostali dijelovi cvijeta su iznad ili u istoj ravnini s plodnicom

npr. trešnja (Cerasus avium)c. nadrasla plodnica

smještena na na cvjetištu ostali dijelovi cvijeta su položeni ispod plodnice

npr. kupus (Brassica oleracea var. capitata)

Page 43: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 43

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača5. prašnici

prašnik (lat. stamen) muški spolni organ funkcija - stvara pelud, odnosno peludna zrnca sastoji se od jednog ili više prašničkih listova

a. prašnicab. prašnička nit

andrecej (lat. androeceum) skup svih prašnika jednog cvijeta

Page 44: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 44

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

dvospolan cvijet cvijet koji sadrži prašnike i tučak

jednospolan cvijet cvijet koji sadrži samo prašnike ili samo tučak (-ove)

Page 45: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 45

morfologija cvijeta kod kritosjemenjača

jednodomna biljka biljka, odnosno biljna vrsta koja na istoj jedinkina istoj jedinki sadrži

jednospolne cvjetove (muške i ženske) npr. orah (Juglans regia)

dvodomna biljka biljka, odnosno biljna vrsta koja ima jednospolne

cvjetove na odvojenim jedinkamana odvojenim jedinkama npr. kivi (Aktinidia sp.)

Page 46: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 46

cvatovi cvat (lat. inflorescentia)

skup cvjetova poredanih na kraju duže ili kraće osi, odnosno razgranjenja

prema poretku cvjetova na cvatnoj osiprema poretku cvjetova na cvatnoj osi, razlikuju seI. grozdasti cvatovi

a) jednostavni grozdasti cvatovib) sastavljeni grozdasti cvatovi

II. račvasti cvatovi

Page 47: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 47

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

I. grozdasti (racemozni) cvatovi glavna os neograničeno raste glavna os - skraćena ili produžena glavna os stvara postrane osi na kojima se razvijaju

cvjetovi način pojavljivanja cvjetova

od osnovice cvata prema vrhu ako je glavna os produžena

s vanjske strane prema središtu ako je glavna os skraćena i proširena

Page 48: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 48

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

I. grozdasti cvatovi a) jednostavni grozdasti cvatovi1. grozd 2. klas3. maca / resa 4. klip 5. štitac 6. gronja 7. glavica

Page 49: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 49

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

1. grozd cvjetovi s cvjetnom stapkom

npr. bagrem (Robinia pseudacacia)2. klas sjedeći cvjetovi

npr. srednji trputac (Plantago media)3. maca / resa cvatna os mekana, savitljiva jednospolni cvjetovi

npr. obična breza (Betula pendula) - resa npr. vrba iva (Salix caprea) - maca

Page 50: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 50

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

4. klip debela cvatna os zalistak

npr. anturijum (Anthurium sp.)5. štitac glavna os skraćena pri dnu cvata većinom ovoj cvjetne stapke podjednako dugačke i izbijaju iz jednog

mjesta npr. bršljan (Hedera helix)

Page 51: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 51

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

6. gronja cvjetne stapke donjih cvjetova duže, a gornjih kraće cvjetovi gotovo u istoj ravnini

npr. kruška (Pyrus communis)

7. glavica cvatna os skraćena sjedeći cvjetovi

npr. suncokret (Helianthus annuus)

Page 52: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 52

raspodjela cvatovagrozdasti cvatovi

I. grozdasti cvatovi b) sastavljeni grozdasti cvatovi

ogranci cvata koji se odvajaju od glavne cvatne osi su razgranjeni

na ograncima cvata pojavljuju se cvatovi sličnijednostavnim cvatovima

1. sastavljeni klas npr. pšenica (Triticum aestivum)

2. sastavljeni štitac npr. mrkva (Daucus carota)

Page 53: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 53

raspodjela cvatovaračvasti cvatovi

II. račvasti (cimozni) cvatovi glavna os cvata rano završava rast vršni cvijet - pri vrhu glavne osi ispod vrha glavne cvatne osi se pojavljuju dvije ili više

suosi koje nadvisuju glavnu os, a završavaju cvjetom način pojavljivanja cvjetova:

od središta cvata prema rubovima od vrha cvata prema osnovici

npr. oskoruša (Sorbus domestica), perunika (Iris sp.) i dr.

Page 54: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 54

morfologija ploda kod kritosjemenjača

plod (lat. fructus) nastaje nakon oplodnje iz plodnice cvijeta

ponekad se razvija iz drugih dijelova cvijeta ili iz cvata

štiti sjeme i pomaže njegovom raznošenju

1. sjemenka (-e) 2. usplođe (perikarp)

Page 55: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 55

morfologija ploda kod kritosjemenjača1. sjemenka

klica biljke privremeno u stadiju mirovanja nastaje nakon oplodnje iz sjemenog zametka (plodnice) funkcija - spolno (generativno) razmnožavanje različitog oblika većinom smeđecrvene i sive boje

jednobojne i šarene sjemenke veličina ne mora biti u skladu s veličinom biljke unutarnji dio ploda

kod golosjemenjača - sjemenke na otvorenim plodničkim listovima

npr. bor

Page 56: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 56

morfologija ploda kod kritosjemenjača

2. usplođe (perikarp) vanjski dio ploda nastaje iz stijenke plodnice

Page 57: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 57

raspodjela plodova kod kritosjemenjača

I. POJEDINAČNI a. suhi

i. višesjemeni, većinom pucavciii. jednosjemeni, većinom nepucavci

b. mesnatiII. SKUPNI

Page 58: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 58

raspodjela plodova kod kritosjemenjača

I. pojedinačni a. suhi

i. višesjemeni, većinom pucavci "pucaju" tijekom dozrijevanja

1. tobolac2. mjehur3. mahuna 4. komuška 5. komuščica

Page 59: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 59

raspodjela plodova kod kritosjemenjača

1. tobolac npr. perunika (Iris sp.)

2. mjehur puca uzduž trbušnog šava

npr. kukurijek (Helleborus sp.)3. mahuna puca pomoću dva zaklopca

npr. grah (Phaseolus vulgaris)

Page 60: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 60

raspodjela plodova kod kritosjemenjača4. komuška dva (ili više) puta duža nego šira po sredini pregrađena nepravom pregradom na dva

pretinca npr. uljana repica (Brassica napus subsp. oleifera)

5. komuščica duga je koliko i široka

npr. rusomača (Capsella bursa-pastoris)

Page 61: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 61

raspodjela plodova kod kritosjemenjačaI. POJEDINAČNI

a. suhi ii. višesjemeni, većinom pucavci

6. roška7. pšeno8. orah9. oraščić10. žir11. perutka

Page 62: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 62

raspodjela plodova kod kritosjemenjača6. roška pri vrhu ima tvorbu (lat. pappus) u obliku ljuščica ili

dlačica koja služi širenju sjemena npr. maslačak (Taraxacum officinale)

7. pšeno usplođe je sraslo sa sjemenkom

npr. raž (Secale cereale)8. orah kožastog ili drvenastog usplođa

npr. lijeska (Corylus avellana) - plod je poznat pod imenom lješnjak

9. oraščić drvenastog usplođa

npr. lipa (Tilia sp.)

Page 63: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 63

raspodjela plodova kod kritosjemenjača10. žir pri osnovi obavijen čaškastom izraslinom -

kupulom npr. hrast (Quercus sp.)

11. perutka usplođe ima kožastu opnu ili krilo koje služi

raznošenju sjemena npr. javor (Acer sp.)

Page 64: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 64

raspodjela plodova kod kritosjemenjačaI. POJEDINAČNI

b. mesnati 1. boba2. koštunica3. hesperidij4. tikva5. jabuka6. jagoda7. šipurak8. mnogokoštunica

Page 65: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 65

raspodjela plodova kod kritosjemenjača1. boba sadrži jednu ili više sjemenka

npr. paprika (Capsicum annuum)

2. koštunica usplođe može biti mesnato, ali i suho

npr. orah (Juglans regia)

3. hesperidij suvrst bobe

npr. limun (Citrus limonium)

Page 66: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 66

raspodjela plodova kod kritosjemenjača4. tikva nastaje iz (podraslepodrasle) plodnice i cvjetišta

npr. krastavac (Cucumis sativus)5. jabuka središnji dio (sastavljen od nekoliko pretinaca sa sjemenkama) je

nastao iz (podraslepodrasle) plodnice mesnati dio je nastao iz cvjetišta

npr. kruška (Pyrus communis)6. jagoda u tvorbi tog ploda sudjeluje (ispupčeno) cvjetište na

kojem je smješteno mnogo tučaka (plodnica) iz svake (podraslepodrasle) plodnice razvije se po jedan sitni oraščić

npr. jagoda (Fragaria sp.)

Page 67: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 67

raspodjela plodova kod kritosjemenjača7. šipurak u tvorbi tog ploda sudjeluje (udubljeno) cvjetište

npr. ruže

8. mnogokoštunica sadrži mnogo koštunica

npr. malina (Rubus idaeus)

Page 68: botanika priručnik

BOTANIKASveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet 68

raspodjela plodova kod kritosjemenjačaII. skupni

većinom se razvijaju iz cvatova 1. sikonij (smokva) iz plodnica cvjetova nastaju oraščići

npr. smokva (Ficus carica)

2. dudinja iz plodnica cvjetova nastaju koštunice

npr. dud (Morus sp.)