of 59 /59
ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015) I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom ureĎuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i meĎunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor. Član 2. Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledeća značenja: 1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača; 2) autobuska stanica je saobraćajni objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pružanje drugih usluga u vezi sa prevozom; 3) autobusko stajalište je izgraĎen prostor van kolovoza ili propisno obeležena površina na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i utovara i istovara prtljaga; 4) bilateralni prevoz je prevoz koji se obavlja izmeĎu Republike Srbije i druge države; 5) BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vožnje, pri čemu je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska stajališta, odnosno autobuske stanice; 6) vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvrĎuju posebno za svaki prevoz; 7) daljinar je akt kojim je utvrĎena udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vožnje autobusa izmeĎu autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta u obavljanju meĎumesnog prevoza; 8) dozvola je javna isprava kojom se prevozniku dozvoljava obavljanje odreĎene vrste meĎunarodnog prevoza putnika na teritoriji države čiji je nadležni organ doneo akt o izdavanju dozvole; 9) domaći prevoz je prevoz koji obavlja domaći prevoznik izmeĎu pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije; 10) domaći prevoznik je prevoznik čije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije; 11) izvod licence za prevoz je javna isprava kojom nadležni organ potvrĎuje da je autobus kojim domaći prevoznik obavlja javni prevoz putnika unet u rešenje o izdavanju licence za prevoz; 12) itinerer je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika od polazišta do odredišta;

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU …

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU …

ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
I. UVODNE ODREDBE
lan 1.
Ovim zakonom ureuju se uslovi i nain obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraaju u domaem i meunarodnom prevozu, pruanja staninih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor.
lan 2.
Pojedini izrazi, upotrebljeni u ovom zakonu, imaju sledea znaenja:
1) autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje ukljuujui i mesto za sedenje vozaa;
2) autobuska stanica je saobraajni objekat u kome se vrši prijem i otprema autobusa, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i prtljaga, prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, davanje obaveštenja o prevozu i pruanje drugih usluga u vezi sa prevozom;
3) autobusko stajalište je izgraen prostor van kolovoza ili propisno obeleena površina na kolovozu, namenjena za zaustavljanje autobusa radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika i utovara i istovara prtljaga;
4) bilateralni prevoz je prevoz koji se obavlja izmeu Republike Srbije i druge drave;
5) BIS prevoz je obavljanje linijskog prevoza dodatnim autobusima istog prevoznika po istom redu vonje, pri emu je dozvoljeno da prevoznik ne koristi pojedina autobuska stajališta, odnosno autobuske stanice;
6) vanlinijski prevoz je javni prevoz za koji se itinerer i drugi uslovi prevoza utvruju posebno za svaki prevoz;
7) daljinar je akt kojim je utvrena udaljenost u kilometrima sa minimalnim vremenima vonje autobusa izmeu autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta u obavljanju meumesnog prevoza;
8) dozvola je javna isprava kojom se prevozniku dozvoljava obavljanje odreene vrste meunarodnog prevoza putnika na teritoriji drave iji je nadleni organ doneo akt o izdavanju dozvole;
9) domai prevoz je prevoz koji obavlja domai prevoznik izmeu pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;
10) domai prevoznik je prevoznik ije se sedište nalazi na teritoriji Republike Srbije;
11) izvod licence za prevoz je javna isprava kojom nadleni organ potvruje da je autobus kojim domai prevoznik obavlja javni prevoz putnika unet u rešenje o izdavanju licence za prevoz;
12) itinerer je prevozni put na kome se obavlja prevoz putnika od polazišta do odredišta;
- 2 -
13) javni prevoz je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i za koji se naplauje usluga prevoza;
14) kabotaa je prevoz putnika koji obavlja strani prevoznik izmeu pojedinih mesta na teritoriji Republike Srbije;
15) linija je relacija ili skup relacija izmeu poetne autobuske stanice ili autobuskog stajališta i krajnje autobuske stanice ili autobuskog stajališta;
16) linijski prevoz je javni prevoz koji se obavlja na odreenoj liniji, odreenom uestalošu, pri emu se putnici ukrcavaju i iskrcavaju na unapred odreenim autobuskim stanicama ili autobuskim stajalištima;
17) lice odgovorno za prevoz je lice odgovorno za poslove upravljanja prevozom;
18) licenca za obavljanje poslova profesionalnog vozaa je dokument kojim se utvruje identitet i osnovno zanimanje vozaa;
19) licenca za prevoz je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stie pravo na obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraaju;
20) licenca za pruanje staninih usluga je javna isprava kojom privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik stie pravo na obavljanje delatnosti pruanja staninih usluga;
21) lokalni prevoz je prevoz koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave, osim gradskog i prigradskog linijskog prevoza;
22) meunarodni prevoz je prevoz pri ijem se obavljanju prelazi najmanje jedna dravna granica;
23) multilateralni prevoz je meunarodni prevoz koji se obavlja izmeu tri ili više drava od kojih je jedna Republika Srbija pri emu je dozvoljeno ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritorijama svih drava;
24) naizmenini prevoz je meunarodni vanlinijski prevoz organizovanih grupa putnika za više turistikih putovanja, tako da se prva vonja u povratku i poslednja vonja u odlasku, u nizu naizmeninih vonji, obavlja praznim autobusom;
25) organizovana grupa putnika je grupa koja je obrazovana pre poetka putovanja, na osnovu ugovora o organizovanju putovanja;
26) povremeni prevoz je meunarodni vanlinijski prevoz grupe putnika koju je unapred organizovao naruilac prevoza ili sam prevoznik;
27) poseban linijski prevoz je prevoz ugovoren za odreenu kategoriju putnika, uz iskljuenje ostalih putnika, prema ugovorenoj uestalosti i na ugovorenom prevoznom putu;
28) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz lica koji domae privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik, odnosno strano pravno lice ili preduzetnik kao pomonu aktivnost vrši u vezi sa obavljanjem poslova iz svoje delatnosti bez naplate usluge prevoza;
29) prevoz je svaka vonja autobusa ili putnikog vozila sa ili bez putnika;
30) prevoznik je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je shodno odredbama ovog zakona odobreno obavljanje javnog prevoza u domaem prevozu, odnosno privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik kome je, shodno nacionalnom zakonodavstvu drave u kojoj se nalazi njegovo sedište, odobreno obavljanje javnog prevoza putnika ili prevoza lica za sopstvene potrebe u meunarodnom prevozu;
- 3 -
31) putni nalog je dokument koji se izdaje za autobus kojim se obavlja prevoz, kao i za putniko vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe;
32) putniko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje ukljuujui i mesto za sedenje vozaa;
33) putnik je lice koje, na osnovu ugovora ili druge odgovarajue isprave, ima pravo na prevoz;
34) putni list je dokument koji domai prevoznik popunjava na propisanom obrascu i kojim se dozvoljava obavljanje vanlinijskog prevoza na osnovu akta koji donosi organ nadlean za izdavanje knjige putnih listova. Knjiga putnih listova je zbirni dokument obrazaca putnih listova;
35) red vonje je plan obavljanja prevoza na liniji;
36) registrovani red vonje je isprava kojom se potvruje plan obavljanja prevoza na liniji u domaem prevozu na osnovu akta koji donosi organ nadlean za registraciju i overu reda vonje;
37) relacija je rastojanje izmeu dva mesta na liniji koja su u redu vonje oznaena kao autobuske stanice ili autobuska stajališta;
38) sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti je javna isprava kojom se potvruje profesionalna osposobljenost lica odgovornog za prevoz za poslove upravljanja prevozom;
39) strani prevoznik je prevoznik ije se sedište nalazi na teritoriji druge drave;
40) taksimetar je merilo koje neprekidno, za vreme vonje ili zaustavljanja u toku vonje, automatski izraunava i pokazuje cenu vonje, u zavisnosti od preenog puta i ukupnog trajanja vonje;
41) taksi prevoz je vanlinijski prevoz putnika koji se obavlja putnikim vozilom;
42) taksi tarifa je skup jedininih cena za start, preeni kilometar, vreme ekanja, dolazak na adresu po pozivu i prevoz prtljaga po komadu, o emu se putnici obaveštavaju pre ulaska u taksi vozilo, a primenjuje se u zavisnosti od doba dana ili noi, od dana u nedelji (radni dan, nedelja ili dravni praznik) i podruja na kome se vonja obavlja (ua ili šira teritorija jedinice lokalne samouprave i teritorije drugih jedinica lokalne samouprave) i koja je uitana u merni instrument;
43) taksi stajalište je mesto na javnoj saobraajnoj ili drugoj posebno ureenoj površini koje je odreeno i ureeno za pristajanje taksi vozila, ekanje i prijem putnika i koje je obeleeno saobraajnom signalizacijom shodno propisima kojima se ureuje bezbednost saobraaja na javnim putevima;
44) taksi voza je fiziko lice koje upravlja taksi vozilom i obavlja taksi prevoz, kao preduzetnik ili kao zaposleni kod pravnog lica;
45) taksi dozvola je identifikaciona isprava koju taksi voza nosi sa sobom prilikom obavljanja delatnosti i koju je duan da pokae na zahtev ovlašenog lica i koja sadri poslovno ime pravnog lica ili preduzetnika, redni broj, ime i prezime taksi vozaa, status taksi vozaa (preduzetnik ili zaposleni), jedinstveni matini broj graana - taksi vozaa (JMBG), adresu i fotografiju;
46) tranzitni prevoz je meunarodni prevoz koji prevoznik sa teritorije jedne drave obavlja preko teritorije druge drave, bez ukrcavanja i iskrcavanja putnika na teritoriji te drave.
- 4 -
lan 3.
Prevoz putnika i lica u drumskom saobraaju obavlja se u skladu sa odredbama potvrenih meunarodnih sporazuma, uz poštovanje principa uzajamnosti, odredbama ovog zakona i drugih propisa donetih na osnovu ovog zakona.
lan 4.
Prevoz u drumskom saobraaju obavlja se autobusima i putnikim vozilima koja ispunjavaju uslove utvrene propisima kojima se ureuje bezbednost saobraaja na putevima i propisima o standardima za pojedine vrste autobusa, odnosno putnikih vozila.
Autobusi i putnika vozila kojima domai prevoznik, domae privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik i poljoprivrednik obavlja prevoz u drumskom saobraaju moraju biti registrovana na teritoriji Republike Srbije.
lan 5.
U autobusu, odnosno putnikom vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraaju, osim putnikog vozila privrednih subjekata kojima se obavlja prevoz, putnikog vozila u svojini fizikog lica kojim to lice vrši prevoz za line potrebe i putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz putnika, mora se nalaziti putni nalog za autobus, odnosno putniko vozilo, popunjen na propisan nain, potpisan od strane vozaa i potpisan i overen od strane ovlašenog lica.
Izdavanje i voenje putnih naloga kao i evidencija o izdatim putnim nalozima vrši se na propisan nain.
Ministar nadlean za poslove saobraaja (u daljem tekstu: Ministar) propisuje sadrinu putnog naloga, nain izdavanja i voenja putnog naloga, kao i nain voenja evidencije o izdatim putnim nalozima.
Sadrina putnog naloga iz stava 3. ovog lana sadri naroito ime, prezime i potpis vozaa, ime i prezime lanova posade, potpis lica ovlašenog za izdavanje putnog naloga kao podatke o linosti.
lan 6.
Autobus kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraaju, osim autobusa kojim se obavlja gradski i prigradski prevoz putnika, mora da ima na bonim stranama ispisano poslovno ime prevoznika, a moe da ima i njegov znak koji uiva zaštitu u skladu sa zakonom kojim se ureuju igovi.
Na krovu autobusa, odnosno putnikog vozila kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraaju, osim autobusa i putnikog vozila kojim se obavlja osposobljavanje kandidata za vozae i putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz, ne mogu se stavljati krovne oznake sa poslovnim imenom ili drugim natpisima, kao ni krovne oznake bez natpisa.
Primalac lizinga i zakupac autobusa smatra se vlasnikom autobusa u smislu prava i obaveza iz st. 1. i 2. ovog lana.
lan 7.
U putnikom vozilu kojim se obavlja prevoz, osim putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz, ne moe se nalaziti taksimetar.
- 5 -
lan 8.
Autobusi uzeti u zakup kojima se obavlja domai i meunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe, ne mogu se davati u podzakup.
Autobusi uzeti u lizing kojima se obavlja domai i meunarodni javni prevoz, kao i prevoz za sopstvene potrebe mogu se koristiti u skladu sa propisima kojima se ureuje posao lizinga motornih vozila.
lan 9.
Dostavljanje rešenja donetih o upravnim stvarima primenom propisa kojima se ureuje prevoz putnika u drumskom saobraaju i drugih akata nastalih u voenju upravnog postupka vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se ureuje opšti upravni postupak.
II. USLOVI I NAIN OBAVLJANJA PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAAJU
1. Vrste javnog prevoza
Javni prevoz putnika obavlja se kao domai i meunarodni prevoz.
lan 11.
Domai javni prevoz putnika (u daljem tekstu: domai prevoz) obavlja se kao linijski prevoz, vanlinijski prevoz, poseban linijski prevoz i taksi prevoz.
Domai linijski prevoz obavlja se kao:
1) gradski i prigradski prevoz – prevoz unutar naseljenih mesta ili izmeu naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave;
2) meumesni prevoz - prevoz izmeu naseljenih mesta koja se nalaze na teritoriji dve ili više jedinica lokalne samouprave.
lan 12.
Meunarodni prevoz putnika obavlja se kao linijski prevoz, poseban linijski prevoz i vanlinijski prevoz i to kao bilateralni, multilateralni i tranzitni prevoz.
lan 13.
Domai ili meunarodni prevoz koji putnikim vozilom ili autobusom obavlja domae, odnosno strano lice koje nema svojstvo prevoznika, a koji se obavlja dva ili više puta tokom dana, nedelje ili meseca, na istom ili slinom prevoznom putu ili se lica koja se prevoze ukrcavaju ili iskrcavaju na autobuskim stajalištima ili na istim ili slinim mestima ukrcavanja ili iskrcavanja, i lica koja se prevoze nisu u srodstvu sa licem koje upravlja vozilom smatra se javnim prevozom koji je ovim zakonom zabranjen.
Javnim prevozom iz stava 1. ovog lana smatrae se naroito i:
1) prevoz za koji je naplaena usluga prevoza;
2) prevoz koji se obavlja na relacijama na kojima postoji linijski prevoz;
3) prevoz više od pet lica, ukljuujui i vozaa;
4) prevoz „od vrata do vrata”;
- 6 -
5) prevoz koji se obavlja na osnovu javnog oglašavanja;
6) ako lice koje upravlja vozilom (vlasnik ili korisnik vozila) nije u mogunosti da iz sopstvenih prihoda, odnosno prihoda ostvarenih po osnovu rada, socijalnih ili penzijskih primanja finansira iznos troškova za gorivo koje je utrošeno za razliku broja preenih kilometara u trenutku vršenja inspekcijske kontrole i broja preenih kilometara evidentiranih u zapisniku o poslednjem tehnikom pregledu.
lan 14.
U autobusu kojim se obavlja javni prevoz, ako posebnim propisima nije drugaije ureeno, ne mogu se prevoziti deca ispod šest godina starosti bez pratioca, lica obolela od zaraznih bolesti, alkoholisana lica koja uznemiravaju druge putnike i ometaju posadu autobusa, ivotinje, posmrtni ostaci, eksplozivi, lako zapaljive, otrovne, radioaktivne, nagrizajue materije, organski peroksidi i sl.
2. Licenca za prevoz
lan 15.
Domai i meunarodni prevoz obavlja se na osnovu licence za obavljanje svih ili pojedinih vrsta javnog prevoza u drumskom saobraaju (u daljem tekstu: licenca za prevoz).
Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izdaje licencu za prevoz i izvod licence za prevoz (u daljem tekstu: izvod licence) privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku sa sedištem na teritoriji Republike Srbije.
Licenca za prevoz i izvod licence su neprenosivi.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca zahteva za izdavanje licence, izgled i sadrinu licence za prevoz i izvoda licence.
lan 16.
Domai prevoznik duan je da original licence za prevoz uva u sedištu.
U autobusu domaeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti original izvoda licence.
Domai prevoznik ne moe bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišenje licence za prevoz ili izvoda licence da omogui drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domai, odnosno meunarodni prevoz.
lan 17.
1) meunarodni linijski prevoz putnika;
2) domai linijski prevoz putnika;
3) meunarodni vanlinijski prevoz putnika;
4) domai vanlinijski prevoz putnika.
Ministarstvo izdaje izvode licence za sve autobuse koji ispunjavaju uslove utvrene ovim zakonom, kao i uslove utvrene propisima kojima se ureuje bezbednost saobraaja na putevima, a koji su uneti u rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.
- 7 -
lan 18.
Licenca za prevoz izdaje se sa rokom vaenja od 10 godina.
Izvod licence vai najdue do isteka roka vaenja licence za prevoz.
lan 19.
Domai prevoznik koji ima licencu za domai vanlinijski prevoz putnika moe da obavlja domai vanlinijski prevoz i domai poseban linijski prevoz.
Domai prevoznik koji ima licencu za meunarodni vanlinijski prevoz putnika moe da obavlja domai i meunarodni vanlinijski prevoz i domai i meunarodni poseban linijski prevoz.
Domai prevoznik koji ima licencu za domai linijski prevoz putnika moe da obavlja domai linijski prevoz, domai vanlinijski prevoz i domai poseban linijski prevoz.
Domai prevoznik koji ima licencu za meunarodni linijski prevoz putnika moe da obavlja domai i meunarodni linijski prevoz, domai i meunarodni vanlinijski prevoz i domai i meunarodni poseban linijski prevoz.
lan 20.
Licenca za prevoz izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove u pogledu:
1) poslovnog ugleda;
2) finansijske sposobnosti;
3) profesionalne osposobljenosti;
4) voznog parka;
lan 21.
Uslov u pogledu poslovnog ugleda ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:
1) licu koje je radno angaovano kao lice odgovorno za prevoz:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane obavljanja odreenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju,
(2) nije pravnosnano osuivano za krivino delo protiv imovine, privrede, bezbednosti javnog saobraaja, prava po osnovu rada, pravnog saobraaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i ivotne sredine,
(3) nije pravnosnano osuivano na kaznu zatvora za druga krivina dela,
(4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom privrednog suda, kanjeno za tei privredni prestup za koji je propisana novana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblastima javnog prevoza u drumskom saobraaju i bezbednosti saobraaja na putevima;
2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraaju propisana zakonom kojim se ureuju privredni prestupi,
- 8 -
(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom privrednog suda, kanjeno za tei privredni prestup u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraaju i bezbednosti saobraaja na putevima za koji je propisana novana kazna preko 750.000 dinara;
3) preduzetniku:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti javnog prevoza u drumskom saobraaju propisana zakonom kojim se ureuju prekršaji,
(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom prekršajnog suda, kanjeno za tei prekršaj u oblasti javnog prevoza u drumskom saobraaju i bezbednosti saobraaja na putevima za koji je propisana novana kazna preko 300.000 dinara.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stie poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izreena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuivanom licu iz stava 1. ovog lana.
lan 22.
Uslov u pogledu finansijske sposobnosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako raspolae kapitalom i rezervama u iznosu od:
1) najmanje 9.000 evra za prvi autobus i 5.000 evra za svaki sledei autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za meunarodni prevoz;
2) najmanje 2.000 evra za prvi autobus i 1.000 evra za svaki sledei autobus, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva za izdavanje licence za domai prevoz.
lan 23.
Uslov u pogledu profesionalne osposobljenosti ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako lice odgovorno za prevoz ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti.
Sertifikat iz stava 1. ovog lana izdaje Ministarstvo licu koje poloi ispit o profesionalnoj osposobljenosti.
Uslov za oslobaanje od polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti ispunjava lice koje:
1) ima steeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalistike akademske studije, specijalistike strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje etiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednaene sa master akademskim studijama, u oblasti inenjerstva drumskog saobraaja;
2) ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraaju i steeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalistike akademske studije, specijalistike strukovne studije) ili na osnovnim studijama na fakultetu u trajanju od najmanje etiri godine, a koje su u pogledu prava koja iz njih proizlaze izjednaene sa master akademskim studijama;
3) ima završenu srednju školu u trogodišnjem, odnosno etvorogodišnjem trajanju za podruje rada saobraaja, mašinstva, odnosno elektrotehnike i najmanje
- 9 -
pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja prevozom putnika u drumskom saobraaju.
Lice iz stava 1. ovog lana moe da obavlja poslove upravljanja prevozom kod najviše etiri domaa prevoznika iji ukupni vozni park ine najviše 50 autobusa.
lan 24.
Ispit o profesionalnoj osposobljenosti iz lana 23. stav 2. ovog zakona polae se pred komisijom koju obrazuje Ministar.
Ministar propisuje program, nain i visinu troškova polaganja ispita o profesionalnoj osposobljenosti.
Ministarstvo vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti iz lana 23. stav 1. ovog zakona.
Ministar propisuje sadrinu i nain voenja evidencije sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i izgled i sadrinu obrasca sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti.
Evidencija i obrazac iz stava 4. ovog lana sadre naroito ime, prezime, mesto i datum roenja lica koje ima sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti kao podatke o linosti.
lan 25.
Uslov u pogledu voznog parka ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako u vlasništvu ili u lizingu ima:
1) najmanje jedan registrovan autobus za obavljanje domaeg vanlinijskog prevoza;
2) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje domaeg linijskog prevoza;
3) najmanje dva registrovana autobusa za obavljanje meunarodnog vanlinijskog prevoza proizvedena posle 1. oktobra 1993. godine;
4) najmanje tri registrovana autobusa za obavljanje meunarodnog linijskog prevoza proizvedena posle 1. oktobra 1993. godine.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik moe autobuse uzeti u zakup na period od najmanje šest meseci, ako ispunjava uslove iz stava 1. ovog lana.
Ugovor o zakupu iz stava 2. ovog lana mora biti overen kod organa nadlenog za overu ako je jedna od ugovornih strana fiziko lice.
lan 26.
Uslov u pogledu vozaa ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako ima u radnom odnosu broj vozaa koji nije manji od broja autobusa unetih u pismeni zahtev za izdavanje licence za domai i meunarodni linijski prevoz.
Uslov u pogledu vozaa ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik, ako ima u radnom odnosu najmanje jednog vozaa za obavljanje domaeg i meunarodnog vanlinijskog prevoza.
Voza iz st. 1. i 2. ovog lana mora imati licencu za obavljanje poslova profesionalnog vozaa i ne moe biti lice kome nisu prestale pravne posledice osude za krivina dela protiv bezbednosti javnog saobraaja.
- 10 -
U autobusu domaeg prevoznika za vreme obavljanja prevoza mora se nalaziti ugovor o radu za vozae, odnosno drugi ugovor u skladu sa zakonom kojim se ureuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno po osnovu rada ili overena fotokopija tih ugovora za vozae koji su radno angaovani.
lan 27.
Uslov u pogledu stvarnog i stabilnog sedišta ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako ima sedište na teritoriji Republike Srbije.
U sedištu iz stava 1. ovog lana moraju se nalaziti poslovne prostorije u kojima se uvaju osnovni poslovni dokumenti, posebno raunovodstveni dokumenti, dokumenti o ljudskim resursima, dokumenti koji sadre podatke o vremenu vonje i vremenu odmora vozaa, putni nalozi, putni listovi i drugi dokumenti bitni za obavljanje delatnosti javnog prevoza.
lan 28.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik za izdavanje licence za prevoz podnosi pismeni zahtev na propisanom obrascu, sa unetim podacima o uslovima za izdavanje licence za prevoz, uz koji prilae dokaze o ispunjenosti tih uslova (u daljem tekstu: podnosilac zahteva).
Podnosiocu zahteva koji ispunjava uslove iz lana 20. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje licence za prevoz ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz lana 20. ovog zakona.
Rešenje iz st. 2. i 3. ovog lana je konano.
lan 29.
Prevoznik je duan da o promeni podataka o uslovima na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz u roku od 15 dana od dana nastale promene obavesti Ministarstvo.
Ako se promenom podataka smanjuje pravo na broj izdatih izvoda licence prevoznik je duan da Ministarstvu vrati izdate izvode licence koji ine razliku izmeu broja izdatih izvoda licence i broja koji odgovara promenjenim podacima.
Prevoznik je duan da Ministarstvu vrati licencu za prevoz i izvode licence, ako promenjeni podaci menjaju sadrinu izdate licence za prevoz.
U sluaju iz stava 3. ovog lana Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence kojim se zamenjuje vaee rešenje o izdavanju licence za prevoz i izvoda licence.
lan 30.
Prevoznik je duan da izgubljenu, ukradenu ili uništenu licencu za prevoz, odnosno izvod licence oglasi nevaeim u „Slubenom glasniku Republike Srbije”, u roku od osam dana od dana kada je licenca za prevoz, odnosno izvod licence izgubljen, ukraden ili uništen, kao i da u istom roku pismenim putem obavesti Ministarstvo.
U sluaju iz stava 1. ovog lana, na zahtev prevoznika, Ministarstvo izdaje duplikat licence za prevoz, odnosno izvoda licence posle dostavljanja dokumenta kojim se potvruje da je vaea licenca za prevoz, odnosno izvod licence oglašen nevaeim.
- 11 -
1) istekom roka za koji je izdata;
2) na osnovu zahteva nosioca licence;
3) oduzimanjem licence;
4) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.
U sluaju iz stava 1. taka 2) ovog lana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku vaenja licence za prevoz.
Rešenje iz stava 2. ovog lana je konano.
lan 32.
Zahtev za produenje roka vaenja licence za prevoz podnosi se na propisanom obrascu za izdavanje licence najkasnije 90 dana pre isteka roka vaenja.
lan 33.
Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence za prevoz i izvoda licence, ako domai prevoznik prestane da ispunjava neki od uslova za izdavanje licence za prevoz, propisanih ovim zakonom.
Rešenje iz stava 1. ovog lana je konano.
Domai prevoznik duan je da u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog lana licencu za prevoz i sve primerke izvoda licence vrati Ministarstvu.
lan 34.
Ministarstvo vodi registar izdatih i oduzetih licenci za prevoz i izvoda licence.
Ministar propisuje sadrinu i nain voenja registra iz stava 1. ovog lana.
lan 35.
Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova za izdavanje licence za prevoz, s tim da period izmeu dve provere ne moe biti dui od pet godina.
Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog lana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti iz razloga što lice odgovorno za prevoz ne ispunjava uslove iz lana 21. stav 1. taka 1) ovog zakona ili uslov iz lana 23. stav 1. ovog zakona moe mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz ako poslove upravljanja prevozom obavlja lice koje ispunjava uslove iz lana 21. stav 1. taka 1) ovog zakona s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.
Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog lana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov poslovnog ugleda ili profesionalne osposobljenosti zbog smrti ili privremene spreenosti za rad lica odgovornog za prevoz, moe mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz s tim da u roku od devet meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti tih uslova.
Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog lana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov finansijske sposobnosti moe mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da Ministarstvo prethodno oceni, na
- 12 -
osnovu analize finansijskog plana prevoznika, da e taj uslov biti ispunjen u roku koji ne moe biti dui od šest meseci.
Ako se u vršenju provere iz stava 1. ovog lana utvrdi da je prevoznik prestao da ispunjava uslov iz l. 25, 26. i 27. ovog zakona moe mu se odobriti obavljanje prevoza u skladu sa izdatom licencom za prevoz, s tim da u roku od šest meseci dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenosti uslova.
Ako u ostavljenom roku prevoznik ne dostavi dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje licence Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju licence i izvoda licence.
Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog lana Ministarstvo ne moe doneti više od tri puta u periodu od 10 godina.
Rešenje iz st. 2, 3, 4. i 5. ovog lana je konano.
lan 36.
Licenca za prevoz ne izdaje se za obavljanje taksi prevoza i prevoza lica za sopstvene potrebe.
lan 37.
Ministarstvo razmenjuje, na principu uzajamnosti, podatke o izdatim licencama za prevoz, obaveštenja o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama, sa organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava.
Ministarstvo, na principu uzajamnosti, ostvaruje saradnju sa organima iz stava 1. ovog lana, s ciljem da se u najveoj moguoj meri obezbedi primena propisa kojima se ureuje meunarodni prevoz.
III. PRUANJE STANINIH USLUGA
lan 38.
Delatnost pruanja staninih usluga obuhvata:
1) davanje obaveštenja koja se odnose na vreme polazaka i dolazaka autobusa, cenu prevoza, naziv prevoznika i sl;
2) prodaju voznih karata i izdavanje drugih prevoznih isprava u vezi sa prevozom;
3) ukrcavanje i iskrcavanje putnika;
4) smeštaj i uvanje prtljaga;
5) prijem i otpremu autobusa.
Korisnici staninih usluga su prevoznici i putnici.
Prualac staninih usluga moe pruati i druge usluge prevoznicima, putnicima i drugim korisnicima.
lan 39.
Delatnost pruanja staninih usluga na autobuskim stanicama moe da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima licencu za pruanje staninih usluga (u daljem tekstu: prualac usluga).
- 13 -
Ministarstvo izdaje licencu za pruanje staninih usluga.
Licenca za pruanje staninih usluga je neprenosiva.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca licence iz stava 1. ovog lana.
lan 40.
Prualac usluga duan je da original licence za pruanje staninih usluga uva u sedištu.
Prualac usluga ne moe bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišenje licence za pruanje staninih usluga da omogui drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju delatnost pruanja staninih usluga.
lan 41.
Licenca za pruanje staninih usluga izdaje se sa rokom vaenja od pet godina.
Licenca za pruanje staninih usluga izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku ako ima:
1) poslovni ugled;
2) sedište na teritoriji Republike Srbije;
3) u vlasništvu, autobusku stanicu koja ispunjava uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona i
4) izmirene novane obaveze prema domaim prevoznicima na nain propisan zakonom kojim se ureuju rokovi izmirenja novanih obaveza u komercijalnim transakcijama.
lan 42.
Uslov u pogledu poslovnog ugleda iz lana 41. stav 2. taka 1) ispunjava privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ako:
1) odgovornom licu u privrednom društvu, drugom pravnom licu, odnosno preduzetniku:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane obavljanja odreenih poslova u privrednom i finansijskom poslovanju,
(2) nije pravnosnano osuivano za krivino delo protiv imovine, privrede, prava po osnovu rada, pravnog saobraaja, opšte sigurnosti ljudi i imovine i ivotne sredine,
(3) nije pravnosnano osuivano na kaznu zatvora za druga krivina dela,
(4) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom privrednog suda, kanjeno za tei privredni prestup za koji je propisana novana kazna u iznosu preko 100.000 dinara u oblasti pruanja staninih usluga u drumskom saobraaju;
2) privrednom društvu ili drugom pravnom licu:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti pruanja staninih usluga u drumskom saobraaju propisana zakonom kojim se ureuju privredni prestupi,
(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom privrednog suda, kanjeno za tei privredni prestup u oblasti pruanja
- 14 -
staninih usluga u drumskom saobraaju za koji je propisana novana kazna preko 750.000 dinara;
3) preduzetniku:
(1) nije pravnosnano izreena zaštitna mera zabrane vršenja delatnosti pruanja staninih usluga u drumskom saobraaju propisana zakonom kojim se ureuju prekršaji,
(2) nije, u poslednje dve godine, bilo tri ili više puta pravnosnanom presudom prekršajnog suda, kanjeno za tei prekršaj u oblasti pruanja staninih usluga u drumskom saobraaju za koji je propisana novana kazna preko 300.000 dinara.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik ponovo stie poslovni ugled kada prestanu pravne posledice presude kojom je izreena zaštitna mera, odnosno kada prestanu pravne posledice presude osuivanom licu iz stava 1. ovog lana.
lan 43.
Privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik podnosi zahtev za izdavanje licence za pruanje staninih usluga uz koji prilae dokaze o ispunjenosti uslova.
Privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ispunjava uslove iz lana 41. stav 2. ovog zakona Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju licence za pruanje staninih usluga.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za licence za pruanje staninih usluga ako se utvrdi da podnosilac zahteva ne ispunjava uslove iz lana 41. stav 2. ovog zakona.
Rešenje iz st. 2. i 3. ovog lana je konano.
lan 44.
1) istekom roka za koji je izdata;
2) na osnovu zahteva nosioca licence;
3) prestankom postojanja privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika.
U sluaju iz stava 1. taka 2) ovog lana Ministarstvo donosi rešenje o prestanku vaenja licence za pruanje staninih usluga.
Rešenje iz stava 2. ovog lana je konano.
lan 45.
Zahtev za produenje roka vaenja licence za pruanje staninih usluga podnosi se najkasnije 90 dana pre isteka roka vaenja.
lan 46.
Ministarstvo vodi registar izdatih licenci za pruanje staninih usluga.
Ministar propisuje sadrinu i nain voenja registra iz stava 1. ovog lana.
- 15 -
lan 47.
Prualac usluga duan je da prua usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima i u skladu sa odredbama ovog zakona i opštim uslovima poslovanja autobuskih stanica.
Prualac usluga duan je da na vidnom mestu istakne izvod iz reda vonje, opšte uslove meumesnog prevoza i opšte uslove poslovanja autobuske stanice.
lan 48.
Opšti uslovi poslovanja autobuskih stanica sadre naroito:
1) nain pruanja staninih usluga;
2) prava i obaveze pruaoca staninih usluga, prevoznika, putnika i korisnika drugih usluga;
3) pravila postupka koja primenjuju tela Privredne komore Srbije u rešavanju sporova nastalih povredom odredaba opštih uslova poslovanja autobuskih stanica.
lan 49.
Prualac usluga duan je da stanine usluge prua i naplauje u skladu sa kategorijom autobuske stanice.
Vlada na predlog Ministarstva propisuje nain utvrivanja najviše cene stanine usluge.
lan 50.
Privredna komora Srbije propisuje akt o kategorizaciji autobuskih stanica po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.
Akt o kategorizaciji autobuskih stanica sadri naroito kategorije autobuskih stanica, vrste kriterijuma za kategorizaciju autobuskih stanica, metodologiju vrednovanja kriterijuma, graninu vrednost broja bodova, metodologiju utvrivanja kategorije, sastav i nain rada komisije koja sprovodi postupak za utvrivanje kategorije autobuske stanice, telo Privredne komore Srbije koje odluuje o kategoriji autobuske stanice.
Telo odreeno aktom iz stava 2. ovog lana donosi rešenje o kategoriji autobuske stanice.
Protiv rešenja iz stava 3. ovog lana moe se izjaviti alba Ministarstvu.
lan 51.
Domai prevoznik duan je da dostavi registrovani, odnosno odobreni red vonje za svaku liniju, kao i vaei cenovnik, pruaocima usluga na autobuskim stanicama koje su unete u red vonje, najkasnije pet dana pre poetka obavljanja prevoza.
Prualac usluga duan je da saini izvod iz reda vonje i istakne ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici, najkasnije dva dana pre poetka obavljanja prevoza.
- 16 -
Prualac usluga duan je da prevozniku omogui nesmetan prijem, korišenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobren red vonje.
Prualac usluga duan je da putniku koji ima voznu kartu izdatu na autobuskoj stanici, prelaznu voznu kartu, povratnu voznu kartu ili mesenu voznu kartu, omogui nesmetan pristup autobusu na peronu.
lan 52.
Zabranjeno je pruaocu usluga da prua usluge prevozniku koji obavlja prevoz, a nema registrovani red vonje, odnosno nema dozvolu za meunarodni linijski prevoz.
Prualac usluga moe vršiti prijem i otpremu autobusa u posebnom linijskom i u vanlinijskom prevozu na posebno oznaenim peronima, prevozniku koji ima licencu za prevoz za tu vrstu prevoza.
lan 53.
Prualac usluga duan je da vodi tanu evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu.
Prualac usluga duan je da, najkasnije do desetog u mesecu, na osnovu evidencije iz stava 1. ovog lana, dostavi izveštaj o neobavljanju linijskog prevoza po registrovanim, odnosno odobrenim redovima vonje, za prethodni mesec, republikoj inspekciji za drumski saobraaj.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca i nain voenja evidencije polazaka i dolazaka autobusa.
lan 54.
1) poslovnu zgradu;
2) prostor za izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava i davanje obaveštenja o prevozu;
3) ekaonicu;
4) garderobu;
Autobusko stajalište ima propisane oznake i izgraenu, odnosno obeleenu saobraajnu površinu za zaustavljanje autobusa, za ukrcavanje i iskrcavanje putnika i utovar i istovar prtljaga.
Za korišenje autobuskog stajališta ne moe se prevoznicima i putnicima naplaivati naknada.
Ministar propisuje blie saobraajno-tehnike i druge uslove za izgradnju, odravanje i eksploataciju autobuskih stanica i autobuskih stajališta.
U sluaju da autobuska stanica ne ispunjava neki od propisanih uslova smatrae se autobuskim stajalištem na taj nain što prualac usluga prevoznicima i putnicima nema pravo da naplauje stanine usluge ako mu je izreena inspekcijska mera zabrane naplate staninih usluga dok ne ispuni propisane uslove.
- 17 -
U sluaju iz stava 5. ovog lana prualac usluga duan je da prevoznicima i putnicima prua stanine usluge dok autobuska stanica ne ispuni propisane uslove.
lan 55.
Prualac usluga koji ne izmiruje novane obaveze prema domaim prevoznicima na nain propisan zakonom kojim se ureuju rokovi izmirenja novanih obaveza u komercijalnim transakcijama, ne moe da naplauje staninu uslugu prijema i otpreme autobusa ako mu je izreena inspekcijska mera zabrane naplate staninih usluga dok ne izmiri novane obaveze.
O izmirenju novanih obaveza iz stava 1. ovog lana prualac usluga je duan da obavesti Ministarstvo.
U sluaju iz stava 1. ovog lana, prualac usluga duan je da prevoznicima omogui nesmetan prijem, korišenje i otpremu autobusa sa perona autobuske stanice koja je uneta u registrovani, odnosno odobreni red vonje dok ne izmiri novane obaveze.
3. Vozne karte
lan 56.
Prevoznik, prualac usluga, putnika i turistika agencija duna je da u linijskom prevozu, osim u gradskom i prigradskom prevozu, putniku izda itko popunjenu, numerisanu voznu kartu za odreenu relaciju, sa upisanim nazivom prevoznika, datumom polaska, vremenom polaska i cenom prevoza, a prevoznik i numerisanu potvrdu za prevoz putnikog prtljaga.
Vozne karte i druge prevozne isprave za registrovane, odnosno odobrene redove vonje se prodaju i izdaju u odgovarajuoj prostoriji autobuske stanice na obeleenim šalterima, u poslovnim prostorijama prevoznika, u putnikim i turistikim agencijama, i u autobusu kada prualac usluga zakljui prodaju i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava, odnosno kada se putnici ukrcavaju na autobuskom stajalištu.
Prevoznici, pruaoci usluga, putnike i turistike agencije mogu prodavati vozne karte i druge prevozne isprave i putem interneta.
Prevoznici, pruaoci usluga, putnike i turistike agencije duni su da vozne karte i druge prevozne isprave prodaju i izdaju u skladu sa registrovanim, odnosno odobrenim redom vonje i vaeim cenovnikom.
Prodaja i izdavanje voznih karata i drugih prevoznih isprava u domaem prevozu na autobuskoj stanici zakljuuje se najkasnije pet minuta pre polaska autobusa, s tim što je prualac usluga duan da licu, odnosno korisniku prevoza omogui nesmetan pristup autobusu na peronu, sve do polaska autobusa.
IV. DOMAI PREVOZ
lan 57.
Jedinice lokalne samouprave ureuju i obezbeuju, u skladu sa zakonom, organizaciju i nain obavljanja javnog prevoza putnika koji se obavlja na teritoriji jedinice lokalne samouprave i taksi prevoza.
- 18 -
lan 58.
Linijski prevoz obavlja se u skladu sa ovim zakonom, propisima donetim na osnovu ovog zakona i opštim uslovima meumesnog prevoza.
Privredna komora Srbije propisuje opšte uslove meumesnog prevoza.
Opšti uslovi meumesnog prevoza iz stava 2. ovog lana sadre naroito nain i uslove ukrcavanja putnika u autobus na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima, povlastice za prevoz odreenih kategorija putnika, uslove za smeštaj i uvanje prtljaga koji je primljen na prevoz, pravila korišenja autobusa i uslove uskraivanja prevoza (zabrana pušenja, uznemiravanja putnika i vozaa i sl.), vrste naknada i doplata za posebne usluge, mogunost korišenja prelaznih voznih karata, nain upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i sl.
Opšti uslovi meumesnog prevoza objavljuju se u „Slubenom glasniku Republike Srbije”.
Prevoznik i posada autobusa duni su da na zahtev korisnika prevoza daju na uvid opšte uslove meumesnog prevoza.
lan 59.
Meumesni prevoz obavlja se autobusom koji ispunjava propisane uslove za meugradske autobuse sa najmanje osamnaest sedišta.
Na linijama do 50 kilometara meumesni prevoz moe da se obavlja i prigradskim autobusom.
Na linijama do 15 kilometara meumesni prevoz moe da se obavlja i prigradskim i gradskim autobusom.
lan 60.
Organ jedinice lokalne samouprave, svojom odlukom odreuje stajališta koja mogu da se koriste za odreenu vrstu linijskog prevoza, koja se objavljuje u slubenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Odluka iz stava 1. ovog lana kojom se odreuju stajališta za meumesni prevoz donosi se po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva.
Organ jedinice lokalne samouprave moe menjati namenu stajališta koja su vaeim odlukama odreena za meumesni prevoz i koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona uneta u registrovane redove vonje, uz saglasnost Ministarstva.
Organ jedinice lokalne samouprave moe menjati namenu stajališta koja su korišena za meumesni prevoz i koja su na dan stupanja na snagu ovog zakona uneta u registrovane redove vonje, a za koja nisu donete odluke o odreivanju stajališta za meumesni prevoz, uz saglasnost Ministarstva.
Organ jedinice lokalne samouprave duan je da u naselju ili naseljenom mestu obezbedi najmanje jedno stajalište za meumesni prevoz.
U sluaju uklanjanja stajališta u naselju, na relaciji koja je deo linije u registrovanom redu vonje, zbog promene reima saobraaja, odnosno promene planskog dokumenta, organ jedinice lokalne samouprave duan je da obezbedi stajalište za meumesni prevoz na toj relaciji.
Stajalište koje je obezbeeno na nain iz stava 6. ovog lana zamenjuje stajalište koje je uklonjeno i ne smatra se novim stajalištem u registrovanom redu vonje.
- 19 -
lan 61.
Odluku iz lana 60. stav 1. ovog zakona organ jedinice lokalne samouprave duan je da dostavi Privrednoj komori Srbije u roku od osam dana od dana objavljivanja u slubenom glasilu jedinice lokalne samouprave.
Privredna komora Srbije vodi evidenciju autobuskih stajališta za meumesni prevoz.
lan 62.
Meumesni prevoz obavlja se na osnovu registrovanog reda vonje.
Prevoz po registrovanom redu vonje u meumesnom prevozu moe da obavlja samo prevoznik na ije poslovno ime je registrovan red vonje, osim prevoznika kome je na osnovu lana 68. ovog zakona dozvoljeno privremeno obavljanje meumesnog prevoza.
Zabranjeno je prevozniku na ije poslovno ime je registrovan red vonje zakljuivanje ugovora o zajednikom obavljanju meumesnog prevoza sa drugim prevoznicima po tom redu vonje.
lan 63.
Vreme polaska iz poetne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima u redu vonje, mora biti usklaeno sa vremenom vonje primerenim za bezbedno odvijanje saobraaja.
Red vonje u meumesnom prevozu mora biti u skladu sa daljinarom.
Privredna komora Srbije propisuje daljinar za meumesni prevoz.
lan 64.
Red vonje u meumesnom prevozu moe da se registruje samo na jednog prevoznika.
Red vonje u meumesnom prevozu registruje i overava Ministarstvo sa rokom vaenja od pet godina i poetkom vaenja od 1. oktobra tekue godine.
Ministarstvo vodi registar overenih redova vonje u meumesnom prevozu koji sadri naroito redni broj, poslovno ime prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok vaenja reda vonje i sl.
Ministar propisuje sadrinu obrasca reda vonje, sadrinu i nain voenja registra i nain overe reda vonje u meumesnom prevozu.
Jedinica lokalne samouprave ureuje nain registracije i overe reda vonje u gradskom i prigradskom prevozu.
lan 65.
1) za meumesni prevoz – Ministarstvo;
2) za gradski i prigradski prevoz - opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadlena za poslove saobraaja.
Zahtev za registraciju i overu reda vonje u meumesnom prevozu podnosi se od 15. do 30. juna tekue godine.
- 20 -
Uz zahtev za registraciju i overu reda vonje u meumesnom prevozu prevoznik je duan da dostavi fotokopiju licence za domai ili meunarodni linijski prevoz i fotokopiju reda vonje koji je registrovan u Ministarstvu, a iji rok vaenja istie, odnosno original reda vonje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.
Ministarstvo donosi rešenje o registraciji i overi reda vonje za meumesni prevoz ako prevoznik ima licencu za domai linijski prevoz putnika, odnosno licencu za meunarodni linijski prevoz putnika i red vonje koji je registrovan u Ministarstvu, a iji rok vaenja istie, odnosno red vonje koji je usaglašen u Privrednoj komori Srbije.
Prevoznik je duan da preuzme registrovan red vonje u periodu od 10. do 20. septembra tekue godine.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za registraciju i overu reda vonje u meumesnom prevozu, ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 4. ovog lana.
Rešenje iz st. 4. i 6. ovog lana je konano.
lan 66.
Prevoznik dostavlja Privrednoj komori Srbije predlog reda vonje sa zahtevom da se predloeni red vonje usaglasi sa registrovanim redovima vonje u meumesnom prevozu.
Predlog reda vonje mora biti sainjen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona i ne moe imati autobusko stajalište kao poetno, odnosno krajnje, ako u naselju ili naseljenom mestu u kome se nalazi to autobusko stajalište postoji autobuska stanica.
Ministarstvo propisuje uslove i postupak usaglašavanja predloga reda vonje sa registrovanim redovima vonje u meumesnom prevozu.
Privredna komora Srbije sprovodi postupak usaglašavanja predloga redova vonje sa registrovanim redovima vonje u meumesnom prevozu jednom u toku kalendarske godine.
lan 67.
Prevoznik moe podneti zahtev za izmenu registrovanog reda vonje u roku vaenja reda vonje.
Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava prevozniku izmenu registrovanog reda vonje, do isteka roka vaenja registrovanog reda vonje ako:
1) smanji broj polazaka;
2) smanji broj autobuskih stanica ili autobuskih stajališta u skladu sa lanom 66. stav 2. ovog zakona;
3) promeni naziv linije zbog smanjenja broja autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta ili zbog smanjenja broja polazaka ili zbog promene itinerera;
4) smanji reim obavljanja prevoza na liniji;
5) promeni stajalište u skladu sa lanom 60. st. 6. i 7. ovog zakona;
6) prevoznik promeni poslovno ime.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev iz stava 1. ovoga lana ako prevoznik zahteva izmenu registrovanog reda vonje koja nije propisana u stavu 2. ovog lana.
Rešenje iz st. 2. i 3. ovog lana je konano.
- 21 -
lan 68.
U sluaju prestanka obavljanja meumesnog prevoza po registrovanom redu vonje zbog prestanka vaenja licence za prevoz ili brisanja reda vonje iz registra, pod uslovom da na toj relaciji drugi prevoznici ne obavljaju meumesni prevoz, Ministarstvo donosi rešenje kojim se drugom prevozniku dozvoljava privremeno obavljanje meumesnog prevoza po registrovanom redu vonje po kome je prestalo obavljanje meumesnog prevoza najkasnije do 1. oktobra sledee kalendarske godine.
U postupku usaglašavanja predloga redova vonje u Privrednoj komori Srbije red vonje iz stava 1. ovog lana ne smatra se registrovanim redom vonje.
Ministar propisuje uslove i postupak odreivanja prevoznika za privremeno obavljanje meumesnog prevoza po registrovanom redu vonje po kome je prestalo obavljanje meumesnog prevoza.
Rešenje iz stava 1. ovog lana je konano.
lan 69.
lan 70.
Prevoznik je duan da se pridrava registrovanog reda vonje.
Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u autobus u linijskom prevozu vrši se na autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima koja su uneta u registrovani red vonje.
lan 71.
Prevoznik je duan da u linijskom prevozu primi svakog putnika u granicama raspoloivih mesta upisanih u saobraajnu dozvolu.
Prevoznik je duan da obezbedi prevoz prtljaga istovremeno s prevozom putnika kome prtljag pripada, u skladu sa opštim uslovima meumesnog prevoza.
lan 72.
Prevoznik ne moe bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišenje registrovanog reda vonje da omogui drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju meumesni prevoz.
lan 73.
U toku vaenja reda vonje linijski prevoz moe se privremeno obustaviti ili izmeniti u sluajevima:
1) prekida saobraaja zbog više sile ili izvoenja radova na rekonstrukciji puta;
2) mera nadlenog republikog, pokrajinskog, opštinskog ili gradskog organa koje neposredno utiu na ogranienje saobraaja, dok te mere traju.
Prevoznik je duan da o obustavi, odnosno izmeni prevoza iz stava 1. ovog lana, bez odlaganja obavesti Ministarstvo, odnosno organ nadlean za registraciju i overu reda vonje, a putem sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.
- 22 -
Registrovani red vonje, odnosno polazak iz registrovanog reda vonje Ministarstvo e brisati iz registra ako prevoznik:
1) ne otpone da obavlja prevoz po registrovanom redu vonje, u roku od pet dana od dana poetka vaenja reda vonje, odnosno vaenja reima obavljanja prevoza na liniji;
2) prestane da obavlja prevoz po registrovanom redu vonje, odnosno ne obavi prevoz na relaciji od poetne do krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta, due od 10 dana uzastopno u toku vaenja reda vonje;
3) povremeno ne obavi prevoz po registrovanom redu vonje, odnosno ne obavi prevoz na relaciji od poetne do krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta, u ukupnom trajanju duem od 30 dana u toku vaenja reda vonje;
4) vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika u istom naselju, odnosno istom naseljenom mestu koje nema upisano u registrovani red vonje, više od pet puta u kalendarskoj godini u toku vaenja reda vonje.
Ministarstvo donosi rešenje o brisanju registrovanog reda vonje odnosno polaska iz reda vonje iz registra i u sluaju kada Sud asti Privredne komore Srbije utvrdi da je prevoznik povredio dobre poslovne obiaje u prevozu.
Rešenje iz st. 1. i 2. ovog lana je konano.
Prevoznik kome je brisan polazak iz reda vonje iz registra duan je da u roku od deset dana od dana dostavljanja rešenja iz st. 1. i 2. ovog lana podnese Ministarstvu zahtev za izmenu registrovanog reda vonje.
Zahtevi za brisanje registrovanog reda vonje, odnosno polaska iz registrovanog reda vonje u meumesnom prevozu iz registra mogu se podnositi Ministarstvu od 1. oktobra do 15. avgusta.
lan 75.
Prevoznik koji namerava da prestane da obavlja meumesni prevoz po registrovanom redu vonje duan je da, najmanje 10 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese zahtev za odjavu registrovanog reda vonje i u istom roku obavesti pruaoce usluga i korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajui nain.
Ministarstvo donosi rešenje o brisanju registrovanog reda vonje iz registra, sa datumom prestanka obavljanja meumesnog prevoza navedenim u zahtevu iz stava 1. ovog lana.
Rešenje iz stava 2. ovog lana je konano.
lan 76.
U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz mora se nalaziti:
1) registrovani red vonje, odnosno fotokopija registrovanog reda vonje overena peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika;
2) vaei cenovnik overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika;
3) opšti uslovi meumesnog prevoza;
4) istaknut, na prednjoj strani autobusa, naziv linije prema redu vonje, a u gradskom i prigradskom prevozu i sa strane pored ulaznih vrata istaknut naziv linije ili broj linije.
- 23 -
Linijski prevoz moe da se obavlja kao BIS prevoz.
U autobusu kojim se obavlja BIS prevoz moraju se nalaziti dokumenta iz lana 76. ovog zakona.
lan 78.
Prevoznik je duan da obezbedi identifikacionu ispravu vozau, koji upravlja autobusom kojim se obavlja meumesni prevoz.
Zabranjeno je upravljanje autobusom, kojim se obavlja meumesni prevoz, bez identifikacione isprave.
Identifikaciona isprava sadri naroito ime, prezime i fotografiju vozaa, kao podatke o linosti, poslovno ime prevoznika, peat i potpis ovlašenog lica prevoznika.
2. Vanlinijski prevoz
lan 79.
Vanlinijski prevoz obavlja se na osnovu putnog lista i pismenog ugovora zakljuenog izmeu prevoznika i korisnika prevoza, odnosno privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji posreduje u zakljuivanju ugovora o prevozu kojim se utvruje naroito prevozni put sa utvrenim polazištem i odredištem, vreme poetka obavljanja prevoza, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i cena prevoza.
Ugovor iz stava 1. ovog lana koji je prevoznik zakljuio sa fizikim licem, koje nije preduzetnik, mora biti overen kod organa nadlenog za overu.
U vanlinijskom prevozu prevoznik moe za jednu vonju zakljuiti samo jedan ugovor koji mora biti numerisan i zakljuen samo sa jednim korisnikom.
Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u vanlinijskom prevozu vrši se samo na mestima koja su utvrena ugovorom iz stava 1. ovog lana, na kojima je dozvoljeno zaustavljanje i parkiranje i mogue bezbedno ukrcavanje i iskrcavanje.
Prevoznici koji obavljaju vanlinijski prevoz ne mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.
Ugovor na osnovu koga se obavlja vanlinijski prevoz mora biti sainjen itko i zakljuen i overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.
Prevoznik je duan da putni list i ugovor o prevozu uva dve godine od dana obavljenog prevoza.
lan 80.
Zahtev za izdavanje knjige putnih listova podnosi se Ministarstvu.
Uz zahtev iz stava 1. ovog lana prevoznik je duan da dostavi fotokopiju jedne od licenci propisanih u lanu 17. stav 1. ovog zakona i knjigu popunjenih putnih listova.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju knjige putnih listova.
Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje knjige putnih listova ako prevoznik ne ispunjava uslove iz stava 2. ovog lana.
Rešenje iz st. 3. i 4. ovog lana je konano.
- 24 -
Prevoznik ne moe bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišenje putnog lista da omogui drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju domai vanlinijski prevoz.
lan 81.
Ministar propisuje izgled i sadrinu knjige putnih listova, izgled i sadrinu obrasca putnog lista, kao i nain popunjava putnog lista.
lan 82.
Vanlinijski prevoz koji se obavlja autobusom:
1) svakodnevno na istom ili slinom prevoznom putu, odnosno istog dana u nedelji ili
2) svakodnevno, odnosno istog dana u nedelji, sa istim ili slinim mestima ukrcavanja i iskrcavanja putnika, jeste linijski prevoz, koji se obavlja suprotno uslovima propisanim ovim zakonom.
lan 83.
U autobusu kojim se obavlja vanlinijski prevoz mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, popunjen putni list i istaknut na prednjoj strani autobusa natpis: „Vanlinijski prevoz.
Putni list iz stava 1. ovog lana mora biti popunjen itko, tano i zakljuen i overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.
Zabranjeno je precrtavati i ispravljati podatke unete u putni list.
Putni list iz stava 1. ovog lana mora biti zakljuen i overen posebno za svaku vonju sadranu u ugovoru o prevozu i u njemu se ne moe nalaziti vei broj imena putnika od broja raspoloivih mesta upisanih u saobraajnoj dozvoli autobusa.
3. Poseban linijski prevoz
lan 84.
Poseban linijski prevoz je prevoz radnika iz mesta stanovanja na posao i sa posla, kao i aka i studenata iz mesta stanovanja do škole i iz škole, sa posebnim identifikacionim voznim ispravama (nedeljna, mesena, godišnja i sl.), koji se obavlja na osnovu pismenog ugovora i spiska putnika i bez primanja drugih putnika.
Zakljuivanje ugovora iz stava 1. ovog lana sa fizikim licem, koje nije preduzetnik, nije dozvoljeno.
Ugovorom iz stava 1. ovog lana, koji mora biti numerisan, utvruje se naroito prevozni put sa utvrenim polazištem i odredištem, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika, plan obavljanja prevoza i cena prevoza.
U svakoj pojedinanoj vonji kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu, autobusom se mogu prevoziti samo radnici, aci, odnosno studenti korisnika prevoza sa kojim je zakljuen ugovor (odreenog privrednog subjekta, odreene organizacije, odreene ustanove i dr.).
Ukrcavanje i iskrcavanje putnika u posebnom linijskom prevozu vrši se na mestima koja su utvrena ugovorom iz stava 1. ovog lana.
Prevoznici koji obavljaju poseban linijski prevoz mogu ukrcavati i iskrcavati putnike na autobuskim stajalištima.
- 25 -
Spisak putnika iz stava 1. ovog lana na osnovu koga se obavlja poseban linijski prevoz mora biti popunjen itko, tano i zakljuen i overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika.
Prevoznik je duan da ugovor o prevozu i spisak putnika uva dve godine od dana obavljenog prevoza.
lan 85.
U autobusu kojim se obavlja poseban linijski prevoz mora se nalaziti primerak ugovora na osnovu koga se obavlja prevoz, spisak putnika za svaku pojedinanu vonju kojom se izvršava ugovor o posebnom linijskom prevozu i na prednjem delu autobusa natpis: „Poseban linijski prevoz”.
Spisak putnika iz stava 1. ovog lana mora biti popunjen itko, zakljuen i overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika, pre postavljanja autobusa za ukrcavanje putnika u polazištu.
lan 86.
Prevoznik koji je ugovorio poseban linijski prevoz duan je da putnicima obezbedi identifikacione vozne isprave.
Zabranjeno je prevozniku koji obavlja poseban linijski prevoz da prevozi putnike bez identifikacionih voznih isprava.
Identifikaciona vozna isprava sadri naroito ime, prezime i fotografiju putnika, kao podatke o linosti, naziv korisnika prevoza, prevozni put, rok vaenja, potpis i peat izdavaoca vozne isprave.
4. Taksi prevoz
lan 87.
Taksi prevoz obavlja se na osnovu odobrenja za obavljanje taksi prevoza.
Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadlena za poslove saobraaja izdaje odobrenje iz stava 1. ovog lana pravnom licu i preduzetniku ija je pretena delatnost taksi prevoz i koji su za obavljanje te delatnosti registrovani u Registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se ureuje registracija privrednih subjekata.
Taksi voza ne moe biti lice koje je pravnosnano osuivano na kaznu zatvora duu od dve godine za krivino delo protiv ivota i tela, polne slobode, protiv bezbednosti javnog saobraaja i javnog reda i mira.
lan 88.
Taksi prevoz obavlja se fabriki proizvedenim putnikim vozilom koje ima najviše pet sedišta raunajui i sedište vozaa i najmanje etvoro vrata, a koje ispunjava i uslove utvrene aktom organa jedinice lokalne samouprave, i koje je registrovano prema mestu sedišta taksi prevoznika sa izdatim registarskim tablicama ija registarska oznaka sadri latinina slova TX na zadnje dve pozicije.
Taksi prevoz moe obavljati taksi prevoznik koji je vlasnik, odnosno primalac lizinga najmanje jednog registrovanog putnikog vozila iz stava 1. ovog lana.
Primalac lizinga mora biti upisan u saobraajnu dozvolu kao korisnik vozila.
- 26 -
lan 89.
U putnikom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora biti na vidnom mestu za korisnika prevoza ugraen ispravan, overen taksimetar i istaknuta taksi dozvola.
U putnikom vozilu kojim se obavlja taksi prevoz mora se nalaziti odobrenje opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave nadlene za poslove saobraaja za obavljanje taksi prevoza.
Na krovu putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz mora biti istaknut naziv: „TAXI.
lan 90.
Putnikim vozilom kojim se obavlja taksi prevoz zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza.
U delu putnikog vozila kojim se obavlja taksi prevoz namenjenom za prevoz putnika ne mogu se smeštati stvari koje nisu runi prtljag.
Taksi prevoznik ne moe koristiti autobuska stajališta koja su odreena za meumesni prevoz.
lan 91.
Taksi prevoznik je duan da prilikom otpoinjanja prevoza ukljui taksimetar, odnosno preuzme potvrdu o fiksnoj ceni kada prevoz otpoinje sa taksi stajališta na lokacijama od posebnog interesa za jedinicu lokalne samouprave.
Taksi prevoznik za izvršenu uslugu prevoza naplauje cenu prevoza u iznosu koji pokazuje taksimetar u trenutku završetka prevoza ili cenu po izdatoj potvrdi sa lokacija iz stava 1. ovog lana.
Taksi prevoznik je duan da izda raun korisniku usluge taksi prevoza za obavljeni prevoz koji sadri datum, relaciju ili kilometrau, cenu prevoza i koji je potpisan i overen peatom prevoznika.
lan 92.
Taksi prevoz moe da se obavlja samo na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju taksi prevoznik ima izdato vaee odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.
Izuzetno, taksi prevoznik moe da obavi taksi prevoz preko ili na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato vaee odobrenje za obavljanje taksi delatnosti, ako je taksi prevoz zapoet na teritoriji jedinice lokalne samouprave od koje taksi prevoznik ima izdato vaee odobrenje za obavljanje delatnosti.
Taksi prevoznik koji obavi prevoz u smislu stava 2. ovog lana obavezan je da odmah po obavljenom taksi prevozu ukloni krovnu oznaku i ne moe da prua usluge taksi prevoza na teritoriji jedinice lokalne samouprave, od koje nema izdato vaee odobrenje za obavljanje taksi delatnosti.
lan 93.
Privredni subjekti iz lana 87. stav 1. ovog zakona ne mogu bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na ustupanje na korišenje krovne oznake sa nazivom „TAXI”, ustupanje dokumenata sa svojim poslovnim imenom, ustupanje taksi dozvole, ustupanje taksi vozila i drugo, da omogue drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, da obavljaju taksi prevoz.
- 27 -
Jedinica lokalne samouprave propisuje blie uslove za obavljanje taksi prevoza.
Jedinica lokalne samouprave, u skladu sa saobraajno-tehnikim uslovima, donosi program kojim definiše organizovanje taksi prevoza u okviru kojeg se odreuje i optimalan broj taksi vozila.
Saobraajno-tehniki uslovi iz stava 2. ovog lana definišu se u petogodišnjem periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih zahteva-vonji i stanja tehnikog regulisanja saobraaja na teritoriji jedinice lokalne samouprave.
Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom ureuje posebne uslove koje treba da ispuni prevoznik, karakteristike i obeleja taksi vozila i nain obavljanja taksi prevoza koji nisu definisani ovim zakonom. Jedinica lokalne samouprave svojom odlukom utvruje i usklauje cenu u okviru taksi tarife po kojoj se taksi prevoz mora obavljati na njenoj teritoriji.
Taksimetar mora biti podešen iskljuivo u skladu sa odlukom iz stava 4. ovog lana.
Opštinska, odnosno gradska uprava, odnosno uprava nadlena za poslove saobraaja vodi registar taksi vozaa, taksi vozila i krovnih oznaka.
Registar iz stava 6. ovog lana sadri naroito ime i prezime taksi vozaa, kao podatke o linosti, broj taksi dozvole i registarske tablice taksi vozila.
V. MEUNARODNI PREVOZ
lan 95.
Meunarodni prevoz obavlja se autobusom koji ima iskljuivo mesta za sedenje i odvojen prostor za smeštaj prtljaga, proizvedenim posle 1. oktobra 1993. godine.
lan 96.
lan 97.
Na obavljanje meunarodnog posebnog linijskog prevoza primenjuju se odredbe l. 84–86. ovog zakona.
lan 98.
Na teritoriji Republike Srbije zabranjeno je obavljanje kabotae.
Prevoz na teritoriji Republike Srbije, koji je organizovan iskljuivo za grupe putnika koje je na teritoriju Republike Srbije dovezao strani prevoznik u obavljanju povremenog prevoza, ne smatra se kabotaom ukoliko je naveden u putnom listu i ukoliko ga obavlja strani prevoznik koji je dovezao putnike.
- 28 -
Linijski prevoz obavlja se na osnovu dozvole za linijski prevoz.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog lana.
Sastavni deo dozvole iz stava 1. ovog lana je odobreni red vonje.
Linijski prevoz obavlja se iz naselja ili naseljenih mesta koja su uneta u odobrene redove vonje.
Prevoznik moe da koristi samo autobuske stanice i autobuska stajališta za meumesni prevoz u naseljima i naseljenim mestima iz stava 1. ovog lana, a koje je duan da odredi u redu vonje.
U naselju ili naseljenom mestu koje je uneto u odobreni red vonje i koje ima autobusku stanicu prevoznik je duan da odredi autobusku stanicu, a moe da odredi i najviše dva autobuska stajališta.
lan 100.
Dozvola za linijski prevoz izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je.
Dozvola za linijski prevoz izdaje se sa rokom vaenja do pet godina, osim ako potvrenim meunarodnim sporazumom nije drugaije odreeno. U sluaju kada sa dravom u kojoj se nalazi sedište stranog prevoznika nije zakljuen meunarodni sporazum, dozvole se izdaju sa rokom vaenja od jedne godine ili na drugi period koji Ministarstvo dogovori sa nadlenim organom druge drave.
Ministarstvo vodi registar izdatih dozvola za linijski prevoz.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz za domaeg prevoznika, izgled i sadrinu obrasca dozvole za linijski prevoz, sadrinu i nain voenja registra izdatih dozvola za linijski prevoz.
lan 101.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaem prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako:
1) ima licencu za meunarodni linijski prevoz,
2) ima odobren red vonje i
3) je postignut dogovor sa nadlenim organom drave sa kojom se uspostavlja linija i drava preko ijih teritorija linija prolazi.
Ministarstvo moe doneti rešenje o izdavanju dozvole iz stava 1. ovog lana na osnovu zahteva dva ili više domaih prevoznika koja glasi na ime svih prevoznika.
Ministar donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen neki od uslova iz stava 1. ovog lana.
Ministar donosi rešenje iz stava 3. ovog lana i u sluaju kada nadleni organ druge drave u roku od godinu dana kada je Ministarstvo dostavilo zahtev domaeg prevoznika ne obavesti Ministarstvo o postupanju po zahtevu, osim ako potvrenim meunarodnim sporazumom nije drugaije odreeno.
Rešenje iz st. 1, 2, 3. i 4. ovog lana je konano.
- 29 -
Strani prevoznik podnosi zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz Ministarstvu preko nadlenog organa drave u kojoj se nalazi njegovo sedište.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz ako je, uz poštovanje naela uzajamnosti, postignut dogovor sa nadlenim organom drave sa kojom se uspostavlja linija i ako postoji saglasnost drava preko ijih teritorija linija prolazi.
U sluaju kada nadleni organ drave sedišta stranog prevoznika predloi Ministarstvu drugog stranog prevoznika koji ima nameru da obavlja prevoz umesto stranog prevoznika kome je izdata dozvola za linijski prevoz, Ministarstvo moe doneti rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz tom prevozniku pod istim uslovima pod kojim je izdata vaea dozvola, uz saglasnost domaeg prevoznika.
Dozvolu iz stava 3. ovog lana Ministarstvo izdaje kada nadleni organ drave sedišta stranog prevoznika dostavi sve primerke originala vaee dozvole.
lan 103.
Podvozar je prevoznik koji ima licencu za meunarodni linijski prevoz i koji taj prevoz obavlja u ime i za raun prevoznika kome je izdata dozvola.
Podvozar moe da obavlja linijski prevoz na osnovu dozvole u kojoj je upisan, osim ako potvrenim meunarodnim sporazumom nije drugaije odreeno.
Prevoznik kome je izdata dozvola, a koji namerava da obavlja linijski prevoz sa podvozarom, duan je da podnese zahtev za upis naziva podvozara u dozvolu.
Zahtev iz stava 3. domai prevoznik podnosi Ministarstvu, a strani prevoznik preko nadlenog organa drave u kojoj se nalazi njegovo sedište.
Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava domaem prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu, ako podvozar ima licencu za meunarodni linijski prevoz.
Ministarstvo donosi rešenje kojim odobrava stranom prevozniku upis naziva podvozara u dozvolu uz saglasnost domaeg prevoznika.
Ministarstvo donosi rešenje o odbijanju zahteva ako nije ispunjen uslov iz st. 5. i 6. ovog lana.
Prevoznik kome je izdata dozvola i podvozar moraju imati sedište na teritoriji iste drave, osim ako potvrenim meunarodnim sporazumom nije drugaije odreeno.
Rešenje iz st. 5, 6. i 7. je konano.
lan 104.
Domai prevoznik dostavlja Ministarstvu predlog reda vonje sa zahtevom da se predloeni red vonje usaglasi sa redovima vonje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vonje za koje je izdata dozvola.
Vreme polaska iz poetne i krajnje autobuske stanice, odnosno autobuskog stajališta i vreme dolaska i polaska na svim autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima u redu vonje, mora biti usklaeno sa vremenom vonje primerenim za bezbedno odvijanje saobraaja.
Predlog reda vonje mora biti sainjen u skladu sa odredbama ovog zakona i propisima donetim na osnovu ovog zakona.
- 30 -
Postupak usaglašavanja predloenih redova vonje domaih prevoznika sprovodi Ministarstvo.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca reda vonje, postupak i uslove usaglašavanja predloenih redova vonje.
lan 106.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odobrava red vonje ako se u sprovoenju postupka usaglašavanja predloeni red vonje usaglasi sa redovima vonje koji su u postupku izdavanja dozvole za linijski prevoz i sa redovima vonje za koje je izdata dozvola.
Rešenje iz stava 1. ovog lana donosi se sa rokom vaenja od 30 dana u kome je domai prevoznik duan da podnese zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz.
Red vonje smatrae se neusaglašenim ako domai prevoznik u roku iz stava 2. ovog lana ne podnese zahtev za izdavanje dozvole za linijski prevoz.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za utvrivanje usaglašenog reda vonje ako se u postupku usaglašavanja utvrdi da predloeni red vonje ne ispunjava uslove utvrene propisom iz lana 105. ovog zakona.
Rešenje iz st. 1. i 4. ovog lana je konano.
lan 107.
Domaem prevozniku kome je na osnovu lana 111. stav 1. ta. 3, 4. i 5, odnosno stranom prevozniku kome je na osnovu lana 112. stav 1. ta. 3, 4. i 5. doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ne moe, u roku od dve godine od dana dostavljanja rešenja, biti odobren red vonje na istoj liniji.
Domaem prevozniku kome je na osnovu lana 111. stav 1. ta. 3, 4. i 5, odnosno stranom prevozniku kome je na osnovu lana 112. stav 1. ta. 3, 4. i 5. doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ne moe, u roku od dve godine od dana dostavljanja rešenja, biti odobren red vonje na liniji, koja je bila uspostavljena sa odreenom dravom, a iji red vonje sadri više od 50% autobuskih stanica, odnosno autobuskih stajališta koja je sadravao odobreni red vonje koji je sastavni deo dozvole koja je oduzeta.
lan 108.
Domai prevoznik kome je izdata dozvola za linijski prevoz, moe podneti Ministarstvu zahtev za izmenu odobrenog reda vonje ili itinerera.
U postupku po zahtevu iz stava 1. ovog lana domai prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz po zahtevu iz stava 1. ovog lana ako je postignut dogovor sa nadlenim organom drave sa kojom je uspostavljena linija i drava preko ijih teritorija linija prolazi i ako izmena ne zahteva sprovoenje postupka usaglašavanja.
Ministarstvo sprovodi postupak usaglašavanja reda vonje ako izmena iz stava 1. ovog lana zahteva sprovoenje postupka usaglašavanja.
Postupak usaglašavanja za izmenu odobrenog reda vonje sprovodi Ministarstvo.
- 31 -
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izmenu odobrenog reda vonje ili itinerera ako nije postignut dogovor sa nadlenim organom drave sa kojom je uspostavljena linija i drava preko ijih teritorija linija prolazi.
Rešenje iz st. 3. i 6. ovog lana je konano.
lan 109.
Zahtev za produenje vaenja dozvole za linijski prevoz domai prevoznik podnosi tri meseca pre isteka roka vaenja dozvole za linijski prevoz na liniji uspostavljenoj sa susednom dravom, odnosno etiri meseca pre isteka roka vaenja dozvole za linijski prevoz za ostale uspostavljene linije.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz domaem prevozniku, odnosno stranom prevozniku, po zahtevu za produenje roka vaenja dozvole ako su ispunjeni uslovi iz lana 101. stav 1. ovog zakona.
U postupku za produenje vaenja dozvole za linijski prevoz domai prevoznik koristi propisani obrazac zahteva za izdavanje dozvole za linijski prevoz.
Ministarstvo donosi rešenje kojim se odbija zahtev za izdavanje produenja roka vaenja dozvole ako nisu ispunjeni uslovi iz lana 101. stav 1. ovog zakona.
Rešenje iz st. 2. i 4. ovog lana je konano.
lan 110.
Ministarstvo moe da izda dozvolu za linijski prevoz domaem, odnosno stranom prevozniku, sa rokom vaenja ne duim od šest meseci, po zahtevu za produenje roka vaenja dozvole za linijski prevoz ako oceni da se postupak dogovaranja sa nadlenim organima drugih drava preko ijih teritorija linija prolazi ne moe okonati do roka koji je potreban za nesmetan nastavak obavljanja linijskog prevoza.
lan 111.
Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz domaem prevozniku ako:
1) je doneto rešenje o oduzimanju licence za meunarodni linijski prevoz putnika;
2) organ nadlean za poslove saobraaja druge drave preko ije teritorije se obavlja prevoz oduzme dozvolu za linijski prevoz koju je izdao;
3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvreno da je dozvola data na korišenje drugom prevozniku;
4) je u roku vaenja dozvole za linijski prevoz domaem prevozniku na osnovu privremenog rešenja republikog inspektora za drumski saobraaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da e dozvola biti oduzeta;
5) je u roku vaenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnane presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaena novana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji.
Rešenje iz stava 1. ovog lana je konano.
- 32 -
Ministar donosi rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku ako:
1) je doneto rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz ili je doneto rešenje o prestanku obavljanja prevoza domaem prevozniku, a strani prevoznik nije postupio u skladu sa lanom 122. stav 5;
2) nadleni organ drave sa kojom se uspostavlja linija, ili nadleni organi drava preko ijih teritorija se planira obavljanje prevoza odbiju da izdaju dozvolu domaem prevozniku;
3) je doneto privremeno rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz, jer je u vršenju inspekcijskog nadzora utvreno da je dozvola data na korišenje drugom prevozniku;
4) je u roku vaenja dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku na osnovu privremenog rešenja republikog inspektora za drumski saobraaj kojim je oduzet primerak dozvole na istoj liniji doneto rešenje o izricanju opomene i rešenje o izricanju upozorenja da e dozvola biti oduzeta;
5) je u roku vaenja dozvole za linijski prevoz prevozniku na osnovu pravnosnane presude suda za prekršaje najmanje 10 puta naplaena novana kazna za izvršenje prekršaja ustanovljenih ovim zakonom, odnosno propisima donetim na osnovu ovog zakona na istoj liniji.
Rešenje iz stava 1. ovog lana je konano.
lan 113.
Rešenje o oduzimanju dozvole za linijski prevoz stranom prevozniku Ministarstvo dostavlja nadlenom organu drave sa kojom je bila uspostavljena linija.
lan 114.
Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako se prevoz po odobrenom redu vonje ne obavlja due od tri meseca u kontinuitetu.
Ministarstvo donosi rešenje o oduzimanju dozvola za linijski prevoz domaem i stranom prevozniku kojima je dozvoljeno obavljanje prevoza na istoj liniji, ako je broj polazaka po kojima je obavljen prevoz manji od 50% od ukupnog broja polazaka po odobrenom redu vonje.
Rešenje iz st. 1. i 2. ovog lana je konano.
Ministarstvo dostavlja rešenje iz st. 1. i 2. ovog lana stranom prevozniku preko nadlenog organa drave u kojoj se nalazi njegovo sedište.
lan 115.
U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz putnika mora se nalaziti:
1) original dozvole za linijski prevoz sa odobrenim redom vonje i
2) vaei cenovnik overen peatom i potpisom ovlašenog lica prevoznika.
U autobusu kojim strani prevoznik obavlja prevoz iz stava 1. ovog lana mora se nalaziti i izvod licence za meunarodni prevoz putnika izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom drave sedišta i ugovor o radu, odnosno overena fotokopija ugovora o radu vozaa zakljuenog izmeu vozaa koji upravlja
- 33 -
autobusom i prevoznika, odnosno potvrda da je voza u radnom odnosu kod prevoznika, sa prevodom na srpski jezik.
lan 116.
Prevoznik je duan da linijski prevoz obavlja u skladu sa dozvolama za linijski prevoz koje je izdalo Ministarstvo i nadleni organi drava preko ijih teritorija prolazi linija, odobrenim redom vonje i vaeim cenovnikom.
Domai prevoznik duan je da na liniji za koju je izdata dozvola za linijski prevoz otpone prevoz, u roku od 30 dana od dana dostavljanja dozvola za linijski prevoz, osim ako je ugovorom zakljuenim sa stranim prevoznikom predvieno da prevoz otpoinje strani prevoznik.
Domai prevoznik ne moe bilo kojom svojom radnjom koja se odnosi na davanje na korišenje dozvole za linijski prevoz da omogui drugim pravnim ili fizikim licima koja ne ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom da obavljaju meunarodni linijski prevoz.
lan 117.
U autobusu kojim se obavlja linijski prevoz, na prednjoj strani autobusa, mora biti istaknut naziv linije.
O otpoinjanju obavljanja linijskog prevoza domai, odnosno strani prevoznik obaveštava korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajui nain.
lan 118.
Domai prevoznik moe istovremeno da obavlja meunarodni linijski prevoz i meumesni prevoz ako su itinerer meunarodnog linijskog prevoza i autobuske stanice i autobuska stajališta uneti u odobreni red vonje na teritoriji Republike Srbije identini sa itinererom meumesnog prevoza i autobuskim stanicama i autobuskim stajalištima unetim u registrovani red vonje.
lan 119.
Linijski prevoz moe da se obavlja kao BIS prevoz.
U autobusu kojim se obavlja BIS prevoz moraju se nalaziti dokumenta iz lana 115. ovog zakona.
lan 120.
Domai prevoznik duan je dva puta godišnje da dostavi Ministarstvu izveštaj o obavljanju linijskog prevoza po odobrenom redu vonje.
Izveštaj iz stava 1. ovog lana za prvih šest meseci dostavlja se najkasnije do 15. jula tekue godine, a za drugih šest meseci najkasnije do 15. januara naredne godine.
Ministar propisuje izgled i sadrinu obrasca izveštaja iz stava 1. ovog lana.
lan 121.
Strani prevoznik duan je da u obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije ima dozvolu koju izdaje Ministarstvo.
Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju dozvole za linijski prevoz u tranzitu stranom prevozniku na zahtev nadlenog organa drave sedišta stranog prevoznika u skladu sa potvrenim meunarodnim sporazumom.
- 34 -
Dozvolu iz stava 1. Ministarstvo izdaje kada nadleni organ drave sedišta stranog prevoznika izda dozvolu za linijski prevoz preko svoje teritorije.
U obavljanju linijskog prevoza u tranzitu preko teritorije Republike Srbije stranom prevozniku zabranjeno je ukrcavanje i iskrcavanje putnika na teritoriji Republike Srbije.
lan 122.
Domai prevoznik koji namerava da prestane da obavlja linijski prevoz za koji mu je izdata dozvola za linijski prevoz duan je da, najmanje 30 dana pre nameravanog datuma prestanka obavljanja prevoza, podnese obrazloeni zahtev za prestanak obavljanja linijskog prevoza Ministarstvu i u istom roku obavesti korisnike prevoza putem sredstava javnog informisanja ili na drugi odgovarajui nain.
Ministar donosi rešenje o prestanku obavljanja prevoza po zahtevu iz stava 1. ovog lana.
Rešenje iz stava 2. ovog lana je konano.
Domai prevoznik je duan da u roku od petnaest dana od prestanka obavljanja prevoza vrati dozvole Ministarstvu.
Ministarstvo obaveštava nadleni organ drave sa kojom je uspostavljena linija da je strani prevoznik duan da, u roku od tri meseca od dana kada je nadleni organ obavešten o rešenju iz stava 2. ovog lana, zakljui ugovor o kooperativnom obavljanju linijskog prevoza sa drugim domaim prevoznikom koji u istom roku treba da podnese zahtev Ministarstvu za izdavanje dozvole za linijski prevoz i ispuni sve uslove iz lana 101. stav 1. ovog zakona, osim uslova usaglašenog reda vonje.
lan 123.
U toku vaenja dozvole za linijski prevoz domai, odnosno strani prevoznik moe privremeno obustaviti ili izmeniti linijski prevoz u sluajevima:
1) prekida saobraaja zbog više sile ili izvoenja radova na rekonstrukciji puta;
2) mera nadlenog republikog, pokrajinskog, opštinskog ili gradskog organa koji neposredno utiu na ogranienje saobraaja, dok te mere traju.
Domai, odnosno strani prevoznik je duan da o obustavi odnosno izmeni prevoza iz stava 1. ovog lana, bez odlaganja obavesti Ministartvo, a putem sredstava javnog informisanja i korisnike prevoza.
lan 124.
Domai prevoznik je duan da vozau koji upravlja autobusom kojim se obavlja meunarodni linijski prevoz, obezbedi identifikacionu ispravu.
Upravljanje autobusom kojim se obavlja meunarodni linijski prevoz, bez identifikacione isprave nije dozvoljeno.
Identifikaciona isprava sadri naroito: ime, prezime i fotografiju vozaa, kao podatke o linosti, poslovno ime prevoznika, peat i potpis ovlašenog lica prevoznika.
lan 125.
Na uspostavljanje i obavljanje multilateralnog prevoza primenjuju se odredbe l. 95–124. ovog zakona.
- 35 -
Povremeni prevoz obavlja se kao:
1) kruna vonja zatvorenih vrata - otpoinje i završava se na teritoriji drave u kojoj je sedište prevoznika, pri emu se jedna, odnosno više organizovanih grupa putnika, prevozi istim autobusom tokom celog putovanja;
2) prevoz organizovane grupe putnika - od polazišta do odredišta i povratak praznog autobusa;
3) prevoz organizovane grupe putnika - odlazak praznim, a povratak punim autobusom, ako je ispunjen jedan od uslova:
(1) da su putnici prethodno sa istim prevoznikom prevezeni na teritoriju druge drave, gde se ponovo ukrcavaju i prevoze na teritoriju drave sedišta prevoznika,
(2) da je grupa organizovana na osnovu ugovora o organizovanju putovanja, koji je zakljuen pre njihovog dolaska na teritoriju druge drave, gde se ukrcavaju i prevoze na teritoriju drave sedišta prevoznika,
(3) da su putnici pozvani da putuju na teritoriju drave sedišta prevoznika, pri emu troškove prevoza snosi pravno ili fiziko lice koje je uputilo poziv;
4) ostali povremeni prevozi.
Naizmenini prevoz obavlja se kao prevoz organizovanih grupa putnika za više turistikih putovanja, od istog mesta polaska ili mesta udaljenog najviše do 50 km od mesta polaska do istog mesta odredišta ili mesta