45
POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA Katedra za informatiku Ekonomski fakultet - Zagreb

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

  • Upload
    jontae

  • View
    135

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA. Katedra za informatiku Ekonomski fakultet - Zagreb. Literatura. Ž.Panian, K. Ćurko (ured.), Poslovni informacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010. 3. poglavlje, str. 31-60. Sadržaj predavanja. IS kao inženjerski proizvod - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVIRAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Katedra za informatikuEkonomski fakultet - Zagreb

Page 2: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Literatura Ž.Panian, K. Ćurko (ured.), Poslovni informacijski

sustavi, Element, Zagreb, 2010. 3. poglavlje, str. 31-60

2

Page 3: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Sadržaj predavanja IS kao inženjerski proizvod

Pristupi razvoju

Projektni pristup razvoju informacijskog sustava

Faze razvoja informacijskog sustava

Načini razvoja informacijskog sustava

Neke metode razvoja informacijskog sustava

3

Page 4: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

IS kao inženjerski proizvod Kompleksni proizvodi – inženjerski proizvodi

imaju karakteristike sustava za njihovu izgradnju odnosno razvoj potrebno je

dobro poznavanje metoda, tehnika i alata izgradnje

potrebno ih je neprestano održavati, jer bi bez održavanja nakon nekog vremena postali neupotrebljivi

Principi razvoja inženjerskih proizvoda (iz područja arhitekture, strojarstva, elektrotehnike) mogu se primijeniti u informatici na razvoj IS-a

4

Page 5: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Ovladavanje kompleksnošću IS-a Tijekom razvoja arhitektura IS-a se opisuje

skupom artefakata (dokumentacija koja opisuje sustav, a nije sam sustav)

Artefakti se koriste prilikom razvoja i održavanja, jer opisuju funkcionalne i druge karakteristike IS-a (modele, definicije, specifikacije, nacrte …)

U klasifikaciji artefakata može pomoći Zachmanov okvir arhitekture IS-a koji razmatra razvoj kroz: karakteristike IS-a uloge sudionika u razvoju IS-a

5

Page 6: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

SOS sat Studynet ScanMe Informatizacija bolnica

6

Page 7: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Karakteristike IS-a (inženjerskog proizvoda)

7

Karakteristika proizvoda

Opis karakteristike proizvoda Opis za proizvod «zgrada» Opis za proizvod

«informacijski sustav»

struktura (statika) što čini proizvod prostorije i njihov raspored

poslovni objekti implementirani kao podaci u bazi podataka

aktivnost (dinamika)

kako se koristi proizvod (upotrebljavaju njegovi dijelovi)

aktivnosti u prostorijama (jesti, spavati, raditi …)

poslovni procesi implementirani kao računalni programi ili manualni proceduri

mjesto korištenja

gdje se koristi proizvod (obavljaju aktivnosti)

Mjesta obavljanja aktivnosti mjesta pohrane ili obrade podataka

korisnik proizvoda tko koristi proizvod domaćini, gosti, kućni

ljubimcikorisnici informacijskog sustava

vrijeme korištenja

kada se koristi proizvod

kada se obavljaju aktivnosti (jesti, spavati, raditi)

poslovni događaji koji pokreću poslovne procese

motivacija za razvoj

zašto se koristi proizvod

“riješiti” povećanu potrebu za prostorom

ostvarenje nekog poslovnog cilja

Page 8: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Uloge sudionika u razvoju IS-a- analogija s automobilom

8

Uloga u razvoju / faza razvoja

Svrha razvoja Artefakti

planer / planiranje koncept (ideja, svrha) proizvoda koncept proizvoda

(kontekstualni model)

analitičar / analiza

specifikacija proizvoda prema zahtjevima vlasnika (korisnika)

poslovni model proizvoda(konceptualni model)

dizajner / oblikovanje

oblikovanje (dizajn) proizvoda prema prethodnoj specifikaciji

dizajnerski model sustava (logički model)

izvođač / izrada proizvedeni proizvod tehnološki model

(fizički model)

podizvođač / izrada proizvedena komponenta proizvoda komponentni model

(fizički podmodel)

Page 9: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Arhitektura IS-a = karakteristike × uloge

9

Page 10: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Redoslijed faza u životnom ciklusu IS-a uvijek odozgo prema dolje, slijedeći prirodni

tijek životnog ciklusa, no s različitim varijacijama: vodopadni (kaskadni) spiralni iterativnih ili inkrementalni (koračajni) pristup

10

Page 11: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Vodopadni (kaskadni) pristup dosljedno završavanje svih

zadataka unutar jedne faze jest preduvjet prelaska na novu fazu

rezultati prethodne faze su ulazi u sljedeću fazu

Nedostaci: predugo ukupno vrijeme razvoja zahtjevi poslovnog sustava za

IS-om se zbog dugog razvoja mogu promijenili

11

Planiranje/strategija informacijskog sustava

Analiza poslovnog sustava

Oblikovanje informacijskog sustava

Izrada informacijskog sustava

Uvođenje u radinformacijskog sustava

Održavanjeinformacijskog sustava

Page 12: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Spiralni razvoj Planiranje – postavljanje

ciljeva projekta razvoja IS-a i definiranje alternativa

Analiza rizika – analiza alternativa, prepoznavanje rizika u razvoju IS-a i pronalaženje načina otklanjanja rizika

Inženjerske aktivnosti razvoja IS-a – poslovi analize, oblikovanja i izgradnje IS-a

Ocjena korisnika – korisnička provjera rezultata izgradnje IS-a u promatranoj spirali

12

izrada rješenja

analiza i razrješenje rizika

planiranje sljedeće faze

utvrđivanje ciljeva

Page 13: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Iterativni i inkrementalni (koračajni) pristup

13

Početno planiranje

Planiranje

Analiza

Izgradnja

Ocjenjivanje

Uvođenje u rad

Oblikovanje

Page 14: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Projektni pristup razvoju ISa Razvoj IS - projekt 

Projekt je skup većeg broja međusobno povezanih aktivnosti koje valja obaviti u određenom roku da bi se izgradio određeni proizvod

Sudionici na projektu razvoja IS-a: korisnici poslovodstvo (menadžment korisnika) informatičari (projektanti sustava, analitičari, organizatori, programeri)

14

Page 15: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Projektni pristup razvoju ISa

Korisnici i menadžeri će primjenjivati novi IS Menadžeri upravljaju poslovnim sustavom i IS-om

i trebaju:• biti upoznati sa stvarnim mogućnostima i koristima

uvođenja IS-a,• davati smjernice u projektu razvoja IS-a,• ocijeniti različite mogućnosti razvoja,• osigurati uvjete razvoja (sredstva)

Informatičari zajedno s korisnicima analiziraju poslovni sustav i definiraju zahtjeve

Informatičari samostalno oblikuju i izgrađuju IS

15

Page 16: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Projektni pristup razvoju ISaMogući razlozi neuspjeha u izgradnji IS: nedovoljna potpora poslovodstva korisnik nije aktivno uključen u projekt različita interpretacija korisničkih zahtjeva dijelovi IS-a nisu usklađeni raspoloživa oprema je neadekvatna pretjerana očekivanja korisnika loše vođenje projekta zanemarivanje okruženja poduzeća nedovoljna educiranost članova tima

16

Page 17: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Projektni pristup razvoju ISa

Korištenjem suvremenih metoda, tehnika i alata osigurava se:

• dobra komunikacija između sudionika razvoja IS-a,• izvršenje zadataka na standardan i provjeren

način,• učinkovit nadzor projekta razvoja s ciljem

uočavanja pogrešaka u ranim fazama,• razvojna strategija kojom se uklanja ad hoc

(improvizirano, prigodno) rješavanje problema, a dovoljna pozornost posvećuje analizi poslovanja

17

Page 18: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Faze razvoja informacijskog sustava

Životni ciklus razvoja informacijskog sustava (engl. System Development Life Cycle - SDLC)

planiranje IS-a analiza poslovnog sustava oblikovanje IS izrada IS uvođenje u rad IS održavanje IS

18

Page 19: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Strateški plan IS - potrebe, ciljevi, nedostaci postojećeg i plan izrade novog IS-a (Zašto IS)

Zadaci: odrediti korisnike i opseg IS-a ustanoviti nedostatke postojećeg IS-a ustanoviti ciljeve novog IS-a odrediti mogućnosti “kompjuterizacije” IS izrada studije izvedivosti IS-a i plana razvoja IS-a

Analiza kritičnih faktora uspjeha, analiza procesa

Faze izgradnje IS: planiranje IS

Page 20: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci:

detaljno i precizno definirati (korisničke, informacijske) zahtjeve koji se postavljaju pred IS: korisnik postavlja zahtjeve analitičar (informatičar) analizira zahtjeve

Rezultat analize je specifikacija zahtjeva (ŠTO IS

treba raditi)

Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava

Page 21: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci: ustanoviti:

poslovne procese poslovne objekte poslovne događaje

 Poslovni procesi su poslovi koje treba obaviti (u

vezi s poslovnim objektima) Poslovni objekti su materijalni ili nematerijalni

elementi o kojima IS treba bilježiti podatke Poslovni događaji pokreću izvršenje poslovnih

procesa

Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava

Page 22: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

specifikacija zahtjeva – korištenje standardnih grafičkih prikaza (tehnika), npr.: dijagram raščlanjivanja dijagram toka podataka dijagram korištenja dijagram entiteta veza matrica entiteti/događaji

Faze izgradnje IS: analiza poslovnog sustava

Page 23: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Dijagramrasčlanjivanja

Page 24: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Dijagram toka podataka

Page 25: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Dijagram korištenja

Page 26: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Dijagram entiteta i veza

KORIŠTENJEUSLUGA

PACIJENT

STOMATOLOG

Page 27: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Matrica entitet/događaj

Entitet/Događaj

Izdavanje kazete M M C DVraćanje kazete M M D MZahtjev za rezervaciju CNabava kazete C CIzvršenje rezervacije M M C D

Page 28: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci: razrađuje se KAKO će IS raditi

(specifikacija rješenja)

U fazi oblikovanja treba utvrditi: strukturu podataka strukturu procesa definirati tehnološke i organizacijske uvjete

Faze izgradnje IS: oblikovanje ISa

Page 29: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Struktura podataka IS-a (dijagrami objekata) oblikuje se u bazu podataka na računalu ili nekom drugom mediju (npr. u kartoteci) 

Faze izgradnje IS: oblikovanje IS

ŠIFRAŠIFRA PREZIMEPREZIME IMEIME ADRESAADRESA TELEFONTELEFON DATUMDATUMZAPOSLENJAZAPOSLENJA

12341234 MamićMamić AnaAna Savska 3 Savska 3 013246783013246783 13.07.2001.13.07.2001.

12351235 TolićTolić IvanIvan Ilica 13Ilica 13 012349871012349871 01.01.2005.01.01.2005.

12361236 JakićJakić MirkoMirko Gajeva 5Gajeva 5 014885511014885511 01.06.2003.01.06.2003.

12371237 PalićPalić LanaLana Kaptol 6Kaptol 6 014678997014678997 0112.1997.0112.1997.

Page 30: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Struktura procesa oblikuje se algoritmom (postupkom) a prikazuje se različitim tehnikama dijagrama: akcijski dijagram pseudokod dijagram toka programa .....

Faze izgradnje IS: oblikovanje ISa

Page 31: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

ako status kupca =1 ako iznos > 500 popust=0,05 inače popust=0,02 inače ako iznos > 1000 popust=0,01 inače popust=0

ako status kupca =1 tada ako iznos > 500 tada popust=0,05 inače popust=0,02 kraj ako inače ako iznos > 1000 tada popust=0,01 inače popust=0 kraj ako kraj ako;

Akcijski dijagram Pseudokod

Page 32: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Pseudokod

ako status pacijenta =1 tada ako vrsta osiguranja =1

tada cijena usluge= cijena *0,7 inače cijena usluge= cijena *0,8

kraj ako inače ako vrsta osiguranja =2

tada cijena usluge= cijena *0,9 inače cijena usluge= cijena

kraj akokraj ako;

Page 33: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Definiranje tehnoloških i organizacijskih uvjeta IS-a:

potrebni programi potrebno računalo, mreža računala,

druga tehnička oprema organizacijski i kadrovski uvjeti za rad IS-

a

Faze izgradnje IS: oblikovanje IS-a

Page 34: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci: “fizički” se stvara informacijski sustav stvaranje računalnih program- algoritmi

se «pretvaraju» u programski kod (C, Java,…)

stvaranje baze podatka pomoću jezika za rad s bazom podataka (SQL)

provjera (testiranje) rada izrada dokumentacije

Faze izgradnje IS:izrada ISa

Page 35: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci: instaliranje opreme i programske potpore prijenos (unos) podataka prelazak na nov način rada testiranje izobraziti korisnike za rad s novim IS-om

Načini uvođenja: izravno uvođenje novog IS-a paralelno uvođenje novog i rad starog sustava postepeno uvođenje

Faze izgradnje IS:uvođenje u rad novog IS-a

Page 36: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zadaci:

uočiti i ispraviti greške i nedostatke IS-a tijekom njegova rada

prilagoditi IS promjenama poslovnog sustava i

novim zahtjevima

Faze izgradnje IS:održavanje ISa

Page 37: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Načini razvoja informacijskog sustava

vanjski razvoj (engl. Outsourcing)

vlastiti razvoj (engl. Insourcing)

kupnja gotovog rješenja

unajmljivanje gotovog rješenja (engl. Hosting)

37

Page 38: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Neke metode razvoja PIS-a: Zajednički (združeni) razvoj aplikacije

Brzi razvoj aplikacije

Razvoj aplikacije ponovnim korištenjem ranije stvorenih komponenti

Unificirani proces za razvoj softvera

Agilne metode za razvoj softvera

Page 39: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zajednički (združeni) razvoj aplikacije engl. Joint Application Development, JAD Glavne ideje metode:

svi zainteresirani mogu se uključiti u rad rad u timu rad kroz radionice (engl. Workshop) dokumentiranje svih aktivnosti

JAD se razvija kroz pet faza: definiranje JAD projekta istraživanje korisničkih zahtjeva pripreme za sjednicu sjednica završni dokument

Page 40: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Brzi razvoj aplikacije engl. Rapid Application Development, RAD Cilj metode:

povećanje brzine razvoja (prototipiranje) povećanje kvalitete

Temeljna karakteristika: snažna interakcija korisnika i informatičara u razvoju aplikacije

Page 41: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Razvoj aplikacije ponovnim korištenjem ranije stvorenih komponenti U razvoju nove aplikacije moguće je ponovno koristiti :

cijelu aplikaciju komponente (module) softverskog proizvoda pojedine funkcije

Prednosti: Povećana pouzdanost Smanjen rizik Djelotvorniji rad stručnjaka Udovoljavanje standardima Ubrzavanje razvoja proizvoda

Problemi: Poteškoće u pronalaženju dijelova koji se mogu ponovno koristiti Projektanti nevoljko koriste ranije stvorene dijelove Mogućnost povećavanja troškova održavanja Pomanjkanje alata kojima bi se ubrzala implementacija ranije

stvorenih komponenti

Page 42: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Unificirani proces za razvoj softvera

Primjena: iterativni i inkrementalni proces razvoja složenih softverskih sustava

Arhitektura : Horizontalna dimenzija – prikazuje dinamičku

strukturu procesa (ciklusi ,faze, iteracije) Vertikalna dimenzija – prikazuje statičku strukturu

(aktivnosti koje se obavljaju u pojedinim fazama i iteracijama)

Page 43: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Unificirani proces za razvoj softvera

Page 44: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Agilne metode za razvoj softvera Agile Software Development Manifesto (2001. g.)

Temeljne vrijednosti agilnog programiranja: Više vrijede:

Pojedinci i interakcije nego procesi i alati Softver koji radi nego sveobuhvatna

dokumentacija Suradnja s klijentima nego pregovaranje oko

ugovora Reagiranje na promjene nego slijeđenje plana

Page 45: POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Agilne metode za razvoj softvera Najpoznatije metode za razvoj softvera temeljenog na

agilnim principima: Ekstremno programiranje (engl. Extreme Programming, XP). Scrum Razvoj temeljen na osobinama (engl. Feature Driven

Development). Skupina metoda Crystal (engl. Crystal Family of

Methodologies). Metoda dinamičkog razvoja sustava (engl. Dynamic System

Development Method). Prilagodljivi razvoj sustava (engl. Adaptive Software

Development). Razvoj softvera otvorenog koda (engl. Open Source Software

Development).