Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  1/49

  www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  Propis stupa na snagu 04.12.2015. godine

  Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju vaea verzija propisa,

  poslednju verziju moete naiOVDE.

  ZAKONO RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM

  PREVOZU I TAHOGRAFIMA

  ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)

  I OSNOVNE ODREDBE

  Oblast primene

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vremeupravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graninik brzine, u pogledu odobrenjatipa i nain korienja tahografa, tahografskih listia i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora bitiugraen tahograf, odnosno graninik brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvoaatahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i graninicima brzine (u daljem tekstu: posloviradionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola); slubeneevidencije i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona u cilju poveanja bezbednosti saobraaja naputevima, bezbednosti i zdravlja na radu lanova posade vozila.

  Pri obavljanju meunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrenog Evropskog sporazuma o raduposade na vozilima koja obavljaju meunarodne drumske prevoze (AETR) (u daljem tekstu: AETRsporazum), odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

  lan 2

  Ovaj zakon se primenjuje na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

  1) tereta, kada je najvea dozvoljena masa vozila vea od 3,5 t;

  http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=124633http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=124633http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=124633http://www.paragraf.rs/rdr.htmlhttp://www.paragraf.me/https://play.google.com/store/apps/details?id=rs.paragraf.android.paragraflexhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=124633http://www.paragraf.rs/strane/paragraf_lex.htmlhttp://www.paragraf.rs/
 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  2/49

  2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagoena za prevoz vie od devet lica,ukljuujui vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavljadrumski prevoz:

  1) vozilima ija najvea konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h;

  2) vozilima iji je vlasnik odnosno korisnik vojska, policija, sluba civilne zatite i vatrogasna sluba, kada

  se prevoz obavlja u svrhu izvravanja zadataka ovih slubi i pod njihovim nadzorom;

  3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spaavanja, ukljuujui i vozila koja sekoriste za prevoz humanitarne pomoi, kada se za ovakav prevoz ne ostvaruje profit;

  4) specijalnim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe;

  5) vozilima koja se testiraju na putu u svrhu tehnikog razvoja ili odravanja i novim ili remontovanimvozilima koja nisu registrovana za kretanje u saobraaju;

  6) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz tereta za sopstvenepotrebe;

  7) vozilima od istorijskog znaaja (oldtajmer), po propisima drave u kojoj su reg istrovana, a koja se nekoriste za javni prevoz putnika ili tereta;

  8) specijalnim vozilima za prevoz oteenih i neispravnih vozila, a koja se koriste do 100 km od sedita,odnosno ogranka prevoznika;

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz materijala, opreme ilimehanizacije koju voza koristi u toku svog rada i koja se koriste najdalje do 100 km od sedita odnosnoogranka prevoznika, ukoliko upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavljameunarodni prevoz vozilima u javnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavljaprevoz u celini na teritoriji Republike Srbije:

  1) specijalnim vozilima za odravanje kanalizacionih sistema, za zatitu od poplava, za odravanjevodovodnih, gasovodnih i elektrodistributivnih instalacija, za sakupljanje i odlaganje smea;

  2) specijalnim vozilima za odravanje i upravljanje putevima;

  3) specijalnim vozilima za odravanje telefonsko-telegrafske mree, za radio-televizijsku difuziju, i slube

  za otkrivanje radio ili televizijskih predajnika i/ili prijemnika;

  4) specijalnim vozilima za prevoz opreme cirkusa i zabavnih parkova;

  5) vozilima koja se koriste za prikupljanje mleka sa stonih gazdinstava i za dopremanje posuda za mlekoili mlenih proizvoda namenjenih za ivotinjsku ishranu;

  6) specijalnim vozilima za prevoz novca i/ili dragocenosti;

  7) specijalnim vozilima za prevoz konica;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  3/49

  8) traktorima;

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste kod prualaca univerzalnihusluga, u skladu sa propisima iz oblasti potanskih usluga, za isporuku poiljaka kao univerzalne uslugekoja se koriste najdalje do 100 km od sedita, odnosno ogranka prevoznika, pod uslovom da upravljanjevozilom ne predstavlja osnovno zanimanje vozaa.

  Tahograf mora biti ugraen u vozila iz stava 1. ovog lana osim u vozila navedena u stavu 2. ta. 1)-7)ovog lana i stavu 4. ta. 1)-8) ovog lana.

  Definicije

  lan 3

  Izrazi korieni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) Vozilo je svako motorno vozilo, vuno vozilo, prikolica ili poluprikolica ukljuujui i skup vozila, i to:

  (1) motorno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom namenjeno i osposobljeno zakretanje po putu, osim inskih vozila, koje se u normalnim okolnostima koristi za prevozputnika i tereta,

  (2) vuno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom, osim inskih vozila, koje je pokonstrukciji namenjeno i osposobljeno da vue, gura ili na bilo koji drugi nain pokreeprikolice, poluprikolice, prikljuke za izvoenje radova ili mehanizaciju,

  (3) prikolica je svako prikljuno vozilokonstruisano za spajanje sa motornim ili vunim vozilom,

  (4) poluprikolica je prikljuno vozilo bez prednje osovine, koja se sa motornim ili vunim vozilomspaja na takav nain da se znaajan deo njene i teine tereta prenosi na vuno ili motornovozilo.

  2) lan posade vozila je svako fiziko lice, koje se nalazi u vozilu i koje za prevoznika obavlja uslugedrumskog prevoza, nezavisno od injenice da li je plaeno ili ne, i moe da bude:

  (1) voza, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okvirusvojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom,

  (2) suvoza, odnosno lice koje prati vozaa da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom iuzima redovno uee u radnjama koje zahteva prevoz, a nije voza u smislu podtake (1)ove take,

  (3) kondukter, odnosno lice koje prati vozaa vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebnozadueno za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu

  prevezeni tim vozilom,

  (4) pripravnik, odnosno lice koje treba da se obui za samostalan rad u struci.

  3) Vielana posada predstavlja najmanje dva vozaa koja mogu da upravljaju vozilom, tokom svakogperioda upravljanja vozilom, izmeu dva uzastopna dnevna odmora ili izmeu dnevnog i nedeljnogodmora. Prisustvo drugog, odnosno drugih vozaa nije obavezno jedino tokom prvog asa upravljanjavozilom.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  4/49

  4) Prevoznik je pravno lice ili preduzetnik, udruenje ili grupa lica koje nema status pravnog lica, biloprofitno ili neprofitno, ili dravni organ, organ teritorijalne autonomije i organ lokalne samouprave, kojeobavlja drumski prevoz, bilo javni ili za sopstvene potrebe.

  5) Radionica za tahografe je privredno drutvo, odnosno javno preduzee koje obavlja poslove radionice.

  6) Tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila, koji se sastoji od jedinice u vozilu, senzorakretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu, i moe biti analogni ili digitalni.

  7) Analogni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskogprikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozaa.

  8) Digitalni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskogprikaza, evidentiranja, tampanja, uvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnostivozaa.

  9) Jedinica u vozilu je tahograf bez senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja.

  10) Tahografska kartica (u daljem tekstu: kartica) je nosa podataka koja se koristi u digitalnom tahografui koja omoguava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i uvanje podataka.

  11) Tahografski listi je listi predvien za evidentiranje i uvanje predvienih zapisa, koji se postavlja uanalogni tahograf i po kome pisa analognog tahografa obavlja kontinualno beleenje predvienih zapisa.

  12) Kartica vozaa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se voza identifikuje i kojaomoguava uvanje podataka o aktivnostima vozaa.

  13) Kartica nadzornog organa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikujenadzorni organ odnosno ovlaeno lice tog organa i koja omoguava pristup podacima sauvanim umemoriji tahografa, na kartici vozaa, odnosno na kartici radionice u cilju njihovog itanja, tampanjaodnosno preuzimanja.

  14) Kartica prevoznika je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnikkartice i koja omoguava prikaz, preuzimanje i tampanje podataka sauvanih u tahografu koji se odnosena tog prevoznika.

  15) Kartica radionice je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnikkartice i koja omoguava pregled, kalibraciju i aktivaciju tahografa, odnosno preuzimanje podataka satahografa.

  16) Nevaea kartica je tahografska kartica sa grekom ili tahografska kartica koja nije zadovoljilainicijalnu proveru autentinosti, odnosno iji datum poetka vanosti jo nije nastupio ili iji je rok vanostiistekao.

  17) Kalibracija digitalnog tahografa je postupak auriranja ili potvrde parametara vozila, ukljuujuiidentifikaciju i karakteristike vozila, koji se uvaju u memoriji tahografa, korienjem kartice radionice.

  18) Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je postupak kopiranja, sa digitalnim potpisom, dela ilisvih podataka evidentiranih u memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice, pod uslovom dase ovim procesom ne menjaju niti briu sauvani podaci.

  19) Ugradnja je postupak postavljanja tahografa u vozilo po specifikaciji proizvoaa tahografa.

  20) Aktivacija je postupak kojim digitalni tahograf, korienjem kartice radionice, postaje osposobljen da upotpunosti realizuje sve funkcije.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  5/49

  21) Kontrola je skup aktivnosti kojim se utvruje da li se moe pristupiti ugradnji novog ili opravljenogtahografa, odnosno pregledu tahografa, i utvruje i evidentira sluajno ili namerno prouzrokovananeispravnost tahografa.

  22) Pregled je skup aktivnosti koji se obavlja radi provere: ispravnosti tahografa, da li podeavanjaodgovaraju parametrima vozila i da li je ureaj ili naprava za manipulaciju povezan sa tahografom.

  23) Demontaa podrazumeva preduzimanje radnji kojima se, za potrebe opravke ili zamene tahografa,tahograf skida sa vozila.

  24) Opravka je dovoenje u ispravno stanje tahografa ili dela tahografa koje zahteva prekid njihovognapajanja ili prekid njihove veze sa ostalim delovima tahografa ili otvaranje senzora kretanja, odnosno

  jedinice u vozilu.

  25) Odobrenje tipa je postupak izdavanja sertifikata, od nadlenog organa, da tahograf, njegovi delovi,odnosno tahografske kartice ispunjavaju zahteve ovog zakona i AETR sporazuma.

  26) Graninik brzine je ureaj, dograen na pogonski agregat ili je sastavni deo sistema za upravljanjepogonskim agregatom, koji je namenjen da ograniava najveu brzinu kretanja motornih vozila.

  27) Nedelja je vremenski period koji zapoinje u ponedeljak u 00:00 asova a zavrava se u nedelju u

  24:00 asa.

  28) Odmor je neprekidni vremenski period tokom koga lan posade moe slobodno da raspolae svojimvremenom.

  29) Dnevni odmor je odmor koji moe da bude:

  (1) puni dnevni odmor koji neprekidno traje najmanje 11 asova ili se moe podeliti na dva delai to tako da prvi deo odmora traje neprekidno najmanje tri asa, a drugi neprekidno ne manjeod devet asova;

  (2) skraeni dnevni odmor koji neprekidno traje manje od 11 asova, ali ne manje od 9 asova.30) Nedeljni odmor je odmor koji moe da bude:

  (1) puni nedeljni odmor koji neprekidno traje najmanje 45 asova;

  (2) skraeni nedeljni odmor koji neprekidno traje manje od 45 asova, ali ne manje od 24 asa.

  31) Pauza je prekid upravljanja vozilom tokom kojeg voza ne sme da upravlja vozilom, niti obavlja ostaleposlove i koje se iskljuivo koristi za odmor i oporavak.

  32) Mesto rada lana posade vozila je:

  (1) lokacija gde se obavlja osnovna delatnost prevoznika koji je angaovao lana posade vozila,odnosno druge lokacije prevoznika, bez obzira da li su one u istom mestu gde i sediteprevoznika ili lokacija gde se obavlja osnovna delatnost;

  (2) vozilo u kome se nalazi lan posade vozila kada je na dunosti;

  (3) ostala mesta gde se obavljaju poslovi vezani za prevoz koji je u toku.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  6/49

  33) Radno vreme je vremenski period od poetka do zavretka rada, tokom koga se lan posade vozilanalazi na svom mestu rada, na raspolaganju poslodavcu i obavlja svoje poslove, ukljuujui i svaki rad zaprevoznika ili drugog poslodavca, a posebno obuhvata:

  (1) vreme upravljanja vozilom;

  (2) ostalo radno vreme odnosno vreme za realizaciju ostalih poslova u okviru drumskogprevoza, u koje spadaju:

  - utovar i istovar,

  - pruanje pomoi putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila,

  - nega vozila i ostale intervencije tehnikog odravanja,

  - svi ostali poslovi koji imaju za cilj da se osigura bezbednost vozila, tereta i putnika ili da sezadovolje zakonske ili druge obaveze direktno vezane za prevozni proces koji je u toku,ukljuujui kontrolu utovara i istovara, administrativne formalnosti sa policijom, carinom,imigracionim organima itd.,

  - vremena tokom kojih ne moe slobodno da raspolae svojim vremenom i tokom kojih se odnjega zahteva da bude na svom mestu rada, spreman da zapone sa radom, odnosnoizvravanjem svojih predvienih zadataka (vreme ekanja), a posebno tokom ekanja nautovar ili istovar, kada pre odlaska ili neposredno pre poetka samog perioda vreme ekanjanije unapred poznato.

  34) Ostali poslovi su sve radne aktivnosti lana posade vozila u okviru drumskog prevoza ili izvan njegaosim upravljanja vozilom, ukljuujui i svaki rad za prevoznika ili drugog poslodavca.

  35) Vreme upravljanja vozilom je vremenski period tokom koga voza upravlja vozilom, a koje seevidentira automatski, poluautomatski ili runo pod uslovima predvienim u ovom zakonu.

  36) Period upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od poetka upravljanja, od zavretkaodmora ili pauze pa sve do narednog odmora ili pauze, a moe biti neprekidan ili podeljen.

  37) Dnevno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od zavretka poslednjegodmora, odnosno izmeu dva uzastopna odmora.

  38) Nedeljno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom tokom nedelje.

  39) Vreme raspoloivosti je vremenski period koji se ne smatra radnim vremenom i koji obuhvata:

  (1) vremenske periode tokom kojih poslodavac zahteva od lana posade da bude upripravnosti, odnosno spreman da zapone ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem

  ostalih poslova ali ne zahteva da bude na svom mestu rada, a posebno vreme kada lanposade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom, vreme ekanja na graninim prelazima,i vreme tokom zabrana kretanja vozila; pomenuti periodi i njihovo predvieno trajanje treba preodlaska ili neposredno pre poetka samog perioda da budu unapred poznati lanu posadevozila;

  (2) u sluaju vielanih posada, vreme koje voza provede, ne upravljajui vozilom, na sedituili leaju u kabini vozila u pokretu.

  40) Nono vreme je vreme izmeu 00:00 i 04:00 asa.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  7/49

  41) Noni rad je rad koji se obavlja tokom nonog vremena.

  42) ig je slovno brojana oznaka koja se utiskuje na plombu tahografa.

  II RADNO VREME I VREME UPRAVLJANJA VOZILOM

  lan 4

  Proseno nedeljno radno vreme lana posade vozila u periodu od bilo koja etiri uzastopna kalendarskameseca ne sme da bude due od 48 asova, ukljuujui i prekovremeni rad.

  Najdue dnevno radno vreme lana posade ukljuujui i prekovremeni rad ne sme da bude due od 14asova u periodu od 24 asa.

  Najdue nedeljno radno vreme lana posade vozila moe da iznosi 60 asova, ukljuujui i prekovremenirad.

  Godinji odmor, odsustvo sa rada zbog privremene spreenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenomosiguranju i ostala odsustva sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, u svrhe izraunavanjaprosenog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog lana, svodi se na najvie osam asova dnevno,

  odnosno najvie 48 asova nedeljno, u zavisnostiod ugovorenog radnog vremena.

  Ako lan posade vozila obavlja noni rad, radno vreme ne sme da bude due od deset asova tokomperioda od 24 asa.

  Ukoliko je lan posade vozila angaovan kod vie prevoznika, odnosno poslodavaca ili je i sam prevoznik,radno vreme lana posade vozila predstavlja zbir svih asova rada kod svih prevoznika, odnosnoposlodavaca kod kojih je angaovan.

  Prevoznik, odnosno poslodavac koji je angaovao lana posade vozila iz stava 6. ovog lana, nalaelanu posade vozila u pisanom ili elektronskom obliku da mu dostavi izvod iz evidencije o radnomvremenu kod drugog ili drugih prevoznika, odnosno poslodavaca.

  lan posade vozila duan je da izvod iz evidencije iz stava 7. ovog lana dostavlja za prethodnikalendarski mesec najkasnije do sedmog u narednom mesecu, u pisanom ili elektronskom obliku.

  Voza mora tano i adekvatno da evidentira vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primeneovog zakona, ostale poslove definisane pod ostalim radnim vremenom, vremena raspoloivosti, odmore ipauze. Ovi podaci se unose runo na poleinu tahografskih listia ili termalnog papira za ispis, odnosnopreko tastera za runi unos digitalnog tahografa.

  Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona evidentira se kao ostalo radnovreme.

  Prevoznik je duan da obavesti lanove posade vozila o odredbama ovog zakona i internim pravilimapreduzea u pogledu radnog vremena i odmora.

  Prevoznik je duan da vodi evidenciju o radnom vremenu lana posade vozila, koja iskljuivo sadri ime,prezime, jedinstveni matini broj graana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto roenja lana posadekao podatke o linosti.

  Prevoznik mora da uva evidencije iz stava 12. ovog lana dve godine po isteku perioda na koji seodnose.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  8/49

  Na zahtev lana posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku, prevoznik je duan da mu izda izvod izevidencije o radnom vremenu.

  Prevoznik je duan da obavesti lana posade vozila o rasporedu radnog vremena i promeni rasporedanajmanje 24 asa unapred.

  Odredbe ovog zakona iskljuuju primenu odredaba propisa o radu koje se odnose na preraspodeluradnog vremena.

  Zbog objektivnih ili tehnikih razloga ili razloga u vezi organizacije rada, moe se usvojiti odstupanje odperioda iz stava 1. ovog lana, a na osnovu kolektivnih ugovora, dogovora izmeu predstavnikaposlodavaca i zaposlenih, pri emu period ne sme biti dui od est meseci.

  Blii propis o nainu izraunavanja prosenog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog lana, kao isadraju i nainu voenja evidencije iz stava 12. ovog lana donosi ministar nadlean za poslovesaobraaja (u daljem tekstu: ministar) uz saglasnost ministarstva nadlenog za poslove rada.

  Vreme upravljanja vozilom

  lan 5

  Dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od devet asova. Izuzetno, dnevno vremeupravljanja vozilom moe da se produi na deset asova najvie dva puta nedeljno.

  Nedeljno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od 56 asova.

  Ukupno vreme upravljanja vozilom u toku bilo koje dve uzastopne nedelje ne sme da bude due od 90asova.

  Izuzetno od st. 1. i 2. ovog lana u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno umeumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duinedo 50 km, koji se obavlja u celini na teritorijiRepublike Srbije, dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od osam asova.

  Poetkom dnevnog vremena upravljanja smatra se trenutak zavretka neprekidnog odmora u trajanju odnajmanje sedam asova.

  Vremena upravljanja vozilom obuhvataju sva vremena upravljanja vozilom na teritoriji strana ugovornicaAETR sporazuma i drava koje nisu strane ugovornice AETR sporazuma.

  Pauze

  lan 6

  Najkasnije nakon perioda upravljanja vozilom od etiri asa i 30minuta, voza mora da koristi neprekidnu

  pauzu od najmanje 45 minuta, osim ako ne zapoinje sa korienjem dnevnih ili nedeljnih odmora.

  Pauza iz stava 1. ovog lana ne uraunava se u radno vreme.

  Pauza iz stava 1. ovog lana moe da se zameni prvom pauzom od najmanje 15 minuta i drugom odnajmanje 30 minuta, rasporeenim tokom pomenutog perioda upravljanja vozilom ili neposredno nakonnjega tako da budu u skladu sa odredbama stava 1. ovog lana.

  Izuzetno od st. 1. i 3. ovog lana, u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno umeumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  9/49

  Republike Srbije, voza mora da koristi pauzu u trajanju od najmanje pet minuta na svakom polaznomstajalitu pre svakog polaska.

  Vreme raspoloivosti moe se smatrati pauzom.

  Vreme pauze se moe smatrati odmorom u toku dnevnog rada.

  Odmori u toku dnevnog rada

  lan 7

  lan posade vozila, najkasnije nakon est asova neprekidnog rada, mora da prekine radno vremeodmorom u toku dnevnog rada.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 30 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie odest, a manje od devet asova.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 45 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie oddevet, a manje od dvanaest asova.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 60 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie oddvanaest asova.

  Odmor u toku dnevnog rada moe se koristiti u vie delova u trajanju od po najmanje 15 minutarasporeenih tokom radnog vremena.

  Odmor u toku dnevnog rada ne uraunava se u radno vreme.

  Odredbe stava 1. ovog lana ne odnose se na javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika, odnosno nameumesni linijski prevoz putnika na linijamaduine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritorijiRepublike Srbije.

  Dnevni i nedeljni odmor

  lan 8

  lan posade vozila mora da koristi dnevne i nedeljne odmore.

  lan posade vozila mora da iskoristi novi dnevni odmor u roku od 24 asa nakon zavretka prethodnogdnevnog ili nedeljnog odmora.

  Dnevni odmor moe da se produi tako da postane pun nedeljni odmor ili skraeni nedeljni odmor.

  Izuzetno od stava 2. ovog lana voza koji je lan vielane posade mora da iskoristi novi dnevni odmor utrajanju od najmanje devet asova u roku od 30 asova od zavretka dnevnog ili nedeljnog odmora.

  lan posade vozila moe imati najvie tri skraena dnevna odmora izmeu svaka dva nedeljna odmora.

  U toku bilo koje dve uzastopne nedelje, lan posade vozila mora da koristi najmanje dva puna nedeljnaodmora ili jedan puni nedeljni odmor i jedan skraeni nedeljni odmor.

  Nedeljni odmor mora da zapone najkasnije po zavretku estog 24-asovnog perioda od zavretkaprethodnog nedeljnog odmora.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  10/49

  Izuzetno od stava 7. ovog lana, lan posade vozila koji obavlja meunarodni vanlinijski prevoz putnika,moe da odloi korienje nedeljnog odmora najkasnije do zavretka 12 uzastopnih 24-asovnih periodaod zavretka prethodnog punog nedeljnog odmora, uz istovremeno ispunjenje sledeih uslova:

  1) da meunarodni prevoz traje najmanje 24 uzastopna asa van drave u kojoj je prevoz zapoet;

  2) da nakon odlaganja nedeljnog odmora lan posade koristi dva puna nedeljna odmora ili jedan punnedeljni odmor i jedan skraeni nedeljni odmor;

  3) da se prevoz obavlja vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf;

  4) da tokom vremenskog perioda izmeu 22:00 i 6:00 asova, vozilom upravlja vielana posada ili periodupravljanja bez pauze iz lana 6. ovog zakona ne traje due od tri asa.

  U sluaju korienja skraenog nedeljnog odmora, lan posade je duan da nadoknadi vremensku razlikudo punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja tree nedelje raunajuiod nedelje u kojoj je korienskraeni nedeljni odmor. Svaki odmor koji se koristi za nadoknaivanje skraenog nedeljnog odmora morada se iskoristi u celini tako da se nadovee na drugi odmor u trajanju od najmanje devet asova.

  Izuzetno od st. 6. i 9. ovog lana, posada vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozuputnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u

  celini na teritoriji Republike Srbije koristi najmanje skraeni nedeljni odmor kojem se dodaje vremednevnog odmora.

  Nedeljni odmor koji se protee u dve nedelje moe da se rauna u bilo kojoj, ali iskljuivo u jednoj od tedve nedelje.

  lan posade vozila moe da koristi dnevni odmor i skraeni nedeljni odmor u vozilu, ukoliko unjemupostoji leaj za spavanje svakog lana posade vozila i ako je vozilo u stanju mirovanja.

  Pun dnevni odmor koji koristi lan posade vozila koje se prevozi trajektom ili vozom, moe se prekinuti, nevie od dva puta, ostalim aktivnostima koje ukupno ne traju due od jednog asa. Tokom ovakokorienog punog dnevnog odmora lan posade vozila mora imati pristup leaju u kabini trajekta ili kuetkolima.

  Vreme putovanja lana posade vozila do mesta preuzimanja vozila na koje se ovaj zakon odnosi, ili upovratku sa tog mesta, pri emu se vozilo o kome je re ne nalazi u mestu boravka lana posade vozila,niti u uobiajenom mestu rada lana posade vozila rauna se i evidentira kao vreme raspoloivosti.

  Vreme iz stava 14. ovog lana, odnosno vreme kada lan posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ilivozom se ne sme raunati i evidentirati kao odmor ili pauza, osim kada lan posade ima pristup leaju ukabini trajekta ili kuet kolima.

  Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona do mesta preuzimanja vozila na

  koje se ovaj zakon odnosi, pri emu se drugo pomenuto vozilo ne nalazi u mestu boravka vozaa, niti uuobiajenom mestu rada vozaa, rauna se kao ostalo radno vreme.

  lan 9

  lan posade vozila ima prava na odgovarajuu zaradu, odnosno naknadu zarade u skladu sa propisima oradu, odnosno u skladu sa propisima kojima se ureuju plate.

  Za vreme raspoloivosti lan posade ostvaruje pravo na odgovarajuu naknadu na nain utvrenpropisom o radu, odnosno u skladu sa propisima kojima se ureuju plate, po osnovu vremenapripravnosti.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  11/49

  Prevoznik ne sme isplaivati nagrade ili dodatke na zaradu vozaima koje angauje na osnovu preenogputa, odnosno koliine prevezenog tereta, ukoliko se time ugroava bezbednost saobraaja na putevima,odnosno podstie krenje ovog zakona.

  lan 10

  Prevoznik je duan da organizuje rad vozaa tako da se vozai pridravaju odredaba ovog zakona.

  Prevoznik je duan da da odgovarajua uputstva vozau i da vri njihovu redovnu kontrolu kako bi se

  obezbedilo potovanje odredaba ovog zakona.

  Prevoznik je odgovoran za svaki prekraj koji poini posada vozila, izuzev u sluajevima na koje nijemogao uticati.

  Prevoznici, poiljaoci tereta, pedicije, agencije i ostali uesnici u organizaciji prevoza su odgovorni da seprevoz organizuje, odnosno obavi u skladu sa odredbama ovog zakona.

  lan 11

  Ukoliko je voza u odreenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godinjem odmoru,odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale posloveosim upravljanja vozilom ili bio raspoloiv, prevoznik je duan da za svaki takav period vozau izdaPotvrdu o aktivnostima vozaa (u daljem tekstu: Potvrda).

  Izuzetno od stava 1. ovog lana Potvrda se ne izdaje za vremena, odnosno aktivnosti vozaa koje seevidentiraju pomou tahografa ili runim unosom.

  Potvrdu sainjava prevoznik u dva primerka i popunjava je u tampanom obliku, odnosno putem raunara.Jedan primerak Potvrde se izdaje vozau, a drugi se uva po redosledu izdavanja u seditu prevoznika uperiodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja.

  Potvrda iskljuivo sadri prezime i ime odgovornog lica prevoznika, radno mesto odgovornog lica

  prevoznika, prezime i ime vozaa, datum roenja vozaa, broj vozake dozvole, line karte ili pasoavozaa, datum poetka rada vozaa kod prevoznika i potpise odgovornog lica i vozaa kao podatke olinosti i mora da bude pravilno popunjena pre poetka putovanja.

  Blii izgled, sadraj i nain popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog lana propisuje ministar.

  lan 12

  Voza moe da odstupi od odredaba l. 5-8. ovog zakona, odnosno l. 6-8. AETR sporazuma, u meri ukojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugroavabezbednost saobraaja, a kako bi se omoguilo vozilu da stigne do prvog pogodnog prostora zaparkiranje vozila. Voza mora da naznai razlog za ovakvo odstupanje runo na poleini tahografskih

  listia ili termalnog papira za ispis ili na drugom validnom dokumentu, najkasnije po dolasku na pogodniprostor za parkiranje vozila.

  III TAHOGRAFI

  Odobrenje tipa tahografa

  lan 13

  U vozila iz lana 2. stav 5. ovog zakona mora biti ugraen samo jedan tahograf.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  12/49

  Tahograf koji je namenjen za ugradnju u vozilo mora imati sertifikat o odobrenju tipa i biti ugraen ipregledan u skladu sa zahtevima AETR sporazuma i ovog zakona.

  Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listia ili tahografske kartice izdaje Agencija zabezbednost saobraaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvoaa ili ovlaenog predstavnikaproizvoaa u Republici Srbiji u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

  Sertifikat o odobrenju tipa izdat od ovlaenog organa druge drave potpisnice AETR sporazuma priznajese u Republici Srbiji.

  Agencija vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o odobrenju tipa koji sadri podatke o vrsti odobrenja ipravnom licu kome je odobrenje izdato, kao i druge neophodne podatke koji su sadrani u sertifikatu oodobrenju tipa.

  Poslove iz st. 3. i 5. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Korienje tahografa

  lan 14

  Prevoznici i vozai vozila u koje je ugraen digitalni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dunisu da obezbede propisno korienje digitalnog tahografa i kartica vozaa.

  Prevoznici i vozai vozila u koje je ugraen analogni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i dunisu da obezbede propisno korienje analognog tahografa i tahografskih listia.

  Zabranjeno je falsifikovanje, brisanje ili unitavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiu,memorisanih u tahografu ili na kartici vozaa, kao i na ispisima sa digitalnog tahografa.

  Zabranjeno je korienje ureaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listiem ilikarticom vozaa koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili unitavanja memorisanih ilievidentiranih podataka. U vozilu ne sme da se nalazi ureaj ili naprava koja se moe koristiti u svrhu

  izvrenja navedenih manipulacija.

  lan 15

  Kada je u vozilo ugraen analogni tahograf prevoznik mora da obezbedi dovoljan broj tahografskih listiaimajui u vidu trajanje prevoza i eventualnu obavezu zamene oteenih listia ili listia koje je oduzeonadzorni organ. Prevoznik daje vozaima samo odgovarajue listie iji model ima odobrenje tipa zakorienje u tahografu koji je ugraen u vozilo.

  Kada je u vozilo ugraen digitalni tahograf prevoznik i voza moraju da obezbede dovoljno papira za ispisza realizaciju ispisa u sluaju kontrole, koji mora da ima odobrenje tipa za korienje u tahografu koji jeugraen u vozilo.

  Prevoznik uva tahografske listie i ispise po hronolokom redu i u itljivom obliku godinu dana nakondatuma njihovog korienja i duan je da, na zahtev nadlenog organa, iste prui na uvid.

  Na zahtev vozaa prevoznik daje kopije tahografskih listia, tampanih ispisa i podataka preuzetih sakartica vozaa, odnosno izvod iz evidencije o radnom vremenu vozaa.

  Prevoznik ija su vozila opremljena digitalnim tahografom duan je da obezbedi da se svi podaci sadigitalnog tahografa i kartice vozaa preuzimaju na raunar ili na drugo samostalno sredstvo za uvanjepodataka u propisanim rokovima, koji mu moraju biti pristupani.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  13/49

  Prevoznik je duan da podatke iz stava 5. ovog lana uva godinu dana nakon evidentiranja i da, nazahtev nadlenog organa, iste prui na uvid.

  Prevoznik je duan dauva godinu dana zapisnike i druge relevantne podatke dobijene od nadzornihorgana u vezi sa obavljenim nadzorom u prostorijama prevoznika i na putu.

  lan 16

  Voza moe posedovati najvie jednu vaeu karticu vozaa i ovlaen je da koristi samo sopstvenu

  personalizovanu karticu vozaa.

  Voza ne sme da koristi oteenu, neispravnu ili nevaeu karticu vozaa.

  Vozai su duni da koriste tahografske listie ili karticu vozaa svakog dana tokom koga upravljajuvozilom, od trenutka preuzimanja vozila.

  Tahografski listi ili kartica vozaa mora se nalaziti u tahografu kad god je voza u vozilu, odnosno obavljaostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekuim prevozom.

  Izuzetno od stava 4. ovog lana, tahografski listi ili kartica vozaa moe se izvaditi iztahografa na zahtevnadzornog organa.

  Tahografski listi ne sme da se koristi due od perioda za koji je predvien.

  Voza mora adekvatno da zatiti tahografske listie i karticu vozaa i ne sme da koristi zaprljane ilioteene tahografske listie ili karticu vozaa.

  Voza je duan da pravovremeno koristi odgovarajue preklopnike ili tastere na analognom tahografu,odnosno tastere na digitalnom tahografu za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena,vremena raspoloivosti, pauza i odmoravozaa.

  Ako, zbog udaljenosti od vozila, voza nije u stanju da koristi tahograf ugraen u vozilo, aktivnosti vozaa

  osim upravljanja vozilom se upisuju na poleinu tahografskog listia runo, odnosno evidentirajuautomatski ili drugim sredstvima, itko i bez prljanja listia, ako je u vozilo ugraen analogni tahograf, ili popovratku u vozilo na karticu vozaa korienjem aplikacije za runi unos tahografa, ako je u vozilougraen digitalni tahograf. U tom sluaju, nadzorni organ prilikom nadzora na putune sme zahtevati odvozaa potvrdu o aktivnostima iz lana 11. ovog zakona.

  Ako vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf upravlja vielana posada, dva vozaa su duna da svojekartice vozaa umetnu u odgovarajue itae na tahografu, a ostali vozaiduni su da vode runi unos osvojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

  Tahografski listi mora biti itko popunjen svim propisanim podacima.

  Ako vozilom u koje je ugraen analogni tahograf upravlja vielana posada, dva vozaa su duna dapravilno postave i pravovremeno menjaju tahografske listie tako da se relevantni podaci vezani zaupravljanje vozilom evidentiraju na tahografskom listiu vozaa, a ostali vozai duni su da vode runiunos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

  Vreme na analognom tahografu mora da se podudara sa zvaninim vremenom drave u kojoj jeregistrovano vozilo, a na digitalnom tahografu mora da se podudara sa univerzalnim (UTC) vremenom.

  Na poetku i po zavretku radnog vremena u vozilu u koje je ugraen digitalni tahograf, voza je duan dau digitalni tahograf unese standardnu slovnu oznaku drave u kojoj se vozilo u tom trenutku nalazi.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  14/49

  Blii propis o nainu korienja tahografa donosi ministar.

  lan 17

  U sluaju oteenja tahografskog listia, odnosno oteenja ili neispravnosti kartice vozaa, koji sadreevidentirane podatke, voza uva oteeni listi, odnosno oteenu ili neispravnu karticu vozaazajednosa rezervnim tahografskim listiem koji koristi u svrhu zamene.

  Ako je kartica vozaa oteena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, tada voza:

  1) na poetku dnevnog vremena upravljanja vozilom, tampa dnevni ispis sa vozila kojim upravlja i napoleini tog tampanog ispisa: upisuje podatke kojima se utvruje njegov identitet (ime i prezime, brojvozake dozvole, odnosno broj kartice vozaa) i potpisuje se; pravovremeno evidentira ostalo radnovreme, vreme raspoloivosti, vreme pauza i odmora;

  2) po zavretku dnevnog vremena upravljanja vozilom, tampa dnevni ispis sa vozila koji sadri vremenakoja su evidentirana na tahografu ili upisuje na poleini ispisa vreme upravljanja vozilom, ostalo radnovreme, vreme raspoloivosti, vreme pauza i odmora koja je koristio od tampanja ispisa na poetkudnevnog vremena upravljanja vozilom ukoliko ih tahograf nije evidentirao, kao i podatke kojima se utvrujenjegov identitet (ime i prezime, broj vozake dozvole, odnosno broj kartice vozaa) i potpisuje se.

  lan 18

  Ako upravlja vozilom u koje je ugraen analogni tahograf, na zahtev nadzornog organa, voza je duan danosi sa sobom i prui na uvid:

  1) tahografske listie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  2) karticu vozaa, ako je poseduje;

  3) sve rune unose ili tampane ispise koji se odnose na tekui dan i prethodnih 28 dana;

  4) potvrde o aktivnostima vozaa, ako ih poseduje, i

  5) dokaz o izreenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekuidan i prethodnih 28 dana.

  Ako upravlja vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf, na zahtev nadzornog organa, voza je duan danosi sa sobom i prui na uvid:

  1) karticu vozaa;

  2) sve rune unose ili tampane ispise koji se odnose na tekui dan i prethodnih 28 dana;

  3) tahografske listie za tekui dan i prethodnih 28 dana ukoliko je upravljao vozilom u koji je ugraenanalogni tahograf;

  4) potvrde o aktivnostima vozaa, ako ih poseduje;

  5) dokaz o izreenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekuidan i prethodnih 28 dana.

  Izuzetno, voza kada upravlja vozilom u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika,odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km ne mora da nosi sasobom nosae podataka iz stava 1. ta. 1) i 3) i stava 2. ta. 2) i 3) ovog lana.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  15/49

  lan 19

  Vozila u koja mora biti ugraen graninik brzine, kada uestvuju u saobraaju na putu, moraju imatiispravan, ukljuen i odgovarajue podeen graninik brzine.

  Graninik brzine koji se naknadno ugrauje, odnosno koji je ugraen u vozilo mora biti u skladu sajednoobraznim tehnikim uslovima propisanim UNECE pravilnikom broj 89.

  Nakon naknadne ugradnje ili opravke graninika brzine, odnosno nakon opravki na sistemu za dovod

  goriva mora se izvriti kontrola usklaenosti brzine odreene graninikom brzine sa vrednou brzineupisanom na informativnoj nalepnici.

  Zabranjeno je korienje ureaja ili naprave za manipulaciju koji moe da dovede do neovlaene izmenesignala koji se alje graniniku brzine. U vozilu ne sme da se nalazi ureaj ili naprava koja se moekoristiti u svrhu izvrenja navedenih manipulacija.

  Blie uslove koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraaju na putu u pogledu ugradnje i upotrebegraninika brzine propisuje ministar.

  lan 20

  Neispravan tahograf u vozilu koje se koristi opravlja se u radionici za tahografe najkasnije u roku odsedam dana od dana nastanka neispravnosti tahografa.

  Za period tokom koga nije mogue koristiti tahograf ili je isti neispravan, voza upisuje na poleinutahografskog listia, na poleinu termalnog papira za ispis ili na odgovarajui listi koji se prilae uztahografski listi,podatke kojim se utvruje njegov identitet (ime i prezime, broj vozake dozvole, odnosnobroj kartice vozaa) i potpisuje se i pravovremeno belei sva vremena, odnosno aktivnosti, koja tahografvie ne evidentira ili ne tampa na ispravan nain.

  lan 21

  Ako je kartica vozaa oteena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, voza podnosi zahtev zaizdavanje kartice vozaa Agenciji u roku od sedam dana.

  Voza je duan da prijavi gubitak ili krau kartice vozaa nadlenim organima drave u kojoj su se gubitakili kraa dogodili.

  Uz zahtev iz stava 1. ovog lana, voza je duan da oteenu ili neispravnu karticu vozaa vrati Agenciji.

  Uz zahtev iz stava 1. ovog lana, voza je duan da Agenciji priloi dokaz o prijavi gubitka ili krae karticevozaa.

  Za sluaj iz stava 1. ovog lana, voza moe da nastavi da upravlja vozilom bez kartice vozaa najvie 15

  kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedite prevoznika, pod uslovom da podnese dokaz da tokomtog perioda ne moe da koristi karticu vozaa, odnosno da je ne moe pruiti na uvid.

  IV KARTICE

  lan 22

  Kartica vozaa izdaje se vozau na period ne dui od pet godina.

  Kartica prevoznika izdaje se prevozniku, na ime lica koje je prevoznik ovlastio, na period ne dui od petgodina.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  16/49

  Kartica nadzornog organa izdaje se nadzornom organu koji vri nadzor na putu ili u prostorijamaprevoznika u skladu sa odredbama ovog zakona, na ime ovlaenog lica, na period ne dui od dvegodine.

  Kartica radionice izdaje se tehniaru zaposlenom u radionici za tahografe na period ne dui od jednegodine.

  Nadlenost za izdavanje kartica

  lan 23

  Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

  Poslove iz stava 1. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Postupak izdavanja kartica

  lan 24

  Kartice iz lana 22. ovog zakona izdaju se na zahtev podnosioca.

  Zahtev za izdavanje kartice vozaa iskljuivo sadri ime i prezime podnosioca zahteva, ime jednogroditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, brojtelefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji jeizdao linu kartu, odnosno paso, broj memorijske kartice (ukoliko je ve poseduje), broj vozake dozvole,naziv organa koji je izdao vozaku dozvolu, dravu koja je izdala vozaku dozvolu, vanost vozakedozvole, kategorije vozila za koje ima vozaku dozvolu, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kaopodatke o linosti.

  Zahtev za izdavanje kartice prevoznika iskljuivo sadri ime i prezime odgovornog lica za memorijskekartice prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad,potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa,

  vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona i potpis odgovornoglica kao podatke o linosti.

  Zahtev za izdavanje kartice nadzornog organa iskljuivo sadri ime i prezime slubenog lica, ime jednogroditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, brojtelefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji jeizdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o linosti.

  Zahtev za izdavanje kartice radionice iskljuivo sadri ime i prezime odgovornog lica radionice, ime iprezime tehniara, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad,potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa,vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj memorijske kartice (ukoliko je ve

  poseduje), broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o linosti.

  Poslovi Agencije u vezi sa izdavanjem kartica obuhvataju:

  1) odluivanje po zahtevu za izdavanje kartice;

  2) poslove izrade kartice (proizvodnja, personalizacija i generisanje potrebnih elektronskih kljueva);

  3) uruivanje kartice;

  4) voenje evidencije u skladu sa ovim zakonom.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  17/49

  Poslove iz stava 6. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Izrada kartica

  lan 25

  Izrada kartica vri se u Republici Srbiji.

  Poslove izrade kartica vri pravno lice koje je odabrano uposebnom postupku, na period od deset godina

  (u daljem tekstu: proizvoa kartica).

  lan 26

  Postupak izbora proizvoaa kartica iz lana 25. ovog zakona sprovodi Agencija, najkasnije godinu danapre isteka roka vaeeg ugovora za poslove izrade kartica.Postupak izbora proizvoaa kartica sprovodise shodnom primenom odredaba zakona kojim je regulisana oblast javnih nabavki, ako ovim zakonom nijedrugaije propisano.

  Uslovi koje proizvoa kartica mora da ispuni, pored obaveznih uslova iz stava 1. ovog lana, su:

  1) da raspolae odgovarajuim prostorijama za obavljanje poslova izrade kartica;2) da na raspolaganju ima odgovarajuu neophodnu opremu i sredstva za obavljanje poslova izradekartica;

  3) da ima ugovor o saradnji sa proizvoaem kartica kojiima iskustvo u uspostavljanju sistema digitalnihtahografa u okviru drave ugovornice AETR sporazuma;

  4) da raspolae odgovarajuim finansijskim osiguranjem u pogledu vrste i visine u svrhu zakonitog iprimerenog obavljanja poslova definisanih ugovorom;

  5) da se ne radi o radionici za tahografe u smislu ovog zakona;

  6) da protiv njega nije pokrenut steajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije;

  7) da njemu ili licu iji je proizvoa kartica pravni sledbenik u poslednjih pet godina nisu zabranjeni ili nadrugi nain oduzeti poslovi izrade kartica, odnosno da u istom periodu nije jednostrano raskinuo ugovor oobavljanju poslova izrade kartica.

  Uslove iz stava 2. ovog lana proizvoa kartica mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

  Ukoliko proizvoa kartica prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog lana moe nastaviti saizdavanjem kartica dok se ne okona novi postupak izbora proizvoaa kartica, a ne due od est meseci.

  Vrsta i visina finansijskog osiguranja iz stava 2. taka 4. ovog lana mora da bude takva da pokrijeoekivane trokove Agencije u vezi sa eventualnim raskidanjem ugovora, raspisivanjem novog postupkaizbora proizvoaa kartica i formiranjem novog ugovora za poslove izrade kartica, do trenutka kada noviproizvoa kartica pone da izdaje kartice.

  Sadraj konkursne dokumentacije, rokove za podnoenje i javno otvaranje ponuda, nain i postupakotvaranja ponuda utvruje Agencija.

  Merilo za izbor proizvoaa kartica

  lan 27

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  18/49

  Izbor proizvoaa vri se prema kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

  Raskid ugovora za poslove izrade kartica

  lan 28

  Agencija raskida ugovor za poslove izrade kartica sa proizvoaem kartica ako utvrdi:

  1) da proizvoa kartica ne ispunjava neki od uslova iz lana 26. ovog zakona, odnosno da je istekao rok

  iz lana 26. stav 4. ovog zakona;

  2) da proizvoa kartica, odnosno zaposleni, prilikom obavljanja poslova definisanih ugovorom kriodredbe ovog zakona;

  3) da je pravnosnanom presudom proizvoa kartica ili zaposleni kod proizvoaa kartica, osuen zakrivino delo iz oblasti poslova definisanih ugovorom;

  4) da je proizvoa kartica dao lane izjave, podatke ili dokumenta u ponudi, odnosno u postupku provereuslova iz lana 26. ovog zakona.

  U sluaju raskida ugovora i u sluaju prestanka ugovora usled isteka roka ugovora, odnosno u sluajuizbora novog proizvoaa kartica proizvoa kartica duan je da novom proizvoaukartica, danomraskida ugovora ili danom isteka ugovorenog roka, bez naplate trokova, preda kompletnu dokumentacijukoju poseduje u elektronskom i papirnom obliku. Ako dotadanji proizvoa kartica ne postupi u skladu saodlukom, navedena dokumentacija mu se oduzima. Reenje o oduzimanju dokumentacije donosi ministar.

  Cena izdavanja kartice

  lan 29

  Cenu izdavanja kartice odreuje Vlada na predlog Agencije.

  Kartica se plaa unapred. U sluaju odbijanja zahteva za izdavanje kartice, uplaeni novac za trokoveizrade kartice vraa se podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

  Proizvoa kartica duan je da razvija i odrava sistem, tokom itavog perioda izrade kartica, bezdodatnog uticaja na poveanje cene kartice.

  Evidencije o karticama

  lan 30

  Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama, u skladu sa propisom o zatiti podataka o linosti, kojasadri podatke o:

  1) kartici vozaa (ime i prezime vozaa, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja,adresa prebivalita, grad, potanski broj, drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj linekarte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, reg. broj vozakedozvole, naziv organa koji je izdao vozaku dozvolu, drava koja je izdala vozaku dozvolu, vanostvozake dozvole, kategorije vozila za koje poseduje vozaku dozvolu, adresa na koju eli da mu sedostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

  2) kartici prevoznika (broj kartica za izdavanje, naziv prevoznika, ime i prezime odgovornog lica, adresa,odnosno sedite prevoznika, potanski broj, grad, matini broj, poreski identifikacioni broj, adresaelektronske pote, broj telefona prevoznika, imei prezime odgovornog lica za memorijske kartice

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  19/49

  prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja, adresa prebivalita, grad,potanski broj i drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa,vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona i skenirani potpisodgovornog lica prevoznika);

  3) kartici nadzornog organa (naziv nadzornog organa, adresa odnosno sedite nadzornog organa,potanski broj, grad, kontaktosoba, broj telefona nadzornog organa, ime i prezime slubenog lica, ime

  jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja, adresa prebivalita, grad, potanski broj i drava,broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji

  je izdao linu kartu, odnosno paso, adresa na koju eli da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona,digitalna fotografija i skenirani potpis);

  4) kartici radionice (naziv radionice za tahografe, ime i prezime odgovornog lica, adresa odnosno sediteradionice za tahografe, potanski broj, grad, matini broj, poreski identifikacioni broj, oznaka radionice zatahografe, adresa elektronske pote, broj telefona radionice za tahografe, ime i prezime tehniara -vlasnika kartice, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja tehniara, adresa prebivalitatehniara, grad, potanski broj i drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte,odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, adresa na koju eli damu se dostavi kartica i PIN kod, koja nije adresa radionice za tahografe, broj mobilnog telefona, digitalnafotografija i skenirani potpis tehniara);

  5) svim vrstama kartica (broj kartice, datum poetka vaenja kartice, datum prestanka vaenja kartice,status kartice - vaea, zaplenjena od strane nadlenog nadzornog organa, ponitena, privremenooduzeta, trajno oduzeta, nevaea, u postupku zamene, izgubljena, ukradena, neispravna, oteena,otkazana);

  6) ukupnom stanju svih vrsta kartica (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, greaka prilikomizrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oteenih kartica).

  Agencija je duna da vodi i evidenciju o elektronskim kljuevima i drugim elektronskim zapisima nakarticama u elektronskom obliku.

  Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog lana, prosleuje i razmenjuje sa nadlenim

  nadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava putem zajednikemree.

  Radi vrenja nadzora, nadzorni organi imaju pristup podacima iz evidencija iz st. 1. i 2. ovog lana, iodgovarajuim podacima nadlenih organa drugih drava putem zajednike mree, u skladu sa zakonom iodredbama meunarodnih ugovora.

  Evidencije iz st. 1. i 2. ovog lana uvaju se trajno.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  V RADIONICA ZA TAHOGRAFE

  Poslovi radionice

  lan 31

  Radionica za tahografe obavlja poslove u vezi sa tahografima, koji su delatnost od opteg interesa, i to:

  1) ugradnja i aktivacija tahografa;

  2) kontrola i pregled tahografa;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  20/49

  3) demontaa i opravka tahografa.

  Radionica za tahografe mora obavljati poslove iz stava 1. taka 2) ovog lana i za analogne i za digitalnetahografe.

  Poslovi iz stava 1. ovog lana moraju se obavljati savesno, na propisan nain i u skladu sa odredbamaAETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi.

  Prilikom vrenja poslova iz stava 1. taka 2) ovog lana radionica za tahografe za ispravan tahograf, ija

  podeavanjaodgovaraju parametrima vozila i sa kojim nije povezan ureaj ili naprava za manipulacijuizdaje Uverenje o ispravnosti tahografa i informativnu nalepnicu. Uverenje o ispravnosti tahografaiskljuivo sadri ime i prezime i adresu vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila, kaopodatke o linosti.

  Radionica za tahografe koja obavlja pregled tahografa istovremeno vri i posao kontrole graninika brzine.

  Radionica za tahografe obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine.

  Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. ovog lana za analognetahografe, Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. ta. 1)-3) ovog lana za digitalne tahografe iEvidencije o poslovima radionice iz st. 5. i 6, ovog lana koje iskljuivo sadre ime i prezime vlasnika,

  odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila i ime i prezime tehniara, kao podatke o linosti i uvaih dve godine.

  Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. taka 2) ovog lana za digitalnetahografe, koja iskljuivo sadri ime i prezime vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznakuvozila i ime i prezime tehniara, kao podatke olinosti i uva ih tri godine.

  Blii opis poslova iz st. 1, 5. i 6. ovog lana sadrinu Uverenja o ispravnosti tahografa i informativnenalepnice i nain voenja evidencija iz st. 7. i 8. ovog lana donosi ministar na predlog Agencije.

  Dozvola

  lan 32

  Poslove iz lana 31. ovog zakona moe da obavlja privredno drutvo, odnosno javno preduzee kojeispunjava propisane uslove i koje ima dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana je javna isprava (reenje) koju izdajeAgencija sa rokom vaenja od petgodina.

  Dozvolom se odreuje koje od poslova iz lana 31. radionica za tahografe obavlja i u skladu sa timposlovima dodeljuje se ig za pregled tahografa, odnosno ig za opravku tahografa.

  Privredno drutvo, odnosno javno preduzee moe poslove radionice obavljati na vie lokacija, pri emuse za svaku lokaciju mora dobiti posebna dozvola.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana nee se izdati privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu nad kojimje pokrenut postupak prinudne naplate.

  alba na reenje iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz stava 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Uslovi za izdavanje dozvole

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  21/49

  lan 33

  Dozvola iz lana 32. stav 1. ovog zakona se izdaje na zahtev podnosioca, koji iskljuivo sadri ime iprezime rukovodioca radionice za tahografe i ime i prezime tehniara kao podatke o linosti.

  Uz zahtev za izdavanje dozvole privredno drutvo, odnosno javno preduzee prilae dokaze oispunjavanju sledeih uslova:

  1) da je registrovano u Agenciji za privredne registre;

  2) da ima zaposlenog rukovodioca radionice za tahografe;

  3) da ima zaposlena najmanje dva tehniara;

  4) da poseduje odgovarajue objekte za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

  5) da je prilaz objektima izgraen,oznaen i ne ometa odvijanje saobraaja;

  6) da poseduje odgovarajue prostorije i opremu koji omoguavaju da dokumentacija o poslovimaradionice i podaci sa tahografa, budu evidentirani i sauvani na odgovarajui nain, da budu dostupni

  nadzornim organima, i da obezbedi zatitu podataka o linosti u skladu sa propisima;7) da poseduje odgovarajuu mernu opremu koja ima dokaz o sledivosti;

  8) da poseduje odgovarajue ureaje, opremu i alat za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

  9) da ima oglasnu tablu;

  10) da je poslovanje usklaeno sa standardom sistema menadmenta kvalitetom;

  11) da ima ureen odnos sa proizvoaem tahografa, odnosno njegovim zastupnikom u Republici Srbiji,ukoliko podnosi zahtev da obavlja poslove iz lana 31. stav 1. ta. 1) i 3) ovog zakona;

  12) da ima ureen odnos sa proizvoaem graninika brzine, odnosnonjegovim zastupnikom, ukolikopodnosi zahtev da obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine iz lana 31. stav 6. ovog zakona;

  13) da ima zaposlenog tehniara koji ima potvrdu o strunoj osposobljenosti kod proizvoaa graninikabrzine, odnosno njegovog zastupnika, iz koje se mora videti za koji tip graninika brzine je tehniarstruno osposobljen, ukoliko podnosi zahtev da obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine izlana 31. stav 6. ovog zakona;

  14) da nije u postupku likvidacije ili da nad njim nije otvoren postupak steaja koji se sprovodibankrotstvom;

  15) dokaz o izvrenoj uplati takse, odnosno naknade.

  Dozvola se nee izdati privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu kome je u poslednjih pet godinado dana podnoenja zahteva oduzeta dozvola zbog nesavesnog ili nepropisnog obavljanja poslova izlana 31. ovog zakona.

  Dozvola je neprenosiva.

  U toku perioda vaenja dozvole radionica za tahografe je duna da obezbedi ispunjenost propisanihuslova za obavljanje poslova za koje ima dozvolu.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  22/49

  Radionica za tahografe privremeno prestaje sa radom, kada prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ta.2) do 10) ovog lana i o tome najkasnije prvog sledeeg radnog dana obavetava Agenciju. Kadaprestane da ispunjava uslove iz stava 2. ta. 2) do 10) ovog lana radionica za tahografe ne sme daobavlja poslove radionice.

  Privremeni prestanak rada moe trajati najdue tri meseca.

  Radionica za tahografe koja je privremeno prestala sa radom moe nastaviti sa radom tek kada otkloninedostatke i o tome obavesti Agenciju.

  Blie propise o uslovima koje mora da ispuni privredno drutvo, odnosno javno preduzee, naindokazivanja ispunjavanja uslova i sadrinu zahteva za izdavanje, produetak i izmenu dozvole donosiministar na predlog Agencije.

  Izmena dozvole

  lan 34

  Dozvola se moe izmeniti, po slubenoj dunosti ili na zahtev radionice za tahografe, u sluaju:

  1) promene objekta radionice za tahografe;

  2) promene poslova radionice;

  3) gubitka alata za igosanje.

  Agencija donosi reenje o izmenidozvole koje sadri podatke o izmeni, dok dozvola u ostalim delovimaostaje nepromenjena.

  alba na reenje iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz stava 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Oduzimanje dozvole

  lan 35

  Agencija moe reenjem privremeno oduzeti dozvolu radionici za tahografe, na period ne dui od trimeseca, ako prilikom strunog nadzora nad radom radionice za tahografe (u daljem tekstu: struninadzor) utvrdi da je prestala da ispunjava propisane uslove iz lana 33. stav 2. ta. 2) do 13) ovogzakona.

  Agencija moe reenjem oduzeti dozvolu radionici za tahografe ako prilikom strunog nadzora utvrdi:

  1) da nakon isteka privremenog prestanka sa radom iz lana 33. ovog zakona nije ispunila propisaneuslove;

  2) da nakon isteka perioda na koji je privremeno oduzeta dozvola nije ispunila propisane uslove;

  3) da je prestala da ispunjava propisane uslove iz lana 33. stav 2. ta. 1) i 14) ovog zakona;

  4) da poslove radionice ne obavlja na savestan ili propisan nain.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  23/49

  Privredno drutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik kome je reenjem iz stava 2. ovoglana oduzeta dozvola, obavezno je da Agenciji dostavi sve kartice radionice, igove i neiskorieneobrasce uverenja o ispravnosti tahografa u reenjem ostavljenom roku.

  U sluaju oduzimanja dozvole, svu dokumentaciju i evidencije koje vodi prema ovom zakonu privrednodrutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik duan je da uva do isteka za to propisanogroka. U sluaju da privredno drutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik prestane da postojiodgovorno lice o tome obavetava Agenciju i dostavlja svu dokumentaciju i evidencije koje je radionica zatahografe vodila.

  alba na reenja iz st. 1. i 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Obaveze radionice za tahografe

  lan 36

  Radionica za tahografe moe obavljati samo poslove za koje poseduje vaeu dozvolu izdatu od straneAgencije.

  Radionica za tahografe je obavezna da poslove radionice obavlja na lokaciji za koju je dobila dozvolu.

  Izuzetno, radionica za tahografe moe, uz saglasnost Agencije, obavljati poslove radionice, osim opravketahografa i naknadne ugradnje graninika brzine, i na drugoj lokaciji.

  Radno vreme radionice za tahografe mora trajati najmanje osam sati u toku svakog radnog dana.

  Radionica za tahografe mora obezbediti da se poslovi radionice mogu obaviti tokom celog radnogvremena.

  U sluaju promene odgovornog lica, rukovodioca radionice za tahografe ili promene zaposlenih tehniara,

  radionica za tahografe je duna da o tome obavesti Agenciju u roku od petnaest dana od dana nastalepromene.

  Ukoliko radionica za tahografe prestane da ispunjava uslov iz lana 33. stav 2. ta. 11), odnosno 12) ovogzakona duna je da najkasnije prvog sledeeg radnog dana o tome obavesti Agenciju.

  U sluaju gubitka alata za igosanje radionica za tahografe je duna da najkasnije prvog sledeeg radnogdana o tome obavesti Agenciju.

  Radionica za tahografe je, u sluaju demontae digitalnog tahografa, duna da preuzme sve podatke kojisu na njemu evidentirani, za poslednja tri meseca, zakljuno sa danom kada je dolo do neispravnosti iligreke, ukljuujui ime i prezime vozaa i broj kartice vozaa kao podatke o linosti.

  Podatke iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe je obavezna da uva, u elektronskom obliku, naraunaru u radionici za tahografe ili na drugom samostalnom sredstvu za uvanje podataka, koji joj morajubiti pristupani dve godine od dana preuzimanja.

  Podatke iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe dostavlja prevozniku, u ijem je vozilu bio digitalnitahograf ili kod kojeg je zaposlen voza na kog se odnose podaci o vremenu upravljanja vozilom iodmorima, na zahtev prevoznika.

  O preuzimanju podataka iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe vodi evidenciju, koja iskljuivosadri ime i prezime vozaa i broj kartice vozaa i ime i prezime tehniara, kao podatke o linosti.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  24/49

  Evidencija iz stava 12. ovog lana uva se dve godine od dana preuzimanja.

  Nemogunost preuzimanja ili ispisa podataka

  lan 37

  Ako nije mogue izvriti preuzimanje podataka, ali je mogue napraviti ispise iz digitalnog tahografa,radionica za tahografe o tome obavetava prevoznika.

  Radionica za tahografe pravi ispise iz stava 1. ovog lana za poslednja tri meseca i dostavlja ihprevozniku.

  Ukoliko nije mogue napraviti ni ispise iz digitalnog tahografa, radionica za tahografe izdaje potvrdu onemogunosti preuzimanja podataka.

  Potvrda o nemogunosti preuzimanja podataka, pored rednog broja potvrde i mesta i datuma njenogizdavanja, sadri i podatke:

  1) o radionici za tahografe (naziv, adresa i oznaka iga za pregled tahografa i podaci o tehniaru koji jepokuao da obavi preuzimanje ili ispis podataka, njegov potpis i broj kartice radionice kao podatke olinosti);

  2) o motornom vozilu (identifikaciona oznaka vozila - VIN oznaka, registarska oznaka, marka (proizvoa)i tip);

  3) o digitalnom tahografu (proizvoa, tip, serijski broj, godina proizvodnje, mesto ugradnje u kabinimotornog vozila, oznaka odobrenja tipa, vidljivost podataka sa informativne nalepnice ili ploice, odnosnoutvrivanje njene itljivosti i opis neispravnosti);

  4) o prevozniku i vozau (naziv i sedite prevoznika i broj kartice vozaa kao podatak o linosti).

  Potvrdu o nemogunosti preuzimanja podataka radionica za tahografe je duna da izradi u tri primerka, od

  kojih jedan primerak potvrde izdaje prevozniku, odnosno vlasniku vozila, jedan alje Agenciji, ajedanprimerak uva u radionici za tahografe dve godine.

  Digitalni tahograf iz stava 3. ovog lana radionica za tahografe alje na analizu kod ovlaenogpredstavnika proizvoaa tahografa u Republici Srbiji ili Agenciji ukoliko ne postoji ovlaeni predstavnikproizvoaa tahografa u Republici Srbiji.

  Ovlaeni predstavnik proizvoaa tahografa dostavlja Agenciji izvetaj o analizi i, ukoliko je mogue,preuzete podatke ili ispise iz digitalnog tahografa.

  Ako se utvrdi da je dolo do izdavanja potvrde onemogunosti preuzimanja podataka za tahograf sa kogaje mogue preuzeti podatke ili napraviti ispise, trokove dodatnog pregleda snosi radionica za tahografe

  koja je pomenutu potvrdu izdala.

  Rukovodilac radionice za tahografe

  lan 38

  Rukovodilac radionice za tahografe jeste lice koje:

  1) imenuje organ upravljanja ili odgovorno lice u privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu i koje jeu stalnom radnom odnosu u radionici za tahografe;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  25/49

  2) u periodu od poslednje dve godine nije poinilo prekraj iz lana 65. ovog zakona;

  3) nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i ne obavlja iste ili sline poslove izvan radionice zatahografe.

  Rukovodilac radionice za tahografe odgovoran je da:

  1) tehniari koriste svoje kartice;

  2) uva na sigurnom mestu kartice radionice i alat za igosanje, kada nisu u upotrebi, i odgovarajuadokumenta;

  3) se stara o bezbednosti i uvanju elektronskih i drugih podataka u vezi poslova radionice;

  4) najkasnije prvog sledeeg radnog dana obavesti Agenciju o nestanku (gubitku ili krai), odnosnoneispravnosti kartice radionice;

  5) se stara da se podaci sa kartice radionice redovno preuzimaju;

  6) se stara o sledivosti merne opreme;

  7) obavesti Agenciju o promeni podataka sa oglasne table radionice za tahografe.

  Rukovodilac radionice za tahografe moe da obavlja i poslove tehniara ukoliko ispunjava uslove zatehniara.

  Tehniar

  lan 39

  Poslove radionice moe obavljati samo tehniar zaposlen u radionici za tahografe koji poseduje vaeulicencu tehniara i kojinema reenje o suspenziji licence tehniara.

  Tehniar mora poslove iz lana 31. ovog zakona obavljati savesno, na propisan nain i u skladu saodredbama AETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi.

  Tehniar je duan da:

  1) koristi svoju karticu radionice i alat za igosanje;

  2) izdaje odgovarajua propisana dokumenta;

  3) redovno preuzima podatke sa svoje kartice radionice;

  4) se tokom korienja kartice stara o fizikoj bezbednosti svoje kartice radionice;

  5) obavesti rukovodioca radionice za tahografe o nestanku (gubitku ili krai), odnosno neispravnosti svojekartice radionice.

  Tehniar moe posedovati najvie jednu vaeu karticu radionice.

  Licenca tehniara

  lan 40

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  26/49

  Licencu tehniara, koja iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG tehniara i broj licencekao podatke o linosti, izdaje Agencija na period od pet godina.

  Licenca tehniara izdae se na zahtev, koji iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG ipotpis podnosioca zahteva kao podatke o linosti, licu koje ima poloen ispit iz oblasti poznavanja,kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je ureena oblast tahografa (u daljem tekstu:ispit).

  Uz zahtev za polaganje ispita lice prilae dokaz da ima najmanje srednje obrazovanje u trogodinjem

  trajanju u podruju rada saobraaj, elektrotehnika ili mainstvo i obrada metala.

  Ispit organizuje i sprovodi Agencija.

  Ispit ne moe polagati lice koje je u poslednjih pet godina imalo suspenziju licence tehniara u ukupnomtrajanju duem od jedne godine.

  Licenca tehniara iz stava 1. ovog lana obnovie se na zahtev tehniaru ako je za vreme vaenja licenceprisustvovao na najmanje dva seminara unapreenja znanja za tehniara u radionici za tahografe (udaljem tekstu: seminar) koje organizuje i sprovodi Agencija.

  Nain organizovanja i sprovoenja ispita, sadrinu programa ispita i nain izdavanja i obnavljanja licencepropisuje Agencija.

  Nain organizovanja i sprovoenja seminara i sadrinu programa seminara propisuje Agencija.

  Visinu trokovapolaganja ispita i naknadu za pohaanje seminara propisuje Vlada na predlog Agencije.

  Poslove iz st. 1, 4, 6, 7. i 8. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  lan 41

  U sluaju da utvrdi nepropisan ili nesavestan rad tehniara, Agencija donosi reenje o suspenziji licence

  tehniara na vremenski period ne dui od godinu dana.

  Ako je tehniaru u roku od pet godina licenca tehniara bila suspendovana u ukupnom trajanju duem odjedne godine Agencija donosi reenje o oduzimanju licence tehniara.

  alba izjavljena protiv reenja o suspenziji licence tehniara iz stava 1. ovog lana, odnosno reenja ooduzimanju licence tehniara iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje reenja.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Evidencija o radionicama za tahografe i tehniarima

  lan 42

  Agencija vodi evidenciju o:

  1) izdatim dozvolama, izmenama dozvola i oduzetim dozvolama;

  2) igovima i otisku peata radionice za tahografe;

  3) tehniarima;

  4) reenjima donetim u skladu sa ovim zakonom.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  27/49

  Evidencija iz stava 1. taka 1) ovog lana iskljuivo sadri ime i prezime rukovodioca radionice zatahografe i ime i prezime tehniara kao podatke o linosti.

  Evidencija iz stava 1. taka 3) ovog lana iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG,adresu prebivalita, broj telefona, adresu elektronske pote, stepen i vrstu strune spreme, kao podatke olinosti.

  Agencija objavljuje na svojoj internet stranici spisak radionica za tahografe, izdatih kartica radionice,igova za pregled tahografa i igova za opravku tahografa.

  Agencija ima obavezu da nadlenim nadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraajadrugih drava, na njihov zahtev, dostavi podatke iz evidencije, u skladu sa odredbama AETR sporazuma.

  Evidencije iz stava 1. ovog lana uvaju se trajno.

  Blie propise o sadrini i nainu voenja evidencija iz stava 1. ovog lana propisuje Ministar na predlogAgencije.

  Poslove iz stava 1. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  VI NADZORlan 43

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vre ministarstvonadleno za poslove saobraaja i Ministarstvo unutranjih poslova, svako u okviru svog delokruga.

  Nadzor na putu vre ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i Ministarstvo unutranjih poslova.

  Nadzor u prostorijama prevoznika vre ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i Ministarstvounutranjih poslova.

  Nadzor nad radom radionice za tahografe vri ministarstvo nadleno za poslove saobraaja, a struninadzor nad radom radionice za tahografe vri Agencija.

  Poslove koordinacije nadzora obavlja ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

  Nadzor nad radomAgencije obavlja ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

  Ministarstvo iz stava 6. ovog lana reava po albama izjavljenim na reenja Agencije.

  Poslove iz stava 4. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  lan 44Nadzor nad radom posade vozila i prevoznika se vri na putu i u prostorijama prevoznika i obuhvatanajmanje 3% od ukupnog broja dana rada vozaa na koje se ovaj zakon odnosi u prevozu putnika i tereta,od ega se najmanje 30% kontrolie na putu, a najmanje 50% u prostorijama prevoznika.

  O sprovedenom nadzoru dostavlja se godinji izvetaj Agenciji, najkasnije do 15. marta tekue godine zaprethodnu godinu, koja priprema izvetaj o sprovedenim nadzorima i dostavlja ga ministarstvu nadlenomza poslove saobraaja.

  Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja razmenjuje podatke prikupljene iz nadzora s nadlenimnadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  28/49

  Nadzorni organi su ovlaeni da sankcioniu vozaa i prevoznika za prekraj odredaba ovog zakona,odnosnoAETR sporazuma, koji je uoen na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na dravu u kojoj jeprekraj nainjen, ukoliko za taj prekraj voza, odnosno prevoznik nije prethodno sankcionisan.

  lan 45

  Izvetaj iz lana 44. sadri podatke o broju kontrolisanih vozaa na putu, broju izvrenih nadzora uprostorijama prevoznika, broju kontrolisanih radnih dana, kao i broju i vrsti otkrivenih prekraja, razvrstanou zavisnosti od toga da li se radi o prevozu putnika ili tereta.

  Podaci u izvetaju razvrstavaju se:

  1) za nadzor na putu po:

  (1) kategoriji puta, odnosno da li se radi o autoputu, ostalim putevima prvog reda ili putu drugogreda, lokalnim putevima i ulicama;

  (2) dravi u kojoj je registrovano vozilo;

  (3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni;

  2) za nadzor u prostorijama prevoznika po:

  (1) vrsti prevoza, odnosno da li se radi o meunarodnom ili prevozu koji se obavlja u celini nateritoriji Republike Srbije, prevozu putnika ili tereta, prevozu za sopstvene potrebe ili javnomprevozu;

  (2) veliini voznog parka prevoznika;

  (3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni.

  lan 46

  Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvrenje prekraja u smislu ovog zakona je:

  1) Tahografski listi;

  2) tampani ispis sa digitalnog tahografa ili kartice vozaa;

  3) Podaci sa digitalnog tahografa ili kartice vozaa ili kartice radionice u elektronskom obliku;

  4) Runi unosi na poleini tahografskog listia ili papira za ispis iz digitalnog tahografa;

  5) Potvrda o aktivnostima vozaa;6) Foto zapis vozila, tahografa, ureaja ili naprave za manipulaciju, na kome se vide bitna obelejaprekraja;

  7) Uverenje o ispravnosti tahografa, odnosno informativna nalepnica;

  8) Zapisnik o nadzoru izvrenom na osnovu ovog zakona;

  9) Zapisnik o strunom nadzoru izvrenom na osnovu ovog zakona;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  29/49

  10) Zapisnik o ugradnji i opravci tahografa;

  11) Zapisnik o pregledu analognog tahografa;

  12) Zapisnik o kalibraciji digitalnog tahografa;

  13) Zapisnik o kontroli tahografa;

  14) Potvrda o nemogunosti preuzimanja podataka.

  lan 47

  Nadzor na putu se organizuje na razliitim lokacijama i u razliito vreme tako da se pokrije dovoljanprocenat putne mree kako bi se spreilo izbegavanje nadzora.

  Nadzor na putu obuhvata najmanje:

  1) dnevno i nedeljno vreme upravljanja vozilom, pauze, dnevno i nedeljno vreme odmora, evidencije kojese moraju nalaziti u vozilu, odnosno tahografske listie, podatke na kartici vozaa, u memoriji tahografa,odnosno na tampanim ispisima najvie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  2) sva prekoraenja brzine vozila evidentirana tahografom, tokom kojih brzina vozila prelazi 90 km/h zavozila vrste N3 ili 100 km/h za vozila vrste M3 najvie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  3) ako je mogue, trenutne brzine vozila koje evidentira tahograf tokom najvie 24 prethodna asakorienja vozila;

  4) ispravnost tahografa odnosno postojanje ureaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom,tahografskim listiem, ispisom ili karticom vozaa koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja iliunitavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, odnosno do ometanja razmene podataka izmeusastavnih delova tahografa ili njihove izmene.

  Nadzor na putu moe da se usmeri na pojedine take iz stava 2. ovog lana.

  O izvrenom nadzoru na putu sainjava se zapisnik koji se uruuje vozau, kao pisani dokaz o izvrenomnadzoru, a iji izgled i sadrinu propisuje Ministar uz saglasnost Ministarstva unutranjih poslova.

  Prilikom nadzora na putu utvruje se:

  1) drava registracije vozila;

  2) drava prebivalita vozaa;

  3) dravasedita prevoznika;

  4) mesto poetka i kraja putovanja;

  5) vrsta tahografa (analogni ili digitalni).

  Nadzorni organi se osposobljavaju i opremaju za vrenje nadzora na putu i u prostorijama prevoznika.Oprema za nadzor obuhvata ureaje za:

  1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozaa, uitavanje, analizu odnosno prenospodataka u centralnu bazu podataka radi analize;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  30/49

  2) proveru tahografskih listia;

  3) analizu sa programskom podrkom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao ianalizu detaljnog profila brzine vozila.

  Nadzorni organi, najmanje est puta godinje, uestvuju u vrenju zajednikih nadzora na putu vozaa ivozila obuhvaenih ovim zakonom. Zajedniki nadzor na putu vre istovremeno nadzorni organi dve ilivie drava, svaki na teritoriji svoje drave.

  Ako se prilikom nadzora na putu vozaa vozila registrovanog u drugoj dravi posumnja da je poinjenprekraj koji se ne moe ustanoviti tokom nadzora zbog nedostatka podataka, nadleni nadzorni organipredmetnih drava se meusobno ispomau u cilju razjanjenja situacije.

  lan 48

  Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlaenje da:

  1) iskljui vozilo iz saobraaja ukoliko tahograf nije ugraen u vozilo, odnosno ugraeni tahograf nemaodobrenje tipa, nije pregledan u propisanom roku ili neispravnost tahografa nije otklonjena, a istekao jerok od sedam dana od dana nastanka neispravnosti;

  2) uputi vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe ukoliko posumnja da tahograf, odnosnograninik brzine, i drugi elementi povezani sa tahografom, odnosno graninikom brzine, ne rade ispravno,odnosno u vozilu postoji ureaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom kagraniniku brzine, tahografskim listiem ili karticom vozaa, ukoliko se utvrdi neslaganje podataka sainformativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu;

  3) zahteva od vozaa da omogui kontrolu tahografa, odnosno graninika brzine, i prui na uvidtahografske listie sa evidentiranim podacima, karticu vozaa ili ispis sa tahografa, odnosno omoguipregled tahografskih listia sa evidentiranim podacima, kartice vozaa ili tampanje ispisa sa tahografa;

  4) privremeno oduzme tahografski listi sa evidentiranim podacima ili ispis s tahografa kao dokaz o

  izvrenju prekraja, odnosno u istu svrhu napravi kopiju podataka sa kartice vozaa ili tahografa;5) iskljui vozaa iz saobraaja ukoliko prilikom nadzora utvrdi da je voza premaio dozvoljeno dnevnovreme upravljanja vozilom;

  6) oduzme karticu vozaa ukoliko otkrije da je vaea kartica vozaa falsifikovana ili da voza koristi tuukarticu ili da je kartica u posedu vozaa pribavljena na osnovu lanih izjava odnosno falsifikovanihdokumenata.

  Iskljuenje iz stava 1. ta. 1) i 5) ovog lana traje do otklanjanja razloga za iskljuenje.

  U sluaju privremenog oduzimanja tahografskog listia sa evidentiranim podacima ili ispisa s tahografa iz

  stava 1. taka 4) ovog lana nadzorni organ je duan da izda odgovarajuu potvrdu.

  Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda iz stava 1. take 2) ovog lana utvrdi neispravnost tahografa,odnosno graninika brzine, i drugih elemenata povezanih sa tahografom, odnosno graninikom brzine, ilineslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu,odnosno graniniku brzine, trokove kontrolnog pregleda snosi vlasnik odnosno korisnik vozila, a ukolikose ne utvrde neispravnosti odnosno neslaganja trokove kontrolnog pregleda snosi ministarstvo iji jenadzorni organ naloio kontrolni pregled.

  Oduzetu karticu vozaa iz stava 1. take 6) ovog lana nadzorni organ dostavlja Agenciji. Ukoliko jeoduzetu karticu vozaa izdala druga drava, Agencija vraa karticu nadlenom organu drave koja je

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  31/49

  izdala karticu, navodei razloge za njeno oduzimanje. Ukoliko se oekuje da povraaj kartice traje due oddve nedelje, Agencija obavetava nadleni organ drave koja je izdala karticu o razlozima za oduzimanjekartice u roku od dve nedelje.

  lan 49

  Kada se prilikom nadzora lanova posade vozila iz drava ugovornica AETR sporazuma otkrije isankcionie povreda odredaba AETR sporazuma i odredaba ovog zakona, u aktu kojim se izrieprekrajna sankcija, pored odredaba ovog zakona navode se i odredbe AETR sporazuma, ukoliko ih

  sadri.

  lan 50

  Nadzor u prostorijama prevoznika, pored nadzora iz lana 47. stav 2. ovog zakona obuhvata i nadzor:

  1) nedeljnih odmora i vremena upravljanja vozilom izmeu nedeljnih odmora;

  2) pridravanja ogranienja vremena upravljanja vozilom tokom dve uzastopne nedelje;

  3) radnih vremena lanova posade vozila;

  4) tahografskih listia, podataka i tampanih ispisa sa digitalnog tahografa i sa kartice vozaa;

  5) potvrda o aktivnostima vozaa.

  Tokom nadzora nadzorni organi mogu proveravati i zajedniku odgovornost prevoznika, poiljaoca tereta,pedicija i ostalih uesnika u organizaciji prevoza, to obuhvata proveru da ugovori o prevozuomoguavaju potovanje odredaba ovog zakona.

  Nadzorni organi su duni da prilikom nadzora u prostorijama prevoznika uzmu u obzir sve informacijedobijene od nadlenih organa drugih drava o poinjenim prekrajima odredaba ovog zakona odnosno

  AETR sporazuma koji se odnose na datog prevoznika ili njegove vozae.

  Nadzor koji se vri u prostorijama nadzornih organa na osnovu traenih dokumenata, isprava ili podatakakoje je prevoznik predao na zahtev nadzornog organa smatra se nadzorom u prostorijama prevoznika.

  Struni nadzor nad radom radionice za tahografe

  lan51

  Prilikom strunog nadzora Agencija proverava:

  1) da li radionica za tahografe ispunjava propisane uslove za izdavanje dozvole iz lana 33. ovog zakona;

  2) da li se poslovi radionice za tahografe obavljaju na savestan i propisan nain i u skladu sa odredbamaAETR sporazuma.

  Nakon izvrenog strunog nadzora Agencija dostavlja ministarstvu nadlenom za poslove saobraajazapisnik o strunom nadzoru.

  Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica

  lan 52

  Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica vri ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  32/49

  Procena rizika

  lan 53

  Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja uvodi kriterijume za procenu rizika za prevoznike zasnovanena broju i ozbiljnosti prekraja ovog zakona koje poini prevoznik odnosno njegovi vozai, kao iinformacijama o prekrajima dobijenim od drugih drava.

  Sistem za procenu rizika iskljuivo sadri ime, prezime, JMBG, datum i mesto roenja lana posade kao

  podatke o linosti.

  U svrhu procene rizika koristie se kategorizacija prekraja po ozbiljnosti u skladu sa ovim zakonom.

  Rizik prema stepenu moe biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritian.

  Nadzor je srazmeran procenjenom riziku, odnosno prevoznici koji su visokog i kritinog stepena rizika sekontroliu ee i detaljnije.

  Kriterijume za procenu rizika, postupak sprovoenja procene rizika i uestalost vrenja inspekcijskognadzora na osnovu procene rizika blie ureuje ministar.

  VII KAZNENE ODREDBE

  lan 54

  Novanom kaznom u iznosu od 80.000 do 200.000 dinara kaznie se za prekraj pravno lice ilipreduzetnik:

  1) ako je proseno nedeljno radno vreme lana posade vozila u bilo kom etvoromesenom periodu dueod 48 asova, ukljuujui i prekovremeni rad, suprotno lanu 4. stav 1. ovog zakona;

  2) ako je dnevno radno vreme lana posade ukljuujui i prekovremeni rad due od 14 asova u periodu

  od 24 asa, suprotno lanu 4. stav 2. ovog zakona;

  3) ako je nedeljno radno vreme lana posade vozila due od 60 asova, ukljuujui i prekovremeni rad,suprotno lanu 4. stav 3. ovog zakona;

  4) ako je radno vreme lana posade vozila koji obavlja noni rad, ukljuujui i prekovremeni rad, due oddeset asova tokom perioda od 24 asa, suprotno lanu 4. stav 5. ovog zakona;

  5) ako ne vodi evidenciju o radnom vremenu lanova posade vozila, suprotno lanu 4. stav 12. ovogzakona;

  6) ako ne uva evidencije o radnom vremenu lanova posade vozila dve godine po isteku perioda na kojise odnose, suprotno lanu 4. stav 13. ovog zakona;

  7) ako u javnom linijskom gradskom ili prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskomprevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, vozaima na raspolaganju manje od 5 minuta ili nema vremena za pauzu na polaznom stajalitu, suprotno lanu6. stav 4. ovog zakona;

  8) ako lan posade vozila, najkasnije nakon est asova neprekidnog rada, ne prekine radno vremeodmorom u toku dnevnog rada, suprotno lanu 7. stav 1. ovog zakona;

 • 7/25/2019 Zakon o Radnom Vremenu Vozila u Drumskom Prevozu i Tahografima

  33/49

  9) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od est, a manje od devet asova, odmor u tokudnevnog rada lana posade vozila traje manje od 30 minuta, odnosno ako lan posade vozila ne iskoristiodmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 2. u vezi stava 5. ovogzakona;

  10) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od devet, a manje od dvanaest asova, odmoru toku dnevnog rada lana posade vozila traje u zbiru manje od 45 minuta, odnosno ako lan posadevozila ne iskoristi odmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 3. uvezi stava 5. ovog zakona;

  11) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od dvanaest asova, odmor u toku dnevnograda lana posadevozila traje u zbiru manje od 60 minuta, odnosno ako lan posade vozila ne iskoristiodmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 4. u vezi stava 5. ovogzakona;

  12) ako se nagrade ili dodaci na zaradu isplauju vozaimana osnovu preenog puta, odnosno koliineprevezenog tereta, ime se ugroava bezbednost saobraaja na putevima, odnosno podstie krenjeovog zakona, suprotno lanu 9. stav 3. ovog zakona (lan 11. stav 3. AETR sporazuma);

  13) ako je rad vozaa organizovan tako da vozai ne mogu da se pridravaju odredaba ovog zakona,odnosno ne da odgovarajua uputstva vozau ili ne vri njihovu redovnu kontrolu, suprotno lanu 10. st. 1.

  i 2. u vezi stava 3. ovog zakona (lan 11. st. 1. i 2. u vezi stava 4. AETR sporazuma);

  14) ako u vozilo, iji je vlasnik ili korisnik, ne ugradi samo jedan tahogra