Mentalna Higijena prevencija

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mentalna Higijena prevencija

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  1/20

  POJAM MENTALNOGZDRAVLJA

  PRIMARNA, SEKUNDARNA I

  TERCIJARNA PREVENCIJA

  MENTALNA HIGIJENA

  9.3.2012.

  1

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  2/20

  DEFINICIJA MENTALNOG ZDRAVLJA

  Kisker: dve grupe modela mentalnog zdravlja(Vlajkovi, str. 359-360):

  Deskriptivni naglasak na spoljanje indikatore

  mentalnog zdravlja Eksplanatorni fokus naprocese koji takve

  indikatore uslovljavaju

  9.3.2012.

  2

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  3/20

  DESKRIPTIVNI MODELI MZ

  Subjektivni model Kriterijum: linost i norme procenjivaa Zdravo je ono to odgovara normi procenjivaaNormativni model Kriterijum: usvojena norma mentalnog zdravlja Usvojena norma je najee predstavljena nekim idealom,

  savrenstvom koji se otelotvoruje kod samoostvarenih ljudiStatistiki model: Kriterijum: prosek populacije Misli, oseanja i ponaanja veine se smatraju zdravim

  Kulturalni model Kriterijum: standardi kulture Zdravo je ponaanje koje je u skladu sa kulturnim, socijalnim i etikim

  standardima odreenog drutva

  9.3.2012.

  3

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  4/20

  EKSPLANATORNI MODELI MZ

  Model bolesti - medicinski model Kriterijum: odsustvo simptoma bolesti Mentalno zdravlje: nedostatak mentalnog poremeajaPsihodinamski model Kriterijum: normalan razvoj po psihoanalitikoj teoriji Mentalno zdravlje: uravnoteena dinamika linosti (Id, Ego, Superego),

  genitalni stadijum razvoja, zreli mehanizmi odbrane, ego-snageModel uenja Kriterijum: ponaanje adaptirano situaciji Mentalno zdravlje: dobro naueno adaptivno ponaanje

  Mentalni poremeaji su vezani za procese pogrenog uenjaStres model Kriterijum: reakcija na nagle i iznenadne promene Mentalno zdravlje: sposobnost pojedinca da brzo, uspeno i na

  kreativan nain uspostavlja ravnoteu naruenu promenama

  9.3.2012.

  4

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  5/20

  Metalno zdravlje = zrelost linosti?

  Zrelost - ravnotea izmeu identiteta i integriteta osobe: bitna svojstvaosobe (identitet) usklaena (integrisana) sa socijalnim zahtevima

  konformizam; osobenjatvo; opta nezrelost fizika, seksualna, emocionalna, socijalna, moralna, intelektualna

  Vojin Mati - zrela osoba je:

  Sposobna za rad i ljubav

  Tolerantna na frustracije

  Ne eksploatie niti dozvoljava da bude eksploatisana

  Sposobna da prihvata obaveze i odgovornosti

  Sposobna da se iroko prilagoavana ivotne promene Realna u proceni situacije, izboru partnera, prijatelja i saradnika

  Sposobna da se odmara i uiva

  Normativni model norma kao utopija?

  9.3.2012.

  5

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  6/20

  ETIKE DILEME

  Implikacije odreenja mentalnog zdravlja -bolesti:

  Uraunljivost Poslovna sposobnost

  Radna sposobnost

  Pravo na besplatno leenje

  9.3.2012.

  6

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  7/20

  ZATITA I UNAPREENJE MZ

  Prevencija - zdruena primena medicinskih,psiholokih i socijalnih mera u cilju(Vlajkovi, 358):

  uklanjanja tetnih posledica dejstva faktora rizika

  stvaranja uslova za rast i razvoj fizikih i duhovnihsposobnosti

  obezbeivanje pravovremene i odgovarajue pomoiugroenima (tretman, terapija, rehabilitacija)

  Prevencija - jedan od najvanijih zadataka mentalnehigijene.

  9.3.2012.

  7

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  8/20

  PRIMARNA PREVENCIJA

  Ciljevi(Vlajkovi, str. 358): spreavanje nastanka poremeaja ili bolesti smanjenje incidence oboljevanja na najmanju moguu meru

  Incidenca:broj novih sluajeva oboljenja u populaciji, najee namilion stanovnika (% , promili) u nekom vremenskom periodu

  (najee 1 godina).Uspeh primarne prevencije - kroz smanjenu incidencu.

  Nuni uslovi: da se zna ta je mentalno zdravlje i mentalni poremeaj da se zna kako nastaju mentalni poremeaj da se zna kako smanjitiuticaj faktora koji ugroavaju mentalno

  zdravlje da se na faktore rizika moe uticatidirektno ili indirektno

  9.3.2012.

  8

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  9/20

  RAZVOJ PRIMARNE PREVENCIJE

  Vlajkovi (str. 361) - tri perioda razvoja primarneprevencije:

  I period: medicinski model

  II period: koncept sveobuhvatne psihijatrijskezatite

  II period: humanistiko edukativni tj. psiholokimodel

  9.3.2012.

  9

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  10/20

  Poetak: medicinski model primarne prevencije

  Principi preventivnog rada preuzeti iz opte, somatske medicinenaglasak na specifinoj zatiti mere za suzbijanje specifinihbolesti kod onih koji imaju povean rizik za njih (Vlajkovi, str. 361).

  Principi odreenja somatskog zdravlja - primenljivost na mentalnozdravlje (Kecmanovi, str. 1540):

  1. Odreenje zdravlja i bolesti je kvantitativneprirode (potreba zaegzatnou); mentalno zdravlje kvalitetdoivljaja

  2.Proseno = idealno: cilj prevencije je ouvanjeprosenog; MZ:natproseno, originalno, potencijali

  3.Parcijalizacija zdravlja i bolesti: stanje pojedinih organa i funkcija ilinjihov skup; MZ - celokupan ovek

  Doprinos: prenatalna zatita, prevencija poroajnih lezija, smanjenjeposledica ranog afektivnog liavanja

  9.3.2012.

  10

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  11/20

  Model primarne prevencije u okvirusveobuhvatne psihijatrijske zatite

  Model primarne prevencije u okviru sveobuhvatne psihijatrijskezatite ili psihijatrije u zajednici (Vlajkovi, str. 362-3)

  Naglasak na populaciji sa potrebama

  Ulazak u prirodnu sredinu osobe

  Spreavanje eskalacije problema do mentalnog poremeajaDerald Kaplan - teorija krize: prolazne, tranzitorne psihike smetnje(krize) mogu se ublaiti preventivnim radom:

  1.Socijalni programi: promena uslova u zajednici, zakonske regulative administrativni postupci

  2.Interpersonalni programi: neposredan kontakt licem u lice Intervencija u krizi: anticipatorno voenje, kratka psihoterapija

  (sadanjost, fokus na reenje) Savetovanje: kljune osobe u zajednici pruaju pomo Edukacija: kognitivno emocionalno iskustvo, uvoenje promene

  9.3.2012.

  11

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  12/20

  Model psiholoke primarne prevencije

  (Vlajkovi, str. 363-4) :

  Kognitivistiki pristup: vetine ovladavanja stresom

  Humanistiki pristup: razvijanje moi prevazilaenja krize saotvaranjem za dalji razvoj

  Integrativni pristup: mentalno zdravlje u zajednici Odravanje i podizanje kvaliteta ivota

  Obaveza zajednice i organizacije

  Podela primarne prevencije na:

  profesionalnu delom medicinski model

  neprofesionalnu - zanemaren medicinski model

  autonomnu(samopomagaku) lini preventivni program (ivotni cilj)

  integrativnusmenjivanje prethodnih tipova u razliitim fazamalinog razvoja

  9.3.2012.

  12

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  13/20

  SEKUNDARNA PREVENCIJA (1)

  Postupci skraenja trajanja psihijatrijskih poremeaja putem ranedijagnoze i efikasnog ranog tretmana (Kecmanovi, str. 1547-9).

  Mera uspeha: smanjena prevalenca - ukupan broj obolelih osoba unutarneke populacije u datom vremenskom trenutku u odnosu na celupopulaciju (%, promili).

  Osnovni stavovi sekundarneprevencije u psihijatriji:

  1. Ulazak u zajednicuu cilju uvida u obim problema

  2. Naglasak na tretmane u najkraem moguem vremenu

  3. Priprema liste prioriteta u usmerenju panje i raspoloivog kadra

  prioritet oni u ranoj fazi poremeaja4. Maksimalno ukljuivanje:

  multidisciplinarnog tima - psiholozi, soc. radnici, defektolozi, sociolozi

  lanova zajednice -nosioci informacija, propagande, nekih intervencija

  9.3.2012.

  13

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  14/20

  SEKUNDARNA PREVENCIJA (2)

  Efikasnostsekundarne prevencije poveava:

  podizanje svesti o poremeaju i ranim znacima

  ranootkrivanje poremeaja

  dostupnost usluga

  saradnja i koordinacija profesionalaca, institucija, slubi,zajednice

  primena odgovarajuih preventivnih metoda, njihovarazvijenost i raznovrsnost

  9.3.2012.

  14

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  15/20

  TERCIJARNA PREVENCIJA

  Cilj: da se suzbije i ogranii posledicaporemeaja/bolesti iponovno uspostavljanje sposobnosti koje su zbogbolesti izgubljene ili da sauvaone koje su bile ugroene(Vlajkovi, str. 358).

  Uspeh: smanjenje invaliditetabolesnika u datoj populacijiu odreenom vremenskom periodu.

  Obuhvata: Postupke psiholoke rehabilitacije Postupke socijalne rehabilitacije i reintegracije Ukljuivanje u radne aktivnosti

  Ukoliko su posledice poremeaja ozbiljnije, utoliko je potrebatercijarnom prevencijom je vea.

  9.3.2012.

  15

 • 8/22/2019 Mentalna Higijena prevencija

  16/20

  Tercijarna prevencija i rehabilitacija

  Tercijarna prevencija:smanjivanje posledica poremeaja na iremdrutvenom planu.

  Rehabilitacija (Kecmanovi, str. 1549): skup postupaka koji imaju zacilj da maksimalno osposobepojedinca.

  Obuhvata: evaluaciju sposobnosti pacijenta (na poetku, tokom i na krajuter.) organsko-terapijske, psiho-terapijske i socio-terapijske

  postupke

  Principi rehabilitacije:

  1. Sprovoditi ekipno,progresivno, kompleksno i kontinuirano

  2. Zapoetiim se postigne kooperativnostkorisnika3. Razvijati ono to je ouvano4. Postaviti realne ciljeve rehabilitacije

  5. Sprovoditi u ustanovii u lokalnoj zajednici

  6. Socioterapijske mere na okolinu bolesnika da shvate i pomognu9.3.2012.

  16

 • 8/22/2019 Men