Originea proprietăţei...Mototolescu

Embed Size (px)

Text of Originea proprietăţei...Mototolescu

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  1/155

  O. !0OOLS

  ORIGINA

  PROPIETĂ TEl ROMÂNE,

  PLECÂND DE LA CELE MI VECHI POPOARE

  POMENITE PE PĂMÂNTUL ROMNIEI PÂNĂ L

  INCEPUUL SEC. XVI.

  BUCUREŞTI

  TPGRAFI CUŢ R EGAE, F aSL FI1� - Strad Regă, lU.

  !0

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  2/155

  e n a G .

  4 4 t A n e Z

  6

  4 , e e t e n o , d e q 2 Q / a m e k e .

  0 . X : d g Y e e e

  4 1

  f f . -

  a N

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  3/155

  I

  P r o p r i e t a t e a S c i t i c h , G e t a . - D a c a . .

  S t i r i d e s p r e p o p o a r e l e S c i t i c e , c a r e a u t r a i t i n v e a c u r i l e c e l e

  m a i d e p a r t a t e d e n o i , p r i n t a r a n o a s t r a c u n o s c u t e n u m a i d i n

  c a t e v a c a p i t o l e s e r i s e d e u n s c r i i t o r a l a n t i c i t a t i i , H e r o d o t , s u -

  p r a n u m i t s i , , p a r i n t e l o i s t o r i e i " s i c a r e n e d a c a t e v a d e t a l i i a s u p r a

  v i e t i i , r e l i g i i , o b i c e i u r i l e , l i m b a , f e l u l u i d e t r a i u , a c e a s t a n u m a i

  i n c a t e v i t r a n d u r i , s u m a r d e t o t , a s u p r a u n o r t r i b u r i , c a r i c u m

  z i c e e l s e o c u p a s i c u a g r i c u l t u r a , i n s a n u n e s p u n e m a i m u l t ,

  n i c i b o t ä r a t , l o c u l p e u n d e l o c u i a , v o m f i s i l i t i s ä f a c e m o c o n -

  j e c t u r g . a s u p r a f e l u l u i c u m s i c e f e l d e p r o p r i e t a t e a v e a u a c e s t e

  p o p o a r e , t r a i t o a r e i n t r i b u r i , s i d a d . c u n o s t e a p r o p r i e t a t e a i m o -

  b i l i a r a s t a b i l a " s a u n u m a i m o b i l i a r a " .

  H e r o d o t n e s p u n e , c ' a e r a u t r i b u r i c a r i a v e a u c a o c u p a t i e

  p l u g a r i a , d a r n u n e s p u n e c u m e r a p r o p r i e t a t e a s i a t u n c i r a s -

  p u n s u l a r f i u s o r d e d a t , t r i b u r i l e S c i t i c e , e r a u i n d e s v o l t a r e a

  p r i m i t i v a s i p r o p r i e t a t e a l o r e r a a t r i b u l u i m i s e a t o r , a d i c a

  n u a v e a u o p r o p r i e t a t e i n i n t e l e s u l p r o p r i e t a t i i i m o b i l i a r e s t a -

  b i l e . H e r o d o t l ) n e d e s e r i e f e l u l o c u p a t i e i l o c u i t o r i l o r , a c e s t e a a u n t

  1 ) H e r o d o t c a r t e a I V , c a p . X V I I . D i n c o l o d e a c e s t t a r g l o c u i e s c

  C a l i p i z i i , c a r i s t i n t E l i n o - s c i t i , i n s n s u l a c e s t o r d i n n r m i l s e a f l a u n a l t

  p o p o r , c a r e s e n u m e s c A l a z o n i . A c e § t i d i n u r m a , c a i l i C a l i p i z i i , I n a l t e

  p r i v i n t i , a n a s e m a n a r e c n S c i t i i I n o b i c e i n r i l e l o r , d a r s e a m a n a r o i c u l e g

  g r a n , e i m a i c u l t i v a c e a p a , u s t n r o i n , l i n t e q i m e i n . M a i s u s I n c a d e A l a -

  z o n i , l o c n e s c S c i t i i p l u g a r i , c a H s e a m i n a g r a n n a p e n t r n c o n s u m a t i e ,

  d a r p e n t r a v a n z a r e . . . .

  C a p . X V I I I . . . . m a i s u s d e a c e i g i a l o c u e s c S c i t i i a g r i c a l t o r i , p e c a r i

  E i n i i , l o c u i n d p e r a n i I p a i u s i i n u m e s c B o r i s t e n i t i , d a r l o r l u s t * D A

  c l a n n u m e l e d e O l b i o p l a t i . A c e k d i S c i t i a g r i c u l t o r i , o c n p a r e g i n n e a d e s p r e

  r a s a r i t , c a l a o d i s t a n t a d e t r e i z i l e p i n i . l a m a l n l r a u l n i , a l c a r n i n n m e

  e s t e P a n t i c a p e , i a r s p r e m i a z i n o a p t e ( p a n t l a o d i s t a n t a ) p i n l i s d e u n -

  s p r e - z e c e z i l e I n s u s , B o r i s t e n n l n i r e g i n n e a d i n c o l o d e a c e s t e l o c u r i e s t e

  o m a r e p u s t i e t a t e .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  4/155

  6

  s i n g u r i l e s u r s e c e l e a v e m m a i p r e c i s e , d i n a c e s t e a r e e s e , c a .

  s e o c u p a u c u a g r i c u l t u r a f e l u l c u m e i o f a c e a , n u ' l d e s c r i e , c r e -

  d e m a e r a p r i m i t i v d e t o t i n c a n t i t a t e m i c a ,

  s i c u m p o p o r u l

  e r a , I n c a i n f a s a d e t r a n z i t i e , d e l a t r i b u l p r i m i t i v l a c e l c i i a s e -

  z a r e m a i s t a b i l k i n t e l e s u l p r o p r i u d e p r o p r i e t a t e l i p s e a . T r i -

  b u r i l e S c i t i c e a g r i c o l e e r a n l e g a t e d e p a m i n t u l a r a t , s e m a n a t ,

  a t a t a t i m p c a t , r e c o l t a e r a n e c u I e a s i t r i b u l I i a y e & s t a b i -

  l i t a t e n e f i i n d n e v o i t , s c e d e z e a l t u i m a i p u t e r n i c , c u c a r e e r a .

  I n h u p t & T r i b u l d e s c r i s d e H e r o d o t a c a r u i o c u p a t i e e r a a g r i -

  c u l t u r a , e r a f o r m a t d i n m a i m u l t e f a m i l i i p u s e s u b a s c u l t a r e a

  u n u i s e f s u p r e m a l e s . P ä m a n t u l , a t i t c a t e t a , e r a a l t r i b u l u i ,

  d e l i m i t a t d e s e f u 1 s u p r e m a l f a m i l i i l o r , c a r e a l c a t u i a c o m u n i t a t e a

  c e a m a r e , z i s a t r i b . D i n p r o d u s u l n e t s e a t r i b u i a m e m b r i l o r c o -

  m u n i t a t i i , c a n î i i m p a r t e a u i n t r e e i d u p a I n t e l e g e r e s i s u b

  s u p r a v e g l i e r e a c e l o r m a i c u v a z a . 1 ) . F r o b a b i l c u n i i S c i t i e r a u

  m a i s t a b i l i , l a c a r e a g r i c u l t u r a e r a m a i d e s v o l t a t a , c a c i H e r o d o t

  n e s p u n e : D i n c o l o d e A l a z o n i l o c u e s c S c i t i p l u g a r i , c a r i n u

  p e n t r u h r a n a c u l t i v a . , g r a u l c i p e n t r u v a n z a r e " 2 ) .

  P e l a n g i t a c e s t e a s p u s e d e S c i t i a g r i c u l t o r i , c a r i s u n t n u m a i

  n i s t e r e a m i n t i r i d a t e d e i s t o r i c u l g r e c , a v e m § t i r i p r e c i s e d e

  S c i t i n o m a z i " . A c e s t i a e r a u n u m a i n i s t e u z u f r u c t u a r i a i p r o -

  d u s e l o r p a m â n t e s t i , a s t e p t a u d e - a g a t a t o t , c a l a t o r e a u d i n l o c

  i n l o c c u s a l a s u l f o r m a t d i n c a r e ,

  c u p a t r u s a u s e a s e r o t i ,

  i n t o v a r 4 i t i d e v i t e b o g a t i a l o r p r i n c i p a l k a l e g e a u p a q u n i l e

  c e l e m a i c o n v e n a b i l e , s t a u c a t v o i a u , p l e c a i n a l t k c , a s a

  n u m e l e p r o p i e t a t i n u e r a c u n o s c u t . A m p u t e a z i c e

  n o i m o -

  d e r n i , c à a v e a o p r o p i e t a t e m o b i l i a r a p e a v u t u l o c u p a t , t i t l u

  d e p r o p i e t a t e i m o b i l i a r l n u - I a v e a , n i c i n u - 1 c u n o s t e a u ; v a l e a

  c u p a s u n i , d e a l u l u n c l e I . i a s e a z a c o r t u l c a t t i m p i a r b a o f e r e a

  b r a n a i n d e l u n g a t a , s i c a t t i m p a l t t r i b n u v e n e a s a - 1 a l u n g e , e r a

  s t a p a n u l t e m p o r a r a s u p r a i e r b i s i f r u c t e l o r g r i s i t e i n l o c u l o c u p a t .

  F e l u l c u m s e d o b a n d e a p r o p r i e t a t e a m o b i l i a r a e r a o c u p a t i a .

  E s t e a p r o a p e c u t , c ä o c u p a t i a e s t e m o d u l o r i g i n a l d e n a s t e r e a

  p r o p r i e t a t e i . N i m e n i n u s e c o n s i d e r a p r o p r i e t a r p e u n p a r n a n t

  l a s a t l i b e r , d a c a p e l a n g a , o c u p a t i a l u i , n u l ' a i m b u n a t a t i t , n u

  l ' a t r a n s f o r m a t p r i n m u n c a l u i , n u ' l p l a n t e a z a , n u . 1 s e a m a n a ,

  n u z i d e s t e , n u p o a t e f i s u f i c i e n t a p r e t i n d e v r ' u n d r e p t a s u p r a

  a c e s t u i p a m a n t . D o v a d a d e s p r e a c e a s t a v e d e m a z i l a t r i b u r i l e

  n o m a d e , m a i c u s e a m & A r a b e , p r o p r i e t a t e a t e r i t o t i a l a n i c i n u s e

  2 1 L e t o u r n e a n . L ' e v o l u t i o n d e l a p r o p r i é t é , n e s p u n e s t a r e a p r i m i t i v e

  a H e b r e i l o r p a g . 2 7 8 ; R . R o e s l e r . R u m a n i s c h e n S t u d i e n

  C a p . d i n

  G e t e n 1 - 9 .

  2 ) H e r o d o t . C a r t e a I V , t r a d u e e r e M e a t & d e G h i c a .

  c á

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  5/155

  7

  e u n o a s t e . V i n e u n t r i b g ä s e § t e u n l o c p e c a r e s e i n s t a l e a z a , s t a

  u n a n , d o i , t r e i i l c u l t i c * i n u r m a p a r a s e s t e a c e s t l o c , s e d u c e

  m a i d e p a r t e d e c a n t & a l t l o c s i i n d a t a c e - a p l e e a t d i n l o c u l o c u -

  p a t a p i e r d u t c u t o t u l p r o p r i e t a t e a a s u p r a l u i . T o t a § a s i l a

  S c i t i , e i d e v e n e a u p r o p r i e t a r i p e l o c u r i l e o c u p a t e , u n d e i s i s e -

  m a n a , v o r b e s c d e c e i p l u g a r i , d e c i o c u p a t i a 1 ) i n

  p r i m u l r a n d

  d i t d e a n a s t e r e u n e i p r o p r i e t a t i t e m p o r a r e , c a c i n u s e p o a t e

  a f i r m a o p r o p r i e t a t e c a s t a b i l i t a t e p e r p e t u a . P r o p r i e t a t e a m o -

  b i l i a r a j u e l p r i m u l r a n g , c a r e e r a c u n o s c u t a l a p o p o a r e l e p r i -

  m i t i v e s i c a r e c o n s t a d i n p r a z i , a r m e , i m b r a c a m i n t e , s i c a i d e

  r a z b o i u .

  b ) D i n p r o p r i e t a t e a m o b i l i a r a d o b a n d i t a p r i n j a f u r i l e a c u t e

  i n r k z b o a i e s e a t r i b u i a f i e c a r u i d u p a c u m M e r i t a , i m p a r t e a l a o

  f a c e a § e f u l t r i b u l u i 2 ) a s a c ã a m z i c e : o c u p a t i a a r f i f o s t p r i m u l

  m o d o r i g i n a r a l d o b a n d i r i p r o p r i e t a t i s i ' n a l d o t l e a r a n d v e n e a

  d o n a t i a , r a s p l a t a d i n p a r t e a s e f u l u i t r i b u l u i . i a m p u t e a z i c e ,

  c a d o n a t i a e s t e n a s t e r e a p r i t n u l u i m o d a l o b l i g a t i i l o r , c a r e s e

  n a s e i n s o c i e t a t e i n d a t a c e i a n a s t e r e , i n i n i m a o m u l u i i d e i a

  d e m e r i t ,

  § i d e r a s p l a t a p e n t r u s e r v i c i i l e a c u t e .

  c ) I n a l t r e i l e a r a n d , o n o s t e n i r e a " , d e s p r e m o E , t t e n i r e a p r o p r i e -

  t a t e i i m o b i l i a r e n u e r a n i c i v o r b 5 , d a r d e s p r e c e a m o b i l i a r a a m

  p u t e a s p u n e n u m a i a t a t c a b i j u t e r i i l e , a r m e l e , t r e c e a l a s u c c e s o r i

  c a r i s e f o l o s e a u l a v a n a t , j a f , r a s b o i u . A v e r e a s e f u l u i t r i b u l u i

  v e n e a t r i b u l u i d i n c a r e f a c e a p a r t e .

  C a c o n c l u s i e a s a i n d r a s n i i s a a f i r m , d a r n u c u t a r i e f i i n d e a

  c b i a r c e l e s p u s e d e H e r o d o t , s u n t p u s e i n d i l e m a d e A r r i a n 3 ) ,

  c a p r o p r i e t a t e a i m o b i l i a r a n u e r a c u n o s c u t ä , o a v e a n u m a i t r i -

  b u r i l e , c a r i s u n t a r a t a t e d e H e r o d o t , c a , s e o c u p a e u p l u g a r i a ,

  o p r o p r i e t a t e t e m p o r a r a a t a t c a t § e d e a l a u n l o e , i a r t r i b u r i l e

  r a t a c i t o a r e , o p r o p r i e t a t e m o b i l i a r a c u n o s c u t a , s i c o n s t a n d d i n

  a r m e , v i t e s i

  c a r a l c a r e e r a c a s a l o r i n c a r e v i e t u i a f e m e i a ,

  2 ) C . N a c u . D r e p t u l C i v i l R o m a n . V o l . 1 . - 7 5 2 . M a r c e l P l a n i o l D r o i t c i -

  v i l F r . t o r n . p r e m i e r . E v o l u t i o n h i s t o r i c i n e d e l a p r o p r i e t é , p . 7 5 0 .

  2 ) G . G . T o c i l e s e n . D a c i a i n a i n t e d e R o m a n i . C a p . S c i t i l o r ; H e r o d o t .

  C a t . I V .

  3 ) F a p t n l c u m n e r a p o r t a , A r r i a n E i t r a i a n m a i i n t i l i d i n g r a n e c a l -

  t i v a n d p a m a n t u r i l e , a v e a c a s e r i i o r a t i e . D n p a c e T r a c i i l e a d n s e m a x i

  p a g u b e , s c h i m b a r a f i l i

  e i o b i c e i n r i l e d e m a i i n a i n t e

  t o i M e n a i n t . / m k t

  s a n u m a i z i d e a s c a c a s e v r ' o d a t a , n i c i p a m a n t a l s a - 1 a r e , n i c i o r a l s s f i

  r i d i c e , n i c i m u l t e l u c r a r l a f t s t a p a n e a s c a . I n l o c d e c a s e e i v o i a n s a s i b &

  c a r e , i a r b o g a t i a l o r s a , s t e a n u r n a i I n v i t e . V o i a n n n m a i e n c a m e g i

  l a p t e s a . s e b r a n i a s c a p e n t r n e a s o . p o a t a e n t r e e r a l e s n e d i n t a r a I n t a r a . " .

  S t r a b o n V I I 8 0 6 a p u d . E u s t a t a r l D i o n P e r . 6 6 6 - 5 4 0 . V e z i U k e r t

  S c h i l d e r u n g d e r S c y t h e n , 1 8 4 6 . 2 8 7 - 3 1 5 .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  6/155

  8

  c o p i i s i e i , r n i s c a t o a r e d u p 5 . c u m e r a s i t r i b u r i l e l o r 1 ) . C a c i ,

  c e - a m p u t e a g a s i l a p o p o a r e l e p r i m i t i v e d e c a t o v i a t a n o m a d a ,

  o v i a t h p a t r i a r b a l a , p r i n a c e a s t a s t a r e a u t r e c u t t o a t e p o p o a -

  r e l e . T a r a S c i t i l o r , s e i n t i n d e a c o p r i n z a n d

  i t a r a n o a s t r a , a s a

  c a d i n p u n c t u l d e v e d e r e a l e v o l u t i i p r o p r i e t a t i i , m a , s i m t d a t o r

  s . a r a t f e l u l p r i m i t i v a l p r o p r i e t a t i i , c u n o s c u t e l a t o a t e p o p o a -

  r e l e c a H a u v i e t u i t p e a c e s t t e r i t o r i u .

  P r o p r i e t a t e a l a D a c i

  i G e c i . P o p o a r e l e d e s p r e c a r e a m v o r b i t

  i n c a t e v a c u v i n t e

  i a v e m p r e a p u t i n e c u n o s t i n t e a s u p r a v i e t i i

  l o r , d i s p a r , i s t o r i a n e s p u n e h ' u n a l t p o p o r d e n e a m T r a c i c a

  l o c u i t t h r i l e n o a s t r e i n v e c b i m e , d i v i z a t i n d o l l & m a r i g r u p e ,

  c a r i f o r m a s e s a t u l e t e d e o s e b i t e c u n u m i r i d e o s e b i t e , c u n o s -

  c u t e s u b n u m i r e a G e t o - D a c i , i s v o a r e p r e c i s e a s u p r a v i e t i i , a s u -

  p r a d e s v o l t h r e i s t a t e l o r d e s i s u n t , n u p u t e m i n t r a i n d e t a l i a .

  P e n o i n e i n t e r e s e a z a v i a t a l o r p r i v i t a d i n p u n c t d a v e d e r e

  e c o n o m i c o - f u n c i a r . P o p o r u l a c e s t a n u m i t D a c i e , s ' a r i d i c a t i n

  e v i d e n t h l u a n d i n m a m a , c o n d u c e r e a i n t r e g u l u i n e a m T r a c i c d i n

  s t a n g a D u n a r i i s i a j u n s l a o p u t e r e c u l m i n a n t a i n c a t p u r t a

  r a z b o i u c u c e l m a i p u t e r n i c s t a t c u n o s c u t d e a t u n c i

  R o -

  m a n i i

  c a r i p r i n c u c e r i r i a j u n s e s e l i m i t r o f i c u T r a c i i n o r d i c i

  d e s p a r t i t i p r i n I s t r u .

  P e l u l v i e t i i p o p o r u l u i , e r a l a f e l c u a c e l o r l a l t e p o p o a r e d o

  f a m i l i e t r a c i c a ,

  r e l i g i a . a c e i a s ,

  v i o i c i u n e a

  i n

  r a z b o a i e . D a r ,

  c e e a - c e n e i n t e r e s e a z a p e n o i i n a c e s t e c a t e v a r a n d u r i , e s t e

  f e l u l p r o p r i e t a t i i f e l u l f o n c i a r , c a c i s u n t a z i s c r i i t o r i d e v a -

  l o a r e , c a r i p u n c o n c l u s i u n i c 5 , p r o p r i e t a t e a c o d e v a l m a s ä o

  a v e m d e l a p o p o a r e l e T r a c i c e , c a r i a u r a m a s p e l a t a t h i n u r m a

  c u c e r i r i R o m a n i l o r s i c o l o n i s a r i i " , a c e s t e a r g u m e n t h r i c r e d c a

  f a c p e

  e i n e s d e a a t e n t i e s t u d i u l u i p r o p r i e t h t e i T r a c i c e .

  S a v e d e m a d e v a r a t u l i s v o r a l c o m u n i t a t i i v i e t i i n o a s t r e d e p r o -

  p r i e t a t e f o n c i a r a

  i d a c

  i i a v e m d e l a a c e s t e p o p o a r e , s a u d e l a

  s e m i n t i a s l a v a c u c a r e a m f o s t i n c o n t a c t u n a m a r d e v r e m e

  s a u d i n a l t e i m p r e j u r a r i ?

  D i n c a t e - v a c t h m p e e a f l a t e i n s c r i e r i l e a u t o r i l o r , c a r i s ' a u

  o c u p a t c u c e r c e t a r e a v i e t i a c e s t o r p o p o a r e d i s p a r u t e d i n d o -

  m e n i u l i s t o r i e i ,

  a f l f i m p u t i n e

  s i s u n t e m n e v o i t i s f a c e m

  c o n j e c t u r i a s u p r a v i e t i a g r i c o l e s i p r o p r i e t a t i D a c i c e . H a r a t i n

  p o e t r o m a n t r a i t o r i n t i m p u l l u i A u g u s t , i n t r ' u n a d i n o d i l e

  H e r o d o t I V

  1 1 4 , 4 6 , 1 2 1 a u m i t i c p s p e n t o t A p . 4 o p t o t , m a i v e z i R e c i u l

  d ' A n t i q u i t 8 d e l a S e y t h i e , l i v

  I , p . 2 1 P e t r e s a u r g ; I o n P e r e t z . C u r s f a c u t

  l a d o c t o r a t F a c u l t a t e a d i n

  1 9 0 8 - 9 .

  e e l : ,

  o r i - p i

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  7/155

  9

  s a l e i ) n e s p u n e c e v a d i n v i a t a r u s t i a D a c i a , o a l u s i e c a r e

  n u f a c e a l t c e v a d e c a t s k p u n k i n d i l e m 5 d i s c u t i i l e s t i i n t i f i c e

  a s u p r a p r o p r i e t a t i .

  V e r s u r i l e l u i H o r a t i u a u d a t n a s t e r e u n o r p a r e r i c o n t r o v e r -

  s a t e , c a r i a z i s u n t d i s c u t a t e d e f e l u l c u m e r a o r g a n i z a t k

  p r o p r i e t a t e a D a c i a . D i s c u t i a i n c e p u t a c a m i n a d o u a j u m k t a t e

  a s e c o l u l u i n o s t r u e p u s ä s i a z i i n d e s b a t e r e , f a r & a s e f i d a t

  s o l u t i a d e f i n i t i v a .

  A u t o r i i n s e m n a t i a u e m i s p k r e r i

  c à D a c i i n u e r a u p o p o a r e

  s t a b i l e c i r A t A c i t o e r e , a s a F r o h n e e r 2 ) , R . R o e s l e r 5 ) , s p u n a

  a c e s t e p o p o a r e e r a u n o r m a d e n u c u n o s t e a u v i a t a l o c u i n t e l o r

  s t a b i l e , e r a u t r i b u r i r a t a c i t o a r e a u t a n d i n t o a t e p a r t i l e p A s u n e

  p e n t r u t u r m e l e l o r , i n c o n t r a a c e s t o r a f i r m a t i a n i o p u n t o t c e r -

  c e t a r i l e u n o r s c r i i t o r i ,

  c a r i s u n t a p r o a p e c o n t i p o r a n i a c e s t o r a

  s i a u c e r c e t a t c u d e a m k n u n t u l v i a t a p o p o r u l u i z i s D a c i c " . G o o s

  s p u n e c a i n t i m p u l i m p 5 r a t u l u i A u g u s t D a c i i n u c u n o s t e a u

  p r o p r i e t a t e a p r i v a t k , c i i n f i e - c a r e a n p k t n a n t u l a r a b i l s t 5 p a n i t

  i n c o m u n s e d i v i d e a s i s e d a i n p k r t i a f i l u c r a t d e m e m b r i i

  c o m u n i t 5 t i i " 4 ) .

  C u a l t e c u v i n t e p r o p r i e t a t e a c u f e l u l i n d i v i d u a l i t A t i n u e r a

  c u n o s c u t k D a c i l o r ,

  c i

  c o m u n i s m u l e r a c a r a c t e r u l p r o p r i e f a t i

  D a c i c e . T o c i l e s c u i n s c r i e r e a s a , D a c i a i n a n i d e R o m a n i " i n -

  t r ' u n c a p i t o l s u s t i n e , c 5 , D a c i c u n o s t e a u p r o p r i e t a t e a i n d i v i d u a l k

  i n f e l u l p r o p r i e t ü t i R o m a n e " c a r e e r a i n f l o a r e p e a t u n c i .

  D u p 5 , c i t e s t i m s t a r e a a c t u a l 5 , a p o p o r u l u i D a c i c , d i f e r e a

  1 ) C . H o r a t i n s F l a c c u s C a r m e n I I I o d a 2 4 v e r s 1 4 .

  C o m p e s t r e s m e l i u s S c y t h a e

  O n o r u m p l a u s t r a v a g s s r i t a e t r a h u n t d o m o s

  V t v e i n t e t r i g i d i G e t a e :

  I m u e t a t a q u i l e n s j u g e r a l i b e r a s

  F r u g e s e t c t i e r e m f e r u n t

  N e c c u l t u . r a p l a c e t l o n y o r a n u n a

  D e f u n A u n i q u e l a l e v i l e n s

  A e q u a l i r e c r e a t s o r t e v i c a r i u s c a r m e n .

  2 ) F r ö h n e r l a c o l o n n e T r a y a n e : L e s G é t e s c o m m e n c e r e n t r e l a t i v e m e n t

  t r e s t a r d a c u l t i v e r l e s c h a m p s p u i s q a e d a t i m p s m S m e d ' H o r a c e s i l s

  n e r e s t a i e n t p a s p l u s d ' u n e a n n é e a u m e m o e n d r o i t , i m p a t i e n t s ( W i t s

  e t a i e n t d e c h a n g e r d e p a t r i e e t d e c h e r c h e u n p a y s m e i l l e u r q u e c e l u i

  q u ' i l s p o s s é d a i e n t d é j k . p . 3 7 i n t r o d u c t i o n .

  3 ) R . R o e s l e r d a s v o r r i i m i s c h e D a c i e n . . . D e r a c k e r b a n w u r d e b e i d e n

  G e t e n w e n i g s t e n s n o c h n r n d i e Z e i t v o n C h r i s t G e b u r t n i c h t i n f e s t e n

  M a r k e n s o n d e r n i n e i n e m h a h r i c h e n , n m h e r z i e h e n d e n W e c h s e l d e s B o d e s

  b e t r i e b e n A r c h i v f a r S i b e n b a r g i s c h e a m 1 8 5 6 .

  V e a l S t u d i e n , N a t t i r l i c h g e n n g h a t t e d o c h d e r A c k e r b a n s e l b s t n o c h

  n i c h t s e f t e

  A n s a s s i g k e i t b e w i r k e n k ö n n e n u n d w u r d e i m W e c h s e l d e s

  B o d e n s b e t r i e b e n a h n l i c h , w i e b e i s c y t h i s c h e n N o m a d e n .

  R u m e n i s c h e n S t u d i e n , p . 6 6 .

  4 ) G o e s A r c h i v d e s V e r e i n e s f a r S i e b e n b a r g i s c h e L a n d e s K a n d e N . F . X I V .

  i

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  8/155

  1 0

  m n i t d e s t a r e a p o p o a r e l o r n o m a d e , a v e a r e l i g i a l u i , c u c u l t u l

  s h u t , e r a u p o p o a r e c u l o c u i n t i

  s t a b i l e , a v e a f e l u l d e g u v e r -

  n a r e , a v e a i f e l u l k r d e p r o p r i e t a t e f o n c i a r à , n u p u t e m s h

  a d m i t e m p h r e r e a c a l o r d o i s c r i i t o r i c i t a t i , c h e r a u p o p o a r e n o -

  m a d e . P o a t e c h s h f i c u n o s c u t f e l u l a g r i c u l t u r i i , o r g a n i s a t c u m

  e r a l a a l t e p o p o a r e d i n a c e i a e p o c h , i n s h

  d i f e r i t e

  d e n e a m

  s i c a r e f e l a l a g r i c u l t u r i i n e e s t e d a t a s t ä z i

  d e a u t o r i v e c h i

  c a C e s a r d e s p r e S u e v i 0 s i T a c i t d e s p r e f e l u l p r o p r i e t h t i i a g r i -

  c o l e l a G e r m a n i 2 ) . A c e s t i a p r e s u p u n e a o s c h i m b a r e a O m a n -

  t u l u i , d e v i s a t o p o r t i u n e p e n t r u a g r i c u l t u r a , u n a p e n t r u p r i s u -

  n a t u l v i t e l o r , o a l t a p e n t r u r e p a u s

  i i n g r a s a r e , s i s t e m u l a c e s t a

  n e a r a t h o c u l t u r h i n a i n t a t h . D a r u n a r g u m e n t m a i p u t e r n i c

  c i t D a c i i t r e c u s e d e l a s t a r e a p o p o a r e l o r t r i b u t a r e , l a s t a r e a p o -

  p o a r e l o r c u l o c u i n t i s t a b i l e , n u a v e m d e c a t s a c i t a m i n H e -

  r o d o t : c a r e n e s p u n e , c a a c e s t e p o p o a r e e s i s e d i n s t a r e a p h s -

  t o r a l a i i n t r a s e i n s t a r e a p o p o a r e l o r s t a t o r n i c e . D a c h a n a l i s h m

  m a i b i n e v i a t a D a c i c a d i n t o a t e c a t e c u n o a s t e m s i d i n v e r s u -

  r i l e l u i H o r a t i u , a m v e d e a , c h , a c e s t e v e r s u r i - s u n t i n t r e b u i n t a t e

  d e p o e t i n f o r m a p o e t i c a s h f a c h o l e g h t u r a . A r g u m e n t a r e a l u i

  F r o h n e r s i R o e s l e r , c a e r a u p o p o a r e n o m a d e p i e r & d i n f a n t a -

  s i a d o m e n i u l u i i s t o r i c

  s i a d m i t e m

  c i t a v e a u o v i a t a

  s t a t o r -

  n i c h . L a n o i a z i p o e t i i f a c c o m p a r a t i i p o e t i c e , l i c e n t e p o e t i c e

  s u n t m u l t e , d a r p e b a s a k r s a a d m i t e m , c a a c e s t p o p o r e r a

  n o m a d s i n u a v e a ( ) r a s e e s t e i n a d m i s i b i l , c a n d d i n r h m h s i t e ,

  d i n o r g a n i s a t i a p o p o r u l u i , i n l u p t e l e p u r t a t e c u c e l m a i c e r -

  b i c o s p o p o r d e p e l u m e c u n o s c u t h a t u n e i , n e a r a t h s t a r e a

  i n a i n t a t h d e l a v i a t a n o m a d h . S u n t a u t o r i , c a r i s u s t i n c h D a -

  c i i a v e a u p r o p r i e t a t e c o m u n i s t h 3 ) ; i a t h u n p a s a g i u c i t a t d e

  G . T o c i l e s c u , c u m d - s a d e s c r i e t e r i t o r i u l D a c i e i : P o p o r u l G e t o -

  D a c i c e s i s e d i n f a s a p r i m i t i v a , n a t u r a s o l u l u i c u v i t i m h n o a s e ,

  c a r i I n d i r a m a i m u l t s p r e l u c r a r e a p h m a n t u l u i

  i a s e z a m i n t e l e

  s t a b i l e , m u l t i r n e a o r a s e l o r ,

  s a t e l o r , a g r i c u l t u r a m i j l o c u l p r i n -

  c i p a l a l t r a i u l u i

  i p r o p r i u n n m a i p o p o a r e l o r C u a s e z a m i n t e

  s t a b i l e .

  S t a r e a c u l t u r a l h c u

  s t a b i l i t a t e e s t e

  a d m i s a § 1 d e

  G o o s s i G . T o c i l e s c u , c o n s i d e r a n d p e G e t o - D a c i , l e g a t i p h m a n -

  t u l u i ; G o o s m a i a d a o g h , c o n s i d e r a n d p e G e t o - D a c i , c a l u c r a n d

  p h m a n t u l i n m o d c o l e c t i v . T o c i l e s c u , i n p r i m a p a r t e a l u c r a r i i

  s a l e « D a c i a i n a i n t e d e R o m a n i » e r a d g p a r e r e c a D a c i i a v e a n

  2 ) C . J . C e s a r . D e h e l l o G a l i c o , c a r t e a I V , c a p . I s i c a r t e a V I , c a p . 2 2 .

  2 ) T a c i t . G e r m a n i a , c a p . 2 2 .

  3 ) P . N e g u l e s c u . D i n i s t o r i a D r e p t u l n i R o m a : n e s e 1 7 3 . R a d i a n P o l i t i c a

  a g r a r a l a R o m a n i ' , p . 1 3 7 e r a c o l e c t i v a , r e e s e d i n v e r s u r i l e l u i H o r E t t i u ,

  c h i a r a T o c i l e s c n , D a c i a i n a i n t e d e R o m a n i , p . 3 7 3 , r a v i n e d e l a p a r e r e

  p r i m a o m i s a l a p a g . 3 5 3 s i s p a n ( ) c a D a c i i c a n o c t e a n p r o p r i e t a t e a c o -

  m u n i s t A , G . T o c i l e s c u , o p . c i t a t 3 5 3 .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  9/155

  1 1

  p r o p r i e t a t e i t i d i v i d u a M , a d a o g a n d c a c o n c l u s i e f e r t i l i t a t e a s o -

  l u l u i , s t a r e d e c i v i l i s a t i e ,

  s i t u a t i a

  g e o g r a f i c 6 , d a r i n t r ' u n a l t

  c a p i t o l m a i i n u r m a , i i s c h i m b a p a r e r e a

  i z i c e c

  c o l e c t i v i -

  t a t e a p r e d o m i n a l a c a m p , i a r l a s a t f i e c a r e e r a i n d i v i d u a l s t ä -

  p a n p e l o c u l c a s e i . D a r O . a n a l i s a m c u m a i m a r e a t e n t i e v e r -

  s u r i l e l u i H o r a t i u : « G e t i i n u a u t a r i n i l i m i t a t e , a c e s t e

  t a r i n i

  p r o d u c r o a d e l i b e r e , l i e c a r e

  c v l t i v a t o r , m u n c e 0 e u n a n p a -

  m a n t u l 0 s e r e p a u s e a z a a n u l u r m a t o r » . H o r a t i u , n u i n t e l e g e ,

  c a G e t i i c u l t i v a u n p a r n i i n t n e h o t a r a t , n e l i m i t a t , n u v e d e c u m

  a r c u l t i v a f i e c a r e G e t o p a r t e d e p a m a r i t , d a c a , a c e a s t a , n u i - a r

  f i a t r i b u i t a i i n d i c a t a p r i n l i m i t e , c a r e s e d e s p a r t d e p a r t e a

  a t r i b u i t a s p r e c u l t i v a r e a a l t u i G e t . A l t u l t r e b u e O . f i e i n t e l e s u l

  c u v a n t u l u i « i m m e t a t a » . D a c a , r e r a p o r t a m l a d r e p t u l R o m a n

  g a s i m l e s n e e x p l i c a t i a a c e s t u i c u v a n t ; G i r a r d , , n e s p u n e d e s p r e

  a g r i q u a e s t o r i i 3 ) . L e s i m m e u b l e s a l i e n e s p a r l ' E t a t p e u v e n t e t r e

  a l i e n d s p a r l u i o u a t i t r e o n e r e u x p a r l e m i n i s t e r e d e q u e s -

  t e u r s o u s u r t o u t a t i t r e

  g r a t u i t s o i t a u p r o f i t d e s r n e m b r e s

  & r i n e c o l o n i e d e d u i t e s u r l e u r t e r r i t o i r e ( a g e r d i v i s u s e t a d s i g -

  n a t u s ) s o i t a u p r o f i t d e c i t o y e n s i s o l e s ( a g e r v i r i t a n u s ) . A f a r &

  d e a c e s t e a m a i e r a n a g r i l i m i t a t i , c a r i e r a u a d s i g n a t e p r o p r i e -

  t a r i l o r , i n m o d p a r t i c u l a r d e a g r i m e n s o r i , d a t e i n c o n c e s i u n e ,

  c u t i t l a d e p r o p r i e t a t e . A c e a s t a p r o p r i e t a t e e r a a s t a t u l u i , d o -

  b a n d i t & p r i n c u c e r i r e , d i f e r e a d i i p r o p r i e t a t e a a g r i o c c u p a t o r i i ,

  a c e a s t a e r a l a s a t a , l a b u n u l p l a c a l p a r t i c u l a r i l o r , n u e r a l i r n i -

  t a t a , c u m e r a t e r e n u l t e c h n i c a g r i a r c i f i n a l e s 2 ) . C a t r e i n c e p u t u l

  i m p e r i u l u i s ' a a c o r d a t t a r a n i l o r d r e p t u l s o c u p e p r o p r i e t a t e a

  0 a d e s f i i n t a t m o d u l d e o s e b i t d e l a i n c e p u t

  « d e h r h i t a r e » .

  H o r a t i u , v a z a n d o r g a n i s a t a c ' a m

  a s t f e l p r o p r i e t a t e a

  i n t i m -

  p u l s a r i , s e p o a t e s a f i

  f a c u t a n a l o g i e d e s p r e

  f e l u l p r o p r i e -

  t a t i i D a c i c e d e s p r e c a r e c r e d , e l c u n o q t i n t e n u a v e a . D i n v o r -

  s u r i l e l u i H o r a t i u , r e e s e c a p r o p r i e t a t e a G e t o - D a c i c a e r a n e -

  l i m i t a t a , a d i c a n e s u s c e p t i b i l a d e p r o p r i e t a t e p e v i a t a , q i v e r s u l

  N e c c u l t u r a p l a c e t l o n g i o r a n n u a .

  C a r m e n I I I , o d a 2 4 .

  . A n u l i m p l i n i t , p a m â n t u l c e q i - a i n d e p l i n i t i n s a r c i n a r e a s e

  1 ) F . P . G i r a r d . P r e c i s d e D r o i t R o n m a i n , p a g . 2 8 1 , C a p . A l i d n a t i o n s

  d e l ' E t a t .

  S i m : 0 a s F l a c n s , p a g . 1 5 2 Q u a e s t o r i i d i c u n t n r a g r i , q a o s e x h o s i e c a p -

  t o s p o p n l n s R o m a n n s p e r q u a e s t o r e s v e n d i d i t . V e z i M o m m s e n , D r . p n b l . ,

  v o l . I V , p a g . 1 2 5 6 2 .

  V e z i a n t o r i c i t a t i B e a n d o n i n L i m i t a t i o n d e s f o n d s d e t e r r e 1 8 9 4 , p a g .

  1 0 9 . V e z i 1 0 7 - 1 9 3 . V e z . M a x W e b e r d u R o m i s c h e A g r a r g e s c h i c h t e .

  2 ) S i c c u l u s F l a c o n s , p . 1 3 8 O c o n p a t o r i i a n t e m d i s c u n t a r a g r i q u o s E y : l i -

  d e r a a r c i f i n a l e s v o c a n t . M o m m s e n , D r . p a h l . 6 , 2 , p a g . 4 8 0 .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  10/155

  1 2

  o d i h n e s t e , i u n a l t u l i i i a l o c u l , d i n a c e s t e a r e e s e ,

  c ä e i n u

  c u n o s t e a u p r o p r i e t a t e a p r i v a t a , c a c i p o p o r u l c a r e a r e p r o p r i e -

  t a t e p r i v a t a n u a r p r o c e d a a s t f e l , i s i i r n p a r t e a c e l l o c i n s e c t i i ,

  l a s i n d u n a p e n t r u r e p a u s , a l t a p e n t r u c u l t u r a . , d a r n u c a e i ,

  c a r i s c h i m b a u i n t r e g p a m h n t u l . A s h c h p a r e r e a e m i s ä d e G .

  T o c i l e s c u , t r e b u e i n l a t u r a t a , c h i a r s i n g u r a r e v e n i t a s u p r a e i .

  D a r d a c a a m p a r c u r g e , i s t o r i a v e c h e , r a s f o i n d , s i c e r c e t h n d

  s t a r e a p r i m i t i v a a f e l u l u i p r o p r i e t a t i v e c h i l a d i f e r i t e p o p o a r e

  a m i n t i t e d e i s t o r i e , a m v e d e a c a p r o p r i e t a t e a c o l e c t i v a a f o s t

  p r e c e d a t a d e p r o p r i e t a i e a p r i v a t a . V e d e m l a G r e c i 1 ) R o m a n i 2 )

  i n p r i m a f a s a d e d e s v o l t a r e a l o r , a u a v u t p r o p r i e t a t e a c o m u -

  n i s t a , n u m a i m a i t h r z i u , a d a t n a c t e r e p r o p r i e t h t i i p i v a t a . R u s i a

  m i r u l n e d ä o s t r a l u c i t ä d o v a d a

  s i a z i 3 ) . G e r m a n i i i n e v u l

  m e d i u , c h t s i l a C e l t i s i S u e v i , d e s c r i s i 4 ) N o o t k a , C o l u m b i e n i 9

  O m o h a s - E s c h i m o s i , P o l i n e z i a s i N o u Z e l a n d a , 8 ) . T o a t e p o p o a -

  r o l e p r i m i t i v e a u t r e c u t p r i n f a z a p r o p r i e t a t i i t r i b u r i l o r

  a p o i , s ' a n a s c u t p r o p r i e t a t e c o l e c t i v a . I m p a r t i r e a p a m h n t u l u i

  n ' o g ' a s i m n u m a i l a G e r m a n i , c i s i l a a l t e p o p o a r e , a s a l a E v r e i

  p a r n h n t u l f u i m p a r t i t d e M o i s e , t r i b u r i l o r n u m a i p e 5 0 a n i ,

  d u p a , c a r e t r e b u i a s ä r e v i n a l a m a s a c o m u n a . s p r e a s e f a c e

  o a l t a i m p a r t i r e . A t q u e i t a f u e r i t , u t c u m j u b i l e u s , i d e s t q u i n

  q u i n q u a g e s g e s i m u s a r m s r e m i s s i o n i s a d v e n e r i t c o n f u n d a t u r s o r -

  t i u m d i s t r i b u t i s e t a l i o r u n p o s s e s i o a d a l i o s t r a n s e a t 7 ) . S t r a b o n 8 ) ,

  s p u n e d e s p r e p h m ' a n t u l a t r i b u i t p o p o a r e l o r d i n D a l m a t i a , e n

  h u i t a n s l e s D a l m a t e s p r o c k l a i e n t a u s s i a u n a l l e t e m e n t d e

  l e u r t e r r i t o i r e . D i a d o r v o r b e s t e d e o i m p a r a t i e p e r i o d i c a f á c u t h

  l o c u i t o r i l o r d i n i n s u l a C i c l a d e s i d i n i n s u l e l e T e n e d o s , L e s b o s

  L a W o l o R i n f i e - c a r e a n c a p u l t r i b u l u i a s i s t a t d e s f a t u l b a t h ' ,

  n i l o r i m p a r t e a p a m a n t u r i l e d e c u l t i v a t , d u p ä t r e b u i n t e l e f i e - c a r e i

  f a m i l i i . I o t a a t h t e a p o p o a r e m e n t i o n a t e c u f e l u l p r o p r i e t a t i i , d a r

  l a n i c i u n i l e n u s e f a c e m e n t i u n e d e o p r o p r i e t a t e i n d i v i d u a l a .

  D e c i s i D a c o - G e t i c a r i e r a u i n v e c i n i c a s t a r e d e m i s c a r e r a z -

  1 ) C u r t i o s I s t o r i a G r e c i e i . D a r y i d e m , L a v e l e y e , L a p r o p r i é t é

  S p a r t e

  2 ) L e t o u r n e a u x ; L a v e l e y e l a p r o p r i é t é I t R o m e c a p . X I p . 1 8 3 .

  3 ) V e z i L e t o u r n e a u x e v o l u t i o n d e l a p r o p r i é t é L a v e l e y e , K a v a l e w s k i .

  T a b l e a u d e s o r i g i n e s d e l a f a m i l l e e t d e l a p r o p r i é t é 1 6 3 - 1 8 2 .

  4 ) C e s a r o p e r c i t a t e .

  M o l l i e n l l i s t . u n i o . v o y . v o l . X L I I p . 4 1 0 .

  6 ) L e t o u r n e a u L ' E v o l a t i o n d e l a p r o p r i d t é p a g .

  5 8 6 9 7 1 - 8 8 L o -

  v e l e y e L a p r o p r i d t é e t s e a f o r m e s p r i m i t i v e s 5 e d i t . , v e 7 i D a c a a n a s c r i i t o r

  i t a l i a n , c a r e d i t } t i r i d e s t n l d e l i m u r i t e a s n p r a p r o p r i e t a t i i v e c h i l o r p o -

  p o a r e ,

  7 ) B i b i l i a , m a i v e z i G a n e s a X X I I I v . 1 3 . n e s p l i n e : p r o p r i e t a t e f a m i -

  T r i b a r i l e s a n t o r g a n i z a t e d r i p & l e g i t u r i d e s i n g e .

  L e t o u r n e a n c a p S l a v i p a g . 3 8 3 . S t r a b o n o p e r i l e s a l e G e o g r a f i a v o l . V I .

  6 )

  B a l a ,

  8 )

  p i

  h

  .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  11/155

  1 3

  b o i n i c d , i n c u r s i u n i , n e s i g u r a n t d , c a r i t o c m a i i m p i e d i c k d e z v o l -

  t a r e a p r o p r i e l a t i i i n d i v i d u a l e . P r o p r i e t a r u l i n d i v i d u a l n u p o a t e

  s i n g u r s d - a i a p e r e p r o p r i e t a t e a , a p o i s t a t u l D a c o - G e t n u a j u n -

  s e s e l a c u l t u r a

  i i n ä l t i m e a s t a t u l u i R o m a n .

  O v i d i u e x i l a t l a T o m i c u n o a t e a s t a r e a p o p o r u l u i i n m i j l o c u l

  c d r u i a t r a i t a i d e s c r i e i n E p i s t o l e l e s a l e f o l u l

  v i e t i p o p o -

  r u l u i 1 ) .

  G a s i m a u t o r i c a r i n e s p u n c a A r r h i a n 2

  a r a t d a r -

  m a t a M a c e d o n e a n a , a g a s i t d i n c o a c e d e D u n ä r e o g o a r e i n -

  t i n s e a c o p e r i t e c u g r â n e a * , d e i n a l t i n c a t s ' a p u t u t a s c u n d e

  i n a i n t e a i n a m i c u l u i " . L a c u r t e p r i n t r e d e m n i t a r i e r a a i u n i i ,

  c a r i i n g r i j a d e s o a r t a a g r i c u l t u r i 3 ) . R o l u l a c e s t o r c u v i n t e n u

  s ' a r

  p r i c e p e , d a c ä p r o p r i e t a t e a p r i v a t a d d d e a l o c l a a p r o p r i a -

  t i u n e a p e r s o n a l d .

  A v â n d i n v e d e r e i

  s t a r e a g e o g r a f i c a , a s i t u a t i t a n G e t o -

  c u t e r e n u r i l e b o g a t e , v t t i i m A n o a s e , a c d r e i p o p u l a t i i e

  i m p i n s 6 s p r e c u l t i v a r e a s o l u l u i , n u c r e d c A a c e s t p o p o r s d f i

  a v u t p r o p . i n d i v i d u a l d , c i p r o p r i e t a t e c o l e c t i v d , a i n u s c h i m b i l -

  t o a r e p e f i e c a r e a n , a i i m p a r t i t a d u p a t r e b u i n t e l e l o c u l u i :

  p a a u n e , a r a t

  a i a l t e l o c u r i d e s t i n a t e p e n t r u r e p a i r s , a f a r d d e

  l u c u l d e c a s a , c a r e e r a p r o p r i e t a t e i n d i v i d u a i ã . D a c a o b s e r v d m

  c u a t e n t i e v e r s u r i l e l u i H o r a t i u , i c i t i m d i n l u c r a r i i s t o r i c e ,

  s t a r e a p o l i t i c i i - e c o n o m i c a - a g r a r a , d i n t i m p u l l u i A u g u s t , p o a t e

  s à f i s c r i s a c e s t e v e r s u r i c u s c o p s d , l a u d e , e p o c a d e r e f o r m a a D i -

  v u l u i " c a r e i l i n d l t a s e l a o n o r u r i , a i m a i a l e s , e l A u g u s t v o i a

  s a a d u c l a i l e g i a g r a r e c u c a r e

  a d , a s i g u r e v i a t a a g r a r d , d u p . &

  c u m M e u s e c u l e g i l e I u l i a v i c e s i m a r i a , I u l i a d e f u n d o d o t a l i ,

  l u l i a d e a d u l t e r i i s . L e x l u l i a d e m a r i t a n d i s o r i d i n i b u s 4 ) .

  D u p d c e - a m a r a t a t f e l u l p r o p r i e t a t i , s

  n e I n t r a d m , c a r e 6

  c u m e r a m o d u l d e a d o b A n d i p r o p r i e t a t e a , a t f i t c e a r n o b i l i a r d ,

  c a t a i c e a m o b i l i a r a

  P r o p r i e t a t e a c o l e c t i v ä i m o b i l i a r d , e r a s t d p h n i t à , d e f a m i l i i l e c a r i

  9 O v i d i n s e p i s t o l a s a c a r e B r u t u s C a r t e a 1 . V e r s . 7 9 r i n q u e l o c u m

  S c y t h i c o V a c u m m u t a b o r a b a r c u i " : H o s t a s a d e s t , d e x t r a l a e v a q u e a .

  p a r t e t i m e n d u e E p i s t o l a I I I v e r . 5 7 . A d R n f i n n s .

  C f i t r e S e v e r c a r t e a V I I I .

  2 ) A r r h i a n E x p e d i t . A l e x a n d . 1 - 2 c e r c e t e a z i e x p e d i t i a l u i

  A l e x . I n

  c o n t r a S c i t i l o r .

  ' ) S u i d a s H i s t . , l a l e x i m o n u l B t u r e p r o d u c e C n v i n t B o a r r i a c g , , o f r a z a .

  d i n I n c r . l e i C r i t o n 5 I s c c m v c o y p o w - n o u s a c p s 6 p t o T a w T o y a s e a . \ T t h v C O Y I l a p c

  B a c a t c c T o t g a e g p c p a m w r i y a w s p . c p v c o v .

  4 ) G h . M a y n c . V o l . I p . 2 7 4

  7 5 . 1 . G . H e i n e e c i e s . C o m m e n t a r i e s a d

  l e g e m . l e l i a m e t P a p i a m P o p p a e a m . L e i p z i g 1 8 7 8 . S e a t - m i l l s v i t a e O c -

  t a v e 3 4 . G . D i n i e l o p u l v o l . I p . 1 1 , d e s p r e l e g a t e . G a l e s 1 1 7 8 U l p i a n

  X I - 2 1 F r . 6 p . 4 , D . d e j u r e p a t r o n a t u s . V e z i i n M a y n z . i n n o t e l e d e

  l a p a g . 2 7 6 n o t e 5

  1 3 i n d i c a t e i s v o r e

  i d i f e r e n t a f a c u t 6 . , l e x I u l i a

  P a p i a P a p p a c a . G a i e s 1 - 1 4 5 . U l p i a n X V I - 2 .

  D a n i e l ,

  s i

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  12/155

  1 4

  f o r m a u t r i b u l D a c i c , m u l t e c l a n u r i f o r m a t e d i n m i c i g r u p e c o n s a n -

  g u i n e , s e p o a t e c a n u m A r u l l o r s d f i e i n t r e c i n c i z e c i B a n m a i

  m u l t e . P A r n i n t a l t r i b u l u i s a u m a i b i n e z i s a l c o l e c t i v i t A t i f a -

  m i l i a l e , t r e c e a p r i n t o a t e

  f i l i e r i l e c o l e c t i v i t a t i , f a l l

  s i t s e d i -

  v i d á

  m e m b r i e i , c o n d i t i a p d m a n t u l u i a t a r n a d e a c e i a a

  f a m i l i e i , c u m s p u n e L e t o u r n e a u x . L a t e r r e e s t u n h o m m e

  q u i n e m e u r t p a s ' I ) . P d m i n t u l e r a s u b c o n t r o l u l c o m u n i t A t i , e a

  I i a r a

  i p r o d u s u l i l i m p A r t e a I n t r o m e m b r i f a m i l i e i . P r i n s u c -

  c e s i u n e , n u s e p u t e a t r a n s m i t e , n i m i c d i n a c e a s t d p r o p r i e t a t e

  i m o b i l i a r d - f a m i l i a r d .

  a ) P r o p r i e t a t e a m o b i l i a r A . C u n o l t i n t e e x a c t e n u a v e m , c c e a c c

  s p u n e m a c i , d e d u c e m d i n f e l u l d e t r a i u a l D a e i l o r . I n a f a r d d e

  n l o ( l u l p r i m i t i v o c u p a t i a " c a r e s e a p l i c a q i l a i m o b i l e . c a t s i

  l a m o b i l e , c u n o s c u t d . s u b f o r m a a q u i s i t i u n e a f r u c t e l o r n a t u r a l e ,

  a s u p r a c a r o m a v e a u d r e p t u l f i e c a r o

  I n m o d i n d i v i d u a l , d a r

  a c e s t m o d p u s e a p l i c u a s u p r a f r u c t e l o r s e m A n a t e . S u c c e s i u -

  n e a a v e r i m o b i l i a r e , c a r i s e t r a n s m i t e a c o m u n i t a t i f a m i l i a r e ,

  p A r t i n d u - s e d a p & m e m b r i e i I n p A r t i e g a l e .

  C a t p r i v e 0 e c e a i m o b i l i a r d p r e s u p u n e m s i n g u r d i p o t e z d ,

  f i i e d a c o m u n i t a t i i , d a e d v r ' u n m e m b r u m u r e a , p a r t e a a s i g -

  n a t i t s p r e c u l t u r d , n u s e t r a n s m i t e a d e s c e n d e n t i l o r l u i , c o d e -

  v e n e a v a c a n t d § i m d r e a p A r t i l e c o m u n i t a t i i . D a r s e v e d e c d l a

  u n i l e p o p o a r e c o n t i m p o r a n e c u

  e i , p a r t e a b a r b ä t e a s c d 2 )

  e r a

  a c e i a c a r e l u a a v e r e a i m o b i l i a r d i a r f e t e l e n e s p u n e H e r o d o t

  e r a u o b l i g a t e s ä i n g r i j e a s c d p e p A r i n t i i l o r .

  N u t r i r e F u e n t e s n o n t e n e n t u r f l u , n i s i u l t r o i d f a c i a n t

  f i l i a e v e r o , e t i a m i n o l i n t , l e g e t e n e n t u r 3 .

  b ) S c h i m b u l q i v a n z a r e a . E x i s t e n t a a s u p r a a c e s t o r m o d u r i d e

  t r a n s m i t e r e a p r o p r i e t A t i i a v e m d e s t u l e d o v e z i : m o n e z i T r a c i c e

  m a c e d o n e n e , e g i p t e n e , c a r i t o a t e n e a r a t d r e l a t i u n i l e c o m e r -

  c i a l e a l e D a c i l o r c u W i l e d o m a i s u p , a l e

  c d r o r m o n e z i a u n t

  g d s i t e p r i n D a c i a " . V a n z a r e a i n v i a t a

  G e t o - D a c i c d , i n l o c u i s e

  t r o c u l p r i m i t i v , s d p d t u r i l e f A c u t e p e t e r i t o r i u l t A r e i n o a s t r e ,

  n e - a u d e s c o p e r i t t e t r a c h e m e d e a r g i n t d i n T h a s o s , c u a v e r s u l

  i m p o d o b i t c u c a p u l d e l e n § i i n s c r i p t i u n i 4 ) .

  H P A K A E O E r E O T H P O Z O P A K Q N

  c ) P e l a n g d a c e s t e c l o u d f e l u r i a m i n t i t e , m a i p u t e m s p u n e

  1 ) L e t o u r n e a n ' L ' e l v o l u t i o n d e l a p r o p r i d t d , p .

  3 7 0 . V e z i S . M a i n e

  I n s t u t i o n s p r i m i t i v e s p . 1 3 4 . - 1 3 5 .

  L e t o n r n e a u , W a k e E v o l u t i o n o f . M o r a l i t y I I p . 1 2 8 , v e z i S n m e r - M a i n .

  3 ) H e r o d o t c a r t . I I , c a p 3 5 v e r s 3 9 .

  4 ) G . G . T o c i l e s c u , D a c i a i n a i n t e d e R o m a n i p . 8 5 4 . P e m o s i a P o p e s t i

  s ' a g A s i t 2 0 t e t r a d r a c h e m e .

  i n t r e

  3 )

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  13/155

  1 5

  q i d e s p r e d o n a t i u n e a c a r e e r a a l

  t r e i l e a m o d d e d o b i n d i r e a

  p r o p r i e t h t i i . A m a n u n t e l i p s e s c , d a r f e l u l d o b a n d i r i i e x i s t & i n

  c h i p n a t u r a l p r e t u t i n d e n i u n d e e x i s t & i d e i a d e p r o p r i e t a t e c i

  s e n t i m e n t u l d e a f e c t i u n e , c r e d c a q i l a D a c i d i n p r a z i i l e f a c u t e

  i n j a f u r i , I n d r e a p t a D u n a r i i s a r i d i n d a r u r i m a n u a l e f a c u t e

  i n t r e e i , p r o p r i e t a t e a p r i v a t a m o b i l i a r a e r a s u c c e p t i b i l a d e p r o -

  p r i e t a t e i u d i v i d u l d .

  D i s p a r i t i a

  p o p o r u l u i

  D a c i c d a t o r i t ä I m p e r a t o r u l u i R o m a n ,

  T r a i a n , c a r e s p a l a s e r m i n e a s u f e r i t a d e f a l n i c u l p o p o r d o m -

  n i t o r p e s t e t o a t a l u m e a c u n o s c u t h a t u n c i , d u s e c u s i n e q i d i s -

  p a r i t i a t a t u r o r o b i c e i u r i l o r i s t o r i c o - j u r i d i c e , d a r t o t m i t r e b u e

  s a v e d e m d a c h s u b n o i a n u l d e o b i c e i u r i s l a v e s i l e g i u i r i

  h i -

  z a n t i n e t r a d u s e p e l i m b a v e c h e r o m â n e a s c a s i p r i n t r e m a z i s a

  l e g e a v e c h e « o b i c e i u l p a r n A n t u l u i » n u s e a s c u n d e c i t e o r e -

  m i n i s c e n t a j u r i d i c a , a p o p o r u l u i c a r e d i n a m e s t e c u l c i r o m a -

  n i z a r e a 0 , 4 6 s c a p a t e d e s a b i a i n v i n g a t o a r e r o m a n & c a r e n e - a

  d a t c u r a j i u l , i n d r a s n e a l a u n i t & c u m o c t e n i r e a s t r a m m e a s c a , n u

  s e g a s e s c § i

  n o r m e j u r i d i c e c a r i n u s u n t n i c i R o m a n o , n i c i

  S l a v e , n i c i b i z a n t i n e " d a r s ' a r p u t e a A . f i e r a m a s i t e T r a c i c e ,

  t r a n s m i s o c o l o n i c t i l o r p r i n

  D a c i i l i b e r i r o m a n i z a t i m a i a p o i ,

  s a u p r i n D a c i , r o m a n i z a t i .

  U .

  E v o l u t i a p r o p r i e t a t i i d e l a c u c e r i r e a D a c i e i

  p a n ä l a i n f i i n t a r e a d o m n i e i .

  D u p l c e a m v a z u t s t a r e a p r o p r i e t a t i i p o p o a r e l o r , c a r i i n a i n t e

  d e p o p o r u l R o m a n a l o c u i t a c e a s t a , t a r * a c u m s a t r e e i n r e -

  v i s t a q i s a m a o c u p d e s p r e f a s e l e p o p o r u l u i r o m a n . P u p a t r a -

  d i t i e , s c r i e r i , m a r t u r i i l e i s t o r i c i l o r , c a r i s ' a u o c u p a t i n m o d

  m i n u t i o s c u s o a r t a p o p o r u l u i r o m a n , v e d e m e a t o a t e n e d a u

  § t i r i c a s u n t e m d e s c e n d e n t i R o m a r k i l o r , d e a c e i m i f a m i l i e c u

  p o p o a r e l e c a r i a l t ä d a t a a u f o r m a t i m e n s u l p o p o r u l r o m a n .

  F a s e l e p r i n c a r e a t r e c u t , r á s b o a i e l e p u r t a t e d e R o m a n i i n c o n -

  t r a D a c i l o r n u n e i n t e r e s e a z a , a c e s t e a t i n d e d o m e n i u l i s t o r i e i

  q i r a m a n I n s e a m a i s t o r i c i l o r , s a n e d e a m a r t u r i s i r i p r e c i s e .

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  14/155

  N o i v o m t r e c e i n s c u r t a c e s t e a p u n f i n d u l e i n l e g - R u a c n s o a r t a

  p r o p r i e t 4 i i

  s i e v o l u t i a e i f o n c i a r a . P e l a

  s f a r s i t u l r e p u b l i c i i ,

  R o m a n i i p u r t a r ä s b o a i e c u p o p o a r e l e I l i r o - T r a c d i n P e n i n s u l a

  B a l c a n i c a " , i n c a r e e s i r i a i n v i n g a t o r i , t r a n s f o r m a n d I l i r i c u m s i

  o p a r t e d i n M a c e d o n i a i n p r o v i n c i e R o m a * a s t f e l c a p e r i c o l u l

  R o m a n a m e n i n t a s i p e f r a t i i

  T a c i l o r d e l a n o r d u l D u n a r i i ,

  c u n o s c u t i c u n u m i r e a d e G e t o - D a c i " .

  N e a m u r i f o r m a t e d i n t r i b u r i t r a i n d d e o s e b i t e u n e l e d e a l l e l e ,

  p a n a c h i l d s u b s u p r e m a t i a r e g e l u i B o e r e b i s t a , c a r e o r g a n i z a

  p o p o r u l D a c i c , i n c e p u s a f a c t i n c u r s i u n i i n d r e a p t a D u n t r i i l a

  p o p o a r e l e d e a c e l a s i n e a m , s u p u s e d e R o m a n i . M a i d e s e n a v r t -

  i i r i s e f a c e a u s u b u n a l t r e g e d a c i c D e c e b a l " d e s p r e c a r e i a t r t

  c e n e s p u n e D i o C a s i u s l ) : A j u t a t d e t r a n s f u g a r i r o m a n i , o r g a -

  n i z a a r m a t a s i i n a n u l 8 6 n a v a l i i n M o e s i a t a r a s t a p a n i t h

  d e R o m a n i . I n a n u l 9 1 d u p a i n f r a n g e r e a s u f e r i t a D e c e b a l i n -

  c h e e p a c e e n R o m a n i i , i n t r a n d i n r e p o r t d e c l i e n t e l ä c u i m -

  p e r i u l R o m a n , a d i c r t p r i m e a s u b s i d i i , p e n t r u t r u p e l e a j u t o a r e 2 ) .

  C u v e n i r e a i m p a r a t u l u i T r a j a n s o a r t a a r m e l o r i n t r e R o m a n i

  s i D a c i s e s c h i m b a , r a s b o i u l p o r n i t d e T r a j a n i n c o n t r a D a c i -

  l o r f u d e e x t e r m i n a r e , c u a n u l 1 0 6 a d u s e o n o u a . p r o v i n c i e ,

  s u p u s a , o a l i p i l a p r o v i n c i i l e i m p e r i a l e g u v e r n a t a d e l e g a t i

  a u g u s t i p r i m a n t u l i s i s c h i m b ä d e s t i n a t i a d i n p o s e s i u n e a l o -

  c u i t o r i l o r s i a s t a t u l u i , a c o r n t r e c u i n s t a p a n i r e a i m p e r i u l u i

  r o m a n . M a i n z 3 ) l e d o r n a i n e d e s t e r r e s d t a i t t o u j o u r s r e s e r v e

  a l ' E t a t : l e s p a r t i c u l i e r s e t a i e n t c e n s e e s

  n ' e n a v o i r q u e

  l a

  p o s s e s s i o n

  e t l ' u s a g e . I n

  D a c i a p r o p r i e t a t e a l o c u i t o r i l o r n u

  a

  f o s t r e s p e c t a t f i ,

  s ' a r

  p u t e i t

  a d m i t e

  s i n g u r u l p u n c t i n -

  t e l i g i b i l , C a p a n t u n d e s ' a

  i n t i n s

  c u c e r i r e a r o m a n t t o t u l

  a f o a t a l s t a t u l u i r o m a n , d a r i n

  p a r t i l e u n d e a r m a t a , s i

  p c u n d e g r u p u r i l e d o D a c i s ' a u r e f u g i a t , a c o l o n u s ' a i n t i n s

  d o m i n a t i a r o m a n g , p o p o r u l D a c i c s i - a p a s t r a t p r o p r i e t a t e a ,

  o b i c e i u r i l e , p a p a c h i l d a m e s t e c a t i c u R o m a n i i s a u d e s n a t i o n a -

  l i z a t . P o p o a r e l e D a c i c e , c a r i a u v i e t u i t m a i d e p a r t e , s e b u c u r a u

  d e p o s e s i a p a m â n t u l u i , p l a t i n d v e c t i g a l , s a u i l c u m p a r a , d e v e -

  n i n d a g r i p r i v a t i " , i n m u l t e 1 3 6 1 . 0

  v e c h i i

  l o c u i t o r i r a m *

  2 ) D i a C a s i n g P r i c e p u t i n c u n o s t i n t a r a s b o i n l u i Q i d i b a c i u i n m a n u i r e a

  h i , i n t e l e g a n d e a n d t r e b n e s a l o v e a s e a s i e i n d s a s e r e t r a g a , m e s t e r i n

  p u n e r e a c u r s e l o r s i i u t e l a f a p t . s t i u t o r d e a s e f o l o s i d e i n v i n g e r e c a t

  s i a i n d r e p t a i n f r a n g e r e a s u f e r i t a , e l d e v e n i p e n t r a m u l t t i m p u n a d v e r -

  s a r p r i m e j d i o s a l p o p o r t a l u i R o j a a a n .

  2 ) I n m a n u a l e l e d e s c o a l a , v o r b i n d d e s p r e f a p t e l e i n d i c a t e , i s i o r i c i , n e

  s p u n , e t ' R o m a n i i p l a t e a u t r i b u t , a c e s t s u b s i d i u m , n n e r a d e c a t n n a j u -

  t o r p e n t r u a r m a t a e n c a r e v e n e a i n a j n t o r i n t i m p d e r a s b o i u r o m a n i l o r .

  2 ) M a i n z . V . I , p . 2 0 8 l e d o m a i n e d e s t e r r e s ( g a i t t o n j o u r s r e s e r v e

  a l ' E t a t : G a i n s 2

  7 .

  1 6

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  15/155

  1 7

  i i p A s t r a r a l i m b a l o r n a t i o n a l k u n t e x t d i n A r r i a n , v o r b i n d

  d e s c h i m b r t r i l e i n t r o d u s e i n c a v a l e r i e , i n a l d o i l e a s e c o l , d e c 5 . -

  t r e A d r i a n n e s p u n e , c a . ' a p ä s t r a t p e n t r u c a v a l e r i a g i t i c 5 , s t r i -

  g a t e l e l o r n a t i o n a l e 1 ) " .

  E u t r o p i u s 2 ) s i d u p 5 , e l a l t i i s t o r i c i , i n t e r p e l â n d g r e q i t t e x t u l ,

  n e s p u n c 5 t o t i c i i a u p i e r i t s i d i i n l o c u l l o r v e n i r g c o l o n i

  d i n t o a t e p a r t i l e i m p e r i u l u i , p ä r e r e a a c e a s t a e s t e c o n t r a z i a t o a r e ,

  c a d s e q t i a c g c o l o n i s a r e a a f o s t L e n a n u m a i i n T r a n s i l v a n i a

  v e s t i c d , O l t e n i a , B a n a t , r e s t u l t a ' r e i

  i s i p a s t r ä p o p u l a t i a c u

  p r o p r i e t a t e a e i . T e r i t o r i u D a c i e i f u p r e f r t c u t i n d o m e -

  n i u m e m i n e n s " a l I m p A r a t u l u i , n u s e b u e n a d e f o v o a r e a

  , . d o m i n u m e x j u r e Q u i r i t i u m " s i e r a s u p u s i m p o s i t u l u i f o n c i a r ,

  p r o v i n c i a C a e s a r i s " a n u a l n u m i t v e c t i g a l c a r i e r a o c o n t r i -

  b u t i e p u b l i c k a c e s t a s e p l i t t e a f i e i n b a n i s t i p e n d i a r i u m v e r -

  t i g a l s t i p e n d i a r i u m " f i e i n n a t u r l d i n a z e c e a p a r t e a " 3 ) . P e

  I â n g ä a c e a s t a s e m a i p u n e a s i i m p o s i t p e r s o n a l a s u p r a l o c u -

  i t o r i l o r i n l o c u l D a c i l o r , u n i i d i s p ä r u t i i n r a ' z b o i , a l t i f A c u t i

  s c l a v i , a l t i f u g i t i , F r ö h n e r 4 ) . T r a y a n a a d u s c o l o n i s t i d i n i n -

  t r e g u l o r b i s t e r a r u m " , c u n o s c u t p e v r e m e a a c e i a , d a r p a r t e a

  c e a m a i h o t a r a o a r e a f o s t d i n I l i r i c u m , t o a t e i n s c r i p t i i l e g a -

  s i t e n e d a u 1 5 . m u r i r i s i d o v e z i a r A t a n d u - n e l o c u l , c u l t u l p o p o -

  r u l u i a d u s , n u m i r i l e t o p o g r a f i c e s u n t i a r 4 i d o v e z i d a r e . D i n

  a c e s t n o u p o p o r , a m e s t e c a t c u v e c h i D a c i s ' a n 5 . s c u t p o p o r u l

  r o m â n e s c . P r o v i n c i a d i n p u n c t d e v e d e r e a d m i n i s t r a t i v f u o r -

  g a n i z a t á l a f e l c u

  c e l e l a l t e p r o v i n c i i i n f i i n t â n d o r a r , u n i l e

  a l t e l e c o l o n i i , a s t t e l S a r m i z e g e t u z a , P a t a v i s s a , A q u a l

  s u n t c o l o n i i , a l t e l e T i b i s c u m , P o v o l i s s u m , R o m u l a m u n i c i p i i ,

  A p a l u m e a r k a t s i

  c a m u n c i p i a s i c a c o l o n i e . L o c u i t o r i f u

  a s e z a t i i n

  a c e a s t 6 t a t * c e l o r p l u g a r i l i s e d e t e p 5 I n â n t , s ä - 1

  a r e

  s i d i n c a r e t r e b u e a s à d e a a z e c e a p a r t e , s a t e l e p u r t a u

  n u m i r e a d e p a g u s . A c o r d a r e a c e t a t e n i i d e c a r e C a r a c a l a , t o t i

  l o c u i t o r i p r o v i n c i i l o r d e v i n i c e t a t e n i , p a m â n t u l c a r e p 5 , 1 1 1 l a

  a c o r d a r e c e a t e n i n u s e p u t e o , t r a n s m i t e d u p i l d r e p t u l r o m a n

  e a p A t a s i p r o v i n c i i l e d r e p t u l j u s i t a l i c u m " d r e p t u l d e a t r a n s -

  m i t e p r i n

  v a n z a r i , p A n i â n t u l c a q i c u m a r f i f a c u t p a r t e d i n

  I t a l i a .

  P r o p r i e t a t e a i n D a c i a s e m a i t r a n s f o r m a s i s u b i n f l u e n t a

  1 ) A r r i a n , T a c t . 4 4 . .

  .

  .

  l i s k c i x o 8 ; p l y ' C M G K a t o % t x x s g a i v , r o s i x o %

  r o v

  T i t a t c .

  E n t r o p i n s V I I I 6 . T r a y a n n s v i c t a D a c i a e x t o t o o r b e r o m a n o i n f i n i t a s

  c o c o p i a s h o m i r n e r n t r a n s t u l e r a t , a d a g r e e e t i n b e s c o l e n d a s .

  3 ) C i e . i n V e r r e m I F , 3 , 6 , 8 . 1 1 a g r i d e c a m a n i " . I I I , 5 , 8 J J r n m e n -

  t r i m d e c u m a n u m " A d . A l i c n m 1 . 1 7 a d O n i n t u r n f r a t r e m I .

  1 g i 1 0 .

  4 ) F r O b n e r l a c o l o n n e T r a y a n , c f t

  g i I n c A r c a n b a g a j e l e q i p l e c a n i n

  a l t e p i r t i , t a b l a 1 0 .

  m u n i c i p i ,

  s o

  5 )

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  16/155

  1 8

  a l t o r f a c t o r i a s a : s o l d a t i i c a H s e r v e a , u u n n u m a r d e a n i , d u p a

  l i b e r a r e l i s e d a u n l o c n u m i t a g i i i h m i t a n e i " i a r a l t o r a

  l i s e

  d e s e m n a l o c u l u n c l e a . s t e a s i s à a p e r e c a s t r e l e f o r m a t e l a

  m a r g i n e a O H , p a r n a n t u l l i s e d a i n c o m u n s a l a r e , s a l m u n -

  c e a s e * f e l u l a c e s t u i a e r a n e d i v i s a t , i l m u n c e a I n c o m u n i m p a r -

  t i n d r o a d e l e c a p a t a t e , i n t r e p o s e s o r i c o d e v ä l m a s i . m o s t e n i n d u - 1

  s u c c e s o r i l o r i n c o m u n a s a n e d o v e d e s t e m a i t a r z i u a p a r a t o r i

  c a s t e l e l o r i n a i n t e s i d u p . v e n i r e a U n g u r i l o r d e s c e d e n t i v e t e r a -

  n i l o r . L o c u i t o r i c h r o r a s i U n g u r i i l e - a l á s a t i n s t a p a n i r e a p a -

  m a n t u l c u c o n d i t i u n e s a a p e r e g r a n i t e l e U n g a r i e i .

  M . A u r e l i a n , v á z a n d c a e s t e i m p o s i b i l s ä a p e r e h o t ä r a r i l e

  i m p e r i u l u i , s e h o t a r i s a r e t r a q & l e g i u n i l e r o m a n e , c a r e p a z i a u

  D a c i a . D i s p u s e c a g u v e r n a t o r i , f u n c t i o n a r i , s o l d a t i s a t r e a d . I n

  d r e a p t a D u n a r i i p e c a H i i i n s o t i s i p o p u l a t i e b o g a t a i n S e r b i a

  d e a z i , u n d e i n f i i n t a o n o u l D a c i e 1 ) L o c u i t o r i i s ä r a c i p o s e s o r i i

  p a m a n t u r i l o r s a , s e f i r e t r a s e g r e u d e a d m i s ? C u g r e u s e d e s -

  p a r t e o m u l d e l o c u l u n d e a c r e s c u t .

  A i c i I n D a c i a a r a m a s c e a m a i m a r e p a r t e d i n p o p u l a t i e ,

  c a u t a n d s c a p a r e a i n p a r t i l e a d a p o s t i t e a l e m u n t i l o r , u n d e n u

  p a t r u n d e a h o l d e l e b a r b a r e . G r e u p u t e m s a c u n o a s t e m v i a t a c o -

  l o n i s t i l o r i n m u n t i , i s v o a r e s c r i s e n u a v e m , n i c i t r a d i t i e i s -

  t o r i c a . O r g a n i s a t i a s o c i a l a - p o l i t i c a - e c o n o m i c a d a c a a m i n c e r c a

  s a a d m i t e m c h a f o s t p a n & l a c e g r a d , n u p u t e m s p u n e , d a r

  p u t e m z i c e n u m a i a t a t o c o n t i n u a r e a v i e t i i s o c i a l e m o s t e n i t e .

  C o m u n i s m u l s a - 1 f i p a s t r a t d e l a R o m a n i a r f i g r e u d e a d m i s ,

  c a n d p o p o r u l R o m a n e s i s e d i n f a z e : p o p o a r e l e e a p r o p r i e t a t e

  c o m u n i s t a , a v e a u p r o p r i e t a t e a i n d i v i d u a l & s i c i v i l i s a t i a a j u n s e s e

  l a u n a p o g e u i n a i n t a t . I n a c e s t e l o c u r i d e r e f u g i u c o l o n i s t i a u

  p a s t r a t a s e z a r i l e c a s n i c e , a g r i c u l t u r a s i s e i n d e l e t n i c e a n s i e n

  p a s t o r i a . A l t i t u d i n i l e m u n t i l o r p a s t r e a z a u r m e d e a g r i c u l t u r a ,

  m u l t e n u m i r i d e v i l i s u n t p a s t r a t e d i n t i m p u r i l e c e l e m a i v e c h i ,

  c u m s i e l e p a s t r e a z a n u m i r e a m u l t o r f r u n t a s i . P a m â n t u l c u m

  e r a i m p a r t i t n u s t i m , s a f i f o s t c o m u n i s m u l , p r o p r i e t a t e a f a -

  m i l i a r * s a u p e r s o n a l * *

  F e l u l p r o p r i e t a t i i i n D a c i a f u o r g a n i z a t d u p a t i p u l p r o p r i e -

  t a t e i R o m a n e , s ' a p a s t r a t a s t - f e l p a n a c a n d c a u z e e x t e r i o a r e

  t r a n s f o r m a s i

  s o a r t a

  l o c u i t o r i l o r s i a p a m â n t u l u i d e u n d e

  c u n o s c u t h s u b D a c i a f e l i x " c a z u p r a d a p o p o a r e l o r A s i a t i c e

  n a v a l i t o a r e . B a r d u l d e l a M i r c e s t i , n e d e s c r i e i n c u l o H v i i

  s o a r t a p o p o r u l u i R o m a n i n S e n t i n e l a R o m a n a " .

  9 D r . h u l i u s J u n g R o e m e r u n d R o m a n e n . . . L a n d u n d L e u t e p . 1 5 0 - 7 4

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  17/155

  1 9

  S e n t i n e l & p r i v e g h e a z i

  N o r n l c r u n t I n a i n t e a z ä ,

  S e n t i n e l & t e a r a t i ,

  N o r u l c r u s t s e s p a r g e :

  I a t & o r d e l e a v a n e ,

  l a t & l i m b e l e d u q m a n e

  D e G e p i z i q i d e B a l g a r i

  D e L o m b a r z i

  i d e A v a r i

  V i n H u n i i y i n

  i G o t i

  V i n p o t o p , p o t o p c u t o t i .

  V . A l e x a n d r i .

  D i n a c e s t e v e r s u r i , s e v e d e l a m u r i t c e a t r e b u i t s

  s u f e r e

  p o p u l a t i a R o m a n a r a m a s ä i n D a c i a . A u v e n i t G o t i i , p e c a r i

  n u s e v e d e a - i f i d a t R o m â n i i u i t a r i i , n ; c i O r a i n c u v i n t u l

  h o t , p r o b a b i l d e l a n u m e l e l o r . A l a n i , G e p i z i , A v a r i , H u n i , t o t i

  s ' a u i s b i t e a v a l u r i i n f u r i a t e a s u p r a R o m a n i e i , t o a t e p o p o a r e l e

  f u g i r a d i n a i n t e a a c e s t o r f i a r e ( l e o a m e n i , s i n g u r i R o m a n i i s t a i l d

  p e l o c 1 ) . A n u l 2 7 4 , e s t e p u n c t u l c a n d c o l o n i a i n c e p e a s e s p e -

  c i f i c a c a p o p o r d e o s e b i t , d e a t u n c i l i m b a , l e g i l e i e l e m e n t e l e

  s a l e i n c e p a s e d e s v o l t a , e a u n m o d a l s a u p r o p r i u , c o n f o r m

  n o i e i p a t r i , c o n f o r m i m p r e j u r a r i l o r e i t r e b u i n t e l o r , c o i s e i m -

  p u n e a . C o l o n i i r o m a n i i n c e p s a p l a m a d e a s e ä u n p o p o r n o u c u

  g r a i u l a p a r t e n u m i t p o p o r u l r o m a n , e i c u l i m b a s a p r o p r i e ,

  i m b a r o m a n e n s e a .

  I n t i m p u l s t a p a n i r i i A v a r i l o r , S l a v i i , p a r t e i m p i n e i d e A v a r i ,

  p a r t e a u v e n i t c u e i , i n a i n t a p a n a i n P a n o n i a e i p i n g , i n A l p i i ,

  a r i n m i a z a n o a p t e s ' a u a e e z a t i n C a r p a t i e i i n p a r t i l e c e n -

  t r a l e i a p u s e n e a l e

  D a c i e i , u n d o a u p a t r u n s p a n a i n c r e e r i i

  m u n t i l o r , c a r i d e a t u n c i a u p a s t r a t n u m i r i s l a v e .

  I n v a z i u n i l e i n d r e a p t a D u n a r i i i n c e p u p e t i m p u l d o m n i i l u i

  J u s t i n i a n 5 2 7 - 5 6 5 e i s e c o n t i n u a p a n a , p e t i m p u l l u i F o c a s

  e a n d t r e e D u n a r e a 2 ) . U n i t i c u B u l g a r i i f a c e a u d e s e i n c u r s i u n i i n

  d r e a p t a D u n a r i i . T o a t e s u n t d e s c r i s e i n c o l o r i v i i d e P r o c o p i u s .

  l o r d a n e s z i c e : V e n e t i i , A n t i i , S c l a v i i , b a n t u e s c p e n t r u p a c a t e l e

  T i o a s t r e i n t o a t e p a r t i l e i m p e r i u l u i r o m a n .

  t i r i d e s p r e o p o p u l a t i e r o m a n i c a l a n o r d u l D u n a r i i o g ä s i m

  i n c a r t e a a d o u a a m i r a c o l e l o r S f . D u m i t r u d e l a T e s a l o n i c , s e -

  c o i n ] . I X 3 ) .

  C r o n i c a r u l N e s t o r , s e c . X I I , a r a t a i n p a r t i l e c u c e r i t e d e U n -

  g u r i p e V l a c h i e i S l o v e n i e a v e c h i l o c u i t o r i . N o t a r u l r e g e l u i

  B e l a ,

  s e c . X I I , c u n o a l t e l o c u i t o r i U n g a r i i

  a f l a t i d e U n g u r i

  1 ) 1 s t . R o m f i n i d i n D a c i a T r a y a n i T . i c a p . I d e A . P a p i n I l a r i a n .

  2 ) I o r g a , I s t o r i a . B i z a n t i n & s c r i s & I n E n g l e z e s t e : D r . G . F . H e r t z b e r g .

  G e s c h i c h t e d e r B y z a n t i n i e r n n d d e s O s m a n i s c h e n R e i c h e s L a v i s s e - R a m -

  b a n d . I s t . U n i v e r s a l & V o l . I . I I I c a p . S l a v e s .

  3 ) C o n v o r b i r i L i t e r a r e " . 1 8 8 6 .

  i a t i

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  18/155

  2 0

  p e V l a h i i p e S l a v i , c e e a c e a r a t a c V l a c h i i s u n t i n n u m a r m a i

  m a r e . I a t a , c e z i c e c r o n i c a r i i : I n p a r t i l e c e n t r a l e q i m u n t o a s e , i n -

  t e n s i v c o l o n i s a t e q i r o m a n i s a t e s u b d o m i n a t i u n e a r o m a n a u n c l e

  r e s t u r i d i n v e c h e a n o m e n c l a t u r a t o p o g r a f i c a p u n e i n a f a r & d e

  i n d o i a l a s t a r u i n t a u n e i p a r t i d e p o p u l a t i u n e l a p a r a s i r e a p r o -

  v i n c i e i , u n d e f i i i

  s t e p e i n u s ' a u

  a § e z a t

  i u n d e n u m a i S l a v i i

  a u p a t r u n s , i

  e i s ' a u r o m a n i z a t , s e a r k & V l a c h i i . I n a c e s t e

  p a r t i s c u t i t e p r i n m u n t i p o t r i v i t e p e n t r u o v i a t a p a s t o r e a s c a ,

  p e l a n g a o a r e c a r e a g r i c u l t u r a , r e s t u r i l e p r o v i n c i a l i l o r s t r a b u n i

  D a c o - R n m a n i l o r a u g a s i t a d a p o s t . I ) .

  I n t i m p u l s t h p a n i r i i B u l g a r e s e

  f a c u i n c e p u t u r i d e o r g a -

  n i z a t i u n i p o l i t i c i m a i s t a t o r n i c e l a D a c o - R o m a n i . V o e v o d a t e l e ,

  O n e z a t e l e r o m â n e o t i , c o n s t a t a t e p e u r m k , i n r e g a t u l u n g a r s u n t

  i n s t i t u t i u n i p a s t r a t e d i n t i m p u l s t a p a n i r i i B u l g a r e ; s t h p a n i r e a

  a c e a s t a t r e b u e s ' o a d m i t e m c a s u p r e m a t i e a s u p r a u n o r m i c i

  V o e v o d a t e , c a r e a u e x i s t a t p r i n p a r t i l e m u n t o a s e § i i n r e g i u -

  n i l e m a i a p r o p i a t e d e c a m p i i , v a i l e a p e l o r

  i p r i n d e a l u r i b o g a t e

  i n p a d u r i .

  P o p u l a t i a e r a c o m p u s a d i n R o m a n i , v e c b i i l o c u i t o r i a i D a -

  c i e i o i d i n S l a v i c a r i a u d i s p a r u t i n u r r n a , i n t r e R o m a n i . U r -

  m e l e d e o r g a n i s a t i e n a t i o n a l a , a d i c K n e z e a s c a s ' a p a s t r a t p a n a

  i n s e c o l u l X V I c u a u t o n o m i e n a t i o n a l a q i c u d r e p t u r i p r o p r i u

  r o m a n e # i j u s v a l a c h i c u m .

  O r g a n i z a t i u n i l e p o l i t i c e , e c r n o r n i c e , j u r i d i c e , p e c a r e l e c o n s -

  t a t a m d i n t i m p u r i l e s t a p a n i r i b u l g a r e e i l a v e n i r e a U n g u r i l o r

  s u n t m a i v e c h i d e c a t a c e i a e p o c a e l e m e n t u l r o m a n d i n D a c i a ,

  c u d e s m e m b r a r e a e i

  d e i m p e r i u , a r a m a s s a , c o n t i n u e a t r a i

  c u o r g a n i z a t i e p r o p r i e d e c i s u b

  s t a p a n i r e s t r e i n a . A c e a s t a

  o r g a n i s a r e n u p u t e a s a t i e d e l a i n c e p u t d e c a t a c e e a , c a r e

  s e g ä s e a p a t r u n s ä i n v i a t a p o p o r u l u i , i n m o m e n t u l p r e f a c e r e i l u i

  u r m a t l a d e s m e m b r a r e a p r o v i n c i e i d e i m p e r i l P o s i b i l i t a t e a d e

  a f o r m a o n o u a o r g a n i z a t i e p u b l i c k e r e a i n l a t u r a t a c u d e g -

  y a r o i r e n u n u m a i d i n c a u z a s t a p a n i r i s t r e i n e

  c i ' n u r m a .

  s l a b i r e i d e e n e r g i e p r o p r i e a e l e m e n t u l u i i n d i g e n , d e p r i n s a t r A i

  s u b t u t e l a a t o t p u t e r n i c i e i i m p e r i u l u i .

  F o r m a t i i l e p o l i t i c o c l o p , c a d e r e a i m p e r i u l u i , n u s e d a t o r e 0 e

  e l e m e n t u l u i r o m a n , c i t o t d ' a u n a e l e m e n t u l n i b a r b a r , e l e m e n -

  t u l u i c u c e r i t o r . A s t - f e l p e r u i n e l e i m p e r i u l u i R o m a n d e a p u s ,

  a p a r s t a t e g e r m a n i c e c a r e r o m a n i z a n d u - s e d e v i n r o m a n i c e , t o t

  a c e l p r o c e s d e f o r m a t i e s ' a f o r m a t c i i n o r i e n t . E l e m e n t u l r o -

  m a n r a m a s i n D a c i a f a r a c o n d u c a t o r i , f a r l p r o t e c t i a m a m e i ,

  A n o n y m n s B e l a e r e g i s N o t a r i n s , n e s p u n e c

  U n g u r i i d i l s e s c p r i n -

  c i p a t e l a v e n i r e a l o r I n D a c i a , i n t r e a c e s t e d u c a t e e r a s i u n u l r o m â n e s c ,

  I n A r d e a l . ( A s e v e d e a p a r t e a V ) .

  § i

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  19/155

  2 1

  R o m a , n u a a v u t p u t e r e s à f o r m e z e u n s t a t p o l i t i c . F o r m a t i u n i l e

  p o l i t i c e s t i n t d a t o r i t e e l e m e n t e l o r n o i v e n i t e , c u a j u t o r u l c o l o -

  r r i q t i l o r , a r p , v e d e m s u b s t a . p a n i r e a b a r b a r a , s t a t e n o i f o r m a t e ,

  i n f i u n t r u s t a t e l o r v i a t a r o m a n a c o n t i n u a c u o r g a n i z a t i a s a

  p r o p r i e . C o n t i n u i t a t e a r o m a n a s ' a p e r p e t u a t m a i a l e s i n c o m u n a ,

  c . o n t i n u a r e J o s t e i o r g a n i z a t i u n i m u n i c i p a l e d i n i m p e r i u l r o -

  m a n 2 ) , c i r t e r i t o r i u l d i n p r e j u r , a v e a u n f e l d e a u t o n o m i e , c a r e

  l e d e d e a o s i t u a t i u n e a p r o a p e i n d e p e n d e n t a d e i m p e r i u , a v e a

  d r e p t u l

  a l e a g a m a g i s t r a t i a v e a u c o n s i l i u l s a u s f a t u l , s e

  a d r n i n i s t r a , s e g u v e r n a e l e s i n g u r e f a c a n d p a r t e d i n i m p e r i u ,

  d i f e r e a n u m a i i n t r u c a t l u a p a r t e l a s a r c i n i l e c o m u n e . I n c e t a n d

  s t a p a n i r e a r o m a n a o r g a n i z a t i a m u n c i p a l a s ' a c o n t i n u a t p e t o t

  t e r i t o r i u l , u n d e s e g a s e a o p o p u l a t i e r o m a n & d e p r i n s a c u o r g a n i -

  z a t i a

  s t a p a n i r i r o m a n e c u a c e e a o r g a n i z a t i e , c a r e s e v e d e l a

  s t a t e l e f o r m a t e d e b a r b a r i , p e r u i n e l e i m p e r i u l u i r o m a n , c o m u -

  n i t a t e a r o m a n & s e p r e s i n t a e a u n s t a t i n s t a t 2 ) .

  D e c e n ' a m a d m i t e a c e a s t a d e s v o l t a r e c i c o n t i n u a r e a e l e -

  m e n t u l u i r o m a n s u b f o r m a d e o r g a n i z a t i u n e m u n i c i p a l a a e l e -

  m e n t u l u i r o m a n s u b s t a p a n i r e a s t r a i n a ? C u v a n t u l r o m â n e s e

  c e t a t e - l a t - c i v i t a s , i t a l i - c i t t a f .

  c i t e ,

  n ' a d i s p ä r u t d i n l i m b a

  n o a s t r a , p r i n p a s t r a r e a d e n u m i r i ,

  c u n u a n t a

  l u i

  s ' a r

  c o n s i -

  d e r a , s i n g u r a t e o r i c a d m i s i b i l a a o r g a n i z a r i i n c e p u t u r i l o r o r -

  g a n i z a i u n e i

  n o a s t r e

  c e t a t e n e c t i

  r o m a n e p e

  l o c u l v e c b i u l

  r n u n i c i p i . I n a c e s t e p u n c t e f o r t i f i c a t e

  u n i l e d e l a n a t a l * a l -

  t e l e d e m a m a o m u l u i , c o m u n i t a t e a r o m a n a a c o n t i n u a t s a ' s i

  d u d , v i a t a , p e c a t p u t e a s u b s t a p a n i r e a b a r b a r a . P o v e s t i n d

  u n i i

  i s t o r i o g r a f i d e v o e v o d a t e , p e u r r n a a c e s t o r a c a a n t i -

  c h i t a t e m a i i n a i n t a t ä ,

  s e

  g a s e s c

  c n e z a t e l e , a c e s t e a e r a u e n

  t o t u l a l t - c e v a K n e z i i e r a u c e f i i

  r o m a n i l o r i n t e a n s a t s a u p e

  i n t e r i t o r i u m a i m i c c o m p u s d i n m a i m u l t e s a t e , n u m i t i d e

  r o m â n i j u z i s a u j a d e c i " . C u v a n t u l e l a t i n , p a s t r a r e a a c e s t u i c u -

  v a n t n e a r a t a , c a i n s t i t u t i a c a r e s e r e p r e z i n t a p r i n s e m n i f i c a r e

  e s t e d e o r i g i n & r o m a n a . P r i n u r m a r e j u z i i

  s a u j u d e c i i , d e

  u n d e d e r i v a . j u d e t u l n o s t r u , s e v e d e e l e r a u c a p i i , c o n d u c a t o r i i

  R o m a n i l o r i n t i m p u l s t a p a n i r i i b a r b a r e , i n a i n t e d e a a v e a

  u n s t a t p r o p r i u , i n t i m p u l s t a p a n i r i

  S l a v i l o r a p r i m i t d e n u -

  1 ) D i s c u t i e I n n a m i r e a d e m u n c i p i i C . N e g a l e s c u p . 8 9 A u l t i s G e l -

  l i u s i n N o c t i s A t t i c a e , X V L - 1 3 s p u n e u r m a t o a r e l e : m u n c i p e s a u n t r i v e s

  r o m a n i e x . m a n c i p i i s s i l o j u r e e t E n d s l e g i b u s u t e n t e s a c e a s t ä d i f i n i -

  t i e

  f i b u n a d a d . s ' a r a p l i c a p e r e g r i n i l o r S i o r a c i l o r p e r e g r i n e , d a r

  m u n c i p l e m a t c e t a t i c a r e a n a c e l e a c i d r e p t a r i c a c o l o n i i l e

  - d e a -

  c e a s t a p a r e r e e s t e D . P . N e g a l e s c a i n H i s t o i r e d a d r o i t e t d e s i n s t i t u t i o n s

  d e l a R o m a n i e : T o c i l e s c u E p i g r a f i e c a r s p r e d a t l a f a c u l t a t e a l i t e r s 1 9 0 6

  1 9 0 6 , M a i n z . v o l . I n o t 6 7 - 6 8 .

  2 ) N o d : 1 s t . U n i v e r s a l a C e s a r C a n t o ; v o l . I I I - I V L e v i s s e e t R o m b a n d .

  v o l I s i I L

  p i

  a r

 • 8/20/2019 Originea proprietăţei...Mototolescu

  20/155

  2 2

  m i r e d e c n e z i ( s l a v o n ) . C n e z a t e l e r o m â n e § t i , c a r e s e g a s e s e I n

  p a r t i l e s t a p a n i t e d e U n g n r i i n r e g a t u l U n g a r 0 m a i a l e s i n

  T r a n s i l v a n i a 0 B a n a t 1 ) c o r e s p u n d I n m o d s u r p r i n z a t o r e u m u -

  n i c i p i l e r o m a n e ;

  c n e z a t u l n u e r a a l t c e v a d e e a t n n m u n i c i p i u

  t r a n s f o r m a t m a l t d i n c e e a c e e r a m u n i c i p i u R o m a n , e r e a

  l i n s a t a v e z a t p e u n t e r i t o r i u n e l i m i t a t , c a r e a v e a o r g a n i 2 a t i a

  s a p r o p r i e , i n c a p e u u n j u d e i n s a r e i n a t c u c o n d u c e r e a a d m i -

  n i s t r a t i v a § i j u d e c a t o r e a s c a , p r t m a n t u l I I p a s t r a u i n c o m u n i t a t e .

  I n O l t e n i a , i n s t i t u t i u n e a c n e z a t e l o r e s t e c o n s t a t a t ä I n s e c o -

  l u l X I I I - l e a a v a n d I n f r u n t e a l o r u n b a n , n u m i t c a t e - o - d a t a v o e -

  v o d , p r o b a b i l u n § e f a l u n e i c o n f e d e r a t i u n i d e c n e z a t e , s u n t p r i -

  v i t e m a i m u l t d i n p u n c t d e v e d e r e a d m i n i s t r a t i v 0 r h s b o i n i c .

  P r i v i n d K n e z a t u l l a o r i g i n a , 0 u r m a n d § i r u l v i e t i l u i , p a n a .

  c a n d s t a t u l c u a u t o r i t a t e a l u i p u s e s t a p a n i r e

  a s u p r a t e r i t o -

  r i u l u i a s u p r a a d m i n i s t r a t i e i , j u d i e e § t i p u t e r e a K n e z u l u i d i s p a r u

  i n c e t u l , c u i n c e t u l d e u n d e a t o t p u t e r n i c i n s a t u l l u i , d e v i n e

  u n s i m p l u a d m i n i s t r a t o r , j u d e c h t o r .

  N a v a l i r e a T a t a r i l o r p o v e s t i t a i n c r o n i c a l u i R a s b i d s p u n e :

  c h p a r t e a a p u s a n a b a n a t u l B a s a r a b i l o r e r a s u b c o n d u c e r e a u n u i

  B a s a r a b - B a n , c a r e s e o p u s e T a t a r i l o r , d a r f u i n v i n s , p a r t e a r a -

  s a r i t e a n a e r a t a r a l u i N e g r u - V o d a ; l o c u i t o r i s u n t N e g r i - R o m a n i

  § i s u n t s u b c o n d u c a t o r i i l o r . N O 1 2 4 1 a c e s t e t a r i p a r e s e v a d

  I n d e p e n d e n t a u n g a r a .

  P e l a 1 2 3 0 U n g u r i i f i i n d i n c e a r t h . e n B u l g a r i i r e p u r t a o

  v i c t o r i e a s u p r a l u i A s a n I I l a V i d i n , 0 s e f a c u s t a p a n i p e O l -

  t e n i a , i n f i i n t a n d a i c i b a n a t u l S e v e r i n u l u i . P r e t e n t i i l e U n g a r i e i

  a s u p r a p a r t i l o r d e d i n c o l o d e m u n t i a u i s b u t i t A . f i e r e e n n o s -

  c u t e i n f o r m a d e s u z e r a n i t a t e , a s u p r a v o e v o d a t e l o r r o m â n e § t i

  i n f i i n t a t e . T r a d i t i a s p u n e N e g r u - V o d a , c a r e a d e s c a l e c a t d e p e s t e

  m u n t i § i i n c b i n a n d u - i - s e I n i B a s a r a b d e p e s t e O l t a i n t e m e i a t

  p r i n c i p a t u l . I n f a p t u n i r e a c e l o r d o u l v o e v o d a t e m a i v e c h i , c o n -

  s t a t a t e p e t i m p u l i n v