of 103/103
ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 • pokazatelji sigurnosti i uspješnosti kratkoro čno suprotstavljeni, no dugoro čno, sigurnost

 • View
  236

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA · PDF filerentabilnost poslovanja 8 •...

 • ANALIZA POKAZATELJA USPJENOSTI POSLOVANJA NA

  TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEA

 • Pokazatelji analize financijskih Pokazatelji analize financijskih

  izvjetajaizvjetaja

  financijski izvjetaji financijski izvjetaji - strukturna podloga za izraunavanje razliitih financijskih pokazatelja odnosi izmeu odreenih veliina slue za predvianje buduih poslovnih rezultata

  znaajan instrument analize financijskih znaajan instrument analize financijskih izvjetaja

  pojedinani pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja, zbrojni ili sintetiki pokazatelji

  u literaturi razliito grupirani u osnovi se radi o istim pokazateljima

  2

 • pokazatelj pokazatelj odnosni broj jedna ekonomska veliina dovodi se u odnos s drugom, sukladno preduvjetima ispravnosti pokazatelja

  s obzirom na vremensku dimenziju dvije skupine jedna skupina obuhvaa razmatranje razmatranje

  poslovanja unutar odreenog vremenskog poslovanja unutar odreenog vremenskog poslovanja unutar odreenog vremenskog poslovanja unutar odreenog vremenskog razdobljarazdoblja (1 god.) i temelji se na podacima iz RDG

  druga skupina odnosi se na tono odreeni tono odreeni trenutaktrenutak koji se podudara s trenutkom sastavljanja bilance i ukazuje na financijski ukazuje na financijski poloaj poduzea u tom trenutkupoloaj poduzea u tom trenutku

  3

 • Analiza odnosa bilannih pozicija i pozicija u Analiza odnosa bilannih pozicija i pozicija u raunu dobitka i gubitka raunu dobitka i gubitka RatioRatio AnalysisAnalysis

  kljuni odnosi koji ukazuju na financijske performanse poduzea

  analiza profitabilnosti analiza profitabilnosti - profitna mara, i povrat na investirano (ROI)

  analiza obrtaja aktive analiza obrtaja aktive - koliko jedna novana jedinica aktive stvara novanih jedinica prihoda,aktive stvara novanih jedinica prihoda,

  analiza solventnosti i likvidnostianaliza solventnosti i likvidnosti, analiza investicijskog potencijala analiza investicijskog potencijala - pokazatelji

  efikasnosti investiranja dioniara u redovne dionice dioniarskog drutva,

  izraunavanje ukupnog izraza uspjenosti izraunavanje ukupnog izraza uspjenosti ZetaZeta--scorescore,,

  analiza dodatne vrijednosti analiza dodatne vrijednosti ValueValue AddedAdded

  4

 • pomae u definiranju pokazatelja uspjenosti:prua podatke o profitabilnosti, efikasnosti

  upravljanja aktivom, solventnosti i investicijskom potencijalu

  osigurava konzistentnu bazu podataka za praenje trendova u poslovanju i istraivanje promjena

  omoguuje usporedbu pokazatelja uspjenosti omoguuje usporedbu pokazatelja uspjenosti poduzea (benchmarking; naspram planiranom);

  omoguuje usporedbu poslovanja po dijelovima poduzea

  5

 • s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika informacija financijske pokazatelje informacija financijske pokazatelje poslovanja mogue podijeliti u sljedee skupine: pokazatelji likvidnosti pokazatelji likvidnosti likvidnost = svojstvo imovine ili svojstvo imovine ili

  njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokrie preuzetih obvezadostatnu za pokrie preuzetih obveza; uvjetovana je prije svega protokom kratkotrajne imovine (obrtnih sredstava) kroz poslovni ciklus; likvidnost e omoguiti poduzeu podmirivanje dospjelih obveza pokazatelji likvidnosti ukazuju u kojoj je mjeri poduzee sposobno da podmiri svoje dospjele kratkorone obveze,

  pokazatelji zaduenosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduenosti i financijske stabilnosti - iskazuju pokazatelji zaduenosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduenosti i financijske stabilnosti - iskazuju u kojoj se mjeri poduzee financira iz tuih izvora,

  pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti - mjere kako efikasno poduzee upotrebljava vlastite resurse,

  pokazatelji ekonominosti pokazatelji ekonominosti mjere odnos prihoda i rashoda iskazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda,

  pokazatelji profitabilnosti pokazatelji profitabilnosti - mjere povrat uloenog kapitala pokazatelji investiranjapokazatelji investiranja - mjere uspjenost ulaganja u

  obine dionice

  6

 • POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

  POKAZATELJI ZADUENOSTI

  POKAZATELJI AKTIVNOSTI

  POKAZATELJI EKONOMINOSTI

  POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

  POKAZATELJI INVESTIRANJA

  FINANCIJSKI POKAZATELJI

  SIGURNOST POSLOVANJA

  USPJENOST POSLOVANJA

  7

  POSLOVANJA POSLOVANJA

  TEMELJNI KRITERIJI DOBROGA POSLOVANJA

 • dobro upravljanje podrazumijeva da su zadovoljena dva kriterija: sigurnostisigurnosti uspjenosti / efikasnostiuspjenosti / efikasnosti

  pokazatelji likvidnosti i zaduenosti i financijske pokazatelji likvidnosti i zaduenosti i financijske stabilnosti stabilnosti mogu se smatrati pokazateljima pokazateljima sigurnosti sigurnosti poslovanja pokazatelji koji opisuju opisuju financijski poloaj financijski poloaj poduzea

  pokazatelji ekonominosti, profitabilnosti i pokazatelji ekonominosti, profitabilnosti i investiranja investiranja pokazatelji uspjenosti pokazatelji uspjenosti investiranja investiranja pokazatelji uspjenosti pokazatelji uspjenosti poslovanja

  pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspjenosti pokazateljima sigurnosti i uspjenosti koeficijent obrtaja imovine utjee na likvidnost i

  financijsku stabilnost, a s druge strane izravno i na rentabilnost poslovanja

  8

 • pokazatelji sigurnosti i uspjenosti kratkorono suprotstavljeni, no dugorono, sigurnost uvjetuje uspjenost i obrnuto

  pokazatelji sami po sebi ne daju pravu informaciju ukoliko se ne dovedu u odnos s odreenom standardnom veliinom standardi standardi temelj usporede pokazateljatemelj usporede pokazatelja

  najee koritene standardne veliine pokazatelja:pokazatelja: planirani pokazatelj planirani pokazatelj za analizirano razdobljeza analizirano razdoblje

  kretanje veliine pokazatelja kretanje veliine pokazatelja tijekom vremenatijekom vremena

  veliina pokazatelja u slinom poduzeu veliina pokazatelja u slinom poduzeu koje koje pripada istoj grupacijipripada istoj grupaciji

  prosjena vrijednost pokazatelja ostalih poduzea prosjena vrijednost pokazatelja ostalih poduzea koja pripadaju istoj grupacijikoja pripadaju istoj grupaciji

  9

 • Likvidnost Likvidnost svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da

  se mogu pretvoriti u novana sredstva dostatna se mogu pretvoriti u novana sredstva dostatna za pokrie preuzetih obveza za pokrie preuzetih obveza unovivostunovivostimovineimovine sposobnost da obre radno raspoloivi kapital i pretvara

  nenovani radni kapital u novac u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine odreeno

  je vjerojatnou da se u kratkom roku moe pretvoriti u u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine odreeno

  je vjerojatnou da se u kratkom roku moe pretvoriti u novac te da postigne odreenu cijenu

  sposobnost podmirivanja tekuih obaveza omoguit e kontinuitet omoguit e kontinuitet u odvijanju poslovnog procesa

  podmirenje tekuih obveza vano da ne bi dolo do zastoja u nabavkama resursa te blokada novanih rauna u kljunim trenucima za poslovanje

  10

 • mjere kojima se moe procjenjivati mjere kojima se moe procjenjivati

  likvidnost:likvidnost:

  mjere utemeljene na odnosu tekue aktive i mjere utemeljene na odnosu tekue aktive i

  tekue pasive tekue pasive (kratkotrajne imovine i

  kratkoronih obveza)kratkoronih obveza)

  mjere koje ukazuju na mogunost pretvaranja mjere koje ukazuju na mogunost pretvaranja

  tekue nenovane aktive u novac tekue nenovane aktive u novac (obrtaj zaliha

  i unovenje potraivanja)

  11

 • Mjere utemeljene na odnosu tekue aktive i Mjere utemeljene na odnosu tekue aktive i tekue pasive tekue pasive (kratkotrajne imovine i (kratkotrajne imovine i kratkoronih obveza):kratkoronih obveza):

  Radno raspoloivi kapital Radno raspoloivi kapital (working capital) = kratkotrajna imovina kratkorone obveze

  Tekui odnos Tekui odnos (current ratio - likvidnost III. likvidnost III. stupnjastupnja) = kratkotrajna imovina / kratkorone obveze

  Brzi odnos Brzi odnos (quick ratio - likvidnost II. stupnjalikvidnost II. stupnja)= odnos brze aktive i kratkoronih obveza, tj. (novac + utrivi vrijednosni papiri + potraivanja od kupaca) / kratkorone obveze

  Trenutna likvidnost Trenutna likvidnost (cash ratio - likvidnost I. likvidnost I. stupnjastupnja)= novac / kratkorone obveze

  12

 • Radno raspoloivi kapital:Radno raspoloivi kapital:

  Radno raspoloivi kapital = kratkotrajna imovina kratkorone obveze

  ukazuje na prekoraenje tekue aktive nad tekuom pasivom

  dio kratkotrajne imovine koja se financira dugorono

  informacije o imovini koja stoji na raspolaganju za udovoljavanje tekuim obvezama i za udovoljavanje tekuim obvezama i neoekivanim novanim izdacima radni kapital = 0 poduzee granino likvidno radni kapital > 0 likvidno radni kapital < 0 nelikvidno

  AKTIVA PASIVA

  tekua

  kratkorono

  financiranje

  imovina

  stalna imovina

  dugorono

  financiranje

 • Koeficijent tekue likvidnosti:Koeficijent tekue likvidnosti:

  Tekui omjer = kratkotrajna imovina / kratkorone obveze

  opa likvidnost u kojoj mjeri tekua imovina pokriva kratkorone

  obveze u kojoj mjeri radno raspoloivi kapital daje sigurnost da e sve tekue obveze biti podmirene

  usporediti s drugim poduzeima u grani nia vri