Prevencija dekubitusa

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Prevencija dekubitusa

 • A P U P A Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa

  Prevencija dekubitusa Informativna broura za pacijente sa

  dekubitusom i lica koja brinu o njima

  2011

  Prevedeno 2013

 • APUPA - Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa, 2011, Prevedeno 2013 2

  Predgovor Tema dekubitus (dekubitalni ulkus, rana od leanja) pojavljuje se, kao veoma znacajna u naem drutvu, s obzirom na ocekivani porast starijeg (preko 65 godina) stanovnitva u budunosti. Takodje, i obzirom na povecan broj oboljenja koja dovode do dekubitusa (neurolska, povrede), sto oznacava dekubitus kao brzo rastui problem. Treci vazan faktor je uvek nedovoljan broj strucnih lica za strucnu pomoc i negu. Blagovremeno i pravilno preduzete preventivne mere mogu da spree nastanak dekubitusa. Preventivnim merama, dobrom negom i lecenjem, obolela lica se tite od bolova, patnje i ozbiljnog smanjenja kvaliteta ivota, a lica koja brinu o njima od dodatne nege. Kvalitetnom prevencijom mogu se dugorono utedeti vrlo znaajni izdaci, koji su za lecenje dekubitalnih rana. Ove izdatke moraju da snose obolela lica kao i zdravstveni sistem. Ova broura je skup informacija u cilju upoznavanja sa temom dekubitus. Posebna panja u ovoj brouri je posveena prevenciji (spreavanju) dekubitalnog ulkusa. Moda se sami ve bavite negom osoba koje su ugroene dekubitusom ili ste na sopstvenom telu iskusili dekubitalni ulkus i znate koliko je tesko lecenje a samim tim, koliko je znacajna prevencija! Sadraji su izvedeni iz meunarodnih smernica kao i iskustava strunih lica i treba da poslue kao objektivna i nezavisna osnovna informacija za obolele, lica koja brinu o njima i sva zainteresovana lica. Informacije u vezi izrade ove broure moete nai u izvetaju o projektu na naoj internet prezentaciji. Celokupan tekst je sastavljen u mukom rodu zbog lake itljivosti, ali podrazumeva sve polove. Profesionalni prevodilac je bio zaduen za prvi prevod broure. U nastavku rada, za kontrolu prevoda zahvaljujemo se volonterskim lektorima: Serbian Wound Healing Society President: Prim. Dr. Javorka Delic Belgrade, Serbia http://www.lecenjerana.com

  Milic Sanja Leiterin Pflege- und Betreuungsteams Haus St. Elisabeth, Caritas der Erzdizese Wien 1190 Wien, Nuwaldgasse 10-12 E-Mail: sanja.milic@caritas-wien.at Terezija Bosnjak, DGKS, Onkologische Tagesklinik Krankenhaus der Barmherzigen Brder Wien Kontakt adresa APUPA - Austrian Pressure Ulcer Prevention Association sterreichische Gesellschaft fr Dekubitusprvention Postfach 38 1022 Wien www.apupa.at

 • APUPA - Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa, 2011, Prevedeno 2013 3

  Sadraj 1 Dekubitus ................................................................................................................... 4

  2 Podela u kategorije.................................................................................................... 5

  2.1 Kategorija I ......................................................................................................... 5

  2.2 Kategorija II ........................................................................................................ 5

  2.3 Kategorija III....................................................................................................... 5

  2.4 Kategorija IV....................................................................................................... 6

  3 Faktori rizika za nastanak dekubitalnog ulkusa.................................................... 6

  3.1 Unutranji faktori ................................................................................................ 6

  3.2 Spoljni faktori ..................................................................................................... 6

  4 Opta preventivna nega ............................................................................................ 7

  4.1 Pokretljivost i samostalnost................................................................................. 7

  4.2 Promene poloaja ................................................................................................ 9

  4.3 Ishrana............................................................................................................... 12

  4.4 Nega tela i koe................................................................................................. 12

  4.5 Lekovi ............................................................................................................... 13

  5 Napomena za itaoca .............................................................................................. 14

  6 Izvori ........................................................................................................................ 16

  7 Dodatna literatura................................................................................................... 16

 • APUPA - Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa, 2011, Prevedeno 2013 4

  1 Dekubitus

  Struni izraz dekubitus oznaava dekubitalni ulkus ili tzv. ranu od leanja ,ranu od pritiska. Pod tim se misli na oteenje koe izazvano pritiskom ili silama smicanja. Pored toga, postoje i drugi faktori rizika koji su od velikog znaaja pri nastanku dekubitusa. Posledica hronicnog pritiska je nedovoljna ili smanjena prokrvljenost koe i tkiva ispod koe, uz opasnost od nastanka dekubitalnog ulkusa. Oteenja usled pritiska mogu biti prouzrokovana npr. od dueka, nabora na aravu, obue itd. Ako na odreenim delovima tela u duem vremenskom periodu lei suvie velika teina, onda se koa i unutranje tkivo pritiskaju. Zbog toga krv u tom delu ne moe dovoljno da cirkulie,tj postoji smanjena prokrvljenost tkiva. Tkivo se nedovoljno snabdeva kiseonikom i hranljivim materijama i dolazi do oteenja tog dela koe. Sile smicanja nastaju npr. ako lice prilikom sedenja usled gravitacije klizi na dole, dok koa ostaje u prvobitnom poloaju. To dovodi do pomeranja slojeva koe. Ovo stanje moe dovesti do istezanja ovih slojeva i na kraju do njihovog kidanja. Dekubitus se u principu moe razviti na bilo kom delu tela. Posebno su ugroeni delovi tela poput krsne kosti, pete, zgloba kuka, potiljka ili lopatica ramena (vidi sliku 1). Pored toga, dekubitalni ulkus ne nastaje samo na povrini koe, on moe da se razvije i u dubljim slojevima tkiva. Zavisno od stepena oteenja koe, dekubitus se deli u kategorije (vidi poglavlje 2). Prvi znak ve nastalog dekubitusa je postojanje crvenila koze kojeje stalno (eritroza koze), koje se zadrava. Proverava se testom pritska prstom, (vidi kategoriju I Test pritiskom prsta) nekog dela koe.

  Slika 1: Posebno ugroena mesta na koi u leeem i sedeem poloaju

 • APUPA - Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa, 2011, Prevedeno 2013 5

  2 Podela u kategorije

  APUPA se u pogledu podele dekubitalnog ulkusa ravna prema kategorijama/stepenima meunarodnih smernica za prevenciju dekubitusa od strane European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) kao i National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP). 2.1 Kategorija I

  Vidljivo je crvenilo koje ne nestaje ni nakon dueg rastereenja tog dela koe ili kod testa pritiskom prsta. Ovde je ve znaajno oteen gornji sloj koe. Test pritiskom prsta: Taj (pocrveneli) deo koe nakon kratkog, vrstog pritiska prstom ne postaje beo, ve i dalje ostaje crven. Ovde postoji oteenje odn. Dekubitus I stepena. Ako koa opet dobije belu boju, onda je velika verovatnoa da jo nije nastao dekubitus, ali se izriito preporuuje paljivo posmatranje. U ovoj kategoriji se moraju preduzeti hitne protivmere! Samo jednostavnim rastereenjem pogoenog dela koe moe se spreiti dalji razvoj dekubitusa! To znai da osoba mora da se postavi u drugi sedei ili leei poloaj odnosno pogoeni deo koe mora se rasteretiti. Obratite se nekom zdravstvenom radniku/ bolniaru ili lekaru, oni e vas posavetovati u pogledu promena poloaja, potrebnih pomonih sredstava kao i ostalih mera. Rastereenje, odnosno uklanjanje pritiska, znai da pogoeni deo koe ne nalee na podlogu (kost, duek, tapacirung, obuu, ). To se postie promenom poloaja ili potpornim postavljanjem u okruenju. Primer rastereenja na peti: Obolela osoba se ili okree na stranu tako da peta lei slobodno ili se ispod lista noge stavlja jastui i peta tada takoe lei slobodno. Vodite rauna da pomona sredstva koja se upotrebljavaju zbog pritiska ne dovedu do ugroavanja koe na drugim mestima. 2.2 Kategorija II

  Postoji povrinska rana, slino ogrebotini ili pliku. Kod ove i u svim sledeim kategorijama ve postoji rana, koja treba da se shvati ozbiljno i da se lei. U ovoj situaciji je neophodno! ukljucivanje profesionalne nege i lecenje od strane lekara ili drugog medicinskog radnika. 2.3 Kategorija III

  U ovoj kategoriji su zahvaeni dodatni slojevi koe i masno podkozno tkivo, koje lei ispod i postoji mogunost stvaranja depova (podruja sa ranama ispod koe) u rani.

 • APUPA - Austrijsko drutvo za prevenciju dekubitusa, 2011, Prevedeno 2013 6

  2.4 Kategorija IV

  Oteenje je zahvatilo sve slojeve koe i tkivo ispod zajedno sa miiima i kostima. Ovde dolazi do nekroze, takozvanog odumiranja tkiva. 3 Faktori rizika za nastanak dekubitalnog ulkusa

  Faktori rizika dele se na takozvane unutranje (endogene) i spoljne (egzogene) faktore. Ovi dodatni faktori, pored primarnih uzroka kao to su sile pritiska i smicanja (od obue, odee, nakita, ), u duem vremenskom periodu, u znatnoj meri doprinose nastajanju dekubitusa. 3.1 Unutranji faktori Smanjena pokretljivost Isuivanje koze (kseroza) i nakupljanje tenosti (edemi) Pothranjenost, neuhranjenost (kaheksija) / gojaznost (adipositas) Nemogunost kontrole mokrae i stolice (inkontinencija) Infekcije, druga teka oboljenja Poreme