18
EXPOZIŢIE DE CARTE Elaborat de Natalia Ciorbă ARTA PLASTICĂ DIN BASARABIA

Arta plastică din Basarabia

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Expoziţia de carte

Citation preview

Page 1: Arta plastică din Basarabia

EXPOZIŢIE DE CARTE

Elaborat de Natalia Ciorbă

ARTA PLASTICĂ DIN BASARABIA

Page 2: Arta plastică din Basarabia

În istoria artei plastice din Republica Moldova un loc important îl deţine perioada de timp denumită prin termenul convenţional „basarabeană”.

În investigaţiile ştiinţifice, care abordează problematica dată deseori apar dificultăţi de ordin teoretic, mai ales metodologic.

În acest context vă propunem atenţiei D-stră o expoziţie de carte, care are scopul de a pune în evidenţă cercetarea apariţiei şi constituirii artei plastice moderne din Basarabia.

ARGUMENT

Page 3: Arta plastică din Basarabia

Stăvilă, Tudor. Arta plastică modernă din

Basarabia : 1887-1940 / Tudor Stăvilă ;

red. : Vasile Bahnaru. – Ch. : Ştiinţa, 2000.

– 160 p.

Autorul cercetează problemele apariţiei şi

constituirii artei plastice moderne în spaţiul

dintre Nistrul şi Prut. Analiza se face în contextul

proceselor analogice ce au avut loc în România,

Rusia, Ucraina şi Europa de Vest, fapt ce permite

identificarea aspectelor comune şi a celor

specifice culturii plastice basarabene din

perioada anilor 1887-1940.

Page 4: Arta plastică din Basarabia

Bienala Internaţională de Artă Decorativă :

[album] / Uniunea Artiştilor Plastici din

Republica Moldova. – Ch. : S.l., 2010. – 92

p.

Lucrările selecţionate prezintă opere de

referinţă, care definesc demersul artistic al

Artelor decorative din RM în actualitate – o

formă de dialog între generaţiile de artişti, o

sinteză de tradiţie şi inovaţie, varietăţi stilistice,

varietăţi de expresie în diverse ramuri

( Ceramică, Tapiserie, Imprimeu, Design

Vestimentar, Prelucrarea artistică a pielii,

lemnului, metalului, sticlei).

Page 5: Arta plastică din Basarabia

Ada Zevin : album / alcăt. : Ludmila Toma.

– Ch. : Ed. ARC, 2003. – 80 p.

Nume de referinţă în arta moldovenească

postbelică, Ada Zevin este una dintre

personalităţile care, alături de Mihai Grecu şi

Valentina Rusu-Ciobanu, au constituit modele

strălucite pentru artiştii din generaţia

următoare. Anume Ada Zevin a avut un rol

important în formarea tinerilor plasticieni,

manifestându-se în dubla postură de artist şi de

pedagog.

Page 6: Arta plastică din Basarabia

Eleonora Romanescu : album / text :

Constantin Spânu. – Ch. : Cartea Moldovei,

2006. – 75 p.

Eleonora Romanescu se înscrie cu cinste în

rândul coloriştilor basarabeni dar şi universali,

peisajele, portretele, naturile statice sunt tot

atâtea probleme subtile de culoare, analize şi

juxtapuneri de nuanţe care în ansamblul lor se

compun şi se organizează într-o pledoarie ce

demonstreză limpede, cald şi insistent,

specificul ţării sale.

Page 7: Arta plastică din Basarabia

Tudor Cataraga : sculptură / red. :

Gheorghe Chiriţă ; Eugen Lungu. – Ch. : Ed.

ARC, 2003. – 56 p.

Tudor Cataraga are capacitatea de a povesti cu

un anume farmec de pictura narativă, însuşirea

de a glosa muzical în relaţie cu pictura abstractă

şi toate acestea se răgăsesc în expresia

concentrată a sculpturii. Sintaxa artei volumului

include elemente de recunoaştere ale unui

talent în căutare de sine.

Page 8: Arta plastică din Basarabia

Vasile Cojocaru : album / red. : Gheorghe

Chiriţă ; Eugen Lungu. – Ch. : Ed. ARC, s.a.

– 48 p.

Cultivând o pictură de factură postimpresionistă,

Vasile Cojocaru fixează pe pânză farmecul şi

pitorescul peisajului rural, al naturii statice.

Utilizând culori organic legate de universul

cromatic autohton, Vasile Cojocaru investeşte în

pictură un Emoţionant sens uman.

Page 9: Arta plastică din Basarabia

COLECŢIA MAEŞTRI BASARABENI DIN SECOLULUI XX

Colecţia va include artişti plastici notorii,

originari din spaţiul basarabean, care s-au remarcat prin opera lor.

Page 10: Arta plastică din Basarabia

Auguste Baillayre : album / Tudor Stăvilă ;

red. : Gheorghe Chiriţă ; Eugen Lungu. –

Ch. : Ed. ARC, s.a. – 96 p.

Auguste Baillayre (1879-1961) a fost una dintre

figurile remarcabile ale artei plastice din

Basarabia interbelică. Creaţia lui Baillayre

marchează distinct trei etape, care coincid cu

anii aflării în Olanda şi Rusia (1899-1918), în

Basarabia (1918-1943) şi la Bucureşti (din 1943

şi pînă la deces – 16 decembrie 1961), reflectînd

interesele sale pentru constructivism,

impresionism şi postimpresionism.

Page 11: Arta plastică din Basarabia

Andrei Sârbu : album / Constantin I.

Ciobanu ; red. : Gheorghe Chiriţă ; Eugen

Lungu. – Ch. : Ed. ARC, s.a. – 96 p.

Artist plastic de factură intelectuală, colorist

extrem de rafinat, Andrei Sârbu (1950-2000)

este acea personalitate din peisajul cultural

basarabean care asigură o legătură temeinică

între arta maeştrilor mai vârstnici ai generaţiei

interbelice şi experienţele artiştilor

contemporani, formaţi deja în anii

„restructurării“ gorbacioviste.

Page 12: Arta plastică din Basarabia

Lazăr Dubinovschi : album / Vladimir

Bulat ; red. : Gheorghe Chiriţă ; Eugen

Lungu. – Ch. : Ed. ARC, s.a. – 68 p.

Minimonografia de faţă şi-a propus o privire de

ansamblu, asumat parcimonioasă, asupra

creaţiei şi traseului creator ale sculptorului Lazăr

Dubinovschi. 

Page 13: Arta plastică din Basarabia

Miliţa Petraşcu: album / Ioana Vlasiu ;

red. : Gheorghe Chiriţă ; Eugen Lungu. –

Ch. : Ed. ARC, s.a. – 96 p.

Traiectoria artistică a Miliţei Petraşcu este

trangentă cu momentele importante ale artei

primei jumătăţi a secolului XX. De statură

scundă, Miliţa da impresia unei stînci pe care

nici un val n-o va zdruncina. Mîinile mici şi fine

au supus deopotrivă lutul şi marmora pentru că

în creierul ei strălucea sufletul hotărît al unui

mare sculptor...

Page 14: Arta plastică din Basarabia

Nina Arbore : album / Gheorghe Vida ;

red. : Gheorghe Chiriţă ; Eugen Lungu. –

Ch. : Ed. ARC, s.a. – 80 p.

Această primă monografie consacrată Ninei

Arbore (1889-1942) îşi propune să reconstituie

profilul uman şi biografia ei artistică.

În ceea ce priveşte desenul ei, se poate

evidenţia amintirea lecţiei lui Holbein, însuşită la

München, în atelierul lui Angelo Jank, precum şi

ecourile reliefării sculpturale din perioada

„ingrescă“ a lui Picasso.

Studiul pune în evidenţă şi pictura religioasă

realizată de Nina Arbore, care merită să ocupe

un loc privilegiat în evoluţia acestui fenomen, în

cultura românească.

Page 15: Arta plastică din Basarabia

Pavel Şillingovski : album / Eleonora

Brigalda-Barbaş ; red. : Gheorghe Chiriţă ;

Eugen Lungu. – Ch. : Ed. ARC, s.a. – 96 p.

Pictor cu serioasă cultură plastică, Pavel

Şillingovski a fost receptiv la imperativele epocii.

Moştenirea artistică a lui Pavel Şillingovski este

considerabilă. S-au păstrat circa o sută de

tablouri şi studii în ulei şi acuarelă, trei sute de

gravuri în diverse tehnici (linogravură, acvaforte,

xilogravură, litografie, monotipie), patru sute

cincizeci de desene, pictorul ilustrând şi

nouăsprezece cărţi.

Page 16: Arta plastică din Basarabia

Serghei Ciokolov : album / Natalia Vasilieva

; red. : Nona Vravie ; Eugen Lungu. – Ch. :

Ed. ARC, s.a. – 96 p.

Acest album este prima şi – deocamdată – unica

lucrare dedicată operei lui Serghei Ciokolov.

Volumul include un număr impresionant de

reproduceri şi de fotografii documentare, unele

inedite. De asemenea, ediţia pune la dispoziţia

cititorului date necunoscute din viaţa artistului.

Page 17: Arta plastică din Basarabia

Valentina Rusu-Ciobanu : album /

Constantin I. Ciobanu ; red. : Gheorghe

Chiriţă ; Eugen Lungu. – Ch. : Ed. ARC, s.a.

– 152 p.

Albumul de faţă reconstituie viaţa şi opera

Valentinei Rusu-Ciobanu, artist plastic care la

etapa actuală poate fi considerat drept una

dintre cele mai reprezentative personalităţi ale

picturii basarabene din ultima jumătate de

secol.

Page 18: Arta plastică din Basarabia

MULŢUMIM PENTRU ATENŢIE