Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  1/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Zadovoljavanje kupca po roku, cijeni i kvaliteti predstavlja temeljni zadatak zemalja u tranziciji. Ovaj

  zadatak sadr`an je u svim strategijama razvoja u cilju izlaska i opstanka na me|unarodnom tr`i{tu. Uradu su dani zadaci razvoja i rezulta i primjene Informacijskog sustava kval ete (CAQ) kao jednog od

  elemenata racionalizacije gospodarstva zemalja u tranziciji u cilju postizanja konkurentnosti na v soko

  zahtjevnom me|unarodnom tr`i{tu.

  t it

  i

  r t

  Klju~ne rije~i: kupci, sustavi kvaliteta, informacije

  The most important task for the countries in the transition is to satisfy the customers in terms of

  timely delivery, price and quality of a product. This task is incorpo a ed in all development strategies

  with aim to penetrate international markets and survive market pressures.

  The text presents the development tasks and the resalts achieved by implementation of IS for Computer

  Aided Quality (CAQ), as one of the important elements of economic rationalism in the countries in transition,

  aiming to achieve competitiveness in high demanding international markets.

  Key words: customers, system of quality, information

  Brzi razvoj informati~kih tehnologija omogu}io jezna~ajna vi{estruka pove}anja produktivnosti uproizvodnji dobara, poslovima pripreme proizvodnje tepripreme i obavljanja usluga kao i u `ivotu ljudskezajednice i svakog ~ovjeka. Primjenavisokoautomatiziranih strojeva i linija (numeri~kiupravljanih strojeva - NC kao i njihovih razli~itihpobolj{anja sustava upravljanja: ra~unalom upravljanihstrojeva - CNC i obradnih centara, fleksibilnihtehnolo{kih linija - FTS i ra~unalom integriraneproizvodnje - CIM kao visoke integracije hardvera i

  softvera u koncepciji tvornica bez ljudi) omogu}ila suproizvodnju visokog stupnja kvalitete. S druge straneprimjena Integriranih informacijskih sustava koji suomogu}ili pra}enje svih relevantnih podataka o odvijanjuposlovnih, pripremnih, proizvodnih i uslu`nih procesa,omogu}ili su proizvodnju s ni im tro{kovima teupravljanje i kontrolu ovih procesa. Na slici 1 prikazanje upravlja~ki proces informacijskog sustava proizvodnogpoduze}a. Na njemu se vide tri upravlja~ka procesa:Upravljanje sredstvima, Upravljanje materijalom iresursima i Upravljanje realizacijom i proizvodnjom /1/.Prvi proces predstavlja upravljanje sredstvima saciljem ostvarivanja maksimalne dobiti.

  Significant multiple increases in goods and servicesproduction and preparation as well as in quality ofhuman community and every single man life havebeen empowered by rapid development ofinformation technologies. The application of highlyautomated machines and systems (such as NC andCNC machines, FTS-systems, CIM-production, andgreat sophistication in hardware and softwareintegration) enabled high quality production.Besides, the application of integral informationsystems, which made possible to perform a

  continual sight on competent data in bussinessrealisation and preparation , product and servicesproduction, has provided production with loweroverall costs and its operation and control.Fig.1 shows the process of information systemmanagement inside a company. There are threecostituents of management processes: FundsManagement, Material and Resources Management,and Realisation and Production Management.The first process understands management of fundswith maximal profit realisation as a final goal.

  - 227 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  2/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Drugi proces upravljanja predstavlja upravljanjerealizacijom i proizvodnjom. Sastoji se u planiranju ipra}enju primjene resursa i proizvodnje tepoduzimanju potrebnih korektivnih akcija na izvr{enjuplana proizvodnje u danim ili promjenjenimproizvodnim uvjetima.Tre}i proces predstavlja upravljanje resursima

  (materijalima, alatima, dokumentacijom), u ciljupravovremenog osiguranja proizvodnje ponajpovoljnijim tro{kovima resursa.

  The second one presents management of resources(materials, tools, documentation) in order to assurejust-on-time production with most favourableresource costs.The third part implies management of realisationand production. It consists of planing andmonitoring the use of resources and the production

  itself, and undertaking necessary corrections onproduction plan performance under settled orchanged production conditions.

  Slika 1. Upravljanje procesima u proizvodnom sustavu

  Fig.1. Management of production system processes

  Na slici 2. dane su razine upravljanja uproizvodnom poduze}u, potrebne upravlja~ke ioperativne informacije za dane razine upravljanja

  kao i skupine informacija koje se razmjenjuju uproizvodnom poduze}u.

  Fig.2 presents management levels, then necessarymanaging and operative information for each ofthese levels as well as sets of information

  circulating inside a company.

  - 228 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  3/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Rje{enje Upravlja~kog Integriranog InformacijskogSusatava - UIIS koje zadovoljava zahtjeve ovihrazina, uklju~uje u sebe poslove kontrolinga kaofunkciju za pripremu izvje{}a i prognoza za radmenagementa te funkciju cjelokupne kontroleposlovanja i proizvodnje, dano je na slici 2 /2/.

  The model of Integral Information ManagementSystem - UIIS that satisfies all levels demands canalso be found on Fig.2. It is obvious that thismodel incorporates both the control activities, whichare prerequisites for reports and managementprognosis preparation, and business and productiontotal control function.

  Slika 2. Shema UIIS Proizodnih poduze}a

  Fig.2. UIIS model of production companies a scheme

  Sustav UISP je ra|en za proizvodne sustavepojedina~ne, maloserijske i serijske proizvodnje ustrojogradnji, metaloprera|iva~koj, elektro iprehrambenoj industriji, a primjenjiv je i u ostalimsustavima sa sli~nim proizvodnim procesima. Sustav

  UISP: je gra|en za on line na~in rada (~ime

  omogu}ava direktan pristup do odgovaraju}ihinformacija),

  omogu}ava interaktivan na~in rada u vidudijaloga korisnik-ra~unalo,

  je blizak korisnicima, jer koristi terminologiju kojase koristi u proizvodnji i proizvodnoj nadgradnji,

  je koncipiran suvremeno uz primjenu suvremenihmetoda izgradnje programskih sustava isuvremenu organizaciju pohrane i odr`avanjapodataka,

  The UISP system is arranged for productionsystems with single, small batch and batchproduction wide spreaded in machinery, metalprocessing, electrical power and food processingindustry, and so. Also, the UISP system is

  applicable to other systems with similar productionprocess. The UISP system posseses the followingcharacteristics: its created for the "on line" method of work

  (thus enables a direct access to correspondinginformation),

  it makes possible an interactive method ofwork, like user-computerdialogue,

  its close to users as the terminology it uses issimilar to that of production and productionsuperstructure,

  its concepted contemporary by use of modern

  methods of program systems formation, andmodern data processing,

  - 229 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  4/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  ima ostvarenu vezu podataka u proizvodnji,ra~unovodstveno-financijskim podsustavima itehni~kim podsustavima.

  Integrirani Informacijski Sustav - IIS predstavlja visokoograniziranu kombinaciju osoblja, opreme i sredstavakoji vr{e memoriranje podataka te omogu}avaju brzopretra ivanje, selektiranje i obradu tih podataka, a kao

  odgovor na potrebe donositelja upravlja~kih odluka irada svih zaposlenika u poduze}u.Baza podataka sadr`i organizirane podatke u jednompoduze}u integrirane u jednu cjelinu, me|usobnopovezane relacijama (relacijske baze podataka) imodelima upravljanja (UIIS), koji na temelju pra}enjastanja daju prognozu o o~ekivanom pona{anjuproizvodnog sustava na neku od planiranih ilipoduzetih poslovnih akcija i odluka.

  data connection is established amongproduction, acounting , finance and technicalsubsystems.

  Integral Information System - IIS represents ahighly organized combination of personnel,equipment and resources, which performs data

  acquisition enabling a rapid search, selection andanalysis of data to meet demands of managementdecisions makers and employees in general.

  Data base contains company data integratedand related to each other (related data bases) andto management models (UIIS), which according tothe situation at hand offer a prognosis ofproduction system response on some bussinessactivity previously plannned or presently undertaken.

  Na slici 3 dana je struktura IIS proizvodnihpoduze}a /3/. Sadr`i sljede}e podsustave:

  BAZAP - Baza zajedni~kih podataka-, PROKA - Podsustav prodaje, komercijale ikalkulacije,

  NAZAL - Podsustav nabave i zalihamaterijala i rezervnih dijelova,

  DEPTO - Podsustav definicije proizvoda itehnologije,

  OSKVA - Podsustav osiguranja kvalitete,

  ODKAP - Podsustav odr`avanje kapaciteta, PLAPE - Podsustav planiranja proizvodnje, PRAPE - Podsustav pra}enja proizvodnje, RINIS - Ra~unovodstveni podsustav, FINIS - Financijski podsustav.

  Podsustav osiguranja kvalitete - OSKVE je po svojojstrukturi jedan od najslo`enijih podsustava sobzirom na razli~ite zahtjeve u kontroli kvalitete urazli~itim tipovima proizvodnje i proizvodnimprocesima.

  Informacijski podsustav OSKVE mora zadovoljitisljede}e kriterije: integralnost u IIS (prema slici 3), pra}enje razvoja upravljanja kvalitetom, pra}enje rezultata kontrole kvalitete u poduze}u.

  Integralnost podrazumjeva da podsustav OSKVAkoristi podatke iz drugih podsustava (podaci oproizvodu, definirani zahtjevi kvalitete) te da

  omogu}ava direktno preuzimanje podataka drugimpodsustavima (rezultati kvalitete sirovine i materijala,rezultati kvalitete proizvoda itd.).

  Fig.3 shows the IIS structure of productioncompanies /3/. The subsystems are the following: BAZAP - Incommon data base, PROKA Subsystem of sale, commerce and

  calculation , NAZAL Subsystem of material and spare

  parts purchase and storage, DEPTO - Subsystem of product and technology

  definitions, OSKVA - Subsystem of quality assurance,

  ODKAP - Subsystem of capacity maintenance, PLAPE - Subsystem of production planning, PRAPE - Subsystem of production monitoring , RINIS - Subsystem of accounting FINIS - Subsystem of finances.

  The subsystem of quality assurance - OSKVE is themost complicated subsystem taking into account avariety of quality control demands in different typesof production and production processes.

  Information subsystem OSKVE has to satisfy thefollowing criteria: integrity inside the IIS (acct Fig.3), to follow the quality management development, to monitor quality control results inside the

  company.

  The term integrity means here that subsystemOSKVA uses the other subsystems data (product

  data, quality demands defined), and enables othersubsystems to take data directly (results of rawmaterial quality, product quality, etc.)

  - 230 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  5/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Slika 3. Struktura IIS proizvodnih poduze}a

  Fig.3. IIS structure of production companies

  Pra}enje razvoja upravljanja kvalitetom podrazumjevada se podsustav OSKVE prilago|ava postoje}imzahtjevima kvalitete u proizvodnom poduze}u premapetlji kvalitete na slici 4.To zna~i da se zadaju i prate rezultati kvalitete usvim funkcijama poduze}a. Istovremeno podsustavOSKVA mora omogu}iti pra}enje razvoja sustavaupravljanja kvalitetom koji se mijenja s evolucijom

  pojma kvalitete prema slici 5. Informati~ka podr{kamorala bi da prati ovaj razvoj od pra}enja kvaliteteproizvoda, preko pra}enja kvalitete procesa, dokvalitete poduze}a i kvalitete dru{tva.

  The following of quality management developmentmeans that subsystem OSKVE accommodates itselfto the existing demands of quality in productioncompany, according to the loop of quality (Fig.4.).This means, the results of quality are being settledand monitored in all company activities.Simultaneously, the subsystem OSKVA must enablemonitoring of the quality management system

  development, which changes itself together withevolution of the quality concept, Fig.5. Theinformation system support should follow thisdevelopment, from product and process quality tothe quality of company and society at all.

  Proizvodnja

  Nabavka

  Planiranjei razvojprocesa

  projekta/specifikacije

  i razvojproizvoda

  Marketing iistraivanje

  tritaUklanjanjeproizvoda

  poslijekoritenja

  Tehnikapomo i

  odravanje

  Ugradnja iputanjeu pogon

  Prodaja idistribucija

  Pakiranje i

  skladitenje

  Kontrola,ispitivanje i

  provjeravanje

  Q

  Izrada

  Slika 4. Petlja kvalitete

  Fig.4. The loop of quality

  - 231 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  6/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  KVALITETAPROIZVODA

  KVALITETA PROCESA

  MATERIJAL INFORMACIJE PROCES

  KVALITETA PODUZEA

  SUSTAVKVALITETE

  ORGANIZACIJAVOENJEPROCESA

  SUDIONICI UPROCESU

  OPREMA

  KVALITETA DRUTVA

  KULTURA Slika 5. Evolucija sustava kvalitete

  Fig.5. Evolution o quality systf

  Na taj na~in podsustav OSKVE morao bi da pratirazvoj sustava kvalitete do kontinuiranog upravljanjapobolj{anjem kvalitete - TQM prema slici 6.Pra}enje rezultata kontrole kvalitete sadr`i podatke olaboratorijskim i radioni~kim mjerenjima procesa iproizvoda.

  This way, the subsystem OSKVE should follow thedevelopment of quality system until continualmanagement of quality improvement, i.e. TQM isestablished (Fig.6.).The monitoring of quality control results assumesthe acquiring of relevant data of laboratory andworkshop measurements of process and products.

  KRAJNJI CILJ TQM

  ZAHTJEVI PO ISO 9000 QA

  POSTOJEE

  STANJE

  QC

  QC = kontrola kvalitete

  QA = osiguranje kvalitete

  TQM = potpuno upravljanje

  kvalitetom

  Razvoj

  Vrijeme

  STALNI

  RAZVO

  JSUS

  TAVA

  KVA

  LITE

  TE

  ponaelu

  KOR

  AKPOKO

  RAK

  Slika 6. Razvoj na podru~ju kvalitete

  Fig.6. Quality system development

  Na osnovu iskustva dvadesetogodi{njeg rada narazvoju, uvo|enju i primjeni IIS u razli~ite vrsteproizvodnih poduze}a mogu}e je dati pregledpojedinih modula podsustava OSKVE.

  Za metaloprera|iva~ka poduze}a ti moduli su [4]:

  On the basis of experience gained through 20years in development, introduction and applicationof IIS inside different companies, it is possible toreview the OSKVE subsystem constituent modules.

  The modules in metal processing industry are thefollowing:

  - 232 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  7/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  prijem materijala, pra}enje kvalitete proizvoda. reklamacije, ba`darenje instrumenata.

  Na slici 7 i 8 prikazani su glavni izbornik (slika 7) imaska za unos podataka o atestu prijema materijala

  (slika 8).Modul sadr`i podatke koji se pratekao rezultati ispitivanja metalur{kih, mehani~kih ikemijskih svojstava materijala prilikom prijema uskladi{te materijala.Modul omogu}avapra}enje prijava {karta i dorade a time i pra}enjeodstupanja od kvalitete.Modul sadr`i podatke o reklamacijamakupaca i reklamacije dobavlja~ima.Modul sadr`i podatke o mjernoj opremii instrumentima te omogu}ava planiranje i pra}enje

  njihovog ba`darenja.

  material reception, product quality monitoring, complaints, calibration of measuring instruments.

  Fig.7 and Fig.8 show the main menu and optionsavailable for material acceptance attest.

  The module of material reception contains data oninput material properties gained from previousmetallurgical, mechanical and chemical tests.The module of product quality monitoring involvesreports on waste and repairs, which in turn enablesquality dispersal observation.The module of complaints contains information oncustomer complaints and those to suppliers.The module of calibration includes data onequipment and instrument measurements performed;this module plays a significant role in planning andcontrol of calibration sessions.

  Slika 7. Glavni izbornik podsustava OSKVE

  Fig.7. Main menu of subsystem OSKVE

  Na slici 8. dani su ulazni podaci prilago|eniodre|enoj grupi materijala (limovi za prehrambenuindustriju) koji povezuju podatke o ispitivanjumaterijala sa narud`bom te omogu}avaju izradu

  atesta.

  Input data for a particular type of raw material (tinplates for food processing industry) are presentedon Fig.8; information on material properties testingas well as order form are contained there in, so

  the attest can follow.

  - 233 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  8/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Slika 8. Ulazna maska za podatke o atestu materijala

  Fig.8. Input mask for material data attest

  Na slici 9. prikazan je dio izvje{taja liste prijava pouzro~nicima na kojem se vide i tro{kovi odstupanjaod kvalitete.Na osnovi prijava odstupanja od kvalitete (prijava{karta, prijava dorade) mogu}e je pratiti tro{kove

  odstupanja od kvalitete (nastali tro{kovi materijala irada za {kart, tro{kovi dodatnog rada za dorade).

  On Fig.9, a report list on quality dispersal bycauses is presented together with costs induced.Based on quality dispersal reports (notes on wasteand repairs) the appropriate costs can bemonitored (additional material and labour costs in

  case of waste and repairs).

  Kod procesne industrije podsustav OSKVE imasljede}e module: laboratorijske analize (sastav proizvoda, sadr`ajne~isto}a, ispitivanje ulaznih sirovina u proces,brze analize proizvoda na odre|enim fazamaprocesa itd.),

  mjerenje karakteristika proizvoda (mehani~ka ifizikalna svojstva, toplinska svojstva i otpornostielektri~ne performanse itd.),

  karakteristike proizvoda (zadani sastav premarazli~itim oznakama i standardima uz dozvoljenetolerancije sastava),

  rezultati mjerenja i analize te izrada atesta, pra}enje radnih parametara i grafi~ki prikazstanja prema upozoravaju}im i kriti~nimvrijednostima.

  Na slici 10. dan je dio pregleda koji integriradnevne rezultate mjerenja (05.03.1998.) Al F3 po}elijama u proizvodnji aluminijuma, te izra|ujeautomatski prora~un proizvodnje o potrebnoj koli~iniAl F3 u kg koji se dodaje po smjenama (I, II, III).

  In process industry, the OSKVE subsystem containsnext modules: laboratory analyses (material composition,

  impurity content, raw material testing, quickanalyses of material in process whennecessary),

  product properties measurement (mechanicaland physical properties, heat and electricalattributes, etc.),

  product characteristics (e.g., accomplishment ofprescribed composition inside the tolerances inaccordance with different signing andstandards),

  measuring and analysis of results, then attestsformation,

  process parameters monitoring and graphicpresentation of situation with warning andcritical values marked.

  A part of report integrating daily measuring results(March 5, 1998) of AlF3 by electrolytic cells inaluminum production is presented on Fig.10. Alsothe estimation of necessary quantity (in kilograms)

  of AlF3 added by shifts (I, II, III) is performedautomatically.

  - 234 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  9/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  PREGLED TRO[KOVA LO[E KVALITETE PO UZRO^NICIMA

  (u periodu: 22.01.1994 - 22.02.1994)

  Uzro~nik: dobavlja~

  Broj IB- proizvoda Naziv Datum Tro{kovi (HRD)

  prijave

  1. 1725 ZA^ELJE 02.02.1994 21666.67Ukupno: 21666.67

  Uzro~nik: mjerni alatBroj IB- proizvoda Naziv Datum Tro{kovi (HRD)prijave

  10. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 16.02.1994 302867.00Ukupno: 302867.00

  Uzro~nik: projekt + konstrukcijeBroj IB- proizvoda Naziv Datum Tro{kovi (HRD)prijave

  2. 1737 DR@A^ KOMORE ZA POSTOLJE 14.02.1994 0.00Ukupno: 0.00

  Uzro~nik: proizvodni djelatnik MARKO MATIBroj IB- proizvoda Naziv Datum Tro{kovi (HRD)prijave

  1. 1725 ZA^ELJE 02.02.1994 4333.33

  2. 1737 DR@A^ KOMORE ZA POSTOLJE 14.02.1994 0.003. 1731 DR@A^ OBLOGE 14.02.1994 200000.008. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 306160.00

  11. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 16.02.1994 307933.009. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 0.00

  Ukupno: 818426.33

  Uzro~nik: standardni alat

  Broj IB- proizvoda Naziv Datum Tro{kovi (HRD)prijave

  5. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 0.006. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 0.008. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 1224640.008. 1730 OBLOGA PREDNJE STIJENE-DONJA 15.02.1994 0.00

  Ukupno: 1224640.00______________________

  Sveukupno: 2367600.00

  Slika 9. Lista prijava po uzro~nicima

  Fig.9. Quality dispersa report list by causesl

  - 235 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  10/12

  Ma{instvo 4(3), 227 238, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Slika 10. Kontrola kiselosti u }elijama na dan 09.03.1999.

  Fig.10. Acid control in cells (date March 9,1999)

  Na slici 11. prikazan je rezultat kemijske analizeproizvoda GKAI Si 7 Mg te njegovo pore|enje sadefiniranim sadr`ajem proizvoda po standardu.

  The results of chemical analysis of GKAl Si7 Mgproduct and the comparison with standardcomposition are presented on Fig.11.

  Slika 11. Kem jska analiza proizvoda GKAI Si7 Mgi

  Fig.11. Chemical composition analysis of GKAl Si7 Mg product

  - 236 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  11/12

  Ma{instvo 4(3), 221 234, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  Na slici 12 dan je atest koji se automatski dobijeprema ovim rezultatima mjerenja.

  Attest that is automatically created according to themeasuring results is presented on Fig.12.

  Slika 12. Atest za proizvod 0071003

  Fig.12. Attest for product 0771003

  Na slici 13. prikazan je grafi~ki prikaz temperaturekupke

  Graphic presentation of temperature in a bath isgiven on Fig.13.

  Slika 13. Graf tempera ure kupketfFig.13. Graphic presentation o temperature in a bath

  - 237 -

 • 7/30/2019 Informacijski Sustavi Upravljanja Kvalitetom

  12/12

  Ma{instvo 4(3), 221 234, (1999) N.Majdand`i}: INFORMACIJSKI SUSTAVI UPRAVLJANJA...

  U radu je poja{njen zna~aj informati~kih tehnologijau racionalizaciji proizvodnih sustava i postizanjukonkurentnosti proizvoda zemalja u tranziciji. Dani suprimjeri rje{enja Informacijskog podsustava kvaliteteza razli~ite tipove proizvodnih procesa, koji moraju

  ne samo da omogu}avaju pra}enje procesa injihovu kontrolu ve} i o~ekivani daljnji razvojsustava kvalitete.

  The importance of information technologies inproduction systems rationalisation and in productcompetitiveness achievement in countries intransition was explained through this paper. Theinformation subsystem models for different

  production processes are also presented; thesemodels have to make possible not only theprocesses to be monitored and controlled butfurther development of quality system as well.

  [1] Majdand`i}, N.; [ari}, T.; Luji}, R.;[imunovi}, G.: MANAGEMENT INFORMATIONSYSTEMS (MIS)IN PRODUCTION ENTERPRISES, CIM99 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING

  AND HIGH SPEED MACHINNG, 5. InternationalCcientific Conference on Production Engineering,Opatija 17./18.06.1999., str. III-001 - III-010.

  [2] Projekt Integralnog informacijskog sustavapoduze}a Austrian energy - uro akovi}

  Proizvodnja energetske opreme - ISTEP, SlavonskiBrod 1998. godine.

  [3] Prospektni materijal poduze}a Informati~kiin`enjering - ININ, Slavonski Brod, 1998.

  [4] Niko Majdand`i}: Informacijski sustavkvalitete, materijal predavanja na poslijediplomskomstudiju Ma{inskog fakulteta u Zenici, 1999.

  *Rad je saop{ten na Me|unarodnom nau~no-stru~nom skupu KVALITET 99, novembra1999. godine u Zenici, Bosna i HercegovinaThe paper is given on the International expert/research conference KVALITET 99, november1999. in Zenica, BiH

  - 238 -