Click here to load reader

TVORIVOSŤ A INFORMA ČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNO- LÓGIE V

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of TVORIVOSŤ A INFORMA ČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNO- LÓGIE V

Microsoft Word - Zborník 2013 texty 
DOSPELÝCH (Daniel Hevier)
Abstrakt: V príspevku uvaujeme o monostiach vyuitia informano-komunikaných
technológií v procese tvorivej výuby literatúry pre deti a pre dospelých vo vysokoškolskom
prostredí. V kontexte výuby slovenskej literatúry upozorníme na monosti vyuitia
moderných didaktických prostriedkov a web stránok, a to v procese tvorivej interpretácie
umeleckých textov, ktorú budeme prezentova prostredníctvom tvorby návrhu na prácu
s literárnym dielom a v nadväznosti na jeho literárnovednú interpretáciu.
Kúové slová: tvorivos, literatúra pre deti a mláde, literatúra pre dospelých, IKT, tvorivá
interpretácia, literárnovedná interpretácia.
IN THE CONTEXT OF EDUCATION OF LITERATURE FOR CHILDREN AND
ADULTS (Daniel Hevier)
Abstract: In this paper we reflect on the possibilities of using ICT in the creative teaching of
literature for children and adults in the university environment. In the context of teaching
world literature we highlight of the possibilities of using ICT, modern teaching equipment
web website, in the process of creative interpretation of literary texts, which will be presented
by means of proposal to work with literary works and building on its literary-scientific
interpretation.
Keywords: literature for children and youth, literature for adults, ICT, creative
interpretation, literary-scientific interpretation.
 
prekladate, scenárista, autor piesových textov, ilustrátor a realizátor kurzov tvorivého
písania je autorom mnohých kníh urených pre deti a mláde, ale rovnako aj pre dospelých
itateov. Po Vianonej pošte (2011) a po rozprávkach pre dospelých vydaných pod názvom
Ako sa fotografuje vietor (2012) vydal v tom istom roku aj komentovanú antológiu básní
slovenských básnikov ahák na básne (2012), ktorými naalej svedí o svojej neustávajúcej
tvorivosti i schopnosti experimentova s tvarom a myšlienkou umeleckého textu, ako aj o
itatesky príalivom spôsobe interpretovania i vysvetovania autorských básnických textov
v podobe Hevierovho metatextu – textu o básni i básach, ktorý vznikol s ambíciou vzbudi
záujem mladého itatea o umelecký text. Posledné dve spomínané diela Daniel Hevier
dokonca ilustroval a graficky upravil.
Daniel Hevier vyštudoval estetiku a slovenský jazyk, pôsobil ako redaktor literárnej
redakcie Slovenského rozhlasu, ako spisovate na vonej nohe, ako redaktor Mladých liet, ale
vedie aj vlastné vydavatestvo HEVI, v ktorom vydal viac ako sto kniných titulov.
Informácie o jeho ivote a tvorbe (knihy pre dospelých a deti, ilustrácie a obrazy, tvorivé
projekty, ítania evanjelií, názory a rozhovory a pod.) mono nájs na oficiálnej stránke
Daniela Heviera (http://www.hevi.sk/) „otváranej“ jeho umeleckou fotografiou, ktorá
symbolicky (spisovate, dlane, lo, kruhy na vode i siloiary) predznamenáva autorov
tvorivý potenciál.
 
Nesmierna rôznorodos Hevierových tvorivých aktivít, ale aj ich prezentácia i prezentácia
ivotných postojov autora, ktoré sprostredkúva jeho osobná webová stránka, povedzme, aj
príbeh jeho viery, spomenuté Hevierove ítania evanjelií (napr. ítanie na nedeu z 28. 4.
2013, http://www.hevi.sk/heviho-diar/page/6/) i len postrehy o udskom ivote si vyiadali,
aby tvorivá interpretácia Hevierových umeleckých textov nadviazala aj na poznanie
informano-komunikaných technológií vo výube literatúry pre deti a pre dospelých nielen
vo vysokoškolskom prostredí, teda na vyuívanie moderných didaktických prostriedkov
a web stránok v procese literárnej komunikácie.
1 Literárnovedná interpretácia vybraných umeleckých textov
V roku 1982 vydal Daniel Hevierov kniku Nevyplazuj jazyk na leva, ktorú ilustroval
a graficky upravil Svetozár Mydlo. Na obálke knihy sa autor vyznal, e po dopísaní kniky
mu bolo trochu smutno a priatesky dopísal, aby mu itatelia napísali alebo osi nakreslili. U
v tom ase zaal rozohráva priateský dialóg so svojím mladým itateom a vo svojej tvorbe
uplatnil kategóriu tzv. detského aspektu. Zárove mono hovori o takom umeleckom poine,
ktorý skbil nielen umeleckú, ale aj poznávaciu funkciu, o sa pretavilo do výsledného tvaru
a zmyslu zbierky pre deti.
V podobnom duchu mono uvaova aj o Hevierovej Vianonej pošte, ktorá má
podobu listovej Vianonej pošty, teda troch básnických vianoných listov a disponuje
vysokou mierou umeleckosti. Stala sa však aj jedným z východiskových textov projektu
ítame s porozumením, pri realizácii ktorého bola vydaná v edícii Analfabeta Negramotná
spolu s prírukou na vytvorenie návykov detí školského veku zvláda ítaný text
s porozumením, ktorý je urený pre itateov od 9 rokov.
Básnický List prvý je adresovaný dieau. Básnik, adresant listu situuje „obsah“
správy urenej pre diea i pre diea v nás do „štedroveerného“ asu a do priestoru rodiny,
v ktorej sa veci menia na dary podarúvané z lásky k tomu najblišiemu. To, o predurilo
básnikovo obrátenie sa spä, do asu detstva, je teda štedrý as, pretoe rozjatrí citlivos na
tie z podnetov, ktoré nás niekedy v ivote zahriali. A to je predovšetkým detská a „dospelá“
rados, nielen rados z dostávania vecí, ale predovšetkým z obdarúvania darmi. Dar pre tatka,
pero od detí sa stane pre básnika inšpiráciou – „Napíšem všetkým detikám/ píšu mi mnoho
rokov“ (Hevier, 2011, s. 11), aby sa básnickým spôsobom rozrozprával o svojich vianoných
radostiach – „No dodnes rados z darov mám/ napríklad z toho pera/ radšej sa však u
 
51   
tešievam/ ke jasá syn i dcéra// Ke im ja osi môem da/ nenápadne a pod nos/ o
nezhltne mi celý plat/ nejakú milú drobnos// Ke sa to obas podarí/ ve to vieš lepšie ne
ja/ veci sa menia na dary/ na dareky o tešia// Veci sú iba predmety/ veci sú iba veci/ No
dareky sú pre deti/ Túime po nich všetci// Dnešok sa volá Štedrý de/ aj ke je veer
vlastne/ Zajtra vám zasa napíšem/ A tým to zatia hasne“. (Hevier, 2011, s. 18 – 20).
U v prvom liste básnik predznamená aj List druhý, a tak i symbolický odkaz biblického
príbehu spred dvoch tisíc rokov. Poetické rozprávanie o narodení Jeiša, Boieho dieaa,
v neahkých podmienkach, ale aj o odkaze Vianoc sa rozrastá a my sme znovu a znovu, poda
potu preívaných Vianoc, konfrontovaní so správou o narodení sa Lásky do nášho udského
sveta, o narodení sa Kráa kráov, Kráa lásky – „Taký krá nemá armády/ oldnierov ani
stráe/ Nenávis láskou nahradí/ všetkých ma rád nám káe// Dospelým to však dôjde a/
neskoršie ako deom/ To pre vás prišiel tento as/ rados o vládne svetom// Uprostred
všetkých darekov/ ktorými izba praská/ Boh podelil sa s lovekom/ o darek menom Láska“.
(Hevier, 2011, s. 35 – 36).
List tretí sa stane básnikovým svedectvom o našich iných i menej vianoných
Vianociach, z ktorých sám uteká. Aj preto nám môe vyrozpráva príbeh o tajomnom
stretnutí za mestom. Stretnutie s neznámym chlapcom prostredníctvom rozhovoru konfrontuje
dva svety a ich hodnoty, svet dospelých a detí, svet mocných a slabších, zlých i dobrých, svet
hmoty a snov, kaluí i vloiek, take sa vypovie –„Si dobrý? Vyjdeš na sucho/ Dobráci vyšli
z módy/ tým ujde sa len zaucho/ Tak to na svete chodí“ (Hevier, 2011, s. 48), „Nikomu som sa
nestratil/ ja iba hadám udí/ Stálo ma to u vea síl/ ako tu svetom blúdim// Hovorím Nikto
nemá as/ na iesi cudzie decká/ A chlapek A o chcete nájs/ iba ma plné vrecká// Ve
meníte sa škrekov/ a vravíte si Hrab si/ Hadáte teplé miesteko/ mlátite všetkých slabších//
Potom si ešte povzdychol/ A nepoznáte sníky/ a zabudli ste na ticho/ na hviezdy na
studniky“ (Hevier, 2011, s. 44 – 45), ale vlastne sa i predpovie, e v tom druhom mono
uvidie Jeiša a e s ním sa mono presta bá a rozmota zauzlené – „Chlapek ma schoval
v objatí/ aby som sa viac nebál// Ve preto chodia Vianoce/ U dobrých zvonia U zlých/ To o
sa obas zamoce/ nech sa viac nezauzlí“ (Hevier, 2011, s. 51 – 53).
Kniha Ako sa fotografuje vietor má podtitul Rozprávky pre dospelých, aj tentoraz
Daniel Hevier pomáha svojmu dospelému itateovi uveri v silu rozprávky – „Rozprávka je
príbeh, podobenstvo, dej, udalos, zápis plus osi navyše. To nieo navyše robí z nej
univerzálnu pravdu, ktorou sa dozvedáme o behu sveta a zmysle ivota. To nieo je
 
tajomstvo, mono poézia, mono imaginácia, ale celkom urite presvedenie, e zlo sa
napokon udusí vlastnou zlobou a chabé, chatrné a slabuké dobro napokon ostane ako jediná
monos.“ (Hevier, 2012, obálka knihy).
Cez „hevierovské“ príbehy môe itate poznáva a rozpoznáva tie z hodnôt, ktoré sú
zakódované do Hevierových poetických správ o našom viac i menej dobrom svete, o viac i
menej dobrých uoch, o viac i menej zázraných dejoch i o tajomstvách nášho ivota. Jeho
rozprávky – imaginatívne i realistické, smutnokrásne, trpkováne i absurdne „dospelé“,
napajú náš smäd po zmysle, ba zachraujú nás pre tento svet, kee nás vovádzajú na cestu
k zviditeovaniu toho podstatného.
Kniha pozostáva zo sedemdesiatich „dospelých“ rozprávok, ktoré sú zoradené poda
abecedného kúa a ktoré sú doplnené Hevierovými ilustráciami na ploche dvojstrany. Hevier
rozprávkar a výtvarník sa v nich prejavil ako nesmierne krea(k)tívny a múdry lovek, s dobrou
radou pre dospelého, ak sa ešte rozpomenie na diea v sebe.
To podstatné, o nám toti Hevier ponúka prostredníctvom „kódovanej“ správy, sa zväzuje
s hodnotami pravdy, kontinuity bytia, cítenia a poznania, zviditeovania udského úsilia i
údelu, krásnych malikostí, ale aj vekých dejov tohto sveta i Tajomstiev nášho ivota, ba i
vesmíru. Hevierova poetika sa sýti z reflexie „realistického“ podloia nášho pragmaticky
orientovaného bytia, aby ho uchopením a kreovaním prostredníctvom fantazijných postupov
prelomila o udskú mieru do zmierlivého konca. A ak aj nie do dobrého konca v duchu
poetiky a noetiky rozprávky, tak aspo do dobrého konca v duchu rozdúchavanej schopnosti
itatea odkry zmysel bolesti, osamotenia, akania, odmietnutia i iných skrivodlivostí
ivota, aby tak zo spomienok, záitkov i zakúseného poznania mohol rekonštruova nádej na
záchranu tohto sveta i na lepšie asy. Zo všetkých príbehov spomenieme aspo tie, ktoré
as za celok pomáhajú pochopi nepochopitené alebo aj to rozprávkové „osi navyše“.
Rozprávka o 21. auguste 1968 je písaná v druhej osobe, rozprávkar oslovuje chlapca,
ktorým bol kedysi, aby nám rozpovedal príbeh o jednej z premien nášho sveta. riepky
spomienok na matkin pla, na dlhé rady v obchodoch, na dospelé detské vnímanie príchodu
okupantov – okukantov, ktorí to tu okukujú, sa vyskladajú do poznania o výmene udí i mien,
o strate významu slov, ale predovšetkým do poznania o tom, e uebnice dejepisu mono píšu
víazi, ale dejiny tvoria porazení (poda Hevier, 2012, s. 85). A to je univerzálne platné
poznanie o ase, lebo len ten napráva nerozprávkové deje tohto nášho sveta. Hevierov spôsob
 
reflektovania vekých dejov odohrávajúcich sa v tomto priestore, toti reflektovanie príchodu
okupaných vojsk na naše územie je spôsobom prinavracania sa k sebe, ku chlapcovi, ktorým
bol, aby sa prostredníctvom emocionálnej pamäte rozpomenul na jeden z krízových dní
svojho detského, ale vlastne aj dospelého ivota – „Toto je rozprávka pre chlapca, ktorým
som raz bol. Po ku mne, chlape, aspo dnes ma zober na milos. Porozprávam ti všetko, o
si pamätám z tých ias, ke som bol ešte tebou a ty si bol mnou. V to ráno nás zobudil pla.“
(Hevier, 2012, s. 84). Rozpráva vyuíva nadhad seba ako trinásroného chlapca v pomere
k detskému nazeraniu na skutonos päronými demi, ale aj jej prijímaniu dospelými, aby
sformuloval výpove o budovaní národného povedomia, a tak aj filozoficky hlbokej u
spomenutej vekej pravdy o tvorbe dejín. V súlade s výpoveou spisovatea je komponovaná
výtvarná zloka príbehu, ktorá umocuje jeho spomienkové vyznenie, kee vyuíva
multiplikovaný motív plamea sviece ako symbolu spomínania, ale aj zaíhania svetla v tme
i nease.
Rozprávku o anjelovi uvádza rozpráva príbehu pre dospelých tradinou vstupnou
formulou známou z rozprávky a dopa ju o netradiný úvod, ktorým relativizuje to, o je
zmyslami ašie uchopitené, a preto aj ašie pochopitené – „Bol raz jeden anjel. Teda: bol
ako bol. S anjelmi lovek nikdy nevie, na om je. Voným okom sú neviditení, rovnako ako
baktérie, zázraky a pokrok udstva.“ (Hevier, 2012, s. 88). Daniel Hevier vyuíva celú škálu
obrazných pomenovaní a frazeologizmov zviazaných s motívmi neba, anjela a erta (padlý
anjel, siedme nebo, anjelský hlas, ertovský chlapík, letel ako anjel, dopadol ako ert,
anjelská trpezlivos) a výnimoného hrdinu, anjela s polovicou jedného z krídel situuje na
zem. Problémová pozemská skutonos a problémová postava jedného loveka bez anjela
strácu, ale aj bez pravej ruky sú zmierované príchodom anjela, aby sa v duchu „rozprávky“
harmonizovala vychýlená ivotná situácia toho, kto zostal „bez ilúzií, predsudkov a domova“
(Hevier, 2012, s. 88). A tak nám Daniel Hevier pripomína, e udia sa môu premeni, ak
majú nablízku svojho stráneho anjela, ak vo všetkom ruchu tejto zvláštnej doby zaujú hlas
transcendencie, e aj bez rúk môu zopnú ruky k modlitbe a ak aj neveria ani v diabla, ani
v anjela, predsa len môu toho svojho anjela zazrie – „ke anjelom teú z oí slzy, je to ako
so sklom: iba vtedy sú viditení“ (Hevier, 2012, s. 89). Nu kto by neuveril, ke sa obzrie za
seba a uvidí steka slzy po tvári toho druhého. Výtvarné stvárnenie anjela vychádza
z poznania anatómie udského tela, ktoré autor a ilustrátor dopa o kresbu krídel, aby sa
 
54   
zdôraznilo, e nie sú integrálnou súasou, ale skôr získaným a nezreteným i neviditeným
atribútom.
Rozprávka o snívaní sa do tretice a v duchu „správnej“ rozprávky a jej zmyslu sníva muovi
menom Mu. Rozpráva disponuje vedomím o fantastickosti i nepravdepodobnosti
rozprávok, ale práve preto si vymýša, a tak tvorí novú „rozprávkovú“ skutonos: „Kadá
správna rozprávka sa má zaína slovami bol raz, bolo raz, ale to iba preto, aby sme
neprezradili smutné tajomstvo rozprávok – nikdy to v skutonosti nebolo a ani nikdy nebude,
tak si to vymyslime aspo v rozprávke.“ (Hevier, 2012, s. 96). Rozprávkový varovný príbeh
nerozprávkového udského údelu nesie posolstvo o tom, e naše sny asto vyjavia to
podstatné – odkazy, ako korigova svoj starnúci zrkadlový obraz a v milosrdnom ase sa
premeni, zmeni doterajší ivot – „Ruka so zahroteným perom bola milosrdná. Vracala sa
trpezlivo noc o noc a vytrvalo písala muovi menom Mu správy. Mu tušil, e sú to odkazy,
ktorý mu majú zmeni doterajší ivot, návody, ako vylepši doterajšiu mizériu. Všetko však
zostávalo dnu, na druhej strane vieok, v prítmí sna. A tam nedovidí ani táto naša
rozprávka.“ (Hevier, 2012, s. 97). Ten budúci as volá toti znameniami a zanecháva v našom
ivote nezmazatené stopy – ako ke kame vyletí do výšky a vo chvíli, ke zane stráca
svoju silu a ke ho zane priahova zem, premení sa na malého vtáika (poda Hevier, 2012,
s. 141) a vzlietne k nebu. Ale to je u iná neobyajná i neobyajne dospelá rozprávka.
Z výtvarného hadiska je rozprávka doplnená o biele kresby elementárnych vecí (svieca,
pohár, klobúk, srdce...) na pastelovom pozadí, aby sa umocnila „rozprávkarova“ výpove
o potrebe usporiada „ivotné veci“ aspo pred tvárou asu.
Celkom „hevierovsky“ dopovieme spolu s autorom jeho vlastnými slovami z jednej
z jeho prvých básnických kníh s názvom Nevyplazuj jazyk na leva, aby sme uzavreli naše
uvaovanie o vybraných Hevierových umeleckých textoch s nesmiernym tvorivým nábojom –
oe? o to hovoríte? e opakova? Vidíte, a ja som sa chcel poakova./ Veru, priatelia,
nijaké opakovanie nebude./ Ja som raz musel pre veký úspech/ opakova tretiu triedu
v hudobnej škole./ Take toto je/ KONIEC./ A basta! (Hevier, 1982, s. 66). Avšak je sa treba
nádeja, e onedlho bude na svete alší z Hevierových textov, pretoe to sú texty, ktoré
zachraujú deti pred stereotypom, pred nudou a strachom, pred nevedomosou, ale aj pred
nevierou v Tajomstvo, a nás dospelých zas pred nevierou v dobré konce a v dostatok dobrých
udí v našom okolí.
 
55   
2 Návrh na tvorivú prácu s literárnym textom s pouitím IKT
Tvorivej interpretácii podrobíme text Hevierovej epickej básnickej skladby Vianoná pošta,
ako aj krátky rozprávkový príbeh pre dospelých – Rozprávka o anjelovi z knihy Ako sa
fotografuje vietor. V kontexte výuby slovenskej literatúry pre deti a mláde, ako aj literatúry
pre dospelých, teda v procese tvorivej interpretácie vybraných „príbehov“ od Daniela Heviera
vyuijeme aj monosti IKT, teda moderné didaktické prostriedky (PC, dataprojektor) a web
stránky – http://www.hevi.sk/.
Téma: Daniel Hevier v kontexte slovenskej literatúry pre deti a dospelých (Vianoná pošta;
Rozprávka o anjelovi In Ako sa fotografuje vietor)
Cie:
- vzdelávací: identifikova zmysel Hevierovho vianoného „príbehu“ o zmysle Vianoc, ako aj
rozprávky pre dospelých s názvom Rozprávka o anjelovi, a to prostredníctvom tvorivej
interpretácie vybraných umeleckých textov a s pouitím IKT,
- výchovný: uvonenie a rozvíjanie tvorivosti, rozvíjanie fantázie a posilovanie empatie a
spolupatrinosti, rozvíjanie estetických a etických hodnôt v ivote...
Metódy: dialogické metódy, poúvanie piesní s textami Daniela Heviera (List Jeiškovi)
alebo tematicky súvisiacimi s problémom Hevierových príbehov (Zuzana Navarová –
Andlská), brainstorming, tvorivé písanie a kreslenie, interpretácia epickej básnickej skladby
a rozprávkového príbehu pre dospelých, slovné alebo obrazové asociácie, interpretaná mapa
básne...
Didaktická technika: PC s reproduktormi, internet, dataprojektor alebo interaktívna tabua
(vyuijeme ich ako didaktické prostriedky s motivanou, spätnoväzbovou a informanou
funkciou)
Vypoujte si Haberovu piese List Jeiškovi s textom Daniela Heviera a na autorovej
oficiálnej stránke si pozrite jeho obraz s názvom Všetky farby snehu, zverejnenom v sekcii
Výtvarno – http://www.hevi.sk/wp-content/uploads/0055a.jpg.
 
Obraz porovnávajte s obrázkami z Hevierovej knihy, ktorú ilustrovala Lucia Tallová, alebo
s fragmentom obrázku s názvom Snowing z virtuálnej galérie výtvarníky, zverejnenom na
webovej stránke http://www.artloop.eu/en/snowing.
 
Identifikujte problém textovej zloky piesne List Jeiškovi a po preítaní Vianonej pošty aj
problémy jej troch vianoných listov. Problémy dvoch textov porovnávajte, rovnako aj motív
listu, daru i Daru, Vianoc, Jeiška...
Svoje zistenia zaznamenávajte do „interpretaných máp básní“, ktoré vytvoríte na „ploche“
Hevierovho a Tallovej obrázku situovaného na ploche interaktívnej tabule alebo ich kópií i
upravených verzií (pouite metódu rozpíjania bieleho a farebného tušu a metódu odtláania
alebo kreslenia ipky na navlhenú farebnú plochu výkresu i jednoduchú kresbu – pozri
napr. obrázok 4). Do vytvorených plôch snehu pokrývajúceho krajinu a do prázdnych miest
na obrázku ipky vpisujte asociácie k vybraným motívom a vytvárajte k nim slovné reaze
alebo hviezdy.
Piese a epickú báse interpretujte v skupinách a výsledok svojho úsilia prezentujte aj
prostredníctvom interpretaných máp – farebných verzií obrazov.
Obr. 4 Jednoduchá kresba fragmentu výšivky i vloky.
Pozrite si niekoko reklám s vianonou témou na internete a pokúste sa izolova prvky
profanizácie štedrého da a jeho zmyslu v nadväznosti na vybrané pasáe z tretieho
vianoného listu.
 
58   
Napokon napíšte vianoný list loveku z vášho okolia, loveku, ktorý ako dobrák „vyšiel
z módy“.
Vypoujte si piese Zuzany Navarovej Andlská a pozrite si obraz Strá z Hevierovej galérie
– http://www.hevi.sk/wp-content/uploads/041.jpg. Obrázok zárove porovnajte so
spisovateovou ilustráciou Rozprávky o anjelovi. Vylete a pomenujte spoloné a rozdielne
znaky oboch obrázkov (pr. anjel s tvárou zaokrúhleného mesiaca s antropomorfnými rtami
→ zmohúcnieva tvarom ochranných krídel – anjel s udskou anatómiou → ohrozenie loveka
ako následok jeho pozemského ivota → dokreslené krídla → smerovanie k venosti alebo
naopak..., ervená farba – bledomodré tóny farieb so ltastým lemom okolo tváre, ktorý
evokuje ikonu...). Identifikujte problém Navarovej piesne, ktorá je zverejnená na webovej
stránke http://www.supermusic.sk/skupina.php?idpiesne=9649, potom problém rozprávky
o anjelovi. Porovnávajte centrálne motívy anjela (anjelská pošta – rozprávka o anjelovi), ako
aj zraneného loveka i loveka bez ilúzií, motív vína a liehu, neba a zeme, aby ste
pomenovali aj detenzívne momenty umeleckých textov i ponúknuté riešenie alebo
perspektívne riešenie.
K vybraným motívom priradzujte prostredníctvom slovných asociácií alšie motívy, ktoré
vám pomôu interpretova text a zaznamenávajte ich do „bielych polí“ vloiek (pozri obr. 5).
Vyuite ánrové charakteristiky rozprávkového príbehu (fantastické momenty, zápas dobra
a zla, svetla a tmy, harmonické riešenie...) v kontrapunkte k jeho téme (kolízne realisticky
vyznievajúce ivotné udalosti – alkoholizmus...) a potom v súlade s jeho témou (pozitívne
riešenie v perspektíve uzavretia príbehu...).
 
Obr. 5 „Biele polia“ vloiek.
Napíšte list svojmu anjelovi s vyjadrením vaky alebo svojich oakávaní, resp. napíšte
anjelský list adresovaný niekomu z vašich spoluiakov s prianím pozitívnych hodnôt, ktoré
poda vás potrebujú alebo oakávajú. Svoj list pripravte tak, aby bol aj z výtvarného hadiska
umelecky pôsobivý.
Napokon si vyberte jeden z Hevierových umeleckých textov a metódou, ktorú
spisovate pouil v knihe ahák na básne, text – interpretujte, vysvetujte, skúste porozumie,
lúštite, preívajte, vykladajte, komentujte a objasujte, podajte osobný pohad, inšpirujte,
zaujmite stanovisko, rozprávajte príbeh, klate otázky, dávajte odpovede, no nedávajte
návody (poda Hevier, 2012). Pripravte ahák na prozaický alebo básnický text, ktorý budete
prezentova v skupine prostredníctvom IKT.
Záver
moderných didaktických prostriedkov a web stránok v procese tvorivej interpretácie
umeleckých textov z vybranej autorskej dielne Daniela Heviera v kontexte výuby súasnej
slovenskej literatúry…