of 21 /21
Novine u Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju Zakon o izmenama i dopunama Zakona o međunarodnom drumskom saobraćaju, Damir Ledenčan, Ministarstvo za infrastrukturu Očekivane regulatorne reforme u pristupu delatnosti i pristupu tržištu prevoza, Mr Olivera Medar, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Novine u Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju u zakonu o...Novine u Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Novine u Zakonu o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju u zakonu o...Novine u Zakonu o...

 • NovineuZakonuomeunarodnomprevozuudrumskomsaobraaju

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona omeunarodnom drumskom saobraaju, DamirLedenan,Ministarstvozainfrastrukturu

  Oekivane regulatorne reforme u pristupudelatnosti i pristupu tritu prevoza, Mr OliveraMedar, Saobraajni fakultet Univerziteta uBeogradu

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  Razlozizadonoenjeioekivaniefekti: oddonoenjazakona1998. godine bitnosupromenjeniuslovii nain obavljanja meunarodnog prevoza u drumskomsaobraaju u dravama Evropske unije i dravama lanicamaMeunarodnogtransportnogforuma (ITF).

  uoeni su nedostaci koji se pre svega odnose na reimmeunarodnih dozvola u prevozu stvari, njihovog korienja,kao i neadekvatnih inspekcijskih ovlaenja kojima bi seefikasnijevrionadzorumeunarodnomprevozuudrumskomsaobraaju.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  Razlozizadonoenjeioekivaniefekti: otklanjaju se poremeaji nastali prevashodno umeunarodnom prevozu stvari, ime se popravlja dosadanjinepovoljanpoloajdomaihuodnosuna straneprevoznike, idoprinosi spreavanju pojava nelegalnog obavljanjameunarodnogprevozaudrumskomsaobraaju

  reavaju seupraksiuoeninedostaci inepravilnostiuoblastimeunarodnog prevoza u drumskom saobraaju, omoguavaseuvoenjeredanasaobraajnomtritu,usklaujusevaeipropisi sa propisima Evropske unije i usaglaavanje sa zakonskom regulativom u oblasti saobraaja u Republici Srbiji.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza pojedinanadozvolazaprevozstvari vremenskadozvolazaprevozstvari posebnadozvolazaprevozstvari CEMTdozvola dnevnikputovanja potvrdazavozilo putninalog kombinovaniprevoz putnilist licencavozaa licencadirektorailiodgovornoglica

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.promenjenoznaenjeizraza predlog izmene:predlog izmene: 21) dozvola zameunarodni prevoz putnika ilistvari je zajedniki naziv za vie vrsta dozvola javnih isprava,kojom se stranom prevozniku dozvoljava pristup i kretanje, adomaemprevoznikukretanjenateritorijiRepublikeSrbije.

  usvojenausvojena primedbprimedbaa::21)dozvolazameunarodniprevozputnikailistvarijeispravakojomsestranomprevoznikudozvoljavapristup ikretanje na teritoriji Republike Srbije, a domaem prevoznikupristupikretanjenateritorijamadrugihdrava.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza predlog:predlog: 25) CEMT dozvola je multilateralna dozvola zaprevozstvarikojuizdajeMeunarodnitransportniforum,sarokom vaenja 30 dana, odnosno jednom kalendarskomgodinom(kratkorona,odnosnogodinjaCEMTdozvola),naosnovukojesemoeobavitineogranienibrojvonjiizmeuzemalja lanica CEMT ili u tranzitu preko teritorija tihzemalja,vozilimaregistrovanimuzemljamalanicamaCEMT

  PrimedbadadefinicijapojmaCEMTdozvolePrimedbadadefinicijapojmaCEMTdozvole obuhvatasamoobuhvatasamojedan od tri kriterijuma koji se u ovom trenutku koriste zajedan od tri kriterijuma koji se u ovom trenutku koriste zautvrivanjevrsteCEMTdozvolanijeuvautvrivanjevrsteCEMTdozvolanijeuvaena.ena.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza predlog:predlog: 27)potvrdazavozilojezajednikinazivzavievrstaispravazavoziloito:.

  usvojenausvojena primedbprimedbaa::27)potvrda zavozilo je ispravakojomse utvruje ispunjenost tehnikih uslova u pogledu buke iemisijezagaivaaitehnikoeksploatacioniusloviupogledubezbednosti koje moraju ispunjavati teretna vozila,prikljuna vozila iautobusi,kojima seobavljameunarodnijavniprevozudrumskomsaobraaju.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza predlog: 28) putni nalog je dokument domaeg prevoznikana osnovu kojeg se vozilom tog prevoznikamoe obavljatimeunarodniprevozudrumskomsaobraaju.PrimedbadaseovataPrimedbadaseovatakabrikabrienijeuvaenijeuvaena.ena.

  predlog: 30) Putni list je dokument domaeg ili stranogprevoznika umeunarodnom javnom vanlinijskom prevozuputnika koji prevoznik potpisuje, overava i zakljuuje napolazituposleukrcavanjaputnikauautobusaprepolaskasapolazita,aistinagraninomprelazuoverava(stavljanjempeata,datuma ipotpisa),nadlenicarinskiorganRepublikeSrbije.PrimedbPrimedbaa (amandman) (amandman) naovnaovuu tatakuku jeje uvauvaenenaa..

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza predlogpredlog:29)kombinovaniprevozjeprevozdrumskihteretnihvozila eleznikim voznim sredstvima (RoLa) ili plovnimobjektima(RoRo)

  PrimedbadadefinicijakombinovanogprevozanijeuskladuPrimedbadadefinicijakombinovanogprevozanijeuskladusastrusastrunomterminologijom,kaonisadefinicijomovognomterminologijom,kaonisadefinicijomovogpojmaubilateralnimsporazumimaomeunarodnompojmaubilateralnimsporazumimaomeunarodnomkombinovanomprevozukojejeVladaRepublikeSrbijekombinovanomprevozukojejeVladaRepublikeSrbijepotpisalasaVladomRepublikeHrvatskeiliVladomRepublikepotpisalasaVladomRepublikeHrvatskeiliVladomRepublikeBugarske,nijeuvaBugarske,nijeuvaena.ena.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom1.dodatoznaenjeizraza predlog:31)licencavozaa jedokumentkojimseutvrujeidentitetiosnovnozanimanjevozaa

  PrimedbadadatadefinicijalicencevozaPrimedbadadatadefinicijalicencevozaanijeusaglasnostianijeusaglasnostisaZakonomobezbednostisaobrasaZakonomobezbednostisaobraajnaputevimajnaputevimaa,nije,nijeuvauvaena.ena.

  predlog:32)licencadirektorailiodgovornoglicajedokumentkojimseutvrujeidentitetistrunaosposobljenostdirektorailiodgovornoglicazaposloveupravljanjaprevozom

  PrimedbadaseovataPrimedbadaseovatakabrikabrienijeuvaenijeuvaena.ena.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom2.bliesedefiniudokumentakojasemorajunalazitiuvoziludomaegistranogprevoznika originalvaeedozvolezameunarodnijavniprevozstvari,ukojusutanoiitkounetipodaci,overenaodstranecarinskihorganaRepublikeSrbije(straniprevoznik)

  meunarodnitovarnilist(CMR)popunjenioverenpeatomprevoznika(uvauvaenaprimedbadaseCMRnepopunjavanjaenaprimedbadaseCMRnepopunjavanjapisapisaommaommainomiliinomilitampatampaenkompjuteraenkompjutera)

  ugovororaduvozaaiugovorozakupuvozila(uvauvaenaenaprimedbaprimedba(amandan) (amandan) daovadokumentamorajubitidaovadokumentamorajubitiprevedenananekiodstranihjezikaprevedenananekiodstranihjezika)

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom2.bliesedefiniudokumentakojasemorajunalazitiuvoziludomaegistranogprevoznika vremenskadozvolaidnevnikputovanja(straniprevoznik) licencavozaaPrimedbPrimedba a naovajnaovajlanlanjeje uvauvaenenaa..

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom3.bliesedefinienainkorienjaCEMTdozvolauskladusaCEMTUputstvomzakorienje multilateralnekvote.PrimedbePrimedbe naovajnaovajlansuuvalansuuvaene.ene.

  Oekujeseusvajanje"UredbeonainukorienjaiobrascumultilateralneCEMTdozvoleidnevnikaputovanja,kaoiizgledupeatakojisestavljanaCEMTdozvolu"

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom6.i7.redefinisanjejedanodtriuslovazaobavljanjedelatnostimeunarodnogdrumskogprevoza uslovstruneosposobljenosti

  lan6.:domaepreduzeeispunjavausloveupogledustruneosposobljenostiakodirektorima: zavrenusrednjukoluuetvorogodinjemtrajanjuzapodrujeradasaobraaja,mainstva,odnosnoelektrotehnike,odnosnosteenovisokoobrazovanjenastudijamadrugogstepena(diplomskeakademskestudije master,specijalistikeakademskestudije,specijalistikestrukovnestudije),odnosnonaosnovnimstudijamautrajanjuodnajmanjeetirigodineuoblastisaobraajnog,mainskogilielektrotehnikoginenjerstva,ilicencudirektorailiodgovornoglica.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lan6.:domaepreduzeeispunjavausloveupogledustruneosposobljenostiakoliceodgovornozaposloveupravljanjaprevozomima: steenovisokoobrazovanjenastudijamadrugogstepena,odnosnonaosnovnimstudijamautrajanjuodnajmanjeetirigodineuoblastipravnihnaukailisaobraajnoginenjerstva,ilicencudirektorailiodgovornoglica

  Odgovornolicezaposloveupravljanjaprevozomsasteenimvisokimobrazovanjemuoblastipravnihnaukamoradaimainajmanjetrigodineradnogiskustvanaposlovimaupravljanjaprevozom.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lan7.: zalicencudirektorailiodgovornoglica,polaesestruniispitpredkomisijomkojuobrazujeministarnadleanzaposlovesaobraaja

  prepolaganjastrunogispitakandidatizalicencudirektorailiodgovornoglicamogupohaatistrunuobukukojuvreprivrednadrutvaidrugapravnalicanaosnovulicencezastrunuobuku,izdatuodstraneMinistarstvanadlenog zaposlovesaobraajaakotolice: posedujesaglasnostministarstvanadlenogzaposlovesaobraajanaplaniprogramobuke;

  ispunjavausloveupogledupredavaa,prostorazaobuku,opremeisredstavazaobuku.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lan7.: urokuod6mesecioddanastupanjanasnaguzakonaoekujesedonoenje: Pravilnikaoprogramu,nainuivisinitrokovapolaganja,uslovazaoslobaanjeodpolaganjastrunogispitailidelastrunogispita

  Pravilnikaouslovimakojemorajuispunjavatiprivrednodrutvo,odnosnodrugopravnolicezavrenjestruneobuke

  Rokzausklaivanjesapravilnicimaje2godineoddananjihovogstupanjanasnaguPrimedbadasePrimedbadaselanovi6.i7.brilanovi6.i7.briunijeuvaunijeuvaena.ena.PrimedbanaPrimedbanalan7.lan7.daobukanebudeobaveznaidasepredvididaobukanebudeobaveznaidasepredvidioslobaanjeodpolaganjastruoslobaanjeodpolaganjastrunogispitailidelastrunogispitailidelastrunogispitanogispitajeuvajeuvaena.ena.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanovima10.i11.uvedenpojamgodinjegplanaraspodeledozvola

  Oekujeseizmena i dopuna "Uredbeonainui kriterijumima za raspodelu stranih dozvola domaim prevoznicima u skladu sa izmenama u zakonu.PrimedbePrimedbe nanalan11.lan11.jeje uvauvaenenaa..

  lanom12.ukinutaobavezadastraniprevoznikposedujedozvoluzameunarodnijavniprevozstvarizaprikljunovozilo.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  lanom15.bliesudefinisanapravaiobavezeinspektorazameunarodniprevoz:zabranistranomprevoznikukojiobavljameunarodnijavniprevozstvarisuprotnoodredbamazakonapristupilidaljekretanjenaputevimanateritorijiRepublikeSrbije,priemujeduandateretnovozilosprovededonajbliecarinskeispostavePrimedbePrimedbe nanalan15.uvelikojmerilan15.uvelikojmerijeje uvauvaene.ene.

  lanom19.i22.definisanisuprekrajiinovanekaznezauinjeneprekraje.

  PojedineprimedbePojedineprimedbe nanalanove19.i22.suuvalanove19.i22.suuvaene.ene.

 • ZakonoizmenamaidopunamaZakonaomeunarodnomdrumskomsaobraaju

  Poslanici Narodne Skuptine Republike Srbije su razmatrajui Predlog izmena i dopuna zakona podneli 15 amandmana:

  1. Prihvaeno 5;2. Odbijeno 10. Odbor za saobraaj Narodne Skuptine Republike

  Srbije je predloio amandman u vezi sa lanom 6 i 7 Predloga izmena i dopuna zakona koji je prihvaen.

 • Oekivaneaktivnostinapoljuregulatornihreformi

  NacionalniprogramzaintegracijuRepublikeSrbijeuEvropskuuniju:1.Nacrtzakonaoprevozustvariudrumskomtransportu2.NacrtzakonaoprevozuputnikaudrumskomtransportuNacrtzakonaoprevozustvariudrumskomtransportuuskladusapropisimaEU:

  Direktivom96/26/EZopristupuprofesijiprevoznikarobeiprevoznikaputnikadrumskomtransportu,izmenjenaidopunjenaDirektivom98/76/EZ

  Uredbom881/92EEZopristuputrituuoblastiprevozarobedrumom,izmenjenaidopunjenaUredbom484/2002EZ

  Uredbom3916/90EEZomeramakojesepreduzimajuusluajukrizenatritudrumskogprevozarobe

  Uredbom4058/89EEZoutvrivanjutarifazatransportteretaudrumskomsaobraajuizmeudravalanica

  Novine u Zakonu o meunarodnom prevozu u drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuZakon o izmenama i dopunama Zakona o meunarodnom drumskom saobraajuOekivane aktivnosti na polju regulatornih reformi