Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  1/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  2/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  3/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  4/32

  ! Tradicionalne funkcijske organizacije(vertikalno upravljanje) suo"ene su s

  pona$anjem zaposlenika nalik na

  opisano pona$anje mornara

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  5/32

  ! Pojedina"ni odjeli nastoje optimizirati svojeposlovanje (ciljevi, mjere za postizanjeuspje$nosti pru!aju se prema gore ili

  spu$taju prema dolje)

  ! Svatko je usmjeren na uski dio poslovanja ipritom se gubi slika organizacije kao cjeline(usredoto"enost na vlastiti odjel, ljudizaboravljaju da se nalaze na istom "amcu)

  ! Premda su organizacije vertikalne, njihoveoperacije i uspje$nost ovise o procesimakoji teku horizontalno

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  6/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  7/32

  ! Inovacije, promjene, unapre%enjeposlovanja posti!u se promjenama:

  ! strategije poslovanja,

  ! modela poslovanja i

  ! poslovnih procesa

  !

  Utjecaj okoline, tr!i$ta i konkurencije napromjenu poslovne strategije organizacijeizaziva promjenu poslovnih procesa iinformatizaciju poslovanja(dolazi dopromjene na"ina obavljanja posla uorganizaciji)

  ! Procesni pristup: upravljanje poslovnim

  procesima(BPM Business Process Management)

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  8/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  9/32

  Organizacijski elementi:! organizacijska struktura, radne uloge i

  opis poslova, sustav nagra%ivanja,sustav napredovanja, organizacijska

  kultura

  Informacijski elementi:! tehnologija, infrastruktura, djelomi"no

  "ak i politika, pravila i regulativa

  Komplementarnost organizacijskog i

  informacijskog podru!ja omogu#ujeuspje"nu provedbu konceptaposlovnih procesa u praksi

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  10/32

  ! Latinski processus tijek, put

  i na"in kojim se ne$to postaje ili

  biva, razvitak ili postupak, i&i

  prema naprijed

  ! Brojne definicije ve&inom se

  temelje na literaturi o

  rein!enjeringu poslovnih

  procesa iz 1990-tih godina

  ! Skup povezanih aktivnosti, koji

  zajedno "ine vrijednost zakorisnika

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  11/32

  ! Poslovni proces je strukturiran,analiti!an me$ufunkcijski skupaktivnosti s jasno utvr%enim po"etkom izavr$etkom, tijekom kojih se u vi$e ilimanje stalnim intervalima stvara

  vrijednost za potro$a"e

  ! Niz logi"ki povezanih aktivnosti kojekoriste resurse poduze&a, a "iji je krajnjicilj zadovoljenje potreba kupaca zaproizvodima ili uslugama odgovaraju&ekvalitete i cijene, u adekvatnom

  vremenskom roku, uz istodobnoostvarivanje neke vrijednosti

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  12/32

  ! Procedureopisuju $to treba napraviti uodre%enoj situaciji

  ! Funkcijesu dijelovi organizacije (osoblje,resursi) kojima su pridru!ene odre%eneodgovornosti (radni zadaci)

  !

  Resursiizvode aktivnosti, koriste se u nekomprocesu (ljudi, oprema, ure%aji, prostorije, bilo$to potrebno za odvijanje aktivnosti)

  ! Entiteti(objekti) su elementi koji prolaze krozproces i tom se prilikom transformiraju (na

  ulazne elemente djeluju procesi i nastajuizlazni elementi), npr. fizi"ke jedinice (sirovine,namirnice) ili informacijske jedinice

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  13/32

  PROCESI

  POTPROCESI

  AKTIVNOSTI

  ZADATCI

  KORACI1. 1. 1. 1. 1.

  1. 1. 1. 1.

  1. 1. 1.

  1. 1.

  1.

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  14/32

  ! Zbog preciznijeg definiranja procesa (razina

  detaljnosti) i dobivanja preciznih rezultata simulacije

  mogu&a je dekompozicija procesa na podprocese

  ! Podprocesi se mogu podijeliti na aktivnostikoje su

  odgovor na pitanje $to organizacija radi

  ! Zadatci podskup aktivnosti, zadu!eni pojedinci,

  koji te zadatke mogu rastaviti na korake

  ! Koraci najmanji gradivni elementi poslovnih

  procesa, vrlo "esto suvi$e detaljna razina, dovoljna

  razrada na zadatke

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  15/32

  ! svaki proces ima svrhu

  ! svaki proces ima vlasnika

  !

  svaki proces ima po"etak i zavr

  $etak

  ! u proces ulaze inputi, a izlaze outputi

  ! proces je sastavljen od sekvencijski izvedivihaktivnosti

  ! na temelju ulaza i izlaza procesa lako se utvr%ujeuspje$nost procesa

  !

  kako bi proces opstao, treba imati poznate unutarnjei/ili vanjske potro$a"e i dobavlja"e

  ! unapre%enje procesa je neizbje!no

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  16/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  17/32

  Upravlja!ki procesi

  Procesi podr"ke

  Sredi"njiprocesi

  Zahtjevigostiju

  Zadovoljenjepotreba gostiju

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  18/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  19/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  20/32

  usmjerenost napotro"a!e

  Procesnom potro$a"u output i cijena koju on ostvarujeomogu&uju mjernu ljestvicu za procesno strukturiranje.

  me$ufunkcijskipristup

  Poslovni proces najva!niji je gradivni elementprocesnog menad!menta, dok je za linijski

  menad!ment to organizacijska jedinica.

  timski rad Procesno razmi$ljanje zna"i timsko razmi$ljanje jer seintegracija preko fukcijskih granica mo!e ostvariti samo

  suradnjom.

  kontinuirano

  unapre$ivanje

  Poslovni procesi nisu stati"ni, nego je neprekidan izbor

  novih promjena zbog utjecaja okoline i tr!i$nih uvjeta.Uklju"enost u poslovne procese zahtjeva prilagodnuciljeva, tokova i sredstava promjena.

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  21/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  22/32

  ! u grupi kompanija

  ! na razini djelatnosti, odnosno na razini cijelekompanije

  !

  u brojnim poslovnim jedinicama unutarkompanije

  ! unutar pojedine poslovne jedinice

  ! na klju"nim procesima grupiranima unutarposlovne jedinice

  ! na operativnoj jedinici (tvornica, ured), unutar

  poslovne jedinice

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  23/32

  ! organiziranje oko klju"nih procesa (a ne oko

  radnih zadataka)

  ! manji broj hijerarhijskih razina (ukidanjem

  aktivnosti koje ne stvaraju dodanu vrijednost)

  !

  postojanje vlasnika procesa

  !

  formiranje procesnih timova (a ne pojedinaca)

  ! osposobljavanje i obrazovanje zaposlenika

  (po na"elu to"no na vrijeme a ne trebajuznati)

  ! promjena prirode posla

  ! me%ufunkcijski pristup (sve funkcije koje suuklju"ene u rad na procesu)

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  24/32

  ! usmjerenost na potro$a"e (bolji kontakt

  s potro$a"ima i dobavlja"ima)

  !

  ve&e ovla$&ivanje zaposlenika

  ! novi sustavi nagra%ivanja (nagra%ivanje

  timskim postignu&a a ne samoindividualnih)

  ! uporaba informacijskih sustava

  (omogu&uju lak$u, br!u i jednostavnijuprilagodbu na poslovne procese)

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  25/32

  ! ekonomi"an na"in oblikovanja poslovnihprocesa i skra&ivanje vremena potrebnog zaobavljanje nekog posla

  ! pove&ava se fleksibilnost poduze&a i njegovasposobnost prilago%avanja zahtjevimapotro$a"a

  ! ve&e zadovoljstvo potro$a"a, pove&anaproduktivnost, brzina i u"inkovitost

  ! promi"e timski rad i suradnju poput raspodjeleobveza radi postizanja zajedni"kih ciljeva

  ! pobolj$anje motivacije zaposlenika jer im jeomogu&eno dijeljenje odgovornosti i dono$enjeodluka

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  26/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  27/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  28/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  29/32

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  30/32

  ! ISO standard 9001:2000 procesnoje usmjeren, propisuje da poduze&e

  koje !eli poslovati u"inkovito mora

  odrediti svoje aktivnosti i resurse koji u

  njima sudjeluju, povezati ih i njimaupravljati

  ! Postoji i institucionalni okvir za primjenu procesne

  orijentacije, tj. zakonski i pravni pritisci koji obvezuju

  menad!ere da razmi$ljaju u procesnim okvirima (obvezakompanija da dokumentiraju svoje procese)

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  31/32

  ! Zlatna kunanagrada je koju svake

  godine dodijeljujeHrvatska gospodarska

  komora najuspje$nijimkompanijama ili

  pojedincima za

  iznimne uspjehe ugospodarstvu

  ! kriteriji za dodjelu isklju"ivo su financijski pokazatelji, "ime se

  zanemaruju brojni va!ni elementi poslovanja, uklju"uju&i iprocesnu dimenziju),http://zlatnakuna.hgk.hr/kuna-2013/kriteriji-za-dodjelu-zlatne-kune/

 • 7/26/2019 Poslovni Informacijski Sustavi u Hotelijerstvu

  32/32