of 91 /91
Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju I OPŠTE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, pružanja usluga autobuskih i teretnih stanica, kao i prevoza za sopstvene potrebe. Vrste javnog prevoza Član 2 Javni prevoz putnika i tereta, i prevoz za sopstvene potrebe obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju. Djelatnost javnog prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju Član 3 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta, i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, uz poštovanje načela reciprociteta. Izuzeci od primjene Član 4 Odredbe ovog zakona ne odnose se na prevoz koji se obavlja vozilima Vojske Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Definicije Član 5

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

  • Author
    vandiep

  • View
    223

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Page 1: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Zakon o prevozu u drumskomsaobraćaju

I OPŠTE ODREDBE Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom utvrđuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, pružanja usluga autobuskih i teretnih stanica, kao i prevoza za sopstvene potrebe.

Vrste javnog prevoza

Član 2

Javni prevoz putnika i tereta, i prevoz za sopstvene potrebe obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Djelatnost javnog prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju

Član 3

Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta, i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, uz poštovanje načela reciprociteta.

Izuzeci od primjene

Član 4

Odredbe ovog zakona ne odnose se na prevoz koji se obavlja vozilima Vojske Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Definicije

Član 5

Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:

1) autobus je vozilo za prevoz putnika koji ima više od devet sjedišta uključujući i mjesto vozača;

2) autobuska stanica je saobraćajni objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, ulazak i izlazak putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih kart i drugih prevoznih isprava, davanje obavještenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom;

3) autobusko stajalište je posebno izgrađen prostor pored kolovoza ili dio površine kolovoza namijenjen zaustavljanju autobusa radi ulaska i izlaska putnika, koji je obilježen saobraćajnim znakom;

Page 2: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

4) auto-taksi prevoz je djelatnost javnog prevoza putnika koja se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača i sa najmanje četvoro vrata;

5) bilateralni prevoz je prevoz u drumskom saobraćaju između Crne Gore i druge države;

6) BIS vožnje/prevoz je obaljanje linijskog međunarodnog prevoza putnika dodatim autobusima istog prevoznika po istom redu vožnje;

7) CMR je teretni list za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju;

8) daljinar je akt kojim se utvrđuju udaljenosti između autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta i stajališta, u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa;

9) domaći prevoznik pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice čije se stvarno sjedište, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore koji ima licencu za obavljanje javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju ili odobrenje za prevoz za sopstvene potrebe;

10) dozvola za prevoz je isprava na osnovu koje se obavlja međunarodni prevoz putnika ili tereta kojom se domaćem prevozniku odobrava pristup i kretanje putevima u državi koja je dozvolu izdala, a stranom prevozniku pristup i kretanja putevima u Crnoj Gori;

11) CEMT je multilateralna dozvola za obavljanje međunarodnog prevoza tereta u drumskom saobraćaju na području država članica Međunarodnog transportnog foruma (u daljem tekstu:ITF-a), vozilima registrovanim u jednoj od država članica ITF-a;

12) gradski autobus je autobus za prevoz putnika u gradskom prevozu čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji uz mjesta za sjedenje, pored prostora za stajanje između sjedišta, ima i poseban prostor za stajanje putnika i opremu za olakšano ulaženje i izlaženje putnika, kao i najmanje dvoje vrata sa desne strane autobusa, namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika;

13) itinerer je grafički prikaz linije u razmjeri koja omogućava jasno sagledavanje trase linije sa tekstualnim opisom linije;

14) izvod licence je javna isprava koju izdaje nadležni organ za pojedinačno motorno vozilo, na osnovu licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta koja sadrži podatke o: izdavaocu, prevozniku, broju akta o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata, broju licence, roku važenja licence, registarskoj oznaci, vrsti, marki i tipu vozila, broju šasije, vrsti prevoza koji se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, pečat i potpis izdavaoca;

15) javni prevoz putnika ili tereta je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se u komercijalne svrhe;

16) kabotaža je prevoz putnika ili tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore, koji obavlja prevoznik koji nije registrovan u Crnoj Gori;

Page 3: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

17) kritična dozvola je dozvola (pojedinačna, vremenska, multilateralna) za koju se na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da je broj razmijenjenih dozvola manji od potreba prevoznika;

18) nekritična dozvola je je dozvola (pojedinačna, vremenska, multilateralna) za koju je na osnovu praćenja korišćenja dozvola, u određenom vremenskom razdoblju utvrdi, da je broj razmijenjenih dozvola zadovoljava potrebe prevoznika;

19) licenca je javna isprava kojom se odobrava obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta ili pružanje usluga autobuske ili teretne stanice;

20) licenca profesionalnog vozača je isprava kojom se potvrđuje identitet i osnovno zanimanje vozača;

21) lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom i posjeduje sertifikat o stručnoj osposobljenosti;

22) linija je relacija ili skup relacija obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, od početne do posljednje autobuske stanice, glavnog autobuskog stajališta ili stajališta, na kojoj se prevoze putnici prema registrovanom i ovjerenom objavljenom redu vožnje;

23) mali autobus je autobus A i B klase za prevoz putnika;

24) autobus klase A - je autobus koji je konstruisan da prevozi putnike koji stoje i čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, a može imati i sjedišta i opremu za putnike koji stoje;

25) autobus klase B - je autobus bez prostora za stajanje, čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto za vozača;

26) međugradski autobus je autobus za prevoz putnika u međugradskom prevozu, čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji obezbjeđuje potrebnu udobnost i ima samo mjesta za sjedenje putnika, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje jedna vrata sa desne strane autobusa, namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika;

27) minimalno vrijeme vožnje je najmanje potrebno vrijeme vožnje da se pređe udaljenost između autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta, odnosno stajališta;

28) potvrda za vozača je potvrda koja se izdaje prevozniku koji ima licencu za međunarodni saobracaj i koji zapošljava vozača koji nema crnogorsko državljanstvo;

29) pravila o opštim uslovima prevoza su akt koji donosi Privredna komora Crne Gore, a kojim se utvrđuju uslovi pod kojima se obavlja prevoz putnika (način i uslovi prijema putnika u autobusima, na autobuskim stanicama, glavnim autobuskim stajalištima i stajalištima, uslovi za prijem i čuvanje prtljaga koji je primljen, način upoznavanja putnika sa uslovima prevoza i sl.);

30) prevoz u drumskom saobraćaju je svaki prevoz putnika ili tereta, uključujući i vožnju praznog vozila;

Page 4: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

31) prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz u drumskom saobraćaju između dviju ili više država;

32) tranzitni prevoz je prevoz u drumskom saobraćaju koji se obavlja preko teritorije druge države, bez ukrcavanja i iskrcavanja tereta, odnosno ulaska i izlaska putnika;

33) prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju je prevoz u drumskom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Crne Gore;

34) prevoz iz ili za treće države je prevoz u drumskom saobraćaju koji obavlja prevoznik koji nema sjedište, odnosno prebivalište u državi u kojoj započinje prevoz, kao ni u državi u kojoj završava prevoz;

35) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz u drumskom saobraćaju koji, u nekomercijalne svrhe, obavljaju pravna lica, preduzetnik ili fizička lica radi zadovoljavanja proizvodnih ili uslužnih potreba u okviru svoje djelatnosti;

36) prevoznik je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište;

37) prigradski autobus je autobus za prevoz putnika u prigradskom prevozu, čiji je ukupni kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji ima mjesta za sjedenje, prostor za stajanje isključivo između sjedišta, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje jedna vrata sa desne strane autobusa namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika;

38) putnik je lice koje prevoznik prevozi, na osnovu ugovora o prevozu, uz naknadu;

39) putni nalog je isprava koja sadrži: naziv prevoznika ili drugog pravnog lica, oznaku vozila (marka i registarski broj), podatke o voznom osoblju, podatke o relaciji na kojoj se vrši prevoz i registarski broj linije, potpis i ovjeru ovlašćenog lica prevoznika, potvrdu o tehničkoj ispravnosti, a za teretna vozila i podatke o težini i vrsti tereta koji se prevozi i licima koja su u pratnji tereta, kao i vrijeme važenja putnog naloga;

40) putni list je propisan obrazac koji prevoznik mora imati pri obavljanju slobodnog prevoza putnika atuobusom u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju;

41) putničko vozilo je motorno vozilo namijenjeno za prevoz putnika koje pored sjedišta za vozača ima još najviše osam sjedišta;

42) red vožnje je akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji;

43) registar prevoznika je jedinstvena nacionalna evidencija prevoznika koju u elektronskom obliku vodi organ uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organ uprave);

44) relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao autobuska stanica, glavna autobuska stajališta, odnosno stajališta;

Page 5: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

45) strani prevoznik je prevoznik koji ima sjedište, odnosno prebivalište van teritorije Crne Gore;

46) sertifikat o stručnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvrđuje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom;

47) sertifikat o stručnoj osposobljenosti stečen na početnoj obuci je isprava kojom se potvrđuje početna kvalifikacija za vozača(u daljem tekstu: SSOP).;

48) sertifikat o stručnoj osposobljenosti stečen na ubrzanoj početnoj obuci je isprava kojom se potvrđuje ubrzana početna kvalifikacija za vozača (u daljem tekstu: SSOU);

49) sertifikat o stručnoj osposobljenosti stečen na periodičnoj obuci je isprava kojom se potvrđuje da je vozač prošao periodičnu obuku (u daljem tekstu: SSOPR);

50) teretna stanica je saobraćajni objekat u kome se vrši prijem i otprema teretnih motornih vozila;

51) teretni list je isprava koja prati teret, a sadrži: datum i mjesto izdavanja, podatke o pošiljaocu, podatke o prevozniku, registarsku oznaku vozila, datum i mjesto utovara tereta, podatke o primaocu, mjesto istovara, podatke o količini i vrsti tereta, spisak isprava koje se prilažu uz teretni list, prevozne i druge troškove;

52) vanredni prevoz je prevoz tereta teretnim vozilom čije su dimenzije, bez tereta ili sa teretom, odnosno ukupna masa ili osovinsko opterećenje veći od propisanih;

53) taksimetar je mjerni instrument koji stalno, za vrijeme vožnje ili stajanja u toku vožnje, automatski izračunava i pokazuje cijenu vožnje, u zavisnosti od pređenog puta i ukupnog trajanja vožnje;

54) taksi tarifa je ukupna cijena auto-taksi prevoza, koju čini zbir cijena: za start, po jednom pređenom kilometru, po vremenu čekanja, po dolasku na adresu po pozivu i po komadu prtljaga koji se prevozi, o čemu se putnici obavještavaju prije ulaska u taksi vozilo ukoliko se vrši naplata prevoza prtljaga, koja se određuje zavisno od doba dana ili noći, dana u nedjelji (radni dan, nedjelja ili praznik) i područja na kome se vožnja obavlja (teritorija jedne ili više jedinica lokalne samouprave), koja je učitana u mjerni instrument;

55) šatl prevoz je prevoz putnika između aerodroma i registrovanog smještajnog kapaciteta na teritoriji Crne Gore.

Uslovi za vozila

Član 6

Vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe moraju, pored uslova utvrđenih zakonom i propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima, ispunjavati i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove.

Page 6: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Natpisi na vozilima

Član 7

Na autobusu, teretnom i putničkom vozilu kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta mora biti ispisan naziv i sjedište prevoznika, na način utvrđen propisom Mintarstva.

Na autobusu, teretnom i putničkom vozilu kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta ispisivanje drugih natpisa može se vršiti, na način utvrđen propisom Mintarstva.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ispisivanje drugih natpisa može se vršiti na bočnim i zadnjim stranama gradskih i prigradskih autobusa, na način utvrđen propisom nadležnog organa lokalne samouprave.

Na autobusima i putničkim vozilima kojima se obavlja javni prevoz putnika na bočnim stranama vozila, pored naziva i sjedišta prevoznika, mogu se nalaziti i natpisi nacionalnih turističkih obilježja Crne Gore, odnosno lokalnih turističkih obilježja.

U vozilu kojim se vrši javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti uredno popunjen putni nalog.

Prevoznik je dužan da izdaje putne naloge u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima i da vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima.

Način izdavanja, obrazac putnog naloga i način vođenja evidencije iz stava 5 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.

Uslovi za vozače

Član 8

Vozač vozila u javnom prevozu putnika i tereta mora imati srednju školsku spremu i položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilima određene kategorije u skladu sa zakonom kojim se reguliše bezbjednost saobraćaja na putevima i licencu profesionalnog vozača u skladu sa ovim zakonom.

Domaći prevoznik ne smije povjeriti upravljanje vozilom vozaču starijem od 65 godina ni mlađem od 18 godina.

Domaći prevoznik ne smije povjeriti upravljanje vozilom vozaču kome nisu prestale pravne posledice osude za krivična djela protiv života i tijela, protiv zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobracaja.

Vozač u javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju mora imati najmanje 21 godinu starosti.

Za obavljanje javnog prevoza putnika na relacijama dužim od 50 km vozač autobusa mora ispunjavati i jedan od sljedećih uslova:

- najmanje jednu godinu radnog iskustva kao vozač teretnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500 kg, ili

- najmanje jednu godinu radnog iskustva kao vozač autobusa na udaljenosti do 50 km ili drugim vrstama prevoza putnika.

Page 7: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Za prevoz opasnih materija vozač mora imati najmanje 21 godinu starosti i najmanje tri godine radnog iskustva kao vozač teretnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7.500 kg.

Potvrda za vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju

Član 9

Organ uprave rješenjem izdaje prevozniku Potvrdu za vozača sa rokom od pet godina.

Potvrda iz stava 1 ovog člana izdaje se prevozniku koji ima licencu za međunarodni drumski saobracaj i koji zapošljava vozača koji nema crnogorsko državljanstvo.

U vozilu kojim se obavlja međunarodni saobraćaj mora se nalaziti orginal Potvrde iz stava1 ovog člana.

U stvaranom sjedištu prevoznika mora se nalaziti ovjerena kopija Potvrde iz stave 1 ovog člana.

Potvrda iz stav 1 ovog člana u vlasništvu je prevoznika i neprenosiva je.

Organ uprave Rješenjem prevozniku ukida Potvrdu za vozača u slučaju:

- ako prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde;

- ako je podnio netačne podatke za izdavanje potvrde;

- ako to zahtjeva prevoznik;

Organ uprave kopiju izdate potvrde dostavlja inspekciji za drumski saobraćaj najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja potvrde.

Inspekcija za drumski saobraćaj u toku jedne godine kontroliše najmanje 20% izdatih Potvrda.

Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Bliži izgled i sadržaj potvrde iz stave 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Licenca profesionalnog vozača

Član 10

Vozač motornog vozila ili skupa vozila, državljanin Crne Gore ili državljanin druge države zaposlen kod prevoznika sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji obavlja prevoz putnika ili tereta kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje mora imati licencu profesionalnog vozača.

Licenca iz stava 1 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prilikom obavljanja prevoza.

Page 8: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave i vodi evidenciju o izdatim licencama.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se vozaču koji ima:

- vozačku dozvolu za upravljanje vozilima jedne od navedenih kategorija C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ili D+E;

- Sertifikat kojim se potvrđuje početna kvalifikaciaja ili ubrzana početna kvalifikacija.

Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na pet godina vozaču i neprenosiva je.

Licenca iz stava 1 ovog člana obnoviće se vozaču koji posjeduje SSOPR.

Početna, ubrzana i periodična obuka

Član 11

Početna kvalifikacija se potvrđuje SSOP-om.

Ubrzana početna kvalifikacija se potvrđuje SSOU-om.

SSOP izdaje se vozaču nakon završene početne obuke i položenog ispita provjere znanja stečenog na početnoj obuci.

Izuzetno od stava 3 ovog člana SSOP izdaje se vozaču nakon završene skraćene početen obuke na osnovu stečenog prava.

Izuzetno od stava 3 ovog člana SSOP izdaje se vozaču koji je početnu obuku prošao kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač, uz uslov da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvata sadržaje propisane u skladu sa ovim zakonom.

SSOU izdaje se vozaču nakon završene ubrzane početne obuke i položenog ispita provjere znanja stečenog na ubrzanoj početnoj obuci.

SSOPR izdaje se vozaču nakon završene periodične obuke.

Sticanje znanja za upravljanje vozilom

Član 12

Vozači vozila namijenjenih za obavljanje prevoza tereta mogu upravljati vozilom:

a) od 18 godina starosti:

–vozilom C i C+E kategorije, ako imaju SSOP,

– vozilom kategorija C1 i C1+E ako imaju SSOU.

b) od 21 godine starosti, vozilom kategorije C i C+E ako imaju SSOU.

Vozači vozila namijenjenih za obavljanje prevoza putnika mogu upravljati vozilom:

a) od 21 godine starosti:

Page 9: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

– vozilom kategorija D1 i D1+E ako imaju SSOU.

b) od 24 godine starosti vozilom kategorije

– D i D+E, ako imaju SSOU ili SSOP.

Vozači vozila koji obavljaju prevoz tereta i imaju SSOP za jednu od kategorija iz stava 1 ovoga člana oslobođeni su obaveze sticanja početnih kvalifikacija za sve druge kategorije vozila iz stav 1 ovoga člana.

Vozači iz stava 2 ovoga člana koji obavljaju prevoz putnika i imaju sertifikat SSOP za D iD+E oslobođeni su obveze sticanja početnih kvalifikacija za kategoriju vozila D1 i D1+E.

Vozači koji obavljaju prevoz tereta, a žele obavljati i prevoz putnika i obrnuto, a koji posjeduju SSOP ne moraju prolaziti provjeru znanja iz zajedničkog dijela za sticanje početne kvalifikacije, već samo posebni dio za prevoz putnika, odnosno prevoz tereta.

Domaći prevoznik ne smije dozvoliti da njegovim vozilom upravlja vozač koji nema pravo upravljati tim vozilom u skladu s ovim članom.

Uslovi za ovlašćeno pravno lice koje sprovodi obuku

Član 13

Poslove organizacije obuka, polaganja ispita i izdavanja Sertifikata iz člana 11 obavlja pravno lice ovlašćeno od strane Ministartva.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo rješenjem pravnom licu, ako ispunjava najmanje sljedeće uslove:

- ima odgovarajući plan o sprovođenju programa kvalifikacija i osposobljavanja;

- ima odgovarajuće instruktore sa potrebnim kvalifikacijama;

- raspolaže prostorijama za osposobljavanje, nastavnim sredstvima i sredstvima za praktični rad;

- ima akreditaciju za obavljanje obuke iz oblasti drumskog prevoza, izdatu od strane međunarodno priznate institucije.

Pravno lice iz stava 1 ovog člana, pored uslova iz stava 2 ovog člana, mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonima kojima su uređene oblasti obrazovanja odraslih i nacionalnih stručnih kvalifikacija.

Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1 ovog člana, program početne obuke, ubrzane početene obuke, skraćene početne obuke i periodične obuke, načinu polaganja ispita provjere znanja stečenog na početnoj i ubrzanoj početenoj obuci, izgledu i sadržaju obrasca licence za profesionalnog vozača, izgledu i sadržaju obrasca SSOP,SSOU i SSOPR, propisuje Ministarstvo u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove obrazovanja.

Page 10: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Troškove izdavanja licence iz člana 10, polaganja ispita iz provjere znanja, prolaska obuka iz člana 11, snosi vozač, odnosno prevoznik.

Visinu naknadne za izdavanje Licence iz člana 10, visinu troškova za polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju propisa iz oblasti saobraćaja, obuke i dodatne obuke iz člana 11 donosi Vlada Crne Gore.

Stečeno pravo

Član 14

Vozač motornog vozila ili skupa vozila, državljanin Crne Gore ili državljanin druge države zaposlen kod prevoznika sa sjedištem odnosno prebivalištem u Crnoj Gori, koji obavlja prevoz putnika ili tereta kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje a posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilima jedne od navedenih kategorija C1, C1+E, C, C, C+E, D1, D1+E, D ili D+E, na dan stupanja ovog zakona na snagu, stiče pravo prolaska skraćene početene obuke radi dobijanja SSOP.

Izuzeci

Član 15

Od obaveza posjedovanja licence za profesionalnog vozača iz člana 10 ovog zakona oslobođeni su vozači vozila:

- čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 45 km/h;

- civilne zaštite i vatrogasne službe;

- koja se koriste za testiranje na putu radi tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prenamijenjenih vozila koja još nijesu puštena u saobraćaj;

- koja se koriste u vanrednim situacijama ili su stavljena na raspolaganje spasilačkim misijama;

- koja se koriste za obuku vozača;

- koja se koriste za prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe, kojem upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje.

Kabotaža i prevoz iz ili za treće države

Član 16

Stranom prevozniku zabranjeno je obavljanje prevoza putnika i tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore (kabotaže) i prevoza za treće države ili iz trećih država.

Izuzeto iz stava 1 strani prevoznik može da obavlja kabotažu ako je ona utvrđena međunarodnim ugovorom ili ako ima posebnu dozvolu organa uprave.

Page 11: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Dozvola iz stava 2 izdaje se osnovu procjene transportnih kapaciteta domaćih prevoznika, koju utvrđuje organ uprave u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Organ uprave ako utvrdi da Crna Gora nema tranportnih kapaciteta, na sajtu i oglasnoj tabli organa uprave oglašava zahtjev za izdavanje dozvole za kabotažu i procjenu transportnih kapaciteta.

Oglas iz stav 4 ovog člana traje 8 dana od dana oglašavanja.

Organ uprave, nakon isteka roka iz stava 5 ovog člana, donosi rešenje o izdavanju dozvole iz stava 2, ako zainteresovani domaći prevoznici ne dostave dokaz o transpornim kapacitetima, odnosno rešenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za kabotažu, u slučaju da u propisanom roku zainteresovani domaći prevoznici dostave dokaz o transpornim kapacitetima.

II LICENCE ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA I TERETA

Član 17

Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju mogu obavljati pravna lica ili preduzetnici koja su registrovana u Crnoj Gori za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i imaju licencu za javni prevoz putnika ili tereta.

Vrste licenci za javni prevoz putnika i tereta

Član 18

Javni prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu licence za javni prevoz putnika i tereta.

Licenca za javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju izdaje se kao:

1) licenca u međunarodnom drumskom saobraćaju za:

- javni prevoz putnika;

- javni prevoz tereta.

Licenca za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju izdaje se kao:

1) licenca u unutrašnjem drumskom saobraćaju za:

- javni prevoz putnika;

- javni prevoz tereta;

2) licenca u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju za:

- linijski gradski i prigradski prevoz putnika;

- auto-taksi prevoz putnika;

Page 12: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Organ uprave izdaje licencu za javni prevoz iz st. 2 i 3 tačka 1.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave izdaje licencu stava 3 tač 2.

Prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju nije dužan imati licencu za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Bez licence obavljaju se sljedeći prevozi:

1) pošte kao javne usluge;

2) oštećenih, odnosno neispravnih vozila;

3) prevoz za sopstvene potrebe:

4) vozilima državnih organa, vozilima kojim se obavlja komunalna djelatnost, medicinski i humanitarni prevoz i prevoz vozilima u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i sl.

5) prevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 tone.

Uslovi za dobijanje licence za javni prevoz putnika ili tereta

Član 19

Pravno lice ili preduzetnik može dobiti licencu za javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju ako ispunjava sljedeće uslove:

1) ima stvarno sjedište na teritoriji Crne Gore

2) ima dobar ugled;

3) ima finansijsku sposobnost;

4) ima potrebnu stručnu osposobljenost;

5) ima vozila u vlasništvu, zakupu ili lizingu;

6) ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz.

Licenca se neće izdati ako prevoznik više od tri mjeseca nije izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Za obavljanje auto-taksi prevoza prevoznik ne mora ispunjavati uslove iz stava 1 tačka 3 ovog člana.

Stvarno sjedište na teritoriji Crne Gore

Član 20

Uslov u pogledu stvarnog sjedišta, u smislu ovog zakona, ispunjava pravno lice ili preduzetnik ako ima sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Crne Gore.

U stvarnom sjedištu iz stava 1 ovog člana moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se čuvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno računovodstveni dokumenti,

Page 13: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadrže podatke o vremenu vožnje i vremenu odmora vozača, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza.

Pravno lice ili preduzetnik je obavezno obezbijediti nadležnim inspekcijskim organima pristup svim poslovnim dokumentima iz stava 2 ovog člana.

Pravno lice ili preduzetnik je obavezno obavijestiti organ uprave od kojeg je dobio licencu o promjeni stvarnog sjedišta iz stave 1 ovog člana najkasnije u roku od 8 dana od dan promjene istog.

Dobar ugled

Član 21

Dobar ugled, u smislu ovog zakona, ima pravno lice, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik kao i zaposleno lice odgovorno za prevoz ako:

1) nije bilo osuđivano za krivična djela protiv imovine, službene dužnosti, opšte sigurnosti ljudi i imovine, života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, prava iz rada, platnog prometa i privrednog poslovanja, bezbjednosti javnog saobraćaja, životne sredine;

2) mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju;

3) nije osuđivano za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana.

Dobar ugled, u smislu ovog zakona, pravno, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ili preduzetnik kao i zaposleno lice odgovorno za prevoz koje je u poslednje dvije godine više od dva puta, pravnosnažnom odlukom, bilo kažnjeno za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa ovim zakonom ili propisima u vezi sa bezbjednošću saobraćaja, prevozom opasnih materija javnim putevima, u vezi radnog vremena i odmora vozača, povredom prava po osnovu rada i nelegalnim zapošljavanjem, nelojalnom konkurencijom, korupcijom ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence, odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora.

Težim prekršajem iz stava 2 ovog člana smatra se prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu većem od 1.500 eura, odnosno za fizičko lice u iznosu većem od 800 eura.

Lice iz stava 1 ovog člana koje je bilo osuđivano i kojem su prestale pravne posljedice osude ispunjava uslov dobrog ugleda.

Finansijska sposobnost

Član 22

Finansijsku sposobnost, u smislu ovog zakona, ima pravno lice ili preduzetnik koje raspolaže imovinom u iznosu od 9.000 eura za prvo vozilo, odnosno 5.000 eura za svako sljedeće vozilo

Finansijska sposobnost iz stava 1 ovog člana dokazuje se jednom od sljedećih isprava:

Page 14: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

1) izvodom iz akta o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) o visini osnivačkog kapitala;

2) kopijom bilansa stanja za proteklu godinu koja je podnesena poreskom organu;

3) popisom pojedinih osnovnih sredstava, uključujući troškove nabavke ili uplate za vozila, poslovni prostor, uređaje i opremu;

4) ispravom o vlasništvu nad neopterećenim nekretninama kojima prevoznik odgovara za svoju djelatnost;

5) garancijom banke ili druge finansijske institucije;

6) polisom osiguanja od profesionalne odgovornosti.

Stručna osposobljenost

Član 23

Pravno lice ili preduzetnik u smislu ovog zakona, ispunjava uslov stručne osposobljenost ako ima zaposleno stručno osposobljeno lice odgovorno za prevoz.

Lice iz stava 1 ovog člana može obavljati poslove upravljanja prevozom kod najviše dva domaća prevoznika čiji ukupni vozni park zajedno ne prelazi 25 vozila.

Stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju stiče se polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti sprovodi se u skladu sa Programom o stručnoj osposobljenosti za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju.

Ispit o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana nijesu dužna polagati fizička lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu smjer drumskog saobraćja ili najmanje deset godina radnog iskustva u upravljanju prevozom.

Lica koja imaju visoku stručnu spremu saobraćajnog, mašinskog, ekonomskog, pravnog smjera oslobođeni su polaganja dijela ispita iz predmeta koje su tokom svog obrazovanja položili.

Lica koja podnose zahtjev za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti mogu posebno polagati samo dio koji se odnosi na prevoz unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Ispit iz stava 1 ovog člana polaže se pred komisijom pravnog lica iz stava 7 ovog člana u čijem je sastavu i predstavnik Ministarstva.

Stručno osposobljavanje i polaganje ispita sprovodi pravno lice koje dobije ovlašćenje Ministarstva.

Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 9 ovog člana daje Ministarstvo rješenjem pravnom licu, ako ispunjava uslove iz člana 13 st. 2 i 3.

Pravno lice iz stava 7 ovog člana izdaje sertifikat o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana.

Page 15: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Troškove polaganja ispita provjere znanja o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana snosi prijavljeni kandidat.

Pravno lice iz stava 7 ovog člana dužno je da vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana.

Sertifikatima o stručnoj osposobljenosti za lice odgovorno za prevoz koje prestane da ispunjava uslove iz člana 21 ovog zakona, smatra se nevažećim.

Bliže uslove koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 7 ovog člana, Program o stručnoj osposobljenosti, način vođenja evidencije, sadržaj i obrazac sertifikata o stručnoj osposobljenosti propisuje Ministarstvo, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove obrazovanja.

Visinu naknadne za izdavanje Sertifikata iz ovog člana, visinu troškova za polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti donosi Vlada Crne Gore.

Vozila u vlasništvu, zakupu ili lizingu

Član 24

Za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju pravno lice ili preduzetnik mora imati u vlasništvu, zakupu ili lizingu:

1) za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju i to:

- za prevoz putnika najmanje dva autobusa;

- za prevoz tereta najmanje dva teretna vozila.

2) za prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i to:

- za prevoz putnika najmanje jedan autobus;

- za prevoz tereta najmanje jedano teretno vozilo.

3) za prevoz putnika u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju

- za javni gradski i prigradski prevoz najmanje jedan autobus;

- za auto taksi prevoz najmanje jedno vozilo

Vozila u zakupu ili lizingu

Član 25

Domaći prevoznik koji ispunjava uslove iz člana 24 ovog zakona može obavljati javni prevoz putnika ili tereta i vozilima koja koristi na osnovu ugovora o zakupu ili lizingu.

Page 16: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Ugovor o zakupu mora sadržati naročito: naziv zakupodavca i zakupca, registarsku oznaku vozila, vrijeme trajanja zakupa, visinu zakupnine i ostale elemente i mora biti zaključen na period od najmanje šest mjeseci i ovjeren od suda ili notara i poreskog organa.

U vozilu koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga mora postojati ugovor o zakupu, odnosno lizingu, kao i izvod licence koji glasi na zakupca, odnosno korisnika lizinga.

Vozilo u zakupu ili lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.

Prevoznik može povjeriti upravljanje vozilom u vlasništvu, zakupu ili lizingu samo vozaču koji je kod njega zaposlen po osnovu ugovora o radu.

U vozilu iz stava 5 ovog člana mora se nalaziti ugovor o radu za lica koja obavljaju prevoz.

Vozila uzeta u zakup kojima se obavlja javni prevoz ne smiju se davati u podzakup.

Izvod licence

Član 26

Izvod licence izdaje se rješenjem pojedinačno za svako motorno vozilo kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta na osnovu licence.

Domaći prevoznik, odnosno vozač zaposlen kod prevoznika dužan je u vozilu kojim se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju imati original izvoda licence koji se odnosi na to vozilo.

Izvod licence glasi na prevoznika, izdaje se na period za koji je licenca izdata i nije prenosiv.

Izvod licence može se izdati samo za vozilo za koje postoji odgovarajuća finansijska sposobnost u skladu sa članom 22 ovog zakona.

Izvod licence iz stava 1 ovog člana važi za skup vozila i kada priključno vozilo nije u vlasništvu domaćeg prevoznika, niti mu je stavljeno na raspolaganje na osnovu ugovora o lizingu ili ugovora o zakupu ili kada je priključno vozilo registrovano u drugoj državi.

Visinu naknade za dobijanje izvoda licence propisuje Vlada Crne Gore.

Naknada iz stava 6 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore, osim naknada za izvod iz licence koji se izdaje na osnovu licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona, koje su prihodi jedinice lokalne samouprave.

Postupak dobijanja licence za javni prevoz putnika ili tereta

Član 27

Pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtjev za dobijanje licence nadležnom organu iz člana 18 st. 2 i 3 ovog zakona.

Page 17: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Uz zahtjev za dobijanje licence prilažu se isprave o ispunjavanju uslova iz člana 19 ovog zakona i potvrda o registraciji iz CRPS.

Rješenje o izdavanju licence za javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju donosi nadležni organ iz stava 1 ovog člana i podnosiocu zahtjeva izdaje licencu i izvode licence.

Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno nadležnom drugostepenom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Licenca važi pet godina, izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je.

Domaći prevoznik dužan je da original licence čuva u svom stvarnom sjedištu.

Zahtjev za produženje licence domaći prevoznik je dužan podnijeti nadležnom organu iz stava 1 ovog člana najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence.

Uz zahtjev iz stava 7 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 19 ovog zakona.

Uz zahtjev za produženje licence pored dokaza o ispunjenju uslova iz člana 19 prevoznik je dužan dostaviti dokaza o izmirenim obavezama iz kaznene evidencije Ministarstva.

Domaći prevoznik koji prestane obavljati djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta dužan je, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja prevoza, obavijestiti nadležni organ koji je licencu izdao i vratiti licencu zajedno sa izvodima licence.

Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz st. 1 i 7 ovog člana bliže propisuje Ministarstvo.

Visinu naknade za dobijanje licence za javni prevoz putnika ili tereta propisuje Vlada Crne Gore.

Naknada iz stava 11 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore, osim za licence iz člana 18 stav 3 tačka 2 ovog zakona, koje su prihodi jedinice lokalne samouprave.

Promjena podataka

Član 28

Domaći prevoznik dužan je da obavijesti nadležni organ o promjeni podataka na osnovu kojih mu je izdata licenca, u roku od osam dana od dana nastale promjene.

U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana, a koji se odnose na vozila nadležni organ izdaje novi izvod licence za predmetno vozilo.

Domaći prevoznik dužan je da vrati izvod licence prilikom preuzimanja novog izvoda licence u slučaju iz stava 2 ovog člana.

U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana koji se odnose na sadržaj licence izdaje se nova licenca, za ostatak perioda na koji važi prethodna licenca.

Page 18: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Domaći prevoznik dužan je da vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz stave 4 ovog člana.

Izdavanje duplikata licence i izvoda licence

Član 29

Prevoznik je dužan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence oglasi nevažećim u "Službenom listu Crne Gore", u roku od osam dana od dana kada je licenca, odnosno izvod licence izgubljen, ukraden ili uništen.

Na osnovu dokaza iz stava 1 ovog člana organ uprave izdaje duplikat licence, odnosno izvod licence.

Evidencije i registar prevoznika

Član 30

Organ uprave i nadležni organ jedinice lokalne samouprave vode evidencije licenci i izvoda licenci.

Obrazac i sadržaj licence i izvoda licence i sadržaj i način vođenja evidencije licenci i izvoda licenci utvrđuje Ministarstvo.

Član 31

Prevoznici koji su dobili licencu za prevoz putnika i tereta upisuju se u registar prevoznika.

Registar prevoznika je jedinstveni nacionalni registar prevoznika koju vodi organ uprave.

U registar prevoznika upisuju se sljedeći podaci:

- naziv i sjedište odnosno ime i prebivalište prevoznika;

- ime i prezime lica odgovornog za prevoz;

- vrsta javnog prevoza za koju je licenca izdata;

- broj i datum izdavanja licence odnosno izvoda licence;

- datum isteka licence odnosno izvoda licence;

- datum pravosnažne odluke o kažnjavanju za teži prekršaj iz člana 21 st. 2 i 3 ovog zakona;

- datum ukidanja licence;

- datum privremenog ukidanja licence, odnosno izvoda licence;

- datum isteka roka privremenog ukidanja licence, odnosno izvoda licence;

- o vozilu za koje je izdat izvod licence (datum izdavanja izvoda licence, registarska oznaka vozila, nosivost, godina proizvodnje, vrsta, marka i tip vozila, broj šasije sa VIN oznakom, tip motora, emisije buke i izduvnih gasova-Euro/Eko i datum prestanka važenja izvoda licence).

Page 19: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Registar prevoznika vodi se u elektronskoj formi na način koji omogućava povezivanje i razmjenu podataka sa nacionalnim registrima prevoznika država Evropske unije.

Bliži sadržaj i način vođenja registra prevoznika propisuje Ministarstvo.

Privremeno ukidanje licence u javnom prevozu putnika i tereta

Član 32

Nadležni organ koji je izado licencu istu privremeno ukida rješenjem ako je prevoznik u zadnje dvije godine više od dva puta pravosnažnom odlukom prekršajnog suda bio kažnjen za teži prekršaj u smislu člana 21 st.2 i 3;

Licenca se privremeno ukida domaćem prevozniku u trajanju najviše do 6 mjeseci.

Domaći prevoznik mora, u roku od osam dana od dana prijema rješenja o privremenom ukidanju licence, vratiti licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence.

Rok iz stav 2 ovog člana počinje da teče danom vraćanja licence.

Organ koji je izdao Rješenje o privremenom ukidanju licence obavještava nadležnu inspekciju drumskog saobraćaja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno nadležnom drugostepenom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Trajno ukidanje licence u javnom prevozu putnika i tereta

Član 33

Nadležni organ koji je izado licencu istu trajno ukida rješenjem u sljedećim slučajevima:

1) ako prevoznik prestane ispunjavati uslove za izdavanje licence;

2) ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;

3) ako prevoznik obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom.

4) ako prevoznik sam prestane obavljati prevoz.

Domaći prevoznik mora, u roku od osam dana od dana prijema rješenja o trajnom ukidanju licence, vratiti licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence.Organ koji je izdao Rješenje o ukidanju licence obavještava nadležnu inspekciju drumskog saobraćaja.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, odnosno nadležnom drugostepenom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Page 20: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

III JAVNI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 34

Javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: javni prevoz putnika) obavlja se kao:

- linijski prevoz,

- slobodni prevoz i

- posebni oblik prevoza.

Član 35

Javni prevoz putnika ne može se obavljati putničkim automobilom, osim auto-taksi prevoza i šatl prevoza.

U vozilu kojim se vrši prevoz putnika iz stava 1 ovog člana ne može se prevoziti više putnika od broja registrovanih sjedišta, osim za prevoze koji se obavljaju gradskim i prigradskim autobusima.

1) LINIJSKI PREVOZ PUTNIKAČlan 36

Linijski prevoz putnika je prevoz koji se obavlja na određenim relacijama, prema registrovanom redu vožnje, unaprijed utvrđenoj cijeni prevoza u skladu sa zakonom kojim su uređeni ugovori o prevozu u drumskom saobraćaju i u skladu sa Pravilima o opštim uslovima prevoza.

Linijski prevoz putnika može se obavljati kao prevoz u :

-unutrašnjem drumskom saobraćaju

-međunarodnom drumskom saobraćaju.

Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju obavlja se kao:

-međugradski prevoz,

-posebni linijski prevoz.

-gradski prevoz,

-prigradski prevoz,

Page 21: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Linijski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: međunarodni linijski prevoz putnika) između Crne Gore i drugih država, kao i tranzitni linijski prevoz preko teritorije Crne Gore obavljaju se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima.

Opšte uslove prevoza iz stava 1 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Pravila o opštim uslovima prevoza objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore."

Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćajuGradski i prigradski linijski prevoz

Član 37

Prevoz putnika u gradskom linijskom saobraćaju je prevoz koji se vrši na linijama na području grada, odnosno naseljenog mjesta.

Prevoz putnika u prigradskom linijskom saobraćaju je prevoz koji se vrši na linijama između dva ili više naseljenih mjesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Prevoz putnika iz st. 1 i 2 ovog člana, obavlja se gradskim i prigradskim autobusima.

Izuzetno od stava 3 ovog člana jedinica lokalne samouprave može odrediti da se na pojedinim relacijama u prigradskom saobraćaju van gradskog područja koriste mali autobusi, zbog ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta ili ukoliko je manje izražena potreba za prevozom putnika na tim relacijama.

Prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju može da obavlja samo prevoznik kome je jedinica lokalne samouprave povjerila obavljanje te djelatnosti.

Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju obavlja se pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima jedinica lokalne samouprave.

Bliže uslove organizacije i način obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju propisuje jedinica lokalne samouprave.

Red vožnje

Član 38

Red vožnje predlaže prevoznik.

Red vožnje glasi na ime prevoznika i ne može se prenositi.

Izuzetno od stava 4 ovog člana red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Sadržaj i obrazac reda vožnje iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Na obrascu reda vožnje može se registrovati samo jedan polazak i jedan povratak.

Page 22: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoznik je dužan da, u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima, odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu, odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta, i da udaljenost između autobuskih stajališta bude usklađena sa daljinarom i da uključi pretpostavljene gubitke vremena pri ulasku i izlasku putnika.

Član 39

Linijski gradski i prigradski prevoz može se obavljati samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Prevoznik je dužan objaviti, putem javnih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje.

Prevoznik je dužan u autobusu kojim se obavlja javni linijski prevoz istaći relacijsku tablu u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i naznačenjem najmanje jednog usputnog stajališta koja bliže određuje itinerer.

Vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja linijskog gradskog i prigradskog prevoza, mora imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik ovjeren od prevoznika i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja

Član 40

Prevoznik ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja prevoza nosi radnu odjeću i oznake, koje obezbjeđuje prevoznik.

Vozač je dužan, da u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi na prevoz svako lice i njegov prtljag, u skladu sa zakonom.

Ulazak i izlazak putnika

Član 41

Ulazak i izlazak putnika obavlja se na autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje

Član 42

Page 23: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Za vrijeme važenja reda vožnje prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) mjera nadležnog organa za policijske poslove ili organa jedinice lokalne samouprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Domaći prevoznik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 alineja 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji je izvršio registraciju reda vožnje.

Saglasnost na izmjenu reda vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 alineja 1 ovog člana, daje nadležni organ iz stava 2 ovog člana.

Dostava reda vožnje, cjenovnika i voznih karata

Član 43

Cjenovnik usluga u prevozu utvrđuje prevoznik, pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje kojeg je dužan dostaviti nadležnom organu jedinice lokalne samouprave na ovjeru.

Prodaja voznih karata

Član 44

Prevoznik može prodavati vozne karte posredstvom autobuskih stajališta, poslovnica i u autobusima.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu prodavati vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 43 ovog zakona.

Vozna karta

Član 45

Putnik koji koristi linijski gradski i prigradski prevoz mora da ima voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza.

Prevoznik ne smije izdavati vozne karte koje ne sadrže podatke iz stava 1 ovog člana.

Posebni gradski i prigradski linijski prevoz putnika

Član 46

Page 24: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Posebni gradski i prigradski linijski prevoz putnika se može ovbavljati na osnovu saglasnosti koju izadaje nadležni organ jedinica lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave vodi evidenciju i propisuje bliže uslove za obavljanje posebnog gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika.

Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju Međugradski linijski prevoz

Član 47

Međugradski prevoz je javni prevoz putnika između dvije ili više jedinica lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore.

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana obavlja se međugradskim autobusima.

Izuzetno od stava 2 ovog člana međugradski prevoz putnika između dvije susjedne jedinice lokalne samouprave može se obavljati prigradskim autobusima na relacijama koje nijesu duže od 30 km, kao i malim autobusima (autobus klase B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta ili ukoliko je manje izražena potreba za prevozom putnika.

Za obavljanje međugradskog prevoza vozilima iz stava 3 ovog člana prevoznik je dužan pribaviti saglasnost organa uprave.

Saglasnost iz stava 4 ovog člana mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza.

Red vožnje

Član 48

Red vožnje predlaže prevoznik.

Red vožnje sadrži: naziv i sjedište prevoznika; relaciju na kojoj se vrši prevoz; registarski broj linije; redosljed autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta i autobuskih stajališta i njihovu udaljenost od početne stanice, glavnog autobuskog stajališta ili autobuskog stajališta; vrijeme polaska i dolaska za svaku autobusku stanicu, glavno autobusko stajalište odnosno stajalište; vremenski period u kome se održava linija; režim održavanja i rok važenja reda vožnje.

Red vožnje glasi na ime prevoznika i ne može se prenositi.

Izuzetno od stava 3 ovog člana red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Obrazac reda vožnje iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Na obrascu reda vožnje može se registrovati samo jedan polazak i jedan povratak.

Page 25: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoznik je dužan da u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu, odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta, i da udaljenost između autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta i stajališta bude usklađena sa daljinarom i da uključi pretpostavljene gubitke vremena pri ulasku i izlasku putnika.

Minimalno vrijeme trajanja vožnje iz stava 7 ovog člana, za teritoriju Crne Gore, određuje se prema daljinaru koji utvrđuje Ministarstvo.

Član 49

Redovi vožnje u međugradskom prevozu se usklađuju.

Zahtjev za usklađivanje redova vožnje domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori.

Postupak usklađivanja redova vožnje sprovodi Privredna komora, na osnovu Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međugradskom prevozu.

Nakon sprovedenog postupka iz stava 3 ovog člana, Privredna komora aktom utvrđuje usklađene redove vožnje i obajvljuje ih na zvaničnom sajtu Privredne komore.

Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađenim redovima vožnje, Privredna komora dostavlja organu uprave, najkasnije 15 dana prije početka važenja redova vožnje za naredni registracioni period.

Protiv akta iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba, u roku od 8 dana, nadležnom organu uprave.

Pravila iz stava 3 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Pravila se iz stava 3 ovog člana se objavljuju u "Službenom listu Crne Gore."

Član 50

Međugradski prevoz može se obavljati samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od organa uprave.

Domaći prevoznik je dužan objaviti, putem javnih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje.

Prevoznik je dužan u autobusu kojim se obavlja javni međugradski prevoz istaći relacijsku tablu u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koja bliže određuje itinerer.

Vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja međugradskog prevoza, mora imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik ovjeren od prevoznika i organa uprave.

Page 26: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Registracija i ovjera redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu

Član 51

Domaći prevoznik podnosi zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu organu uprave, najkasnije 15 dana prije početka narednog registracionog perioda, radi registracije i ovjere.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prevoznik dostavlja usklađene i važeće redove vožnje radi registracije i ovjere za naredni registracioni period, kao i dokaza o izmirenim obavezama iz kaznene evidencije Ministarstva.

Red vožnje u međugradskom linijskom prevozu registruje se samo na jednog prevoznika.

Redovi vožnje ovjeravaju se na period od godinu dana, sa početkom primjene od 1. juna tekuće godine.

Organ uprave registruje i ovjerava usklađene redove vožnje i važeće redove vožnje, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju i ovjeru.

Organ uprave vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međugradskom linijskom saobraćaju i izdaje, najkasnije osam dana prije početka njihove primjene, godišnji pregled redova vožnje za sve registrovane međugradske linije.

Organ uprave primjerak registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međugradskom linijskom saobraćaju dostavlja nadležnoj inspekciji najkasnije u roku od osam dana od dana početka narednog registracionog perioda.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Brisanje redova vožnje u međugradskom prevozu

Član 52

Organ uprave, na predlog nadležne inspekcije drumskog saobracaja, Rješenjem briše red vožnje iz evidencije registrovanih redova vožnje

ukoliko prevoznik:

- ne otpočne da obavlja prevoz u roku od tri dana od dana koji je određen za početak njegove primjene;

- obustavi obavljanje prevoza po registrovanom redu vožnje duže od tri dana uzastopno, odnosno sedam dana ukupno u toku važenja reda vožnje;

- ne obavlja polazak u vrijeme predviđeno registrovanim redom vožnje sa početne ili povratne autobuske stanice, odnosno glavnog autobuskog stajališta duže od tri dana uzastopno, odnosno sedam dana ukupno u toku važenja reda vožnje.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

Page 27: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoznik je dužan da o prestanku obavljanja međugradskog linijskog prevoza pisano obavijesti organ uprave, najkasnije 30 dana prije prestanka obavljanja prevoza.

Organ uprave u slučaju iz stava 4 ovog člana donosi rješenje o brisanju reda vožnje iz evidencije registrovanih redova vožnje.

Prevoznik je dužan, pisanim putem, u roku iz stava 4 ovog člana, obavijestiti autobuske stanice o prestanku obavljanja prevoza.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja

Član 53

Prevoznik ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja prevoza nosi radnu odjeću i oznake, koje obezbjeđuje prevoznik.

Vozač je dužan, da u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi na prevoz svako lice i njegov prtljag, u skladu sa zakonom.

Ulazak i izlazak putnika

Član 54

Ulazak i izlazak putnika obavlja se na autobuskim stanicama, glavnim autobuskim stajalištima i autobuskim stajalištima, prema registrovanom redu vožnje.

Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje

Član 55

Za vrijeme važenja reda vožnje prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) mjera organa uprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Domaći prevoznik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti organ uprave i autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje.

Saglasnost na privremenu obustavitu ili izmjenu red vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 ovog člana, daje nadležni organ iz stava 2 ovog člana.

Page 28: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Dostava reda vožnje, cjenovnika i voznih karata

Član 56

Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji.

Cjenovnik usluga u prevozu utvrđuje prevoznik, pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje kojeg je dužan dostaviti organu uprave na ovjeru.

Cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika ne može da sadrži cijene za relacije u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, cjenovnik usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika može da sadrži cijene za relacije u gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika uz prethodno pribavljenu saglasnost nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Prodaja i izdavanje voznih karata

Član 57

Prevoznik može prodavati i izdavati vozne karte posredstvom autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta, turističkih agencija kao i u svojim poslovnica.

Izuzetno od stave 1 ovog člana, na mjestima gdje nema organizovane prodaje voznih karata, vozne karte se mogu prodavati i u autobusima.

Karta prodata od strane prevoznika ili podsrednika iz stava 1 ovog člana mora imati uračunatu staničnu uslugu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, karta prodata u poslovnici prevoznika ili posredstvom turističke agencije može biti prodata bez uračunate stanične usluge.

U slučaju iz stav 4 ovog člana putnik staničnu uslugu plaća na autobuskoj stanici prije ulaska.

Prevoznik odnosno njegov posrednik u prodaji karata može vozne karte prodvati i izdavati putem interneta.

O plaćanju stanične usluge iz stava 3 ovog člana putnik mora biti blagoveremeno obaviješten od strane prodavca karte.

Prevoznik i posrednik u prodaji karata obavezno zaključuju ugovor o pružanju usluga prodaje karata u pisanoj formi kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Ugovorom iz stava 8 ovog člana obavezno se utvrđuje dostavljanje broja i rasporeda sjedišta (alotman sjedišta) za svaki registrovani red vožnje, na osnovu koga posrednik vrši prodaju voznih karata.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu prodavati vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 56 stav 2 ovog zakona.

Page 29: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Vozna karta

Član 58

Putnik koji koristi linijski prevoz mora da ima voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte, cijenu prevozan i napomenu o uračunatoj ili neuračunatoj staničnoj usluzi.

Prevoznik i vozno osoblje su dužni da putniku u linijskom prevozu, ukoliko ne posjeduje voznu kartu, izda čitko popunjenu voznu kartu za određenu relaciju i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika.

Prevoznik ne smije izdavati vozne karte koje ne sadrže podatke iz stava 1 ovog člana.

Obavještavanje o kašnjenju autobusa

Član 59

Prevoznik je dužan da, u slučaju nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se predviđa kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, obavijesti najbližu autobusku stanicu, odnosno glavno autobusko stajalište.

Posebni linijski prevoz putnika

Član 60

Posebni linijski prevoz obavlja se redovno na određenoj liniji.

Posebnim linijskim prevozom putnika obavlja se prevoz:

1) učenika i studenata od mjesta stanovanja do škole, odnosno fakulteta i nazad;

2) zaposlenih od mjesta stanovanja do mjesta rada i nazad;

3) lica sa invaliditetom i putnika kojima je potrebna posebna medicinska njega.

U posebnom linijskom prevozu mogu se prevoziti samo lica iz stava 2 ovog člana.

Posebni linijski prevoz putnika u međugradskom saobraćaju može obavljati samo prevoznik koji ima licencu za prevoz putnika izdatu od organa uprave.

Ugovor u posebnom linijskom prevozu putnika

Član 61

Posebni linijski prevoz putnika obavlja se autobusima na osnovu ugovora između korisnika prevoza i prevoznika.

Sastavni dio ugovora je spisak putnika.

U toku obavljanja posebnog linijskog prevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana, a na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu istaknuta tabla sa oznakom relacije i natpisom "posebni linijski prevoz".

Page 30: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoz putnika posebnim linijskim prevozom, koji nijesu upisani u spisak putnika, nije dozvoljen.

Ulazak i izlazak putnika u posebnom linijskom prevozu putnika vrši se na mjestima koja su utvrđena ugovorom iz stava 1 ovog člana, kao i na autobuskim stajalištima.

Mjesto ulazaska i izlazska putnika i autobuska stajališta iz stava 5 ovog člana na teritoriji jedinice lokalne samouprave utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Prevoznik je dužan izdati odgovarajuću kartu putniku za prevoz iz stava 1 ovog člana.

Saglasnost za obavljanje posebnog linijskog prevoza putnika

Član 62

Prevoznik je dužan da, u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora iz člana 61 stav 1 ovog zakona, organu uprave podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza.

Uz zahtjev se prilaže ugovor između korisnika prevoza i prevoznika sa spiskom putnika.

Organ uprave odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Saglasnost iz stava 1 ovog člana mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza koja sadrži vrijeme polaska i povratka, kao i režim održavanja linije.

Član 63

Organ uprave vodi evidenciju linija u posebnom linijskom prevozu u međugradskom saobraćaju.

Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Linijski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

Član 64

Međunarodni prevoz je javni prevoz putnika između je dviju ili više država.

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana obavlja se međugradskim autobusima.

Izuzetno od stava 2 ovog člana međunarodni prevoz između dvije države se može obavljati malim autobusima (autobus klase B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta.

Za obavljanje međugradskog prevoza vozilima iz stava 3 ovog člana prevoznik je dužan pribaviti saglasnost organa uprave.

Page 31: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Saglasnost iz stava 4 ovog člana mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza.

Red vožnje

Član 65

Red vožnje predlaže prevoznik.

Red vožnje sadrži: naziv i sjedište prevoznika; relaciju na kojoj se vrši prevoz; registarski broj linije; redosljed autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta, graničnih prelaza i njihovu udaljenost od početne stanice, glavnog autobuskog stajališta; vrijeme polaska i dolaska za svaku autobusku stanicu, glavna autobuska stajališta odnosno na granične prelaze, vremenski period u kome se održava linija; režim održavanja i rok važenja reda vožnje.

Red vožnje glasi na ime prevoznika i ne može se prenositi.

Izuzetno od stava 3 ovog člana red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika, koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza.

Obrazac reda vožnje iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Prevoznik je dužan da u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama, odnosno linijama i njihovim djelovima odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu, odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta, i da udaljenost između autobuskih stanica odnosno glavnih autobuskih stajališta bude usklađena sa daljinarom i da uključi pretpostavljene gubitke vremena pri ulasku i izlasku putnika.

Minimalno vrijeme trajanja vožnje iz stava 8 ovog člana, za teritoriju Crne Gore, određuje se prema daljinaru koji utvrđuje Ministarstvo.

Usklađivanje redova vožnje

Član 66

Redovi vožnje međunarodnom prevozu se usklađuju.

Zahtjev za usklađivanje redova vožnje domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori.

Postupak usklađivanja redova vožnje sprovodi Privredna komora, na osnovu Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu.

Nakon sprovedenog postupka iz stava 3 ovog člana, Privredna komora aktom utvrđuje usklađene redove vožnje i obajvljuje ih na zvaničnom sajtu Privredne komore.

Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađenim redovima vožnje, Privredna komora dostavlja organu uprave.

Protiv akta iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba, u roku od 8 dana, nadležnom organu uprave.

Page 32: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Pravila iz stava 3 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Pravila se iz stava 3 ovog člana se objavljuju u "Službenom listu Crne Gore."

Obaveze prevoznika i voznog osoblja

Član 67

Međunarodni prevoz može se obavljati samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od organa uprave.

Domaći prevoznik je dužan objaviti, putem javnih medija, početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza.

Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje.

Prevoznik je dužan u autobusu kojim se obavlja javni linijski prevoz istaći relacijsku tablu u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla, sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koja bliže određuje itinerer.

Vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza, je dužno imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik ovjeren od prevoznika i organa uprave.

Registracija i ovjera redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu

Član 68

Domaći prevoznik podnosi zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu putnika organu uprave, najkasnije 30 dana od dana završetka postupka usklađivanja, radi registracije i ovjere.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prevoznik prilaže usklađene redove vožnje, kao i ugovore o zajedničkom obavljanju prevoza, zaključene sa stranim prevoznikom za sve priložene redove vožnje.

Organ uprave registruje i ovjerava usklađene redove vožnje, kao i važeće redove vožnje, u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju i ovjeru.

Organ uprave vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međunarodnom prevozu.

Prevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika u roku od šest mjeseci od dana registracije i ovjere reda vožnje.

Ukoliko prevoznik ne podnese zahtjev, red vožnje se briše iz evidencije iz stava 4 ovog člana.

Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika

Član 69

Page 33: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje organ uprave.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se Rješenjem na zahtjev domaćeg, odnosno stranog prevoznika.

Strani prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole posredstvom nadležnog organa države u kojoj ima sjedište, odnosno prebivalište.

Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana prilažu se: registrovan i ovjeren red vožnje, cjenovnik, itinerer, ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji za koju se traži dozvola, plan vremena vožnje i vremena odmora vozača i druge isprave predviđene međunarodnim ugovorima.

Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi:

- red vožnje mora biti usklađen, registrovan i ovjeren;

- mora biti pribavljena saglasnost država preko čijih teritorija se obavlja prevoz.

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na ime prevoznika, na period do pet godina i neprenosiva je.

Izuzetno, organ uprave može stranom prevozniku izdati dozvolu s rokom važenja od godinu dana, ukoliko nema interesa domaćih prevoznika za obavljanje prevoza na toj liniji.

Sastavni djelovi dozvole iz stava 1 ovog člana su ovjereni red vožnje, cjenovnik, itinerer i plan vremena vožnje i vremena odmora vozača.

Zahtjev za produženje dozvole iz stava 1 ovog člana domaći prevoznik je dužan podnijeti organu uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja dozvole.

Uz zahtjev za produženje dozvole pored dokaza o ispunjenju uslova iz iz st. 4 i 5 ovog člana prevoznik je dužan dostaviti dokaza o izmirenim obavezama iz kaznene evidencije Ministarstva.

Prevozniku kome je na osnovu člana 73 ovog zakona Rješenjem ukinuta dozvola ne može u roku od dvije godine od dana donošenja Rješenja biti registrovan red vožnje na istoj linijin ili liniji čiji red vožnje sadrži više od 50% istih autobuskuh stanica odnosno glavnih autobuskih stajališta, u odnosu na odobreni red vožnje koji je sastvani dio oduzete dozvole.

Organ uprave primjerak svake izadate dozvole sa sastavnim djelovima iz stava 8 ovog člana dostavlja nadležnoj inspekciji najkasnije u roku od 8 dana od dana izdavanja dozvole.

Obrazac dozvole iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Dozvola za tranzitni linijski prevoz putnika

Član 70

Tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore obavlja se na osnovu dozvole.

Page 34: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Dozvolu iz stava 1 ovog člana stranom prevozniku, posredstvom organa države u kojoj ima sjedište, izdaje organ uprave, po postupku i na način utvrđen članom 69 ovog zakona.

Obrazac dozvole iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Privremeno obavljanje međunarodnog linijskog prevoza putnika

Član 71

Ministarstvo se može sa nadležnim organom druge države, sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor, sporazumjeti o privremenom obavljanju međunarodnog prevoza putnika na određenoj liniji na osnovu dozvole sa rokom važenja do jedne godine.

Način obavljanja međunarodnog linijskog prevoza putnika

Član 72

Prevoznik je dužan obavljati međunarodni linijski prevoz putnika u skladu sa izdatom dozvolom.

Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u vozilu se mora nalaziti original dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika, odnosno za tranzitni linijski prevoz putnika.

Domaći prevoznik je dužan da obavlja prevoz iz stava 1 ovog člana, na najmanje polovini od ukupnog broja godišnjih polazaka na odobrenoj međunarodnoj liniji, ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom ili samostalno održava isti broj linija, prema određenoj državi, kao i strani prevoznik, u skladu sa ugovorom o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji.

Domaći prevoznik dužan je polugodišnje dostavljati organu uprave podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru, najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka polugodišta za koje se izvještaj podnosi.

Ukidanje dozvole

Član 73

Organ uprave donosi Rješenje o ukidanju dozvole iz čl. 69 i 70 ovog zakona:

- domaćem prevozniku kome je rješenjem ukinuta Licenca za javni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;

- domaćem prevozniku kome je nadležni organ za poslove saobracaja druge zemlje na čijoj teritoriji se obavlja prevoz ukinuo dozvolu koju mu je izdao;

- domaćem ili stranom prevozniku ukoliko ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnih ugovora, na predlog inspekcije za drumski saobraćaj;

- domaćem ili stranom prevozniku ukoliko prestane da obavlja prevoz;

Page 35: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

- stranom prevozniku u slučaju kad nadležni organ strane države u kojoj je strani prevoznik registrovan ne izda i dozvolu za prevoz domaćem prevozniku.

U slučaju ukidanja dozvole domaćem prevozniku iz stava 1 alineja 3 ovog člana, organ uprave zatražiće od stranog prevoznika, posredstvom nadležnog organa druge države, zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore.

U slučaju ukidanja dozvole stranom prevozniku iz stava 1 alineja 3 ovog člana, organ uprave zatražiće od nadležnog organa druge države da predloži drugog prevoznika koji će zaključiti ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa prevoznikom iz Crne Gore.

Ako strani prevoznik, u slučaju iz stava 2 ovog člana, u roku od tri mjeseca, ne zaključi ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore, stranom prevozniku organ uprave odrediće novog domaćeg prevoznika koji je podnio zahtjev za obavljanje prevoza na međunarodnoj liniji.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja

Bliže uslove o načinu određivanja novog domaćeg prevoznika utvrđuje Pravilima Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje

Član 74

Za vrijeme važenja reda vožnje prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog:

1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta;

2) mjera organa uprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja, dok razlozi za ograničavanje postoje.

Domaći prevoznik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana, pisanim putem obavijestiti organ uprave i autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje.

Saglasnost na privremenu obustavitu ili izmjenu red vožnje, dok traju okolnosti iz stava 1 ovog člana, daje nadležni organ iz stava 2 ovog člana.

Obaveze prevoznika i voznog osoblja

Član 75

Page 36: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoznik ne smije da u motornom vozilu prevozi više lica od broja lica naznačenih u saobraćajnoj dozvoli.

Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja prevoza nosi radnu odjeću i oznake, koje obezbjeđuje prevoznik.

Vozač je dužan, da u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu, redom vožnje i opštim uslovima prevoza, primi na prevoz svako lice i njegov prtljag, u skladu sa zakonom.

Ulazak i izlazak putnika

Član 76

Ulazak i izlazak putnika obavlja se na autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima u prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju, prema registrovanom redu vožnje.

Dostava reda vožnje, cjenovnika i voznih karata

Član 77

Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje, cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima koje koristi po redu vožnje, najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji.

Cjenovnik usluga u prevozu utvrđuje prevoznik, pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje kojeg je dužan dostaviti organu uprave na ovjeru.

Cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika ne može da sadrži cijene za relacije u međugradskom, prigradskom ili gradskom linijskom prevozu putnika.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, cjenovnik usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika može da sadrži cijene za relacije u međugradskom linijskom prevozu putnika, ukoliko unutar jednog sata prije i poslije vremena polaska sa autobuske stanice, odnosno glavnog autobuskog stajališta nema registrovanog polaska u međugradskom linijskom prevozu putnika za istu relaciju.

Prodaja voznih karata

Član 78

Prevoznik može prodavati i izdavati vozne karte posredstvom autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta, turističkih agencija kao i u svojim poslovnica.

Izuzetno od stave 1 ovog člana, na mjestima gdje nema organizovane prodaje voznih karata, vozne karte se mogu prodavati i u autobusima.

Karta prodata od strane prevoznika ili podsrednika iz stava 1 ovog člana mora imati uračunatu staničnu uslugu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, karta prodata u poslovnici prevoznika ili podsredtvom turističke agencije može biti prodata bez uračunate stanične usluge.

Page 37: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

U slučaju iz stav 4 ovog člana putnik staničnu uslugu plaća na autobuskoj stanici prije ulaska.

Prevoznik odnosno njegov posrednik u prodaji karata može vozne karte prodvati i izdavati putem interneta.

Prevoznik i posrednik u prodaji karata dužni su zaključiti ugovor o pružanju usluga iz stava 1 ovog člana u pisanoj formi kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Ugovorom iz stava 7 ovog člana obavezno se utvrđuje dostavljanje broja i rasporeda sjedišta (alotman sjedišta) za svaki registrovani red vožnje, na osnovu koga posrednik vrši prodaju voznih karata.

Lica iz stava 1 ovog člana mogu prodavati vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 77 stav 2 ovog zakona.

Vozna karta

Član 79

Putnik koji koristi linijski prevoz mora da ima voznu kartu koja sadrži: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte, cijenu prevoza i napomenu o uračunatoj ili neuračunatoj staničnoj usluzi.

Prevoznik i vozno osoblje su dužni da putniku u linijskom prevozu, ukoliko ne posjeduje voznu kartu, izda čitko popunjenu voznu kartu za određenu relaciju i numerisanu potvrdu za prevoz putničkog prtljaga sa zaštitnim znakom ili pečatom prevoznika.

Prevoznik ne smije izdavati vozne karte koje ne sadrže podatke iz stava 1 ovog člana.

Obavještavanje o kašnjenju autobusa

Član 80

Prevoznik je dužan da, u slučaju nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se predviđa kašnjenje autobusa duže od 30 minuta, obavijesti najbližu autobusku stanicu, odnosno glavno autobusko stajalište.

Prevoz dodatnim vozilima

Član 81

Međunarodni linijski prevoz putnika na određenim linijama, ukoliko se ukaže potreba, može se povremeno obavljati po istom redu vožnje dodatnim autobusima (BIS vožnja).

Page 38: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevozniku je dozvoljeno da prilikom obavljanja BIS vožnje iz stava 1 ovog člana ne koristi pojedine autobuske stanice i glavana autobuska stajališta ako nema poterbe za ulaskom i izlaskom putnika.

U autobusu kojim se obavlja BIS vožnja mora se nalaziti i tabla sa natpisom "BIS VOŽNJA" na prednjem vjetrobranskom staklu, sa brojem i oznakom bis vožnje.

2) SLOBODNI PREVOZ PUTNIKAČlan 82

Slobodni prevoz putnika, u smislu ovog zakona, je prevoz unaprijed određene grupe putnika, bez usputnog ulaska i izlaska putnika, za koji se relacija, cijena prevoza i drugi uslovi utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza koji mora biti zaključen prije postavljanja autobusa za ukrcaj putnika u mjestu polaska, i mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza.

Prevoz iz stava 1 ovog člana može se obavljati kao:- povremeni,- naizmjenični

Izuzetno od stava 1 ovog člana slobodni prevoz putnika se može obavljati i kao:- auto-taksi prevoz,- šatl prevoz

Slobodni prevoz putnika obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

U autobusu kojim se obavlja povremeni ili naizmjenični prevoz putnika mora se nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana i istaknuta tabla sa oznakom "slobodna vožnja" u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla.

Prevoznik koji vrši prevoz iz stava 1 ovog člana ne može koristiti autobuske stanice i autobuska stajališta linijskog saobraćaja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Mjesto ulaska i izlaska putnika za prevoz iz stava 1 ovog člana na teritoriji jedinice lokalne samouprave propisuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Povremeni prevoz

Član 83

Povremeni prevoz može se obavljati kao:1) "kružna vožnja" zatvorenih vrata (izletnička vožnja, turističko putovanje i sl),

koja počinje i završava u mjestu polaska (mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište), pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom cijelim putem;

2) prevoz koji se sastoji od putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku, pri čemu mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište;

3) prevoz pri kojem se polazno putovanje obavlja bez putnika, a povratno s putnicima koji se preuzimaju na istom mjestu, pod jednim od sljedećih uslova:

- da je putnike prethodno dovezao isti prevoznik u Crnu Goru gdje se preuzimaju i vraćaju na teritoriju države u kojoj prevoznik ima sjedište;

Page 39: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

- da putnici sačinjavaju prethodno formiranu grupu na osnovu ugovora o prevozu, koji je zaključen prije njihovog dolaska u Crnu Goru, odakle se preuzimaju radi prevoza na teritoriju države u kojoj strani prevoznik ima sjedište;

- da su putnici pozvani da putuju iz Crne Gore na teritoriju zemlje gdje prevoznik ima sjedište, pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje ih je pozvalo;

4) tranzitni prevozi preko teritorije Crne Gore, ako se odnose na povremeni prevoz;5) prevoz praznog autobusa, koji se koristi isključivo za zamjenu autobusa u kvaru

ili oštećenog autobusa.6) ostali povremeni prevozi.Povremeni prevoz ne može sadržati ponovljene elemente linijskog, ni posebnog

linijskog prevoza, kao što su relacija, vrijeme dolaska i odlaska kao ni mjesta ulaska i izlaska putnika.

Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje su potpisnice INTERBUS ugovora obavlja se u skladu sa tim ugovorom.

Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice INTERBUS ugovora obavlja se u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom.

Naizmjenični prevoz

Član 84

Naizmjenični prevoz je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska.

Mjesta polaska i mjesta dolaska su mjesta gdje putovanje počinje, odnosno gdje se završava, zajedno s okolnim mjestima unutar radijusa od 50 km.

Svaka grupa putnika koja je obavila putovanje u odlasku vraća se na polazište nekom kasnijom vožnjom.

Prva vožnja u povratku i posljednja u odlasku obavlja se praznim vozilom.

Član 85

U autobusu kojim se obavlja slobodni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju mora se nalaziti spisak putnika, potpisan i ovjeren od strane prevoznika.

U autobusu domaćeg i stranog prevoznika kojim se obavlja slobodni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju mora se nalaziti pravilno i tačno popunjen putni list, koji je potpisan i ovjeren (stavljanjem pečata, datuma i potpisa) od strane prevoznika i nadležnog organa carinske službe na graničnom prijelazu prilikom ulaska i izlaska vozila iz Crne Gore.

Putni list se popunjava prije početka putovanja u dva primjerka od čega se jedan primjerak mora nalaziti u vozilu, a drugi primjerak ostaje u stvarnom sjedištu prevoznika.

Putni list iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o: vrsti prevoza, nazivu prevoznika ili drugog pravnog lica, itinereru, registarskom broju vozila, voznom osoblju i spisak putnika.

Page 40: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Knjigu putnih listova iz stava 2 ovog člana, na pisani zahtjev domaćeg prevoznika, izdaje rješenjem organ uprave.

Visinu naknade za izdavanje knjige putnih listova propisuje Vlada Crne Gore.Obrazac putnog lista iz stava 2 ovog člana i način vođenja evidencije putnih listova

propisuje Ministarstvo, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno.

Dozvola za slobodni prevoz putnika za domaćeg prevoznika

Član 86

Za slobodne prevoze za koje je međunarodnim ugovorom predviđena dozvola nadležnog organa druge države, domaći prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole, posredstvom organa uprave, nadležnom organu druge države.

Ministarstvo, odnosno Ministarstvo u saradnji s nadležnim organom, ukoliko je međunarodnim ugovorom predviđena razmjena dozvola za slobodni prevoz putnika, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola za jednu godinu sa nadležnim organom druge države.

Raspodjela dozvola (kritičnih i nekritičnih), dobijenih razmjenom iz stava 2 ovog člana, domaćim prevoznicima obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje organ uprave.

Na godišnji plan raspodjele može se izjaviti žalba, u roku od osam dana, Ministarstvu.

Kriterijumi za raspodjelu kritičnih dozvola iz stava 2 ovog člana su:-broj vozila registrovanih za obavljanje slobodnog prevoza putnika u

međunarodnom drumskom saobraćaju, za koje prevoznik posjeduje izvode licence;- kvalitet voznog parka;- broj zaposlenih vozača;- broj ispravno iskorišćenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu;- broj izrečenih kaznenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona.Bliže kriterijume, postupak i način raspodjele i korišćenja dozvola iz stava 2 ovog

člana koje su razmjenjene sa drugim državama utvrđuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Organ uprave rješenjem dodjeljuje domaćem prevozniku dozvole dobijene razmjenom iz stava 2 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja

Dozvola za slobodni prevoz putnika za stranog prevoznika

Član 87

Povremeni prevoz iz člana 83 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4 i 5. ovog zakona strani prevoznik može obavljati bez dozvole, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Povremeni prevoz iz člana 83 stava 1 tačka 6 ovog zakona i naizmjenični prevoz putnika strani prevoznik može obavljati na osnovu dozvole za slobodni prevoz

Page 41: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

putnika u drumskom saobraćaju, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje organ uprave posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište.

Dozvola se mora nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza.Dozvolu iz stava 2 ovog člana, prilikom ulaska u Crnu Goru, ovjerava nadležni

organ carinske službe na graničnom prijelazu.Obrazac dozvole iz stava 2 ovog člana i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz

zahtjev za izdavanje dozvole propisuje Ministarstvo.

Auto-taksi prevoz

Član 88

Auto-taksi prevoz obavlja se na osnovu licence u unutrašnjem lokalnom drumskom saobraćaju koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Auto-taksi prevoz obavlja se serijski proizvedenim putničkim vozilom koje ima najviše pet sjedišta računajući i sjedište vozača i najmanje četvoro vrata.

Auto-taksi prevoz obavlja se isključivo unutar jedinice lokalne samouprave.

Izuzetno od stava 3 ovog člana auto-taksi prevoz se može povremeno obaljati i sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu.

U slučaju iz stava 4 ovog člana povratna vožnja obavlja se praznim vozilom.

Zabranjeno je auto-taksi prevozniku prijem putnika izvan područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu.

Zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom.Auto-taksi prevoz ne smije se obavljati ako ima elemente linijskog ili posebnog

linijskog prevoza, kao što su gotovo ista relacija, približno isto vrijeme dolaska i odlaska kao i ista mjesta ulaska i izlaska putnika.

Zabranjeno je korišćenje autobuskih stanica i autobuskih stajališta prilikom obavljanja auto-taksi prevoza.

Obaveze auto-taksi prevoznika

Član 89

Auto-taksi prevoznik dužan je tokom jedne vožnje preuzeti putnika ili grupu putnika na jednom mjestu.

Auto-taksi prevoznik dužan je tokom jedne vožnje iskrcati putnika ili grupu putnika na jednom mjestu.

Auto-taksi prevoznik predlaže cijenovnik usluga prevoza.Cjenovnik usluga prevoza iz stava 3 ovog člana mora biti ovjeren od strane auto-

taksi prevoznika i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu.

Auto-taksi prevoznik može predložiti promjenu važećeg cijenovnika usluga prevoza.

Page 42: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Promijenjeni cjenovnik usluga prevoza mora biti ovjeren od strane auto-taksi prevoznika i nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu, čime se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza.

U putničkom vozilu kojim se obavlja auto-taksi prevoz mora biti na vidnom mjestu ugrađen ispravan, plombiran i baždaren taksimetar i istaknut cjenovnik usluga prevoza iz stava 3 ovog člana.

Na krovu putničkog vozila kojim se obavlja auto-taksi prevoz mora biti istaknuta oznaka "TAXI".

Auto-taksi prevoznik je dužan da prilikom otpočinjanja prevoza uključi taksimetar.Auto-taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza naplaćuje cijenu prevoza u iznosu

koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza.Cijena prevoza iz stava 10 ovog člana mora biti usaglašena sa važećim

cjenovnikom usluga prevoza.Auto-taksi prevoznik je dužan da na zahtjev korisnika usluge auto-taksi prevoza,

izda račun za obavljanje prevoza koji sadrži: datum, relaciju ili kilometražu, cijenu prevoza, koji je potpisan i ovjeren pečatom prevoznika.

Auto-taksi prevoz se obavlja pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisom jedinice lokalne samouprave.

Bliže uslove, organizaciju, maksimalan broj auto taksi-vozila i način obavljanja auto-taksi prevoza propisuje jedinica lokalne samouprave.

Obrazac cjenovnika usluga iz stave 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Strani auto-taksi prevoznik

Član 90

Stranom prevozniku nije dozvoljeno da obavlja auto-taksi prevoz na teritoriji Crne Gore, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno i ako je auto-taksi prevoz dozvoljen prevoznicima iz Crne Gore u toj državi.

Prevozniku iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno da primi na prevoz putnike sa teritorije Crne Gore.

Vozač u auto-taksi prevozu

Član 91

Vozač u auto-taksi prevozu mora imati položen ispit o poznavanju grada.Nakon položenog ispita, vozaču u auto-taksi prevozu lokalna samouprava izdaje

uvjerenje o položenom ispitu. Nadležni organ jedinice lokalne samuprave propisuje program polaganja ispita i

način provjere znanja.Auto-taksi prevoz ne smije obavljati vozač koji je osuđivan kaznom zatvora duže

od godinu dana za krivična djela protiv života i tijela, zdravlja ljudi, polne slobode, javnog reda i mira i bezbjednosti javnog saobracaja.

Šatl prevoz

Član 92

Page 43: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Šatl prevoz može obavljati prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika u unutrašnjem prevozu.

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana vrši se:- od aerodroma do registrovanih smještajnih kapaciteta na teritoriji Crne Gore i- od registrovanih smještajnih kapaciteta na teritoriji Crne Gore do aerodroma

Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana mora započeti ili završiti na aerodromu.Izuzetno od stava 3 ovog člana, ukoliko nema saobraćajno-tehničkih mogućnosti,

prevoz putnika može započeti ili završti na određenim stajalištima, u neposrednoj blizini registrovanih smještajnih kapaciteta, na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Stajališta iz stava 4 ovog člana utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz smije dozvoliti ulazak i izlazak putnike isključivo na mjestima u skladu sa st. 2, 3 i 4 ovog člana.

Šatl prevoz se može obavljati autobusima i putničkim vozilima serijski proizvedenim sa osam ili devet sjedišta, računajući i sjedište vozača.

Prevoz iz stava 1 ovog člana može obavljati prevoznik koji ima zaključen ugovor sa pravnim licem koje upravlja aerodromom na čijem području putnici ulaze ili izlaze prema važećem cjenovniku usluga prevoza.

U toku obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u vozilu na prednjem vjetrobranskom staklu u donjem desnom uglu mora biti istaknuta tabla sa oznakom relacije i natpisom "SHUTTLE".

Član 93

Prevoznik koji obavlja šatl prevoz predlaže cjenovnik usluga prevoza.Cjenovnik usluga prevoza iz stava 1 ovog člana mora biti ovjeren od strane

prevoznika i organa uprave.Prevoznik koji obavlja šatl prevoz može predložiti promjenu važećeg cjenovnika

usluga prevoza.Promijenjeni cjenovnik usluga prevoza mora biti ovjeren od strane prevoznika i

organa uprave, čime se stavlja van snage prethodni cjenovnik usluga prevoza.U vozilu kojim se obavlja šatl prevoz mora biti na vidnom mjestu istaknut

cijenovnik usluga prevoza iz stava 1 ovog člana.Prevoznik koji obavlja šatl prevoz dužan je da putniku izda kartu koja sadrži

podatke: naziv prevoznika, serijski broj vozne karte, mjesto ulaska i izlaska, datum izdavanja karte, vrijeme važenja karte i cijenu prevoza.

Prevoznik ne smije izdavati vozne karte koje ne sadrže podatke iz stava 6 ovog člana.

Obrazac cjenovnika usluga iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.3) POSEBNI OBLICI PREVOZA

Član 94

Uslove i način obavljanja prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju turističkim vozom, zaprežnim i sličnim vozilima utvrđuje jedinica lokalne samouprave.

Page 44: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

IV AUTOBUSKE STANICE, GLAVNA AUTOBUSKA STAJALIŠTA I AUTOBUSKA

STAJALIŠTA

Autobuske stanice

Član 95

Na autobuskoj stanici obavlja se prijem i otprema autobusa i putnika.Djelatnost pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika mogu

obavljati pravna lica ili preduzetnici koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika (u daljem tekstu: lice koje upravlja autobuskom stanicom) i imaju licencu za pružanje usluga autobuske stanice.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa pravilima iz stava 4 ovog člana prema cjenovniku usluga autobuske stanice.

Pravila o opštim uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika iz stava 1 ovog člana utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva.

Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 96

Pravno lice ili preduzetnik može dobiti licencu za pružanje usluga autobuske stanice, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) ima dobar ugled u skladu sa članom 21 ovog zakona;2) ima zaposleno lice koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 23 ovog

zakona, odnosno da je stručno osposobljeno;3) ima u vlasništvu ili zakupu objekat autobuske stanice sa:- najmanje četiri natkrivena perona, druge saobraćajne površine i prilazni put;- istaknutim natpisom "autobuska stanica" sa naznačenjem mjesta;- čekaonicom, garderobom, odgovarajućim brojem šaltera za prodaju karata, pružanje informacija i vršenje drugih poslova za potrebe prevoza;- osvijetljenim prostorijama i peronima i obezbijeđenim grijanjem čekaonica;- postavljenim razglasnim uređajima za davanje obavještenja;- istaknutim izvodom iz reda vožnje na vidnom mjestu u čekaonici;- javnom telefonskom govornicom;- časovnicima u čekaonici i na peronima koji pokazuju tačno vrijeme;- istaknutim radnim vremenom u skladu sa redom vožnje;- sanitarnim prostorijama;- prilazom za lica sa invaliditetom.Bliže saobraćajno-tehničke uslove koje moraju ispunjavati autobuske stanice

propisuje Ministarstvo.

Kategorizacija autobuske stanice

Page 45: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Član 97

Autobuske stanice se kategorišu.Kategorizacija se vrši na osnovu kriterijuma za kategorizaciju autobuskih stanica

koje utvrđuje Ministarstvo.Kategorizaciju iz stava 2 ovog člana vrši organ uprave i donosi rješenje o kategoriji

autobuske stanice.Rješenje iz stava 3 ovog člana donosi se na zahtjev lica koje upravlja autobuskom

stanicom, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.Protiv rješenja iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od

osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja

Opšti akt autobuske stanice

Član 98

Na autobuskoj stanici moraju se pružati usluge svim prevoznicima pod jednakim uslovima, u skladu sa opštim aktom na koji saglasnost daje organ uprave.

Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži:- način i uslove prijema putnika;- način i uslove prihvata i otpreme autobusa;- uslove za prijem i čuvanje prtljaga primljenih na prevoz;- način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i način pružanja ostalih

usluga autobuskih stanica i dr.Opšti akt iz stava 1 ovog člana donosi pravno lice ili preduzetnik lice koje upravlja

autobuskom stanicom.Uz opšti akt organu uprave dostavlja se i cjenovnik usluga autobuske stanice.Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da na vidnom mjestu istakne

opšti akt, cjenovnik usluga autobuske stanice, pravila o opštim uslovima prevoza i pravila o opštim uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika na autobuskim stanicama.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom samostalno utvrđuje iznose cijena svih usluga koje pruža prevoznicima i putnicima u skladu sa kategorijom autobuske stanice.

Cijene usluga iz stava 6 ovog člana ne mogu biti veće od preporučenih maksimalnih visina cijena.

Preporučene maksimalne visine cijena i metodologiju za određivanje istih, utvrđuje Privredne komore Crne Gore imajući u vidu tržišne uslove.

Postupak dobijanja licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 99

Pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtjev za dobijanje licence organu uprave.

Page 46: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 96 ovog zakona, rješenje o kategoriji i opšti akt, kao i ovjerena kopija akta o registraciji djelatnosti u CRPS.

Rješenje o izdavanju licence za pružanje usluga autobuske stanice donosi organ uprave i podnosiocu zahtjeva uz rješenje izdaje licencu.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Licenca važi pet godina i neprenosiva je.Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da licencu čuva u svom stvarnom

sjedištu.Zahtjev za produženje licence, lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je

podnijeti organu uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence.Uz zahtjev za produženje licence pored dokaza o ispunjenju uslova iz člana 96 lice

koje upravlja autobuskom stanicom je dužno dostaviti dokaz o izmirenim obavezama iz kaznene evidencije Ministarstva.

Pravnolice ili preduzetnik koje prestane obavljati djelatnost pružanja usluga autobuske stanice dužno je, najkasnije u roku od 30 dana prije prestanka obavljanja djelatnosti, obavijestiti organ državne uprave i prevoznike koji koriste autobusku stanicu.

Pravno lice ili preduzetnik iz stava 9 ovog člana dužno je, najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti, organu državne uprave vratiti licencu.

Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz stava 1 ovog člana bliže propisuje Ministarstvo.

Visinu naknade za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice propisuje Vlada Crne Gore.

Ukidanje licence za pružanje usluga autobuske stanice

Član 100

Organ uprave ukida licencu rješenjem u sljedećim slučajevima:- ako lice koje upravlja autobuskom stanicom prestane ispunjavati neki od uslova iz

člana 96 ovog zakona;- ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;- ako lice koje upravlja stanicom prestane da pruža usluge autobuske stanice;- ako lice koje upravlja autobuskom stanicom redovno ne ispunjava ovim zakonom

i drugim propisima utvrđene obaveze.U period otklanjanja nepravilnosti iz stava 2 ovog člana autobuska stanica će se

smatrati autobuskim stajalištem.Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od

osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje RješenjaOrgan uprave o ukidanju licence obavještava inspekciju drumskog saobraćaja.

Obaveza korišćenja autobuske stanice i

Page 47: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

ugovor o pružanju usluga autobuske stanice

Član 101

Prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika dužan je da koristi autobusku stanicu, predviđenu redom vožnje.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznik dužni su da zaključe ugovor o pružanju usluga autobuske stanice prije početka obavljanja prevoza po registrovanom redu vožnje, u skladu sa ovim zakonom i pravilima iz člana 95 ovog zakona.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom koje ne izmiruje novčane obaveze prevoznicima u skladu sa Ugovorom iz stava 2 ovog člana zabranjeno je da naplaćuje staničnu uslugu prihvata i otpreme autobusa.

U slučaju iz stav 3 ovog člana lice koje upravlja autobuskom stanicom je dužno da prevoznicim omogući nesmetanu prihvat i otpremu autobusa.

U slučaju iz stava 3 ovog člana nadžena inspekcija za drumski saobracaja može izreći mjeru zabrene naplate staničnih usluga dok ne izmire novčane obaveze.

O izmirenju novčanih obaveza iz stava 4 lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da obavijestiti Ministarstvo.

Prihvat i otprema autobusa

Član 102

Autobuska stanica vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, autobuska stanica može prihvatati i otpremati autobuse u slobodnom prevozu putnika u skladu sa raspoloživim brojem perona, koji moraju biti posebno označeni.

Obaveza nošenja radne odjeće i oznaka

Član 103

Lica koja neposredno rade sa strankama na autobuskoj stanici dužna su za vrijeme rada, nositi radnu odjeću i oznake propisane opštim aktom autobuske stanice iz člana 98 ovog zakona.

Saobraćajni dnevnik

Član 104

Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je voditi saobraćajni dnevnik (evidenciju) o dolascima i polascima autobusa pravilno i potpuno.

Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji, u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje, najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac i način vođenja saobraćajnog dnevnika iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Član 105

Page 48: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Vozač autobusa dužan je prijaviti autobuskoj stanici i glavnom autobuskom stajalištu vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa i podnijeti na ovjeru putni nalog.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, odnosno glavnim autobuskim stajalištem, dužno je neposredno prije polaska autobusa postavljenog na peron ovjeriti putni nalog prevoznika u skladu sa redom vožnje.

Lice iz stava 2 ovog člana ne može ovjeriti putni nalog za autobus koji nije postavljen na peron.

Obavještenje o kašnjenju autobusa

Član 106

Po prijemu obavještenja o nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji, odnosno zakašnjenja autobusa iz čl. 59 i 80 ovog zakona, lice koje upravlja autobuskom stanicom, odnosno glavnim autobuskim stajalištem, dužno je obavijestiti putnike i sljedeće autobuske stanice, odnosno glavna autobuska stajališta po redu vožnje.

Lice koje upravlja autobuskom stanicom, odnosno glavnim autobuskim stajalištem, može, po prijemu obavještenja iz čl. 59 i 80 ovog zakona, uključiti drugog prevoznika za obavljanje prevoza, na račun prevoznika koji je bio dužan obaviti prevoz, uz izdavanje odgovarajuće potvrde koja se mora nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza.

Glavno autobusko stajalište

Član 107

Glavno autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina za zaustavljanje autobusa koje je, zbog značaja za građane, propisom određeno kao glavno autobusko stajalište.

Glavno autobusko stajalište se određuje rješenjem organ uprave, u saradnji s organom uprave nadležnim za državne puteve, odnosno nadležnim organom jedinice lokalne samouprave nadležnim za opštinske puteve, na osnovu saobraćajno-tehničkih uslova propisanih ovim zakonom i geostrateškog i saobraćajnog značaja za građane.

Glavno autobusko stajalište mora imati:- izgrađenu saobraćajnu površinu za zaustavljanje autobusa i bezbjedan ulazak i

izlazak putnika;- natkriven prostor za putnike sa obezbijeđenim mjestima za sjedenje;- organizovano mjesto za prodaju autobuskih karata.Organ uprave, na zahtjev pravnog ili preduzetnika, izdaje rješenje kojim se utvrđuje

ispunjenost uslova iz stava 3 ovog člana.Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od

osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja

Član 108

Pružanje usluga glavnog autobuskog stajališta obavlja se na osnovu rješenja.

Page 49: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi organ uprave na zahtjev pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica koje je registrovano za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje RješenjaLice koje upravlja glavnim autobuskim stajalištem dužno je vršiti prihvat i otpremu

autobusa za linije prema registrovanom i ovjerenom redu vožnje i voditi saobraćajni dnevnik iz člana 104 ovog zakona.

Autobuska stajališta

Član 109

Autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina određena za zaustavljanje autobusa, koja omogućava bezbjedan ulazak i izlazak putnika.

Autobuska stajališta pored državnih puteva određuje organ uprave nadležan za državne puteve, a pored opštinskih puteva nadležni organ jedinice lokalne samouprave nadležan za opštinske puteve.

Član 110

Za korišćenje glavnih autobuskih stajališta i autobuskih stajališta prevoznik ne plaća naknadu.

V PREVOZ TERETA U JAVNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Prevoz tereta u javnom drumskom saobraćaju

Član 111

Prevoz tereta u javnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: javni prevoz tereta) je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta, cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza.

Javni prevoz tereta obavlja se u međunarodnom drumskom saobraćaju i u unutrašnjem drumskom saobraćaju.

Za vrijeme obavljanja prevoza tereta iz stava 2 ovog člana u vozilu se mora nalaziti teretni list.

Page 50: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Član 112

Prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: međunarodni prevoz tereta) prevoznik obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta, ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prevoz obavlja bez dozvole.

Ministarstvo, odnosno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom, utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola iz stava 1 ovog člana za narednu godinu sa nadležnim organima drugih država.

Dozvole iz stava 1 ovog člana mogu se izdavati kao pojedinačne dozvole, vremenske dozvole, multilateralne dozvole i dozvole za obavljanje kombinovanog prevoza.

Prevoznik je dužan da međunarodni javni prevoz tereta na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta obavlja u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donijetim na osnovu ovog zakona.

Član 113

Raspodjela dozvola (kritičnih i nekritičnih), dobijenih razmjenom iz člana 112 stav 2 ovog zakona, domaćim prevoznicima obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje organ uprave.

Na godišnji plan raspodjele može se izjaviti žalba, u roku od osam dana, Ministarstvu.

Kriterijumi za raspodjelu kritičnih stranih dozvola su:- broj vozila registrovanih za obavljanje prevoza tereta u međunarodnom

drumskom saobraćaju, za koje prevoznik posjeduje izvode licence;- kvalitet voznog parka;- iskorišćenost voznog parka;- broj zaposlenih vozača;- broj ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu;- broj izrečenih kaznenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona.Bliže kriterijume, postupak i način raspodjele stranih dozvola domaćim

prevoznicima, način njihovog korišćenja, obrazac dnevnika putovanja, obrasce potvrda o ispunjenosti bezbjednosnih i ekoloških uslova, izgled i način upotrebe pečata koji se stavlja na multilateralnu dozvolu utvrđuje Vlada.

Prevoznik koji vrši međunarodni prevoz tereta u vozilu mora imati pravilno popunjenu dozvolu za međunarodni prevoz tereta, dnevnik putovanja i potvrdu o ispunjenosti bezbjednosnih i ekoloških uslova za vozilo.

Organ uprave rješenjem dodjeljuje domaćem prevozniku dozvole iz stava 1 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja

Korišćenje stranih dozvola

Član 114

Page 51: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Dozvola za međunarodni prevoz tereta može se koristiti za vozilo za koje je izdat izvod licence odnosno odobrenje za sopstvene potrebe.

Za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta, kao i prazne vožnje u okviru odnosnog prevoza, strana dozvola se mora nalaziti u vozilu.

Prevoznik je dužan pravilno i tačno popuniti dozvolu, dnevnik putovanja i potvrdu o ispunjenosti bezbjednosnih i ekoloških uslova i ne smije mijenjati podatke unesene u dozvolu, dnevnik putovanja i potvrdu o ispunjenosti bezbjednosnih i ekoloških uslova.

Prevoznik je dužan koristiti dozvolu u skladu sa svrhom za koju je izdata.Prenos dozvola iz člana 113 ovog zakona između prevoznika je zabranjen.

Dozvola za stranog prevoznika

Član 115

Strani prevoznik koji ima sjedište u državi sa kojom je zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta može obavljati prevoz u Crnoj Gori, ako ima dozvolu za prevoz tereta koju izdaje Ministarstvo, odnosno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom ili bez dozvole, ukoliko je međunarodnim ugovorom određeno da se prevoz obavlja bez dozvole.

Strani prevoznik koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom registrovanim u istoj državi dužan je imati dozvolu za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Strani prevoznik koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom registrovanim u različitim državama dužan je imati dozvolu samo za vučno vozilo, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

U stranom vozilu za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta na teritoriji Crne Gore mora se nalaziti pravilno i tačno popunjena dozvola za prevoz tereta iz stava 1 ovog člana, ovjerena od nadležnog organa carinske službe na graničnom prijelazu.

Dozvola glasi na ime prevoznika čijim se vozilom obavlja međunarodni prevoz tereta i neprenosiva je.

Posebna dozvola za stranog prevoznika

Član 116

Ako je strani prevoznik iz države sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta, nadležni organ carinske službe na graničnom prijelazu može izdati, uz plaćanje naknade, posebnu dozvolu za prevoz tereta.

Page 52: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Prevoznik je dužan platiti taksu za dozvolu iz stava 1 ovog člana u skladu sa zakonom kojim su uređene administrativne takse.

Izvještaj o izdatim dozvolama nadležni organ carinske službe dostavlja organu uprave do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Prevoz tereta bez dozvola za stranog prevoznika

Član 117

Strani prevoznik može obavljati međunarodni prevoz tereta bez dozvole, pod uslovom reciprociteta, za prevoz:

1) tereta do ili od aerodroma, u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;2) opreme na autobuskim prikolicama i prtljaga bilo kojom vrstom motornog vozila

sa aerodroma kao odredišta ili polazišta;3) poštanskih pošiljki;4) havarisanih vozila ili vozila za popravku;5) servisno-remontnih vozila za popravke motornih vozila u kvaru;6) praznog teretnog vozila radi zamjene teretnog vozila u kvaru, preuzimanja tereta

na prevoz iz vozila u kvaru i nastavak putovanja tim vozilom uz dozvolu za međunarodni prevoz izdatu za havarisano vozilo;

7) humanitarnih pošiljki u hitnim slučajevima, naročito u slučaju elementarnih nepogoda;

8) pčela i ribljeg mlađa;9) posmrtnih ostataka;10) tereta teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolice,

ne prelazi 6 tona ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3,5 tona;11) skupocjene robe (npr. dragocjenih metala) specijalnim vozilima pod pratnjom;12) umjetničkih predmeta i djela za izlaganje na izložbama i sajmovima ili za

trgovinske namjene;13) reklamnog materijala i predmeta namijenjenih isključivo reklami i

informisanju;14) pomoćnog materijala i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske,

cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi, kao i onih koji su namijenjeni filmskim, radijskim i televizijskim snimanjima;

15) rezervnih djelova za brodove i letjelice;16) stvari u odgovarajućim vozilima prilikom selidbe.Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u teretnom vozilu mora se

nalaziti prateća dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola.

Dozvola za vanredni prevoz

Član 118

Za međunarodni vanredni prevoz tereta na teritoriji Crne Gore, pored dozvole iz člana 115 stav 1 ovog zakona, strani prevoznik mora imati i dozvolu za vanredni

Page 53: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

prevoz tereta koju izdaje organ uprave nadležan za državne puteve, u skladu sa zakonom.

Zabrana ulaska za stranog prevoznika

Član 119

Zabranjen je ulazak u Crnu Goru stranom prevozniku vozilom koje ne ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima u pogledu zaštite životne sredine i bezbjednosti u drumskom saobraćaju.

Mjere u slučaju krize na tržištu

Član 120

U slučaju krize ili ozbiljnih poremećaja na tržištu prevoza tereta u Crnoj Gori, koji je nastao zbog obavljanja međunarodnog prevoza tereta i kabotaže, Vlada može predložiti sprovođenje mjera radi zaštite domaćih prevoznika.

Predlog mjera iz stava 1 ovog člana upućuje se nadležnoj Komisiji Evropske unije na saglasnost.

Mjere iz stava 1 ovog člana mogu trajati najviše šest mjeseci sa mogućnošću jednomjesečnog produženja i mogu se sprovoditi nakon dobijanja saglasnosti iz stava 2 ovog člana.

Krizom u smislu ovog zakona smatra se poremećaj u funkcionisanju privrede na duži period, a koji za posljedicu ima veliku ponudu ili tražnju prevoznih usluga na domaćem tržištu prevoza tereta čime je ugroženo poslovanje domaćih prevoznika u prevozu tereta u drumskom saobraćaju ili privrednih društava, odnosno preduzetnika koji izvoze svoje proizvode, s tim da kratkoročne i dugoročne prognoze situacije u ovoj privrednoj djelatnosti ne pokazuju mogućnost značajnijeg i trajnog poboljšanja.

Mjere iz stava 1 ovog člana predlaže krizni odbor koji obrazuje Vlada koji čine: predstavnici Ministarstva, organa državne uprave nadležnog za poslove ekonomije i predstavnici privredne komore Crne Gore.

Prilikom predlaganja mjera krizni odbor iz stava 5 ovog člana može ostvariti saradnju sa odgovarajućim tijelima drugih država.

VI TERETNE STANICEČlan 121

Na teretnoj stanici pružaju se usluge prihvatanja i otpremanja teretnih vozila i tereta, opsluživanje vozila i voznog osoblja, skladištenje tereta i obavljaju i drugi poslovi u vezi sa prevozom tereta.

Page 54: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Djelatnost pružanja usluga teretne stanice mogu obavljati pravna lica ili preduzetnik koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice i imaju licencu za pružanje usluga teretne stanice koju izdaje organ uprave.

Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice

Član 122

Pravno lice ili preduzetnik može dobiti licencu za pružanje usluga teretne stanice, ako ispunjava sljedeće uslove:

1) ima dobar ugled u skladu sa članom 21 ovog zakona;2) ima zaposleno lice koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 16 ovog

zakona, odnosno da je stručno osposobljeno;3) ima u vlasništvu ili zakupu objekat teretnog terminala sa:- odgovarajućom površinom za parkiranje vozila, u skladu sa propisom;- prostorom za skladištenje tereta;- mehanizacijom za pretovar tereta;- manipulativnim površinama;- prostorijama za carinske, špediterske i agencijske poslove;- prostorijama za boravak i smještaj voznog osoblja;- javnom govornicom;- sanitarnim čvorom i dr.Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave.Na postupak dobijanja licence za pružanje usluga teretne stanice shodno se

primjenjuju odredbe člana 99 ovog zakona. Licenca važi pet godina, neprenosiva je, a lice koje upravlja teretnom stanicom

dužno je licencu čuvati u svom stvarnom sjedištu.Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za dobijanje licence za pružanje

usluga teretne stanice bliže propisuje Ministarstvo.Visinu naknade za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice propisuje

Vlada Crne Gore.

Ukidanje licence za pružanje usluga teretne stanice

Član 123

Organ uprave Rješenjem ukida licenu u sljedećim slučajevima:- ako lice koje upravlja teretnom stanicom prestane ispunjavati neki od uslova iz

člana 122 ovog zakona;- ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka;- ako lice koje upravlja teretnom stanicom redovno ne izvršava ovim zakonom i

drugim propisima utvrđene obaveze.Izuzetno od stava 1 alineja 1 ovog člana, nadležni inspekcijski organ može naložiti

otklanjanje nepravilnosti u roku od 15 dana.

Page 55: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Žalba ne odlaže izvršenje RješenjaOrgan uprave o ukidanju licence obavještava inspekciju drumskog saobraćaja.

Opšti akt teretne stanice

Član 124

Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je pružati usluge pod jednakim uslovima svim prevoznicima u skladu sa opštim aktom.

Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži:- način i uslove prijema tereta;- način i uslove prihvata, čuvanja i otpreme teretnih vozila;- način upoznavanja korisnika usluga sa uslovima skladištenja tereta i način

pružanja ostalih usluga teretnih terminala.Uz opšti akt organu uprave dostavlja se i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice.Saglasnost na opšti akt iz stava 1 ovog člana daje organ uprave.Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da na vidnom mjestu na teretnoj

stanici istakne opšti akt i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice.

VII PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBEČlan 125

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice može obavljati prevoz za sopstvene potrebe, i to:

- tereta koji je u njegovom vlasništvu ili koji je prodao, kupio, iznajmio, unajmio, proizveo, preradio ili opravio;

- zaposlenih ili drugih lica u vezi sa obavljanjem djelatnosti za koju je registrovan, kao i članova porodice zaposlenih radi odlaska na odmor i rekreaciju.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko koje obavlja prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom prevozu smatra se prevoznikom.

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe

Član 126

Prevoz za sopstvene potrebe obavlja se na osnovu odobrenja.Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave

na čijoj teritoriji podnosilac zahtjeva ima sjedište ili prebivalište.

Page 56: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana prevoz iz člana 125 stav 1 alineja 1 vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.500 kg, može se vršiti bez odobrenja.

Izuzetno od stava 1 ovog člana prevoz iz člana 125 stav 1 alineja 2 vozilom serijski proizvedenim sa najviše 8 ili 9 sjedišta uključujući i sjedište vozača, može se vršiti bez odobrenja.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju izdatih odobrenja iz stava 1 ovog člana.

Obrazac odobrenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Obavezna dokumentacija prilikom obavljanja prevoza za sopstven potrebe

Član 127

Vozač vozila koje se koristi za sopstvene potrebe mora biti u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili mora biti vlasnik tereta koje prevozi.

Prilikom obavljanja prevoza iz člana 125 ovog zakona u vozilu se moraju nalaziti:- odobrenje iz člana 126 stav 1 ovog zakona;- ugovor o radu za zaposlenog vozača.Pored dokumenata iz stava 2 ovog člana, u vozilu se mora nalaziti:- teretni list za prevoz tereta vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.500

kg;- putni list za prevoz lica, vozilom serijski proizvedenim sa više od 8 ili 9 sjedišta

uključujući i sjedište vozača u unutrašnjem i međunarodnom drumskom saobraćaju. - odgovarajuće dozvole za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju, ukoliko

međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Spisak putnika

Član 128

U autobusu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti i spisak lica zaključen prije početka obavljanja prevoza, ovjeren od lica koje obavlja prevoz iz člana 125 ovog zakona.

Dokaz o pravu prevoza

Član 129

Lica koja se prevoze vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe dužna su imati identifikacione karte izdate od strane vršioca prevoza za sopstvene potrebe ili drugi dokaz o pravu na prevoz.

Vozilo za obavljanje prevoza

Page 57: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Član 130

Vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti u vlasništvu, zakupu ili lizingu lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe.

Ako se prevoz za sopstvene potrebe obavlja vozilom u zakupu, u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza mora se nalaziti ugovor o zakupu, ovjeren od suda ili notara  i poreskog organa.

Vozilo u zakupu ili lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore.

Na bočnim stranama vozila kojim se vrši prevoz iz člana 125 ovog zakona mora biti ispisan naziv vršioca prevoza, odnosno u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla autobusa i teretnog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti istaknuta tabla sa natpisom "prevoz za sopstvene potrebe".

Prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom saobraćaju

Član 131

Prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu dozvole koja se izdaje po postupku za izdavanje dozvola za međunarodni javni prevoz putnika, odnosno tereta, utvrđenom ovim zakonom, ako je međunarodnim ugovorom predviđeno da se prevoz obavlja na osnovu dozvole.

Dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave.Ako međunarodnim ugovorom nije utvrđena obaveza pribavljanja dozvole za

obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u autobusu, odnosno teretnom vozilu, mora se nalaziti prateća dokumentacija iz koje se može utvrditi da je u pitanju međunarodni prevoz za sopstvene potrebe.

Član 132

Autobusom i teretnim vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe nije dozvoljeno obavljati prevoz putnika i tereta u komercijalne svrhe.

VIII SARADNJA I OBAVJEŠTAVANJESaradnja sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država

Član 133

Ministarstvo razmenjuje, na principu reciprociteta, podatke o licencama za prevoz, sertifikatima o stručnoj osposobljenosti, potvrdama za vozače, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim mjerama, sa organima nadležnim za poslove saobraćaja drugih država.

Ministarstvo, na principu reciprociteta, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog člana, s ciljem da se u najvećoj mogućoj mjeri obezbijedi primjena propisa kojima se uređuje prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Page 58: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Razmjena obavještenja organa nadležnih za poslove saobraćaja

Član 134

Organ uprave, u skladu sa međunarodnim ugovorom, vrši razmjenu obaviještenja sa nadležnim organom države na čijoj teritoriji se nalazi sjedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo o povredama zakona i sporazuma kojima se uređuje prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju i o preduzetim mjerama.

U skladu sa obavještenjem iz stava 1 ovog člana nadležni organ države na čijoj teritoriji se nalazi sjedište odnosno prebivalište stranog prevoznika, odnosno na čijoj teritoriji je registrovano vozilo, preduzima administrativne mjere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

IX NADZORČlan 135

Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa iz oblasti drumskog saobraćaja u odnosu na javni prevoz putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe i šatl prevozu u unutrašnjem drumskom saobraćaju i međunarodnom drumskom saobraćaju vrši Ministarstvo.

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vrši nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na javni prevoz u gradskom i prigradskom, linijskom i slobodnom saobraćaju, kao i prevozu za sopstvene potrebe, auto taksi i šatl prevozu na području jedinice lokalne samouprave.

Član 136

Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti Ministarstva iz člana 103 stav 1 ovog zakona vrši  inspektor za drumski saobraćaj (u daljem tekstu: inspektor) u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o inspekcijskom nadzoru.

Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 103 stav 2 ovog zakona vrši inspekcijski organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Član 137

Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor je ovlašćen da:

1) pregleda: motorna vozila; autobuske stanice; glavna autobuska stajališta; autobuska stajališta; teretne stanice; stvarno sjedište prevoznika; ugovore; prevozne isprave; licence; izvode licence; dozvole; odobrenja, rješenja, redove vožnje, poslovne knjige i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u poslovanje prevoznika, lica koje

Page 59: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

upravlja autobuskom stanicom, glavnim autobuskim stajalištem ili teretnom stanicom, kao i da utvrđuje identitet tih lica i lica zatečenih u motornom vozilu;

2) naredi otklanjanje nedostataka u vezi: ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje javnog prevoza putnika i tereta; prevoza za sopstvene potrebe; uslova za rad autobuskih stanica, glavnih autobuskih stajališta i teretnih stanica; u vezi ispunjavanja uslova za pravna lica ovlašćena od starne Ministarstva, uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila; pridržavanja reda vožnje; izvršavanja zadataka i poslova stručnog i voznog osoblja.

Član 138

Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru, inspektor preduzima i sljedeće mjere i radnje:

1) isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz putnika i tereta, odnosno prevoz za sopstvene potrebe suprotno ovom zakonu i drugim propisima, odredi mjesto parkiranja vozila, oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 48 sati, a u slučaju ponovnog isključivanja vozila u trajanju od sedam dana, odnosno do 30 dana ukoliko zabranjenu radnju ponovi, pri čemu sve posljedice i troškove nastale u vezi isključenja snosi prevoznik;

2) zabrani: vršenje prevoza u drumskom saobraćaju i korišćenje objekata i sredstava, ako se prevoz obavlja, odnosno objekti i sredstva koriste suprotno propisima; dalje kretanje putevima Crne Gore stranom prevozniku i sprovede ga na granični prelaz na koji je ušao, ako u vozilu nema original dozvolu za prevoz; dalje obavljanje međunarodnog prevoza domaćem koji nema original dozvolu za međunarodni prevoz. Organ uprave u slučajevima iz ove tačke donosi rješenje o oduzimanju dozvole najkasnije u roku od tri dana od dana privremenog oduzimanja koje je konačno u upravnom postupku. Izuzetno, ukoliko je to u interesu obavljanja prevoza, organ uprave može izreći opomenu prevozniku i vratiti mu privremeno oduzetu dozvolu;

3) privremeno oduzme dozvolu za prevoz ukoliko posumnja u njenu ispravnost, odnosno ukoliko prevoznik obavlja prevoz suprotno ovom zakonu ili međunarodnom ugovoru, o čemu bez odlaganja obavještava organ uprave;

4) zabrani pristup stranom prevozniku na teritoriju Crne Gore u slučaju težih ili ponovljenih povreda ovog zakona ili međunarodnih ugovora. Organ uprave u slučajevima iz ove tačke može izreći privremenu zabranu obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore za period od tri do dvanaest mjeseci, s tim da ako se ova mjera izriče prvi put, njeno trajanje ne može biti duže od šest mjeseci.

Član 139

Ministarstvo propisom određuje službeno odijelo inspektora, oznake na službenom vozilu i signalizaciju koju je inspektor dužan koristiti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 140

Page 60: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nadležni organ carinske službe na graničnom prijelazu, odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor ovlašćen je:

- da pregleda da li prevoznik ima dozvolu i druge isprave propisane ovim zakonom, drugim propisima i međunarodnim ugovorima, kao i da li prevoznik obavlja prevoz u skladu sa tim ispravama;

- da zabrani dalje kretanje vozila stranom prevozniku, ukoliko utvrdi da strani prevoznik prilikom ulasku u Crnu Goru, odnosno izlasku iz Crne Gore, nema u stranom vozilu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave;

- zabrani izlazak vozila iz Crne Gore domaćem prevozniku, odnosno utvrdi povrede odredaba ovog zakona, ukoliko domaći prevoznik prilikom izlaska iz Crne Gore odnosno ulaska u Crnu Goru, nema izvod iz licence u vozilu, original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave.

Nadležni organ carinske službe će o zabrani ili utvrđenim povredama iz stava 1 ovog člana u roku od 24 sata obavijestiti organ uprave.

X KAZNENE ODREDBEČlan 141

Novčanom kaznom od 1.500 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

Član 142

Novčanom kaznom od 1.200 eura do 7.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

Član 143

Novčanom kaznom od 700 eura do 3.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

Član 144

Novčanom kaznom od 150 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

Član 145

Novčanom kaznom od 50 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako:

XI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlan 146

Page 61: Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Nacrt Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju

Propisi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do stupanja na snagu propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", br. 45/2005 i "Službeni list CG", br. 75/2010,38/2012 i 18/2014).

Rok za donošenje propisa

Član 147

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 148

Pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju javni prevoz u drumskom saobraćaju i lica koja upravljaju autobuskim i teretnim stanicama dužna su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Lica iz stava 1 ovog člana koja u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovim zakonom prestaju sa obavljanjem djelatnosti istekom roka iz stava 1 ovog člana.

Član 149

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list RCG", br. 45/2005 i "Službeni list CG", br. 75/2010,38/2012 i 18/2014).

Član 150

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

NAPOMENA: POGLAVLJE NADZOR I KAZNENE ODREDBE ĆE BITI KORIGOVANE I USAGLAŠENE SA MINISTARSTVOM PRAVDE NAKON JAVNE RASPRAVE