Zdravstveni informacijski sustavi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informatika

Citation preview

 • ZDRAVSTVENIINFORMACIJSKI SUSTAV

  elektroni?ko poslovanju u zdravstvu

 • to gradi zdravstveniinformacijski sustav?

  ? Ljudi

  ? Tehnoloka potpora? Hardverski dio? Softverski dio

  ? Postupci koji slue proizvodnji iprenoenju informacija u zdravstvu

 • Kako ?e izgledati ZIS u RHMinistarstvo

  zdravstva

  Osiguravaju?e drutvo

  Javno zdravstvoAdministracija digitalnihcertifikata

  Sredinji zdravstveniinformacijski sustav

  PZZ

  Bolnice

  Zatita zdravlja isigurnosti na radu

  Laboratorij

  Ljekarna

  Pacijent

 • eHealth Action Plan(EU Commission, 2006.)

  ? Zahtjevi u aritu:

  ? Potreba za zdravstvenim i socijalnim uslugama? Visoka o?ekivanja gra?ana? Mobilnost pacijenata? Organizacijske promjene i IT investicije? Sigurnost na radu? Upravljanje podacima? Kvaliteta njege

  eHealth ActionPlan (PDF)

 • ? Klju?na vanost

  ? Elektroni?ki zdravstveni karton utedaresursa

  ? Zdravstvene iskaznice i jedinstveni brojevipacijenata

  ? Akcije? 2008. online usluge zdravstvenih organizacija

  eHealth Action Plan(EU Commission, 2006.)

 • Temelji poboljanja kvalitete

  ? Informacije kao podrka u procesu odlu?ivanja? Decision Support Systems? Evidence Based Medicine

  ? Integracija i povezivanje svih razinazdravstvene skrbi

  ? Sigurnost? Osobnih i medicinskih podataka? Pacijenta u sustavu

  ? Rjeenje???

 • Karakteristike sredinjegzdravstvenog informacijskog sustava

  ? Komponente sustava? Elektroni?ki

  populacijski registar

  ? Registar resursa uzdravstvu

  ? Arhiva elektroni?kihzdravstvenih kartona

  Arhiva kartonapacijenata

  PortalZdravstva

  RegistarResursa

  Lije?nik

  SestraHZZO

  HZJZ

  Populacijskiregistar

  ifrarnici: ICD, ICPC,...

 • Karakteristike sredinjeg zdravstvenoginformacijskog sustava

  ? Zajedni?ke karakteristike? Otvorene norme i preporuke? Sigurnost

  ? Rezultat? Interoperabilnost? Pacijent - gra?anin svijeta!

  HL7v3HRN ENV 13606

  PACS

 • Usluge sredinjeg sustavazdravstva RH

  ? Administracija podataka o pacijentima

  ? Administracija podataka o zdravstvenimresursima

  ? Upravljanje i provjera osiguranja pacijenta

  ? Dohvat/upis medicinskih podataka iz/u sredinjuarhivu zdravstvenih kartona pacijenata

 • Usluge sredinjeg sustavazdravstva RH

  ? Upravljanje i slanje elektroni?kih HZZOra?una i izvje?a

  ? Upravljanje i slanje elektroni?kih HZJZizvje?a

  ? Portal zdravstva

 • PZZ VPN

  HZZOSimulator

  Sustavdravnihregistara

  P Z Z P o r t a l

  Arhiva el.zdravstvenih

  kartonaRegistarresursa uzdravstvu

  Elektroni?kipopulacijski

  registar

  HL7/CENUpravljanje

  arhivomelektroni?kihzdravstvenih

  kartona

  Informati?ki sustav uordinaciji

  HL7/CEN

  Informacijski sustav Primarne zdravstvenezatite

  HL7/CEN

  HZZO bazapodataka

  HZJZSimulator

  HZJZ bazapodataka

  Pristup informacijama uintegracijskom sustavu

  zdravstva - sredinjiPZZ Portal

  Portal primarne zdravstvenezatiteSustav upravljanja razmjenomporukaSredinja arhiva Elektroni?kihzdravstvenih kartona

  Integracijski sustav zdravstva

  Integracijski sustav zdravstva zapotrebe PZZ-a

 • Iskustva iz probnog rada(1.6 1.8.2003)

  ? 30 lije?ni?kih timova i 20.000 pacijenata? 9.515 obavljenih pregleda? 12.386 izdanih recepata? 4.463 izdanih uputnica? Financijski pokazatelji? Lijekovi (ukupna vrijednost): 1,55 M HRK? Medicinske procedure (ukupna vrijednost):

  178,600 HRK

 • Iskustva iz probnog rada(1.6 1.8.2003)

  ? Naj?e?i uzrok pobola:bolesti srca i krvnihila (MKB10: I00 I99)

  ? 25% svih dijagnoza

  ? 21.5% ukupnihtrokova

 • Unaprje?enje kvalitete sustavaosiguranja

  ? HZZO? KONTROLA RADA I PRA?ENJE KVALITETE

  mogu?nost trenutnog saznanja o svimparametrima rada subjekata u zdravstvu

  ? AUTOMATSKA OBRADA PODATAKA ra?unalna obrada, paperless office i pomo? priodlu?ivanju

  ? FEE FOR SERVICE (

 • Unaprje?enje kvalitetesustava osiguranja

  ? Uvo?enje inteligentnih karticapacijenata

  ? Elektroni?ki zahtjevi zanaplatom trokova

  ? Automatizacija pri auriranju idohvatu informacija opolicama osiguranja? Primjer: E111 obrazac u

  vidu elektroni?ketransakcije

  E111 obrazac?

 • Elektroni?ki ra?un

  Preslikavanjepodataka

  Administrativnipodaci o ordinaciji

  Podaci o osiguranju

  Osobni podaci o pacijentuNov?ani iznosiprocedura i lijekova

  HL7v3 Hierarchical Message Description

  HL7v3 HMD toMessage Type

  Definition

  Ra?un ordinacije primarne zatite

 • Entiteti u sustavu lije?enjaMinistarstvo zdravstva i HZJZ

  ? UPRAVLJANJE RESURSIMA I KVALITETOMRADA centralizirano upravljanje resursima uzdravstvu (ifrarnici, zdravstveni djelatnici)

  ? AURNOST I DOSTUPNOST PODATAKA pravovremeno rjeavanje kriti?nih slu?ajeva

  ? POUZDANOST I SMANJENJE POGREAKA sigurna distribucija informacija i automatskaobrada informacija

 • 25%

  13%

  11%7%7%6%

  6%

  4%

  21%

  Bolesti cirkulacijskog sustava

  Bolesti mii?no-kotanog sustava i vezivnog tkiva

  Duevni poreme?aji i poreme?aji ponaanja

  Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

  Bolesti dinog sustava

  Bolesti genitourinarnog sustava

  Bolesti probavnog sustava

  Ozljede, trovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka

  Ostalo

 • Entiteti u sustavu lije?enjaLije?nici/timovi

  ? POBOLJANJE KVALITETE DIJAGNOSTIKE IPROCESA ODLU?IVANJA koritenjezdravstvenih podataka sredinjeg sustava

  ? POVEZANOST elektroni?ka komunikacija sasvim entitetima sustava zdravstva

  ? POUZDANOST I SMANJENJE POGREAKA sigurna distribucija informacija i automatskaobrada informacija

 • Entiteti u sustavu lije?enjaPacijent

  ? PRAVO PRIVATNOSTI MEDICINSKOG PODATKA sustav titi gra?anska prava pacijenta

  ? VLASNITVO ZDRAVSTVENOG KARTONA kontrola pacijenta nad pristupom kartona

  ? AKTIVNO SUDJELOVANJE U PROCESULIJE?ENJA personaliziran pristup kartonu i javnozdravstvenim informacijama

  ? SIGURNOST smanjenje broja pogreaka

 • Nacionalni zdravstveniinformacijski sustavi

 • Nacionalni zdravstveniinformacijski sustavi

  ? NHS: National Programfor IT InfrastructureFramework, VB

  ? Ukupne investicije 16bn kroz nekolikogodina

  ? Koncept vrlo sli?an vizijihrvatskog sustava!!!

 • ? KB Dubrava na tragu digitalne bolnice

  ? :: INFOTREND::

  ? Google pretraga: Zdravstveni informacijskisustav Miroslav Kon?ar

 • Umjesto zaklju?ka...

  ? Sjedinjene ameri?ke drave..about $8.6 million in annual savings byreplacing paper medical charts withelectronic medical records for outpatients. Italso reported saving over $2.8 millionannually by replacing its manual process forhandling medical records with electronicaccess to laboratory results and reports...

  *Source: United States General Accounting Office, 2003

 • I za kraj...

  It's not the ship itselfIt's not the ship itself, as, as it is shipit is shipmanagementmanagement,, what makes journeywhat makes journeysuccessfulsuccessful..

  George William CurtisGeorge William Curtis

 • Hvala na panji!Vaa pitanja?

  email: [email protected]

 • Entiteti u sustavu lije?enja

  ? Pacijent? PRAVO PRIVATNOSTI

  MEDICINSKOG PODATKA sustav titi gra?anskaprava pacijenta

  ? VLASNITVOZDRAVSTVENOGKARTONA kontrolapacijenta nad pristupomkartonu

  ? AKTIVNO SUDJELOVANJEU PROCESU LIJE?ENJA personaliziran pristupkartonu i javno zdravstvenim

  PortalZdravstva

 • Nacionalni zdravstveniinformacijski sustavi

  ? Danska? MEDCOM? 80,000 poruka/dan

  ? vedska? SJUNET

  ? panjolska? EVISAND

  ? Nizozemska? AORTA nacionalna

  mrea? Medical Act Registry

  (ZIM)