of 49 /49
Z A K O N O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA I. OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1. Ovim zakonom uređuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine, u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf, odnosno graničnik brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i graničnicima brzine (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola); službene evidencije i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila. Pri obavljanju međunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrđenog Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR) (u daljem tekstu: AETR sporazum), odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona. Član 2. Ovaj zakon se primenjuje na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz: 1) tereta, kada je najveća dozvoljena masa vozila veća od 3,5 t; 2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagođena za prevoz više od devet lica, uključujući vozača. Izuzetno od stava 1. ovog člana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz: 1) vozilima čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h; 2) vozilima čiji je vlasnik odnosno korisnik vojska, policija, služba civilne zaštite i vatrogasna služba, kada se prevoz obavlja u svrhu izvršavanja zadataka ovih službi i pod njihovim nadzorom; 3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja, uključujući i vozila koja se koriste za prevoz humanitarne pomoći, kada se za ovakav prevoz ne ostvaruje profit; 4) specijalnim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe; 5) vozilima koja se testiraju na putu u svrhu tehničkog razvoja ili održavanja i novim ili remontovanim vozilima koja nisu registrovana za kretanje u saobraćaju; 6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz tereta za sopstvene potrebe; 7) vozilima od istorijskog značaja (oldtajmer), po propisima države u kojoj su registrovana, a koja se ne koriste za javni prevoz putnika ili tereta; 8) specijalnim vozilima za prevoz oštećenih i neispravnih vozila, a koja se koriste do 100 km od sedišta, odnosno ogranka prevoznika;

Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i

 • Author
  dinhanh

 • View
  226

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i

 • Z A K O N O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA

  U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA

  I. OSNOVNE ODREDBE

  Oblast primene

  lan 1.

  Ovim zakonom ureuju se: radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu; vreme upravljanja vozilom; uslovi koje mora da ispuni tahograf, odnosno graninik brzine, u pogledu odobrenja tipa i nain korienja tahografa, tahografskih listia i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugraen tahograf, odnosno graninik brzine; izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvoaa tahografskih kartica; poslovi u vezi sa tahografima i graninicima brzine (u daljem tekstu: poslovi radionice) i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe (u daljem tekstu: dozvola); slubene evidencije i nadzor nad sprovoenjem ovog zakona u cilju poveanja bezbednosti saobraaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu lanova posade vozila.

  Pri obavljanju meunarodnog prevoza primenjuju se odredbe potvrenog Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju meunarodne drumske prevoze (AETR) (u daljem tekstu: AETR sporazum), odredbe ovog zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.

  lan 2.

  Ovaj zakon se primenjuje na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

  1) tereta, kada je najvea dozvoljena masa vozila vea od 3,5 t;

  2) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagoena za prevoz vie od devet lica, ukljuujui vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja drumski prevoz:

  1) vozilima ija najvea konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h;

  2) vozilima iji je vlasnik odnosno korisnik vojska, policija, sluba civilne zatite i vatrogasna sluba, kada se prevoz obavlja u svrhu izvravanja zadataka ovih slubi i pod njihovim nadzorom;

  3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spaavanja, ukljuujui i vozila koja se koriste za prevoz humanitarne pomoi, kada se za ovakav prevoz ne ostvaruje profit;

  4) specijalnim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe;

  5) vozilima koja se testiraju na putu u svrhu tehnikog razvoja ili odravanja i novim ili remontovanim vozilima koja nisu registrovana za kretanje u saobraaju;

  6) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz tereta za sopstvene potrebe;

  7) vozilima od istorijskog znaaja (oldtajmer), po propisima drave u kojoj su registrovana, a koja se ne koriste za javni prevoz putnika ili tereta;

  8) specijalnim vozilima za prevoz oteenih i neispravnih vozila, a koja se koriste do 100 km od sedita, odnosno ogranka prevoznika;

 • 2

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, koja se koriste za prevoz materijala, opreme ili mehanizacije koju voza koristi u toku svog rada i koja se koriste najdalje do 100 km od sedita odnosno ogranka prevoznika, ukoliko upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozaa.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja meunarodni prevoz vozilima u javnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km.

  Izuzetno od stava 1. ovog lana, odredbe ovog zakona se ne primenjuju na posadu vozila koja obavlja prevoz u celini na teritoriji Republike Srbije:

  1) specijalnim vozilima za odravanje kanalizacionih sistema, za zatitu od poplava, za odravanje vodovodnih, gasovodnih i elektrodistributivnih instalacija, za sakupljanje i odlaganje smea;

  2) specijalnim vozilima za odravanje i upravljanje putevima;

  3) specijalnim vozilima za odravanje telefonsko-telegrafske mree, za radio-televizijsku difuziju, i slube za otkrivanje radio ili televizijskih predajnika i/ili prijemnika;

  4) specijalnim vozilima za prevoz opreme cirkusa i zabavnih parkova;

  5) vozilima koja se koriste za prikupljanje mleka sa stonih gazdinstava i za dopremanje posuda za mleko ili mlenih proizvoda namenjenih za ivotinjsku ishranu;

  6) specijalnim vozilima za prevoz novca i/ili dragocenosti;

  7) specijalnim vozilima za prevoz konica;

  8) traktorima;

  9) vozilima ija najvea dozvoljena masa ne prelazi 7,5t, koja se koriste kod prualaca univerzalnih usluga, u skladu sa propisima iz oblasti potanskih usluga, za isporuku poiljaka kao univerzalne usluge koja se koriste najdalje do 100km od sedita, odnosno ogranka prevoznika, pod uslovom da upravljanje vozilom ne predstavlja osnovno zanimanje vozaa.

  Tahograf mora biti ugraen u vozila iz stava 1. ovog lana osim u vozila navedena u stavu 2. ta. 1) - 7) ovog lana i stavu 4. ta. 1) - 8) ovog lana.

  Definicije

  lan 3.

  Izrazi korieni u ovom zakonu imaju sledee znaenje:

  1) Vozilo je svako motorno vozilo, vuno vozilo, prikolica ili poluprikolica ukljuujui i skup vozila, i to:

  (1) motorno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu, osim inskih vozila, koje se u normalnim okolnostima koristi za prevoz putnika i tereta,

  (2) vuno vozilo je svako vozilo sa sopstvenim pogonom, osim inskih vozila, koje je po konstrukciji namenjeno i osposobljeno da vue, gura ili na bilo koji drugi nain pokree prikolice, poluprikolice, prikljuke za izvoenje radova ili mehanizaciju,

  (3) prikolica je svako prikljuno vozilo konstruisano za spajanje sa motornim ili vunim vozilom,

 • 3

  (4) poluprikolica je prikljuno vozilo bez prednje osovine, koja se sa motornim ili vunim vozilom spaja na takav nain da se znaajan deo njene i teine tereta prenosi na vuno ili motorno vozilo.

  2) lan posade vozila je svako fiziko lice, koje se nalazi u vozilu i koje za prevoznika obavlja usluge drumskog prevoza, nezavisno od injenice da li je plaeno ili ne, i moe da bude:

  (1) voza, odnosno lice koje makar i na kratko upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu u okviru svojih poslova, kako bi po potrebi upravljalo vozilom,

  (2) suvoza, odnosno lice koje prati vozaa da bi mu pomoglo prilikom manevrisanja vozilom i uzima redovno uee u radnjama koje zahteva prevoz, a nije voza u smislu podtake (1) ove take,

  (3) kondukter, odnosno lice koje prati vozaa vozila za linijski prevoz putnika, koje je posebno zadueno za izdavanje ili kontrolu karata ili drugih isprava koje daju pravo putnicima da budu prevezeni tim vozilom,

  (4) pripravnik, odnosno lice koje treba da se obui za samostalan rad u struci.

  3) Vielana posada predstavlja najmanje dva vozaa koja mogu da upravljaju vozilom, tokom svakog perioda upravljanja vozilom, izmeu dva uzastopna dnevna odmora ili izmeu dnevnog i nedeljnog odmora. Prisustvo drugog, odnosno drugih vozaa nije obavezno jedino tokom prvog asa upravljanja vozilom.

  4) Prevoznik je pravno lice ili preduzetnik, udruenje ili grupa lica koje nema status pravnog lica, bilo profitno ili neprofitno, ili dravni organ, organ teritorijalne autonomije i organ lokalne samouprave, koje obavlja drumski prevoz, bilo javni ili za sopstvene potrebe.

  5) Radionica za tahografe je privredno drutvo, odnosno javno preduzee koje obavlja poslove radionice.

  6) Tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila, koji se sastoji od jedinice u vozilu, senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja i jedinice u vozilu, i moe biti analogni ili digitalni.

  7) Analogni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza i evidentiranja podataka o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozaa.

  8) Digitalni tahograf je ureaj koji se ugrauje u motorna vozila radi automatskog ili poluautomatskog prikaza, evidentiranja, tampanja, uvanja i preuzimanja podataka, o kretanju vozila i o trajanju aktivnosti vozaa.

  9) Jedinica u vozilu je tahograf bez senzora kretanja i kablova za povezivanje senzora kretanja.

  10) Tahografska kartica (u daljem tekstu: kartica) je nosa podataka koja se koristi u digitalnom tahografu i koja omoguava identifikaciju vlasnika kartice, kao i preuzimanje i uvanje podataka.

  11) Tahografski listi je listi predvien za evidentiranje i uvanje predvienih zapisa, koji se postavlja u analogni tahograf i po kome pisa analognog tahografa obavlja kontinualno beleenje predvienih zapisa.

  12) Kartica vozaa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se voza identifikuje i koja omoguava uvanje podataka o aktivnostima vozaa.

 • 4

  13) Kartica nadzornog organa je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje nadzorni organ odnosno ovlaeno lice tog organa i koja omoguava pristup podacima sauvanim u memoriji tahografa, na kartici vozaa, odnosno na kartici radionice u cilju njihovog itanja, tampanja odnosno preuzimanja.

  14) Kartica prevoznika je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omoguava prikaz, preuzimanje i tampanje podataka sauvanih u tahografu koji se odnose na tog prevoznika.

  15) Kartica radionice je tahografska kartica, koju izdaje nadleni organ, kojom se identifikuje vlasnik kartice i koja omoguava pregled, kalibraciju i aktivaciju tahografa, odnosno preuzimanje podataka sa tahografa.

  16) Nevaea kartica je tahografska kartica sa grekom ili tahografska kartica koja nije zadovoljila inicijalnu proveru autentinosti, odnosno iji datum poetka vanosti jo nije nastupio ili iji je rok vanosti istekao.

  17) Kalibracija digitalnog tahografa je postupak auriranja ili potvrde parametara vozila, ukljuujui identifikaciju i karakteristike vozila, koji se uvaju u memoriji tahografa, korienjem kartice radionice.

  18) Preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa je postupak kopiranja, sa digitalnim potpisom, dela ili svih podataka evidentiranih u memoriji jedinice u vozilu ili u memoriji tahografske kartice, pod uslovom da se ovim procesom ne menjaju niti briu sauvani podaci.

  19) Ugradnja je postupak postavljanja tahografa u vozilo po specifikaciji proizvoaa tahografa.

  20) Aktivacija je postupak kojim digitalni tahograf, korienjem kartice radionice, postaje osposobljen da u potpunosti realizuje sve funkcije.

  21) Kontrola je skup aktivnosti kojim se utvruje da li se moe pristupiti ugradnji novog ili opravljenog tahografa, odnosno pregledu tahografa, i utvruje i evidentira sluajno ili namerno prouzrokovana neispravnost tahografa.

  22) Pregled je skup aktivnosti koji se obavlja radi provere: ispravnosti tahografa, da li podeavanja odgovaraju parametrima vozila i da li je ureaj ili naprava za manipulaciju povezan sa tahografom.

  23) Demontaa podrazumeva preduzimanje radnji kojima se, za potrebe opravke ili zamene tahografa, tahograf skida sa vozila.

  24) Opravka je dovoenje u ispravno stanje tahografa ili dela tahografa koje zahteva prekid njihovog napajanja ili prekid njihove veze sa ostalim delovima tahografa ili otvaranje senzora kretanja, odnosno jedinice u vozilu.

  25) Odobrenje tipa je postupak izdavanja sertifikata, od nadlenog organa, da tahograf, njegovi delovi, odnosno tahografske kartice ispunjavaju zahteve ovog zakona i AETR sporazuma.

  26) Graninik brzine je ureaj, dograen na pogonski agregat ili je sastavni deo sistema za upravljanje pogonskim agregatom, koji je namenjen da ograniava najveu brzinu kretanja motornih vozila.

  27) Nedelja je vremenski period koji zapoinje u ponedeljak u 00:00 asova a zavrava se u nedelju u 24:00 asa.

  28) Odmor je neprekidni vremenski period tokom koga lan posade moe slobodno da raspolae svojim vremenom.

  29) Dnevni odmor je odmor koji moe da bude:

 • 5

  (1) puni dnevni odmor koji neprekidno traje najmanje 11 asova ili se moe podeliti na dva dela i to tako da prvi deo odmora traje neprekidno najmanje tri asa, a drugi neprekidno ne manje od devet asova;

  (2) skraeni dnevni odmor koji neprekidno traje manje od 11 asova, ali ne manje od 9 asova.

  30) Nedeljni odmor je odmor koji moe da bude:

  (1) puni nedeljni odmor koji neprekidno traje najmanje 45 asova;

  (2) skraeni nedeljni odmor koji neprekidno traje manje od 45 asova, ali ne manje od 24 asa.

  31) Pauza je prekid upravljanja vozilom tokom kojeg voza ne sme da upravlja vozilom, niti obavlja ostale poslove i koje se iskljuivo koristi za odmor i oporavak.

  32) Mesto rada lana posade vozila je:

  (1) lokacija gde se obavlja osnovna delatnost prevoznika koji je angaovao lana posade vozila, odnosno druge lokacije prevoznika, bez obzira da li su one u istom mestu gde i sedite prevoznika ili lokacija gde se obavlja osnovna delatnost;

  (2) vozilo u kome se nalazi lan posade vozila kada je na dunosti;

  (3) ostala mesta gde se obavljaju poslovi vezani za prevoz koji je u toku.

  33) Radno vreme je vremenski period od poetka do zavretka rada, tokom koga se lan posade vozila nalazi na svom mestu rada, na raspolaganju poslodavcu i obavlja svoje poslove, ukljuujui i svaki rad za prevoznika ili drugog poslodavca, a posebno obuhvata:

  (1) vreme upravljanja vozilom;

  (2) ostalo radno vreme odnosno vreme za realizaciju ostalih poslova u okviru drumskog prevoza, u koje spadaju:

  - utovar i istovar,

  - pruanje pomoi putnicima pri ulasku i izlasku iz vozila,

  - nega vozila i ostale intervencije tehnikog odravanja,

  - svi ostali poslovi koji imaju za cilj da se osigura bezbednost vozila, tereta i putnika ili da se zadovolje zakonske ili druge obaveze direktno vezane za prevozni proces koji je u toku, ukljuujui kontrolu utovara i istovara, administrativne formalnosti sa policijom, carinom, imigracionim organima itd,

  - vremena tokom kojih ne moe slobodno da raspolae svojim vremenom i tokom kojih se od njega zahteva da bude na svom mestu rada, spreman da zapone sa radom, odnosno izvravanjem svojih predvienih zadataka (vreme ekanja), a posebno tokom ekanja na utovar ili istovar, kada pre odlaska ili neposredno pre poetka samog perioda vreme ekanja nije unapred poznato.

  34) Ostali poslovi su sve radne aktivnosti lana posade vozila u okviru drumskog prevoza ili izvan njega osim upravljanja vozilom, ukljuujui i svaki rad za prevoznika ili drugog poslodavca.

 • 6

  35) Vreme upravljanja vozilom je vremenski period tokom koga voza upravlja vozilom, a koje se evidentira automatski, poluautomatski ili runo pod uslovima predvienim u ovom zakonu.

  36) Period upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od poetka upravljanja, od zavretka odmora ili pauze pa sve do narednog odmora ili pauze, a moe biti neprekidan ili podeljen.

  37) Dnevno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom od zavretka poslednjeg odmora, odnosno izmeu dva uzastopna odmora.

  38) Nedeljno vreme upravljanja vozilom je ukupno vreme upravljanja vozilom tokom nedelje.

  39) Vreme raspoloivosti je vremenski period koji se ne smatra radnim vremenom i koji obuhvata:

  (1) vremenske periode tokom kojih poslodavac zahteva od lana posade da bude u pripravnosti, odnosno spreman da zapone ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem ostalih poslova ali ne zahteva da bude na svom mestu rada, a posebno vreme kada lan posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom, vreme ekanja na graninim prelazima, i vreme tokom zabrana kretanja vozila; pomenuti periodi i njihovo predvieno trajanje treba pre odlaska ili neposredno pre poetka samog perioda da budu unapred poznati lanu posade vozila;

  (2) u sluaju vielanih posada, vreme koje voza provede, ne upravljajui vozilom, na seditu ili leaju u kabini vozila u pokretu.

  40) Nono vreme je vreme izmeu 00:00 i 04:00 asa.

  41) Noni rad je rad koji se obavlja tokom nonog vremena.

  42) ig je slovno brojana oznaka koja se utiskuje na plombu tahografa.

  II. RADNO VREME I VREME UPRAVLJANJA VOZILOM

  lan 4.

  Proseno nedeljno radno vreme lana posade vozila u periodu od bilo koja etiri uzastopna kalendarska meseca ne sme da bude due od 48 asova, ukljuujui i prekovremeni rad.

  Najdue dnevno radno vreme lana posade ukljuujui i prekovremeni rad ne sme da bude due od 14 asova u periodu od 24 asa.

  Najdue nedeljno radno vreme lana posade vozila moe da iznosi 60 asova, ukljuujui i prekovremeni rad.

  Godinji odmor, odsustvo sa rada zbog privremene spreenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostala odsustva sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, u svrhe izraunavanja prosenog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog lana, svodi se na najvie osam asova dnevno, odnosno najvie 48 asova nedeljno, u zavisnosti od ugovorenog radnog vremena.

  Ako lan posade vozila obavlja noni rad, radno vreme ne sme da bude due od deset asova tokom perioda od 24 asa.

  Ukoliko je lan posade vozila angaovan kod vie prevoznika, odnosno poslodavaca ili je i sam prevoznik, radno vreme lana posade vozila predstavlja zbir svih asova rada kod svih prevoznika, odnosno poslodavaca kod kojih je angaovan.

 • 7

  Prevoznik, odnosno poslodavac koji je angaovao lana posade vozila iz stava 6. ovog lana, nalae lanu posade vozila u pisanom ili elektronskom obliku da mu dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu kod drugog ili drugih prevoznika, odnosno poslodavaca.

  lan posade vozila duan je da izvod iz evidencije iz stava 7. ovog lana dostavlja za prethodni kalendarski mesec najkasnije do sedmog u narednom mesecu, u pisanom ili elektronskom obliku.

  Voza mora tano i adekvatno da evidentira vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona, ostale poslove definisane pod ostalim radnim vremenom, vremena raspoloivosti, odmore i pauze. Ovi podaci se unose runo na poleinu tahografskih listia ili termalnog papira za ispis, odnosno preko tastera za runi unos digitalnog tahografa.

  Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona evidentira se kao ostalo radno vreme.

  Prevoznik je duan da obavesti lanove posade vozila o odredbama ovog zakona i internim pravilima preduzea u pogledu radnog vremena i odmora.

  Prevoznik je duan da vodi evidenciju o radnom vremenu lana posade vozila, koja iskljuivo sadri ime, prezime, jedinstveni matini broj graana (u daljem tekstu: JMBG), datum i mesto roenja lana posade kao podatke o linosti.

  Prevoznik mora da uva evidencije iz stava 12. ovog lana dve godine po isteku perioda na koji se odnose.

  Na zahtev lana posade vozila, u pisanom ili elektronskom obliku, prevoznik je duan da mu izda izvod iz evidencije o radnom vremenu.

  Prevoznik je duan da obavesti lana posade vozila o rasporedu radnog vremena i promeni rasporeda najmanje 24 asa unapred.

  Odredbe ovog zakona iskljuuju primenu odredaba propisa o radu koje se odnose na preraspodelu radnog vremena.

  Zbog objektivnih ili tehnikih razloga ili razloga u vezi organizacije rada, moe se usvojiti odstupanje od perioda iz stava 1. ovog lana, a na osnovu kolektivnih ugovora, dogovora izmeu predstavnika poslodavaca i zaposlenih, pri emu period ne sme biti dui od est meseci.

  Blii propis o nainu izraunavanja prosenog nedeljnog radnog vremena iz stava 1. ovog lana, kao i sadraju i nainu voenja evidencije iz stava 12. ovog lana donosi ministar nadlean za poslove saobraaja (u daljem tekstu: ministar) uz saglasnost ministarstva nadlenog za poslove rada.

  Vreme upravljanja vozilom

  lan 5.

  Dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od devet asova. Izuzetno, dnevno vreme upravljanja vozilom moe da se produi na deset asova najvie dva puta nedeljno.

  Nedeljno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od 56 asova.

  Ukupno vreme upravljanja vozilom u toku bilo koje dve uzastopne nedelje ne sme da bude due od 90 asova.

  Izuzetno od st. 1. i 2. ovog lana u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, dnevno vreme upravljanja vozilom ne sme da bude due od osam asova.

 • 8

  Poetkom dnevnog vremena upravljanja smatra se trenutak zavretka neprekidnog odmora u trajanju od najmanje sedam asova.

  Vremena upravljanja vozilom obuhvataju sva vremena upravljanja vozilom na teritoriji strana ugovornica AETR sporazuma i drava koje nisu strane ugovornice AETR sporazuma.

  Pauze

  lan 6.

  Najkasnije nakon perioda upravljanja vozilom od etiri asa i 30 minuta, voza mora da koristi neprekidnu pauzu od najmanje 45 minuta, osim ako ne zapoinje sa korienjem dnevnih ili nedeljnih odmora.

  Pauza iz stava 1. ovog lana ne uraunava se u radno vreme.

  Pauza iz stava 1. ovog lana moe da se zameni prvom pauzom od najmanje 15 minuta i drugom od najmanje 30 minuta, rasporeenim tokom pomenutog perioda upravljanja vozilom ili neposredno nakon njega tako da budu u skladu sa odredbama stava 1. ovog lana.

  Izuzetno od st. 1. i 3. ovog lana, u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, voza mora da koristi pauzu u trajanju od najmanje pet minuta na svakom polaznom stajalitu pre svakog polaska.

  Vreme raspoloivosti moe se smatrati pauzom.

  Vreme pauze se moe smatrati odmorom u toku dnevnog rada.

  Odmori u toku dnevnog rada

  lan 7.

  lan posade vozila, najkasnije nakon est asova neprekidnog rada, mora da prekine radno vreme odmorom u toku dnevnog rada.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 30 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie od est, a manje od devet asova.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 45 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie od devet, a manje od dvanaest asova.

  Odmor u toku dnevnog rada traje najmanje 60 minuta ako radno vreme lana posade vozila traje vie od dvanaest asova.

  Odmor u toku dnevnog rada moe se koristiti u vie delova u trajanju od po najmanje 15 minuta rasporeenih tokom radnog vremena.

  Odmor u toku dnevnog rada ne uraunava se u radno vreme.

  Odredbe stava 1. ovog lana ne odnose se na javni linijski gradski i prigradski prevoz putnika, odnosno na meumesni linijski prevoz putnika na linijama duine do 50km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije.

  Dnevni i nedeljni odmor

  lan 8.

  lan posade vozila mora da koristi dnevne i nedeljne odmore.

  lan posade vozila mora da iskoristi novi dnevni odmor u roku od 24 asa nakon zavretka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora.

 • 9

  Dnevni odmor moe da se produi tako da postane pun nedeljni odmor ili skraeni nedeljni odmor.

  Izuzetno od stava 2. ovog lana voza koji je lan vielane posade mora da iskoristi novi dnevni odmor u trajanju od najmanje devet asova u roku od 30 asova od zavretka dnevnog ili nedeljnog odmora.

  lan posade vozila moe imati najvie tri skraena dnevna odmora izmeu svaka dva nedeljna odmora.

  U toku bilo koje dve uzastopne nedelje, lan posade vozila mora da koristi najmanje dva puna nedeljna odmora ili jedan puni nedeljni odmor i jedan skraeni nedeljni odmor.

  Nedeljni odmor mora da zapone najkasnije po zavretku estog 24-asovnog perioda od zavretka prethodnog nedeljnog odmora.

  Izuzetno od stava 7. ovog lana, lan posade vozila koji obavlja meunarodni vanlinijski prevoz putnika, moe da odloi korienje nedeljnog odmora najkasnije do zavretka 12 uzastopnih 24-asovnih perioda od zavretka prethodnog punog nedeljnog odmora, uz istovremeno ispunjenje sledeih uslova:

  1) da meunarodni prevoz traje najmanje 24 uzastopna asa van drave u kojoj je prevoz zapoet;

  2) da nakon odlaganja nedeljnog odmora lan posade koristi dva puna nedeljna odmora ili jedan pun nedeljni odmor i jedan skraeni nedeljni odmor;

  3) da se prevoz obavlja vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf;

  4) da tokom vremenskog perioda izmeu 22:00 i 6:00 asova, vozilom upravlja vielana posada ili period upravljanja bez pauze iz lana 6. ovog zakona ne traje due od tri asa.

  U sluaju korienja skraenog nedeljnog odmora, lan posade je duan da nadoknadi vremensku razliku do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja tree nedelje raunajui od nedelje u kojoj je korien skraeni nedeljni odmor. Svaki odmor koji se koristi za nadoknaivanje skraenog nedeljnog odmora mora da se iskoristi u celini tako da se nadovee na drugi odmor u trajanju od najmanje devet asova.

  Izuzetno od st. 6. i 9. ovog lana, posada vozila u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije koristi najmanje skraeni nedeljni odmor kojem se dodaje vreme dnevnog odmora.

  Nedeljni odmor koji se protee u dve nedelje moe da se rauna u bilo kojoj, ali iskljuivo u jednoj od te dve nedelje.

  lan posade vozila moe da koristi dnevni odmor i skraeni nedeljni odmor u vozilu, ukoliko u njemu postoji leaj za spavanje svakog lana posade vozila i ako je vozilo u stanju mirovanja.

  Pun dnevni odmor koji koristi lan posade vozila koje se prevozi trajektom ili vozom, moe se prekinuti, ne vie od dva puta, ostalim aktivnostima koje ukupno ne traju due od jednog asa. Tokom ovako korienog punog dnevnog odmora lan posade vozila mora imati pristup leaju u kabini trajekta ili kuet kolima.

  Vreme putovanja lana posade vozila do mesta preuzimanja vozila na koje se ovaj zakon odnosi, ili u povratku sa tog mesta, pri emu se vozilo o kome je re ne nalazi u mestu boravka lana posade vozila, niti u uobiajenom mestu rada lana posade vozila rauna se i evidentira kao vreme raspoloivosti.

 • 10

  Vreme iz stava 14. ovog lana, odnosno vreme kada lan posade prati vozilo koje se prevozi trajektom ili vozom se ne sme raunati i evidentirati kao odmor ili pauza, osim kada lan posade ima pristup leaju u kabini trajekta ili kuet kolima.

  Vreme upravljanja vozilom koje ne spada u oblast primene ovog zakona do mesta preuzimanja vozila na koje se ovaj zakon odnosi, pri emu se drugo pomenuto vozilo ne nalazi u mestu boravka vozaa, niti u uobiajenom mestu rada vozaa, rauna se kao ostalo radno vreme.

  lan 9.

  lan posade vozila ima prava na odgovarajuu zaradu, odnosno naknadu zarade u skladu sa propisima o radu, odnosno u skladu sa propisima kojima se ureuju plate.

  Za vreme raspoloivosti lan posade ostvaruje pravo na odgovarajuu naknadu na nain utvren propisom o radu, odnosno u skladu sa propisima kojima se ureuju plate, po osnovu vremena pripravnosti.

  Prevoznik ne sme isplaivati nagrade ili dodatke na zaradu vozaima koje angauje na osnovu preenog puta, odnosno koliine prevezenog tereta, ukoliko se time ugroava bezbednost saobraaja na putevima, odnosno podstie krenje ovog zakona.

  lan 10.

  Prevoznik je duan da organizuje rad vozaa tako da se vozai pridravaju odredaba ovog zakona.

  Prevoznik je duan da da odgovarajua uputstva vozau i da vri njihovu redovnu kontrolu kako bi se obezbedilo potovanje odredaba ovog zakona.

  Prevoznik je odgovoran za svaki prekraj koji poini posada vozila, izuzev u sluajevima na koje nije mogao uticati.

  Prevoznici, poiljaoci tereta, pedicije, agencije i ostali uesnici u organizaciji prevoza su odgovorni da se prevoz organizuje, odnosno obavi u skladu sa odredbama ovog zakona.

  lan 11.

  Ukoliko je voza u odreenom periodu vremena koristio bolovanje, bio na godinjem odmoru, odsustvovao sa posla, upravljao vozilom koje nije iz oblasti primene ovog zakona, obavljao ostale poslove osim upravljanja vozilom ili bio raspoloiv, prevoznik je duan da za svaki takav period vozau izda Potvrdu o aktivnostima vozaa (u daljem tekstu: Potvrda).

  Izuzetno od stava 1. ovog lana Potvrda se ne izdaje za vremena, odnosno aktivnosti vozaa koje se evidentiraju pomou tahografa ili runim unosom.

  Potvrdu sainjava prevoznik u dva primerka i popunjava je u tampanom obliku, odnosno putem raunara. Jedan primerak Potvrde se izdaje vozau, a drugi se uva po redosledu izdavanja u seditu prevoznika u periodu od dve godine od trenutka njenog izdavanja.

  Potvrda iskljuivo sadri prezime i ime odgovornog lica prevoznika, radno mesto odgovornog lica prevoznika, prezime i ime vozaa, datum roenja vozaa, broj vozake dozvole, line karte ili pasoa vozaa, datum poetka rada vozaa kod prevoznika i potpise odgovornog lica i vozaa kao podatke o linosti i mora da bude pravilno popunjena pre poetka putovanja.

  Blii izgled, sadraj i nain popunjavanja Potvrde iz stava 1. ovog lana propisuje ministar.

 • 11

  lan 12.

  Voza moe da odstupi od odredaba l. 5 - 8. ovog zakona, odnosno l. 6 - 8. AETR sporazuma, u meri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugroava bezbednost saobraaja, a kako bi se omoguilo vozilu da stigne do prvog pogodnog prostora za parkiranje vozila. Voza mora da naznai razlog za ovakvo odstupanje runo na poleini tahografskih listia ili termalnog papira za ispis ili na drugom validnom dokumentu, najkasnije po dolasku na pogodni prostor za parkiranje vozila.

  III. TAHOGRAFI

  Odobrenje tipa tahografa

  lan 13.

  U vozila iz lana 2. stav 5. ovog zakona mora biti ugraen samo jedan tahograf.

  Tahograf koji je namenjen za ugradnju u vozilo mora imati sertifikat o odobrenju tipa i biti ugraen i pregledan u skladu sa zahtevima AETR sporazuma i ovog zakona.

  Sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listia ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvoaa ili ovlaenog predstavnika proizvoaa u Republici Srbiji u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

  Sertifikat o odobrenju tipa izdat od ovlaenog organa druge drave potpisnice AETR sporazuma priznaje se u Republici Srbiji.

  Agencija vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o odobrenju tipa koji sadri podatke o vrsti odobrenja i pravnom licu kome je odobrenje izdato, kao i druge neophodne podatke koji su sadrani u sertifikatu o odobrenju tipa.

  Poslove iz st. 3. i 5. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Korienje tahografa

  lan 14.

  Prevoznici i vozai vozila u koje je ugraen digitalni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i duni su da obezbede propisno korienje digitalnog tahografa i kartica vozaa.

  Prevoznici i vozai vozila u koje je ugraen analogni tahograf su odgovorni za ispravnost tahografa i duni su da obezbede propisno korienje analognog tahografa i tahografskih listia.

  Zabranjeno je falsifikovanje, brisanje ili unitavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiu, memorisanih u tahografu ili na kartici vozaa, kao i na ispisima sa digitalnog tahografa.

  Zabranjeno je korienje ureaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listiem ili karticom vozaa koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili unitavanja memorisanih ili evidentiranih podataka. U vozilu ne sme da se nalazi ureaj ili naprava koja se moe koristiti u svrhu izvrenja navedenih manipulacija.

  lan 15.

  Kada je u vozilo ugraen analogni tahograf prevoznik mora da obezbedi dovoljan broj tahografskih listia imajui u vidu trajanje prevoza i eventualnu obavezu

 • 12

  zamene oteenih listia ili listia koje je oduzeo nadzorni organ. Prevoznik daje vozaima samo odgovarajue listie iji model ima odobrenje tipa za korienje u tahografu koji je ugraen u vozilo.

  Kada je u vozilo ugraen digitalni tahograf prevoznik i voza moraju da obezbede dovoljno papira za ispis za realizaciju ispisa u sluaju kontrole, koji mora da ima odobrenje tipa za korienje u tahografu koji je ugraen u vozilo.

  Prevoznik uva tahografske listie i ispise po hronolokom redu i u itljivom obliku godinu dana nakon datuma njihovog korienja i duan je da, na zahtev nadlenog organa, iste prui na uvid.

  Na zahtev vozaa prevoznik daje kopije tahografskih listia, tampanih ispisa i podataka preuzetih sa kartica vozaa, odnosno izvod iz evidencije o radnom vremenu vozaa.

  Prevoznik ija su vozila opremljena digitalnim tahografom duan je da obezbedi da se svi podaci sa digitalnog tahografa i kartice vozaa preuzimaju na raunar ili na drugo samostalno sredstvo za uvanje podataka u propisanim rokovima, koji mu moraju biti pristupani.

  Prevoznik je duan da podatke iz stava 5. ovog lana uva godinu dana nakon evidentiranja i da, na zahtev nadlenog organa, iste prui na uvid.

  Prevoznik je duan da uva godinu dana zapisnike i druge relevantne podatke dobijene od nadzornih organa u vezi sa obavljenim nadzorom u prostorijama prevoznika i na putu.

  lan 16.

  Voza moe posedovati najvie jednu vaeu karticu vozaa i ovlaen je da koristi samo sopstvenu personalizovanu karticu vozaa.

  Voza ne sme da koristi oteenu, neispravnu ili nevaeu karticu vozaa.

  Vozai su duni da koriste tahografske listie ili karticu vozaa svakog dana tokom koga upravljaju vozilom, od trenutka preuzimanja vozila.

  Tahografski listi ili kartica vozaa mora se nalaziti u tahografu kad god je voza u vozilu, odnosno obavlja ostale aktivnosti u vezi sa vozilom ili tekuim prevozom.

  Izuzetno od stava 4. ovog lana, tahografski listi ili kartica vozaa moe se izvaditi iz tahografa na zahtev nadzornog organa.

  Tahografski listi ne sme da se koristi due od perioda za koji je predvien.

  Voza mora adekvatno da zatiti tahografske listie i karticu vozaa i ne sme da koristi zaprljane ili oteene tahografske listie ili karticu vozaa.

  Voza je duan da pravovremeno koristi odgovarajue preklopnike ili tastere na analognom tahografu, odnosno tastere na digitalnom tahografu za evidentiranje vremena upravljanja, ostalog radnog vremena, vremena raspoloivosti, pauza i odmora vozaa.

  Ako, zbog udaljenosti od vozila, voza nije u stanju da koristi tahograf ugraen u vozilo, aktivnosti vozaa osim upravljanja vozilom se upisuju na poleinu tahografskog listia runo, odnosno evidentiraju automatski ili drugim sredstvima, itko i bez prljanja listia, ako je u vozilo ugraen analogni tahograf, ili po povratku u vozilo na karticu vozaa korienjem aplikacije za runi unos tahografa, ako je u vozilo ugraen digitalni tahograf. U tom sluaju, nadzorni organ prilikom nadzora na putu ne sme zahtevati od vozaa potvrdu o aktivnostima iz lana 11. ovog zakona.

 • 13

  Ako vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf upravlja vielana posada, dva vozaa su duna da svoje kartice vozaa umetnu u odgovarajue itae na tahografu, a ostali vozai duni su da vode runi unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

  Tahografski listi mora biti itko popunjen svim propisanim podacima.

  Ako vozilom u koje je ugraen analogni tahograf upravlja vielana posada, dva vozaa su duna da pravilno postave i pravovremeno menjaju tahografske listie tako da se relevantni podaci vezani za upravljanje vozilom evidentiraju na tahografskom listiu vozaa, a ostali vozai duni su da vode runi unos o svojim aktivnostima, osim upravljanja vozilom.

  Vreme na analognom tahografu mora da se podudara sa zvaninim vremenom drave u kojoj je registrovano vozilo, a na digitalnom tahografu mora da se podudara sa univerzalnim (UTC) vremenom.

  Na poetku i po zavretku radnog vremena u vozilu u koje je ugraen digitalni tahograf, voza je duan da u digitalni tahograf unese standardnu slovnu oznaku drave u kojoj se vozilo u tom trenutku nalazi.

  Blii propis o nainu korienja tahografa donosi ministar.

  lan 17.

  U sluaju oteenja tahografskog listia, odnosno oteenja ili neispravnosti kartice vozaa, koji sadre evidentirane podatke, voza uva oteeni listi, odnosno oteenu ili neispravnu karticu vozaa zajedno sa rezervnim tahografskim listiem koji koristi u svrhu zamene.

  Ako je kartica vozaa oteena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, tada voza:

  1) na poetku dnevnog vremena upravljanja vozilom, tampa dnevni ispis sa vozila kojim upravlja i na poleini tog tampanog ispisa: upisuje podatke kojima se utvruje njegov identitet (ime i prezime, broj vozake dozvole, odnosno broj kartice vozaa) i potpisuje se; pravovremeno evidentira ostalo radno vreme, vreme raspoloivosti, vreme pauza i odmora;

  2) po zavretku dnevnog vremena upravljanja vozilom, tampa dnevni ispis sa vozila koji sadri vremena koja su evidentirana na tahografu ili upisuje na poleini ispisa vreme upravljanja vozilom, ostalo radno vreme, vreme raspoloivosti, vreme pauza i odmora koja je koristio od tampanja ispisa na poetku dnevnog vremena upravljanja vozilom ukoliko ih tahograf nije evidentirao, kao i podatke kojima se utvruje njegov identitet (ime i prezime, broj vozake dozvole, odnosno broj kartice vozaa) i potpisuje se.

  lan 18.

  Ako upravlja vozilom u koje je ugraen analogni tahograf, na zahtev nadzornog organa, voza je duan da nosi sa sobom i prui na uvid:

  1) tahografske listie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  2) karticu vozaa, ako je poseduje;

  3) sve rune unose ili tampane ispise koji se odnose na tekui dan i prethodnih 28 dana;

  4) potvrde o aktivnostima vozaa, ako ih poseduje, i

  5) dokaz o izreenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekui dan i prethodnih 28 dana.

 • 14

  Ako upravlja vozilom u koje je ugraen digitalni tahograf, na zahtev nadzornog organa, voza je duan da nosi sa sobom i prui na uvid:

  1) karticu vozaa;

  2) sve rune unose ili tampane ispise koji se odnose na tekui dan i prethodnih 28 dana;

  3) tahografske listie za tekui dan i prethodnih 28 dana ukoliko je upravljao vozilom u koji je ugraen analogni tahograf;

  4) potvrde o aktivnostima vozaa, ako ih poseduje;

  5) dokaz o izreenoj sankciji za konstatovane povrede AETR sporazuma, odnosno ovog zakona za tekui dan i prethodnih 28 dana.

  Izuzetno, voza kada upravlja vozilom u javnom linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50km ne mora da nosi sa sobom nosae podataka iz stava 1. ta. 1) i 3) i stava 2. ta. 2) i 3) ovog lana.

  lan 19.

  Vozila u koja mora biti ugraen graninik brzine, kada uestvuju u saobraaju na putu, moraju imati ispravan, ukljuen i odgovarajue podeen graninik brzine.

  Graninik brzine koji se naknadno ugrauje, odnosno koji je ugraen u vozilo mora biti u skladu sa jednoobraznim tehnikim uslovima propisanim UNECE pravilnikom broj 89.

  Nakon naknadne ugradnje ili opravke graninika brzine, odnosno nakon opravki na sistemu za dovod goriva mora se izvriti kontrola usklaenosti brzine odreene graninikom brzine sa vrednou brzine upisanom na informativnoj nalepnici.

  Zabranjeno je korienje ureaja ili naprave za manipulaciju koji moe da dovede do neovlaene izmene signala koji se alje graniniku brzine. U vozilu ne sme da se nalazi ureaj ili naprava koja se moe koristiti u svrhu izvrenja navedenih manipulacija.

  Blie uslove koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraaju na putu u pogledu ugradnje i upotrebe graninika brzine propisuje ministar.

  lan 20.

  Neispravan tahograf u vozilu koje se koristi opravlja se u radionici za tahografe najkasnije u roku od sedam dana od dana nastanka neispravnosti tahografa.

  Za period tokom koga nije mogue koristiti tahograf ili je isti neispravan, voza upisuje na poleinu tahografskog listia, na poleinu termalnog papira za ispis ili na odgovarajui listi koji se prilae uz tahografski listi, podatke kojim se utvruje njegov identitet (ime i prezime, broj vozake dozvole, odnosno broj kartice vozaa) i potpisuje se i pravovremeno belei sva vremena, odnosno aktivnosti, koja tahograf vie ne evidentira ili ne tampa na ispravan nain.

  lan 21.

  Ako je kartica vozaa oteena ili neispravna, odnosno izgubljena ili ukradena, voza podnosi zahtev za izdavanje kartice vozaa Agenciji u roku od sedam dana.

  Voza je duan da prijavi gubitak ili krau kartice vozaa nadlenim organima drave u kojoj su se gubitak ili kraa dogodili.

 • 15

  Uz zahtev iz stava 1. ovog lana, voza je duan da oteenu ili neispravnu karticu vozaa vrati Agenciji.

  Uz zahtev iz stava 1. ovog lana, voza je duan da Agenciji priloi dokaz o prijavi gubitka ili krae kartice vozaa.

  Za sluaj iz stava 1. ovog lana, voza moe da nastavi da upravlja vozilom bez kartice vozaa najvie 15 kalendarskih dana, odnosno do povratka u sedite prevoznika, pod uslovom da podnese dokaz da tokom tog perioda ne moe da koristi karticu vozaa, odnosno da je ne moe pruiti na uvid.

  IV. KARTICE

  lan 22.

  Kartica vozaa izdaje se vozau na period ne dui od pet godina.

  Kartica prevoznika izdaje se prevozniku, na ime lica koje je prevoznik ovlastio, na period ne dui od pet godina.

  Kartica nadzornog organa izdaje se nadzornom organu koji vri nadzor na putu ili u prostorijama prevoznika u skladu sa odredbama ovog zakona, na ime ovlaenog lica, na period ne dui od dve godine.

  Kartica radionice izdaje se tehniaru zaposlenom u radionici za tahografe na period ne dui od jedne godine.

  Nadlenost za izdavanje kartica

  lan 23.

  Kartice izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR sporazuma i ovog zakona.

  Poslove iz stava 1. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Postupak izdavanja kartica

  lan 24.

  Kartice iz lana 22. ovog zakona izdaju se na zahtev podnosioca.

  Zahtev za izdavanje kartice vozaa iskljuivo sadri ime i prezime podnosioca zahteva, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj memorijske kartice (ukoliko je ve poseduje), broj vozake dozvole, naziv organa koji je izdao vozaku dozvolu, dravu koja je izdala vozaku dozvolu, vanost vozake dozvole, kategorije vozila za koje ima vozaku dozvolu, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o linosti.

  Zahtev za izdavanje kartice prevoznika iskljuivo sadri ime i prezime odgovornog lica za memorijske kartice prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona i potpis odgovornog lica kao podatke o linosti.

  Zahtev za izdavanje kartice nadzornog organa iskljuivo sadri ime i prezime slubenog lica, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o linosti.

 • 16

  Zahtev za izdavanje kartice radionice iskljuivo sadri ime i prezime odgovornog lica radionice, ime i prezime tehniara, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i dravu roenja, adresu prebivalita, grad, potanski broj i dravu, broj telefona, adresu elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj memorijske kartice (ukoliko je ve poseduje), broj mobilnog telefona, fotografiju i potpis kao podatke o linosti.

  Poslovi Agencije u vezi sa izdavanjem kartica obuhvataju:

  1) odluivanje po zahtevu za izdavanje kartice;

  2) poslove izrade kartice (proizvodnja, personalizacija i generisanje potrebnih elektronskih kljueva);

  3) uruivanje kartice;

  4) voenje evidencije u skladu sa ovim zakonom.

  Poslove iz stava 6. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Izrada kartica

  lan 25.

  Izrada kartica vri se u Republici Srbiji.

  Poslove izrade kartica vri pravno lice koje je odabrano u posebnom postupku, na period od deset godina (u daljem tekstu: proizvoa kartica).

  lan 26.

  Postupak izbora proizvoaa kartica iz lana 25. ovog zakona sprovodi Agencija, najkasnije godinu dana pre isteka roka vaeeg ugovora za poslove izrade kartica. Postupak izbora proizvoaa kartica sprovodi se shodnom primenom odredaba zakona kojim je regulisana oblast javnih nabavki, ako ovim zakonom nije drugaije propisano.

  Uslovi koje proizvoa kartica mora da ispuni, pored obaveznih uslova iz stava 1. ovog lana, su:

  1) da raspolae odgovarajuim prostorijama za obavljanje poslova izrade kartica;

  2) da na raspolaganju ima odgovarajuu neophodnu opremu i sredstva za obavljanje poslova izrade kartica;

  3) da ima ugovor o saradnji sa proizvoaem kartica koji ima iskustvo u uspostavljanju sistema digitalnih tahografa u okviru drave ugovornice AETR sporazuma;

  4) da raspolae odgovarajuim finansijskim osiguranjem u pogledu vrste i visine u svrhu zakonitog i primerenog obavljanja poslova definisanih ugovorom;

  5) da se ne radi o radionici za tahografe u smislu ovog zakona;

  6) da protiv njega nije pokrenut steajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije;

  7) da njemu ili licu iji je proizvoa kartica pravni sledbenik u poslednjih pet godina nisu zabranjeni ili na drugi nain oduzeti poslovi izrade kartica, odnosno da u istom periodu nije jednostrano raskinuo ugovor o obavljanju poslova izrade kartica.

 • 17

  Uslove iz stava 2. ovog lana proizvoa kartica mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

  Ukoliko proizvoa kartica prestane da ispunjava neki od uslova iz stava 2. ovog lana moe nastaviti sa izdavanjem kartica dok se ne okona novi postupak izbora proizvoaa kartica, a ne due od est meseci.

  Vrsta i visina finansijskog osiguranja iz stava 2. taka 4. ovog lana mora da bude takva da pokrije oekivane trokove Agencije u vezi sa eventualnim raskidanjem ugovora, raspisivanjem novog postupka izbora proizvoaa kartica i formiranjem novog ugovora za poslove izrade kartica, do trenutka kada novi proizvoa kartica pone da izdaje kartice.

  Sadraj konkursne dokumentacije, rokove za podnoenje i javno otvaranje ponuda, nain i postupak otvaranja ponuda utvruje Agencija.

  Merilo za izbor proizvoaa kartica

  lan 27.

  Izbor proizvoaa vri se prema kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

  Raskid ugovora za poslove izrade kartica

  lan 28.

  Agencija raskida ugovor za poslove izrade kartica sa proizvoaem kartica ako utvrdi:

  1) da proizvoa kartica ne ispunjava neki od uslova iz lana 26. ovog zakona, odnosno da je istekao rok iz lana 26. stav 4. ovog zakona;

  2) da proizvoa kartica, odnosno zaposleni, prilikom obavljanja poslova definisanih ugovorom kri odredbe ovog zakona;

  3) da je pravnosnanom presudom proizvoa kartica ili zaposleni kod proizvoaa kartica, osuen za krivino delo iz oblasti poslova definisanih ugovorom;

  4) da je proizvoa kartica dao lane izjave, podatke ili dokumenta u ponudi, odnosno u postupku provere uslova iz lana 26. ovog zakona.

  U sluaju raskida ugovora i u sluaju prestanka ugovora usled isteka roka ugovora, odnosno u sluaju izbora novog proizvoaa kartica proizvoa kartica duan je da novom proizvoau kartica, danom raskida ugovora ili danom isteka ugovorenog roka, bez naplate trokova, preda kompletnu dokumentaciju koju poseduje u elektronskom i papirnom obliku. Ako dotadanji proizvoa kartica ne postupi u skladu sa odlukom, navedena dokumentacija mu se oduzima. Reenje o oduzimanju dokumentacije donosi ministar.

  Cena izdavanja kartice

  lan 29.

  Cenu izdavanja kartice odreuje Vlada na predlog Agencije.

  Kartica se plaa unapred. U sluaju odbijanja zahteva za izdavanje kartice, uplaeni novac za trokove izrade kartice vraa se podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

  Proizvoa kartica duan je da razvija i odrava sistem, tokom itavog perioda izrade kartica, bez dodatnog uticaja na poveanje cene kartice.

 • 18

  Evidencije o karticama

  lan 30.

  Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama, u skladu sa propisom o zatiti podataka o linosti, koja sadri podatke o:

  1) kartici vozaa (ime i prezime vozaa, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja, adresa prebivalita, grad, potanski broj, drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, reg. broj vozake dozvole, naziv organa koji je izdao vozaku dozvolu, drava koja je izdala vozaku dozvolu, vanost vozake dozvole, kategorije vozila za koje poseduje vozaku dozvolu, adresa na koju eli da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

  2) kartici prevoznika (broj kartica za izdavanje, naziv prevoznika, ime i prezime odgovornog lica, adresa, odnosno sedite prevoznika, potanski broj, grad, matini broj, poreski identifikacioni broj, adresa elektronske pote, broj telefona prevoznika, ime i prezime odgovornog lica za memorijske kartice prevoznika, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja, adresa prebivalita, grad, potanski broj i drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, broj mobilnog telefona i skenirani potpis odgovornog lica prevoznika);

  3) kartici nadzornog organa (naziv nadzornog organa, adresa odnosno sedite nadzornog organa, potanski broj, grad, kontakt osoba, broj telefona nadzornog organa, ime i prezime slubenog lica, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja, adresa prebivalita, grad, potanski broj i drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, adresa na koju eli da mu se dostavi kartica, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis);

  4) kartici radionice (naziv radionice za tahografe, ime i prezime odgovornog lica, adresa odnosno sedite radionice za tahografe, potanski broj, grad, matini broj, poreski identifikacioni broj, oznaka radionice za tahografe, adresa elektronske pote, broj telefona radionice za tahografe, ime i prezime tehniara - vlasnika kartice, ime jednog roditelja, JMBG, datum, mesto i drava roenja tehniara, adresa prebivalita tehniara, grad, potanski broj i drava, broj telefona, adresa elektronske pote, reg. broj line karte, odnosno pasoa, vanost i naziv organa koji je izdao linu kartu, odnosno paso, adresa na koju eli da mu se dostavi kartica i PIN kod, koja nije adresa radionice za tahografe, broj mobilnog telefona, digitalna fotografija i skenirani potpis tehniara);

  5) svim vrstama kartica (broj kartice, datum poetka vaenja kartice, datum prestanka vaenja kartice, status kartice - vaea, zaplenjena od strane nadlenog nadzornog organa, ponitena, privremeno oduzeta, trajno oduzeta, nevaea, u postupku zamene, izgubljena, ukradena, neispravna, oteena, otkazana);

  6) ukupnom stanju svih vrsta kartica (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, greaka prilikom izrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oteenih kartica).

  Agencija je duna da vodi i evidenciju o elektronskim kljuevima i drugim elektronskim zapisima na karticama u elektronskom obliku.

 • 19

  Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog lana, prosleuje i razmenjuje sa nadlenim nadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava putem zajednike mree.

  Radi vrenja nadzora, nadzorni organi imaju pristup podacima iz evidencija iz st. 1. i 2. ovog lana, i odgovarajuim podacima nadlenih organa drugih drava putem zajednike mree, u skladu sa zakonom i odredbama meunarodnih ugovora.

  Evidencije iz st. 1. i 2. ovog lana uvaju se trajno.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  V. RADIONICA ZA TAHOGRAFE

  Poslovi radionice

  lan 31.

  Radionica za tahografe obavlja poslove u vezi sa tahografima, koji su delatnost od opteg interesa, i to:

  1) ugradnja i aktivacija tahografa;

  2) kontrola i pregled tahografa;

  3) demontaa i opravka tahografa.

  Radionica za tahografe mora obavljati poslove iz stava 1. taka 2) ovog lana i za analogne i za digitalne tahografe.

  Poslovi iz stava 1. ovog lana moraju se obavljati savesno, na propisan nain i u skladu sa odredbama AETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi.

  Prilikom vrenja poslova iz stava 1. taka 2) ovog lana radionica za tahografe za ispravan tahograf, ija podeavanja odgovaraju parametrima vozila i sa kojim nije povezan ureaj ili naprava za manipulaciju izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa i informativnu nalepnicu. Uverenje o ispravnosti tahografa iskljuivo sadri ime i prezime i adresu vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila, kao podatke o linosti.

  Radionica za tahografe koja obavlja pregled tahografa istovremeno vri i posao kontrole graninika brzine.

  Radionica za tahografe obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine.

  Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. ovog lana za analogne tahografe, Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. ta. 1) - 3) ovog lana za digitalne tahografe i Evidencije o poslovima radionice iz st. 5. i 6, ovog lana koje iskljuivo sadre ime i prezime vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila i ime i prezime tehniara, kao podatke o linosti i uva ih dve godine.

  Radionica za tahografe vodi Evidenciju o poslovima radionice iz stava 1. taka 2) ovog lana za digitalne tahografe, koja iskljuivo sadri ime i prezime vlasnika, odnosno korisnika vozila, registarsku oznaku vozila i ime i prezime tehniara, kao podatke o linosti i uva ih tri godine.

  Blii opis poslova iz st. 1, 5. i 6. ovog lana sadrinu Uverenja o ispravnosti tahografa i informativne nalepnice i nain voenja evidencija iz st. 7. i 8. ovog lana donosi ministar na predlog Agencije.

 • 20

  Dozvola

  lan 32.

  Poslove iz lana 31. ovog zakona moe da obavlja privredno drutvo, odnosno javno preduzee koje ispunjava propisane uslove i koje ima dozvolu izdatu u skladu sa odredbama ovog zakona.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana je javna isprava (reenje) koju izdaje Agencija sa rokom vaenja od pet godina.

  Dozvolom se odreuje koje od poslova iz lana 31. radionica za tahografe obavlja i u skladu sa tim poslovima dodeljuje se ig za pregled tahografa, odnosno ig za opravku tahografa.

  Privredno drutvo, odnosno javno preduzee moe poslove radionice obavljati na vie lokacija, pri emu se za svaku lokaciju mora dobiti posebna dozvola.

  Dozvola iz stava 1. ovog lana nee se izdati privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu nad kojim je pokrenut postupak prinudne naplate.

  alba na reenje iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz stava 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Uslovi za izdavanje dozvole

  lan 33.

  Dozvola iz lana 32. stav 1. ovog zakona se izdaje na zahtev podnosioca, koji iskljuivo sadri ime i prezime rukovodioca radionice za tahografe i ime i prezime tehniara kao podatke o linosti.

  Uz zahtev za izdavanje dozvole privredno drutvo, odnosno javno preduzee prilae dokaze o ispunjavanju sledeih uslova:

  1) da je registrovano u Agenciji za privredne registre;

  2) da ima zaposlenog rukovodioca radionice za tahografe;

  3) da ima zaposlena najmanje dva tehniara;

  4) da poseduje odgovarajue objekte za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

  5) da je prilaz objektima izgraen, oznaen i ne ometa odvijanje saobraaja;

  6) da poseduje odgovarajue prostorije i opremu koji omoguavaju da dokumentacija o poslovima radionice i podaci sa tahografa, budu evidentirani i sauvani na odgovarajui nain, da budu dostupni nadzornim organima, i da obezbedi zatitu podataka o linosti u skladu sa propisima;

  7) da poseduje odgovarajuu mernu opremu koja ima dokaz o sledivosti;

  8) da poseduje odgovarajue ureaje, opremu i alat za obavljanje poslova za koje podnosi zahtev;

  9) da ima oglasnu tablu;

  10) da je poslovanje usklaeno sa standardom sistema menadmenta kvalitetom;

 • 21

  11) da ima ureen odnos sa proizvoaem tahografa, odnosno njegovim zastupnikom u Republici Srbiji, ukoliko podnosi zahtev da obavlja poslove iz lana 31. stav 1. ta. 1) i 3) ovog zakona;

  12) da ima ureen odnos sa proizvoaem graninika brzine, odnosno njegovim zastupnikom, ukoliko podnosi zahtev da obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine iz lana 31. stav 6. ovog zakona;

  13) da ima zaposlenog tehniara koji ima potvrdu o strunoj osposobljenosti kod proizvoaa graninika brzine, odnosno njegovog zastupnika, iz koje se mora videti za koji tip graninika brzine je tehniar struno osposobljen, ukoliko podnosi zahtev da obavlja posao naknadne ugradnje graninika brzine iz lana 31. stav 6. ovog zakona;

  14) da nije u postupku likvidacije ili da nad njim nije otvoren postupak steaja koji se sprovodi bankrotstvom;

  15) dokaz o izvrenoj uplati takse, odnosno naknade.

  Dozvola se nee izdati privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu kome je u poslednjih pet godina do dana podnoenja zahteva oduzeta dozvola zbog nesavesnog ili nepropisnog obavljanja poslova iz lana 31. ovog zakona.

  Dozvola je neprenosiva.

  U toku perioda vaenja dozvole radionica za tahografe je duna da obezbedi ispunjenost propisanih uslova za obavljanje poslova za koje ima dozvolu.

  Radionica za tahografe privremeno prestaje sa radom, kada prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ta. 2) do 10) ovog lana i o tome najkasnije prvog sledeeg radnog dana obavetava Agenciju. Kada prestane da ispunjava uslove iz stava 2. ta. 2) do 10) ovog lana radionica za tahografe ne sme da obavlja poslove radionice.

  Privremeni prestanak rada moe trajati najdue tri meseca.

  Radionica za tahografe koja je privremeno prestala sa radom moe nastaviti sa radom tek kada otkloni nedostatke i o tome obavesti Agenciju.

  Blie propise o uslovima koje mora da ispuni privredno drutvo, odnosno javno preduzee, nain dokazivanja ispunjavanja uslova i sadrinu zahteva za izdavanje, produetak i izmenu dozvole donosi ministar na predlog Agencije.

  Izmena dozvole

  lan 34.

  Dozvola se moe izmeniti, po slubenoj dunosti ili na zahtev radionice za tahografe, u sluaju:

  1) promene objekta radionice za tahografe;

  2) promene poslova radionice;

  3) gubitka alata za igosanje.

  Agencija donosi reenje o izmeni dozvole koje sadri podatke o izmeni, dok dozvola u ostalim delovima ostaje nepromenjena.

  alba na reenje iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz stava 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

 • 22

  Oduzimanje dozvole

  lan 35.

  Agencija moe reenjem privremeno oduzeti dozvolu radionici za tahografe, na period ne dui od tri meseca, ako prilikom strunog nadzora nad radom radionice za tahografe (u daljem tekstu: struni nadzor) utvrdi da je prestala da ispunjava propisane uslove iz lana 33. stav 2. ta. 2) do 13) ovog zakona.

  Agencija moe reenjem oduzeti dozvolu radionici za tahografe ako prilikom strunog nadzora utvrdi:

  1) da nakon isteka privremenog prestanka sa radom iz lana 33. ovog zakona nije ispunila propisane uslove;

  2) da nakon isteka perioda na koji je privremeno oduzeta dozvola nije ispunila propisane uslove;

  3) da je prestala da ispunjava propisane uslove iz lana 33. stav 2. ta. 1) i 14) ovog zakona;

  4) da poslove radionice ne obavlja na savestan ili propisan nain.

  Privredno drutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik kome je reenjem iz stava 2. ovog lana oduzeta dozvola, obavezno je da Agenciji dostavi sve kartice radionice, igove i neiskoriene obrasce uverenja o ispravnosti tahografa u reenjem ostavljenom roku.

  U sluaju oduzimanja dozvole, svu dokumentaciju i evidencije koje vodi prema ovom zakonu privredno drutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik duan je da uva do isteka za to propisanog roka. U sluaju da privredno drutvo, odnosno javno preduzee, odnosno preduzetnik prestane da postoji odgovorno lice o tome obavetava Agenciju i dostavlja svu dokumentaciju i evidencije koje je radionica za tahografe vodila.

  alba na reenja iz st. 1. i 2. ovog lana ne odlae izvrenje.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  Obaveze radionice za tahografe

  lan 36.

  Radionica za tahografe moe obavljati samo poslove za koje poseduje vaeu dozvolu izdatu od strane Agencije.

  Radionica za tahografe je obavezna da poslove radionice obavlja na lokaciji za koju je dobila dozvolu.

  Izuzetno, radionica za tahografe moe, uz saglasnost Agencije, obavljati poslove radionice, osim opravke tahografa i naknadne ugradnje graninika brzine, i na drugoj lokaciji.

  Radno vreme radionice za tahografe mora trajati najmanje osam sati u toku svakog radnog dana.

  Radionica za tahografe mora obezbediti da se poslovi radionice mogu obaviti tokom celog radnog vremena.

  U sluaju promene odgovornog lica, rukovodioca radionice za tahografe ili promene zaposlenih tehniara, radionica za tahografe je duna da o tome obavesti Agenciju u roku od petnaest dana od dana nastale promene.

 • 23

  Ukoliko radionica za tahografe prestane da ispunjava uslov iz lana 33. stav 2. ta. 11), odnosno 12) ovog zakona duna je da najkasnije prvog sledeeg radnog dana o tome obavesti Agenciju.

  U sluaju gubitka alata za igosanje radionica za tahografe je duna da najkasnije prvog sledeeg radnog dana o tome obavesti Agenciju.

  Radionica za tahografe je, u sluaju demontae digitalnog tahografa, duna da preuzme sve podatke koji su na njemu evidentirani, za poslednja tri meseca, zakljuno sa danom kada je dolo do neispravnosti ili greke, ukljuujui ime i prezime vozaa i broj kartice vozaa kao podatke o linosti.

  Podatke iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe je obavezna da uva, u elektronskom obliku, na raunaru u radionici za tahografe ili na drugom samostalnom sredstvu za uvanje podataka, koji joj moraju biti pristupani dve godine od dana preuzimanja.

  Podatke iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe dostavlja prevozniku, u ijem je vozilu bio digitalni tahograf ili kod kojeg je zaposlen voza na kog se odnose podaci o vremenu upravljanja vozilom i odmorima, na zahtev prevoznika.

  O preuzimanju podataka iz stava 9. ovog lana radionica za tahografe vodi evidenciju, koja iskljuivo sadri ime i prezime vozaa i broj kartice vozaa i ime i prezime tehniara, kao podatke o linosti.

  Evidencija iz stava 12. ovog lana uva se dve godine od dana preuzimanja.

  Nemogunost preuzimanja ili ispisa podataka

  lan 37.

  Ako nije mogue izvriti preuzimanje podataka, ali je mogue napraviti ispise iz digitalnog tahografa, radionica za tahografe o tome obavetava prevoznika.

  Radionica za tahografe pravi ispise iz stava 1. ovog lana za poslednja tri meseca i dostavlja ih prevozniku.

  Ukoliko nije mogue napraviti ni ispise iz digitalnog tahografa, radionica za tahografe izdaje potvrdu o nemogunosti preuzimanja podataka.

  Potvrda o nemogunosti preuzimanja podataka, pored rednog broja potvrde i mesta i datuma njenog izdavanja, sadri i podatke:

  1) o radionici za tahografe (naziv, adresa i oznaka iga za pregled tahografa i podaci o tehniaru koji je pokuao da obavi preuzimanje ili ispis podataka, njegov potpis i broj kartice radionice kao podatke o linosti);

  2) o motornom vozilu (identifikaciona oznaka vozila - VIN oznaka, registarska oznaka, marka (proizvoa) i tip);

  3) o digitalnom tahografu (proizvoa, tip, serijski broj, godina proizvodnje, mesto ugradnje u kabini motornog vozila, oznaka odobrenja tipa, vidljivost podataka sa informativne nalepnice ili ploice, odnosno utvrivanje njene itljivosti i opis neispravnosti);

  4) o prevozniku i vozau (naziv i sedite prevoznika i broj kartice vozaa kao podatak o linosti).

  Potvrdu o nemogunosti preuzimanja podataka radionica za tahografe je duna da izradi u tri primerka, od kojih jedan primerak potvrde izdaje prevozniku, odnosno vlasniku vozila, jedan alje Agenciji, a jedan primerak uva u radionici za tahografe dve godine.

 • 24

  Digitalni tahograf iz stava 3. ovog lana radionica za tahografe alje na analizu kod ovlaenog predstavnika proizvoaa tahografa u Republici Srbiji ili Agenciji ukoliko ne postoji ovlaeni predstavnik proizvoaa tahografa u Republici Srbiji.

  Ovlaeni predstavnik proizvoaa tahografa dostavlja Agenciji izvetaj o analizi i, ukoliko je mogue, preuzete podatke ili ispise iz digitalnog tahografa.

  Ako se utvrdi da je dolo do izdavanja potvrde o nemogunosti preuzimanja podataka za tahograf sa koga je mogue preuzeti podatke ili napraviti ispise, trokove dodatnog pregleda snosi radionica za tahografe koja je pomenutu potvrdu izdala.

  Rukovodilac radionice za tahografe

  lan 38.

  Rukovodilac radionice za tahografe jeste lice koje:

  1) imenuje organ upravljanja ili odgovorno lice u privrednom drutvu, odnosno javnom preduzeu i koje je u stalnom radnom odnosu u radionici za tahografe;

  2) u periodu od poslednje dve godine nije poinilo prekraj iz lana 65. ovog zakona;

  3) nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i ne obavlja iste ili sline poslove izvan radionice za tahografe.

  Rukovodilac radionice za tahografe odgovoran je da:

  1) tehniari koriste svoje kartice;

  2) uva na sigurnom mestu kartice radionice i alat za igosanje, kada nisu u upotrebi, i odgovarajua dokumenta;

  3) se stara o bezbednosti i uvanju elektronskih i drugih podataka u vezi poslova radionice;

  4) najkasnije prvog sledeeg radnog dana obavesti Agenciju o nestanku (gubitku ili krai), odnosno neispravnosti kartice radionice;

  5) se stara da se podaci sa kartice radionice redovno preuzimaju;

  6) se stara o sledivosti merne opreme;

  7) obavesti Agenciju o promeni podataka sa oglasne table radionice za tahografe.

  Rukovodilac radionice za tahografe moe da obavlja i poslove tehniara ukoliko ispunjava uslove za tehniara.

  Tehniar

  lan 39.

  Poslove radionice moe obavljati samo tehniar zaposlen u radionici za tahografe koji poseduje vaeu licencu tehniara i koji nema reenje o suspenziji licence tehniara.

  Tehniar mora poslove iz lana 31. ovog zakona obavljati savesno, na propisan nain i u skladu sa odredbama AETR sporazuma, za tahografe koji su u upotrebi.

  Tehniar je duan da:

  1) koristi svoju karticu radionice i alat za igosanje;

 • 25

  2) izdaje odgovarajua propisana dokumenta;

  3) redovno preuzima podatke sa svoje kartice radionice;

  4) se tokom korienja kartice stara o fizikoj bezbednosti svoje kartice radionice;

  5) obavesti rukovodioca radionice za tahografe o nestanku (gubitku ili krai), odnosno neispravnosti svoje kartice radionice.

  Tehniar moe posedovati najvie jednu vaeu karticu radionice.

  Licenca tehniara

  lan 40.

  Licencu tehniara, koja iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG tehniara i broj licence kao podatke o linosti, izdaje Agencija na period od pet godina.

  Licenca tehniara izdae se na zahtev, koji iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG i potpis podnosioca zahteva kao podatke o linosti, licu koje ima poloen ispit iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je ureena oblast tahografa (u daljem tekstu: ispit).

  Uz zahtev za polaganje ispita lice prilae dokaz da ima najmanje srednje obrazovanje u trogodinjem trajanju u podruju rada saobraaj, elektrotehnika ili mainstvo i obrada metala.

  Ispit organizuje i sprovodi Agencija.

  Ispit ne moe polagati lice koje je u poslednjih pet godina imalo suspenziju licence tehniara u ukupnom trajanju duem od jedne godine.

  Licenca tehniara iz stava 1. ovog lana obnovie se na zahtev tehniaru ako je za vreme vaenja licence prisustvovao na najmanje dva seminara unapreenja znanja za tehniara u radionici za tahografe (u daljem tekstu: seminar) koje organizuje i sprovodi Agencija.

  Nain organizovanja i sprovoenja ispita, sadrinu programa ispita i nain izdavanja i obnavljanja licence propisuje Agencija.

  Nain organizovanja i sprovoenja seminara i sadrinu programa seminara propisuje Agencija.

  Visinu trokova polaganja ispita i naknadu za pohaanje seminara propisuje Vlada na predlog Agencije.

  Poslove iz st. 1, 4, 6, 7. i 8. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  lan 41.

  U sluaju da utvrdi nepropisan ili nesavestan rad tehniara, Agencija donosi reenje o suspenziji licence tehniara na vremenski period ne dui od godinu dana.

  Ako je tehniaru u roku od pet godina licenca tehniara bila suspendovana u ukupnom trajanju duem od jedne godine Agencija donosi reenje o oduzimanju licence tehniara.

  alba izjavljena protiv reenja o suspenziji licence tehniara iz stava 1. ovog lana, odnosno reenja o oduzimanju licence tehniara iz stava 2. ovog lana ne odlae izvrenje reenja.

  Poslove iz st. 1. i 2. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

 • 26

  Evidencija o radionicama za tahografe i tehniarima

  lan 42.

  Agencija vodi evidenciju o:

  1) izdatim dozvolama, izmenama dozvola i oduzetim dozvolama;

  2) igovima i otisku peata radionice za tahografe;

  3) tehniarima;

  4) reenjima donetim u skladu sa ovim zakonom.

  Evidencija iz stava 1. taka 1) ovog lana iskljuivo sadri ime i prezime rukovodioca radionice za tahografe i ime i prezime tehniara kao podatke o linosti.

  Evidencija iz stava 1. taka 3) ovog lana iskljuivo sadri ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresu prebivalita, broj telefona, adresu elektronske pote, stepen i vrstu strune spreme, kao podatke o linosti.

  Agencija objavljuje na svojoj internet stranici spisak radionica za tahografe, izdatih kartica radionice, igova za pregled tahografa i igova za opravku tahografa.

  Agencija ima obavezu da nadlenim nadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava, na njihov zahtev, dostavi podatke iz evidencije, u skladu sa odredbama AETR sporazuma.

  Evidencije iz stava 1. ovog lana uvaju se trajno.

  Blie propise o sadrini i nainu voenja evidencija iz stava 1. ovog lana propisuje Ministar na predlog Agencije.

  Poslove iz stava 1. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  VI. NADZOR

  lan 43.

  Nadzor nad sprovoenjem ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vre ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i Ministarstvo unutranjih poslova, svako u okviru svog delokruga.

  Nadzor na putu vre ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i Ministarstvo unutranjih poslova.

  Nadzor u prostorijama prevoznika vre ministarstvo nadleno za poslove saobraaja i Ministarstvo unutranjih poslova.

  Nadzor nad radom radionice za tahografe vri ministarstvo nadleno za poslove saobraaja, a struni nadzor nad radom radionice za tahografe vri Agencija.

  Poslove koordinacije nadzora obavlja ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

  Nadzor nad radom Agencije obavlja ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

  Ministarstvo iz stava 6. ovog lana reava po albama izjavljenim na reenja Agencije.

  Poslove iz stava 4. ovog lana Agencija obavlja kao poverene.

  lan 44.

  Nadzor nad radom posade vozila i prevoznika se vri na putu i u prostorijama prevoznika i obuhvata najmanje 3% od ukupnog broja dana rada vozaa na koje se

 • 27

  ovaj zakon odnosi u prevozu putnika i tereta, od ega se najmanje 30% kontrolie na putu, a najmanje 50% u prostorijama prevoznika.

  O sprovedenom nadzoru dostavlja se godinji izvetaj Agenciji, najkasnije do 15. marta tekue godine za prethodnu godinu, koja priprema izvetaj o sprovedenim nadzorima i dostavlja ga ministarstvu nadlenom za poslove saobraaja.

  Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja razmenjuje podatke prikupljene iz nadzora s nadlenim nadzornim organima i organima nadlenim za poslove saobraaja drugih drava.

  Nadzorni organi su ovlaeni da sankcioniu vozaa i prevoznika za prekraj odredaba ovog zakona, odnosno AETR sporazuma, koji je uoen na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na dravu u kojoj je prekraj nainjen, ukoliko za taj prekraj voza, odnosno prevoznik nije prethodno sankcionisan.

  lan 45.

  Izvetaj iz lana 44. sadri podatke o broju kontrolisanih vozaa na putu, broju izvrenih nadzora u prostorijama prevoznika, broju kontrolisanih radnih dana, kao i broju i vrsti otkrivenih prekraja, razvrstano u zavisnosti od toga da li se radi o prevozu putnika ili tereta.

  Podaci u izvetaju razvrstavaju se:

  1) za nadzor na putu po:

  (1) kategoriji puta, odnosno da li se radi o autoputu, ostalim putevima prvog reda ili putu drugog reda, lokalnim putevima i ulicama;

  (2) dravi u kojoj je registrovano vozilo;

  (3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni;

  2) za nadzor u prostorijama prevoznika po:

  (1) vrsti prevoza, odnosno da li se radi o meunarodnom ili prevozu koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, prevozu putnika ili tereta, prevozu za sopstvene potrebe ili javnom prevozu;

  (2) veliini voznog parka prevoznika;

  (3) vrsti tahografa: analogni ili digitalni.

  lan 46.

  Verodostojna isprava kojom se dokazuje izvrenje prekraja u smislu ovog zakona je:

  1) Tahografski listi;

  2) tampani ispis sa digitalnog tahografa ili kartice vozaa;

  3) Podaci sa digitalnog tahografa ili kartice vozaa ili kartice radionice u elektronskom obliku;

  4) Runi unosi na poleini tahografskog listia ili papira za ispis iz digitalnog tahografa;

  5) Potvrda o aktivnostima vozaa;

  6) Foto zapis vozila, tahografa, ureaja ili naprave za manipulaciju, na kome se vide bitna obeleja prekraja;

  7) Uverenje o ispravnosti tahografa, odnosno informativna nalepnica;

  8) Zapisnik o nadzoru izvrenom na osnovu ovog zakona;

 • 28

  9) Zapisnik o strunom nadzoru izvrenom na osnovu ovog zakona;

  10) Zapisnik o ugradnji i opravci tahografa;

  11) Zapisnik o pregledu analognog tahografa;

  12) Zapisnik o kalibraciji digitalnog tahografa;

  13) Zapisnik o kontroli tahografa;

  14) Potvrda o nemogunosti preuzimanja podataka.

  lan 47.

  Nadzor na putu se organizuje na razliitim lokacijama i u razliito vreme tako da se pokrije dovoljan procenat putne mree kako bi se spreilo izbegavanje nadzora.

  Nadzor na putu obuhvata najmanje:

  1) dnevno i nedeljno vreme upravljanja vozilom, pauze, dnevno i nedeljno vreme odmora, evidencije koje se moraju nalaziti u vozilu, odnosno tahografske listie, podatke na kartici vozaa, u memoriji tahografa, odnosno na tampanim ispisima najvie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  2) sva prekoraenja brzine vozila evidentirana tahografom, tokom kojih brzina vozila prelazi 90 km/h za vozila vrste N3 ili 100 km/h za vozila vrste M3 najvie za tekui dan i prethodnih 28 dana;

  3) ako je mogue, trenutne brzine vozila koje evidentira tahograf tokom najvie 24 prethodna asa korienja vozila;

  4) ispravnost tahografa odnosno postojanje ureaja ili naprave za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listiem, ispisom ili karticom vozaa koje mogu da dovedu do falsifikovanja, brisanja ili unitavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, odnosno do ometanja razmene podataka izmeu sastavnih delova tahografa ili njihove izmene.

  Nadzor na putu moe da se usmeri na pojedine take iz stava 2. ovog lana.

  O izvrenom nadzoru na putu sainjava se zapisnik koji se uruuje vozau, kao pisani dokaz o izvrenom nadzoru, a iji izgled i sadrinu propisuje Ministar uz saglasnost Ministarstva unutranjih poslova.

  Prilikom nadzora na putu utvruje se:

  1) drava registracije vozila;

  2) drava prebivalita vozaa;

  3) drava sedita prevoznika;

  4) mesto poetka i kraja putovanja;

  5) vrsta tahografa (analogni ili digitalni).

  Nadzorni organi se osposobljavaju i opremaju za vrenje nadzora na putu i u prostorijama prevoznika. Oprema za nadzor obuhvata ureaje za:

  1) preuzimanje podataka sa digitalnog tahografa i kartice vozaa, uitavanje, analizu odnosno prenos podataka u centralnu bazu podataka radi analize;

  2) proveru tahografskih listia;

  3) analizu sa programskom podrkom za proveru i potvrdu digitalnog potpisa elektronskih podataka, kao i analizu detaljnog profila brzine vozila.

 • 29

  Nadzorni organi, najmanje est puta godinje, uestvuju u vrenju zajednikih nadzora na putu vozaa i vozila obuhvaenih ovim zakonom. Zajedniki nadzor na putu vre istovremeno nadzorni organi dve ili vie drava, svaki na teritoriji svoje drave.

  Ako se prilikom nadzora na putu vozaa vozila registrovanog u drugoj dravi posumnja da je poinjen prekraj koji se ne moe ustanoviti tokom nadzora zbog nedostatka podataka, nadleni nadzorni organi predmetnih drava se meusobno ispomau u cilju razjanjenja situacije.

  lan 48.

  Prilikom nadzora na putu nadzorni organ ima ovlaenje da:

  1) iskljui vozilo iz saobraaja ukoliko tahograf nije ugraen u vozilo, odnosno ugraeni tahograf nema odobrenje tipa, nije pregledan u propisanom roku ili neispravnost tahografa nije otklonjena, a istekao je rok od sedam dana od dana nastanka neispravnosti;

  2) uputi vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe ukoliko posumnja da tahograf, odnosno graninik brzine, i drugi elementi povezani sa tahografom, odnosno graninikom brzine, ne rade ispravno, odnosno u vozilu postoji ureaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, odnosno sa signalom ka graniniku brzine, tahografskim listiem ili karticom vozaa, ukoliko se utvrdi neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu;

  3) zahteva od vozaa da omogui kontrolu tahografa, odnosno graninika brzine, i prui na uvid tahografske listie sa evidentiranim podacima, karticu vozaa ili ispis sa tahografa, odnosno omogui pregled tahografskih listia sa evidentiranim podacima, kartice vozaa ili tampanje ispisa sa tahografa;

  4) privremeno oduzme tahografski listi sa evidentiranim podacima ili ispis s tahografa kao dokaz o izvrenju prekraja, odnosno u istu svrhu napravi kopiju podataka sa kartice vozaa ili tahografa;

  5) iskljui vozaa iz saobraaja ukoliko prilikom nadzora utvrdi da je voza premaio dozvoljeno dnevno vreme upravljanja vozilom;

  6) oduzme karticu vozaa ukoliko otkrije da je vaea kartica vozaa falsifikovana ili da voza koristi tuu karticu ili da je kartica u posedu vozaa pribavljena na osnovu lanih izjava odnosno falsifikovanih dokumenata.

  Iskljuenje iz stava 1. ta. 1) i 5) ovog lana traje do otklanjanja razloga za iskljuenje.

  U sluaju privremenog oduzimanja tahografskog listia sa evidentiranim podacima ili ispisa s tahografa iz stava 1. taka 4) ovog lana nadzorni organ je duan da izda odgovarajuu potvrdu.

  Ukoliko se prilikom kontrolnog pregleda iz stava 1. take 2) ovog lana utvrdi neispravnost tahografa, odnosno graninika brzine, i drugih elemenata povezanih sa tahografom, odnosno graninikom brzine, ili neslaganje podataka sa informativne nalepnice sa stvarnim stanjem na vozilu odnosno tahografu, odnosno graniniku brzine, trokove kontrolnog pregleda snosi vlasnik odnosno korisnik vozila, a ukoliko se ne utvrde neispravnosti odnosno neslaganja trokove kontrolnog pregleda snosi ministarstvo iji je nadzorni organ naloio kontrolni pregled.

  Oduzetu karticu vozaa iz stava 1. take 6) ovog lana nadzorni organ dostavlja Agenciji. Ukoliko je oduzetu karticu vozaa izdala druga drava, Agencija vraa karticu nadlenom organu drave koja je izdala karticu, navodei razloge za njeno oduzimanje. Ukoliko se oekuje da povraaj kartice traje due od dve nedelje,

 • 30

  Agencija obavetava nadleni organ drave koja je izdala karticu o razlozima za oduzimanje kartice u roku od dve nedelje.

  lan 49.

  Kada se prilikom nadzora lanova posade vozila iz drava ugovornica AETR sporazuma otkrije i sankcionie povreda odredaba AETR sporazuma i odredaba ovog zakona, u aktu kojim se izrie prekrajna sankcija, pored odredaba ovog zakona navode se i odredbe AETR sporazuma, ukoliko ih sadri.

  lan 50.

  Nadzor u prostorijama prevoznika, pored nadzora iz lana 47. stav 2. ovog zakona obuhvata i nadzor:

  1) nedeljnih odmora i vremena upravljanja vozilom izmeu nedeljnih odmora;

  2) pridravanja ogranienja vremena upravljanja vozilom tokom dve uzastopne nedelje;

  3) radnih vremena lanova posade vozila;

  4) tahografskih listia, podataka i tampanih ispisa sa digitalnog tahografa i sa kartice vozaa;

  5) potvrda o aktivnostima vozaa.

  Tokom nadzora nadzorni organi mogu proveravati i zajedniku odgovornost prevoznika, poiljaoca tereta, pedicija i ostalih uesnika u organizaciji prevoza, to obuhvata proveru da ugovori o prevozu omoguavaju potovanje odredaba ovog zakona.

  Nadzorni organi su duni da prilikom nadzora u prostorijama prevoznika uzmu u obzir sve informacije dobijene od nadlenih organa drugih drava o poinjenim prekrajima odredaba ovog zakona odnosno AETR sporazuma koji se odnose na datog prevoznika ili njegove vozae.

  Nadzor koji se vri u prostorijama nadzornih organa na osnovu traenih dokumenata, isprava ili podataka koje je prevoznik predao na zahtev nadzornog organa smatra se nadzorom u prostorijama prevoznika.

  Struni nadzor nad radom radionice za tahografe

  lan 51.

  Prilikom strunog nadzora Agencija proverava:

  1) da li radionica za tahografe ispunjava propisane uslove za izdavanje dozvole iz lana 33. ovog zakona;

  2) da li se poslovi radionice za tahografe obavljaju na savestan i propisan nain i u skladu sa odredbama AETR sporazuma.

  Nakon izvrenog strunog nadzora Agencija dostavlja ministarstvu nadlenom za poslove saobraaja zapisnik o strunom nadzoru.

  Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica

  lan 52.

  Nadzor nad izdavanjem tahografskih kartica vri ministarstvo nadleno za poslove saobraaja.

 • 31

  Procena rizika

  lan 53.

  Ministarstvo nadleno za poslove saobraaja uvodi kriterijume za procenu rizika za prevoznike zasnovane na broju i ozbiljnosti prekraja ovog zakona koje poini prevoznik odnosno njegovi vozai, kao i informacijama o prekrajima dobijenim od drugih drava.

  Sistem za procenu rizika iskljuivo sadri ime, prezime, JMBG, datum i mesto roenja lana posade kao podatke o linosti.

  U svrhu procene rizika koristie se kategorizacija prekraja po ozbiljnosti u skladu sa ovim zakonom.

  Rizik prema stepenu moe biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritian.

  Nadzor je srazmeran procenjenom riziku, odnosno prevoznici koji su visokog i kritinog stepena rizika se kontroliu ee i detaljnije.

  Kriterijume za procenu rizika, postupak sprovoenja procene rizika i uestalost vrenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika blie ureuje ministar.

  VII. KAZNENE ODREDBE

  lan 54.

  Novanom kaznom u iznosu od 80.000 do 200.000 dinara kaznie se za prekraj pravno lice ili preduzetnik:

  1) ako je proseno nedeljno radno vreme lana posade vozila u bilo kom etvoromesenom periodu due od 48 asova, ukljuujui i prekovremeni rad, suprotno lanu 4. stav 1. ovog zakona;

  2) ako je dnevno radno vreme lana posade ukljuujui i prekovremeni rad due od 14 asova u periodu od 24 asa, suprotno lanu 4. stav 2. ovog zakona;

  3) ako je nedeljno radno vreme lana posade vozila due od 60 asova, ukljuujui i prekovremeni rad, suprotno lanu 4. stav 3. ovog zakona;

  4) ako je radno vreme lana posade vozila koji obavlja noni rad, ukljuujui i prekovremeni rad, due od deset asova tokom perioda od 24 asa, suprotno lanu 4. stav 5. ovog zakona;

  5) ako ne vodi evidenciju o radnom vremenu lanova posade vozila, suprotno lanu 4. stav 12. ovog zakona;

  6) ako ne uva evidencije o radnom vremenu lanova posade vozila dve godine po isteku perioda na koji se odnose, suprotno lanu 4. stav 13. ovog zakona;

  7) ako u javnom linijskom gradskom ili prigradskom prevozu putnika, odnosno u meumesnom linijskom prevozu putnika na linijama duine do 50 km, koji se obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije, voza ima na raspolaganju manje od 5 minuta ili nema vremena za pauzu na polaznom stajalitu, suprotno lanu 6. stav 4. ovog zakona;

  8) ako lan posade vozila, najkasnije nakon est asova neprekidnog rada, ne prekine radno vreme odmorom u toku dnevnog rada, suprotno lanu 7. stav 1. ovog zakona;

  9) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od est, a manje od devet asova, odmor u toku dnevnog rada lana posade vozila traje manje od 30

 • 32

  minuta, odnosno ako lan posade vozila ne iskoristi odmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 2. u vezi stava 5. ovog zakona;

  10) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od devet, a manje od dvanaest asova, odmor u toku dnevnog rada lana posade vozila traje u zbiru manje od 45 minuta, odnosno ako lan posade vozila ne iskoristi odmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 3. u vezi stava 5. ovog zakona;

  11) ako za radno vreme lana posade vozila koje traje vie od dvanaest asova, odmor u toku dnevnog rada lana posade vozila traje u zbiru manje od 60 minuta, odnosno ako lan posade vozila ne iskoristi odmor u toku dnevnog rada pre zavretka radnog vremena, suprotno lanu 7. stav 4. u vezi stava 5. ovog zakona;

  12) ako se nagrade ili dodaci na zaradu isplauju vozaima na osnovu preenog puta, odnosno koliine prevezenog tereta, ime se ugroava bezbednost saobraaja na putevima, odnosno podstie krenje ovog zakona, suprotno lanu 9. stav 3. ovog zakona (lan 11. stav 3. AETR sporazuma);

  13) ako je rad vozaa organizovan tako da vozai ne mogu da se pridravaju odredaba ovog zakona, odnosno ne da odgovarajua uputstva vozau ili ne vri njihovu redovnu kontrolu, suprotno lanu 10. st. 1. i 2. u vezi stava 3. ovog zakona (lan 11. st. 1. i 2. u vezi stava 4. AETR sporazuma);

  14) ako u vozilo, iji je vlasnik ili korisnik, ne ugradi samo jedan tahograf, suprotno lanu 13. stav 1. ovog zakona (lan 10. stav 1. AETR sporazuma);

  15) ako je u vozilo, iji je vlasnik ili korisnik, ugraen tahograf koji nema sertifikat o odobrenju tipa, odnosno nije u skladu sa zahtevima AETR sporazuma, suprotno lanu 13. stav 2. ovog zakona (lan 10. stav 2. AETR sporazuma);

  16) ako se ne stara o ispravnosti tahografa ili o propisnom korienju tahografa i kartica vozaa, odnosno tahografskih listia, suprotno lanu 14. st. 1. i 2. ovog zakona (lan 10. stav 1. Aneksa AETR sporazuma);

  17) ako se utvrdi falsifikovanje, brisanje ili unitavanje podataka evidentiranih na tahografskom listiu ili na ispisu sa digitalnog tahografa, odnosno memorisanih u tahografu ili na kartici vozaa, suprotno lanu 14. stav 3. ovog zakona (lan 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

  18) ako se utvrdi da u vozilu, iji je vlasnik ili korisnik, postoji ureaj ili naprava za manipulaciju sa tahografom, tahografskim listiem ili karticom vozaa koja moe da dovede do falsifikovanja, brisanja ili unitavanja memorisanih ili evidentiranih podataka, suprotno lanu 14. stav 4. ovog zakona (lan 12. stav 8. Aneksa AETR sporazuma);

  19) ako ne uva tahografske listie i ispise po hronolokom redu i u itkom obliku u propisanom roku ili iste ne prui na uvid, suprotno lanu 15. stav 3. ovog zakona (lan 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

  20) ako ne preuzima podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozaa, odnosno ne preuzima ih u propisanom roku ili ako mu navedeni podaci nisu pristupani, suprotno lanu 15. stav 5. ovog zakona (lan 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

  21) ako ne uva podatke sa digitalnog tahografa i kartice vozaa u propisanom roku ili ako na zahtev nadlenog organa iste ne prui na uvid, suprotno lanu 15. stav 6. ovog zakona (lan 11. stav 2. Aneksa AETR sporazuma);

 • 33

  22) ako u vozilo, iji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugraen graninik brzine, kada uestvuje u saobraaju na putu, nije ugraen graninik brzine, odnosno ugraeni graninik brzine nije ispravan, suprotno lanu 19. stav 1. ovog zakona;

  23) ako je, u vozilu, iji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugraen graninik brzine, kada uestvuje u saobraaju na putu, graninik brzine podeen na brzinu koja je za vie od 20km/h vea od propisane, suprotno lanu 19. stav 1. ovog zakona;

  24) ako je u vozilo, iji je vlasnik ili korisnik, u koje mora biti ugr