of 43/43
1 PREDLOG LETNE PRIPRAVE 1. razred LILI IN BINE 1 – učbenik za slovenščino LILI IN BINE 1 – učbenik za spoznavanje okolja LILI IN BINE 1 – učbenik za matematiko LILI IN BINE 1 – medpredmetni delovni zvezek LILI IN BINE 1 - berilo Slovenščina – 210 ur Spoznavanje okolja – 105 ur Matematika – 140 ur Športna vzgoja – 105 ur Likovna vzgoja – 70 ur Glasbena vzgoja – 70 ur

PREDLOG LETNE PRIPRAVE 1. razred › resources › files › Lili_in_Bine_1_-_letna... · prepoznajo razli čne vrste nasilja (besedno, psihi čno, fizi čno) in vedo, kam se obrniti

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PREDLOG LETNE PRIPRAVE 1. razred › resources › files › Lili_in_Bine_1_-_letna... ·...

 • 1

  PREDLOG LETNE PRIPRAVE 1. razred

  LILI IN BINE 1 – učbenik za slovenščino LILI IN BINE 1 – učbenik za spoznavanje okolja LILI IN BINE 1 – učbenik za matematiko LILI IN BINE 1 – medpredmetni delovni zvezek LILI IN BINE 1 - berilo

  Slovenščina – 210 ur Spoznavanje okolja – 105 ur Matematika – 140 ur Športna vzgoja – 105 ur Likovna vzgoja – 70 ur Glasbena vzgoja – 70 ur

 • 2

  1. sklop: V ŠOLI predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 12 ur

  • Prepoznavajo podobnosti in razlike med ljudmi. • Se znajo predstaviti z osnovnimi podatki. • Poznajo različne čustvene izraze pri sebi in drugih (veselje, navdušenje, strah, jeza, žalost), vedo, da čustva Vplivajo na vedenje, spoznajo ustrezna ravnanja pri doživljanju raznih čustev in jih uporabljajo v konkretnih situacijah (igra vlog),

  prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se obrniti po pomoč, spoznajo in urijo ustrezna ravnanja v različnih družbenih primerih.

  • Spoznajo pomen dane obljube. • Vedo, kaj je laž in kaj resnica. • Spoznajo pomen pravil družbenega življenja (od pravil iz otroških iger,

  pravil v šoli do pravil družbenega življenja). • Vedo, zakaj potrebujemo pravila. • Poznajo osnovna šolska pravila. • Spoznavajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnost za

  sporazumevanje. • Vedo, da je treba upoštevati tudi lastne interese in potrebe ter interese in

  potrebe drugih. • Poznajo ime šole, ki jo obiskujejo, poznajo imena in priimke učiteljev in

  vzgojiteljev, ki jih učijo. • Spoznajo različne prostore in delavce v šoli • Urejajo in razvrščajo po dogovorjenem kriteriju. • Spoznavajo okolico šole (šolsko dvorišče). • Vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost.

  • Jaz šolar – DZ 1/6, 7 • Podobni, a različni – U/8 • Predstavim se – DZ 1/15 • Kako se počutim – U/10 • Naš mali projekt: Naša hišica počutja – U/13 • V šoli – U/6,7 • Vsaka igra ima pravila – U/9 • Kaj je prav in kaj narobe? – DZ 1/ 19 • Naša šola – U/11, DZ 1/24 • V šoli – U/6,7 • Spoznali smo – U/12

  OPOMBE:

 • 3

  SLJ 24 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Spoznajo pravila poslušanja. • Razvijajo zmožnosti poslušanja kratkega govorjenega besedila. Zapomnijo si osnovne podatke. • Poslušajo, zaznavajo in prepoznavajo različne zvoke iz okolice. • Razvijajo zmožnosti pogovarjanja.

  - Pridobivajo si zaupanje do novega okolja ter razvijajo pripravljenost za pogovarjanje s sošolci in učiteljem. - Spoznavajo in usvajajo načela vljudnega pogovarjanja - pozdravljanje, ogovarjanje oseb, vikanje/tikanje, opravičevanje, zahvaljevanje. - V igri vlog vadijo pogovarjanje z različnimi sogovorci.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. - Vadijo orientacijo na telesu in na papirju. - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Opazujejo nebesedna sporočila – piktograme in prepoznavajo njihov pomen in vlogo. • Spoznavajo in doživljajo izštevanke. Zaznavajo ritem pesmi. Ustvarjajo zvoke z nejezikovnimi sredstvi. • Poslušajo in doživljajo igrivo pesemsko besedilo. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo »dobre« in »slabe« književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take.

  • Berem sličice - DZ 1/8 • Poslušam – DZ 1/13 • Predstavim se – DZ 1/14 • Zvoki v šoli • Pogovarjamo se vljudno – U/6, 7 • Vljuden sem – U/8 • Spoznali smo – U/9 • Pozdravi – igra vlog • Tikanje/vikanje – igra vlog • Ogovori oseb – igra vlog • Prošnja, zahvala – igra vlog • Levo in desno, zgoraj in spodaj – DZ 1/22 • Pišem – DZ 1/27 • Vodoravna črta – DZ 1/28, 29 • Navpična črta – DZ 1/32, 33 • Berem piktograme – DZ 1/34 • Igrajmo se – B/10, 11 • Pesem: Tri luže – B/49 • Pravljica: Muca Copatarica – B/56, 57 • Pravljica: Žabji kralj – B/20, 21 • Pravljica: Sneguljčica – B/38, 39

  OPOMBE:

 • 4

  MAT 16 ur

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in v vsakdanjem življenju. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Pravilno uporabljajo izraze večji, manjši, daljši, krajši. - Uredijo elemente po različnih kriteriji. (npr. od najdaljšega do najkrajšega, od večjega do manjšega). - Zapišejo odnos med elementi/pojmi s puščičnim prikazom. - Odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem so bili elementi urejeni.

  • Preiskujejo in oblikujejo slikovne vzorce. Prepoznajo pravilo v slikovnem vzorcu in vzorec nadaljujejo.

  • Razvijajo prostorske in ravninske predstave. • Razvijajo sposobnost orientacije v ravnini in prostoru.

  - Opredelijo položaj predmeta glede na sebe oziroma glede na druge predmete in se znajo pri opisu položajev pravilno izražajo (nad/pod, zgoraj/spodaj, desno/levo). - Premikajo se po navodilih po prostoru. - Orientirajo se na ravnini (na listu papirja). - Razvijajo strategije branja in prepoznavanja mrež, poti in labirintov.

  • Opazujem (razlike) – U/6 Iščem razlike – DZ 1/9,10, 11, 12 • Opazujem (barve) – U/6 • Barve – DZ 1/ 16, 17, 18 • Veliko in majhno – U/6, 7, DZ 1 /20, 21 • Dolgo in kratko – U/7, DZ 1 /23 • Visoko in nizko – U/7, DZ 1 /25 • Urejam – U/8 • Reši, saj zmoreš - DZ 1/26 • Kje je? (znotraj, zunaj, na robu) – U/9, DZ 1/30 • Kje je? (nad, pod; zgoraj, spodaj) - U/10, DZ 1/31 • Kje je? (levo, desno) - U/10, DZ 1/35 • Reši, saj zmoreš – U/11 • Potujem - U/12, 13 • Potujem po labirintu – DZ 1/36

  OPOMBE:

  ŠVZ 12 ur

  • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti. • Izvajajo vaje za izboljšanje drže telesa. • Pridobivajo občutek za ritem. • Spoznajo primerna športna oblačila in obutev. • Spoznajo in poimenujejo orodja, ki jih uporabljamo pri urah športne vzgoje. • Navajajo se na poslušanje in upoštevanje navodil.

  • Elementarne igre • Igre s padalom • Hoja • Igre v naravi • Spoznajmo telovadnico • Hoja in tek • Igre na igrišču • Okrog ovir • Zibanje na blazinah • Izštevanke

 • 5

  OPOMBE:

  LVZ 8 ur

  • Opazujejo barve ter ločijo in poimenujejo tudi svetlejše in temnejše različice barv.

  • Opazujejo prostor – učilnico in izražajo položaje posameznih delov prostora in predmetov v njem (zgoraj, spodaj, spredaj, zadaj …).

  • Ugotovijo pomen barv v prostorih. • Ločijo med črto, piko in barvno ploskvijo. • Opazujejo barve ter zglede črt in pik (točk in linij) v naravi, okolju in na

  umetniških stvaritvah. • Razvijajo smisel za ritmično nizanje oblik. • Navajajo se na spontano risanje ter mešanje barv pri slikanju. • Negujejo svojo ustvarjalnost in individualen način izražanja. • Ob izražanju lastnih idej oblikujejo hišico počutja. • Navajajo se na sodelovanje v skupini. • Ob likovnem izražanju na različnih področjih razvijajo motorično spretnost.

  • Slikanje: Opazovanje in poimenovanje barv • Oblikovanje v tridimenzionalnem prostoru –

  arhitektura: Izdelava hišice počutja • Risanje: Črta in pika (točka in linija) • Risanje: Črta in barvna ploskev

  OPOMBE:

  GVZ 8 ur

  • Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Ritmično izrekajo izštevanke. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Raziskujejo zvočne možnosti lastnega glasu in telesa. • Z zvoki posnemajo stvari in živali. • Spremljajo petje in izreko z lastnimi glasbili. • Ob petju in ritmični izreki se gibajo. • Poslušajo in razmišljajo o zvokih v naravi, drugih zvočnih pojavih in

  glasbenih primerih. • Spoznajo pojem ljudska pesem.

  • Izštevanke • J. Jež: En ten tenera • Švedska ljudska: Ko si srečen • E. Kozlevčar: Tri luže • Slovenska ljudska: Lisička je prav zvita zver • Slovenska ljudska: Abraham 'ma sedem sinov

  OPOMBE:

 • 6

  2. sklop: VARNO V PROMETU predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 6 ur

  • Spoznajo okolico šole in poti v šolo. • Opazujejo in spoznajo prometne poti v okolici šole in poznajo varno pot v

  šolo. • Znajo zgraditi model okolice šole in na njem simulirajo promet in prometne

  situacije. • Znajo opisati, kaj pomenijo prometni znaki, pomembni za pešce in kolesarje

  v okolici šole. • Presojajo vedenje sopotnika v različnih prevoznih sredstvih. • Poznajo pravila varne hoje (skupinske, ob odrasli osebi, po pločniku, kjer ni

  pločnika, prečkanje ceste ipd.). • Razumejo pomen vidnosti v prometu, v povezavi z ustavljanjem vozila ter

  nošenjem rumene rutice in uporabo kresničke. • Vedo, da udeležba v prometu pod vplivom alkohola, mamil in zdravil

  ogroža vse udeležence v prometu.

  • Varno na poti v šolo – DZ 1/40, 41 • Kaj opazim v okolici šole – U/16,17 • Varno v prometu – U/14, 15 • Viden in previden – DZ 1/48 • Naš mali projekt: Kaj se zgodi, če v avtu nismo

  pripeti? – U/19 • Spoznal sem – U/18

  OPOMBE:

  SLJ 12 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Zaznajo in prepoznajo posnete zvoke; poimenujejo povzročitelje zvokov in

  zvok. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo orientacijo na telesu in na papirju. - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijanje skladenjske zmožnosti. Opazujejo bitja/bitja na sliki in izražajo njihov položaj s pravilnim predlogom in pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Razvijajo zmožnosti pogovarjanja. Spoznavajo in usvajajo načela vljudnega

  pogovarjanja – opravičilo.

  • Berem sličice – DZ 1/38 • Zvoki v prometu - DZ 1/39 • Levo in desno, zgoraj in spodaj – DZ 1/42 • Poševna črta – DZ 1/43, 44 • Kje je kaj? – U/12, 13 • Kje je? – DZ 1/49 • Spoznali smo – U/15 • Opravičilo – U/14

 • 7

  • Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Opazujejo nebesedna sporočila, prepoznavajo njihov pomen in vlogo. • Ogledajo si lutkovno predstavo. Prepoznavajo značilnosti glavne književne

  osebe in drugih pomembnih oseb. Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine gledališkega dogodka. Ozaveščajo podobnost/različnost lutkovne predstave in že znane pravljice.

  • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Prepoznavajo pravljične predmete in čudeže.

  • Spoznajo izraze: pesem, pesnik in naslov.

  • Pred trgovino – U/10, 11 • Lutkovna predstava: Obuti maček – B/22, 23 • Pravljica: Kaj je najboljše – B/36, 37 • Pesem: Korenjak – B/79

  OPOMBE:

  MAT 8 ur

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in v vsakdanjem življenju. • Se učijo iskanja podatkov iz prikazov.

  - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Razporejajo predmete glede na izbrano eno lastnost in s tem oblikujejo množice in podmnožice (množica je rezultat procesa razporejanja). - Odkrijejo in ubesedijo lastnost po kateri so bili predmeti razporejeni. - Ponazorijo razporeditev predmetov z različnimi prikazi. - Pravilno uporabljajo izraze več, manj, enako mnogo. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretno, grafično.

  • Skupine – U/14, 15 • Množice – U/16, 17, DZ 1/45, 46 • Razporejam – U/18, DZ 1/47 • Prirejam – U/19, DZ 1/50, 51, 52

  OPOMBE:

  ŠVZ 6 ur

  • Orientirajo se v prostoru in se gibljejo po navodilih. • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti.

  • Gibanje v različne smeri po različnih vzorcih • Plazenje in lazenje • Poligon

 • 8

  • Izvajajo vaje za izboljšanje drže telesa. • Pridobivajo spretnosti pri ravnanju z različnimi športnimi pripomočki

  (balon, žoga).

  • Tek na 20m in 200m • Spretnosti z žogo • Vaje z balonom

  OPOMBE:

  LVZ 4 ure

  • Ločijo osnovne slikarske materiale in pripomočke. Ugotovijo, da so tudi barvni papirji slikarski materiali. Razvijajo občutek za prekrivanje barvnih ploskev.

  • Opišejo izbrano slikarsko delo. • Opazujejo barve v okolici, prometu … • Pridobivajo si izkušnje s spontanim mešanjem barv na paleti. • Negujejo svoj individualni način slikanja. • Razvijajo domišljijo. • Ob uporabi različnih likovnih materialov in orodij razvijajo svojo motorično

  spretnost.

  • Slikanje: Slikarski materiali in pripomočki – kolaž • Slikanje: Mešanje barv

  OPOMBE:

  GVZ 4 ure

  • Poustvarjajo znane pesmi. • Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi. • Širijo pevski repertoar. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Spremljajo petje in izreko z lastnimi glasbili. • Ob petju in ritmični izreki se gibajo. • Raziskujejo zvočne možnosti različnih zvočil in načine igranja nanje. • Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v

  likovni, besedni in gibalni komunikaciji.

  • V. Jeraj: Nesreča • Razredni koncert

  OPOMBE:

 • 9

  3. sklop: JESEN predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v različnih letnih časih.

  • Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih. • Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. • Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi. • Razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju spremenjivk). • Urejajo po eni spremenljivki. • Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. • Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. • Spoznavajo lastnosti žive in nežive narave. • Spoznavajo živo, kar je bilo nekoč živo in kar nikoli ni bilo živo.

  • Jesen - U/20,21 • Naš mali projekt: Zbirka listov (herbarij) – U/23 • Listi, plodovi in semena - DZ 1/68 • Živo in neživo - DZ 1/71 • Spoznali smo - U/22

  OPOMBE:

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo zmožnosti nebesednega sporazumevanja. Tvorijo nebesedna sporočila, utemeljijo njihov pomen in vlogo.

  • Opazujejo bitja/predmete na sliki in izražajo njihove količine z glavnimi števniki oz. prislovi mere, ob tem pa pravilno slovnično oblikujejo samostalnike in povedke ob količinskem izrazu.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.

  • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil. Pozorno poslušajo posneto pripovedovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Berem sličice – DZ 1/54 • Krog – DZ 1/56 • Polkrog – DZ 1/57 • Rišem črte – DZ 1/76 • Rišem piktograme – DZ 1/58 • Na gozdni jasi – U/16, 17 • Enako – DZ 1/61 • Več – manj – DZ 1/66 • Jesenski izlet – U/18 • Kostanjev piknik – DZ 1/64, 65

 • 10

  • Zaznajo in prepoznajo posnete zvoke; poimenujejo povzročitelja zvokov in zvok.

  • Razvijajo poimenovalno zmožnost. Ob vzgledu tvorijo manjšalnice. • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.

  Razvijajo zmožnost predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo: poiščejo podobnosti med književno osebo in seboj; povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo »dobre« in »slabe« književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. Narišejo domišljijskočutno predstavo književne osebe. V skupini dramatizirajo pravljico. Pripovedujejo izmišljeno pravljico.

  • Doživljajo igrivo pesemsko besedilo. Spoznajo izraze: pesem, pesnik in naslov.

  • Zvoki v naravi – DZ 1/70 • Zajec in zajček – DZ 1/72 • Spoznali smo – U/19 • Pravljica: Mojca Pokrajculja – B/18, 19 • Pravljica: Bogata in uboga sestra/28, 29 • Pravljica: Mamka Bršljanka – B/34, 35 • Pravljica: Janček ježek/24, 25 • Pesem: Pravi babica – B/16, 17

  OPOMBE:

  MAT 12 ur

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretni, grafični.

  • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

  • Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 4. - Ocenijo število predmetov v množici. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 4. - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. - Primerjajo števila po velikosti.

  • Preiskujejo številske vzorce.

  • Število 1 – U/20, DZ 1/55 • Število 2 - U/21, DZ 1/59 • Število 3 – U/22, DZ 1/62 • Utrjevanje števil 1, 2, 3 – DZ 1/63 • Primerjam velikost števil - U/23, DZ 1/67 • Reši, saj zmoreš – U/24 • Število 4 – U/25, DZ 1/69 • Primerjam velikost števil – DZ 1/73 • Reši, saj zmoreš – DZ 1/74, 75

  OPOMBE:

 • 11

  ŠVZ 9 ur

  • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Razvijajo koordinacijo celega telesa. • Izboljšujejo osnovne gibalne sposobnosti: moč, vzdržljivost in sposobnost

  hitrega odzivanja. • Spoznajo, kako se pravilno dviguje in nosi težje predmete ter izvajajo vaje

  za pravilno držo. • Vadijo enonožno in sonožno skakanje. • Izvajajo gibanja v različnem ritmu ob glasbeni spremljavi. • Med sodelovanjem v igrah se navajajo na dosledno poslušanje navodil in

  ravnanje po njih. • Razvijajo sposobnost poslušanja in koncentracije. • Navajajo se na športno obnašanje.

  • Štafetne igre • Sprehod v gozd • Dvigovanje in nošenje • Tekalne igre • Skakanje • Valjanje po blazinah • Gibanje na enostaven ritem • Igre z balonom • Štafetne igre z žogo

  OPOMBE:

  LVZ 6 ur

  • Razlikujejo kiparsko tvorbo od risbe, slike, fotografije. • Upoštevajo postopek gnetenja in valjanja gline ter odtiskovanja predmetov v

  glinasto ploščico. • Spoznajo poklic likovnega ustvarjalca – kiparja. • Spoznajo, da so v naravi najdeni materiali (plodovi, veje, kamni) lahko

  uporabni za sestavljanje kipov. • Pridobivajo si izkušnje z domiselnim nizanjem in sestavljanjem delov v

  kiparsko celoto. • Razvijajo si občutek za prostor. • Ločijo čiste in mešane barve. • Pridobivajo si občutek za mešanje barv. • Upoštevajo postopek slikanja od celote k detajlom. • Negujejo svoj individualni način likovnega izražanja in ustvarjalnost. • Ob uporabi kiparskih in slikarskih orodij razvijajo svojo motorično spretnost.

  • Kiparstvo: Kiparski materiali relief v glini • Kiparstvo: Oblikovanje iz gozdnih plodov • Slikanje: Mešanje barv

  OPOMBE:

 • 12

  GVZ 6 ur

  • Širijo pevski repertoar. • Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Ob petju in poslučanju se gibajo. • Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo. • Poslušajo in razmišljajo o zvokih in letnem času v naravi. • Prepoznavajo zvočne barve godal.

  • J. Bitenc: Burja piha • Otroška: Kostanjček zaspanček • A. Vivaldi: Štirje letni časi, Jesen, 1. st. • Slovenska ljudska: Zajček

  OPOMBE:

 • 13

  4. sklop: MOJA DRUŽINA predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih. • Uporabljajo poimenovanja za družinske člane (brat, sestra, starši, stari

  starši, otrok, sin, hčerka itn.) in razumejo medsebojne sorodstvene povezave med njimi.

  • Spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti, ter opišejo razlike med pravicami in dolžnostmi.

  • Pojasnijo razliko med morati in smeti. • Spoznajo pomen dane obljube. • Vedo, kaj je laž in kaj resnica. • Spoznajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnosti za

  sporazumevanje. • Spoznajo časovni potek dogodkov, uporabijo nekatere osnovne izraze za

  opredeljevanje dogodkov, kot so: prej, potem, včeraj, danes, jutri, teden, dnevi v tednu.

  • Znajo opisati razliko med dnevom in nočjo. • Znajo razlikovati preteklost in sedanjost v svojem življenju.

  • Družine so različne – U/24,25 • Moja družina - DZ 2/12 • Naš mali projekt - Sestavimo družino - U/31 • Imam pravice in dolžnosti – U/26 • Kaj smem in kaj moram? – DZ 2/20

  • Kako preživim dan in teden? – U/28,29 • Vsak dan preživim drugače – DZ 2/28

  • Kako rastem - U/27 • Moj album, spoznali smo – U/30

  OPOMBE

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo poimenovalno zmožnost: ob zgledu tvorijo ženski par moškemu. • Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo dogodek na sliki ter izražajo

  njegova dejanja s časovnimi prislovi in glagolskimi časovnimi oblikami. • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja.

  - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.

  • Berem sličice – DZ 2/6 • Lok – DZ 2/14, 15 • Rišem črte – DZ 2/30, 31 • V lutkovnem gledališču – U/20, 21 • Plesalec in plesalka – U/22 • Bine na obisku – U/23

 • 14

  - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih

  besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico.

  Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Narišejo domišljijskočutno predstavo književnega prostora. Ob ilustracijah obnavljajo pravljico tako, kot so jo slišali. Razvijajo sposobnost poslušanja v nadaljevanjih

  • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Razumejo sporočilnost oz. temo besedila in jo povezujejo z lastno izkušnjo. Nizajo asociacije. Memorirajo in deklamirajo pesem. Raziščejo literarni kanon svoje družine.

  Likovno izrazijo razumevanje besedila. Tvorijo pesem po vzoru.

  • Po piškotih diši – U/24 • Govorni nastop: Moja igrača • Moj medvedek – DZ 2/21 • Spoznali smo – U/25 • Pravljica: Kako je Pavliha kukca prodal – B/30, 31 • Pravljica: Kuža Luža – B/58, 59 • Pravljica: Pet kužkov išče pravega – B/60, 61

  (branje v nadaljevanjih) • Pesem: Jakec – brat – B/86, 87 • Pesem: O babici in dedku – B/88 Družinski literarni kanon • Pesem: Počasi – B/89

  OPOMBE

  MAT 12 ur

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Odkrivajo in ubesedijo kriterij po katerem so bili elementi urejeni. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh: konkretni, grafični. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabijo pri reševanju podobnih problemov.

  • Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 5. - Ocenijo število predmetov v množici. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 5. - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. - Primerjajo števila po velikosti.

  • Število 5 - U/26, DZ 2/7, 8 • Števila do 5 - DZ 2/9, 10, 11 • Reši, saj zmoreš - U/28 • Primerjam velikost števil – U/27, DZ 2/13 • Prikaz s stolpci – U/27 • Seštevam, znak plus - U/29, DZ 2/16, 17, 18, 19 • Seštevam do 5 – U/30, DZ 2 /22, 23, 24 • Primerjam velikost števil – DZ 2/ 25, 26, 27 • Odštevam, znak minus – U/31, DZ 2/29 • Odštevam – U/31, 32, DZ 2 /32, 33, 34

 • 15

  • Preiskujejo številske vzorce. • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih

  operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 5. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

  • Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov. - Predstavijo podatke s figurnim prikazom. - Preberejo figurni prikaz.

  OPOMBE

  ŠVZ 9 ur

  • Izboljšuje gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč celega telesa, sposobnost hitrega odzivanja, hitrost in vzdržljivost.

  • Spoznajo pravilno tehniko skoka v daljino z mesta. • Pridobivajo nove gibalne izkušnje. • Pridobivajo občutek za ritem in skladnost gibanja. • Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo. • Navajajo se na športno sodelovanje med izvajanjem nalog.

  • Elementarne igre • Šaljive štafetne igre • Delo po postajah • Poligon • Skakalne igre • Skok v daljino z mesta • Stoja na lopaticah • Plesne igre • Spretnosti s teniško žogico

  OPOMBE

  LVZ 6 ur

  • Ločijo med risbo in sliko. • Pridobivajo si izkušnje z različnimi risali. • Domiselno likovno izrazijo svoje doživljanje pravljice. Razvijajo občutek

  za bogatenje likovnega motiva s podrobnostmi. • Pridobivajo si izkušnje s svetlimi in temnimi podlagami. • Se navajajo na orientacijo na risarski ploskvi. • Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli. • Bogatijo svojo domišljijo. • Pri risanju in slikanju razvijajo vztrajnost in motorično spretnost.

  • Slikanje: Ilustracija pravljice (razlika med risbo in sliko)

  • Risanje, risarski materiali: Praskanka • Risanje: Svetla risarska podlaga, temna risarska

  podlaga L

 • 16

  OPOMBE

  GVZ 6 ur

  • Poustvarjajo znane pesmi. • Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi. • Širijo pevski repertoar. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Spremljajo petje in izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili. • Ob petju se gibajo. • Z zvoki in glasbili posnemajo oglašanje živali. • Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v

  likovni, besedni in gibalni komunikaciji. • Poslušajo glasbo in besedno izražajo svoja občutja. • Prepoznajo in poimenujejo violino. • Navajajo se na pozorno poslušanje.

  • J. Kuhar: Jaz imam pa goslice • J. Bitenc: Zajček dolgoušček • J. Teml: Na našem dvorišču

  OPOMBE

 • 17

  5. sklop: ZIMA predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 21 ur

  • Spoznajo lastnosti, po katerih ločimo trde snovi in tekočine. • Razvrščajo po skupnih lastnostih in razlikah (po enem kriteriju

  spremenljivk). • Urejajo po eni spremenljivki. • Vedo, da obstajajo trde snovi in tekočine. • Vedo, da so predmeti sestavljeni iz ene ali več snovi. • Znajo uporabiti različna gradiva (snovi), orodja in obdelovalne postopke ter

  povezujejo lastnosti gradiv in načine obdelave: preoblikujejo, režejo, spajajo, lepijo.

  • Znajo preoblikovati z gnetenjem, valjanjem, rezanjem, striženjem. • Znajo povezati lastnosti gradiv in načine obdelave. • Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju

  naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo. • Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. • Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. • Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih. • Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje

  (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen in te dneve tako tudi doživljajo.

  • Vedo, da so del razreda, razred pa je skupnost. • Spoznavajo pomen sporazumevanja in razvijajo sposobnost za

  sporazumevanje.

  • Snovi - U/34, 35 • Operacijsko določanje lastnosti – DZ 2/41, 42 • Poskusi - tekočine – DZ 2/60, 61, 62 • Oblikujemo iz papirja in gline - U/36 • Zima – U/32,33 • Spoznali smo – U/38 • Koledar naših praznovanj - U/24,25 • Praznujemo - U/37 • Naš mali projekt: Okrasimo razred - U/39

  OPOMBE:

 • 18

  SLJ 42 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Vadijo orientacijo na listu. Pozorno poslušajo navodila in jih razumejo. Rišejo po nareku.

  • Prepoznavajo nepravilne povedi in tvorijo pravilne povedi. • Zaznajo in prepoznajo zvoke; poimenujejo povzročitelje zvokov in zvok. • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih

  besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu povedo, kaj se dogaja na

  sliki. • Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo dogodek na sliki ter izražajo

  zapovrstje dejanj s časovnimi prislovi najprej, potem, nazadnje. • Spoznavajo, kdaj in kako se komu izreče voščilo. • Spoznavajo, kdaj in kako se komu izreče čestitko. • Razvijajo poimenovalno zmožnost: Navajajo besede z nasprotnim

  pomenom. • Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo bitja/predmete na sliki.

  Primerjajo njihove lastnosti in povedo, kaj je večje/manjše oz. večje/največje; pri tem vadijo stopnjevanje pridevnikov.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med

  književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. Zaznavajo in doživljajo posamezne dogodke v besedilu kot zaokrožene celote. »Berejo« ilustracije in posamezne dele besedila, ki jih znajo že na pamet. Dramatizirajo pravljico z lutkami, ki so jih naredili sami. Spoznavajo medbesedilnost. Pripovedujejo o dogajanju na književnem

  • Berem sličice – DZ 2/36 • Valovita črta – DZ 2/48 • Rišem črte – DZ 2/49, 50 • Slikovni narek • Poslušanje nepravilnih povedi • Zvoki predmetov iz različnih snovi – DZ 2/40 • Kaj je to? – DZ 2/55 • Oglašanje domačih živali – DZ 2/75 • Govorni nastop: Opis živali • Pripravljamo se na praznovanje – U/26, 27 • Najprej, potem, nazadnje – U/28, DZ 2/44 • Voščilo – U/29 • Čestitka – U/29 • Besede z nasprotnim pomenom – DZ 2/53 • Primerjamo lastnosti – U/30, DZ 2/69, 78 • Spoznali smo – U/31 • Pravljica: Rdeča kapica – B/70, 71 Dramatizacija pravljice z lutkami • Pravljica: Volk in sedem kozličkov – B/74, 75 • Pravljica: Maček Muri – B/54, 55

 • 19

  prostoru. Pišejo pravljico tako, da nizajo sličice, ki upodabljajo dogajanje. • Poslušajo radijsko igro. Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje

  radijske igre. Oblikujejo čutnodomišljijske predstave oseb na podlagi posebnosti njihovega govora in zvočne opreme radijskega besedila. Primerjajo literarno predlogo z radijsko igro. Spoznavajo prvine zvočne opreme radijske igre. Razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja književnega časa.

  • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Odzivajo se na čustvene sestavine besedila. Zaznavajo rimo pesmi. Iščejo dvojice besed, ki se rimajo. Razvijajo asociativne zmožnosti. Ob tematski ali osrednji

  besedi nizajo asociacije. Doživljajo zvočnost pesmi.

  • Radijska igra: Volk in sedem kozličkov – B/75 • Radijska igra: Volku ostrigli brke – B/75 • Zgodba: Anča pomaranča – Ne ne, strah me je –

  B/72, 73 • Zgodba: Zgodbe iz mesta Rič-Rač – Pst, volk je v

  sobi – B/76, 77

  • Pesem: Uspavanka – B/78 • Pesem: Bele snežinke – B/64, 65

  OPOMBE:

  MAT 28 ur

  • Zgradijo konceptualni sistem za prezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 9. - Ocenijo število predmetov v množici. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 9. - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. - Primerjajo števila po velikosti.

  • Spoznavajo geometrijske elemente. - Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v življenjskih situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli). - Izdelajo modele teles in jih opišejo.

  • Preiskujejo slikovne, številske in geometrijske vzorce. • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih

  operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 9, vključno s številom 0. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. - Spoznajo, da je število 0 razlika dveh enakih števil.

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Odkrivajo in ubesedijo kriterij po katerem so bili elementi urejeni. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

  • Primerjam velikost števil – DZ 2/37, 38, 39 • Število 0 – U/33, DZ 2/43 • Računam do 5 – DZ 2/45, 46, 47 • Računske zgodbe v slikah - U/34, 35 • Oblike predmetov • Spoznavanje in poimenovanje teles • Oblikovanje teles iz plastelina • Telesa - U/36, DZ 2/51 • Reši, saj zmoreš – U/37 • Preglednica – U/38, 39, DZ 2/52 • Število 6 - U/40, DZ 2/54 • Števila do 6 - DZ 2/56, 57 • Primerjam velikost števil – DZ 2/58 • Računam do 6 – U/40, DZ 2/59 • Število 7 – U/41, DZ 2/63 • Števila do 7 – DZ 2/64, 65, 66 • Računam do 7 – U/41, DZ 2/67, 68 • Število 8 – U/42, DZ 2/70 • Števila do 8 – DZ 2/71, 72

 • 20

  - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh (konkretni, grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke, vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.

  • Se učijo iskanja potrebnih podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi. - Predstavijo podatke z dano preglednico in s figurnim prikazom (vrstičnim ali stolpičnim). - Preberejo preglednico, prikaz z vrsticami oziroma stolpci in figurni prikaz.

  • Računam do 8 – U/42, DZ 2/73, 74 • Število 9 – U/43, DZ 2/76 • Števila do 9 – DZ 2/77 • Računam do 9 – U/43, DZ 2/79, 80

  OPOMBE:

  ŠVZ 21ur

  • Razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti: moč, ravnotežje, hitrost, natančnost in koordinacijo gibov celega telesa.

  • Izvajajo naravne oblike gibanja v oteženih pogojih. • Razvijajo pozornost in sposobnost hitrega reagiranja. • Navajajo se na obvladovanje lastnega telesa v različnih položajih. • Spoznajo različne načine hoje in seskoka s klopi. • Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki. • Razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti ter ustvarjalnost in domišljijo. • Z gibanjem ponazarjajo različne živali in osebe. • Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo. • Navajajo se na poslušanje navodil in jih dosledno izpolnjujejo. • Navajajo se na sodelovanje in razvijajo prijateljske odnose. • Navajajo se na športno prenašanje zmage in poraza.

  • Elementarne igre • Igre na snegu • Štafetne igre • Igre s padalom • Plezanje • Plezalni poligon • Premagovanje ovir • Preskakovanje nizkih ovir • Hoja po klopi • Spretnosti na klopi • Čez kolebnice • Preskakovanje kolebnice • Igre z obročem • Štafetne igre z obroči • Gibanje na neenakomeren ritem • Kreativni gib • Kotaljenje žoge z obema rokama • Enoročno kotaljenje žoge • Kotaljenje žoge z nogo

 • 21

  OPOMBE:

  LVZ 14 ur

  • Razlikujejo kiparsko tvorbo od risbe, slike, fotografije. • Opredelijo različne materiale, primerne za oblikovanje lutk in elementov v

  dogajalnem prostoru. • Opredelijo različne materiale, primerne za kiparjenje, slikanje,

  odtiskovanje. • Upoštevajo postopek oblikovanja kipa iz izbranega materiala. • Pridobivajo si občutek za stabilnost kiparskih figur. • Uporabijo zanimive ideje pri izbiri materialov za oblikovanje voščilnice. • Pridobivajo si izkušnje s kombiniranjem barvnih ploskev. • Pridobivajo si izkušnje s slikanjem in z odtiskovanjem pečatnikov. • Utrdijo pojem grafika. • Spoznajo in na preprost način interpretirajo umetniška dela. • Pridobivajo si izkušnje s slikanjem na mokro podlago. • Navajajo se na slikanje po postopku od večjih ploskev do podrobnosti. • Poslikajo kiparsko figuro. • Navajajo se na tvorno sodelovanje v skupini. • Razvijajo domišljijo in ustvarjalnost ter negujejo doživljaj. • Ob uporabi različnih orodij in pripomočkov razvijajo svojo motorično

  spretnost.

  • Kiparstvo: Oblikovanje iz odpadnih materialov (lutke)

  • Kiparstvo: Oblikovanje kipca iz gline • Oblikovanje voščilnice • Slikanje in grafika: Tisk s pečatniki in slikanje s

  tempero • Slikanje: Akvarel – mokro na mokro • Kiparstvo: Oblikovanje snežaka (iz snega ali iz

  plastenke ali druge embalaže) • Slikanje: Poslikava snežakov – figur

  OPOMBE:

  GVZ 14 ur

  • Poustvarjajo znane pesmi. • Sproščeno zapojejo otroške in ljudske pesmi. • Širijo pevski repertoar. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Ustvarjajo spremljave. • Dopolnjujejo ritmične vzorce ter glasbena vprašanja in odgovore. • Spremljajo petje in izreko z lastnimi in Orffovimi glasbili. • Ob petju se gibajo.

  • C. Saint-Saens: Slon • S. Prokofjev: Peter in volk, glasbena pravljica • Slovenska ljudska: Zima je prišla • A. Vivaldi: Štirje letni časi, Zima, 2. st. • V. Jeraj: Uspavanka • F. Schubert: Uspavanka • J. Bitenc: Dedek Mraz • Slovenska ljudska: Bele snežinke • K. Kovič/N. Falk: Maček Muri

 • 22

  • Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji.

  • Poslušajo glasbo in besedno ter likovno izražajo svoja občutja. • Navajajo se na pozorno poslušanje. • Ob poslušanju prepoznavajo zvočno bravo kontrabasa. • Uporabljajo pojme: skladba, pesem, kitica, inštrument, glasbena pravljica. • Razlikujejo visoke in nizke tone.

  OPOMBE:

 • 23

  6. sklop: BILO JE NEKOČ predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen in te dneve tako tudi doživljajo.

  • Vedo, da je bilo življenje ljudi v preteklosti drugačno. • Spoznajo vidike življenja ljudi v preteklosti in danes (bivališča, prehrana,

  obleka, delo, prevoz).

  • Spominjamo se preteklosti in pomembnih ljudi - U/43

  • Bilo je nekoč – U/40,41 • Stare hiše – U/42 • V hiši nekoč – DZ 3/13 • Naš mali projekt: Mini muzej - U/45 • Spoznali smo – U/44

  OPOMBE:

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Listajo po knjigah. Ločijo slikovni in črkovni del v knjigi.

  Spoznajo smer branja. Berejo slike. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Slušno in vidno zaznavajo dolžino besed. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje. Poslušajo

  besede in prepoznavajo zloge in njihovo zaporedje. Določijo število zlogov. - Poslušajo besede in prepoznavajo začetni zlog v besedi. - Poslušajo besede in prepoznavajo končni zlog v besedi.

  • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Berejo ilustracije in jih primerjajo. • Ob ilustracijah sledijo glasno branemu besedilu.

  • Berem sličice – DZ 3/6 • Berem – DZ 3/12

  • Rišem črte – DZ 3/26

  • Dolge in kratke besede – DZ 3/14 • Število zlogov v besedi – DZ 3/19 • Zlog v besedi – U/34 • Začetni zlog v besedi – DZ 3/20 • Končni zlog v besedi – DZ 3/23 • Hiša mojega starega očeta – DZ 3/16, 17 • Šola nekoč in danes – U/32, 33 • Delovni dan stare mame nekoč – U/36

 • 24

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Razvijajo zmožnost

  predstavljanja, vživljanja v osebo, poistovetenja z njo. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Zaznavajo in doživljajo posamezne dogodke v besedilu kot zaokrožene celote. Vrednotijo temo (prijateljstvo) glede na lastno izkušnjo.

  • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Odzivajo se na čustvene sestavine besedila. Doživljajo zvočnost pesmi. Zaznavajo rimo. Zaznavajo zvočnost jezika; iščejo dvojice besed, ki se rimajo. Razvijajo zmožnost doživljanja in razumevanja književnega prostora in časa tako, da domišljijsko predstavo dogajalnega prostora in časa povezujejo s svojimi izkušnjami iz vsakdanjega sveta.

  • Otroci nekoč – U/35 • Spoznali smo – U/37

  • Pravljica: Cepecepetavček – B/96, 97

  • Pesem: Kadar se ciciban joče – B/40 • Pesem: Zvonovi – B/42, 43 • Pesem: Pismo – B/44, 45

  OPOMBE:

  MAT 12 ur

  • Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 10. - Ocenijo število predmetov v množici. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 10. - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. - Primerjajo števila po velikosti.

  • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s številom 0. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo

  podatke v preglednicah in s prikazi. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili.

  • Število 10 – U/44 , DZ 3/7 • Štejem do 10 – DZ 3/8 • Števila do 10 – DZ 3/9 • Prikaz s stolpci – U/45, DZ 3/10, 11 • Izdelava računala in številskega traku • Računam do 10 – U/44, DZ 3/15, 18, 21, 22 • Reši, saj zmoreš – U/46 • Računske zgodbe – U/47, DZ 3/24 • Naš denar – DZ 3/25

 • 25

  - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh (konkretni, grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke, vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.

  OPOMBE:

  ŠVZ 9 ur

  • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Pridobivajo vzdržljivost, moč in borbenost. • Razvijajo koordinacijo gibov celega telesa, gibljivost in spretnost. • Navajajo se na drugačno obliko vadbe, pri kateri sami določajo

  intenzivnost. • Utrjujejo tehniko prevala naprej. • Vadijo tehniko skoka v daljino z mesta. • Navajajo se na spremljanje lastnega napredka. • Izboljšujejo ritmične sposobnosti. • Razvijajo in utrjujejo pozitivne medsebojne odnose. • Razvijajo sposobnost poslušanja in pozornost.

  • Igre s padalom • Stare otroške igre • Borilne igre v dvojicah • Delo po postajah • Skok v daljino z mesta • Preval naprej • Igre s kolebnico • Rajalne igre

  OPOMBE:

  LVZ 6 ur

  • Pridobivajo si izkušnje z različnimi sledmi, ki jih pušča izbrano risalo. • Razvijajo občutek za bogatenje likovnega motiva s podrobnostmi. • Osvežijo pojme, povezane s kiparstvom (kip, kipar, kiparski material,

  modelirka, glina). Pridobivajo si izkušnje valjanja gline ter risanja v glinasto ploščico.

  • Ločijo svetle in temne barve. • Svetlijo in temnijo barve z belo in črno. • Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri kiparjenju in slikanju. • Negujejo ustvarjalnost in bogatijo svoj doživljaj. • Ob uporabi kiparskih in slikarskih pripomočkov razvijajo svojo motorično

  spretnost.

  • Risanje: Risarski materiali (oglje)

  • Kiparski relief

  • Slikanje: Svetlenje in temnenje barv

 • 26

  OPOMBE:

  GVZ 6 ur

  • Poustvarjajo znane pesmi. • Sproščeno zapojejo ljudske pesmi. • Širijo pevski repertoar. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Spoznajo slovensko himno. • Uporabljajo pojma ljudska in umetna pesem. • Spremljajo petje z lastnimi glasbili in Orffovimi glasbili. • Ob petju in ritmični izreki se gibajo. • Raziskujejo zvočne možnosti Orffovih glasbil in načine igranja nanje. • Ustvarjalno izražajo glasbena in zunajglasbena doživetja ter predstave v likovni, besedni in gibalni komunikaciji. • F. Prešeren/S. Premrl: Zdravljica • O. Župančič: Zvonovi • Slovenska ljudska: Jurček orje • Slovenska ljudska: Katarina Barbara

  OPOMBE:

 • 27

  7. sklop: ZDRAVO ŽIVIM predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Poznajo svoje telo in znajo poimenovati zunanje dele telesa. • Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo

  rast in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje. • Ugotavljajo, da nekatere stvari, ki jih dobijo v telo iz okolja, lahko škodijo. • Poznajo pomen redne nege telesa in razumejo vzroke dobrega počutja ob

  redni telesni vadbi. • Poznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s

  prehranjevanjem.

  • Deli telesa – DZ 3/29 • S čutili zaznavam svet – DZ 3/33 • Zdravo živim - U/46,47 • Skrbim za svoje zdravje – DZ 3/42, 43, 86 • Naš mali projekt: Pripravimo sadno solato – U/49 • Spoznali smo – U/48

  OPOMBE:

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti.

  - Vadijo pravilno držo telesa pri pisanju in pravilno držo pisala. - Vadijo smer pisanja od leve proti desni, od zgoraj navzdol. - Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje. - Poslušajo besede in prepoznavajo začetni glas v besedi. Navajajo besede

  na isti začetni glas. - Poslušajo besede in prepoznavajo končni glas v besedi. Navajajo besede

  na isti končni glas. • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih

  besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno in pripovedovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. Govorijo čimbolj

  samostojno ob zgledovanju po podobnem že poslušanem besedilu. Izražajo svoja občutja med govornim nastopom. Vrednotijo svojo zmožnost govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Berem sličice – DZ 3/28 • Rišem črte – DZ 3/36 • Glas v besedi – U/40 • Besede na isti začetni glas – DZ 3/34, 35 • Besede na isti končni glas – DZ 3/44, 45 • Pri kosilu – DZ 3/46 • Jan – DZ 3/30 • Govorni nastop: Jaz sem …

 • 28

  - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo. • Razvijajo skladenjsko zmožnost: Opazujejo bitja/predmete na sliki.

  Ugotavljajo njihov položaj in povedo kaj blizu/daleč. • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Oblikujejo obzorje

  pričakovanja, kar izvira iz zunaj literarne in medbesedilne izkušenosti. • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Zaznavajo in doživljajo motive

  pesmi. Razumejo sporočilnost oz. temo besedila. Izražajo svoje razumevanje pesmi in ga primerjajo z razumevanjem sošolcev.

  • Andraževo sobotno dopoldne – DZ 3/41 • Kupujemo na tržnici – U/38, 39 • Spoznali smo – U/41 • Pravljica: Jure kvak – kvak – B/26, 27 • Pesem: Juri Muri v Afriki – B/90, 91 • Pesem: Juri Muri drugič v Afriki – B/92, 93 • Pesem: Otokar I. – B/80, 81

  OPOMBE:

  MAT 12 ur

  • Štejejo, zapišejo in berejo števila do 10. • Določijo predhodnik in naslednik danega števila. • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih

  operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s

  številom 0. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov. - Na konkretni ravni pojasnijo zakon o zamenjavi pri seštevanju. - Na konkretni ravni pojasnijo, da sta seštevanje in odštevanje nasprotni

  operaciji. • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v

  matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh (konkretni grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke, vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.

  • Spoznavajo geometrijske elemente (lik).

  • Vrstilni števniki - DZ 3/31, 32 • Predhodnik, naslednik – U/48, DZ 3/37 • Zamenjam vrstni red seštevancev – DZ 3/38 • Računam do 10 – DZ 3/39 • Računske zgodbe - DZ 3/40 • Seštevam in odštevam – DZ 3/47 • Sestavljam račune – DZ 3/48 • Računam - DZ 3/49, 50 • Liki – odtiskujem ploskve

 • 29

  OPOMBE:

  ŠVZ 9 ur

  • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Razvijajo koordinacijo, vzdržljivost, natančnost, spretnost in moč. • Premagujejo ovire na različne načine. • Urijo skoke z enonožnim in sonožnim odrivom. • Posnemajo najrazličnejše predmete, živali in pojme v naravi ter razvijajo

  ustvarjalnost in domišljijo. • Pridobivajo spretnost pri ravnanju z žogo • Utrjujejo tehniko spodnje podaje in pridobivajo natančnost pri metu v cilj. • Navajajo se na delo v dvojicah in aktivno sodelujejo s soigralcem. • Upoštevajo pravila igre.

  • Elementarne igre • Tekalne igre • Poligon • Pantomima • Nošenje žoge • Podaja žoge z obema rokama • Igre za utrjevanje spodnje podaje • Met v cilj

  OPOMBE:

  LVZ 6 ur

  • Pridobivajo si izkušnje s temno risarsko podlago. • Razlikujejo med črto in ploskvijo. • Razumejo posebnosti risbe in slike. • Ponovijo znanje o slikarskih materialih in pripomočkih. • Navajajo se na postopno lepljenje – od večjih ploskev, do prekrivanja z

  manjšimi. • Pridobivajo si občutek za smiselno vključevanje likovnega motiva v

  izbranem formatu. Navajajo se na vztrajnost pri likovnem izražanju. • Bogatijo svojo domišljijo. • Ob likovnem izražanju z različnimi materiali in orodji razvijajo motorično

  spretnost.

  • Risanje: Črte in pike (linije in točke) • Slikanje s trdimi slikarskimi materiali • Slikanje: Barvna ploskev

  OPOMBE:

  GVZ 6 ur

  • Širijo pevski repertoar. • Sproščeno zapojejo ljudsko pesem.

  • J. Bitenc: Kukavica • J. Haydn: Ura (Andante iz Simfonije št. 101)

 • 30

  • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Spremljajo petje in glasbeni posnetek z Orffovimi glasbili. • Ob petju in poslušanju se gibajo. • Zaznavajo dvodobni metrum. • Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo. • Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave. • Ob poslušanju prepoznavajo zvočne barve inštrumentov.

  • M. Musorgski: Slike z razstave, Ples piščančkov • W. A. Mozart: Mala nočna glasba, 1. stavek

  OPOMBE:

 • 31

  8. sklop: POMLAD predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. • Znajo poiskati razlike in podobnosti med rastlinami in živalmi. • Spoznavajo lastnosti žive in nežive narave. • Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v

  različnih letnih časih. • Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. • Spoznajo, kaj potrebujejo sami in kaj druga živa bitja za življenje. • Znajo spremljati in zapisovati vremenska stanja. • Znajo primerjati vremenska stanja v različnih letnih časih. • Znajo oblikovati preprost vremenski koledar. • Znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo. • Znajo pojasniti, kako sami dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju

  naravnega okolja ter k urejanju okolja, v katerem živijo.

  • Pomlad - U/50,51 • Opazujem cvetice – DZ 3/56,57

  • Sejem, sadim - U/53 • Opazujem rast kreše - DZ 3/78,79 • Kako raste fižol?- DZ 3/80 • Naš mali projekt: Naš vrtiček - U/57 • Opazujem vreme - U/54, 55, DZ 3/ 64, 65 • Ves teden opazujem vreme – DZ 3/90 • Poskus – DZ 3/92 • Spoznali smo - U/56 • Onesnaževanje okolja – U/52 • Nevarne snovi – DZ 3/81

  OPOMBA:

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. Opazujejo like/predmete in povedo, v čem so si enaki/podobni/različni.

  • Poslušajo besede in prepoznavajo začetni glas v besedi. Navajajo besede na isti začetni glas.

  • Poslušajo besede in prepoznavajo končni glas v besedi. Navajajo besede na isti končni glas.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razločevanje in

  • Berem sličice – DZ 3/52 • Rišem črte – DZ 3/70, 71

  • Enako – DZ 3/53 • Enake sence – DZ 3/60 • Enako in različno – U/44 • Enako in različno – DZ 3/61 • Sudoku – DZ 3/62 • Enako, podobno in različno – U/45 • Iz vasi v mesto – U/42, 43 • Besede na isti začetni in končni glas – DZ 3/74 • Besedo sestavljajo glasovi – DZ 3/75 • Število glasov v besedi – DZ 3/76, 77

 • 32

  razčlenjevanje - V besedi prepoznavajo začetni in končni glas. - V besedi prepoznavajo glasove in njihovo zaporedje. - Ugotovijo število glasov v besedi.

  • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Povzamejo bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med

  književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo dobre in slabe književne osebe in povedo, zakaj se jim zdijo take. Narišejo domišljijskočutno predstavo glavne književne osebe. Domišljijsko predstavo književne osebe povezujejo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz drugih umetnostnih del.

  • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Nizajo asociacije na izbrano besedo. Razumejo in uporabljajo izraz ilustrator.

  Razumevanje tematike besedila izražajo z ilustriranjem pesmi.

  • Mali zvonček – DZ 3/58 • Deževen dan – U/46 • Na planini – DZ 3/68, 69 • Spoznali smo – U/47 • Pravljica: Peter Klepec – B/82, 83 • Zgodba: Zgodbe iz mesta Rič-Rač – Najmočnejši

  fantek na svetu - B/84, 85 • Pesem: Kotiček – B/48 • Pesem: V žepu imam srebrni lešnik – B/66, 67

  OPOMBA:

  MAT 12 ur

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Orientirajo se na ravnini (na listu papirja). • Spoznavajo geometrijske elemente: lik, črto. • Prepoznajo, poimenujejo in opišejo osnovne geometrijske oblike v

  življenjskih situacijah (predmeti) in matematičnih okoliščinah (modeli). • Uporabljajo osnovno geometrijsko orodje (šablono) pri risanju ravnih črt in

  likov. • Izdelajo modele likov ter jih opišejo. • Rišejo prostoročno črte in like.

  • Pravokotnik – DZ 3/54 • Kvadrat – DZ 3/55 • Krog – DZ 3/59 • Trikotnik – DZ 3/63 • Liki – U/49, Reši saj zmoreš U/50 • Liki – DZ 3/66 • Računam do 10 – DZ 3/67, 72 • Črte - U/51, DZ 3/73 • Črte in liki - DZ 3/82

 • 33

  • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, vključno s

  številom 0. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

  • Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 15. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 15.

  • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih

  ravneh (konkretni, grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke,

  vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri

  reševanju podobnih problemov.

  • Števila od 10 do 15 – U/52 • Števila od 10 do 15 – DZ 3/83, 84

  OPOMBA:

  ŠVZ 9 ur

  • Razvijajo koordinacijo gibov, hitrost in sposobnost hitrega reagiranja. • Razvijajo moč, vzdržljivost in ravnotežje. • Vadijo pravilno hojo na različnih površinah oz. nakloninah. • Razvijajo odgovoren odnos do narave. • Izvajajo vaje, s katerimi izboljšujejo nadzor nad telesom. • Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki. • Utrjujejo pravilno tehniko meta ter pridobivajo natančnost pri metu v cilj. • Spoštujejo pravila in se športno obnašajo do sošolcev.

  • Igre s padalom • Igre v naravi • Borilne igre • Štafetne igre • Vadba po postajah • Vaje za razvijanje ravnotežja • Obroči - vrtenje in kotaljenje • Zgornja podaja • Met v cilj

  OPOMBA:

 • 34

  LVZ 6 ur

  • Ponovijo znanje o barvnih ploskvah. • Opredelijo svetlejše in temnejše različice barv. • Navajajo se na mešanje barv na paleti. • Ponovijo pojme grafika, tiskanje, odtis. • Pridobivajo si izkušnje o nastanku odtisa. • Uporabijo svoje znanje o različnih črtah. • Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri risanju, slikanju in lepljenju

  barvnih ploskev. • Ob delu v skupini razvijajo veščine sodelovalnega učenja. • Razvijajo domišljijo in bogatijo svoj doživljaj. • Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli. • Razvijajo svojo motorično spretnost in veščine.

  • Slikanje: Barvna ploskev - kolaž • Slikanje: Mešanje barv • Grafika: Izdelava monotipije z uporabo različnih črt

  OPOMBA:

  GVZ 6 ur

  • Širijo pevski repertoar. • Sproščeno zapojejo nove pesmi. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki. • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Spremljajo petje z Oirffovimi glasbili. • Ob petju in poslušanju se gibajo. • Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo. • Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave.

  • A. Vivaldi: Štirje letni časi, Pomlad, 1. st. • Mira Voglar: Mali zvonček • J. Bitenc: Potoček • Slovenska popevka: Zvončki in trobentice

  OPOMBA:

 • 35

  9. sklop: SKAČEM, TEČEM … predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 12 ur

  • Znajo natančno opazovati, opisati in poimenovati lastno gibanje, gibanje živali in igrač.

  • Vedo, kaj povzroča spreminjanje gibanja. • Znajo razstaviti in sestaviti preprosto tehnično igračo.

  • Skačem, tečem… - U/58,59, DZ 4/12, 13 • Spreminjam svoje gibanje - DZ 4/20 • Posnemam gibanje živali - DZ 4/21 • Premikam igrače – DZ 4/31 • Naš mali projekt: Domače igrače - U/61 • Spoznali smo - U/60

  OPOMBE:

  SLJ 24 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Opazujejo sliko in povedo, kaj delajo osebe. Opazujejo bitja/predmete (na sliki), sprašujejo po njihovem položaju oz. premikanju s pravilnim vprašalnim prislovom ter izražajo njihov položaj s pravilnim predlogom in pravilno sklonsko obliko samostalnika za njim.

  • Razvijajo zmožnost poslušanja posnetih enogovornih neumetnostnih besedil. Pozorno poslušajo posneto opisovalno besedilo. Zapomnijo si bistvene podatke. Odgovarjajo na vprašanja. Izražajo svoja občutja med poslušanjem. Vrednotijo svojo zmožnost poslušanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. - Opazujejo sličice. Poiščejo ustrezne sence sličic. - Prepoznavajo enake črke.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. - S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo. - Govorno nastopajo z vnaprej napovedano temo. Vrednotijo zanimivost in

  razumljivost besedila, utemeljijo svoje mnenje. Z učiteljevo pomočjo povzemajo temeljna načela uspešnega govornega nastopanja. Izražajo svoja občutja med govornim nastopom. Vrednotijo svojo zmožnost

  • Berem sličice – DZ 4/6 • Rišem črte – DZ 4/22, 23 • Na otroškem igrišču – U/48, 49 • Kaj je to? – DZ 4/14 • Sence sličic – DZ 4/15 • Enake črke – U/50, DZ 4/16, 35 • Mojca je padla – DZ 4/19 • Govorni nastop

 • 36

  govornega nastopanja in načrtujejo, kako bi jo lahko izboljšali. • Opazujejo bitja/predmete na sliki, jih poimenujejo in ugotavljajo njihov

  položaj. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti - slušno razčlenjevanje

  - V besedi prepoznavajo glasove in njihovo zaporedje. - Ugotovijo število glasov v besedi.

  • Vadijo orientacijo na listu. Pozorno poslušajo navodila in jih razumejo. Rišejo po nareku.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Poiščejo podobnosti med

  književno osebo in seboj, povedo, kako bi ravnali sami, če bi bili v podobnem položaju kot književna oseba. Razvijajo sposobnost razumevanja motivov za ravnanje književnih oseb. Prepoznavajo glavne in stranske književne osebe. Narišejo domišljijskočutno predstavo glavne književne osebe. Domišljijsko predstavo književne osebe povezujejo s podobami iz vsakdanje izkušnje ter domišljijskimi predstavami, ki izvirajo iz drugih umetnostnih del.

  • Poslušajo radijsko igro. Izražajo doživljanje, razumevanje in vrednotenje radijske igre. Oblikujejo čutnodomišljijske predstave oseb na podlagi posebnosti njihovega govora in zvočne opreme radijskega besedila. Primerjajo literarno predlogo z radijsko igro. Spoznavajo prvine zvočne opreme radijske igre.

  • Poslušajo glasbeno pravljico in jo doživljajo. Poimenujejo glavne in stranske književne osebe. Naštejejo dogajalne prostore. Pripovedujejo o književnem dogajanju.

  • Ogledajo si lutkovno predstavo. Prepoznavajo značilnosti glavne književne osebe in drugih pomembnih oseb. Zaznavajo in doživljajo dogajalni prostor in druge prvine gledališkega dogodka. Govorijo o tem, kaj jih je v predstavi pritegnilo ali odvrnilo in zakaj.

  • Poslušam, rišem – DZ 4/34 • Glasovna analiza • Slikovni narek • Spoznali smo – U/51

  • Pravljica: Zmaj Direndaj – B/52, 53 • Pravljica: Leteča hišica – B7100, 101 • Pravljica: Kdo je napravil Vidku srajčico – B/102 • Radijska igra: Kdo je napravil Vidku srajčico –

  B/103 • Glasbena pravljica: Medvedek Mikec – B/94, 95 • Lutkovna predstava: Ostržek – B/98, 99

  OPOMBE:

  • Zgradijo konceptualni sistem za reprezentacijo številskih predstav in pojmov. - Štejejo, zapišejo in berejo števila do 20.

  • Števila do 15 - DZ 4/7,8, 9, 10, • Predhodnik, naslednik- DZ 4/11 • Reši, saj zmoreš - U/53, 54

 • 37

  MAT 16 ur

  - Ocenijo število predmetov v množici. - Uredijo po velikosti množico naravnih števil do 20. - Določijo predhodnik in naslednik danega števila. - Prepoznajo, nadaljujejo in oblikujejo zaporedja števil. - Primerjajo števila po velikosti;

  • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, ter od 10 do 20, vključno s številom 0. - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. Pravilno uporabljajo izraze daljši, krajši.

  • Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi. - uredijo elemente po različnih kriterijih; - odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerm so bili elementi urejeni.

  • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Predstavijo problemsko situacijo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih

  ravneh (konkretni grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: (besedilo), podatke, vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.

  • Ocenijo in primerjajo količine za dolžino (najkrajši, najdaljši). • Merijo dolžino z nestandardnimi enotami ( z relativnimi in konstantnimi).

  • Merim dolžino - U/55, 56, DZ 4/17 • Števila od 15 do 20 - U/57, DZ 4/18 • Števila do 20 – DZ 4/ 24, 25, 26, 27 • Reši, saj zmoreš - U/58, 59 • Preglednica - DZ 4/28, 29 • Predhodnik, naslednik - DZ 4/30 • Seštevam od 10 do 20 - U/60, 61, DZ 4/ 32, 33 • Odštevam od 10 do 20 - U/ 62, 63, DZ 4/ 36, 37 • Računam od 10 do 20 - U/64, 65, DZ 4/ 38, 39, 40

  OPOMBE:

  ŠVZ 12 ur

  • Sproščeno izvajajo različne naravne oblike gibanja. • Razvijajo moč, vzdržljivost in spretnost. • Razvijajo sposobnost obvladovanja telesa v različnih položajih.

  • Hodim, tečem, skačem - delo po postajah • Hoja po gredi • Naskok v klek • Igre z obroči

 • 38

  • Naučijo se ljudski ples ter razvijajo skladnost gibanja v ritmu glasbe in pesmi.

  • Z gibanjem in mimiko ponazarjajo različne živali, predmete… • Svoje občutke in razpoloženje izražajo z gibanjem. • Utrjujejo tehniko pravilnega vodenja, meta in lovljenja žoge. • Se navajajo na dosledno upoštevanje pravil.

  • Ljudski ples: Diradi čindara • Oponašanje živali, predmetov • Utrjevanje zgornje podaje • Met žogice v daljino in cilj • Vodenje žoge (dvoročno) • Vodenje žoge (z eno roko) • Vodenje žoge okrog ovir

  OPOMBE:

  LVZ 8 ur

  • Ponovijo pojem odtis. • Pridobivajo si izkušnje o nastanku odtisa. • Ponovijo pojem črta (linija). • Uporabijo svoje znanje o različnih črtah. • Navajajo se na opazovanje oblik. • Ponovijo pojma barva in barvna ploskev. • Izrezujejo in lepijo različne barvne ploskve. • Se navajajo na samostojno izbiro barv. • Negujejo svoj individualni odnos do barv. • Pri spontanem mešanju barv na paleti odkrivajo zanimive barvne odtenke. • Pri likovnem izražanju uporabijo domiselne ideje. • Navajajo se na vztrajnost in doslednost pri likovnem izražanju. • Navajajo se na sproščeno izražanje svojih likovnih zamisli. • Navajajo se na vztrajnost in doslednost pri likovnem izražanju. • V svoje likovne izdelke vnašajo svoj čustveni doživljaj. • Razvijajo svojo motorično spretnost. • Pri delu v skupinah razvijajo svojo sposobnost sodelovanja.

  • Grafika: Kolažni tisk

  • Risanje: Rišemo črte (linije)

  • Slikanje/kiparstvo: Izdelajmo si pisano igračko, vrtavka iz stare zgoščenke

  • Slikanje: Doživljanje barv ob slikanici Leteča hišica

  OPOMBE:

  GVZ 8 ur

  • Širijo pevski repertoar. • Sproščeno zapojejo ljudski in umetno pesem. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Urijo se v jasni izreki.

  • Slovenska ljudska: Šuštarpolka • Slovenska ljudska: Diradi čindara • Bansi • J. Bitenc: Iščemo medvedka

 • 39

  • Z glasom in glasbili lastnega telesa izvajajo preproste ritmične vzorce. • Ustvarjajo zvočne slike. Z zvoki in gibi posnemajo živali. • Spremljajo petje z Oirffovimi glasbili. • Ob petju in poslušanju se gibajo. • Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo. • Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave in izražajo svoje zaznave

  besedno, gibno in likovno. • Zaplešejo ljudska plesa.

  • Glasbena pravljica Medvedek Mikec • C. Saint Saens: Živalski karneval

  OPOMBE:

 • 40

  10. sklop: POLETJE predmet čas

  CILJI

  VSEBINE

  PREVERJANJE OCENJEVANJE

  SPO 9 ur

  • Spoznajo okolico šole. • Uporabijo temeljne pojme v zvezi s pokrajinskimi značilnostmi okolice šole

  (zadaj, spredaj, levo, desno, spodaj, zgoraj). • Spoznavajo osnovne pojme v zvezi z površjem v neposredni okolici šole. • Prepoznajo, poimenujejo in primerjajo različna živa bitja in okolja. • Časovno raziskujejo, opredeljujejo in pojasnjujejo dogodke in spremembe v

  različnih letnih časih. • Vedo, da je življenje živih bitij odvisno od drugih bitij in od nežive narave. • Spoznajo, da so nekateri dnevi v letu posebno pomembni, ker so jim ljudje

  (kot posamezniki ali v določenem okolju, državi) pripisali poseben pomen in te dneve tako tudi doživljajo.

  • Opazujem pokrajino - U/64, 65, • DZ 4/46, 47 • Skica pokrajine – DZ 4/49 • Naš mali projekt: Pokrajine po naši zamisli - U/67 • Poletje - U/62, 63 • Kje živijo živali in rastline? - DZ 4/59 • Domovina praznuje – DZ 4/42 • Spoznali smo - U/66

  OPOMBE:

  SLJ 18 ur

  • Poimenujejo predmete/bitja na sliki s knjižnimi besedami. • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti. Vadijo poteze, ki tvorijo prvine črk in številk.

  • Razvijajo predopismenjevalne zmožnosti – vidno razločevanje. - Prepoznavajo enake besede. - Prepoznavajo enake črke v besedi. - Prepoznavajo različne črke v dvojicah besed.

  • Razvijajo zmožnost govornega nastopanja. S pomočjo vprašanj in ob slikovnem gradivu ustno tvorijo zgodbo.

  • Ponovijo, utrdijo in v novih situacijah uporabijo pridobljeno znanje. • Doživljajo interpretativno prebrano pravljico. Izražajo predstavo

  književnega prostora v pravljici in svojo predstavo primerjajo s predstavami sošolcev. Narišejo domišljijskočutno predstavo književne osebe.

  • Doživljajo interpretativno prebrano pesem. Zaznavajo zvočnost pesmi (onomatopoija) in otroško igrivost. Ustvarjajo zvoke z jezikovnimi in nejezikovnimi sredstvi. Likovno izrazijo razumevanje besedilne stvarnosti. Zaznavajo ponavljanje besed.

  • Berem sličice – DZ 4/42 • Rišem črte – DZ 4/45 • Enake besede – U/54, DZ 4/48 • Sudoku (enake besede) – DZ 4/50 • Enake črke v besedi – U/55, DZ 4/51 • Različne črke v dvojicah besed – U/56, DZ 4/60 • Na taborjenju – U/57 • Gremo na počitnice – U/52, 53 • Spoznali smo – U/58-60 • Pravljica: O povodnem možu – B/32, 33 • Pesem: Pesmica o čričku – B/50, 51 • Pesem: Pika-poka – B/62, 63 • Pesem: Barčica po morju plava – B/15

 • 41

  OPOMBE:

  MAT 12 ur

  • Prepoznajo, opišejo in znajo uporabljati zakonitosti osnovnih računskih operacij. - Seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 10, ter od 10 do 20, vključno s številom 0 (prehod: ob konkretnih pripomočkih s štetjem čez desetico). - Uporabijo računske operacije pri reševanju problemov.

  • Se učijo iskanja podatkov iz preglednic in prikazov ter sami predstavljajo podatke v preglednicah in s prikazi. - Uredijo elemente po različnih kriterijih. - Odkrivajo in ubesedijo kriterij, po katerem so bili elementi razporejeni. - Zapišejo odnos med elementi/pojmi s puščičnim prikazom. - Ponazorijo razporeditev predmetov z različnimi prikazi (Carrollov, drevesni prikaz).

  • Razvijajo problemsko občutljivost oziroma zaznavo problema v matematičnih okoliščinah in vsakdanjem življenju. - Pedstavijjo problemsko situacjo z različnimi didaktičnimi ponazorili. - Besedno in grafično rešujejo probleme, ki so predstavljeni na različnih ravneh (konkretni grafični). - Spoznajo sestavo (besedilnega) problema in ločijo: besedilo), podatke, vprašanje. - Obnovijo problem s svojimi besedami. - Spoznajo različne strategije reševanja problemov in jih uporabljajo pri reševanju podobnih problemov.

  • Razvijajo natančno in pravilno izražanje. • Ocenijo in primerjajo količine za maso in prostornino (najtežji, najlažji, največja, najmanjša prostornina). • Merijo maso in prostornino z nestandardnimi enotami (z relativnimi in konstantnimi).

  • Računam od 10 do 20 – DZ 4/43, 44 • Seštevam do 20 (prehod čez desetico) - konkretno • Odštevam do 20 (prehod čez desetico)- konkretno • Tehtam - U/66, DZ 4/52 • Reši, saj zmoreš - U/67 • Razporejam - U/68, 69, DZ 4/53, 54, 55, 56 • Merim prostornino - U/70, DZ 4/57, 58 • Reši, saj zmoreš – U/71 • Ponavljam - DZ 4/61-66 • Miselni orehi - U/72, 73

  OPOMBE:

 • 42

  ŠVZ 9 ur

  • Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. • Razvijajo hitrost in vzdržljivost. • Razvijajo koordinacijo celega telesa. • Pridobivajo ravnotežje in smisel za orientacijo. • Spoznajo štartna povelja in položaj telesa pri visokem startu. Navajajo se

  na spremljanje lastnih dosežkov. • Ustrezno ravnajo z različnimi športnimi pripomočki. • Vadijo tehniko pravilnega meta in vodenja žoge. • Pridobivajo natančnost pri metu v cilj. • Športno prenesejo zmago ali poraz. • Ob igrah se sprostijo ter zadovoljijo potrebo po gibanju.

  • Elementarne igre • Igre v naravi • Igre s padalom • Tek na 6o m in 200 m • Ravnotežnostne naloge • Triki s kolebnico • Skakanje z dolgo kolebnico • Štafetne igre z žogo • Igre z žogo

  OPOMBE:

  LVZ 6 ur

  • Opišejo prostor, v katerem živimo. • Opredelijo namembnost posameznih stavb. • Upoštevajo postopek gnetenja in valjanja gline. • Razumejo pojem ilustracija. • Uporabijo računalniški program kot risarsko in slikarsko orodje. • Navajajo se na uporabo različnih slikarskih materialov in orodij. • Pri skupinski obliki dela razvijajo socialne veščine. • Bogatijo svojo domišljijo in negujejo svoj individualni izraz. • Navajajo se na doslednost in vztrajnost pri likovnem izražanju. • Ob uporabi modelirke, valjarja in drugih orodij razvijajo svojo motorično

  spretnost.

  • Kiparstvo: Relief v glini (pokrajine iz gline) • Slikanje: Ilustracija pravljice • Slikanje s kredo na asfaltu

  *

  OPOMBE: Pri ilustraciji pravljice se lahko odločimo za upodobitev v računalniškem programu ali pa z vodenimi barvami, v tehniki akvarela.

  GVZ 6 ur

  • Poustvarjajo pesmi, besedila in spremljave. • V skupini in samostojno zapojejo znane otroške, ljudske in umetne pesmi. • Pri petju posnemajo interpretacijo odraslega. • Razumejo in uporabljajo pojme pevec, solist, pesem. • Spremljajo petje z lastnimi, otroškimi, ljudskimi, improviziranimi in

  • Slovenska ljudska: Pika poka pod goro • Slovenska ljudska: Barčica po morju plava • Razredni koncert • A. Vivaldi: Štirje letni časi, Poletje, 1. st.

 • 43

  Orffovimi glasbili. • Ob petju in poslušanju se gibajo. • Ustvarjalno izražajo glasbena doživetja z gibi in likovno komunikacijo. • Doživljajsko poslušajo glasbo za različne sestave in izražajo svoje zaznave

  besedno, gibno in likovno. • Prepoznavajo in uporabljajo glasbene pojme: pesem, kitica, inštrument,

  ljudska in umetna pesem, glasbeni spored, glasbena prireditev, koncert.

  OPOMBE: