Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  1/24

  PREVENCIJA DEVIJANTNIH OBLIKA PONAANJA

  Seminarski rad izSocijalne psihologije

  www.maturski.org

  http://www.maturski.org/http://www.maturski.org/
 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  2/24

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  3/24

  1. UVOD

  Re( 3deijacija4 !oti(e od %atinske re(i deviation, "to zna(i odstu!anje od uo&i(ajene

  !utanje i%i skretanje nekog te%a sa soje !utanje i%i !raca.

  Deijantno !ona"anje definisano je u odnosu na dru"tene norme5 a ne u odnosu na

  strukturu %i(nosti. 6ermin devijantno ponaanje ezuje se za se o&%ike !ona"anja koji u

  zna(ajnoj meri odstu!aju od o!"te!ri)a7eni) rednosti5 normi i !rai%a !ona"anja jedne

  zajednice i izazia drutvenu reakciju neodobravanja. ,ostoji e%iki &roj raz%i(iti) odstu!anja

  od dru"teno dozo%jenog kodeksa !ona"anja5 !o(e od r%o &ezaz%eni) 8!o%a(enje i%i izo%acija

  !ojedinca95 do eoma o!asni) 8ugro:aanje :iota drugi) %judi9. ;ako to odstu!anje od !roseka

  mo:e &iti odstu!anje u !ozitinom i u negatinom smeru5 uodi se i kriterijum drutvene

  reakcije5 !a se isti(e da je re( o

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  4/24

  2. DEFINICIJA DEVIJANTNO !ONA"ANjA

  Definisanje deijantnog !ona"anja sa stanoi"ta dru"teni) normi i dru"tene reakcije5

  ima odre@ene !rednosti i ograni(enja. ,re sega5 deijantno !ona"anje definisano je u odnosu na

  dru"tene norme5 a ne u odnosu na strukturu %i(nosti. ,ona"anje koje je !si)oti(no5 definisano je

  u odnosu na njegou zaisnost od strukture %i(nosti. ,rema tome5 !ato%ogija %i(nosti nije !redmet

  socio%ogije deijantnog !ona"anja. Oaj sta samo ograni(aa i utr@uje socio%o"ki !ristu!

  deijantnom !ona"anju5 a%i ni u kom s%u(aju ne zna(i negiranje zna(aja !si)o%o"kog is!itianja

  strukture %i(nosti. Veroatnije je da mnoga deijantna !ona"anja jesu !ona"anja k%ini(ki

  norma%ni) %judi5 i o&rnuto5 da e7ina %i(nosti koja ima menta%ne !oreme7aje5 sojim !ona"anjem

  ne kr"i dru"tene norme. &og toga je !otre&no da se !ato%o"ko i deijantno !ona"anje defini"u.

  Sa sociolokog stanovita5 deijantno !ona"anje je sako %judsko !ona"anje koje uzna(ajnijoj meri odstu!a5 odnosno kr"i dru"tene norme jedne zajednice i izazia dru"tenu

  reakciju neodo&raanja. Deijantno !ona"anje o&u)ata ono "to !ojedinac (ini i ono "to on mis%i5

  njegoe staoe5 kao i njegoa ose7anja. Dru"to je naji"e zainteresoano za ono "ta %judi (ine.

  &og toga se i socio%ogija deijantnosti skoro isk%ju(io &ai deijacijama kao %judskim

  akcijama.

  Ameri(ki socio%og 0din emert smatra da je (injenje samo jedan id deijantnog

  !ona"anja. 6aj s!o%ja"nji as!ekt mo:e da uzme raz%i(ite o&%ike? s!o%ja"nja er&a%na deijacija i

  s!o%ja"nja neer&a%na deijacija. ,ored s!o%ja"njeg ida deijacije5 emert izdaja i unutra"nju

  sim&o%i(ku deijaciju>odstu!aju7e staoe i emocije5 naro(ito u odnosu na zna(enje koje oni

  imaju za oso&u koja i) do:i%jaa.

  U odnosu na dru"tene norme5 samo ona !ona"anja koja zna(ajnije odstu!aju i%i kr"e

  dru"tene norme5 naziaju se deijantnim. Dru"tena reakcija je tako@e !ojam kojim se defini"e

  deijantno !ona"anje. Odstu!anje od dru"teni) normi izazia dru"tenu reakciju neodo&raanja.

  Oa reakcija se ostaruje na raz%i(ite na(ine5 a%i uek ima za ci%j da !ojedinca koji se deijantno

  !ona"a5 !rimora da se !ona"a u sk%adu sa dru"tenim za)teima. Odstu!anje od dru"teni) normi

  !ostaje deijantno uko%iko je kao tako i ozna(eno od strane dru"ta. ;r"enje dru"teni) normi

  mo:e da ugrozi odnose u zajednici5 kao i samu dru"tenu zajednicu.

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  5/24

  #. D$U"TVENE NO$%E I DEVIJANTNO&T

  Dru"tene norme imaju odre@ena sojsta koja su &itna za ana%izu deijantnog !ona"anja5

  definisanog kao kr"enje ti) normi.Drutvene norme5 kao deo ku%ture5 r"e funkciju !rinude i

  kontro%e nad !ojedincem i ograni(aaju mogu7e arijacije u !ona"anju. aja:nije dru"tene

  norme5 sa stanoi"ta is!itianja dru"tene deijacije5 jesu norme koje su !oezane sa dru"tenim

  institucijama 8!orodi(ne5 re%igiozne5 !o%iti(ke5 ekonomske9.

  ;r"enje dru"teni) normi5 "teti interesima dru"ta5 !a izazia dru"tenu reakciju5 koja se

  izra:aa raz%i(itim merama. Jedna od ti) mera jestesankcija. ,rao je naja:nija rsta dru"teni)

  normi5 (ije sankcije !rimenjuje dr:aa sojim a!aratom si%e5 "tite7i interese %adaju7e k%ase.

  Dru"tene norme koje se staraju u neorganizoanim dru"tenim zajednicama nastaju

  s!ontano. Bora%ne norme su naja:nija rsta oi) dru"teni) normi5 jer dru"to oe norme

  smatra neo!)odnim za o!stanak i do&ro&it dru"ta. Drutvene normeu odnosu na dru"tenerednosti5 !rai%a su !ona"anja kojima je mogu7e dosti7i :e%jene ci%jee jedne ku%ture i%i de%a te

  ku%ture. ;ada se radi o dru"tenim deijacijama5 n!r. krimina%itetu5 oaj odnos se rea%izuje tako

  "to krii(ni zakon za&ranjuje neka !ona"anja5 kao sto su u&ista5 si%oanje5 kra@a5 i na taj na(in

  "titi !ri)a7ene dru"tene rednosti. Cesti su i s%u(ajei konf%ikta normi koje !ri)ataju raz%i(ite

  dru"tene gru!e. U s%o:enijim i dinami(nijim dru"tima raste &roj gru!a sa raz%i(itim normama5

  tako da se !ojedinac se i"e suo(aa sa su!rotnim i%i konf%iktnim normama i dru"tenim

  u%ogama. aisno od toga kojoj gru!i (ini%ac !ri!ada5 isto !ona"anje mo:e &iti deijantno i

  nedeijantno.

  U saremenoj %iteraturi !ose&no se ras!ra%ja o dru"tenim normama i dru"tenim

  institucijama5 kao us%oima za nastajanje dru"teni) deijacija. aime5 jedno de%o je deijantno

  samo ako !ostoji normatino !rai%o koje ga (ini takim. ,romenom dru"teni) normi5 menjaju

  se i o&%ici i u(esta%ost deijacija. ;ao !os%edica taki) !romena5 jedno !ona"anje koje je &i%o

  za&ranjeno5 mo:e da !ostane odo&reno.

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  6/24

  '. $E!$E&IJA U VIDU &OCIJA(NE )ONT$O(E

  Dru"tena reakcija na deijacije5 o&u)ata se o&%ike i na(ine na koje !ojedinci5 gru!e i%i

  organizoano dru"to izra:aaju soje neodo&raanje !rema !ojedincu i%i gru!i koja je !rekr"i%a

  neke dru"tene norme. Smisao dru"tenog reagoanja je u tome da !ojedinca5 koji je sojim

  !ona"anjem !rekr"io odre@enu normu5 !risi%i da !o"tuje o!"tea:e7e rednosti i norme.

  Dru"teno reagoanje se uek sastoji u !rimeni neke sankcije. ,ojam dru"tene reakcije

  o&u)ata raz%i(ite o&%ike %judske aktinosti5 koje se naziaju socijalna kontrola. U sakom

  dru"tu !ostoje me)anizmi socija%ne kontro%e5 z&og toga "to uek !ostoji mogu7nost da

  !ojedinci i%i gru!e !rekr"e norme dru"tenog :iota. adatak socija%ne kontro%e je da osigura

  !ostu!nost5 tj. da s!re(i radika%ne !romene. 6o !osti:e tako "to se od %judi za)tea !ona"anje u

  sk%adu s ustano%jenim i !ri)a7enim !rai%ima !ona"anja. ,ostoje dva osnovna naina kontrole

  !ona"anja !ojedinaca i gru!a5 a to su?

  1. u!otre&a si%e i

  2. ustano%jaanje rednosti i normi koje %judi tre&a da !riate kao !rai%a !ona"anja.

  %ani o&%ici socija%ne kontro%e5 koji !ostoje u skoro sim dru"tima su? o&i(aji5 !rao5

  re%igija i as!itanje. Saki od oi) o&%ika ima soje metode5 !redstanike i sredsta5 a neki od

  nji) i organizacije uz !omo7 koji) s!roode kontro%u. Sistem socija%ne kontro%e !redsta%ja samo

  jedan deo kontro%e koju dru"to s!roodi da &i se !o"toa%e rednosti i norme koje u njemu

  !ostoje.

  '.1. O*(ICI &OCIJA(NE )ONT$O(E

  Socija%na kontro%a mo:e &iti?

  1.ne+or,a-na > manifestuje se u raz%i(itim o&%icima i s!roodi se !omo7u neforma%ni) sankcija

  8ismejaanje5 !rezir5 izo%acija5 neodo&raanje...9. Osnoni o&%ici neforma%ne socija%ne kontro%e

  su o&i(aji5 mora% i jano mnjenje. Oa kontro%a !redsta%ja reakciju neorganizoani) dru"teni)

  gru!a5 s!ontana je i ne!osredno izazana deijacijom

  2. +or,a-naE sastoji se iz sistema zakona5 !rai%a i !ro!isa5 koji odre@uju kazne i%i neke druge

  mere za !ojedince koji su !rekr"i%i norme. Ou kontro%u r"e odre@ene dru"tene organizacije.

 • 8/13/2019 Prevencija Devijantnih Oblika Ponasanja

  7/24

  Reakcija na deijaciju !osredoana je nizom institucija i ustano%jeni) me)anizama socija%ne

  kontro%e.

  ,rano regu%isana socija%na kontro%a od !ose&nog je zna(aja5 zato "to je r"i dr:aa5

  !reko !ose&no o%a"7eni) organa. Da %i 7e se na neke deijacije reagoati !rano ure@enim

  me)anizmima socija%ne kontro%e5 zaisi od s%ede7i) oko%nosti?

  1. !rirode i zna(aja norme koja je !ore@ena5

  2. !otre&a za ograni(aanjem reagoanja !ojedinaca5 koja mogu da &udu nesrazmerna oseta5

  odnosno !otre&a da se za"tite %judska !raa od samoo%je !ojedinaca i%i gru!a5 a%i i samog

  dr:anog a!arata.

  U sim saremenim razijenim dru"tima5 !ostoji e7i &roj dr:ani) i%i dru"teni)

  organizacija 8sudoi5 zatori5 kazneno>!o!rane ustanoe5 as!itno>!o!rane ustanoe5

  s!ecija%ne ustanoe...95 koje !rimenjuju odre@ena sredsta socija%ne kontro%e5 u ci%ju !omaganja5%e(enja5 ka:njaanja i resocija%izacije deijanata. Se oe organizacije imaju odre@ene !rograme

  i ci%jee5 koje tre&a da ostare u radu sa deijantima. One tako@e imaju i s!ecija%izoano oso&%je

  za to. U oe organizacije !rimaju se raz%i(ite rste deijanata i to do&roo%jno i%i !rinudno.

  Organizuju se i ustanoe za kontro%u i tretman oso&a koje r"e !ojedine o&%ike deijantnog

  !ona"anja.

  . O$ANI/OVANI O*(ICI D$U"TVENE A)CIJE NA &!$E0AVANjU I

  &U/*IJANjU D$U"TVENO NE!$IVAT(jIVO !O