of 24 /24
Oklusi Vena Sentral Retina REFERAT PENYUSUN: Cinthya Andini Pangesti  NIM: 030.10.066 PEMBIMBIN: d!. "a!iind!a Pand#i S$edi!$% S&. M KEPA NITERAAN KLINIK ILMU PENYA KIT MATA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH BAGIAN ILMU PENYA KIT MATA FA KULT AS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI AKARTA! "# OKTOBER $ %" NOVEMBER %&"' 1

Oklusi Vena Sentral Retina

Embed Size (px)

Text of Oklusi Vena Sentral Retina

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  1/24

  Oklusi Vena Sentral Retina

  REFERAT

  PENYUSUN:

  Cinthya Andini Pangesti

  NIM: 030.10.066

  PEMBIMBIN:

  d!. "a!iind!a Pand#i S$edi!$% S&. M

  KEPANITERAAN KLINIK ILMU PENYAKIT MATA

  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDHI ASIH

  BAGIAN ILMU PENYAKIT MATA

  FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

  AKARTA! "# OKTOBER $ %" NOVEMBER %&"'

  1

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  2/24

  LEMBAR PENGESAHAN

  REFERAT

  OKLUSI VENA SENTRAL RETINA

  'ia#()an (nt() *e*en(hi sya!at I+*( ,e&anite!aan ,+ini)

  di -agian I+*( Penya)it Mata RSU' B(dhi Asih

  Te+ah diset(#(i dan di&!esentasi)an

  &ada tangga+:

  'is(s(n $+eh :

  (int)*a An+ini P

  &,&-"&-&..

  D/kter Pe01i01in2!

  +r- Hariin+ra Pan+3i S/e+ir/! S4M

  2

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  3/24

  BAB I

  PENDAHULUAN

  )+(si /ena !etina ada+ah &eny(*-atan /ena !etina yang

  *enga)i-at)an gangg(an &e!da!ahan di da+a* -$+a *ata. Biasanya

  &eny(*-atan te!+eta) di *ana sa#a &ada !etina% a)an teta&i +e-ih se!ing te!+eta)

  di de&an +a*ina )!i-$sa. Peny(*-atan /ena !etina da&at te!#adi &ada s(at(

  a-ang )ei+ ata(&(n &e*-(+(h /ena (ta*a /ena !etina sent!a+2 sehingga

  dae!ah yang te!+i-at *e*-e!i ge#a+a ses(ai dengan yang di&enga!(hi. S(at(

  &eny(*-atan a-ang /ena !etina +e-ih se!ing te!da&at didae!ah te*&$!a+ atas

  ata( te*&$!a+ -aah.

  Peny(*-atan /ena !etina sent!a+is *(dah te!#adi &ada &asien dengan

  g+a($*a% dia-etes *e++it(s% hi&e!tensi% )e+ainan da!ah% a!te!i$s)+e!$sis%

  &a&i+ede*a% !etin$&ati !adiasi dan &enya)it &e*-(+(h da!ah.

  Se-a-4se-a- te!#adinya &eny(*-atan /ena !etina sent!a+ ada+ah:

  A)i-at )$*&!esi da!i +(a! te!hada& /ena tese-(t se&e!ti yang te!da&at &ada

  &!$ses a!te!i$s)+e!$sis ata( #a!ingan &ada +a*ina )!i-$sa

  A)i-at &enya)it &ada &e*-(+(h da!ah /ena se&e!ti 5i-!$s)+e!$sis ata(

  end$5+e-itis

  A)i-at ha*-atan a+i!an da!ah &e*-(+(h /ena te!se-(t se&e!ti yang

  te!da&at &ada )e+ainan /is)$sitas da!ah% di)e!asia da!ah ata( s&as*e a!te!i

  !etina yang -e!h(-(ngan

  ,a!ena adanya s(*-atan% *es)i&(n ada da!ah *as()% teta&i da!ah it(

  ta) da&at )e*-a+i +agi *e+a+(i /ena% sehingga /ena *en#adi +e-a! dan +e-ih

  -e!)e+$) )e+$). A)i-atnya ti*-(+ ede*a dan &e*-(+(h da!ah &ada te*&at

  ede*a ta) )e+ihatan. Me+a+(i dinding &e*-(+(h da!ah se+ain ai!% )e+(a! &(+a

  da!ah. i)a &en(t(&an te!#adi di -atang (ta*a da!i /ena !etina sent!a+%

  &e!da!ahannya +e-ih he-at +agi dan da&at *as() )e da+a* -adan )aa% -ah)an

  da&at *enye-a-)an g+a($*a he*$!agi)(*% di*ana &ende!ita *e!asa sa)it

  se)a+i dan ta) da&at dihinda!)an dengan &i+$)a!&in. Bi+a sa)itnya teta& *a)a

  &eng$-atan sat( sat(nya dengan en()+easi -(+-i.

  3

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  4/24

  Bi+a te!#adi $-st!()si% hanya &ada sa+ah sat( a-ang da!i /ena !etina

  sent!a+%ti*-(+ )ehi+angan &eng+ihatan ses(ai yang dia+i!i $+eh a-ang te!se-(t.

  Peng+ihatan sent!a+ e&at te!gangg( -i+a te!)ena a-ang te*&$!a+.1%7%8%94

  4

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  5/24

  BAB II

  ANATOMI DAN FISIOLOGI

  %-"- Anat/0i Retina

  Retina ada+ah +e*-a!an #a!ingan sa!a5 -e!+a&is yang ti&is dan

  se*it!ans&a!an yang *e+a&isi -agian da+a* 7;3 &$ste!i$! dinding -$+a

  *ata. Retina *e*-entang )e ante!i$! ha*&i! se#a(h )$!&(s si+ia!e dan

  -e!a)hi! &ada $!a se!!ata dengan te&i yang tida) !ata.1

  Sea!a )asa!% !etina

  di-agi *en#adi d(a -agian% yait( )(t(- &$ste!i$! dan !etina &e!i5e! yang

  di&isah)an dengan e)(at$! !etina. E)(at$! !etina ada+ah ga!is )haya+ yang

  diangga& *e*-entang se#a+an dengan )e+(a! da!i e*&at /ena /e!ti)$sa.7

  ,ete-a+an !etina )i!a4)i!a 0%1 ** &ada $!a se!ata dan 0%96 ** &ada )(t(-

  &$ste!i$!. 'i tengah4tengah !etina &$ste!i$! te!da&at *a)(+a +(tea yang

  -e!dia*ete! 9%9 sa*&ai 6 **% yang sea!a )+inis dinyata)an se-agai

  dae!ah yang di-atasi $+eh a-ang4a-ang &e*-(+(h da!ah !etina te*&$!a+.1

  5

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  6/24

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  7/24

  *engand(ng =at 5$t$sensiti5 /is(a+ yang (ng( !h$d$&sin2 dan

  -e!tangg(ng #aa- &ada &eng+ihatan &e!i5e! dan &eng+ihatan

  &enahayaan !endah &eng+ihatan s)$t$&i)2. Se+ )e!((t #(ga

  *engand(ng =at 5$t$sensiti5 dan te!(ta*a -e!tangg(ng #aa- (nt()

  &eng+ihatan sent!a+ yang sangat dis)!i*inati5 &eng+ihatan 5$t$&i)2

  dan &eng+ihatan a!na.

  10. E&ite+i(* &ig*en !etina% *e!(&a)an +a&isan te!+(a! da!i !etina. Te!di!i

  da!i sat( +a&isan se+ yang *engand(ng &ig*en. Me+e)at )(at &ada

  +a*ina -asa+ yang *endasa!i *e*-!an B!(h2 da!i )$!$id.

  7

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  8/24

  a*-a!an hist$+$gis +a&isan4+a&isan !etina.3

  Pas$)an a!te!i (ta*a $!-ita dan st!()t(!nya -e!asa+ da!i a!te!i

  $&ta+*i)a% a-ang -esa! &e!ta*a da!i -agian int!a)!ania+ a!te!i )a!$tid

  inte!na. Ca-ang ini +eat di -aah ne!/(s $&ti)(s dan -e!sa*anya

  *as() *e+a+(i )ana+ $&ti) )e $!-ita. Ca-ang int!a$!-ita+ &e!ta*a ada+ah

  a!te!i !etina sent!a+% yang *as() ne!/(s $&ti)(s 19 ** di -e+a)ang

  -$+a *ata. Ca-ang +ain da!i a!te!i $&ta+*i)a te!*as() a!te!i

  +a)!i*a+% a!te!i si+ia!is &$ste!i$! +$ng(s dan -!e/is? a!te!i &a+&e-!a+

  *edia+% dan a!te!i s(&!a$!-ita+ dan s(&!at!$)h+ea!is.1

  '!ainase /ena )a/(* $!-ita te!(ta*a *e+a+(i /ena $&ta+*i)a

  s(&e!i$! dan in5e!i$!% di *ana *enga+i!)an /ena /$!te% /ena si+ia!is

  ante!i$!% dan /ena !etina sent!a+is. ena $&ta+*i)a -e!)$*(ni)asi dengan

  sin(s )a/e!n$s(s *e+a+(i 5is(!a $!-ita+ s(&e!i$! dan &+e)s(s &te!yg$id

  /ena *e+a+(i 5is(!a $!-ita+ in5e!i$!. ena $&ta+*i)a s(&e!i$! aa+nya

  te!-ent() da!i /ena s(&!a$!-ita+ dan s(&!at!$)h+ea!is dan da!i a-ang

  /ena ang(+a!is% yang se*(anya *enga+i!)an )(+it dae!ah &e!i$!-ita+.1

  Si!)(+asi !etina ada+ah se-(ah siste* end4a!te!i tan&a

  8

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  9/24

  an$st$*$sis. A!te!i sent!a+is !etina )e+(a! &ada dis)(s $&ti)(s yang

  di-agi *en#adi d(a a-ang -esa!. A!te!i ini -e!-e+$) dan te!-agi *en#adi

  a!te!i$+e di se&an#ang sisi +(a! dis)(s $&ti)(s. A!te!i$+ ini te!di!i da!i

  a-ang yang -anya) &ada !etina &e!i5e!.1% 7

  Siste* /ena dite*()an -anya) )esa*aan dengan s(s(nan

  a!te!i$+. ena !etina sent!a+is *eningga+)an *ata *e+a+(i ne!/(s $&ti)(s

  yang *enga+i!)an da!ah /ena )e siste* )a/e!n$s(s.1%7

  Retina *ene!i*a

  da!ah da!i d(a s(*-e! : )h$!i$)a&i+a!is yang -e!ada te&at di +(a!

  *e*-!ana B!(h% yang *enda!ahi se&e!tiga +(a! !etina% te!*as() +a&isan

  5+e)si5$!*is +(a! dan +a&isan inti +(a!% 5$t$!es&t$!% dan +a&isan e&ite+

  &ig*en !etina? se!ta a-ang4a-ang da!i sent!a+is !etina% yang *enda!ahi

  7;3 se-e+ah da+a*. F$/ea se&en(hnya di&e!da!ahi $+eh )h$!i$)a&i+a!is

  dan *(dah te!)ena )e!(sa)an yang ta) da&at di&e!-ai)i -i+a !etina

  *enga+a*i a-+asi.

  Pe*-(+(h da!ah !etina *e*&(nyai +a&isan end$te+ yang tida)

  -e!+(-ang% yang *e*-ent() saa! da!ah4!etina.

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  10/24

  ada+ah *a)(+a dig(na)an te!(ta*a (nt() &eng+ihatan sent!a+ dan a!na

  &eng+ihatan 5$t$&i)2 sedang)an -agian !etina +ainnya% yang se-agian

  -esa! te!di!i da!i 5$t$!ese&t$! -atang% dig(na)an te!(ta*a (nt()

  &eng+ihatan &e!i5e! dan *a+a* s)$t$&i)2.8

  F$t$!ese&t$! )e!((t dan -atang te!+eta) di +a&isan te!+(a! yang

  a/as)(+e! &ada !etina sens$!i) dan *e!(&a)an te*&at -e!+angs(ngnya

  !ea)si )i*ia yang *enet(s)an &!$ses &eng+ihatan. Setia& se+

  5$t$!ese&t$! )e!((t *engand(ng !h$d$&sin% yang *e!(&a)an s(at(

  &ig*en &eng+ihatan 5$t$sensiti5. Rh$d$&sin *e!(&a)an s(at( g+i)$+i&id

  *e*-!ane yang se&a!(h te!-ena* di +e*&eng *e*-!ane +a&is ganda

  &ada seg*en &a+ing +(a! 5$t$!ese&t$!. Peng+ihatan s)$t$&i) di&e!anta!ai

  $+eh 5$t$!ese&t$! se+ -atang. Pada -ent() &eng+ihatan ada&tasi ge+a& ini%

  te!+ihat -e!*aa*4*aa* n(ansa a-(4a-(% teta&i a!na ini tida) da&at

  di-eda)an. Peng+ihatan siang ha!i 5$t$&i)2 te!(ta*a di&e!anta!ai $+eh

  5$t$!ese&t$! )e!((t% sen#a *es$&i)2 $+eh )$*-inasi se+ )e!((t dan

  -atang% dan &eng+ihatan *a+a* s)$t$&i)2 $+eh 5$t$!ese&t$! -atang.8

  10

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  11/24

  BAB III

  TINAUAN PUSTAKA

  ,-"- De5inisi

  )+(si /ena !etina ada+ah &eny(*-atan /ena !etina yang *e*-aa da!ah

  da!i !etina yang *enga)i-at)an gangg(an &e!da!ahan di da+a* -$+a *ata%

  -iasanya dite*()an &ada (sia &e!tengahan. Retina ada+ah +a&isan #a!ingan di

  -agian -e+a)ang *ata -agian da+a* yang *eng(-ah ga*-a! ahaya *en#adi

  sinya+ sa!a5 dan *engi!i*)annya )e $ta).1%6

  CR *e!(&a)an s(at( )eadaan di

  *ana te!#adi &eny(*-atan /ena !etina &ada -agian sent!a+ yang *enga)i-at)an

  gangg(an &e!da!ahan di da+a* -$+a *[email protected]%1>

  ,-%- E4i+e0i/l/2i

  CR ada+ah &enye-a- &enting *$!-iditas &eng+ihatan &ada +ansia%

  te!(ta*a *e!e)a yang *engida& hi&e!tensi dan g+a()$*a. Insiden CR

  *ening)at &ada )$ndisi4)$ndisi siste*i) te!tent(% se&e!ti hi&e!tensi%

  hi&e!+i&ide*ia% dia-etes *i+it(s%&enya)it )$+agen /as)(+a!% gaga+ gin#a+ )!$ni)%

  dan sind!$* hi&e!/is)$sitas *isa+nya% *ie+$*a dan *a)!$g+$-(+ine*ia

  Di+denst!*2. Me!$)$) #(ga *e!(&a)an 5a)t$! !esi)$. CR -e!)aitan

  dengan &ening)atan *$!ta+itas &enya)it #ant(ng is)e*i)% te!*as() in5a!)

  *i$)a!di(*.94

  Insidensi yang -ena! R &ada &$&(+asi sea!a )ese+(!(han s(+it (nt()

  ditent()an% )a!ena -anya) R te!se*-(nyi di *ana )$ndisinya !ingan% &asien

  asi*t$*ati)% dan hanya didete)si sea!a )e-et(+an. Na*(n% st(di -e!-asis

  &$&(+asi +$ngit(dina+ yang te+ah *e*-ant( da+a* *e*-e!i)an &e!)i!aaninsidensi ini. The Blue Mountains Eye Study *ene*()an -aha insidensi

  )(*(+ati5 104tah(n R ada+ah 1%6 dan sea!a signi5i)an -e!h(-(ngan dengan

  -e!ta*-ahnya (sia% te!(ta*a di atas (sia >0 tah(n. Na*(n tida) ada

  &!edi+e)si (nt() #enis )e+a*in ata( !as. The Beaver Dam Eye Study *e+a&$!)an

  insidensi )(*(+ati5 194tah(n CR se-esa! 0%9.411

  11

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  12/24

  ,-,- Klasi5ikasi

  CR di-agi d(a -e!dasa!)an #enis !es&$n &ada angi$g!a5i 5+($!esein:>%%16

  1. Ti&e n$n is)e*i) Mi+d2

  'ii!i)an $+eh )eta#a*an &eng+ihatan yang *asih -ai)% de5e) &(&i+ a5e!en !ingan%

  dan &e!(-ahan +a&angan &andang yang !ingan. Pada &e*e!i)saan 5(nd(s)$&i

  dite*()an adanya di+atasi !ingan dan a-ang /ena !etina sent!a+ yang -e!)e+$)4

  )e+$)% se!ta dot-and-flame hemorrhages &ada se+(!(h )(ad!an !etina. Ede*a

  *a(+a dengan &en(!(nan )eta#a*an &eng+ihatan dan &e*-eng)a)an $&ti dis)

  da&at ada ata( tida).

  CR n$n is)e*i)

  7. Ti&e is)e*i)

  Biasanya dih(-(ng)an dengan &eng+ihatan yang -(!()% de5e) &(&i+ a5e!en% dan

  s)$t$*a sent!a+. Te!+ihat di+atasi /ena% &e!da!ahan &ada e*&at )(ad!an yang +e-ih

  +(as% ede*a !etina% dan dite*()an cotton wool spot. is(a+ &!$gn$sis &ada ti&e ini

  #e+e)% dengan !ata4!ata hanya )(!ang da!i 10 CR ti&e is)e*i) *e*i+i)i

  )eta#a*an &eng+ihatan a)hi! +e-ih -ai) da!i 70;800.

  ,-6- Eti/l/2i

  Se-a-4se-a- te!#adinya &eny(*-atan /ena !etina sent!a+ ia+ah:6417%19

  1. A)i-at )$*&!esi da!i +(a! te!hada& /ena te!se-(t se&e!ti yang te!da&at &ada

  &!$ses a!te!i$s)+e!$sis ata( #a!ingan &ada +a*ina )!i-!$sa.

  7. A)i-at &enya)it &ada &e*-(+(h da!ah /ena sendi!i se&e!ti 5i-!$s)+e!$sis ata(

  end$5+e-itis.

  3. A)i-at ha*-atan a+i!an da!ah da+a* &e*-(+(h /ena te!se-(t se&e!ti yang12

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  13/24

  te!da&at &ada )e+ainan /is)$sitas da!ah% di)s!asia da!ah% ata( s&as*e a!te!i

  !etina yang -e!h(-(ngan.

  8. A-n$!*a+itas da!ah it( sendi!i sind!$* hi&e!/is)$sitas dan a-n$!*a+itas

  )$ag(+asi2?

  9. A-n$!*a+itas dinding /ena in5+a*asi2?

  6. Pening)atan te)anan int!a$)(+a!.

  ,-6 Pat/5isi/l/2i

  Pat$5isi$+$gi !etina+ /ein $+(si$n R2 te!di!i da!i tiga )$*&$nen da!i

  t!iad i!h$% yait( a-n$!*a+itas dinsing &e*-(+(h da!ah% &e!(-ahan da+a*

  da!ah *isa+nya% )e+ainan /is)$sitas dan )$ag(+asi2% dan &e!(-ahan da+a* a+i!an

  da!ah.10%11%19

  Pat$genesis da!i CR *asih -e+(* di)etah(i sea!a &asti. Ada -anya)

  5a)t$! +$)a+ dan siste*i) yang -e!&e!an da+a* &en(t(&an &at$+$gis /ena !etina

  sent!a+. A!te!i dan /ena !etina sent!a+ -e!#a+an -e!sa*a4sa*a &ada #a+(! )e+(a!

  da!i ne!/(s $&ti)(s dan *e+eati &e*-()aan +a*ina )!i-!$sa yang se*&it.

  ,a!ena te*&at yang se*&it te!se-(t *enga)i-at)an hanya ada )ete!-atasan

  te*&at -i+a te!#adi dis&+ae*ent. adi% anat$*i yang se&e!ti ini *e!(&a)an

  &!edis&$sisi te!-ent()nya t!$*-(s &ada /ena !etina sent!a+ dengan -e!-agai

  5a)t$!% di anta!anya &e!+a*-atan

  a+i!an da!ah% &e!(-ahan &ada dinding &e*-(+(h da!ah% dan &e!(-ahan da!i da!ah

  it( sendi!i.

  Pe!(-ahan a!te!i$s)e+e!$ti) &ada a!te!i !etina sent!a+ *eng(-ah st!()t(!

  a!te!i *en#adi )a)( dan *engenai; -e!gese! dengan /ena sent!a+ yang +(na)% ha+

  ini *enye-a-)an te!#adinya dist(!-ansi he*$dina*i)% )e!(sa)an end$te+ia+% dan

  &e*-ent()an t!$*-(s. Me)anis*e ini *en#e+as)an adanya h(-(ngan anta!a

  &enya)it a!te!i dengan CR% ta&i h(-(ngan te!se-(t *asih -e+(* -isa

  di-()ti)an sea!a )$nsisten.

  )+(si t!$*-$sis /ena !etina sent!a+ da&at te!#adi )a!ena -e!-agai

  )e!(sa)an &at$+$gis% te!*as() dianta!anya )$*&!esi /ena% dist(!-ansi

  he*$dina*i) dan &e!(-ahan &ada da!ah.%10417%19

  13

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  14/24

  )+(si /ena !etina sent!a+ *enye-a-)an a)(*(+asi da!ah di siste* /ena

  !etina dan *enye-a-)an &ening)atan !esistensi a+i!an da!ah /ena. Pening)atan

  !esistensi ini *enye-a-)an stagnasi da!ah dan )e!(sa)an is)e*i) &ada !etina.

  "a+ ini a)an *ensti*(+asi &ening)atan &!$d()si 5a)t$! &e!t(*-(han da!i

  end$te+ia+ /as)(+a! EF G vascular endothelial growth factor2 &ada )a/itas

  /it!e$(s. Pening)atan EF *ensti*(+asi ne$/as)(+a!isasi da!i seg*en ante!i$!

  dan &$ste!i$!. EF #(ga *enye-a-)an )e-$$!an )a&i+e! yang *enga)i-at)an

  ede*a *a)(+a.6%%10417%19

  ,-' Oklusi Vena Sentral Retina 4a+a A1n/r0al K/a2ulasi

  ,$ag(+asi da!ah di&enga!(hi $+eh t!$*-$sit dan end$te+ &e*-(+(h da!ah

  it( sendi!i. P!$ses )$ag(+asi da&at te!#adi -i+a adanya ede!a &ada &e*-(+(h

  da!ah. Pada saat &e*-(+(h da!ah ede!a% t!$*-$sit a)an -e!)(*&(+ dan *e+e)at.

  T!$*-$sit a)an *enge+(a!)an =at )i*ia yait( aden$sine di5$s5at A'P2% yang

  *enye-a-)an &e!*()aan t!$*-$sit da+a* si!)(+asi +eng)et dan *e+e)at &ada

  +a&isan t!$*-$sit yang te+ah te!-ent() dan dita*-ah dengan adanya =at )i*ia

  t!$*-$)san A yang a)an *ening)at)an ag!eg!asi t!$*-$sit.1

  Sete+ah te!-ent()nya ag!eg!asi t!$*-$sit% a)an *(n(+ !ea)si -e!i)(tnya

  yait( &!$ses &e*-e)(an da!ah. Pada )eadaan &e*-(+(h da!ah yang n$!*a+%

  5a)t$!45a)t$! &e*-e)(an da!ah da+a* )eadaan ina)ti5% na*(n -i+a te!#adi ede!a

  &e*-(+(h da!ah% 5a)t$!45a)t$! te!se-(t a)an *en#adi a)ti5 dan a)an *e*-ent()

  s(at( -e)(aan da!ah. P!$ses -e)(an da!ah ini *e+ihat)an 5i-!in$gen yang a)an

  di(-ah *en#adi 5i-!in $+eh s(at( en=i* &ada &e*-(+(h da!ah yang ede!a yait(

  t!$*-in. 'a+a* )eadaan n$!*a+% seha!(sanya t!$*-in tida) ada &ada &e*-(+(h

  da!ah% na*(n te!da&at -ent() ina)ti5 da!i t!$*-in% yait( &!$t!$*-in.1

  14

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  15/24

  Pada &!$ses )$ag(+asi% te!da&at 7 #a+(! yait( #a+(! int!ins) dan e)st!insi)%

  dan *e+i-at)an 17 5a)t$! yang a)an *en&!nga!(hi )$ag(+asi. a+(! int!insi)

  ada+ah s(at( &!$ses &e*-e)(an da!ah yang 5a)t$!45a)t$!nya te!da&at da+a*

  &e*-(+(h da!ah.1

  )+(si /ena sent!a+ !etina a)i-at a-n$!*a+itas )$ag(+asi -e!h(-(ngan e!at

  dengan s(at( &!$ses )$ag(+asi. Pada )e!(sa)an end$te+ yang n$!*a+% sete+ah

  te!#adinya &!$ses he*$stati) &!i*e! $+eh )a!ena t!$*-$sit yang *enyat(% a)an

  te!#adi s(at( !e&a!asi end$te+. Bi+a &eny(*-atan he*$stati) &!i*e! te!#adi sea!a

  -e!+e-ihan% a)an te!-ent() s(at( t!$*-(s -esa! yang da&at *enghenti)an a+i!an

  da!ah% yang a)hi!nya da&at *enye-a-)an $)+(si &e*-(+(h [email protected]

  Banya) st(di *engata)an adanya h(-(ngan anta!a15

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  16/24

  hy&e!h$*$ysteine*ia% *(tasi 5a)t$!

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  17/24

  Pada &e*e!i)saan 5(nd(s)$&i te!+ihat /ena -e!)e+$)4)e+$)% ede*a *a(+a dan

  !etina% dan &e!da!ahan -e!(&a titi) te!(ta*a -i+a te!da&at &eny(*-atan /ena

  yang tida) se*&(!na. Pe!da!ahan !etina da&at te!#adi &ada )ee*&at )(ad!an!etina. Pe!da!ahan -isa s(&e!5isia+% d$t dan -+$t% dan ata( da+a*.

  Cotton wool spot (*(*nya dite*()an &ada is)e*i) CR. Biasanya

  te!)$nsent!asi di se)ita! )(t(- &$ste!i$!. Cotton wool spot da&at *enghi+ang

  da+a* 748 -(+an.

  Ne$/as)(+a!isasi dis) N'2: *engindi)asi)an is)e*ia -e!at da!i !etina dan

  -isa *enga!ah &ada &e!da!ahan &!e!etina+;/it!e(s.

  Pe!da!ahan da&at te!#adi di te*&at +ain NE:eovasculari!ation of elsewhere2

  Pe!da!ahan &!e!etina+;/it!e(s

  Ede*a *a(+a dengan tan&a e)s(dat.

  Cystoid macular edema

  "amellar or full #thickness macular hole

  $ptic atrophy

  Pe!(-ahan &ig*en &ada *a)(+a.64%

  17

  a*-a!. $)+(si /ena sent!a+is !etina dengan &e!da!ahan !etina s(&e!5isia+is yang

  +(as *en(t(&i *a)(+a dan detai+ sa!a5 $&ti)

  17

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  18/24

  Tida) ada &e*e!i)saan +a-$!at$!i(* yang !(tin didindi)asi)an (nt() diagn$sis

  CR. Pada &asien t(a% &e*e!i)saan +a-$!at$!i(* dia!ah)an &ada identi5i)asi *asa+ah

  siste*i) /as)(+a!. Pada &asien *(da% &e*e!i)saan +a-$!at$!i(*nya te!gant(ng &ada

  te*(an tia& &asien% te!*as() di anta!anya: hit(ng da!ah +eng)a& complet %lood cell

  count2% tes t$+e!ansi g+()$sa% &!$5i+ +i&id% e+e)t!$5$!esis &!$tein se!(*% tes he*at$+$gi%

  se!$+$gis si5i+is.64%17

  ,-: Dia2n/sis Ban+in2

  'iagn$sis -anding (nt() &enya)it $)+(si /ena !etina sent!a+ ada+ah:

  )+(si /ena !etina a-ang

  ,-# Penatalaksanaan

  Mana#e*en CR dises(ai)an dengan )$ndisi *edis te!)ait% *isa+nya hi&e!tensi%

  dia-etes *e++it(s% hi&e!h$*$sisteine*ia% dan !iayat *e!$)$). i)a hasi+ tes negati5

  &ada 5a)t$!45a)t$! !esi)$ CR di atas% *a)a di&e!ti*-ang)an (nt() *e+a)()an tes

  se+e)ti5 &ada &asien4&asien *(da (nt() *enying)i!)an )e*(ng)inan t!$*-$5i+ia%

  )h(s(snya &ada &asien4&asien dengan CR -i+ate!a+ !iayat t!$*-$sis se-e+(*nya%

  dan !iayat t!$*-$sis &ada )e+(a!ga. Peng$-atan te!(ta*a dit(#()an )e&ada *ena!i

  &enye-a- dan *eng$-atinya% anti)$ag(+asia% dan 5$t$)$ag(+asi dae!ah !etina yang*enga+a*i hi&$)sia.

  Be-e!a&a &i+ihan &eng$-atan (nt() CR anta!a +ain ada+ah:13

  1. Te!a&i siste*i)

  H anti)$ag(+asi siste*i)

  H i*(n$s(&!esi siste*i)

  7. F$t$)$ag(+asi

  H &anretinal photocoagulation PRP2

  H h$!i$!etina+ /ena anast$*$sis

  3. Fa!*a)$te!a&i

  H int!a/it!ea+ t!ia*in$+$ne aet$nide ; )$!ti)$ste!$id +ainnya

  H int!a/it!ea+ agen anti4EF *isa+nya% -e/ai=(*a-2

  H 5a!*a)$te!a&i di)$*-inasi)an dengan PRP

  18

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  19/24

  8. Te!a&i -edah

  H Pa!s P+ana /it!et$*y PP2 dengan &engha&(san hya+$id &$ste!i$! dan ;

  ata( *e*-!an -atas

  H PP dengan $&ti) ne(!$t$*y ; +a*ina! t(s()an !adia+

  H PP dengan $&e!asi end$/as(+a! !etina

  H PP dengan h$!i$!etina+ /ena anast$*$sis

  ,$!ti)$ste!$id dan te!a&i (nt() *eng(!angi &e!+eng)etan &+ate+et as&i!in2 te+ah

  disa!an)an% ta&i )e*an#(!an dan !esi)$nya #(ga *asih -e+(* te!-()ti. Anti)$ag(+asi

  siste*i) tida) dian#(!)an. Ede*a *a)(+a tida) *e!es&$n te!hada& te!a&i +ase!.

  Peny(nti)an int!a/it!ea+ t!ianin$+$ne *e*-e!i)an sedi)it e5e). U#i $-a dengan

  *eny(nti))an de&$t ste!$id ata( agen anti 4EF *e*-e!i hasi+ yang *en#an#i)an.

  S(at( st(di &ene+itian *ene*()an -aha 5a)t$! !isi)$ &a+ing &enting &ada

  ne$/as)(+a!isasi i!is ada+ah )eta#a*an /is(a+ yang #e+e). Bi+a te!#adi

  ne$/as)(+a!isasi i!is% te!a&i -a)(nya ada+ah 5$t$)$ag(+asi +ase! &an4!etina

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  20/24

  Ede*a *a)(+a ada+ah )$*&+i)asi yang &$tensia+ +ain. Ede*a *a)(+a ada+ah

  &enye-a- (*(* da!i &en(!(nan &eng+ihatan &ada CR% te!+e-ih &ada #enis

  n$nis)e*i). Ini *(ng)in *enye+esai)an dengan &e!-ai)an /is(a+ yang -ai). Pasien

  *(ng)in -e!)e*-ang *en#adi &e!(-ahan degene!ati5 &e!*anen dengan &!$gn$sis /is(a+

  yang -(!() dan da&at -e!)e*-ang *en#adi ede*a *a)(+a yst$id yang *enga!ah )e

  +(-ang *a)(+a +a*e+a! ata( 5(++4thi)ness.

  ,$*&+i)asi &$tensia+ +ainnya te!*as() &+asti) *a(+$&athy dan *enge!(t

  *a)(+a% se!ta at!$5i $&ti).

  ,-"" Pr/2n/sisPeng+ihatan -iasanya sangat -e!)(!ang &ada $)+(si /ena sent!a+% dan se!ing &ada

  $)+(si /ena a-ang% dan -iasanya tida) *e*-ai). ,eadaan &asien yang -e!(sia *(da

  da&at +e-ih -ai)% dan *(ng)in te!da&at &e!-ai)an &eng+ihatan. P!$gn$sis &ada $)+(si

  !etina sent!a+is ti&e is)e*i) +e-ih -(!() di-anding)an dengan ti&e yang n$n is)e*i)

  )a!ena &eng+ihatan tida) da&at di&e!-ai)i +agi.17

  20

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  21/24

  BAB IV

  KESIMPULAN

  )+(si /ena !etina ada+ah &eny(*-atan /ena !etina yang *e*-aa

  da!ah da!i !etina yang *enga)i-at)an gangg(an &e!da!ahan di da+a* -$+a

  *ata% -iasanya dite*()an &ada (sia &e!tengahan. Peny(*-atan /ena !etina

  sent!a+ *(dah te!#adi &ada &asien dengan g+a($*a% 'M% hi&e!tensi% )e+ainan

  da!ah% a!te!i$s+e!$sis% &a&i+ ede*a% !etin$&ati dan &enya)it &e*-(+(h da!ah.

  Biasanya ta#a* &eng+ihatan &ada &asien sangat *en(!(n dan

  *enggangg( sea!a *endada)% tan&a !asa sa)it dan -iasanya *engenai sat(

  *ata. Pada gangg(an )$ag(+asi% 5a)t$! t!$*-$sist dan &e*-(+(h da!ah sangat

  -e!&enga!(h dan dise!tai 5a)t$!45a)t$! +ainnya. Se*a)in e&at &eng$-atan%

  &!$gn$sis &ada &asien da&at +e-ih -ai).

  DAFTAR PUSTAKA21

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  22/24

  1. Ri$!dan4E/a P. Anat$*y E*-!y$+$gy $5 the Eye. In: Ri$!dan4E/a P%

  Dhithe! P eds2. 'aughan ( )s%ury*s +eneral $phthalmology ,th

  Edition.

  The M!a4"i++ C$*&anies. 700>.

  7. ,h(!ana A,. 'iseases $5 the Retina. In: ,h(!ana A, ed2. Comprehensive

  $phthalmology th

  Ed. Ne 'e+hi: Ne Age Inte!nati$na+ P2 ? [email protected] J 79.

  3. . A*e!ian Aade*y $5 &htha+*$+$gy. Retina and it!e(s. )merican

  )cademic of $phthalmology. San F!anis$. 700.

  . ,$$!agaya+a

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  23/24

  7139 J 7183

  17. a*es B% Che C% B!$n A. Retina+ /as(+a! disease. In: a*es B% Che C%

  B!$n A eds2."ecture notes on ophthalmology 2th

  ed. Massah(setts:

  B+a)e++ P(-+ishing 72. 87 J 86.

  19. B!$ning '. Path$&hysi$+$gy $5 Retina+ ein +(si$ns. In: B!$ning '

  ed2.3etinal 'ein $cclusions. Ne Y$!): S&!inge! Siene. 7017? 33 J 6>.

  16. S)$!in

 • 7/24/2019 Oklusi Vena Sentral Retina

  24/24