Web Informacijski Sustavi u Turizmu PMS2

Embed Size (px)

Citation preview

SVEUILITE U DUBROVNIKU PRIMJENJENO I POSLOVNO RAUNARSTVO

SEMINARSKI RAD IZ PREDMETAINFORMACIJSKI SUSTAVI U TURIZMU

Web informacijski sustavi u turizmu (PMS)

Sadraj:Uvod................................................................................................................................. 1 Hotelski informacijski sutavi ............................................................................................. 2 Sustav upravljanja objektom PMS .................................................................................. 3Znaajke sustava Opera PMS..................................................................................................... 3 Optima PMS ............................................................................................................................. 6 PMS rjeenja zakljuak.............................................................................................................. 8

Web sustav upravljenja objektom ..................................................................................... 9 WEBREZPRO ................................................................................................................... 12Suelja.................................................................................................................................... 13 Check in Check out ............................................................................................................... 13 Cijena , obuka i otklon problema ............................................................................................. 14

Zakljuak ........................................................................................................................ 15 Literatura ....................................................................................................................... 16

1

UvodTurizam zahtjeva konstantne promjene i napretke. Jedan od osnovnih koraka je informatizacija. Izbacivanjem zastarjelih metoda papir i olovka i uvoenje raunala i aplikacija posebno razvijenih za turizam ubrzavaju se svi procesi u istome. Omoguduje se vlasniku bolja kontrola poslovanja, smanjenje trokova i radne snage. Sada ved postoji iroka paleta proizvoda koji pokrivaju sve grane turizma. U ovome seminarskom radu posvetiti demo se aplikacijama koje pokrivaju sustave upravljanja objektom (eng. Property Management System - PMS) i to one koji su dostupni putem interneta. Od sustava za upravljanje objektom se zahtjeva upravljenje rezervacijama, sobama i naplatom.

2

Hotelski informacijski sutaviHotelski informacijski sustav (HIS) moemo definirati kao skup razliitih komponenata koje zajednikim djelovanjem osiguravaju informacije potrebne za odvijanje poslovnih aktivnosti i upravljanje hotelskim poslovanjem. Kada govorimo o informacijskom sustavu, on se sastoji od ljudi, opreme, tehnologije i postupaka ili, kako se to esto naziva: software, hardware, netware, lifeware i orgware. Tehnologije koje se koriste u hotelima primjenjuju se za razliite poslovne funkcije, komunikacije, pruanje usluge gostu i za same goste. Koritenje razliitih tehnologija razlikuje se od hotela do hotela, a glavni imbenici koji utjeu na odabir raunalnog rjeenja za informatizaciju poslovanja su cijena nabave opreme, veliina i imid hotela, pa se prema tome navedene aplikacije u manjoj ili vedoj mjeri koriste u pojedinim hotelima. Prema istraivanju Poslovanje hotelijerstva u Hrvatskoj 2007. savjetodavne tvrtke Horwath Consulting Zagreb, specijalizirane za hotelijerstvo i turizam, koritenje pojedinih tehnolokih sustava u hotelima u Hrvatskoj prilino varira. Najmanje koriteni tehnoloki sustavi su globalni distribucijski sustavi (14,4% ), a najede koritene su vlastite web stranice (94,4%). Vrlo visoko, iznad 80%, koriste se sustavi za pristup internetu (93,3%), sustavi za prodajna mjesta hrane i pida POS (91,1%), sustavi obrauna telefonskih poziva (87,8%) i lokalna mrea LAN (83,3%). Srednje vrijednosti koritenja, od 30% do 70%, zauzimaju USALI (70%), centralni rezervacijski sustavi (67,8%), intranet sustavi (66,7%), sustavi pradenja poslovanja MIS (65,6%), mrea na iroj razini WAN (58,9%), sustavi memoriranja podataka Data Warehousing (43,3%) i sustavi upravljanja energijom EMS (30,0%). Osim GDS-a, vrlo nisko se nalaze sustavi upravljanja objektom PMS koje koristi samo 28,9% hotela i sustavi upravljanja prihodom Yield Management s udjelom od samo 20%. Razlog tome je to su to sloene aplikacije koje zahtijevaju najvii stupanj informatiziranosti poslovanja pa ih koriste samo najvedi, ali isto tako one pruaju i najvede koristi u upravljanju hotelom te ih moraju koristiti oni koji ele biti najbolji.

3

Sustav upravljanja objektom PMSSustav za upravljenje objektom kao to mu ime govori je spoj vie aplikacija koje pokrivaju sveukupno poslovanje jednoga ili vie hotela ili drugih vrsta uslunih objekata. Takav sustav moe biti instaliran na server i raunala u jednome objektu koji mogu dijeliti zajedniku bazu podataka. To zahtjeva veda poetna ulaganja u infrastrukturu jer serveri znaju biti skupi i samo umreavanje komplicirano. Druga vrsta sustava bi bila ona koja je bazirana na internetu. Koriste se serveri od davatelja aplikacije te nije potrebno ulagati u vlastite. Potrebno je jedino imati vezu na internet i pretraiva interneta takvi sustavi su najede povoljniji i o njima vie kasnije. Ako teite tome da budete najbolji i financijsko stanje vam doputa vrlo vjerovatno dete odabrati prvu vrstu sustava. Tu se najvie istiu dvije kompanije po mojem osobnom istraivanju a to su Micros-Fidelio sa svojim Opera PMS rijeenjem i Silverbyte systems sa Optima PMS-om.

Znaajke sustava Opera PMS

To je glavni softver za upravljanje objektima od tvtke Micros, OPERA Property Management System (PMS). Oblikovan kako bi zadovoljio razliite zahtjeve hotela svih veliina ili hotelskih lanaca, OPERA PMS prua sve alate potrebne hotelskom osoblju za obavljanje svakodnevnih poslova rezervacije, prijava i odjava gostiju, dodjeljivanje soba i upravljanje inventarom soba, udovoljavanje potrebama gostiju i rukovanje raunovodstvom i napladivanjem. Softver za upravljanje objektima moe se prilagoditi specifinim zahtjevima svakog objekta te radi u modusu jednog objekta ili modusu vie objekata, pri emu svi objekti u kompleksu dijele jednu bazu podataka.

4 OPERA Property Management System je u potpunosti integriran s OPERA Sales and Catering, OPERA Gaming and Comp Accounting, OPERA Vacation Ownership System, OPERA Quality Management System, i OPERA sredinjim sustavima ORS, OPERA Reservation System; i OCIS, OPERA Customer Information System. Detaljna analiza znaajki bi bila : Rezervacije OPERA Reservation znaajke integrirane su s drugim funkcijama kao to su profili, blagajna i polozi. Ovaj modul sustava za upravljanje objektima prua cjelokupni set znaajki za stvaranje i auriranje individualnih, grupnih ili poslovnih blok rezervacija, ukljuujudi pologe, otkazivanja, potvrde, liste ekanja, blokiranje i dijeljenje soba. Upravljanje cijenama OPERA Property Management System prua veliki broj znaajki za odreivanje i automatsko kontroliranje cijena, navoenje cijena, kao i za prognoziranje i analizu prihoda kako bi se stvorio najopseniji sustav upravljanja cijenama u industriji. Modul OPERA Property Management System povezuju se s modulom OPERA Revenue Management System kao i drugim glavnim aplikacijama za upravljanje dobiti. Profili OPERA softver za upravljanje objektima takoer raspolae profilima potpuna demografska evidencija za goste, poslovni rauni, kontakti, skupine, agenti i izvori. Profili ukljuuju adrese, telefonske brojeve, lanarine, detalje o boravku i prihodu, preference gostiju i dodatne podatke koji ubrzavaju i pojednostavljuju obraivanje rezervacija i mnoge druge radnje. Recepcija Novi i trenutni gosti se posluuju preko znaajki Front Desk u sklopu softvera za upravljanje objektima. Ovaj modul vodi brigu o individualnim gostima, grupama i gostima bez rezervacije, i raspolae znaajkama za blokiranje sobe, upravljanje porukama za goste i pozivima za buenje kao i kreiranje i pradenje meuodjelnog savjetovanja, ili tragovima. Back Office suelje Prijenos prihoda, prijenosi trinih statistika, prijenosi dnevnih statistika i prijenos glavne knjige rauna mogu se jednostavno izvriti pomodu OPERA Property Management System na sustav back office-a. Upravljanje sobama Upravljanje sobama unutar OPERA Property Management sustava omoguduje rukovanje svim vrstama nadzora soba ukljuujudi raspoloivost, idenje, odravanje i upravljanje objektom. Znaajka Queue Rooms softvera za upravljanje objektima koordinira radom recepcije i odravanja soba u sluaju kada gost eka sobu koja nije jo nije spremna za dodjeljivanje.

5 Napladivanje Pokazivanje naknada za goste i prolaznike (ukljuujudi poreze i pristojbe), provoenje prilagodbi naknada, upravljanje predujmima, namirenjima rauna, odjavama i ispisom dokumenata samo su neke od mnogih znaajki OPERA Napladivanja. U napladivanju se prihvada vie razliitih metoda pladanja po rezervaciji, ukljuujudi gotovinu, ekove, kreditne kartice i direktno pladanje. U okruenjima koja se sastoje od vie objekata, naknade za goste mogu se slati iz bilo kojeg objekta unutar hotelskog kompleksa. Rauni potraivanja RP su potpuno integrirani s bazom podataka OPERA Property Management System i ukljuuju direktno fakturiranje, naplatu, zastarijevanje rauna obveza, pladanje rauna, generiranje podsjetnika i potvrda, i pretraivanje rauna. Mogu se unositi salda s vanjskih raunovodstvenih sustava. Provizije OPERA softver za upravljanje objektima takoer nudi integrirane znaajke za izraunavanje, obraivanje i pradenje putnikih agenata i drugih vrsta pladanja provizije, ili putem eka ili pladanja elektronikim prijenosom sredstava. Izvjetavanje OPERA nudi preko 360 razliitih standardnih izvjeda. Izvjeda se mogu prilagoditi za svaki hotel te se mogu kreirati nova izvjeda po potrebi pomodu ugraenog alata Report Writer. Potpuna konfiguracija Odabir znaajki OPERA-e, ponaanje i prioriteti sustava i sistemske zadane vrijednosti reguliraju se u objektu. Ovlatenja korisnika odreuju kojim znaajkama softvera za upravljanje objektima moe pristupiti koji korisnik i skupina korisnika. Zasloni OPERA sustava mogu se prilagoditi prema objektu. Globalna perspektiva OPERA Property Management System podrava vievalutne i viejezine znaajke kako bi se zadovoljili zahtjevi globalnih operacija. Valute i prihodi mogu se dinamiki preraunavati iz lokalne jedinice u bilo koju drugu jedinicu. Odgovarajudi jezik za korespondenciju gosta moe se automatski odrediti jezikom profila gosta; podravaju se formati adresa specifini za odreenu dravu. Hotelska suelja OPERA PMS ukljuuje suelja prema stotinama hotelskih sustava tredih osoba ukljuujudi upravljanje dobiti, telefonsko i elektroniko prebacivanje, TV i video zabavu, zakljuavanje tipki, restoranski POS, planiranje aktivnosti, minibar i sustave poziva za buenje.

6 OPERA Xpress OPERA Xpress je verzija sustava za upravljanje objektima koja je prilagoena manjim objektima ili objektima koji nude ogranieni raspon usluga. Ovisno o osnovnom softverskom proizvodu OPERA sustava za upravljanje objektima, objekti mogu odabirati znaajke koje ele iz izbornika proizvodnih mogudnosti. Prilagoen potrebama operativnog poslovanja vaeg hotela Skalabilan na veliinu vaeg hotela ini vae poslovanje produktivnijim, profitabilnijim i profesionalnijim Dostavlja brze, tone i online informacije o vaem objektu

Optima PMS

Optima PMS je sustav za upravljanje objektom razvijen od kompanije Silverbytes systems. To je jedna od vodedih kompanija u razvoju takvih sustava. Pokrivaju 70% Izraelskog trita i imaju nekoliko stotina instalacija u Europi. Oni pokrivaju neke od najvedih lanaca hotela kao : Le Meridien, Fatal Hotels, Leonardo Hotels, Crowne Plaza Hotels, Holiday Inn itd. Optima PMS je vrhunski program na bazi windows suelja. Dizajniran je kako bi omogudio sve mogudnosti sofisticiranog Front office sustava povezanih sa ostalim hotelskim aplikacijama. Sve aplikacije koriste istu bazu podataka. Menaer na dohvat ruke ima sve bitne informacije. Informacije mogu biti pregledane i preko interneta ili pak isprintane kao razne vrste izvjetaja ili grafova. Raznolike odgovarajude boje i ikone pomau pri boljem pregledu poslovanja i omoguduju precizniju kontrolu menagmenta. Takoer u sebi ima ugraen on-line agenta za bukiranje. Osim to se cijene mogu korigirati na vlastitoj web stranici mogude je ostvariti i vezu sa vanjskim distribucijskim i rezervacijskim centrima kao booking.com, expedia i slinim.

7 Arhitektura samoga programa je prilagodljiva pojedinom hotelu. Svaki hotel moe definirati svoje sobe prema njihovim znaajkama te grupirati ih u zgrade,krila ili kategorije. Moe se definirati neogranien broj aranmana povezanih na razliite cijene. Cijene su kontrolirane sofisticiranim upravljanjem. Informacije se prikupljaju i prosljeuju agnetima, tour operatorima i drugim kompanijama. Sljededi moduli su ukjljueni u program: Rezervacijski Modul za recepciju Raunovodstveni i naplatni Odravanje i domadinstvo Generalni (poruke gostima i concierge) Izvjetajni

Znaajka kojoj oni pridodaju vedu vanosti i koju koriste za svoju prednost pred konkurencijskim aplikacijama je drill down sustav.

Taj sustav omoguduje slojeviti pregled poslovanja hotela. Tako naprimjer iz dnevnog izvjetaja rezervacija moemo dodi do odreene rezervacije jednostavnim putem duplim klikom .

8

PMS rjeenja zakljuakUsporedili smo dva konkurencijska proizvoda koja se nude na podruju lokalnog PMS-a. Pod lokalni se smatre da zahtjevaju svoj server ugraen u jedan od objekata. Oba sustava nude jednake osnovne mogudnosti kao upravljanje rezervacijama , kapacitetima, odravanjem i slino to se i trai od njih. Najveda razlika je u GUI-u gdje Optima izgleda bolje i modernije i nudi neka inovativna rijeenja kretanja po izvjetajima. Opera je opsenija i stoga funkcionalnija jer vjerovatno su ili na to da krajnji korisnik ne gleda izgled nego mu je bitno da se posao obavi brzo i efikasno. Cijena je nepoznata ali s obzirom na potrebne instalacije i kvalitetu same aplikacije vjerovatno je vrlo visoka u oba sluaja. To nije jedini nain kako dodi do kvalitetnog rijeenja ako posjedujete manji objekt Web sustav upravljanja objektom je mogude rijeenje za vas.

9

Web sustav upravljenja objektom

Najvedi problem na koji nova tehnologija nailazi je otpor korisnika prema istoj. Taj problem nije zaobiao ni uvoenje sustava za upravljenje objektom. Nevjerica je bila u tome da de raunalo napraviti neku greku koja se ne bi dogodila da se podaci unose runo. Danas se taj problem preslikao na upotrebu WEB PMS-a. Razlozi za koritenje WEB PMS-a su mnogi. Kada se prihvate rijeenja i shvate prednosti koje takav softver donosi briga to baze i aplikacije nisu snimljene na lokalnom raunalu de nestati. Odluka de se donositi prema performansama i mogudnostima rijeenja. Prednosti koritenja takvoga rijeenja su: Pristup svim podacima vezanim uz PMS bilokad i od bilokud Jedna od najvanijih znaajki ovakvog sustva a najede zanemarena. Sa dananjom rasprostranjenodu kompanija mogudnost da doete do svih potrebnih informacija od bilokud ili bilokad moe vam pruiti prednost pred konkurencijom. Sve to je potrebno je veza na internet i pretraiva kako bi se spojili na svoj sustav za upravljanje objektom. Raunalo ne treba imati neku veliku snagu i nije potrebna nikakakva specijalna aplikacija. Na taj nain se smanjuju potrebna ulaganja u softver i hardver ali se povedava mogudnost pristupa podacima. Oglaavanje kapaciteta putem brandiranih marketinkih stranica Mogudnost oglaavanja na internetu je nuno za svako poslovanje. Kompanije ele da se njihove vlastite stranice automatski auriraju podacima o kapacitetima iz baza podataka. Ovakav nain poslovanja omoguduje gostu pronalazak smjetaja, slanje upita sa svojim podacima i ak kompletan rezervacijski proces. Ove informacije se prebacuju u sustav za upravljanje objektom tako da svatko tko ima pristup online softveru moe pratiti upite. Ovo ubrzava proces unajmljivanja i smanjuje potrebu radnika te tako tedi novac i vrijeme. Online komunikacija sa korisnikom usluge Kako bismo zadrali gosta i zadovoljili njegove potrebe komunikacija sa njime je od velike vanosti. Ako gost ima pristup internetu moe mu se dopustiti spajanje na sustav gdje moe pogledati aktualne dogaaje, platiti najam ili zatraiti odravanje.

10 Odravanje sustava i nadogradnja Kada je PMS na internetu vaa tvrtka vie nije odgovoran za odravanje i nadogradnju. Dvije su dobre strane ovakvog sustava. Prvo, nadogradnja je uvijek aktualna, to korisniku uvijek daje maksimalnu pouzdanost. Kako se nove znaajke uvode u sustav istovremeno su dostupne svim korisnicima bez obzira na njihovu lokaciju. Drugo, to tedi novac jer vlasnik vie ne mora imati zaposlene tehniare koji de odravati softver i sustav u pogonu.

Zatita i oporavak podataka Kompanije koje su razvile web sustav za upravljenje objektom upotrebljavaju najsigurnije metode oporavka podataka koje de osigurati pristup podacima i u sluaju najvedih nesreda. To znai da se baze podataka neprestano preslikavaju na drugi server koji je na drugoj lokaciji. Tako da se u sluaju nesrede podaci mogu dohvatiti sa servera koji nisu otedeni. Cijena ove usluge je rasporeena na sve korisnike ovakvog sustava tako da se visoka cijena pouzdanosti i pristupnosti podataka nede osjetiti.

Kada pogledamo sve prednosti koje nam nudi takav jedan sustav jasno je da njegovo prihvadanje i popularnost raste u malim hotelima ali i u hotelskim lancima. Sada traje najveda potraga za odgovarajudim Web PMS-om. Zato to su takva rijeenja brza i stabilna. Krajnji rezultat je smanjena potreba za tehniarima i jednostavna instalacija tonije potrabno je samo ukljuiti pretraiva. Kako bi utedili na hardveru hotelijeri koji su se odluili za WEB PMS mogu iskoristiti ved postojeda raunala. Skoro svi WEB PMS sustavi nude uslugu hostinga i to je jedna od najvanijih znaajki. To ima smisla i za najmanje hotele jer podaci su sigurni i lako dosptupni sa bilo koje lokacije. Kada biramo kompaniju koja nam nudi uslugu bitno je osigurati se da je profesionalna i da odrava svoju opremu na dnevnoj bazi. Takva vrsta hostinga koja se ne nalazi u objektu nudi sigurnost, kontrolu temperature i prostor bez praine. To ga ini superiornim prema server sobama u hotelima koje najede nemaju te uvjete.

11 Zahtjevi za WEB PMS: Stalni brzi internet na svim raunalima i jo jedna veza kao sigurnost (najbolje od drugog ISP-a) Internet preglednik Operativni sustav na raunalu (Win XP , Win 7, ...)

WEB PMS osigurava sljedede: Integrirani PMS sa online rezervacijskim enginom Sustav raunosvodstva sa HTML i excel izvjetajima Povezanost sa GDS-om Na svim prodajnim kanalima se vidi stanje popunjenosti u pravom vremenu Lakoda nadogradnje sustava U svako vrijeme i sa svakog mjesta pristup podacima 24-satna podrka Niski trokovi obuke preko telefona i interneta Telefonske rezervacije

12

WEBREZPRO

WebRezPro je jedan od brojnih rijeenja koja se mogu nadi u podruju Web sustava za upravljanje objektom. Njega du opisati kako bi pokazao kako njegove mogudnost ne zaostaju za lokalnim sustavima. Prednosti su mu jednostavnost, priutivost, integrirane online rezervacije, udaljena pristupnost i sigurnost podataka. WebRezPro je modan sustav za upravljanje objektom dizajniran da zadovolji sve potrebe front i back offica. Znaajke su mu sljedede: Jednostavno postavljanje i upravljanje Zato to WebRezPro radi preko interneta ne postoji softver koji se treba instalirati ili nadograivati. Jednostavno grafiko suelje omoguduje lako postavljanje i spremnost za rad u nekoliko dana. Rezervacijski dio sustava Rezervacijski dio omoguduje reklamiranje last-minute ponuda, postavljanje specijalnih cijena za korporativne klijente ili putnike agente. Izmeu ostalog omoguduje izradu paket ponuda. Opcionalna GDS suelja WebRezPro ima mogudnost komunikacije sa GDS-om. Ponuda se moe ureivati direktno iz WebRezPro-a. Modul za isplatu investitorima Sustav automatski kalkulira prihod i dodaje mjesene naknade i poreze.

13 Pohrana podataka Podaci o rezervacijama se automatski spremaju sigurni raunalni objekt sa stalnom viestrukom vezom na internet. Udaljeni pristup WebRezPro je dostupan udaljenim uredima ili osoblju. Omogudena je kontrola tko i s koje lokacije moe pristupiti sustavu. Takoer se moe upravljati sa vie objekata s jednog raunala. WebRezPro takoer nudi i izvjetaje i podjelu zadataka domadinstvu, raunovodstvene izvjetaje, izvjetaj o dnevnom prihodu, pradenje provizija, izvjetaje i statistiku rezervacija.

SueljaWebRezPro je kompatabilan sa svim vedim kompanijama koje se bave turizmom i naplatom to de dodatno olakati koritenje i implementaciju sustava. GDS i IDS: genares, pegasus, expedia ... POS : micros, aloha ... Kreditne kartice i naplata: pay pal PBX : mitel, avaya Elektornske brave : vingcard, saflok Sustavi za zabavu

Check in Check outProces rezervacije i upravljanje gostima odvija se na sljededa dva nain. Rezervacija se moe primiti telefonski onda je potreban netko za unos podataka u raunalo. Drugi nain je kada se rezervacija prima preko interneta automatski se unosi. Potvrda rezervacije u prvome sluaju moe se vriti putem elektronske pote ili se moe isprintati te zatim poslati ili uruiti gostu. Prilikom online rezervacije potvrda se moe automatski generirati od strane sustava ili postoji mogudnost da sustav prieka potvrdu od osoblja. Pripreme za dolazak gosta vre se pomodu sustava za domadinstvo. Prema izvjetaju osoblje domadinstva zna u koju sobu dolaze gosti te je prema tome moraju i pripremiti.

14 Sami check-in se moe vriti na nekoliko naina. Pri dolasku gosta njegova se rezervacija dohvada iz sustava pomodu broja rezervacije, imena ili pregledom svih rezervacija za taj dan. Tijekom boravka sustav doputa dodatne naplate prema gostu od strane osoblja ili se automatski dodaju ako se koristi neko od suelja. Prilikom check out-a obraunava se sva to je gost koristio. Sustav printa raun i uruuje se gostu. Na kraju dana generiraju se izvjetaji za : dnevni utrak, stanje soba , pologe i poreze. Svi izvjetaji se automatski spremaju u integrirani raunovodstveni modul.

Cijena , obuka i otklon problemaKada pogledamo kompleksnost ovakvog sustava i sve prednosti koje nam on nudi moramo se zapitati koliko to sve kota? Dok lokalnim sustavima za upravljanje objektom cijena moe dosedi i do nekoliko tisuda dolara za postavljanje i odravanje. WebRezPro se napladuje po sobi i to samo 5$ mjeseno tu su jo neki minimalni poetni trokovi. Ovakav nain pretplate ukljuuje online booking agenta, automatsku pohranu podataka rezervacija i njezinu sigurnosnu kopiju, raunovodstvo, redovnu nadogradnju sustava i podrku putem telefona ili mail-a. to ga ini idealnim rijeenjem za hotele, kampove , B&B ... Obuka je jednostavna. Poinje itanjem online dokumentacije. Mogude je dogovoriti online demonstraciju. Nakon toga ako se odluite za sustav izrauje se pismena ponuda. Prvo je potrebno odrediti i u sustav unijeti cijene i vrste raspoloivih kapaciteta. Kada se definira cijeli asortiman raspoloivih kapaciteta prelazi se na unos rezervacija. Rezervacije se mogu unijeti automatski iz sustava koji je moda ved postojao ili runo. Odabire se datum putanja sustava u promet. Prije tog datuma mora se razumijeti kako radi raunovodstveni dio kako bi se mogao zakljuiti svaki dan. Neka od najede postavljenih pitanja su: kakvi su zahtjevi za raunalom? , potrebna vrsta interneta?, sigurnost podataka , to se dogodi ako ne moete pristupit sustavu? Poto sustav WebRezPro radi preko interneta nema posebne potrebe za jakim raunalom. Ve kao to sam rekao samo pretraiva i pdf reader za izvjetaje. Sustav najbolje radi sa brzim internetom. Preporua se imati jo jednu alternativnu vezu. Sustav moe raditi preko mobilnog, satelitskog ili ak 56k interneta. Pouzdanost veze je vanija nego brzina. Sigurnost podataka je vrlo visoka jer se podaci dupliraju na vie servera. Server ima konstantnu viestruku vezu na internet i generator u sluaju nestanka struje. U sluaju da od strane korisnika vezu nije mogude ostvariti radi raunalnih problema samo preete na drugo raunalo. Ako su problemi sa internetom rijeenje je u tome to se na kraju svakog dana na mail alju izvjeda za sljededa dva mjeseca.

15

ZakljuakKao to se moe proitati u ovom seminarskom radu napravljena je usporedba izmeu lokalnih sustava za upravljanje objektom i onih na web bazi. Kada prouimo znaajke jednog i drugog sustava pokazuje se da web sustav ne zaostaje za lokalnim nego da je ak i napredniji od istih. Za predpostaviti je da de se i proizvoai lokalnih sustava okrenuti implementaciji nekih od rijeenja koja nude web sustavi. Tako da de njihovi sustavi sve vie liiti na ove druge. Znaajke koje nude Web sustavi su sljedede: Mobilnost Sigurnost podataka Kvaliteta jednaka lokalnim rijeenjima Nia cijena Jednostavnija podrka

Kada pogledamo sve ove znaajke jasno nam je da je pravi put odabrati kvalitetno web rijeenje.

16

LiteraturaJadranka Gogid - Tehnoligija na svim razinama http://www.infotrend.hr Wikipedia PMS http://en.wikipedia.org/wiki/Property_management_system Why Use Web Based Property Management Software? - http://www.buzzle.com http://www.micros-fidelio.hr http://www.silverbyte.com/OptimaPMS.html http://www.webrezpro.com