of 5 /5
 ORIGINEA NUMELUI BASARABIA  An de început:1386 An sfârştu!u : 181"

Originea Numelui Basarabia

Embed Size (px)

Text of Originea Numelui Basarabia

 • 7/23/2019 Originea Numelui Basarabia

  1/5

  ORIGINEA NUMELUI BASARABIA

  An de nceput:1386

  An sfrtu!u : 181"

 • 7/23/2019 Originea Numelui Basarabia

  2/5

 • 7/23/2019 Originea Numelui Basarabia

  3/5

  Se cu#ne s$ !$%ur% de ce ru &u nu%t &stfe! &ce&st$ p&rte & '$r M(!d(#e)nu%e c(nsder&t %pr(pru de un&n%t&te& cercet$t(r!(r r(%n* +entru &ce&st&tre,ue s$ f&ce% ( scurt$ ncursune n trecutu! -,ucu%&t &! re.un*

  Se te c$ !& nceputu! sec(!u!u &! /I0!e& & !u&t 2n$ un st&t n sp&u! dntre4&rp& Merd(n&! 5un$re* nte%eet(ru! &cestu st&t & f(st B&s&r&, IInte%eet(ru!) c&re & f(nd&t dn&st& B&s&r&,!(r*

  5(cu%ente!e !&tne dn &ce& ep(c$ nu%e&u #(e#(d&tu! r(%nesc 7err&r&ns&!pn&9) &dc$ 7&r& de dnc(!( de %un9 f&$ de reedn& re.e!u %&.&r s&u& p&pe) c&re !e e%te&u* R(%n &u spus 7Munten&9* 4urnd #& 2 denu%t 7err& B!&cc(ru%9 s&u 7err& 0&!&c(ru%9) &dc$ 7'&r& r(%n!(r9 s&u 7'&r&R(%ne&sc$9*

  n &ce!& t%p) d(cu%ente!e s!(ne ( nu%e&u 70!&;&&

 • 7/23/2019 Originea Numelui Basarabia

  4/5

  ncet$ de & %& f&ce p&rte dn &r& B&s&r&,!(r* 5&r) cu t(&te &ceste&) !t(r&!u!c(ntnu& s$ 2e denu%t) %& &!es de c$tre turc) !t(r&!u! 7,&s&r&,e&n9 s&u c&r7B&s&r&,&9) n &%ntre& B&s&r&,!(r c&re !&u st$pnt) dup$ cu% t(t (t(%&ndenu%e&u !t(r&!u! suddun$re&n 75(,r(.e&9) dup$ nu%e!e f(stu!u c(nduc$t(r5(,r(tc*

  4&r dup$ ce '&r& R(%ne&sc$ ncet&se de%u!t s$ %& 2e denu%t$ 7B&s&r&,&9)nu%e!e &cest& se c(nser#$ pentru -(n& de sudest & M(!d(#e*

  75n st$pnre& Muntene) nu%t$ B&s&r&,& dn prcn& dn&ste d(%nt(&re &B&s&r&,!(r) &supr& sudu!u M(!d(#e) pr(#ne nu%re& de B&s&r&,& d&t$ &cestep$r de &r$) nu%re c&re !& 181") cnd ru &u d(,ndt u%$t&te& (rent&!$ &M(!d(#e) & f(st ntns$ &supr& ntre. p$r r$!ute*9

  Apr(=%&t# &ce!& !ucru ! spune& rusu! Ber.: 75enu%re& B&s&r&,e #ne de !&nu%e!e #(e#(-!(r tr&ns!#$nen B&s&r&,&) c&re n pr% &n & sec(!u!u &! /I0!e&&u pus nceputu! dn&ste B&s&r&,!(r) nte%eet(r 0&!&e ndependente* n unu!dn rs(e!e s&!e de !& nceputu! sec(!u!u &! /0!e&) d(%nt(ru! Mrce& #(e#(d -ce DG(sp(d&r &! p$%ntu!u B&s&r&,e ?&dc$ &! Muntene* n t%pu! s$u [email protected] 0&!&& ntnsese d(%n&& pn$ n 5(,r(.e& 4et&te& A!,$* 5e &tunc)p$r!e de sud &!e M(!d(#e B&s&r&,e de &st$- &u nceput s$ se nu%e&sc$B&s&r&,&*9

  I&r &!t st(rc rus) N(!de) &r$t&: 7er%enu! B&s&r&,& st(rcete dese%n& nu%&p&rte& de sud & tert(ru!u &ne=&t de Rus& n 181" nu se &p!c$ p$r de centru de n(rd & &cestu tert(ru* E de &se%ene& cert c$ dup$ e%.r&re& n %&s$ &n(.&!(r ,u.ecen n cursu! r$-,(u!u rus(turc dn [email protected] re.une& &ce&st&

  ?Bu.e&cu! & rentr&t su, d(%n&& turc$) f$cnd &stfe! p&rte dn M(!d(#&) dup$cu% f$ce& p&rte tert(ru! de n(rd dntre +rut Nstru) &ne=&t n 181"*9

  Odn(&r$) M(!d(#&) && dup$ cu% ( descr& 5%tre 4&nte%r) se %p$re& n trenutur) &dc$ M(!d(#& de sus) M(!d(#& de (s B&s&r&,&) &ce&st& 2nd c(nsttut$e=&ct dn -(n& de c%pe dn sudest) de!%t&t$ de 5un$re) Nstru M&re& Ne&.r$*

  ert(ru! respect# er& denu%t Bu.e&c* E! cuprnde& cet$!e 4!&) Is%&! 4et&te& A!,$) %(t# pentru c&re er& f(&rte %u!t d(rt de c$tre turc* +n$ !& ur%$

  ! #(r (,ne dup$ nfrn.ere& !u +etru R&re) n 138*

  5espre fe!u! cu% &u pr%t repre-ent&n p(p(ru!u M(!d(#e #este& cuntr $r !(r

  #(r,e& /en(p(!: 7+rcn& ne%u!u%r ,(er!(r cu d(%n& !u Htef&n L$cust$ &re unc&r&cter de .rt&te de(se,t$ pentru st(r& $r!(r r(%ne* Anu%e turc) cupr!eu! nu%r !u L$cust$) de-!pser$ dn M(!d(#& dntre +rut Nstru) peste &ce&r$pt$ n [email protected]@ cu !u&re& 4!e & 4et$ A!,e) nc$ ( ,uc&t$) &e-&t$ c$tre n(rdu!ce!e dnt) c(nsttund( n s&n.e&c* Nendr$-nnd & pref&ce ntre&.& M(!d(#$ np&&!c) u%,!&ser$ c& n Un.&r&) unde &e-&ser$ p&$ n Bud&) !und r&ns!#&n&tr,ut&r$) c(nsttuser$ &c un p&&!c %$r.n& n .n& ?Bender cu nu%e!e

 • 7/23/2019 Originea Numelui Basarabia

  5/5

  turcesc) &r prc$!$,& %(!d(#ene&sc$ c&re fusese str$%ut&t$ n [email protected]@ dn 4!& se&e-$ n S(r(c&*9

  4&% &ce&st& & r$%&s stu&& pn$ n 181"* Bu.e&cu! nu & ut de sufert %&rd&une n ur%& nc(rp(r$r !& I%peru! (t(%&n* R(%n!(r ! s& &s.ur&t dep!n&

  !,ert&te n&(n&!$ re!.(&s$* 5&r) p(pu!&& 2nd e=tre% de r&r$ &c(!() turc &uc(!(n-&t cte#& (&rde t$t$ret) ce %& %p(rt&n 2nd t$t&r n(.&* E #(rc(nsttu %&(rt&te& p(pu!&e) de c(ntnut&te& r(%ne&sc$ nu s& ntreruptnc(d&t$*

  n sec(!u! &! /0III!e&) d&t(rt$ r$-,(&e!(r rus(turce) t$t&r &u nceput s$p$r$se&sc$ Bu.e&cu!) u!t%e!e .rupur 2nd str$%ut&te de ru n 18F* Astfe! nctde#ne e#dent c$ n c!p& &ne=$r ruset) sn.ur !(cut(r & Bu.e&cu!u) def(&rte pun) er&u r(%n*

  5espre %(t#u! c&re & nde%n&t pe ru s$ e=tnd$ denu%re& 7B&s&r&,&9 de !&Bu.e&c ntre.u!u tert(ru dntre +rut Nstru ne #(r,ete Ber.:

  7n t%pu! (cup&e ruset dn 1861") B&s&r&,& &ctu&!$ purt& nu%e!e deM(!d(#& &e-&t$ n stn.& +rutu!u* n curnd ns$) dup$ &ne=une) s& d&t n %(d(2c&! nu%e!e de B&s&r&,&) de nc$ %u!t t%p dup$ &ce&st& prn B&s&r&,& se

  ne!e.e& nu%& p&rte& e de sud s&u Bu.e&cu!* 4&u-& pentru c&re denu%re& p$rde sud & f(st e=tns$ !& ntre&.& pr(#nce & ut un c&r&cter dp!(%&tc*

  Unu! dn &rtc(!e!e r&t&tu!u de !& !st dn 18F) nce&t ntre N&p(!e(n A!e=&ndru I) (,!.& Rus& s$ retr&.$ trupe!e dn M(!d(#& Munten&* n t%pu!tr&t&t#e!(r ce &u ur%&t !& +&rs !& sfrtu! &nu!u 18F) p!enp(ten&ru! rus &r$t&c$ n &cest tr&t&t nu se spune& n%c despre DB&s&r&,& n c(nsecn$ e! nsst&c$ &ce&st& tre,u& s$ r$%n$ !& Rus&) nterpretnd t(t(d&t$ n(une& de B&s&r&,&

  n %(d !$r.t) &dc$ nu nu%& !& Bu.e&c) c !& ntre&.& re.une dntre +rut Nstru*9

  4u &tt %& %u!t se ust2c$ (pn& !u J* M&r= despre %(du! cu% & f(st nce&ttr&t&tu! dn 181": 7urc& nu pute& ced& ce nu &p&rne&) pentru c$ +(&rt& (t(%&n$recun(scuse &cest !ucru) cnd !& J&r!(Kt-) pres&t$ de p(!(n s$ cede-e M(!d(0&!&&) e& r$spunsese c$ nu &re dreptu! de & f&ce cesune tert(r&!$) de(&recec&ptu!&!e nu c(nfere&u dect un drept de su-er&nt&te*9

  H ncend &cest scurt c&pt(!) s$ n(t$% c(nc!u-!e st(rcu!u e!#e&n A* B&,e!:7Rus&) dnd nu%e!e de B&s&r&,& ntre. re.un dntre +rut Nstru) prn &ce&st&& c$ut&t s$ &credte-e dee& e=stene une $r ,&s&r&,ene st(rcete desp$rtede M(!d(#& pr(pru-s$*9

  Nu fusese && pn$ &tunc) d&r e& s$ 2e de &tunc n&nte*