103
ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

  • Upload
    dinhbao

  • View
    243

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA

TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Page 2: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokazatelji analize financijskih Pokazatelji analize financijskih

izvještajaizvještaja

•• financijski izvještaji financijski izvještaji - strukturna podloga za izračunavanje različitih financijskih pokazatelja – odnosi između određenih veličina

– služe za predviđanje budućih poslovnih rezultata

• značajan instrument analize financijskih • značajan instrument analize financijskih izvještaja

• pojedinačni pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja, zbrojni ili sintetički pokazatelji

• u literaturi različito grupirani � u osnovi se radi o istim pokazateljima

2

Page 3: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• pokazatelj pokazatelj � odnosni broj – jedna ekonomska veličina dovodi se u odnos s drugom, sukladno preduvjetima ispravnosti pokazatelja

• s obzirom na vremensku dimenziju – dvije skupine� jedna skupina obuhvaća razmatranje razmatranje

poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog razdobljarazdoblja (1 god.) i temelji se na podacima iz RDG

�druga skupina odnosi se na točno određeni točno određeni trenutaktrenutak koji se podudara s trenutkom sastavljanja bilance i ukazuje na financijski ukazuje na financijski položaj poduzeća u tom trenutkupoložaj poduzeća u tom trenutku

3

Page 4: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u Analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u računu dobitka i gubitka računu dobitka i gubitka –– RatioRatio AnalysisAnalysis

• ključni odnosi koji ukazuju na financijske performanse poduzeća

•• analiza profitabilnosti analiza profitabilnosti - profitna marža, i povrat na investirano (ROI)

•• analiza obrtaja aktive analiza obrtaja aktive - koliko jedna novčana jedinica aktive stvara novčanih jedinica prihoda,aktive stvara novčanih jedinica prihoda,

•• analiza solventnosti i likvidnostianaliza solventnosti i likvidnosti,

•• analiza investicijskog potencijala analiza investicijskog potencijala - pokazatelji efikasnosti investiranja dioničara u redovne dionice dioničarskog društva,

•• izračunavanje ukupnog izraza uspješnosti izračunavanje ukupnog izraza uspješnosti –– ZetaZeta--scorescore,,

•• analiza dodatne vrijednosti analiza dodatne vrijednosti –– ValueValue AddedAdded

4

Page 5: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• pomaže u definiranju pokazatelja uspješnosti:�pruža podatke o profitabilnosti, efikasnosti

upravljanja aktivom, solventnosti i investicijskom potencijalu

�osigurava konzistentnu bazu podataka za praćenje trendova u poslovanju i istraživanje promjena

�omogućuje usporedbu pokazatelja uspješnosti �omogućuje usporedbu pokazatelja uspješnosti poduzeća (benchmarking; naspram planiranom);

�omogućuje usporedbu poslovanja po dijelovima poduzeća

5

Page 6: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika informacija financijske pokazatelje informacija financijske pokazatelje poslovanja moguće podijeliti u sljedeće skupine:–– pokazatelji likvidnosti pokazatelji likvidnosti – likvidnost = svojstvo imovine ili svojstvo imovine ili

njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obvezadostatnu za pokriće preuzetih obveza; uvjetovana je prije svega protokom kratkotrajne imovine (obrtnih sredstava) kroz poslovni ciklus; likvidnost će omogućiti poduzeću podmirivanje dospjelih obveza � pokazatelji likvidnosti ukazuju u kojoj je mjeri poduzeće sposobno da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze,

–– pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti - iskazuju –– pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti - iskazuju u kojoj se mjeri poduzeće financira iz tuđih izvora,

–– pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti - mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava vlastite resurse,

–– pokazatelji ekonomičnosti pokazatelji ekonomičnosti – mjere odnos prihoda i rashoda � iskazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda,

–– pokazatelji profitabilnosti pokazatelji profitabilnosti - mjere povrat uloženog kapitala–– pokazatelji investiranjapokazatelji investiranja - mjere uspješnost ulaganja u

obične dionice

6

Page 7: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

POKAZATELJI INVESTIRANJA

FINANCIJSKI POKAZATELJI

SIGURNOST POSLOVANJA

USPJEŠNOST POSLOVANJA

7

POSLOVANJA POSLOVANJA

TEMELJNI KRITERIJI DOBROGA POSLOVANJA

Page 8: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• dobro upravljanje podrazumijeva da su zadovoljena dva kriterija:–– sigurnostisigurnosti–– uspješnosti / efikasnostiuspješnosti / efikasnosti

•• pokazatelji likvidnosti i zaduženosti i financijske pokazatelji likvidnosti i zaduženosti i financijske stabilnosti stabilnosti mogu se smatrati pokazateljima pokazateljima sigurnosti sigurnosti poslovanja � pokazatelji koji opisuju opisuju financijski položaj financijski položaj poduzeća

•• pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja investiranja � pokazatelji uspješnosti pokazatelji uspješnosti investiranja investiranja � pokazatelji uspješnosti pokazatelji uspješnosti poslovanja

•• pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti pokazateljima sigurnosti i uspješnosti �– koeficijent obrtaja imovine utječe na likvidnost i

financijsku stabilnost, a s druge strane izravno i na rentabilnost poslovanja

8

Page 9: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• pokazatelji sigurnosti i uspješnosti �kratkoročno suprotstavljeni, no dugoročno, sigurnost uvjetuje uspješnost i obrnuto

• pokazatelji sami po sebi ne daju pravu informaciju ukoliko se ne dovedu u odnos s određenom standardnom veličinom–– standardi standardi �� temelj usporede pokazateljatemelj usporede pokazatelja

• najčešće korištene standardne veličine pokazatelja:pokazatelja:�� planirani pokazatelj planirani pokazatelj za analizirano razdobljeza analizirano razdoblje

�� kretanje veličine pokazatelja kretanje veličine pokazatelja tijekom vremenatijekom vremena

�� veličina pokazatelja u sličnom poduzeću veličina pokazatelja u sličnom poduzeću koje koje pripada istoj grupacijipripada istoj grupaciji

�� prosječna vrijednost pokazatelja ostalih poduzeća prosječna vrijednost pokazatelja ostalih poduzeća koja pripadaju istoj grupacijikoja pripadaju istoj grupaciji

9

Page 10: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Likvidnost Likvidnost •• svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da

se mogu pretvoriti u novčana sredstva dostatna se mogu pretvoriti u novčana sredstva dostatna za pokriće preuzetih obveza za pokriće preuzetih obveza �� unovčivostunovčivostimovineimovine– sposobnost da obrće radno raspoloživi kapital i pretvara

nenovčani radni kapital u novac– u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine određeno

je vjerojatnošću da se u kratkom roku može pretvoriti u – u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine određeno

je vjerojatnošću da se u kratkom roku može pretvoriti u novac te da postigne određenu cijenu

– sposobnost podmirivanja tekućih obaveza omogućit će kontinuitet omogućit će kontinuitet u odvijanju poslovnog procesa

• podmirenje tekućih obveza važno da ne bi došlo do zastoja u nabavkama resursa te blokada novčanih računa u ključnim trenucima za poslovanje

10

Page 11: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

��mjere kojima se može procjenjivati mjere kojima se može procjenjivati

likvidnost:likvidnost:

��mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i

tekuće pasive tekuće pasive (kratkotrajne imovine i

kratkoročnih obveza)kratkoročnih obveza)

��mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja

tekuće nenovčane aktive u novac tekuće nenovčane aktive u novac (obrtaj zaliha

i unovčenje potraživanja)

11

Page 12: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

��Mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i Mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i tekuće pasive tekuće pasive (kratkotrajne imovine i (kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza):kratkoročnih obveza):

•• Radno raspoloživi kapital Radno raspoloživi kapital (working capital) = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze

•• Tekući odnos Tekući odnos (current ratio - likvidnost III. likvidnost III.

stupnjastupnja) = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

•• Brzi odnos Brzi odnos (quick ratio - likvidnost II. stupnjalikvidnost II. stupnja)

= odnos brze aktive i kratkoročnih obveza, tj. (novac + utrživi vrijednosni papiri + potraživanja od kupaca) / kratkoročne obveze

•• Trenutna likvidnost Trenutna likvidnost (cash ratio - likvidnost I. likvidnost I.

stupnjastupnja)= novac / kratkoročne obveze

12

Page 13: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Radno raspoloživi kapital:Radno raspoloživi kapital:

Radno raspoloživi kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze

• ukazuje na prekoračenje tekuće aktive nad tekućom pasivom

• dio kratkotrajne imovine koja se financira dugoročno

• informacije o imovini koja stoji na raspolaganju za udovoljavanje tekućim obvezama i za udovoljavanje tekućim obvezama i neočekivanim novčanim izdacima� radni kapital = 0 � poduzeće granično likvidno� radni kapital > 0 � likvidno� radni kapital < 0 � nelikvidno

AKTIVA PASIVA

tekuća

kratkoročno

financiranje

imovina

stalna imovina

dugoročno

financiranje

Page 14: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent tekuće likvidnosti:Koeficijent tekuće likvidnosti:

Tekući omjer = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

• opća likvidnost• u kojoj mjeri tekuća imovina pokriva kratkoročne

obveze � u kojoj mjeri radno raspoloživi kapital daje sigurnost da će sve tekuće obveze biti podmirene

• usporediti s drugim poduzećima u grani � niža vrijednost u odnosu na industrijski prosjek ukazuje na vrijednost u odnosu na industrijski prosjek ukazuje na moguće probleme po pitanju likvidnosti– zadovoljavajuća vrijednost koeficijenta je ona koja ne

odstupa značajno od industrijskog prosjeka– vrijednost značajno veća od industrijskog prosjeka može

značiti da poduzeće ne koristi efikasno svoja sredstva

•• ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi trebao iznositi min 1,8 do 2:1trebao iznositi min 1,8 do 2:1

Page 15: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• kratkotrajna imovina mora biti barem dvostruko veća od kratkoročnih obveza –– tradicionalno pravilo tradicionalno pravilo �������� koefkoef. ≥ 2. ≥ 2

• kruto, ovisi o vrsti djelatnosti (visoki pokazatelj ne mora uvijek značiti i da je poduzeće solventno � npr. zalihe sa sporim obrtajem u proizvodnji alkoholnih pića u odnosu na dospjele obveze; poslovna politika može biti takva da se proizvodi samo prema narudžbi,…)

• koeficijent tekuće likvidnosti <1,5 ukazuje na mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje da poduzeće ostane bez sredstava za podmirenje kratkoročnih obveza

• koef. tekuće likvidnosti 1 � poduzeće granično likvidno � radni kapital = 0

• zlatno pravilo likvidnosti � dugotrajnu imovinu treba financirati iz dugoročnih izvora � uskladiti životni vijek imovine i trajanja njezina financiranja

• za održanje tekuće likvidnosti važno postojanje neto radnog kapitala

15

Page 16: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• uzeti u obzir strukturu kratkotrajne imovine

i kratkoročnih obveza jer visoki pokazatelj

može biti i zbog velikog udjela zaliha koje

se sporo obrću, a da je istovremeno udio

kratkoročnih obveza koje dolaze u

najkraćem roku na naplatu velik pa se najkraćem roku na naplatu velik pa se

usprkos visokom pokazatelju ukupne

likvidnosti mogu očekivati problemi s

podmirivanjem obveza

16

Page 17: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent ubrzane likvidnosti:Koeficijent ubrzane likvidnosti:

Brzi odnos = (novac + utrživi vrijednosni papiri + potraživanja od kupaca) / kratkoročne obveze

odnosno

Brzi odnos = (kratkotrajna imovina - zalihe) / kratkoročne obveze

• odnos brze aktive i tekućih obveza • sposobnost poduzeća da u kratkom roku • sposobnost poduzeća da u kratkom roku

osigura potrebnu količinu novca• ima li poduzeće dovoljno kratkotrajnih sredstava

da podmiri dospjele obveze bez prodaje zaliha• poželjna vrijednost pokazatelja je ona koja ne

odstupa značajno od industrijskog prosjeka

Page 18: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• različita stajališta o referentnim vrijednostima

•• ukoliko industrijski prosjek nije poznat ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi trebao iznositi min omjer bi trebao iznositi min 1:1

•• koefkoef ≥1 (američko stajalište)≥1 (američko stajalište)

• europska praksa � minimalna vrijednost • europska praksa � minimalna vrijednost

• koef. ≥ ≥ 0,8 (ili čak 70-80%)

• praktično pravilo 1:1 je prekruto i u praksi

neprimjenjivo za sve tvrtke i grane• npr. koef. 0,5 pokazuje da poduzeće najvjerojatnije ne bi

moglo zadovoljiti veću iznenadnu potrebu za novčanim sredstvima

18

Page 19: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent trenutne likvidnosti:Koeficijent trenutne likvidnosti:

trenutna likvidnost = novac / kratkoročne obveze

• odnos novca kao najlikvidnijeg oblika imovine i kratkoročnih obveza

• ukazuje na trenutnu platežnu sposobnost• primjerenost ovoga pokazatelja pažljivo razmotriti --

uzeti u obzir suvremenu tehnologiju i efikasnije načine plaćanja nego nekad pa je potrebno manje načine plaćanja nego nekad pa je potrebno manje gotovine za operativno poslovanje– oprez kod uzimanja u obzir granica prihvatljivosti ovog

pokazatelja i tumačenja standardnog pravila o potrebi 50% pokrivenosti kratkoročnih obveza s novčanim sredstvima (0,5)

• prema grubim pravilima vrijednosti pokazatelja bi trebala iznositi između 0,1-0,3 (10%-30%) – u praksi se najčešće kreće oko 10%

Page 20: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• ako je vrijednost pokazatelja niža od donje granice optimalnog intervala � trenutnu likvidnost se smatra nedovoljnom -poduzeće će imati problema s podmirivanjem svojih kratkoročnih obveza

• ako je vrijednost pokazatelja visoka�dovoljno sredstava za pokrivanje dovoljno sredstava za pokrivanje kratkoročnih obveza, ali previše kratkotrajne imovine slobodno – u novcu, umjesto da je iskorištena u investicijske svrhe

20

Page 21: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• kod interpretacije pokazatelja potrebno utvrditi kretanja u minimalno trogodišnjem razdoblju– tendencija približavanja optimalnim

vrijednostima odražava snagu poduzeća– udaljavanje od optimalnih vrijednosti odražava – udaljavanje od optimalnih vrijednosti odražava

slabost poduzeća

21

Page 22: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

��Mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja Mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja tekuće nenovčane aktive u novac:tekuće nenovčane aktive u novac:

•• Broj obrtaja zaliha u vremenu Broj obrtaja zaliha u vremenu = troškovi prodanih zaliha / prosječno stanje zaliha

– ovaj pokazatelj iskazuje koliko se puta u toku godine zalihe iskazuje koliko se puta u toku godine zalihe pretvore u potraživanja od kupaca pretvore u potraživanja od kupaca � koliko je vremena potrebno da bi se novac uložen u zalihe ponovno realizirao

– uzeti u obzir i vrijeme podmirivanja obveza prema dobavljačima i vrijeme potrebno za naplatu potraživanja

•• Prosječno vrijeme unovčenja potraživanja Prosječno vrijeme unovčenja potraživanja = potraživanja od kupaca / prosječna dnevna naplaćena potraživanja

–– prosječna dnevna naplaćena potraživanja prosječna dnevna naplaćena potraživanja = ukupna naplaćena potraživanja tijekom razdoblja / 365

–– naplaćena potraživanja naplaćena potraživanja � početnom stanju potraživanja od kupaca pribrojiti prihod od prodaje te umanjiti za potraživanja od kupaca na kraju razdoblja

22

Page 23: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Solventnost i zaduženostSolventnost i zaduženost

•• solventnost solventnost � sposobnost poduzeća kao dužnika da u nekom dužem vremenskom razdoblju udovoljava svojim financijskim obvezama po njihovu dospijeću

• mjere solventnosti usmjerene promatranju • mjere solventnosti usmjerene promatranju dugoročne financijske stabilnosti dugoročne financijske stabilnosti kroz odnose unutar odnose unutar kapitalne strukturekapitalne strukture(dugoročni kapital � vlastiti kapital i dugoročne obveze) i ) i financijske strukture financijske strukture poduzeća poduzeća (ukupna pasiva) te kroz odnose odnose pojedinih pojedinih pozicija te strukture s aktivompozicija te strukture s aktivom

23

Page 24: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent financijske stabilnostiKoeficijent financijske stabilnosti

koef. financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze)

• izražava dugotrajniju mogućnost financiranja poduzeća bez većih problema

• omjer dugotrajne imovine i dugoročnih izvora• pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima•• dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora te•• dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora te

iz dijela dugoročnih izvora financirati kratkotrajnu imovinu � zlatno pravilo financiranjazlatno pravilo financiranja� koef. < 1• ako je koef > 1 � dugotrajna imovina financirana iz

kratkoročnih obveza - postoji deficit radnog kapitaladeficit radnog kapitala(postojanje neto radnog kapitala znači da je dio kratkotrajne imovine financiran iz dugoročnih izvora � nužno za održavanje likvidnosti)

24

Page 25: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

��udjel tuđeg kapitala u ukupnim dugoročnim udjel tuđeg kapitala u ukupnim dugoročnim izvorima izvorima = odnos dugoročnih obveza i ukupnih dugoročnih izvora (dugoročne obveze / dugoročne obveze + vlastiti kapital); cca 30-35%

��koeficijent zaduženosti koeficijent zaduženosti (odnos ukupnih obveza i imovine; koliki se dio imovine financira iz tuđih izvora)

��koeficijent vlastitog financiranja koeficijent vlastitog financiranja (odnos vlastitog kapitala i imovine)

��koeficijent financiranja koeficijent financiranja (odnos ukupnih obveza i ��koeficijent financiranja koeficijent financiranja (odnos ukupnih obveza i vlastitog kapitala) – zaduženost u odnosu na vrijednost kapitala

��odnos pokrića kamata odnos pokrića kamata (dobit prije poreza i troškova kamata, tj. operativna dobit / kamate); koliko su puta troškovi kamata pokriveni ostvarenim dobitkom

25

Page 26: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

� navedeni pokazatelji su pokazatelji uporabe financijske poluge – operativno poslovanje posuđenim novcem

� ako posuđeni kapital donosi veću zaradu od kamata koje na njega treba platiti � neto dobitak i povrat na vlastiti kapital će porastivlastiti kapital će porasti

� ako je kamata na posuđeni kapital veća od stope povrata na ukupnu aktivu � posuđeni kapital umanjuje neto dobit – ne isplati se�� financijska polugafinancijska poluga

26

Page 27: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent zaduženosti:Koeficijent zaduženosti:

• debt ratio, leverage ratio, indebtedness coefficient

• ukazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja � koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem

koefkoef. zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina. zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina

• veći odnos duga i imovine � veći financijski rizik financijski rizik • veći odnos duga i imovine � veći financijski rizik financijski rizik – rizik kod fiksnih troškova financiranja - rizik da se

ostvarenim financijskim rezultatom neće pokriti kamate

na dugove poduzeća i/ili

– rizik koji proizlazi iz stupnja zaduženosti poduzeća -

rizik da poduzeće neće biti u mogućnosti vratiti dug

27

Page 28: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� koefkoef. ≤ 0,5 (. ≤ 0,5 (tjtj. 50%). 50%)

• suvremena poslovna ekonomija, zbog korištenja zbog korištenja efekata financijske polugeefekata financijske poluge, ide u smjeru povećanja zaduženosti - kritičnom vrijednošću smatra do 0,7 do 0,7 (70(70 %) %) � znači da postotni udio tuđih izvora financiranja ne bi smio premašiti cca 2/3 ukupnih izvora

• vrijednost razmatrati u kontekstu djelatnosti poduzeća i specifične situacije– praćenje vremenskog razvoja ukupne zaduženosti i – praćenje vremenskog razvoja ukupne zaduženosti i

usporedba s drugim poduzećima iste grane– zaduženost veća od 50% prisutna je kod poduzeća

kod kojih se veliki dio imovine odnosi na nekretnine (zemljišta i zgrade), stoga je normalno da ona imaju i veću stopu zaduženosti � njihova imovina predstavlja solidan temelj za osiguranje kredita

28

Page 29: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent vlastitog financiranja:Koeficijent vlastitog financiranja:

• koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala

koefkoef. vlastitog financiranja = vlastiti kapital / ukupna imovina. vlastitog financiranja = vlastiti kapital / ukupna imovina

• razlikuje se s obzirom na djelatnost poduzeća, karakter proizvodnje kao i poduzeća, karakter proizvodnje kao i dostupnost kredita

• porast ovoga koeficijenta ukazuje na jačanje financijske stabilnosti poduzeća

29

Page 30: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� koefkoef. ≥ 0,5 (. ≥ 0,5 (tjtj. 50%). 50%)• suvremena poslovna ekonomija kritičnom

vrijednošću udjela vlastitog kapitala smatra 0,3 (30 %) – ide u smjeru povećanja zaduženosti zbog

korištenja efekata financijske polugeefekata financijske poluge

• no voditi računa o potencijalnoj opasnosti od nelikvidnosti, jer pad udjela vlastitih izvora ispod 30% izuzetno je rizično

• postoje mišljenja kako najniža razina udjela vlastitog kapitala nije strogo definirana �kapitala nije strogo definirana �

– ovisi o kvaliteti ulaganja u koja se ulažu obveze � ako su ulaganja visoko profitabilna, i malo vlastitog kapitala je dovoljno za nesmetano poslovanje, no uslijed pada profitabilnosti ili zastoja u naplati potraživanja – vrlo brzo opasnost od nelikvidnosti �� uzeti u obzir kritičnu vrijednostuzeti u obzir kritičnu vrijednost

30

Page 31: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• potrebno identificirati najoptimalniji stupanj samostalnosti u financiranju poduzeća u konkretnim uvjetima, jer visoki udio vlastitih izvora ne znači ujedno i idealnu poslovnu situaciju– poduzeće u određenim uvjetima može fleksibilnije

reagirati korištenjem tuđih izvora (npr. pri razvoju poslovanja)

• načelno – veća vrijednost pokazatelja • načelno – veća vrijednost pokazatelja samofinanciranja ipak odražava zdravu strukturu izvora

• nisko samofinanciranje, odnosno, visoka zaduženost – dokazano su prvi i najčešći uzrok poslovne krize i stečaja

31

Page 32: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Financijska poluga (financial leverage)

se koristi u istraživanju optimalnih odnosa između vlastitog i tuđeg financiranja – ukazuje na stupanj zaduženosti društva i

korištenje tuđih izvora sredstava –– pravilo financijske poluge pravilo financijske poluge � isplati se

korištenje tuđih izvora financiranja sve dok se korištenje tuđih izvora financiranja sve dok se

poslovanjem ostvaruje stopa rentabilnosti veća

od kamatne stope po kojoj se plaćaju kamate

na tuđi kapital

– rentabilnost vlastitog kapitala pod utjecajem je efekta poluge i ovisi o obujmu tuđeg financiranja

32

Page 33: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• efekt poluge efekt poluge � porastom tuđeg financiranja povećava se rentabilnost vlastitog kapitala ako je rentabilnost ukupnog ulaganja veća od kamatne stope na tuđi kapital � pozitivan efekt – šansa šansa polugepoluge

• porastom zaduživanja pada stopa rentabilnosti vlastitog kapitala ako je rentabilnosti vlastitog kapitala ako je rentabilnost ukupnog ulaganja ispod stope troškova korištenja tuđeg kapitala � vodi negativnom djelovanju poluge � rizik rizik polugepoluge– posljedica je rasta kamata na tuđi kapital ili

smanjenja rentabilnosti ukupnog ulaganja

33

Page 34: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• financijska polugafinancijska poluga � pokazatelj koji predočava do koje mjere poduzeće pokriva svoju imovinu vlastitim izvorima (kapitalom) � koliko je ono sposobno vlastitim sredstvima financirati poslovanje (koliki se dio imovine financira iz vlastitog kapitala – temeljnog kapitala, rezervi i zadržanog dobitka)– obrnuta vrijednost pokazatelja financijske samostalnosti

poduzeća (koeficijent vlastitog financiranja)–– financijska poluga = imovina / vlastiti kapitalfinancijska poluga = imovina / vlastiti kapital– ako se pođe od stajališta suvremene poslovne ekonomije

prema kojem se graničnom vrijednošću smatra i do 70 % – ako se pođe od stajališta suvremene poslovne ekonomije

prema kojem se graničnom vrijednošću smatra i do 70 % udjela tuđeg kapitala � financijska poluga bi tada trebala iznositi maksimalno do cca 3,3

– ako se vrijednost ovog pokazatelja smanjuje � poduzeće koristi previše kapitala iz vlastitih izvora

– ako vrijednost ovog pokazatelja raste � udio vlastitih izvora u ukupnim izvorima poduzeća je nedovoljan

•• visoki omjer znači da čak manji gubici vrlo brzo ugroze visoki omjer znači da čak manji gubici vrlo brzo ugroze poduzeće � postaje nestabilno

34

Page 35: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent financiranja:Koeficijent financiranja:

• odnos duga i vlastitog kapitalakoefkoef. financiranja = ukupne obveze / vlastiti kapital. financiranja = ukupne obveze / vlastiti kapital

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� omjer do 1:1 omjer do 1:1 ((koef ≤ 1koef ≤ 1) ) •• prema tradicionalnom konzervativnom stajalištu ne bi se trebalo prema tradicionalnom konzervativnom stajalištu ne bi se trebalo

zaduživati iznad vrijednosti kapitalazaduživati iznad vrijednosti kapitala– ‘20-tih godina prošlog stoljeća– poštivanje ovog standarda svakako znači sigurnost za davatelje kapitala

•• suvremena poslovna ekonomija suvremena poslovna ekonomija zastupa stajalište prema •• suvremena poslovna ekonomija suvremena poslovna ekonomija zastupa stajalište prema kojemu je zbog korištenja financijske poluge prihvatljiv omjer 70:30 omjer 70:30 u korist obveza (povećanje zaduženosti) ≤ 2,3≤ 2,3– no, voditi računa o rizičnosti - visoka zaduženost može uzrokovati krizu

• visoka vrijednost pokazatelja ukazuje na moguće poteškoće pri vraćanju posuđenih sredstava i plaćanju kamata

• važan pokazatelj financijskog rizika poduzeća jer kada njegova vrijednost raste i financijski se rizik povećava

35

Page 36: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• faktor zaduženosti faktor zaduženosti � pokazatelj koji odražava dinamičku likvidnost i zaduženost– ako se ostvaruje niski novčani tok, tada i niska

zaduženost može prestavljati teret poduzećufaktor zaduženosti = obveze / novčani tok

– prema brojnim istraživanjima najbolji dijagnostički i prognostički pokazatelj

– ako nema podataka o novčanom toku, moguće ga je utvrditi neizravnom metodom kao zbroj neto dobiti i amortizacije (iako nije u potpunosti precizno)amortizacije (iako nije u potpunosti precizno)

– referentna vrijednost � do 3,5• obveze bi trebale biti najviše 3,5 puta veće od novčanog

toka, tj.• poduzeće se smije zadužiti najviše do granice prema kojoj u

3,5 godina može podmiriti sve svoje obveze � orijentir za prosudbu dinamičke likvidnosti

• povećanje faktora zaduženosti iznad 3,5 ukazuje na slabljenje likvidnosti, razmatrano dinamički

36

Page 37: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Stupnjevi pokrića I Stupnjevi pokrića I ii II:II:• ukazuju na pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima, tj.

kapitalom

stupanj pokrića I = (vlastiti kapital / dugotrajna imovina)*100

� referentna vrijednost ≥ 1�� recipročna vrijednost pokazatelja pokrića imovine vlastitim izvorima recipročna vrijednost pokazatelja pokrića imovine vlastitim izvorima

(dugotrajna imovina/vlastiti kapital) čija je referentna vrijednost (dugotrajna imovina/vlastiti kapital) čija je referentna vrijednost < 1�� zlatno bilančno pravilo zlatno bilančno pravilo –– dugotrajna imovina treba biti financirana iz vlastitih izvora

(ovaj pokazatelj ima malu praktičnu vrijednost, no može ukazivati na promjene)

stupanj pokrića II = dugoročni izvori / dugotrajna imovinastupanj pokrića II = dugoročni izvori / dugotrajna imovina

�� recipročna vrijednost pokazatelja financijske stabilnostirecipročna vrijednost pokazatelja financijske stabilnosti� mora biti > 1 � proizlazi i iz koef. financijske stabilnosti koji mora biti < 1

�� zlatno pravilo financiranja zlatno pravilo financiranja -- dugotrajna imovina treba biti financirana iz dugoročnih izvora

– dio dugoročnih izvora, zbog održanja likvidnosti, mora biti iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine

– mogu se razmatrati i u kontekstu likvidnosti � znači da kratkotrajna imovina premašuje kratkoročne obveze, odnosno, da postoji veći dio radno raspoloživog kapitala koji će osigurati da će sve kratkoročne obveze biti podmirene

37

Page 38: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokriće troškova kamata:Pokriće troškova kamata:

• dinamička zaduženost poduzeća

pokriće troškova kamata = dobit prije poreza + tr. kamata / kamate

� sagledava sposobnost poduzeća da iz ostvarene operativne dobiti (dobiti prije odbitka troškova za kamate i poreza) podmiruje troškove kamata s kamate i poreza) podmiruje troškove kamata s temelja korištenja tuđih izvora

� ukazuje hoće li poduzeće moći osigurati plaćanje kamata na posuđena sredstva u budućnosti

� > 1� radi sigurnosti uobičajeno je pravilo da pokriće

troškova kamata treba biti najmanje 4 puta veće od najmanje 4 puta veće od troškova kamatatroškova kamata

38

Page 39: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• niska vrijednost ovog pokazatelja upozorava kreditore na visoki rizik neplaćanja kamate ukoliko bi u budućnosti prihodi padali

• veći pokazatelj pokrića troškova kamata �veća sigurnost da će poduzeće svojim poslovanjem osigurati pokriće kamata kao fiksnog troška te da neće zbog toga ostvariti gubitak

39

Page 40: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Iskustveni standardi Iskustveni standardi

uravnoteženosti bilanceuravnoteženosti bilance

�� odnos dugotrajne imovine i vlastitog kapitala odnos dugotrajne imovine i vlastitog kapitala i kumulativni odnosi između pozicija aktive i pasivekumulativni odnosi između pozicija aktive i pasive– uključuje sve utvrđene odnose i na temelju

iskustvenih normi definira strukturu aktive i pasive

–– tekuća i dugotrajna imovina 50tekuća i dugotrajna imovina 50--5050%%–– tekuća i dugotrajna imovina 50tekuća i dugotrajna imovina 50--5050%%

–– tekuće obveze 50% vrijednosti tekuće imovine, tekuće obveze 50% vrijednosti tekuće imovine, tjtj. 25% ukupne pasive. 25% ukupne pasive

– dugoročne obveze 25% ukupne pasive

–– vlastiti kapital 50% ukupne pasivevlastiti kapital 50% ukupne pasive

40

Page 41: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

AKTIVA PASIVA RDiG

TEKUĆA IMOVINA TEKUĆE OBVEZE Prihodi50% manja sposobnost - Troškovi prodanog

pokrića kamata - Troškovi uprave i prodajeveća sposobnost

pokrića kamata Operativni dobitak manja sposobnost :

BILANCA

41

pokrića kamata DUGOROČNE OBVEZE kamateveća sposobnost

pokrića kamata

DUGOTRAJNA IMOVINA VLASTITI KAPITAL 50% 50% vrijednosti aktive

Page 42: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• optimalnu bilančnu strukturu, međutim, nemoguće odrediti bez detaljne analize

• optimalna struktura � ona koja uz ona koja uz

racionalno i optimalno korištenje resursa daje racionalno i optimalno korištenje resursa daje

rezultate koji osiguravaju budućnostrezultate koji osiguravaju budućnost

• potrebno analizirati kroz dulje razdoblje �promjena u strukturi može značiti poteškoće, promjena u strukturi može značiti poteškoće, ali i nove uvjete i ciljeve koji uvjetuju nove poslovne odluke koje utječu i na financijski položaj

42

Page 43: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• za ispravno tumačenje bilančne strukture potrebno znati sljedeće:� kakva je bilančna struktura u odnosu na planiranu bilančna struktura u odnosu na planiranu

na temelju racionalnih očekivanja i iskustva� kakav je trend promjene bilančne strukture u trend promjene bilančne strukture u

odnosu na protekle godineodnosu na protekle godine� kakva je bilančna struktura u odnosu na bilančna struktura u odnosu na

konkurente iz iste grane konkurente iz iste grane – potrebno poznavanje strukture konkurenatastrukture konkurenata

• svaka djelatnost ima specifičnosti koje se odražavaju i na strukturi bilance (različite bilance poduzeća u turizmu od poduzeća u trgovini, osiguranju, građevinarstvu, proizvodnji,…)

43

Page 44: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokazatelji aktivnostiPokazatelji aktivnosti• kako efikasno poduzeće upotrebljava vlastite

resurse• upućuju na brzinu cirkulacije imovine u

poslovnom procesu i njezinu sposobnost da ostvaruje prihode

• pokazatelji aktivnosti se iskazuju kroz dvije skupine pokazatelja:� pokazatelji obrtaja – prikazuju koliko se tijekom jedne � pokazatelji obrtaja – prikazuju koliko se tijekom jedne

godine imovina poduzeća obrne (koliko je puta odgovarajuća imovina pretvorena u novčana sredstva tijekom promatranog razdoblja, obično godine dana)

� pokazatelji vremena trajanja obrtaja – prikazuju koliko je prosječno dana potrebno da bi se odgovarajuća imovina obrnula, odnosno koliko je prosječno trajanje obrtaja (prosječni dani vezivanja)

�� koeficijent obrtaja imovine i dani vezivanjakoeficijent obrtaja imovine i dani vezivanja

44

Page 45: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• s aspekta sigurnosti i uspješnosti koeficijenti obrtaja bi trebali biti što veći koeficijenti obrtaja bi trebali biti što veći �dani vezivanja kratkotrajne imovine u dani vezivanja kratkotrajne imovine u operativnom ciklusu što kraćioperativnom ciklusu što kraći– transformacija pojedinih oblika imovine � od

kupnje zaliha sirovina i materijala �kupnje zaliha sirovina i materijala �proizvodnja i gotovi proizvodi � prodaja gotovih proizvoda � naplata potraživanja �plaćanje dobavljačima

– što su veći koeficijenti obrtaja � veća efikasnost poslovanja i manje potrebe za radnim kapitalom

45

Page 46: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Najčešće korišteni omjeri su:��koeficijent obrtaja ukupne imovinekoeficijent obrtaja ukupne imovine

��koeficijent obrtaja kratkotrajne imovinekoeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

��koeficijent koeficijent obrtaja obrtaja zalihazaliha

��koeficijent obrtaja potraživanjakoeficijent obrtaja potraživanja

• analiza odnosa između prihoda i imovine•• koeficijent obrtaja imovine koeficijent obrtaja imovine � koliko jedna

novčana jedinica imovine stvara novčanih jedinica prihoda

46

Page 47: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koeficijent obrtaja ukupne imovine: Koeficijent obrtaja ukupne imovine:

• koliko poduzeće uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda

• ukazuje na veličinu imovine potrebne za obavljanje određene razine prodaje, odnosno � ukazuje koliko svaka kuna odnosno � ukazuje koliko svaka kuna imovine donosi kuna iz prodaje

koef. obrtaja ukupne imovine = prihod / imovina• vijednost imovine može se utvrditi i kao prosjek

imovine na početku i na kraju razdoblja

47

Page 48: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• može se izračunati na temelju nabavnih cijena ili, češće, sadašnje (neto knjigovodstvene) vrijednosti

• optimalne vrijednosti koje ovise o vrsti poduzetničke djelatnosti poduzeća

• korisnost informacije pokazatelja je viša ako usporedimo više poduzeća iste grupeusporedimo više poduzeća iste grupe– visoka vrijednost pokazatelja ukazuje na

orijentiranost poduzeća trgovini (vrijednost > 1), – niska vrijednost pokazatelja ukazuje na to da

poduzeće ulaže veću količinu sredstava ili da ima veliki iznos imovine nerealiziran (značajne zalihe, značajna nenaplaćena potraživanja,…)

48

Page 49: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokazatelji ekonomičnostiPokazatelji ekonomičnosti

• odnos prihoda i rashoda � koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

• mora biti >1 ���� što veći• ako je < 1 ���� poduzeće posluje s gubitkom�� ekonomičnost ukupnog poslovanja ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni �� ekonomičnost ukupnog poslovanja ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni

prihodi / ukupni rashodi�� ekonomičnost prodaje ekonomičnost prodaje = prihodi od prodaje /

rashodi od prodaje�� ekonomičnost financiranja ekonomičnost financiranja = financijski prihodi

/ financijski rashodi

49

Page 50: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokazatelji profitabilnostiPokazatelji profitabilnosti

• odnosi koji povezuju profit s prihodima iz prodaje i investicijama, a ukupno promatrani ukazuju na ukupnu učinkovitost poslovanja poduzeća

• mjere profitabilnosti su sljedeće:• mjere profitabilnosti su sljedeće:��profitna maržaprofitna marža

��povrat na investirano povrat na investirano (stopa povrata imovine; stopa povrata vl. kapitala)

50

Page 51: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Profitna marža:Profitna marža:

profitna marža (marža dobitka) = dobitak / prihodneto profitna marža = neto dobitak + neto profitna marža = neto dobitak + trtr. kamata / prihod. kamata / prihod

bruto marža profita = dobitak prije oporeziv.+ bruto marža profita = dobitak prije oporeziv.+ trtr. kamata / prihod. kamata / prihod

� odnos dobiti i prihoda; rentabilnost prihoda� množenjem sa 100 pokazuje postotak ostvarenog postotak ostvarenog

dobitka prema vrijednosti cjelokupnog posla dobitka prema vrijednosti cjelokupnog posla izraženog kroz ostvareni prihod izraženog kroz ostvareni prihod u određenom izraženog kroz ostvareni prihod izraženog kroz ostvareni prihod u određenom razdoblju, ili za svaki pojedinačni posao, ovisno o tome koja se kategorija dobiti i prihoda koristi �moguće utvrđivati prema različitima kategorijama dobiti:–– bruto profitna maržabruto profitna marža–– operativna profitna maržaoperativna profitna marža–– profitna marža prije oporezivanjaprofitna marža prije oporezivanja–– neto profitna maržaneto profitna marža

51

Page 52: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• bruto dobit bruto dobit � prihodi od prodaje – trošak

prodanih zaliha tj. rashod

•• operativna dobit operativna dobit � bruto dobit umanjena za

troškove uprave, administracije i prodaje koji su

neproizvodni troškovi

•• dobit prije oporezivanja dobit prije oporezivanja � operativna dobit

umanjena za troškove financiranja, tj. kamate, umanjena za troškove financiranja, tj. kamate,

tečajne razlike

•• neto dobit neto dobit � dobit prije oporezivanja umanjena za

porez na dobit

52

Page 53: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Bruto profitna marža– pokazuje koliko prostora u prihodu ostaje za koliko prostora u prihodu ostaje za

pokriće poslovne nadogradnje pokriće poslovne nadogradnje nakon što se određeni proizvod dovede do realizacije na tržištu;

• tvrtki nakon pokrića proizvodnih troškova ostaje n% prihoda za pokriće troškova uprave i prodaje, financiranja te ostvarenja dobitifinanciranja te ostvarenja dobiti

– ukazuje na mogućnost racionaliziranja ukupnih troškova (tr.U,A,P)

– kod benchmarkinga upućuje na potrebu analize troškova i Pc;

53

Page 54: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Operativna profitna marža– pokazuje da poduzeću nakon podmirenja svih poduzeću nakon podmirenja svih

troškova, osim troškova financiranja, ostaje n% troškova, osim troškova financiranja, ostaje n%

prihoda za pokriće troškova financiranja i prihoda za pokriće troškova financiranja i

dobitakdobitak;– koliko bi dobitka prije oporezivanja ostvarili ako

bi se poduzeće financiralo iz vlastitih sredstava bi se poduzeće financiralo iz vlastitih sredstava bez kreditiranja i zajmova;

54

Page 55: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Profitna marža prije oporezivanja–– koliko poduzeću ostaje %prihoda za dobitak, koliko poduzeću ostaje %prihoda za dobitak,

nakon podmirenja svih troškova nakon podmirenja svih troškova (prije

oporezivanja porezom na dobit);– kod čestih promjena porezne politike – za

usporedbu u različitim razdobljima ili poreznim režimima za poduzeća koja posluju u različitim državama

55

Page 56: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Neto profitna marža–– koliko % od prihoda ostaje koliko % od prihoda ostaje dobitka kojim može

raspolagatiraspolagati po slobodnoj volji;– taj dio dobitka poslije oporezivanja poduzeće

može rasporediti na dividendu ili dio može prenijeti na zadržani dobitak;

– najprecizniji podatak o konačnim efektima obavljenog i realiziranog posla

56

Page 57: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• ako se maržu profita pomnoži s pomnoži s koeficijentom koeficijentom obrtaja obrtaja ukupne imovineukupne imovine, kao rezultat će se dobiti pokazatelj rentabilnosti imovine rentabilnosti imovine – znači da se rentabilnost imovine može

povećati povećanjem koeficijenta obrtaja i/ili

povećanjem marže profita

57

Page 58: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Rentabilnost:Rentabilnost:

• mjeri se sposobnost poduzeća da generira sposobnost poduzeća da generira profit na temelju uloženog kapitala, profit na temelju uloženog kapitala, tjtj. . investirane imovineinvestirane imovine

• efikasnost korištenja raspoloživih resursa• mjeri efikasnost poslovanja poduzeća s • mjeri efikasnost poslovanja poduzeća s

gledišta vlasnika � relativni pokazatelji relativni pokazatelji

rentabilnost imovine = neto dobit + rentabilnost imovine = neto dobit + trtr. kamata / imovina. kamata / imovina

rentabilnost kapitala = neto dobit / vlastiti kapitalrentabilnost kapitala = neto dobit / vlastiti kapital

58

Page 59: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• s obzirom na različite kategorije dobitka u brojniku:� bruto rentabilnost (ili profitabilnost) � u brojniku

dobitak prije oporezivanja dobitak prije oporezivanja � za usporedbu profitabilnosti različitih poduzeća s različitim poreznim opterećenjem

� neto rentabilnost ���� u brojniku dobitak poslije dobitak poslije oporezivanjaoporezivanja ���� najčešće se koristi jer je neto dobitak rezultat kojim poduzeće može dalje slobodno raspolagati

• ostale kategorije rentabilnosti specificira se • ostale kategorije rentabilnosti specificira se prema nazivniku – ako je u nazivniku prihod prihod � pokazatelj profitabilnosti je

pokazatelj profitne marže profitne marže (rentabilnost prihoda, prometa; koeficijent dobiti; stupanj dobiti)

– ako je u nazivniku imovinaimovina � pokazatelj rentabilnosti rentabilnosti imovineimovine

– ako je u nazivniku vlastiti kapital vlastiti kapital � pokazatelj rentabilnosti vlastitog kapitalarentabilnosti vlastitog kapitala

59

Page 60: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

rentabilnost ukupne imovine:rentabilnost ukupne imovine:

• ROA – Return On Assets

• povrat od uložene imovine, aktive• ukazuje da li poduzeće efektivno koristi sva sredstva

vezana u poduzeću•• koliki iznos profita poduzeće može ostvariti temeljem koliki iznos profita poduzeće može ostvariti temeljem

jedinice imovine u svom vlasništvu jedinice imovine u svom vlasništvu (npr. ROA=0,2 �poduzeće zarađuje 0,2 novčanih jedinica na 1 novčanu jedinicu imovine)imovine)

• u brojniku se koristi neka od veličina koje odražavaju povrat (neto dobitak, bruto dobitak, neto ili bruto dobitak uvećan za iznos plaćenih kamata)

ROA (ROA (povrat na imovinupovrat na imovinu) = neto dobit / imovina) = neto dobit / imovinaili

ROA ROA = neto = neto marža profita x Kob ukupne imovinemarža profita x Kob ukupne imovine

60

(nto D / prihod) (prihod / Imov.)

Page 61: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• prinos na imovinu se bitno razlikuje ovisno o industriji ili djelatnosti poduzeća � pokazatelj je vrlo koristan pri usporedbi društava iz iste industrije– poduzeća koja zahtijevaju velika ulaganja u imovinu

(kapitalno intenzivnakapitalno intenzivna) imaju u pravilu nizak prinos na nizak prinos na imovinuimovinu, posebice uz visoke troškove održavanja imovine

– kod industrija s malim potrebnim ulaganjima u – kod industrija s malim potrebnim ulaganjima u imovinu (niska intenzivnost imovineniska intenzivnost imovine), prinos na prinos na imovinuimovinu će u pravilu biti većiveći

• opće pravilo �– sve vrijednosti pokazatelja ispod 5% odnose se na

visok stupanj intenzivnosti imovine– vrijednosti iznad 20% označavaju nisku intenzivnost

imovine

61

Page 62: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• pri razmatranju ovog pokazatelja također voditi računa i o starosti imovine �– poduzeća sa starijom imovinom će imati veće stope

rentabilnosti imovine od poduzeća koja se koriste novom �zbog knjigovodstvene vrijednosti kao posljedica utjecaja amortizacije

62

Page 63: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

rentabilnost vlastitog kapitala:rentabilnost vlastitog kapitala:

• ROE ili Return on equity

• povrat na vlastiti kapital• koliki profit društvo generira koristeći novac

koji su vlasnici investirali u njegakoji su vlasnici investirali u njega• koliko poduzeće ostvari dobiti na 1 kn

uloženog vlastitog kapitala

ROE (povrat na ROE (povrat na vlvl. kapital) = neto dobit / vlastiti kapital. kapital) = neto dobit / vlastiti kapital

63

Page 64: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• pokazatelj zanimljiv potencijalnim ulagačima• potrebno je polaziti od činjenice da bi

rentabilnost vlastitog kapitala rentabilnost vlastitog kapitala trebala biti najmanje ravna kamatnoj stopi banakanajmanje ravna kamatnoj stopi banaka na najmanje ravna kamatnoj stopi banakanajmanje ravna kamatnoj stopi banaka na deponirana sredstva, jer samo u takvom slučaju je rentabilnije iskoristiti sredstva za poslovanje u odnosu na oročavanje sredstava u banci

64

Page 65: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• na temelju usporedbe rentabilnosti vlastitog kapitala i rentabilnosti ukupne imovine te kamatne stope koja odražava cijenu korištenja tuđeg kapitala moguće je doći do zaključaka o stupnju korištenja doći do zaključaka o stupnju korištenja financijske poluge, odnosno isplativosti korištenja vlastitim ili tuđim kapitalom

65

Page 66: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• rentabilnost moguće objasniti kroz deduktivni sustav pokazatelja

• promatranje poslovanja kroz pojedinačne pokazatelje uvelike ograničava donošenje kvalitetnih odluka s obzirom da ne daje cjelovitu sliku poslovanjacjelovitu sliku poslovanja– sagledati kroz jedan cjeloviti skup pokazatelja

koji su u međusobnoj uzročno-posljedičnoj povezanosti

66

Page 67: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• deduktivni princip deduktivni princip � podrazumijeva definiranje sustava pokazatelja na način koji polazi od vršnog pokazatelja kao polazi od vršnog pokazatelja kao temeljnog cilja temeljnog cilja poduzeća (primjerice

rentabilnost imovine) te se na njega nadograđuje određeni broj pomoćnih nadograđuje određeni broj pomoćnih pokazatelja– potrebno dopuniti pokazateljima likvidnosti i

zaduženosti koji predstavljaju temeljne činitelje

efikasnosti poslovanja

67

Page 68: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• DuDu PontovPontov sustav pokazatelja sustav pokazatelja � polazi od rentabilnosti imovine ili kapitala kao temeljnog cilja poduzeća koji se raščlanjuje na –– rentabilnost prometa rentabilnost prometa (profitna marža profitna marža ili stopa-

koeficijent dobiti iz osnovne aktivnosti) = Dob. / PR iDob. / PR i–– koeficijent obrtaja ukupne imovine = PR / IMOVkoeficijent obrtaja ukupne imovine = PR / IMOV

•• rentabilnost imovine rentabilnost imovine proizišla iz uzajamnog djelovanja profitne marže (koeficijent dobiti) i koeficijenta obrtaja imovine � Dob. / IMOVDob. / IMOV

•• rentabilnost vlastitog kapitala rentabilnost vlastitog kapitala �ukoliko se rentabilnost imovine promatra u odnosu na zaduženost poduzeća (odnosno samofinanciranje � financijska poluga = imov./kapital)

68

Page 69: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

rentabilnost kapitala (ROE) = (rentabilnost imovine) x rentabilnost kapitala (ROE) = (rentabilnost imovine) x (imovina / kapital)(imovina / kapital)

rentabilnost imovine (ROA) = (neto profitna marža) x (koeficijent obrtaja imovine)

• neto profitna marža = (dobit / prihod) x 100

• koeficijent obrtaja imovine = prihod / ukupna imovina

rentabilnost imovine = (dobit / ukupna imovina) x 100

rentabilnost kapitala = (dobit / kapital) x 100

69

x (imovina / kapital)(imovina / kapital)

Page 70: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

KOEFICIJENT DOBITI

xKOEFICIJENT

OBRTAJA

DOBIT : PRIHOD PRIHOD : IMOVINA

PRIHODI - RASHODI STALNA + TEKUĆA

Poslovni prihod

Poslovni rashod

Materijalna ulaganja

Gotovina i vrijednosni

papiri

+ + +

RENTABILNOST IMOVINE

70

Prihod financiranja

Rashod financiranja

Nematerijalna ulaganja

Potraživanja

+ + + +

Izvanredni prihod

Izvanredni rashod

Financijska ulaganja

Zalihe

+

Aktivna vremenska

razgraničenja

Page 71: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Pokazatelji investiranjaPokazatelji investiranja

• uspješnosti ulaganja u redovne (obične) dionice poduzeća

• osim podataka iz financijskih izvještaja, potrebni i podaci o dionicama, posebice o broju i tržišnoj vrijednosti dionicabroju i tržišnoj vrijednosti dionica��dobit po dionici dobit po dionici -- EPSEPS

��dividenda po dionici dividenda po dionici -- DPSDPS

��ukupna rentabilnost dionice = ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / tržišna cijena dionice

��dividendnadividendna rentabilnost dionica rentabilnost dionica = dividenda po dionici / tržišna cijena dionice

71

Page 72: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

dobit po dionici dobit po dionici –– EPS:EPS:

• earnings per share – EPS

• odnos neto dobiti i broj dionica � izražava iznos dobiti ostvarene po jednoj dionici

• predstavlja atraktivnost ulaganja u • predstavlja atraktivnost ulaganja u poduzeće � izražava njegovu sposobnost da stvara dobit

dobit po dionici = neto dobit / broj dionica

72

Page 73: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

dividenda po dionici dividenda po dionici -- DPS:DPS:

• dividends per share – DPS

• izražava iznos dividende koji će dioničar dobiti za svaku dionicu koju posjeduje

dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende / dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende / broj dionica

73

Page 74: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

odnos isplate dividendi:odnos isplate dividendi:

• dividend payout ratio - DPR

• odnos dividende po dionici i dobiti po dionici

odnos isplate dividende odnos isplate dividende = dividenda po dionici / = dividenda po dionici / dobit po dionicidobit po dionicidobit po dionicidobit po dionici

•• uu pravilupravilu jeje tajtaj pokazateljpokazatelj <<11– zbog ranije navedene karakteristike politike

poslovanja prema kojoj dio se dobiti zadržava– odnosno, dobit po dionici > dividende po dionici, no moguće

i obrnuto � znači da je dividenda isplaćena iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja

74

Page 75: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Ukupna rentabilnost dionice:Ukupna rentabilnost dionice:

• price earnings ratio - P/E

ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / tržišna cijena dionicetržišna cijena dionice

75

Page 76: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

DividendnaDividendna rentabilnost dionice:rentabilnost dionice:

•• prinos po dividendiprinos po dividendi

dividendnadividendna rentabilnost dionice = dividenda po dionici / rentabilnost dionice = dividenda po dionici / tržišna cijena dionicetržišna cijena dionice

• odnos pokazatelja ukupne i dividendnerentabilnosti dionice ovisi o tome da li su dividende isplaćene iz zadržane dobiti kumulirane u prethodnim obračunskim razdobljima– najznačajniji pokazatelji investiranja

76

Page 77: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Financijski pokazatelji na temelju Financijski pokazatelji na temelju

novčanog tokanovčanog toka

• u suvremenim uvjetima poslovanja sve se više razmatraju uz klasične temeljene na bilanci i RDG

• analiza izvještaja o novčanom toku osigurava spoznaju o uspješnosti poslovanja novcem i novčanim ekvivalentima u obračunskim novčanim ekvivalentima u obračunskim razdobljima

• ovom analizom nastoje se procijeniti novčani tokovi u budućnosti kako bi se stvorio temelj za planiranje i izradu optimalnoga budžeta koji osigurava nesmetani tijek poslovanja i maksimalnu zaradu

77

Page 78: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• INT - govori o izvorima i uporabi novca i omogućuje utvrđivanje viška raspoloživih ili manjka nedostatnih sredstava

• informira o sposobnosti subjekta u stvaranju NT zbog obavljanja poslovnih aktivnosti, mogućnosti investiranja i isplate dividendi vlasnicima te servisiranja vjerovnika– informira o novčanim resursima te o sposobnosti

savladavanja rizika kroz osiguravanje likvidnosti i solventnosti poduzeća;solventnosti poduzeća;

– daje podatke o zaradi poduzeća, stupnju obnovljivosti resursa, kao i o konkurentnosti na poziciji financijske sposobnosti;

• u interakciji s ostalim izvještajima daje pravu sliku stabilnosti poslovanja poduzeća

• predstavlja temelj za izračun raznih pokazatelja uspješnosti poslovanja

78

Page 79: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• Novčani tok Novčani tok -- sastoji se od priljeva i sastoji se od priljeva i odljeva novca i novčanih ekvivalenata odljeva novca i novčanih ekvivalenata

�� prezentira informacije o tokovima novca prezentira informacije o tokovima novca ––primicima i izdacima, te stanju novca i primicima i izdacima, te stanju novca i novčanih ekvivalenata na početku i kraju novčanih ekvivalenata na početku i kraju promatranog obračunskog razdobljapromatranog obračunskog razdoblja

�� iskazuje sposobnost poduzeća da svojim iskazuje sposobnost poduzeća da svojim aktivnostima generira novac i potrebu aktivnostima generira novac i potrebu aktivnostima generira novac i potrebu aktivnostima generira novac i potrebu poduzeća za novcempoduzeća za novcem

�� informacije o mogućnosti poduzeća da informacije o mogućnosti poduzeća da ostvaruje likvidnost i solventnost kao ostvaruje likvidnost i solventnost kao temelj opstanka temelj opstanka

79

Page 80: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• SVRHA � informiranje korisnika o sredstvima

kojima poduzeće raspolaže za financiranje

vlastitog poslovanja, te izvorima i oblicima tih

sredstava

� na temelju sadašnjeg stanja predočiti mogućnosti poduzeća u stvaranju novca u budućnosti te kvalitetu ostvarenog novčanog tokaostvarenog novčanog toka

� predočiti korisnicima odakle – iz kojih izvora novac iz kojih izvora novac pritječe te u koju se svrhupritječe te u koju se svrhu – za što troši

• upotpunjuje informacije o promjenama u financijskom položaju poduzeća

80

Page 81: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• novac novac – obuhvaća gotovinu u blagajni i depozite po

viđenju (novac na računima) u domaćoj i stranoj valuti

•• novčani ekvivalenti novčani ekvivalenti – uključuju kratkotrajna visokolikvidna ulaganja

koja se brzo konvertiraju u novac i nisu pod koja se brzo konvertiraju u novac i nisu pod značajnim utjecajem rizika promjena vrijednosti (ulaganja s rokom dospijeća do tri mjeseca).

• potraživanja po kreditnim karticama,

čekovi,…

81

Page 82: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• računovodstveni tretman transakcija prema načelu nastanka događaja (fakturirana

realizacija, tj. obračunsko načelo) � dolazi do razlike u iskazanoj uspješnosti

poslovanja kroz FR i raspoloživa novčana

sredstva (jer novac ovisi o primicima i izdacima – tj. naplaćenoj realizaciji i plaćanju obveza)plaćanju obveza)– iskazana značajna dobit, ali ima probleme s likvidnošću

(podmirenjem dospjelih obveza; nelikvidno, insolventno)

• razlozi � teškoće u naplati potraživanja, povećanje zaliha ili

ulaganja u dugotrajnu imovinu iz tekućeg poslovanja

– iskazan gubitak, ali pozitivan prirast novčanih sredstava

• naplata ranijih potraživanja, smanjenje i unovčenje imovine,

primitak kredita ili predujmova,…

82

Page 83: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Koliko je poduzeće sposobno stvarati novac iz

redovitih (osnovnih) aktivnosti i je li to dovoljno za

normalno poslovanje?

� primici i izdaci novca iz:� primici i izdaci novca iz:

�Poslovne aktivnosti� Investicijske aktivnosti�Financijske aktivnosti

83

Page 84: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

84

Page 85: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

�� Poslovne aktivnosti Poslovne aktivnosti � glavne aktivnosti poduzeća koje stvaraju

prihod, odnosno aktivnosti usmjerene na proizvodnju i prodaju dobara i usluga, izuzev investicijskih i financijskih aktivnosti (smanjuju/povećavaju KI i obveze prema dobavljačima te ostale obveze vezane uz poslovnu aktivnost)

– primici se ostvaruju naplatom prodanog, a isplate na potrebe za njihovu proizvodnju i nabavunabavu

� uključuje se i isplatu kamata s temelja zaduživanja

� pokazatelj razmjera u kojem je poslovanje subjekta ostvarilo dostatne novčane tokove za otplate zajma, očuvanje poslovne sposobnosti subjekta, plaćanje dividendi i ostvarivanje novih ulaganja bez korištenja vanjskih izvora financiranja

85

Page 86: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

�� Investicijske (Investicijske (ulagateljskeulagateljske) aktivnosti ) aktivnosti

– obuhvaćaju ulaganja poduzeća u dužničke i vlasničke vrijednosnice (dionice) te ostalu dugotrajnu imovinu, kao i prodaju navedene imovine, tj.

� obuhvaćaju stjecanje i otuđivanje dugotrajne imovine i drugih ulaganja koja nisu ubrojena

u novčane ekvivalente (nematerijalna, materijalna imovina i ulaganja u VP, materijalna imovina i ulaganja u VP, odobravanje zajmova, naplata glavnice danih zajmova)� uključuje primitke od dividendi i kamata na dane

zajmove jer je to povrat na ulaganje

– prikazuju veličinu nastalih izdataka za resurse

(kapitalna dobra)(kapitalna dobra) koji su namijenjeni stvaranju

buduće dobiti i novčanih tokova

86

Page 87: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

�� Financijske aktivnosti Financijske aktivnosti �aktivnosti uslijed kojih dolazi do promjene u

veličini i sastavu kapitala te zaduživanja poduzeća

• emisija dionica (priljev novaca od vlasnika) i isplataudjela, dividendi dioničarima (povrat vlasnicima na uloženi kapital); otkup vlastitih dionica; zaduživanjekreditiranjem ili emisijom obveznica i povrat duga (glavnice, bez kamata)

�aktivnosti pribavljanja izvora financiranja �aktivnosti pribavljanja izvora financiranja poduzeća i podmirenja obveza po ovim izvorima (vlasničko i dužničko financiranje vlasničko i dužničko financiranje poduzećapoduzeća)

�uključuje izdatke za dividende jer je to trošak financiranja (dobivanja sredstava)

– koristi onima koji osiguravaju kapital subjektu u predviđanju očekivanja vezanih uz buduće novčane tokove

87

Page 88: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• od izuzetne važnosti za kvalitetno odlučivanje i upravljanje poslovanjem financijski pokazatelji koji se temelje na

novčanom toku, posebice u uvjetima opće nelikvidnosti gospodarstva jer ostvarena visoka dobit ne znači nužno i dostatnost visoka dobit ne znači nužno i dostatnost novčanih sredstava za podmirenje obveza, kao što ni ostvareni gubitak ne podrazumijeva nedostatak novca;

88

Page 89: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti pokazatelji ocjene likvidnosti i solventnosti �novčano pokriće kamata, tekućih obveza, ukupnih obveza i dividendi

•• pokazatelji kvalitete dobiti pokazatelji kvalitete dobiti � odnos primitaka od poslovnih aktivnosti i prihoda od prodaje, odnos primitaka i dobiti

•• pokazatelji kapitalnih izdataka pokazatelji kapitalnih izdataka � dovode u vezu razne vrste novčanih tokova i razmatraju vezu razne vrste novčanih tokova i razmatraju mogućnost nabave kapitalne imovine, financiranja i investiranja

•• pokazatelji povrata novčanog toka pokazatelji povrata novčanog toka � utvrđuju novčani tok po dionici, povrat novca na ukupnu imovinu, obveze i glavnicu (novčani izraz rentabilnosti)

89

Page 90: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

NT od poslovnih aktivnosti

rashodi od kamata

NT od posl.aktivn. - isplaćena dividenda

prosječne obveze obračun.razdoblja

NT od posl.aktivnosti -

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

novčano pokriće kamata =

novčano pokriće obveza =

90

NT od posl.aktivnosti - divid.povlašt.dion.

novčani izdaci za divid.običnim dioničarima

NT od posl.aktivnosti

novč.izd.za ukupne dividende

novč. pokriće divid. običnim dioničarima =

novčano pokriće za ukupne dividende =

Page 91: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• Novčano pokriće kamataNovčano pokriće kamata

– sigurnost vjerovnika s aspekta plaćanja kamata

•• Novčano pokriće obvezaNovčano pokriće obveza

– sposobnost podmirenja obveza

– empirijski podaci u razvijenim zemljama

pokazali da NT od poslovnih aktivnosti kod

“zdravih” poduzeća iznosi min 40% od tekućih obveza (NT od P.A. / KO) ili min 20% od obveza (NT od P.A. / KO) ili min 20% od

ukupnih obveza

– otklanja slabost statičkog iskazivanja likvidnosti

•• Novčano pokriće za dividendeNovčano pokriće za dividende

– sposobnost podmirenja dividendi iz NT iz

poslovnih aktivnosti

91

Page 92: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

novčani primici s temelja prodaje

ukupna prodaja

NT od poslovne aktivnosti

dobit od redovne posl.aktivnosti (operativ.dobit)

NT od poslovnih aktivnosti prije

kvaliteta realizacije (prodaje) =

kvaliteta dobiti =

POKAZATELJI KVALITETE DOBITI

92

NT od poslovnih aktivnosti prije kamata i poreza

dobit prije kamata, poreza i amortizacije

kvaliteta dobiti =

• kvaliteta realizacije (prodaje) - eliminira se razlika između principa “nastanka poslovnog događaja” i “novčane osnove”

Page 93: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

NT od posl.aktiv - novč.izd.za dividende

novč.izd.za nabavu dug.kapitalne imovine

NT za investic.aktivnosti

NT od financ.aktivnosti

NT za investic.aktivnosti

pokaz.nabave kapitalne imovine =

pokazatelj investiranja =

POKAZATELJI KAPITALNIH IZDATAKA

93

NT za investic.aktivnosti

NT od poslov.i financ.aktivnostipokazatelj financiranja =

• pokazatelj nabavke kapitalne imovine - sposobnost poduzeća da kapitalne izdatke financira iz novčanog toka od P.A.

• pokazatelj investiranja - pokazatelj financiranja investicijskih aktivnosti iz tuđih izvora

• pokazatelj financiranja - pokrivenost investicijskih aktivnosti ukupno raspoloživim sredstvima (vlastitim i tuđim)

Page 94: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

NT od posl.aktivnosti - novč.izd.za povlašt.dion.

ponderirani prosječni broj običnih dionica

NT od posl.aktivnosti prije kamata i poreza

prosječna ukupna imovina

POKAZATELJI POVRATA NOVČANOG TOKA

NT po dionici =

povrat novca na uloženu imovinu =

94

NT od posl.aktivnosti

prosječno stanje dioničke glavn.i obveza

NT od posl.aktivnostiprosječna dionička glavnica

povrat novca na dioničku glavnicu =

povrat novca na dugove i glavnicu =

Page 95: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

•• NT po dionici NT po dionici - raspoloživi novčani tok od poslovnih aktivnosti koji se može isplatiti po dionici

•• povrat novca na uloženu imovinu povrat novca na uloženu imovinu - broj jedinica novčanog toka na jedinicu imovine (sposobnost imovine da generira određeni novčani tok)

•• povrat novca na dugove i glavnicu povrat novca na dugove i glavnicu – sposobnost ostvarivanja novčanog toka koji može izvršiti ostvarivanja novčanog toka koji može izvršiti povrat dugova i povrat dioničarima

•• povrat novca na dioničku glavnicu povrat novca na dioničku glavnicu - sposobnost ostvarivanja novčanog toka koji može izvršiti povrat investiranog dioničarskog kapitala

Page 96: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

Zeta Zeta ScoreScore -- induktivni sustav induktivni sustav

pokazateljapokazatelja

• nastoji se pronaći zajednički zajednički pokazatelj ukupne pokazatelj ukupne uspješnosti uspješnosti koji bi bio jedinstven za izračunavanje poslovne uspješnosti te koji bi omogućio usporedbu između različitih društava

• razvoj modela za predviđanje poslovnog neuspjehamodela za predviđanje poslovnog neuspjeha• Altman – 1968. razvio tehniku računanja ukupnog

izraza uspješnosti društvaizraza uspješnosti društva– analizirao proizvodna trgovačka društva koja kotiraju na

burzi• metoda je rezultat multivarijantnog istraživanja odnosa odnosa

između financijskih pokazatelja i vjerojatnosti za stečajizmeđu financijskih pokazatelja i vjerojatnosti za stečaj• od izračunatih 22 pokazatelja izdvojeno pet koji su

potvrđeni kao najbolja kombinacija za razlikovanje uspješnih poduzeća od onih koja se nalaze pred stečajem

96

Page 97: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

� Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 +1,0 X5� X1 = tekuća imovina – kratkoročne obveze / ukupna imovina

� X2 = zadržana dobit / ukupna imovina

� X3 = bruto dobit / ukupna imovina

� X4 = tržišna vrijednost dioničkog kapitala / obveze

� X5 = prihod od prodaje / ukupna imovina

� izvorni model primijenjiv samo na poduzeća čije su dionice plasirane na tržištu (ako je tržišna vrijednost dionica 0 jer se ne trguje njima – model netočan, iskrivljena slika)�� revidirao izvorni model:netočan, iskrivljena slika)�� revidirao izvorni model:

� Z’ = 0,717 X1 + 0,847 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 +0,998 X5

� X1 = tekuća imovina – kratkoročne obveze / ukupna imovina

� X2 = zadržana dobit / ukupna imovina

� X3 = bruto dobit+tr.kamata / ukupna imovina

� X4 = vlastiti kapital / obveze

� X5 = prihod od prodaje / ukupna imovina

97

Page 98: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• Z’ > 2,9 �� financijska situacija poduzeća u budućnosti je dobra, odnosno poduzeće je uspješno i ne prijeti mu stečaj

• 1,2 ≤ Z’ ≤ 2,9 �� tzv. „siva zonasiva zona“ u koju spadaju poduzeća koja se ne mogu svrstati niti u skupinu uspješnih, niti u skupinu niti u skupinu uspješnih, niti u skupinu neuspješnih poduzećaneuspješnih poduzeća; nije sigurna neuspješnih poduzećaneuspješnih poduzeća; nije sigurna mogućnost stečaja �� odnosno sadašnja i buduća financijska situacija poduzeća jest prosječna

• Z’ < 1,2 �� financijska situacija poduzeća u budućnosti je loša, poduzeću vrlo vjerojatno prijeti stečaj

98

Page 99: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

NAZIV POKAZATELJA BROJNIK NAZIVNIK

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

koeficijent trenutne likvidnosti novac kratkoročne obveze

koeficijent ubrzane likvidnosti novac + potraživanja kratkoročne obveze

koeficijent tekuće likvidnosti kratkotrajna imovina kratkoročne obveze

koeficijent financijske stabilnosti dugotrajna imovina kapital + dugoročne obveze

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

koeficijent zaduženosti ukupne obveze ukupna imovina

koeficijent vlastitog financiranja glavnica ukupna imovina

koeficijent financiranja ukupne obveze glavnica

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

koeficijent obrta ukupne imovine ukupni prihod ukupna imovina

koeficijent obrta kratkotrajne imovine ukupni prihod kratkotrajna imovina

koeficijent obrta potraživanja prihodi od prodaje potraživanja

POKAZATELJI

EKONOMIČNOSTI

ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi ukupni rashodi

99

ekonomičnost ukupnog poslovanja ukupni prihodi ukupni rashodi

ekonomičnost poslovanja (prodaje) prihodi od prodaje rashodi prodaje

ekonomičnost financiranja financijski prihodi financijski rashodi

ekonomičnost izvanrednih aktivnosti izvanredni prihodi izvanredni rashodi

POKAZATELJI

PROFITABILNOSTI

neto marža profita neto dobit + kamate ukupni prihod

bruto marža profita dobit prije poreza + kamate ukupni prihod

neto rentabilnost imovine neto dobit + kamate ukupna imovina

bruto rentabilnost imovine dobit prije poreza + kamate ukupna imovina

rentabilnost vlastitog kapitala neto dobit vlastiti kapital

POKAZATELJI INVESTIRANJA

dobit po dionici neto dobit broj dionica

dividenda po dionici dio neto dobiti za dividende broj dionica

odnos isplate dividendi dividenda po dionici dobit po dionici

odnos cijene i dobiti po dionici tržišna cijena dionice dobit po dionici

ukupna rentabilnost dionice dobit po dionici tržišna cijena dionice

divedendna rentabilnost dionice dividenda po dionici tržišna cijena dionice

Page 100: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

� važno u što ranijoj fazi otkriti nepoželjan razvoj poslovanja jer je tada i veća vjerojatnost ozdravljenja i opstanka poduzeća

� zanemarivanje prvih znakova dovodi do pada ekonomičnosti i pojave gubitaka u pada ekonomičnosti i pojave gubitaka u poslovanju pri čemu se pad ekonomičnosti očituje u padu likvidnosti � prezaduženost

100

Page 101: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• usporediti pokazatelje, odnosno, financijski položaj poduzeća s prosječnim vrijednostima u nacionalnoj privredi (prosječnim vrijednostima ostvarenim od strane drugih subjekata koji posluju unutar iste grane djelatnosti)

• FINA iz svojih baza podataka, koje se temelje na prikupljenim financijskim i statističkim izvještajima te drugim informacijama kojima raspolaže, kreira niz proizvoda koji su dostupni putem web servisa ili u papirnatom obliku– Financijska agencija (FINA) je tvrtka u državnom vlasništvu koja se

bavi poslovima na području financijskog posredovanja, ali posluje isključivo na tržišnom principu

– posluje s hrvatskim poslovnim bankama, Hrvatskom narodnom bankom, brojnim poslovnim sustavima i drugim subjektima poslovnog životaživota

– aktivna više od pedeset godina � nasljednica Zavoda za platni promet (ZAP od 1993.), odnosno još starije Službe društvenog knjigovodstva (SDK) koja je u bivšoj državi imala isključivo pravo obavljati transakcije platnog prometa u tuzemstvu

– do 2002. godine zadržava monopol na području platnog prometa– kroz analize, informacije o bonitetu, godišnje izvještaje, podatke o

računima mogu se, brzo i jednostavno, dobiti informacija o poslovnim partnerima

101

Page 102: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• FINA vrši analizu godišnjih financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Republici Hrvatskoj, pri čemu poduzeće može usporediti svoje rezultate sa rezultatima i trendovima u odnosnim djelatnostima i županijama

• analiza godišnjih financijskih rezultata poslovanja poduzetnika u Republici Hrvatskoj poslovanja poduzetnika u Republici Hrvatskoj obuhvaća sljedeće:– stanje u hrvatskome gospodarstvu prikazano po

djelatnostima, županijama te u najvećim tvrtkama u RH

– rang liste najuspješnijih poduzetnika– broj insolventnih pravnih osoba– tablice, komentari i objašnjenja

102

Page 103: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

• za usporedbu pokazatelja poslovanja �pokazatelji likvidnosti, rentabilnosti, aktivnosti i zaduženosti

• vrijednosti pokazatelja utvrđene su prema medijanumedijanu– medijan je srednja vrijednost numeričkog

(redosljednog) obilježja koja elemente osnovnog skupa dijeli u dva jednaka dijela tako da se u jednom dijelu nalaze elementi koji imaju vrijednost obilježja jednaku ili manju od medijana a u drugom se dijelu nalaze elementi koji imaju vrijednost jednaku ili veću nalaze elementi koji imaju vrijednost jednaku ili veću od medijana

– vrijednosti pokazatelja utvrđene prema medijanu omogućavaju svrstavanje subjekata među 50% subjekata koji ostvaruju bolje rezultate, odnosno 50% subjekata koji ostvaruju gore rezultate poslovanja u okviru predmetnog sektora privrede na temelju usporedbe rezultata poslovanja određenog subjekta s komparativnom bazom

103