Ppt Lapsus Tht

Embed Size (px)

Text of Ppt Lapsus Tht

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  1/18

  LAPORAN KASUSLAPORAN KASUS

  OTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIKOTITIS MEDIA SUPURATIF KRONIK

  OKTAVIA CANDRA UOKTAVIA CANDRA U

  PembimbingPembimbingdr. Sukamto Yudi P, Sp TTdr. Sukamto Yudi P, Sp TT

  FAKULTAS KEDOKTERANFAKULTAS KEDOKTERAN

  UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANGUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

  20120144

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  2/18

  Identita! Pa!ienIdentita! Pa!ien

  Nama " NN. I

  U!ia " ## ta$un

  %eni! Ke&amin " Perempuan

  Agama " I!&am A&amat " Ta'ang$ar(o, )robogan

  Peker(aan " *a$a!i!'a

  %aminan Ke!e$atan " +iaa !endiri

  No. C* " -/01#

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  3/18

  Anamne!i!Anamne!i!Anamne!e di&akukan !e2ara autoanamne!e di po&i TT

  RSUD Tugure(o Semarang pada tangga& /0 No3ember #4/-puku& //.04 5I+.

  Keluhan Utaa!

  ke&uar 2airan ber'arna kuning pada te&inga !ebe&a$ kanaan

  !e(ak 6 7 $ari ang &a&u.R"#a$at Pen$a%"t Se%a&an'!

  Se(ak 6 7 $ari ang &a&u te&inga !ebe&a$ kanan

  menge&uarkan 2airan ber'arna kuning !eperti nana$, kenta&,

  berbau bu!uk, dan tidak di!ertai dara$.Cairan ke&uar !etiap $ari, 2airan banak ke&uar terutama

  !aat tidur.

  Untuk mengurangi ke&u$an, pa!ien $ana member!i$kan

  te&inga dengan 2otten bat$.

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  4/18

  Pa!ien (uga menge&u$kan gata&, kadang tera!a !akit,

  ra!a penu$, dan penurunan pendengaran pada te&inga

  kanan. Pa!ien tidak menge&u$ pi&ek, batuk, demam, berdenging,

  maupun pu!ing berputar.

  Pa!ien mempunai kebia!aan mengorek te&inga !etiap

  !e&e!ai kerama!. Kebia!aan mene&am, naik pe!a'at di!angka&.

  Te&inga kiri pa!ien tidak ada ke&u$an

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  5/18

  R"#a$at Pen$a%"t Dahulu"

  Pa!ien mempunai ri'aat !ering menge&uarkan 2airan

  ber'arna kuning !eperti nana$ dari te&inga kanan !e(ak 6 /

  ta$un ang &a&u. Ke&u$an tidak perna$ di perik!akanmaupun diobati.

  Ri'aat !ering batuk pi&ek " di!angka&

  Ri'aat batuk &ama " di!angka&

  Ri'aat !ering !akit gigi " di!angka&

  )ata&8 gata& !ete&a$ memakan !ea9ood, obat " di!angka&

  R"#a$at Pen$a%"t Kelua&'a !

  Tidak ada ke&uarga ang menge&u$kan !eperti ke&u$anpa!ien

  S()"al E%(n(" !

  Pa!ien ada&a$ !eorang ma$a!i!'a. +erobat dengan

  menggunakan biaa !endiri.

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  6/18

  PEMERIKSAAN FISIKPEMERIKSAAN FISIK

  KEADAAN UMUM DAN

  TANDA VITALKe!adaran" 2ompo!

  menti!

  Tekanan dara$ " /44:4

  mmgNadi" ;4 ka&i:menit

  RR " #4 ka&i:menit

  +erat badan" 0 kg

  Tinggi badan" /74 2m

  STATUS GENERALIS

  Ku&it" norma&, !a'omatang

  Kepa&a" ke!an me!o!e9a&

  *ata " !k&era ikterik e$er" pembe!aranke&en(ar &im9e

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  7/18

  STATUS LOKALISSTATUS LOKALIS

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  8/18

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  9/18

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  10/18

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  11/18

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  12/18

  O&(*a&"n' +an MulutO&(*a&"n' +an Mulut

  G"'" +an ulut

  Penampakan &uar "

  Tri!mu!

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  13/18

  [email protected]*@RIKSAAN KUSUS

  Te! ung!i Pendengaran

  B Te! +i!ik " Tidak di&akukan

  B Te! )arputa&a " Tidak di&akukanTe! VT

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  14/18

  [email protected]*@[email protected]*@Perempuan u!ia ## ta$un datang ke Po&i dengan ke&u$an

  otorea puru&en, berbau bu!uk pada te&inga !ebe&a$ kanan !e(ak 6 7

  $ari ang &a&u. Otorea dike&u$kan !etiap $ari, tetapi pa&ing banak

  ke&uar terutama !aat tidur. Untuk mengurangi ke&u$an, pa!ien $ana

  member!i$kan te&inga dengan 2otten bat$. Pa!ien (uga

  menge&u$kan gata&, ra!a penu$, ota&gia, dan penurunan

  pendengaran pada te&inga kanan. Pa!ien mempunai kebia!aan

  mengorek te&inga !etiap !e&e!ai kerama!. Te&inga kiri pa!ien tidak

  ada ke&u$an.

  Pada pemerik!aan 9i!ik didapatkan [email protected] auri2u&a de?tra

  a'a&na !u&it dini&ai, !ete&a$ ear toi&et tampak !ekret puru&en

  memenu$i [email protected] Dengan menggunakan oto!2ope, tampakmembran timpani auri2u&a de?tra menga&ami per9ora!i !entra& ang

  ke!anna &ua!, !ekret puru&en, tidak terdapat re9&ek 2a$aa.

  Pada pemerik!aan auri2u&a !ini!tra, $idung dan !inu!

  parana!a&, oro9aring dan mu&ut didapatkan ke!an da&am bata!

  norma&.

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  15/18

  ASSESMENT

  D"a'n()") .an+"n'!Otiti! *edia Supurati9 Kronik +enigna Tipe Akti9" /81

  Otiti! *edia Akut Stadium Per9ora!i" /,#,0,7,,,;,1

  D"a'n()") Ke&/a! Otiti! *edia Supurati9 Kronik +enigna

  Tipe Akti9

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  16/18

  INITIA> P>ANINITIA> P>AN I, D" Otiti! *edia Supurati9 Kronik +enigna Tipe Akti9

  B S " 8B O " 8

  I, T "

  B Non *edikamento!a" ear toi&et

  B *edikamento!a

  Ce9adro?i& 744 mg tab S # dd tab /

  Tari3id S 0 dd gtt # AD

  I, M "B *onitoring keadaan umum dan tanda 3ita&

  B *onitoring ge(a&a k&ini!

  B *onitoring kekambu$an penakit

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  17/18

  I, E "

  B *en(e&a!kan penakit peradangan di te&inga tenga$

  B *engindari air ma!uk ke te&inga ketika mandiB *eng$indari akti3ita! ang ber$ubungan dengan air

  ang memungkinkan air ma!uk ke te&inga !eperti

  berenang

  B *eng$indari mengorek te&inga

  PROGNOSIS

  uo ad Vitam " bonam

  uo ad Sanam " dubia ad bonam uo ad ung!ionam " dubia ad bonam

 • 7/21/2019 Ppt Lapsus Tht

  18/18