67
ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

  • Upload
    hahanh

  • View
    233

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI POSLOVANJA NA

TEMELJU PODATAKA IZ TEMELJU PODATAKA IZ FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Page 2: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokazatelji analize financijskih Pokazatelji analize financijskih

izvještajaizvještaja

•• financijski izvještaji financijski izvještaji - strukturna podloga za izračunavanje različitih financijskih pokazatelja – odnosi između određenih veličina

– služe za predviđanje budućih poslovnih rezultata

• značajan instrument analize financijskih • značajan instrument analize financijskih izvještaja

• pojedinačni pokazatelji, skupine pokazatelja, sustavi pokazatelja, zbrojni ili sintetički pokazatelji

• u literaturi različito grupirani � u osnovi se radi o istim pokazateljima

2

Page 3: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• pokazatelj pokazatelj � odnosni broj – jedna ekonomska veličina dovodi se u odnos s drugom, sukladno preduvjetima ispravnosti pokazatelja

• s obzirom na vremensku dimenziju – dvije skupine� jedna skupina obuhvaća razmatranje razmatranje

poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog poslovanja unutar određenog vremenskog razdobljarazdoblja (1 god.) i temelji se na podacima iz RDG

�druga skupina odnosi se na točno određeni točno određeni trenutaktrenutak koji se podudara s trenutkom sastavljanja bilance i ukazuje na financijski ukazuje na financijski položaj poduzeća u tom trenutkupoložaj poduzeća u tom trenutku

3

Page 4: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u Analiza odnosa bilančnih pozicija i pozicija u računu dobitka i gubitka računu dobitka i gubitka –– RatioRatio AnalysisAnalysis

• ključni odnosi koji ukazuju na financijske performanse poduzeća

•• analiza profitabilnosti analiza profitabilnosti - profitna marža, i povrat na investirano (ROI)

•• analiza obrtaja aktive analiza obrtaja aktive - koliko jedna novčana jedinica aktive stvara novčanih jedinica prihoda,aktive stvara novčanih jedinica prihoda,

•• analiza solventnosti i likvidnostianaliza solventnosti i likvidnosti,

•• analiza investicijskog potencijala analiza investicijskog potencijala - pokazatelji efikasnosti investiranja dioničara u redovne dionice dioničarskog društva,

•• izračunavanje ukupnog izraza uspješnosti izračunavanje ukupnog izraza uspješnosti –– ZetaZeta--scorescore,,

•• analiza dodatne vrijednosti analiza dodatne vrijednosti –– ValueValue AddedAdded

4

Page 5: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• pomaže u definiranju pokazatelja uspješnosti:�pruža podatke o profitabilnosti, efikasnosti

upravljanja aktivom, solventnosti i investicijskom potencijalu

�osigurava konzistentnu bazu podataka za praćenje trendova u poslovanju i istraživanje promjena

�omogućuje usporedbu pokazatelja uspješnosti �omogućuje usporedbu pokazatelja uspješnosti poduzeća (benchmarking; naspram planiranom);

�omogućuje usporedbu poslovanja po dijelovima poduzeća

5

Page 6: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika s obzirom na informacijske zahtjeve i interes korisnika informacija financijske pokazatelje informacija financijske pokazatelje poslovanja moguće podijeliti u sljedeće skupine:–– pokazatelji likvidnosti pokazatelji likvidnosti – likvidnost = svojstvo imovine ili svojstvo imovine ili

njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu njezinih pojedinih dijelova da se mogu pretvoriti u gotovinu dostatnu za pokriće preuzetih obvezadostatnu za pokriće preuzetih obveza; uvjetovana je prije svega protokom kratkotrajne imovine (obrtnih sredstava) kroz poslovni ciklus; likvidnost će omogućiti poduzeću podmirivanje dospjelih obveza � pokazatelji likvidnosti ukazuju u kojoj je mjeri poduzeće sposobno da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze,

–– pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti - iskazuju –– pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti pokazatelji zaduženosti i financijske stabilnosti - iskazuju u kojoj se mjeri poduzeće financira iz tuđih izvora,

–– pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti - mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava vlastite resurse,

–– pokazatelji ekonomičnosti pokazatelji ekonomičnosti – mjere odnos prihoda i rashoda � iskazuju koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda,

–– pokazatelji profitabilnosti pokazatelji profitabilnosti - mjere povrat uloženog kapitala–– pokazatelji investiranjapokazatelji investiranja - mjere uspješnost ulaganja u

obične dionice

6

Page 7: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

POKAZATELJI LIKVIDNOSTI

POKAZATELJI ZADUŽENOSTI

POKAZATELJI AKTIVNOSTI

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI

POKAZATELJI INVESTIRANJA

FINANCIJSKI POKAZATELJI

SIGURNOST POSLOVANJA

USPJEŠNOST POSLOVANJA

7

POSLOVANJA POSLOVANJA

TEMELJNI KRITERIJI DOBROGA POSLOVANJA

Page 8: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• dobro upravljanje podrazumijeva da su zadovoljena dva kriterija:–– sigurnostisigurnosti–– uspješnosti / efikasnostiuspješnosti / efikasnosti

•• pokazatelji likvidnosti i zaduženosti i financijske pokazatelji likvidnosti i zaduženosti i financijske stabilnosti stabilnosti mogu se smatrati pokazateljima pokazateljima sigurnosti sigurnosti poslovanja � pokazatelji koji opisuju opisuju financijski položaj financijski položaj poduzeća

•• pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i pokazatelji ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja investiranja � pokazatelji uspješnosti pokazatelji uspješnosti investiranja investiranja � pokazatelji uspješnosti pokazatelji uspješnosti poslovanja

•• pokazatelji aktivnosti pokazatelji aktivnosti mogu se smatrati i pokazateljima sigurnosti i uspješnosti pokazateljima sigurnosti i uspješnosti �– koeficijent obrtaja imovine utječe na likvidnost i

financijsku stabilnost, a s druge strane izravno i na rentabilnost poslovanja

8

Page 9: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• pokazatelji sigurnosti i uspješnosti �kratkoročno suprotstavljeni, no dugoročno, sigurnost uvjetuje uspješnost i obrnuto

• pokazatelji sami po sebi ne daju pravu informaciju ukoliko se ne dovedu u odnos s određenom standardnom veličinom–– standardi standardi �� temelj usporede pokazateljatemelj usporede pokazatelja

• najčešće korištene standardne veličine pokazatelja:pokazatelja:�� planirani pokazatelj planirani pokazatelj za analizirano razdobljeza analizirano razdoblje

�� kretanje veličine pokazatelja kretanje veličine pokazatelja tijekom vremenatijekom vremena

�� veličina pokazatelja u sličnom poduzeću veličina pokazatelja u sličnom poduzeću koje koje pripada istoj grupacijipripada istoj grupaciji

�� prosječna vrijednost pokazatelja ostalih poduzeća prosječna vrijednost pokazatelja ostalih poduzeća koja pripadaju istoj grupacijikoja pripadaju istoj grupaciji

9

Page 10: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Likvidnost Likvidnost •• svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da svojstvo imovine ili njezinih pojedinih dijelova da

se mogu pretvoriti u novčana sredstva dostatna se mogu pretvoriti u novčana sredstva dostatna za pokriće preuzetih obveza za pokriće preuzetih obveza �� unovčivostunovčivostimovineimovine– sposobnost da obrće radno raspoloživi kapital i pretvara

nenovčani radni kapital u novac– u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine određeno

je vjerojatnošću da se u kratkom roku može pretvoriti u – u kojoj je mjeri likvidan pojedini oblik imovine određeno

je vjerojatnošću da se u kratkom roku može pretvoriti u novac te da postigne određenu cijenu

– sposobnost podmirivanja tekućih obaveza omogućit će kontinuitet omogućit će kontinuitet u odvijanju poslovnog procesa

• podmirenje tekućih obveza važno da ne bi došlo do zastoja u nabavkama resursa te blokada novčanih računa u ključnim trenucima za poslovanje

10

Page 11: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

��mjere kojima se može procjenjivati mjere kojima se može procjenjivati

likvidnost:likvidnost:

��mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i

tekuće pasive tekuće pasive (kratkotrajne imovine i

kratkoročnih obveza)kratkoročnih obveza)

��mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja mjere koje ukazuju na mogućnost pretvaranja

tekuće nenovčane aktive u novac tekuće nenovčane aktive u novac (obrtaj zaliha

i unovčenje potraživanja)

11

Page 12: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

��Mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i Mjere utemeljene na odnosu tekuće aktive i tekuće pasive tekuće pasive (kratkotrajne imovine i (kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza):kratkoročnih obveza):

•• Radno raspoloživi kapital Radno raspoloživi kapital (working capital) = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze

•• Tekući odnos Tekući odnos (current ratio - likvidnost III. likvidnost III.

stupnjastupnja) = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

•• Brzi odnos Brzi odnos (quick ratio - likvidnost II. stupnjalikvidnost II. stupnja)

= odnos brze aktive i kratkoročnih obveza, tj. (novac + utrživi vrijednosni papiri + potraživanja od kupaca) / kratkoročne obveze

•• Trenutna likvidnost Trenutna likvidnost (cash ratio - likvidnost I. likvidnost I.

stupnjastupnja)= novac / kratkoročne obveze

12

Page 13: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Radno raspoloživi kapital:Radno raspoloživi kapital:

Radno raspoloživi kapital = kratkotrajna imovina – kratkoročne obveze

• ukazuje na prekoračenje tekuće aktive nad tekućom pasivom

• dio kratkotrajne imovine koja se financira dugoročno

• informacije o imovini koja stoji na raspolaganju za udovoljavanje tekućim obvezama i za udovoljavanje tekućim obvezama i neočekivanim novčanim izdacima� radni kapital = 0 � poduzeće granično likvidno� radni kapital > 0 � likvidno� radni kapital < 0 � nelikvidno

AKTIVA PASIVA

tekuća

kratkoročno

financiranje

imovina

stalna imovina

dugoročno

financiranje

Page 14: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent tekuće likvidnosti:Koeficijent tekuće likvidnosti:

Tekući omjer = kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze

• opća likvidnost• u kojoj mjeri tekuća imovina pokriva kratkoročne

obveze � u kojoj mjeri radno raspoloživi kapital daje sigurnost da će sve tekuće obveze biti podmirene

• usporediti s drugim poduzećima u grani � niža vrijednost u odnosu na industrijski prosjek ukazuje na vrijednost u odnosu na industrijski prosjek ukazuje na moguće probleme po pitanju likvidnosti– zadovoljavajuća vrijednost koeficijenta je ona koja ne

odstupa značajno od industrijskog prosjeka– vrijednost značajno veća od industrijskog prosjeka može

značiti da poduzeće ne koristi efikasno svoja sredstva

•• ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi trebao iznositi min 1,8 do 2:1trebao iznositi min 1,8 do 2:1

Page 15: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• kratkotrajna imovina mora biti barem dvostruko veća od kratkoročnih obveza –– tradicionalno pravilo tradicionalno pravilo �������� koefkoef. ≥ 2. ≥ 2

• no, ovisi o vrsti djelatnosti (visoki pokazatelj ne mora

uvijek značiti i da je poduzeće solventno)

• koeficijent tekuće likvidnosti <1,5 ukazuje na

mogućnost da poduzeće ostane bez sredstava za

podmirenje kratkoročnih obveza

• koef. tekuće likvidnosti 1 � poduzeće granično likvidno � radni kapital = 0

• zlatno pravilo likvidnosti � dugotrajnu imovinu treba

financirati iz dugoročnih izvora � uskladiti životni vijek

imovine i trajanja njezina financiranja

• za održanje tekuće likvidnosti važno postojanje neto

radnog kapitala

15

Page 16: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• uzeti u obzir strukturu kratkotrajne imovine

i kratkoročnih obveza jer visoki pokazatelj

može biti i zbog velikog udjela zaliha koje

se sporo obrću, a da je istovremeno udio

kratkoročnih obveza koje dolaze u

najkraćem roku na naplatu velik pa se najkraćem roku na naplatu velik pa se

usprkos visokom pokazatelju ukupne

likvidnosti mogu očekivati problemi s

podmirivanjem obveza

16

Page 17: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent ubrzane likvidnosti:Koeficijent ubrzane likvidnosti:

Brzi odnos = (novac + utrživi vrijednosni papiri + potraživanja od kupaca) / kratkoročne obveze

odnosno

Brzi odnos = (kratkotrajna imovina - zalihe) / kratkoročne obveze

• odnos brze aktive i tekućih obveza • sposobnost poduzeća da u kratkom roku • sposobnost poduzeća da u kratkom roku

osigura potrebnu količinu novca• ima li poduzeće dovoljno kratkotrajnih sredstava

da podmiri dospjele obveze bez prodaje zaliha• poželjna vrijednost pokazatelja je ona koja ne

odstupa značajno od industrijskog prosjeka

Page 18: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• različita stajališta o referentnim vrijednostima

•• ukoliko industrijski prosjek nije poznat ukoliko industrijski prosjek nije poznat omjer bi trebao iznositi min omjer bi trebao iznositi min 1:1

•• koefkoef ≥1 (američko stajalište)≥1 (američko stajalište)

• europska praksa � minimalna vrijednost • europska praksa � minimalna vrijednost

• koef. ≥ ≥ 0,8 (ili čak 70-80%)

• praktično pravilo 1:1 je prekruto i u praksi

neprimjenjivo za sve tvrtke i grane• npr. koef. 0,5 pokazuje da poduzeće najvjerojatnije ne bi

moglo zadovoljiti veću iznenadnu potrebu za novčanim sredstvima

18

Page 19: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent trenutne likvidnosti:Koeficijent trenutne likvidnosti:

trenutna likvidnost = novac / kratkoročne obveze

• odnos novca kao najlikvidnijeg oblika imovine i kratkoročnih obveza

• ukazuje na trenutnu platežnu sposobnost• primjerenost ovoga pokazatelja pažljivo razmotriti --

uzeti u obzir suvremenu tehnologiju i efikasnije načine plaćanja nego nekad pa je potrebno manje načine plaćanja nego nekad pa je potrebno manje gotovine za operativno poslovanje– oprez kod uzimanja u obzir granica prihvatljivosti ovog

pokazatelja i tumačenja standardnog pravila o potrebi 50% pokrivenosti kratkoročnih obveza s novčanim sredstvima (0,5)

• prema grubim pravilima vrijednosti pokazatelja bi trebala iznositi između 0,1-0,3 (10%-30%) – u praksi se najčešće kreće oko 10%

Page 20: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• ako je vrijednost pokazatelja niža od donje granice optimalnog intervala � trenutnu likvidnost se smatra nedovoljnom -poduzeće će imati problema s podmirivanjem svojih kratkoročnih obveza

• ako je vrijednost pokazatelja visoka�dovoljno sredstava za pokrivanje dovoljno sredstava za pokrivanje kratkoročnih obveza, ali previše kratkotrajne imovine slobodno – u novcu, umjesto da je iskorištena u investicijske svrhe

20

Page 21: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• kod interpretacije pokazatelja potrebno utvrditi kretanja u minimalno trogodišnjem razdoblju– tendencija približavanja optimalnim

vrijednostima odražava snagu poduzeća– udaljavanje od optimalnih vrijednosti odražava – udaljavanje od optimalnih vrijednosti odražava

slabost poduzeća

21

Page 22: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Solventnost i zaduženostSolventnost i zaduženost

•• solventnost solventnost � sposobnost poduzeća kao dužnika da u nekom dužem vremenskom razdoblju udovoljava svojim financijskim obvezama po njihovu dospijeću

• mjere solventnosti usmjerene promatranju • mjere solventnosti usmjerene promatranju dugoročne financijske stabilnosti dugoročne financijske stabilnosti kroz odnose unutar odnose unutar kapitalne strukturekapitalne strukture(dugoročni kapital � vlastiti kapital i dugoročne obveze) i ) i financijske strukture financijske strukture poduzeća poduzeća (ukupna pasiva) te kroz odnose odnose pojedinih pojedinih pozicija te strukture s aktivompozicija te strukture s aktivom

22

Page 23: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent financijske stabilnostiKoeficijent financijske stabilnosti

koef. financijske stabilnosti = dugotrajna imovina / (kapital + dugoročne obveze)

• izražava dugotrajniju mogućnost financiranja poduzeća bez većih problema

• omjer dugotrajne imovine i dugoročnih izvora• pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima•• dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora te•• dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora dugotrajnu imovinu financirati iz dugoročnih izvora te

iz dijela dugoročnih izvora financirati kratkotrajnu imovinu � zlatno pravilo financiranjazlatno pravilo financiranja� koef. < 1• ako je koef > 1 � dugotrajna imovina financirana iz

kratkoročnih obveza - postoji deficit radnog kapitaladeficit radnog kapitala(postojanje neto radnog kapitala znači da je dio kratkotrajne imovine financiran iz dugoročnih izvora � nužno za održavanje likvidnosti)

23

Page 24: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

��koeficijent zaduženosti koeficijent zaduženosti (odnos ukupnih obveza i imovine; koliki se dio imovine financira iz tuđih izvora)

��koeficijent vlastitog financiranja koeficijent vlastitog financiranja (odnos vlastitog kapitala i imovine)

��koeficijent financiranja koeficijent financiranja (odnos ukupnih obveza i vlastitog kapitala) – zaduženost u odnosu na vrijednost kapitala

��odnos pokrića kamata odnos pokrića kamata (dobit prije poreza i ��odnos pokrića kamata odnos pokrića kamata (dobit prije poreza i troškova kamata, tj. operativna dobit / kamate); koliko su puta troškovi kamata pokriveni ostvarenim dobitkom

24

Page 25: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent zaduženosti:Koeficijent zaduženosti:

• debt ratio, leverage ratio, indebtedness coefficient

• ukazuje do koje mjere poduzeće koristi zaduživanje kao oblik financiranja � koji je postotak imovine nabavljen zaduživanjem

koefkoef. zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina. zaduženosti = ukupne obveze / ukupna imovina

• veći odnos duga i imovine � veći financijski financijski • veći odnos duga i imovine � veći financijski financijski rizik rizik

25

Page 26: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� koefkoef. ≤ 0,5 (. ≤ 0,5 (tjtj. 50%). 50%)

• suvremena poslovna ekonomija, zbog korištenja zbog korištenja efekata financijske polugeefekata financijske poluge, ide u smjeru povećanja zaduženosti - kritičnom vrijednošću smatra do 0,7 do 0,7 (70(70 %) %) � znači da postotni udio tuđih izvora financiranja ne bi smio premašiti cca 2/3 ukupnih izvora

• vrijednost razmatrati u kontekstu djelatnosti poduzeća i specifične situacije– praćenje vremenskog razvoja ukupne zaduženosti i – praćenje vremenskog razvoja ukupne zaduženosti i

usporedba s drugim poduzećima iste grane– zaduženost veća od 50% prisutna je kod poduzeća

kod kojih se veliki dio imovine odnosi na nekretnine (zemljišta i zgrade), stoga je normalno da ona imaju i veću stopu zaduženosti � njihova imovina predstavlja solidan temelj za osiguranje kredita

26

Page 27: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent vlastitog financiranja:Koeficijent vlastitog financiranja:

• koliko je imovine financirano iz vlastitog kapitala

koefkoef. vlastitog financiranja = vlastiti kapital / ukupna imovina. vlastitog financiranja = vlastiti kapital / ukupna imovina

• razlikuje se s obzirom na djelatnost poduzeća, karakter proizvodnje kao i poduzeća, karakter proizvodnje kao i dostupnost kredita

• porast ovoga koeficijenta ukazuje na jačanje financijske stabilnosti poduzeća

27

Page 28: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� koefkoef. ≥ 0,5 (. ≥ 0,5 (tjtj. 50%). 50%)• suvremena poslovna ekonomija kritičnom

vrijednošću udjela vlastitog kapitala smatra 0,3 (30 %) – ide u smjeru povećanja zaduženosti zbog

korištenja efekata financijske polugeefekata financijske poluge

• no voditi računa o potencijalnoj opasnosti od nelikvidnosti, jer pad udjela vlastitih izvora ispod 30% izuzetno je rizičnojer pad udjela vlastitih izvora ispod 30% izuzetno je rizično

28

Page 29: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• potrebno identificirati najoptimalniji stupanj samostalnosti u financiranju poduzeća u konkretnim uvjetima, jer visoki udio vlastitih izvora ne znači ujedno i idealnu poslovnu situaciju– poduzeće u određenim uvjetima može

fleksibilnije reagirati korištenjem tuđih izvora fleksibilnije reagirati korištenjem tuđih izvora

(npr. pri razvoju poslovanja)

• nisko samofinanciranje, odnosno, visoka

zaduženost – dokazano su prvi i najčešći

uzrok poslovne krize i stečaja

29

Page 30: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent financiranja:Koeficijent financiranja:

• odnos duga i vlastitog kapitalakoefkoef. financiranja = ukupne obveze / vlastiti kapital. financiranja = ukupne obveze / vlastiti kapital

•• konzervativno stajalište konzervativno stajalište �� omjer do 1:1 omjer do 1:1 ((koef ≤ 1koef ≤ 1) ) •• prema tradicionalnom konzervativnom stajalištu ne bi se trebalo prema tradicionalnom konzervativnom stajalištu ne bi se trebalo

zaduživati iznad vrijednosti kapitalazaduživati iznad vrijednosti kapitala– ‘20-tih godina prošlog stoljeća– poštivanje ovog standarda svakako znači sigurnost za davatelje kapitala

•• suvremena poslovna ekonomija suvremena poslovna ekonomija zastupa stajalište prema •• suvremena poslovna ekonomija suvremena poslovna ekonomija zastupa stajalište prema kojemu je zbog korištenja financijske poluge prihvatljiv omjer 70:30 omjer 70:30 u korist obveza (povećanje zaduženosti) ≤ 2,3≤ 2,3– no, voditi računa o rizičnosti - visoka zaduženost može uzrokovati krizu

• visoka vrijednost pokazatelja ukazuje na moguće poteškoće pri vraćanju posuđenih sredstava i plaćanju kamata

• važan pokazatelj financijskog rizika poduzeća jer kada njegova vrijednost raste i financijski se rizik povećava

30

Page 31: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• faktor zaduženosti faktor zaduženosti � pokazatelj koji odražava dinamičku likvidnost i zaduženost– ako se ostvaruje niski novčani tok, tada i niska

zaduženost može prestavljati teret poduzećufaktor zaduženosti = obveze / novčani tok

– prema brojnim istraživanjima najbolji dijagnostički i prognostički pokazatelj

– ako nema podataka o novčanom toku, moguće ga je utvrditi neizravnom metodom kao zbroj neto dobiti i amortizacije (iako nije u potpunosti precizno)amortizacije (iako nije u potpunosti precizno)

– referentna vrijednost � do 3,5• obveze bi trebale biti najviše 3,5 puta veće od novčanog

toka, tj.• poduzeće se smije zadužiti najviše do granice prema kojoj u

3,5 godina može podmiriti sve svoje obveze � orijentir za prosudbu dinamičke likvidnosti

• povećanje faktora zaduženosti iznad 3,5 ukazuje na slabljenje likvidnosti, razmatrano dinamički

31

Page 32: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Stupnjevi pokrića I Stupnjevi pokrića I ii II:II:• ukazuju na pokriće dugotrajne imovine dugoročnim izvorima, tj.

kapitalom

stupanj pokrića I = (vlastiti kapital / dugotrajna imovina)*100

� referentna vrijednost ≥ 1�� recipročna vrijednost pokazatelja pokrića imovine vlastitim izvorima recipročna vrijednost pokazatelja pokrića imovine vlastitim izvorima

(dugotrajna imovina/vlastiti kapital) čija je referentna vrijednost (dugotrajna imovina/vlastiti kapital) čija je referentna vrijednost < 1�� zlatno bilančno pravilo zlatno bilančno pravilo –– dugotrajna imovina treba biti financirana iz vlastitih izvora

(ovaj pokazatelj ima malu praktičnu vrijednost, no može ukazivati na promjene)

stupanj pokrića II = dugoročni izvori / dugotrajna imovinastupanj pokrića II = dugoročni izvori / dugotrajna imovina

�� recipročna vrijednost pokazatelja financijske stabilnostirecipročna vrijednost pokazatelja financijske stabilnosti� mora biti > 1 � proizlazi i iz koef. financijske stabilnosti koji mora biti < 1

�� zlatno pravilo financiranja zlatno pravilo financiranja -- dugotrajna imovina treba biti financirana iz dugoročnih izvora

– dio dugoročnih izvora, zbog održanja likvidnosti, mora biti iskorišten za financiranje kratkotrajne imovine

– mogu se razmatrati i u kontekstu likvidnosti � znači da kratkotrajna imovina premašuje kratkoročne obveze, odnosno, da postoji veći dio radno raspoloživog kapitala koji će osigurati da će sve kratkoročne obveze biti podmirene

32

Page 33: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokriće troškova kamata:Pokriće troškova kamata:

• dinamička zaduženost poduzeća

pokriće troškova kamata = dobit prije poreza + tr. kamata / kamate

� sagledava sposobnost poduzeća da iz ostvarene operativne dobiti (dobiti prije odbitka troškova za kamate i poreza) podmiruje troškove kamata s kamate i poreza) podmiruje troškove kamata s temelja korištenja tuđih izvora

� ukazuje hoće li poduzeće moći osigurati plaćanje kamata na posuđena sredstva u budućnosti

� > 1� radi sigurnosti uobičajeno je pravilo da pokriće

troškova kamata treba biti najmanje 4 puta veće od najmanje 4 puta veće od troškova kamatatroškova kamata

33

Page 34: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• niska vrijednost ovog pokazatelja upozorava kreditore na visoki rizik neplaćanja kamate ukoliko bi u budućnosti prihodi padali

• veći pokazatelj pokrića troškova kamata �veća sigurnost da će poduzeće svojim poslovanjem osigurati pokriće kamata kao fiksnog troška te da neće zbog toga ostvariti gubitak

34

Page 35: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• za ispravno tumačenje bilančne strukture potrebno znati sljedeće:� kakva je bilančna struktura u odnosu na planiranu bilančna struktura u odnosu na planiranu

na temelju racionalnih očekivanja i iskustva� kakav je trend promjene bilančne strukture u trend promjene bilančne strukture u

odnosu na protekle godineodnosu na protekle godine� kakva je bilančna struktura u odnosu na bilančna struktura u odnosu na

konkurente iz iste grane konkurente iz iste grane – potrebno poznavanje strukture konkurenatastrukture konkurenata

• svaka djelatnost ima specifičnosti koje se odražavaju i na strukturi bilance (različite bilance poduzeća u turizmu od poduzeća u trgovini, osiguranju, građevinarstvu, proizvodnji,…)

35

Page 36: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokazatelji aktivnostiPokazatelji aktivnosti• kako efikasno poduzeće upotrebljava vlastite

resurse• upućuju na brzinu cirkulacije imovine u

poslovnom procesu i njezinu sposobnost da ostvaruje prihode

• pokazatelji aktivnosti se iskazuju kroz dvije skupine pokazatelja:� pokazatelji obrtaja – prikazuju koliko se tijekom jedne � pokazatelji obrtaja – prikazuju koliko se tijekom jedne

godine imovina poduzeća obrne (koliko je puta odgovarajuća imovina pretvorena u novčana sredstva tijekom promatranog razdoblja, obično godine dana)

� pokazatelji vremena trajanja obrtaja – prikazuju koliko je prosječno dana potrebno da bi se odgovarajuća imovina obrnula, odnosno koliko je prosječno trajanje obrtaja (prosječni dani vezivanja) � br. dana u god./Kob

�� koeficijent obrtaja imovine i dani vezivanjakoeficijent obrtaja imovine i dani vezivanja

36

Page 37: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• s aspekta sigurnosti i uspješnosti koeficijenti obrtaja bi trebali biti što veći koeficijenti obrtaja bi trebali biti što veći �dani vezivanja kratkotrajne imovine u dani vezivanja kratkotrajne imovine u operativnom ciklusu što kraćioperativnom ciklusu što kraći– transformacija pojedinih oblika imovine � od

kupnje zaliha sirovina i materijala �kupnje zaliha sirovina i materijala �proizvodnja i gotovi proizvodi � prodaja gotovih proizvoda � naplata potraživanja �plaćanje dobavljačima

– što su veći koeficijenti obrtaja � veća efikasnost poslovanja i manje potrebe za radnim kapitalom

37

Page 38: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• Najčešće korišteni omjeri su:��koeficijent obrtaja ukupne imovinekoeficijent obrtaja ukupne imovine

��koeficijent obrtaja kratkotrajne imovinekoeficijent obrtaja kratkotrajne imovine

��koeficijent koeficijent obrtaja obrtaja zalihazaliha

��koeficijent obrtaja potraživanjakoeficijent obrtaja potraživanja

• analiza odnosa između prihoda i imovine•• koeficijent obrtaja imovine koeficijent obrtaja imovine � koliko jedna

novčana jedinica imovine stvara novčanih jedinica prihoda

38

Page 39: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Koeficijent obrtaja ukupne imovine: Koeficijent obrtaja ukupne imovine:

• koliko poduzeće uspješno koristi imovinu s ciljem stvaranja prihoda

• ukazuje na veličinu imovine potrebne za obavljanje određene razine prodaje, odnosno � ukazuje koliko svaka kuna odnosno � ukazuje koliko svaka kuna imovine donosi kuna iz prodaje

koef. obrtaja ukupne imovine = prihod / imovina• vijednost imovine može se utvrditi i kao prosjek

imovine na početku i na kraju razdoblja

39

Page 40: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• može se izračunati na temelju nabavnih cijena ili, češće, sadašnje (neto knjigovodstvene) vrijednosti

• optimalne vrijednosti koje ovise o vrsti poduzetničke djelatnosti poduzeća

• korisnost informacije pokazatelja je viša ako usporedimo više poduzeća iste grupeusporedimo više poduzeća iste grupe– visoka vrijednost pokazatelja ukazuje na

orijentiranost poduzeća trgovini (vrijednost > 1), – niska vrijednost pokazatelja ukazuje na to da

poduzeće ulaže veću količinu sredstava ili da ima veliki iznos imovine nerealiziran (značajne zalihe, značajna nenaplaćena potraživanja,…)

40

Page 41: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokazatelji ekonomičnostiPokazatelji ekonomičnosti

• odnos prihoda i rashoda � koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda

• mora biti >1 ���� što veći• ako je < 1 ���� poduzeće posluje s gubitkom�� ekonomičnost ukupnog poslovanja ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni �� ekonomičnost ukupnog poslovanja ekonomičnost ukupnog poslovanja = ukupni

prihodi / ukupni rashodi�� ekonomičnost prodaje ekonomičnost prodaje = prihodi od prodaje /

rashodi od prodaje�� ekonomičnost financiranja ekonomičnost financiranja = financijski prihodi

/ financijski rashodi

41

Page 42: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokazatelji profitabilnostiPokazatelji profitabilnosti

• odnosi koji povezuju profit s prihodima iz prodaje i investicijama, a ukupno promatrani ukazuju na ukupnu učinkovitost poslovanja poduzeća

• mjere profitabilnosti su sljedeće:• mjere profitabilnosti su sljedeće:��profitna maržaprofitna marža

��povrat na investirano povrat na investirano (stopa povrata imovine; stopa povrata vl. kapitala)

42

Page 43: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Profitna marža:Profitna marža:

profitna marža (marža dobitka) = dobitak / prihodneto profitna marža = neto dobitak + neto profitna marža = neto dobitak + trtr. kamata / prihod. kamata / prihod

bruto marža profita = dobitak prije oporeziv.+ bruto marža profita = dobitak prije oporeziv.+ trtr. kamata / prihod. kamata / prihod

� odnos dobiti i prihoda; rentabilnost prihoda� množenjem sa 100 pokazuje postotak ostvarenog postotak ostvarenog

dobitka prema vrijednosti cjelokupnog posla dobitka prema vrijednosti cjelokupnog posla izraženog kroz ostvareni prihod izraženog kroz ostvareni prihod u određenom izraženog kroz ostvareni prihod izraženog kroz ostvareni prihod u određenom razdoblju, ili za svaki pojedinačni posao, ovisno o tome koja se kategorija dobiti i prihoda koristi �moguće utvrđivati prema različitima kategorijama dobiti:–– bruto profitna maržabruto profitna marža–– operativna profitna maržaoperativna profitna marža–– profitna marža prije oporezivanjaprofitna marža prije oporezivanja–– neto profitna maržaneto profitna marža

43

Page 44: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• bruto dobit bruto dobit � prihodi od prodaje – trošak

prodanih zaliha tj. rashod

•• operativna dobit operativna dobit � bruto dobit umanjena za

troškove uprave, administracije i prodaje koji su

neproizvodni troškovi

•• dobit prije oporezivanja dobit prije oporezivanja � operativna dobit

umanjena za troškove financiranja, tj. kamate, umanjena za troškove financiranja, tj. kamate,

tečajne razlike

•• neto dobit neto dobit � dobit prije oporezivanja umanjena za

porez na dobit

44

Page 45: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• Bruto profitna marža– pokazuje koliko prostora u prihodu ostaje za koliko prostora u prihodu ostaje za

pokriće poslovne nadogradnje pokriće poslovne nadogradnje nakon što se određeni proizvod dovede do realizacije na tržištu;

• tvrtki nakon pokrića proizvodnih troškova ostaje n% prihoda za pokriće troškova uprave i prodaje, financiranja te ostvarenja dobitifinanciranja te ostvarenja dobiti

– ukazuje na mogućnost racionaliziranja ukupnih troškova (tr.U,A,P)

– kod benchmarkinga upućuje na potrebu analize troškova i Pc;

45

Page 46: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• Operativna profitna marža– pokazuje da poduzeću nakon podmirenja svih poduzeću nakon podmirenja svih

troškova, osim troškova financiranja, ostaje n% troškova, osim troškova financiranja, ostaje n%

prihoda za pokriće troškova financiranja i prihoda za pokriće troškova financiranja i

dobitakdobitak;– koliko bi dobitka prije oporezivanja ostvarili ako

bi se poduzeće financiralo iz vlastitih sredstava bi se poduzeće financiralo iz vlastitih sredstava bez kreditiranja i zajmova;

46

Page 47: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• Profitna marža prije oporezivanja–– koliko poduzeću ostaje %prihoda za dobitak, koliko poduzeću ostaje %prihoda za dobitak,

nakon podmirenja svih troškova nakon podmirenja svih troškova (prije

oporezivanja porezom na dobit);– kod čestih promjena porezne politike – za

usporedbu u različitim razdobljima ili poreznim režimima za poduzeća koja posluju u različitim državama

47

Page 48: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• Neto profitna marža–– koliko % od prihoda ostaje koliko % od prihoda ostaje dobitka kojim može

raspolagatiraspolagati po slobodnoj volji;– taj dio dobitka poslije oporezivanja poduzeće

može rasporediti na dividendu ili dio može prenijeti na zadržani dobitak;

– najprecizniji podatak o konačnim efektima obavljenog i realiziranog posla

48

Page 49: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• ako se maržu profita pomnoži s pomnoži s koeficijentom obrtaja ukupne imovinekoeficijentom obrtaja ukupne imovine, kao rezultat će se dobiti pokazatelj rentabilnosti imovine rentabilnosti imovine – znači da se rentabilnost imovine može

povećati povećanjem koeficijenta obrtaja i/ili

povećanjem marže profita

49

Page 50: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Rentabilnost:Rentabilnost:

• mjeri se sposobnost poduzeća da generira sposobnost poduzeća da generira profit na temelju uloženog kapitala, profit na temelju uloženog kapitala, tjtj. . investirane imovineinvestirane imovine

• efikasnost korištenja raspoloživih resursa• mjeri efikasnost poslovanja poduzeća s • mjeri efikasnost poslovanja poduzeća s

gledišta vlasnika � relativni pokazatelji relativni pokazatelji

rentabilnost imovine = neto dobit + rentabilnost imovine = neto dobit + trtr. kamata / imovina. kamata / imovina

rentabilnost kapitala = neto dobit / vlastiti kapitalrentabilnost kapitala = neto dobit / vlastiti kapital

50

Page 51: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• s obzirom na različite kategorije dobitka u brojniku:� bruto rentabilnost (ili profitabilnost) � u brojniku

dobitak prije oporezivanja dobitak prije oporezivanja � za usporedbu profitabilnosti različitih poduzeća s različitim poreznim opterećenjem

� neto rentabilnost ���� u brojniku dobitak poslije dobitak poslije oporezivanjaoporezivanja ���� najčešće se koristi jer je neto dobitak rezultat kojim poduzeće može dalje slobodno raspolagati

• ostale kategorije rentabilnosti specificira se • ostale kategorije rentabilnosti specificira se prema nazivniku – ako je u nazivniku prihod prihod � pokazatelj profitabilnosti je

pokazatelj profitne marže profitne marže (rentabilnost prihoda, prometa; koeficijent dobiti; stupanj dobiti)

– ako je u nazivniku imovinaimovina � pokazatelj rentabilnosti rentabilnosti imovineimovine

– ako je u nazivniku vlastiti kapital vlastiti kapital � pokazatelj rentabilnosti vlastitog kapitalarentabilnosti vlastitog kapitala

51

Page 52: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

rentabilnost ukupne imovine:rentabilnost ukupne imovine:

• ROA – Return On Assets

• povrat od uložene imovine, aktive• ukazuje da li poduzeće efektivno koristi sva sredstva

vezana u poduzeću•• koliki iznos profita poduzeće može ostvariti temeljem koliki iznos profita poduzeće može ostvariti temeljem

jedinice imovine u svom vlasništvu jedinice imovine u svom vlasništvu (npr. ROA=0,2 �poduzeće zarađuje 0,2 novčanih jedinica na 1 novčanu jedinicu imovine)imovine)

• u brojniku se koristi neka od veličina koje odražavaju povrat (neto dobitak, bruto dobitak, neto ili bruto dobitak uvećan za iznos plaćenih kamata)

ROA (ROA (povrat na imovinupovrat na imovinu) = neto dobit / imovina) = neto dobit / imovinaili

ROA = neto marža profita x Kob ukupne imovineROA = neto marža profita x Kob ukupne imovine

52

(nto D / prihod) (prihod / Imov.)

Page 53: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• prinos na imovinu se bitno razlikuje ovisno o industriji ili djelatnosti poduzeća � pokazatelj je vrlo koristan pri usporedbi društava iz iste industrije– poduzeća koja zahtijevaju velika ulaganja u imovinu

(kapitalno intenzivnakapitalno intenzivna) imaju u pravilu nizak prinos na nizak prinos na imovinuimovinu, posebice uz visoke troškove održavanja imovine

– kod industrija s malim potrebnim ulaganjima u – kod industrija s malim potrebnim ulaganjima u imovinu (niska intenzivnost imovineniska intenzivnost imovine), prinos na prinos na imovinuimovinu će u pravilu biti većiveći

• opće pravilo �– sve vrijednosti pokazatelja ispod 5% odnose se na

visok stupanj intenzivnosti imovine– vrijednosti iznad 20% označavaju nisku intenzivnost

imovine

53

Page 54: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• pri razmatranju ovog pokazatelja također voditi računa i o starosti imovine �– poduzeća sa starijom imovinom će imati veće stope

rentabilnosti imovine od poduzeća koja se koriste novom �zbog knjigovodstvene vrijednosti kao posljedica utjecaja amortizacije

54

Page 55: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

rentabilnost vlastitog kapitala:rentabilnost vlastitog kapitala:

• ROE ili Return on equity

• povrat na vlastiti kapital• koliki profit društvo generira koristeći novac

koji su vlasnici investirali u njegakoji su vlasnici investirali u njega• koliko poduzeće ostvari dobiti na 1 kn

uloženog vlastitog kapitala

ROE (povrat na ROE (povrat na vlvl. kapital) = neto dobit / vlastiti kapital. kapital) = neto dobit / vlastiti kapital

55

Page 56: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• pokazatelj zanimljiv potencijalnim ulagačima• potrebno je polaziti od činjenice da bi

rentabilnost vlastitog kapitala rentabilnost vlastitog kapitala trebala biti najmanje ravna kamatnoj stopi banakanajmanje ravna kamatnoj stopi banaka na najmanje ravna kamatnoj stopi banakanajmanje ravna kamatnoj stopi banaka na deponirana sredstva, jer samo u takvom slučaju je rentabilnije iskoristiti sredstva za poslovanje u odnosu na oročavanje sredstava u banci

56

Page 57: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

• rentabilnost moguće objasniti kroz deduktivni sustav pokazateljadeduktivni sustav pokazatelja– promatranje poslovanja kroz pojedinačne

pokazatelje uvelike ograničava donošenje kvalitetnih odluka s obzirom da ne daje cjelovitu sliku poslovanja

– sagledati kroz jedan cjeloviti skup pokazatelja koji su u međusobnoj uzročno-posljedičnoj povezanosti

57

Page 58: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• deduktivni princip deduktivni princip � podrazumijeva definiranje sustava pokazatelja na način koji polazi od vršnog pokazatelja kao polazi od vršnog pokazatelja kao temeljnog cilja temeljnog cilja poduzeća (primjerice

rentabilnost imovine) te se na njega nadograđuje određeni broj pomoćnih nadograđuje određeni broj pomoćnih pokazatelja– potrebno dopuniti pokazateljima likvidnosti i

zaduženosti koji predstavljaju temeljne činitelje

efikasnosti poslovanja

58

Page 59: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

•• DuDu PontovPontov sustav pokazatelja sustav pokazatelja � polazi od rentabilnosti imovine ili kapitala kao temeljnog cilja poduzeća koji se raščlanjuje na –– rentabilnost prometa rentabilnost prometa (profitna marža profitna marža ili stopa-

koeficijent dobiti iz osnovne aktivnosti) = Dob. / Dob. / PR iPR i

–– koeficijent obrtaja ukupne imovine = PR / IMOVkoeficijent obrtaja ukupne imovine = PR / IMOV

•• rentabilnost imovine rentabilnost imovine proizišla iz uzajamnog •• rentabilnost imovine rentabilnost imovine proizišla iz uzajamnog djelovanja profitne marže (koeficijent dobiti) i koeficijenta obrtaja imovine � Dob. / IMOVDob. / IMOV

•• rentabilnost vlastitog kapitala rentabilnost vlastitog kapitala �ukoliko se rentabilnost imovine promatra u odnosu na zaduženost poduzeća

59

Page 60: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

rentabilnost kapitala (ROE) = (rentabilnost imovine) x rentabilnost kapitala (ROE) = (rentabilnost imovine) x (imovina / kapital)(imovina / kapital)

rentabilnost imovine (ROA) = (neto profitna marža) x (koeficijent obrtaja imovine)

• neto profitna marža = (dobit / prihod) x 100

• koeficijent obrtaja imovine = prihod / ukupna imovina

rentabilnost imovine = (dobit / ukupna imovina) x 100

rentabilnost kapitala = (dobit / kapital) x 100

60

x (imovina / kapital)(imovina / kapital)

Page 61: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

KOEFICIJENT DOBITI

xKOEFICIJENT

OBRTAJA

DOBIT : PRIHOD PRIHOD : IMOVINA

PRIHODI - RASHODI STALNA + TEKUĆA

Poslovni prihod

Poslovni rashod

Materijalna ulaganja

Gotovina i vrijednosni

papiri

+ + +

RENTABILNOST IMOVINE

61

Prihod financiranja

Rashod financiranja

Nematerijalna ulaganja

Potraživanja

+ + + +

Izvanredni prihod

Izvanredni rashod

Financijska ulaganja

Zalihe

+

Aktivna vremenska

razgraničenja

Page 62: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Pokazatelji investiranjaPokazatelji investiranja

• uspješnosti ulaganja u redovne (obične) dionice poduzeća

• osim podataka iz financijskih izvještaja, potrebni i podaci o dionicama, posebice o broju i tržišnoj vrijednosti dionicabroju i tržišnoj vrijednosti dionica��dobit po dionici dobit po dionici -- EPSEPS

��dividenda po dionici dividenda po dionici -- DPSDPS

��ukupna rentabilnost dionice = ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / tržišna cijena dionice

��dividendnadividendna rentabilnost dionica rentabilnost dionica = dividenda po dionici / tržišna cijena dionice

62

Page 63: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

dobit po dionici dobit po dionici –– EPS:EPS:

• earnings per share – EPS

• odnos neto dobiti i broj dionica � izražava iznos dobiti ostvarene po jednoj dionici

• predstavlja atraktivnost ulaganja u • predstavlja atraktivnost ulaganja u poduzeće � izražava njegovu sposobnost da stvara dobit

dobit po dionici = neto dobit / broj dionica

63

Page 64: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

dividenda po dionici dividenda po dionici -- DPS:DPS:

• dividends per share – DPS

• izražava iznos dividende koji će dioničar dobiti za svaku dionicu koju posjeduje

dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende / dividenda po dionici = dio neto dobiti za dividende / broj dionica

64

Page 65: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

odnos isplate dividendi:odnos isplate dividendi:

• dividend payout ratio - DPR

• odnos dividende po dionici i dobiti po dionici

odnos isplate dividende = dividenda po dionici / odnos isplate dividende = dividenda po dionici / dobit po dionicidobit po dionicidobit po dionicidobit po dionici

•• uu pravilupravilu jeje tajtaj pokazateljpokazatelj <<11– zbog ranije navedene karakteristike politike

poslovanja prema kojoj dio se dobiti zadržava– odnosno, dobit po dionici > dividende po dionici, no moguće

i obrnuto � znači da je dividenda isplaćena iz zadržane dobiti iz prethodnih razdoblja

65

Page 66: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

Ukupna rentabilnost dionice:Ukupna rentabilnost dionice:

• price earnings ratio - P/E

ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / ukupna rentabilnost dionice = dobit po dionici / tržišna cijena dionicetržišna cijena dionice

66

Page 67: ANALIZA POKAZATELJA USPJEŠNOSTI · PDF fileAnaliza odnosa bilan ... • izra čunavanje ukupnog izraza uspješnosti unavanje ukupnog izraza uspješnosti ... iskazuju koliko se prihoda

DividendnaDividendna rentabilnost dionice:rentabilnost dionice:

•• prinos po dividendiprinos po dividendi

dividendnadividendna rentabilnost dionice = dividenda po dionici / rentabilnost dionice = dividenda po dionici / tržišna cijena dionicetržišna cijena dionice

• odnos pokazatelja ukupne i dividendnerentabilnosti dionice ovisi o tome da li su dividende isplaćene iz zadržane dobiti kumulirane u prethodnim obračunskim razdobljima– najznačajniji pokazatelji investiranja

67