of 28 /28
1 ZAKON O PRIJEVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU BRČKO DISTRIKTA BiH

1.Zakon o Prijevozu u Drumskom Saobracaju Brcko Distrikta Bi

 • Author
  mirza

 • View
  37

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

literatura

Text of 1.Zakon o Prijevozu u Drumskom Saobracaju Brcko Distrikta Bi

 • 1

  ZAKONOPRIJEVOZUUDRUMSKOMSAOBRAAJU

  BRKODISTRIKTABiH

 • 2

  Na osnovu lana 23 Statuta Brko distrikta BiH (Slubeni glasnik BrkodistriktaBiH,brojevi1/00,4/00,7/04,20/05i24/05)SkuptinaBrkodistriktaBiH,na25.sjednici,odranoj25.januara2006.godine,usvaja

  ZAKONOPRIJEVOZUUDRUMSKOMSAOBRAAJU

  BRKODISTRIKTABiH

  OdjeljakA.OPEODREDBE

  lan1(Predmet)

  Ovimzakonomutvrujuseusloviinainobavljanjaprijevozalicaiteretamotornim i prikljunim vozilima u drumskom saobraaju, rad autobuskihstanica, izdavanje licenci za prijevoz lica i tereta, registracija redovavonje ugradskomiprigradskomsaobraaju,kaoidrugiusloviupogleduorganizacijeiobavljanjaprijevozaudrumskomsaobraajunateritorijiBrkodistriktaBosneiHercegovine(udaljnjemtekstuZakona:Distrikta).

  lan2(Definicije)

  U smislu ovog zakona definiu se pojedini izrazi koji imaju slijedeeznaenje:a) ''autobus'' je motorno vozilo namijenjeno za prijevoz putnika, koje pored

  sjeditazavozaaimavieodosamsjeditab) ''autobuska stanica'' je objekat namijenjen prijemu i otpremi autobusa,

  prihvat, zadravanje i otpremu putnika i prtljaga, prodaju voznih karata,davanjeinformacijaipruanjudrugihuslugakojesuuvezisprijevozom

  c) ''autobusko stajalite'' jeste ureen prostor pored kolovoza, na kome sezaustavljajuautobusiradiukrcavanjaiiskrcavanjaputnikaiprtljaga

  d) ''cjenovnik''jedokumentkojijeizdaoprijevoznik,kojimseutvrujucijeneuslugaprijevozaiostaleuslugeprijevoznika

  e) ''daljinar'' je dokument koji sadri udaljenosti (u kilometrima) izmeupojedinihstanicanalinijama

  f) ''domai prijevoznik'' je pravno lice ili samostalni preduzetnik (u daljnjemtekstu:preduzetnik)sasjeditemnateritorijiBiH

  g) ''gradski prijevoz'' je linijski prijevoz lica na podruju grada, odnosnonaselja

  h) ''javniprijevoz''jelinijskiivanlinijskiprijevozlicaiteretauzodgovarajuunaknadu, koji je pod jednakimuslovimadostupansvimkorisnicima uslugaprijevoza

  i) ''iskaznica vozaa je isprava kojom se utvruje identitet i zaposlenjevozaa

 • 3

  j) ''karta za prijevoz'' je dokument koji je izdao prijevoznik korisnikuprijevoza kojim se potvruje da je korisnik prijevoza platio prijevoznikuodgovarajui iznos za uslugu prijevoza i time stekao pravo na koritenjeprijevoza

  k) ''kombi'' jeputnikomotornovozilo, oblikakaroserije kombi,do9 sjedita(1+8)

  l) ''kooperacija''jeprijevoznaliniji,premareduvonje,kojipremapismenomsporazumuodravajudvailivieprijevoznika

  m) ''itinerer''jetrasaprijevozaodpolazitadokrajnjegodreditan) ''licenca prijevoznika je odobrenje prijevozniku za obavljanje

  meunarodnogiliunutranjegprijevozaputnika,teretailiopasnihmaterijao) ''licenca za taksi prijevoz'' je odobrenje prijevozniku za obavljanje taksi

  djelatnostip) ''licenca za vozilo je odobrenje koje mora posjedovati svako vozilo

  ukljuenou javnidrumskiprijevoz lica,teretailiopasnih materijaq) ''linija''jerelacijailiskuprelacijanakojimaseobavljaprijevozodpoetne

  dozavrnestanice,odnosnostajalitanakojojseprevozeputniciilirobapoutvrenom i objavljenom redu vonje s jednim ili vie polazaka odnosnopovrataka

  r) ''linijskiprijevoz''jejavniprijevozlicaiteretanaodreenimlinijamakojisevri po utvrenom i registrovanom redu vonje, unaprijed utvrenoj skiciputaiutvrenojiobjavljenojcijeniidrugimuslovimaprijevoza

  s) ''meunarodni prijevoz'' je svaki drumski prijevoz koji obuhvata prelazaknajmanjejednedravnegranice

  t) ''meuentitetski prijevoz'' je svaki drumski prijevoz s teritorijeDistrikta ujedan od entiteta i obratno, kao i prijevoz izmeu entiteta BiH u tranzitukrozDistrikt

  u) ''motorno vozilo'' je vozilo na motorni pogon kome je osnovna namjenaprijevozlicailiteretanaputevimailivuaprikljunihvozilanamijenjenihzaprijevoz lica ili tereta, osimmopeda, traktora, temotokultivatora i radnihmaina

  v) ''prijevoz u drumskom saobraaju'' je svaki prijevoz putnika, tereta iliopasnihmaterijaukljuujuivonjupraznogilinenatovarenogvozila

  w) ''prijevoznik''jepravnoliceilipreduzetnikkojeobavljadjelatnostprijevozakaoregistrovanudjelatnost

  x) ''prijevoz za posebne namjene'' je vangabaritni prijevoz i prijevoz opasnihmaterija

  y) ''prijevozzavlastitepotrebe''jeprijevozlica i teretakojepreduzee,drugopravnolice,preduzetnikilifizikoliceobavljaradizadovoljavanjapotrebauobavljanju svoje djelatnosti za koju je registrovan, odnosno za koju imaodobrenje

  z) ''prigradski prijevoz'' je linijski prijevoz lica izmeu naselja na podrujuDistrikta

  aa) ''putnik''jelicekojeseprevoziuznaknadu,osimvozaailanovaposadevozila

  bb) ''red vonje'' je akt kojim se utvruje naziv prijevoznika, vrsta prijevoza,relacija na kojoj se obavlja linijski prijevoz, redoslijed stanica i njihova

 • 4

  udaljenost od poetne stanice, vrijeme polaska i dolaska za svaku stanicu,period odravanja linije, uestalost odravanja linije i rok vaenja redavonje

  cc)''relacija'' jedio linije kojom saobraajuvozila uprijevoz putnika i stvari,izmeudvamjestanakojimasevriulazakiizlazakputnika,odnosnoutovariliistovartereta

  dd) ''rentacar djelatnost'' je registrovana djelatnost iznajmljivanja putnikihvozila

  ee)''rentacarvozilo''jeiznajmljenomotornovoziloff)''strani prijevoznik'' je prijevoznik sa sjeditem, odnosno prebivalitem u

  inostranstvu,akojiobavljameunarodniprijevozgg)''stranovozilo''jemotornoiliprikljunovoziloregistrovanouinostranstvuhh) ''teret'' je zajedniki naziv za robe koje se prevoze teretnim motornim

  vozilomiliskupomvozilaii) ''taksi prijevoz'' jeste vanlinijski javni prijevoz putnika koji se obavlja

  putnikimautomobilomdo5sjedita (1+4),koji ispunjavauslovepropisaneovimzakonomipodzakonskimaktima

  jj)''tarifa''jeaktkojisadriipokazujenainformiranjacijeneidrugeusloveudrumskomprijevozu

  kk) ''tranzit''jemeunarodni imeuentitetskiprijevozputnikaili teretaprekoteritorijeDistrikta, bez ulazaka ili izlazaka putnika odnosno ukrcavanja iliiskrcavanjateretanateritorijiDistrikta

  ll) ''vanlinijskiprijevoz''jestejavniprijevozzakojiserelacija,cijenaprijevoza,visina naknade za sporedne usluge izvrene za potrebe lica i tereta koji seprevoze,utvrujuugovoromizmeuprijevoznikaikorisnikaprijevoza

  mm) ''vangabaritniprijevoz''jeprijevozteretavozilimakojasamailisteretompremauju propisane dimenzije ili ukupnu masu, odnosno propisanaosovinskaoptereenja

  nn) ''voza''jelicekvalifikovanozaupravljanjemotornimvozilom.

  lan3(Podjelaprijevoza)

  Prijevozlica i teretaudrumskomsaobraajumoeseobavljatikao javniprijevozilikaoprijevozzavlastitepotrebe.

  lan4(Tehnikoeksploatacioniuslovi)

  (1) Javniprijevoz i prijevoz za vlastite potrebemoe se vriti vozilomkojeispunjava uslove utvrene propisima o bezbjednosti saobraaja na putevima idrugim propisima i ako ispunjava propisane tehnikoeksploatacione uslove iimasvojstvapredvienastandardima.

  (2) Na bonim stranama motornog vozila, kojim se vri prijevoz, izuzevputnikih automobila kojima se vri prijevoz za vlastite potrebe, mora napropisan nain biti ispisana firma prijevoznika, vrsta prijevoza odnosno ime,prezime,prebivalitefizikoglica.

 • 5

  (3) Pravilnik o tehnikoeksploatacionim uslovima i nainu obiljeavanjavozila kojima se vri prijevoz, donosi gradonaelnik Distrikta (u daljnjemtekstu:gradonaelnik)naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan5(Putninalog)

  (1) Umotornomvozilukojimsevriprijevoz,morasenalazitiputninalogpopunjeniovjerennanainutvrenpodzakonskimaktom.

  (2) Propis kojim se utvruje obrazac putnog naloga, sadraj i nainpopunjavanjadonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  (3) Odredbe ovog lana ne odnose se na motorna vozila preduzetnika,putnikamotornavozilapreduzea,tevozilakojimasevriprijevozzavlastitepotrebegraana.

  lan6(Preventivnitehnikipregled)

  (1) Javniprijevoziprijevozzavlastitepotrebemoesevritisamoakojenamotornom i prikljunom vozilu izvren preventivni tehniki pregled i ako jeutvreno da je vozilo ispravno, u skladu s pravilnikom o preventivnimtehnikimpregledimamotornihiprikljunihvozila,kojidonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  (2) Preventivnitehnikipregledvrepravnalicakojaraspolaupotrebnomopremom,kadrovimaikojasuregistrovanazatudjelatnost.

  (3) Dokazoizvrenompreventivnomtehnikompregledumorasenalazitiuvozilu.

  (4) Odredbeovoglananeodnosesenaprijevozzavlastitepotrebe,kojisevriputnikimautomobilom.

  lan7(Posebnipropis)

  Gradonaelnik, na prijedlog efa nadlenog Odjeljenja, donosi posebanpropis u skladu sa ovim zakonom, kojim propisuje uslove i nain obavljanjajavnogprijevozalicaiteretanapodrujuDistrikta,anaroito:

  a) nainiorganizacijuobavljanjajavnogprijevozalicaitereta,b) prijevozpoljoprivrednimmainama,motociklimasprikolicom,triciklima

  ivozilimanadrugipogon.

  lan8(Uslovizavozaa)

 • 6

  (1) Motornimvozilomkojim se obavlja javniprijevoz i prijevoz za vlastitepotrebe moe upravljati lice koje ispunjava uslove utvrene propisima osigurnostisaobraajanaputevima.

  (2) Liceizstava1ovoglanatrebadaimanajmanjeIIIstepenobrazovanjasaobraajnestrukevozamotornihvozilatodokazujediplomom,dvijegodineiskustvatodokazujeposjedovanjemvozakedozvoleodgovarajuekategorije.

  (3) Odredba iz stava 2 ovog lana ne odnosi se na obavljanje prijevoza zavlastitepotrebe,vozilimausvojinigraanado3,5tonanosivostiivozilimaBkategorijezaobavljanjeposlovaijezanimanjenijevoza.

  OdjeljakB.JAVNIPRIJEVOZ

  lan9(Linijskiivanlinijskiprijevoz)

  (1) Javniprijevoz obavlja se kao linijski ivanlinijskiprijevozudrumskomsaobraaju.

  (2) Javniprijevozmoedaobavljapravno liceupisanousudskiregistarzaobavljanjeovedjelatnosti,akoposjedujelicencuzaobavljanjeprijevoza.

  (3) Javni prijevoz, osim javnog linijskog prijevoza, moe da obavljapreduzetnik upisan u sudski registar, ako posjeduje licencu za obavljanjeprijevoza.

  (4) Preduzetnik moe da obavlja djelatnost javnog prijevoza s najvie dvamotornavozila.

  (5) Preduzetnikmoedaobavljadjelatnosttaksiprijevozajednimputnikimmotornimvozilom.

  (6) Odjeljenjenadleno za izdavanje licenciduno jevoditi registar izdatihlicenciiiskaznicazavozae.

  (7) Propis o obrascu, sadraju i nainu izdavanja licenci za vrenje javnogprijevoza i iskaznica za vozae, kao i sadraj i nain voenja registra izprethodnogstavadonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan10(Uslovizaobavljanjejavnogprijevoza)

  (1) Prijeotpoinjanja obavljanjadjelatnosti javnogprijevoza,apoupisuusudskiregistar,prijevoznikjeduandapribavilicencuprijevoznika,licencuzavozilo iiskaznicuzavozaaito:

  a) Zameunarodni drumski prijevozputnika, tereta i opasnihmaterija,koju izdajenadlenoministarstvo BiH,

  b) zaunutranjiprijevoz putnika,teretaiopasnihmaterija,c) zagradskiiprigradskiprijevoz,d) zaobavljanjetaksiprijevozairentacarusluga.

  (2) Licence iz stava1 ovoglanapod takamab, c idprijevozniku izdajenadlenoOdjeljenje,akosuispunjenislijedeiuslovi:

 • 7

  a) dajevlasnikvozilakojaispunjavajupropisanetehnikoeksploatacioneusloveitonajmanje:1) dvaautobusazaobavljanjejavnoglinijskogprijevozalica,odnosno

  jedanautobuszavanlinijskiprijevozlica,2) jednoteretnomotornovozilozaobavljanjejavnogprijevozatereta,3) jednoputnikomotornovoziloopremljenozataksiprijevoz,

  b) daimasopstvenoodravanjeiliugovorsaorganizacijomovlatenomzaodravanjevozila,

  c) daimazakljuenugovoroosiguranjuputnikaiprtljagaodposljedicanesretnogsluaja,akoobavljajavniprijevozlica,

  d) dazapoljavanajmanjejednogvozaapovozilu,koji ispunjavausloveizlana8ovogzakona,

  e) da zapoljava najmanje jednog inenjera drumskog saobraaja akoobavljadjelatnostsvieod20motornihvozila.

  (3) Pri obavljanju prijevoza u vozilu se pored ostalih propisanihdokumenatamora nalaziti original ili ovjerena kopija licence za prijevoznika,original licencezavozilo i iskaznicazavozaa,au taksivozilulicencazataksiprijevoz.

  lan11(Iskaznicavozaa)

  Za svakog zaposlenog vozaa, prijevoznik je duan pribaviti iskaznicu,akoispunjavausloveizlana8ovogzakona.

  lan12(Ometanjeposade)

  (1) Pri vrenju javnog prijevoza, lica koja se prevoze duna su da sepridravajuredauvoziluinesmijuometatiposaduvozila.

  (2) Licakoja ometajuposaduvozilauvrenju javnogprijevoza,koja se nepridravajuredauvozilu ili koja supoddejstvomalkohola ilidrugihopojnihsredstava,lanposadevozilaodstraniteizvozila.

  (3) Lice iz stava 2 ovog lana odstranit e se iz vozila na stanici, odnosnostajalituunaseljenommjestu.

  lan13(Zabranaprijevoza)

  (1) U motornom vozilu kojim se vri javni prijevoz lica u drumskomsaobraaju,nemoguseprevoziti licakoja supoddejstvomalkohola ilidrugihopojnih sredstava, ivotinje, leevi, eksplozivni i lahko zapaljivi predmeti ipredmeti koji mogu povrijediti, uprljati ili priiniti tetu licima ili stvarimaprimljenimnaprijevoz,akotoposebnimpropisomnijedrugaijeregulisano.

 • 8

  (2) Slijepim osobama i osobama oteenog vida koje koriste specijalnoobuene pse vodie, dozvoljeno je da ih uvedu u vozilo kojim se vri javniprijevozlicaudrumskomsaobraaju.

  lan14(Zadacilanovaposadevozila)

  (1) U vrenju javnog prijevoza lanovi posade vozila su duni da sepridravajuodredabaovogzakonakaoipropisakojiureujunainobavljanjaposlovaizadatakalanovaposadevozila.

  (2) Propis iz stava 1 ovog lana donosi gradonaelnik, na prijedlog efanadlenogOdjeljenja.

  lan15(Tovarnilist)

  U vozilu kojim se obavlja javni prijevoz tereta mora se, za sve vrijemeprijevoza nalaziti tovarni list, odnosno otpremnica ili raun, iz kojih semoeutvrditivlasnikililicezakojesevriprijevoztogtereta.

  OdjeljakC.JAVNILINIJSKIPRIJEVOZ

  lan16(Izuzimanjeodprijevoza)

  Prijevoznik je duan u skladu sa raspoloivim kapacitetima preuzeti naprijevozsvakoliceiliteret,kojiovimzakonomiliposebnimpropisomnijeizuzetodprijevoza.

  lan17(Vrstelinijskogprijevoza)

  Javniprijevozlicaulinijskomdrumskomsaobraajumoesevritikao:gradski,prigradski,meuentitetskiodnosnounutranjiimeunarodniprijevoz.

  lan18(Planlinijskogprijevoza)

  (1) Gradonaelnik, na prijedlog efa nadlenog Odjeljenja, donosisveobuhvatniplanlinijskogprijevozaputnikanapodrujuDistrikta.

  (2) Sveobuhvatni plan linijskog prijevoza putnika iz stava 1 ovog lana,ukljuuje i uslove i nain potencijalnog koritenja vozila, kako za prijevozuenikaistudenata,takoizaprijevozvankolskepopulacije.

  lan19(Tenderzajavniprijevoz)

 • 9

  Linije iz lana 18 stava 1 povjeravaju se najpovoljnijem ponuauprijevozniku,nakonprovedenogjavnogtendera.

  lan20(Komoebitiponua)

  Linijeizlana18stava1mogubitipovjerenejednomponuau,odnosnoprijevozniku,ukolikoonposjedujekapacitetezapotpunozadovoljenjepotrebaprijevozailiveembrojuponuaakojinastupajusjedinstvenomponudom,naosnovunjihovogpreciznogpismenogsporazuma,kojijediotenderskeponude.

  lan21(Registracijalinija)

  (1) RegistracijulinijavrinadlenoOdjeljenje.(2) Nain,kriterij,postupak,registracija iovjeraredovavonje,definiese

  pravilnikomkojidonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan22(Redvonje)

  (1) Prijevoz lica u linijskomdrumskom saobraajumoe se vriti samo naosnovuregistrovanogiobjavljenogredavonje.

  (2) Redvonjeseregistrujenaperioddojednegodine.(3) Redvonje,usmisluovogzakona, jeaktkojimseutvrujuelementiza

  obavljanje linijskog prijevoza u drumskom saobraaju, koji naroito sadrirelaciju na kojoj se vri prijevoz, vrstu i broj linije, naziv prijevoznika,redoslijed stanica i stajalita i njihovu udaljenost od poetne stanice, vrijemepolaska i dolaska za svaku stanicu i stajalite, vremenski period u kome seodrava linija i rok vaenja reda vonje. Sastavni dio reda vonje je ikooperantski ugovor ako se linija odrava u koopreaciji, kojim se definiekooperantskiodnosireimradanaliniji.

  (4) Redvonjeizstava1ovoglanaseregistrujeza:a) linijenapodrujuDistrikta,kodnadlenogOdjeljenja,b) linije umeunarodnom imeuentitetskom saobraaju se usklauju i

  registrujupoposebnimpropisimakodnadlenogministarstvaBiH.

  lan23(Registarredovavonje)

  Organnadleanzaregistracijuredovavonjeugradskomiprigradskomsaobraaju iz lana22 ovog zakona,duan je voditi registar redovavonje nanain utvren pravilnikom koji donosi gradonaelnik, na prijedlog efanadlenogOdjeljenja.

 • 10

  lan24(Daljinar)

  (1) Za linije van plana linijskogprijevoza, prijevoznik utvruje redvonjekojimorabitiusaglaensdaljinaromiminimalnimvremenomvonje.

  (2) Daljinar i minimalno vrijeme vonje utvruje Odjeljenje nadleno zaregistracijuredovavonje.

  lan25(Registracijadodatnihlinija)

  Ako planom linijskog prijevoza putnika nisu obezbijeene potrebekorisnika prijevoza, nadleno Odjeljenje i nakon zavrenog tendera moeregistrovativeibrojlinijaipolazakauodnosunausvojeniplan,uzsaglasnostizabranogprijevoznika.

  lan26(Rokzaregistracijulinija)

  (1) Odjeljenje je duno registrovati redvonje u roku od8 dana oddanazakljuivanjaugovora.

  (2) Najkasnije 8 dana od dana registracije redova vonje, Odjeljenje edostavitiprimjerakregistrovanogredavonjesaobraajnojinspekcijiDistrikta.

  lan27(Obavjetavanjekorisnikaprijevoza)

  Najmanje 8 dana prije otpoinjanja obavljanja linijskog prijevoza,prijevoznik o tome obavjetava korisnike prijevoza putem sredstava javnoginformisanjailinadrugiodgovarajuinain.

  lan28(Vrenjejavnogprijevoza)

  (1) Prijevoznikjeduandaurednoiredovnovrijavniprijevozulinijskomdrumskomsaobraajuporegistrovanomiobjavljenomreduvonje.

  (2) Prijevoznikmoevriti linijskiprijevoz licaudrumskomsaobraajuisvievozilanajednojliniji,poregistrovanomreduvonje.

  (3) U vozilu kojim se vri javni prijevoz lica u linijskom drumskomsaobraajumorasenalazitiovjerenredvonjeiliovjerenakopijaredavonjezalinijunakojojvozilosaobraa.

  lan29(Relacijskatabla)

 • 11

  (1) U autobusu kojim se vri javni prijevoz lica u linijskom drumskomsaobraaju,udonjemdesnomugluvjetrobranskogstaklamorabitipostavljenarelacijska tabla sa ispisanim podacima polazne, krajnje i najmanje jedne odusputnihstanica.

  (2) Odredbe prethodnog stava ne odnose se na autobuse u gradskom iprigradskom saobraaju, ako imaju ugraenmehanizam za postavljanje tableiliakoimajutrakunakojojsuispisanibrojinazivlinijeizregistrovanogredavonje.

  lan30(Cjenovnik)

  Prijevoznikkojivrijavniprijevozlicaulinijskomdrumskomsaobraajuduan je da utvrdi cjenovnik usluga prijevoza i drugih usluga, objavi ga iposjedujeuvozilukojesaobraanaliniji,uskladusponudomiztendera.

  lan31(Voznakarta)

  (1) Licekoje seprevoziu javnomprijevozuduno jeda imavoznukartu ipokaejenazahtjevovlatenoglica.

  (2) Voznakartaizdajesenaautobuskojstaniciiliuposlovnicamakojimajeprijevoznik povjerio izdavanje voznih karata u skladu s cjenovnikom iregistrovanim redom vonje i ima vrijednost ugovora izmeu davaoca ikorisnikaprijevozneusluge.

  (3) Licimakojimanije izdatavoznakartanaautobuskojstanici,odnosnouposlovnici,voznukartumoraizdatiuautobusu,lanposadeautobusa.

  lan32(Prtljag)

  (1) Ako lice koje se prevozi ima prtljag, duno je da ga smjesti na za toodreenomjesto, tako da ne smeta drugim licima koja se prevoze, lanovimaposadeautobusainezatvaraprolazizmeusjedita.

  (2) Zaprtljagkojijesmjetenuprostorodvojenodprostorazalicakojaseprevoze, lan posade autobusa izdat e licu koje se prevozi posebnu kartu, aodrezaktekarteprivrstitinaprtljag.

  lan33(Identifikacioneoznake)

  lanoviposademotornihvozilakojimasevrijavniprijevozlica,dunisuza vrijeme rada nositi identifikacione oznake koje sadre naziv prijevoznika,nazivradnogmjesta,imeiprezimelanaposade.

 • 12

  lan34(Dostavaredavonje)

  (1) Prijevoznik koji vri javni prijevoz lica u linijskom drumskomsaobraaju, duan je dostaviti registrovani red vonje, autobuskoj stanici nakojojjeredomvonjepredvienoukrcavanjeiliiskrcavanjeputnika,najkasnije8danaprijeotpoinjanjaprijevoza.

  (2) Uz registrovani red vonje iz prethodnog stava prijevoznik je duandostaviticjenovnik.

  lan35(Ustupanjelinije)

  Prijevozniknemoevrenjejavnogprijevozalicaulinijskomdrumskomsaobraaju, na liniji za koju ima registrovan red vonje povjeriti, odnosnoustupitidrugomprijevozniku.

  lan36(Obustavaprijevoza)

  (1) Prijevoznik mora obavljati javni prijevoz lica u linijskom drumskomsaobraaju po registrovanom redu vonje i ne moe obustaviti vrenje togprijevozautokurokavaenjaredavonje.

  (2) Izuzetno od odredbe prethodnog stava, u toku vaenja reda vonje naodreenoj liniji,moeseprivremenoobustavitivrenjejavnogprijevozalicausluajuviesileiuvanrednimsluajevimakojinezaviseodvoljeprijevoznika,aonemoguujuprijevoznikauvrenjutogprijevoza.

  (3) U sluaju obustave prijevoza izprethodnog stava,prijevoznik je duandaodmaho tomeobavijesti autobusku stanicu, organnadlean zaregistracijureda vonje i saobraajnu inspekciju uz podnoenje dokaza o objektivnimrazlozimazaobustavuprijevoza.

  (4) Korisnike prijevoza o obustavi saobraaja, prijevoznik obavjetavaputemsredstavajavnoginformisanja.

  OdjeljakD.JAVNIVANLINIJSKIPRIJEVOZ

  lan37(Vanlinijskiprijevoz)

  Vanlinijskiprijevozputnikajeprijevozunaprijedpoznategrupeputnikaza koje se relacija, cijena prijevoza i drugi uslovi utvruju ugovorom izmeuprijevoznikaikorisnikaprijevoza.

  lan38

 • 13

  (Vrstevanlinijskogprijevoza)

  (1) Javni prijevoz u vanlinijskomdrumskom saobraajumoe se obavljatikao:

  a) krunavonjakojapoinje i zavravase u istommjestu,priemuseistagrupalicaprevoziistimvozilom,naitavomitinereruivraaseumjestopolaska,bezusputnogprimanjadrugihputnika,

  b) naizmjeninevonjeorganizovaneradiprevoenjauvieputovanjaodistog polazita do istog odredita ili njegove blie okoline, unaprijedorganizovanih grupa lica s tim to se svaka grupa koja je obavilaputovanjeuodlaskuvraauistomsastavuito,takodaseprvavonjaupovratkuiposljednjavonjauodlaskuunizunaizmjeninihvonji,obavljapraznimvozilom,

  c) prijevozorganizovanihgrupalicauodlaskuiputovanjepraznogvozilaupovratkuiobratno,

  d) prijevozradnikanaposaoisposla,uenikaistudenata,bezprimanjadrugihlica,

  e) prijevoz lica vozilom koje se iznajmljuje 'rentacar', na osnovupismenogugovorakojisemoranalazitiuvozilu,

  f) taksiprijevoz.(2) Navozilukojimsevriprijevoziztakia,b,cidprethodnogstavaovog

  lana mora biti istaknuta tabla sa oznakom Vanredna vonja, koja sepostavljaudonjemdesnomugluvjetrobranskogstakla.

  (3) U vozilu kojim se vri prijevoz iz taki a, b, c i d ovog lanamora senalazitiurednopopunjenputnilistsaspiskomputnikaipismeniugovor.

  (4) Propis o obrascu, sadraju i nainuvoenja putnog lista izprethodnogstavaovoglana,donosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan39(Alternativnidokumenti)

  (1) Prilikom obavljanja krune vonje kada prijevoz lica obavljaorganizatorputovanjakojijeujednoiprijevoznik,umjestougovoraoprijevozuumotornom vozilumora se kod putnika nalaziti dokaz o uplati aranmana ukojemjesadranainaknadazaprijevozpriodlaskuipovratku.

  (2) Kod obavljanja prijevoza iz lana 38 stava 1 take d umjesto spiskaputnika, lica koja se prevozemoraju kod sebe imati identifikacione iskaznice,ovjereneodpravnoglicailipreduzetnikazakogaseprijevozobavljailiovjereneodprijevoznika.

  OdjeljakE.AUTOBUSKESTANICE

  lan40(Staniceistajalita)

 • 14

  (1) Ulazak i izlazak putnika vri se na autobuskim stanicama, odnosno naautobuskimstajalitimaupisanimuregistrovaniredvonje.

  (2) Unaseljugdjepostojiautobuskastanica,prijevoznicisudunidakoristestanicu,osimugradskomiprigradskomprijevozu.

  lan41(Kategorizacijaautobuskestanice)

  (1) Autobuska stanica mora biti kategorisana u skladu s propisom okategorizaciji stanice koji donosi Gradonaelnik, na prijedlog efa nadlenogOdjeljenja.

  (2) Autobuska stanicamorabiti opremljena i odravana takoda odgovarasvojoj svrsi, da ima potreban broj natkrivenih perona, prostora za boravakputnika, za uvanje prtljaga, kancelariju za ovjeru putnih naloga, mjesto zaprodaju voznih karata i davanje informacija o kretanju autobusa, razglasneureaje, tablu za isticanje redova vonje i tarife, ureaj za osvjetljavanje igrijanje,telefonskugovornicuisanitarnevorsatekuomvodom.

  lan42(Autobuskastanica)

  (1) Autobuska stanica mora biti oznaena natpisom Autobuska stanicaBrkonapisananapismimauslubenojupotrebiuDistriktu.

  (2) Slubena lica u autobuskoj stanici duna su za vrijeme rada nositipropisanuodjeuiidentifikacioneoznake.

  (3) Autobuska stanica mora biti otvorena pola sata prije svakog polaskaodnosnodolaskaautobusa,osvijetljenaiprostorijezagrijanepremavremenskimprilikama.

  lan43(Otpravnik)

  (1) Vozaautobusaduanjepodolaskuuautobuskustanicuodmahprijavitipostavljanje autobusa na peron i ovjeriti putni nalog s podacima o vremenudolaskaipolaskaautobusasaautobuskestanice.

  (2) Otpravnikautobusaduanjeotpremitisvakiautobusspolaznogperonapremareduvonjeakosuzatoispunjeniuslovi.

  (3) Vozaautobusamoepoiautobusomsaautobuskestanicepoodobrenjuotpravnika, odnosno kada mu se odgovarajuim signalom odobri odlazak saautobuskestanice.

  lan44(Saobraajnidnevnik)

  (1) Uautobuskojstanici,odnosnonapolaznomautobuskomstajalitumorase voditi saobraajni dnevnik koji sadri: redni broj linije, vrijeme dolaska,

 • 15

  vrijeme odlaska, naziv prijevoznika, broj putnog naloga, registarsku oznakuvozilaipodatkeoposadivozila.

  (2) Propis o obrascu, sadraju i nainu voenja saobraajnog dnevnika izprethodnogstavadonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan45(Obavezeautobuskestanice)

  (1) Prijestupanjanasnaguregistrovanihredovavonjeautobuskastanicajeduna da sistematizuje sve redove vonje po linijama, vremenu odlaskaautobusasaautobuskestanice,odnosnodolaskaautobusanaautobuskustanicuidaihistaknenatablizaisticanjeredovavonje.

  (2) Autobuska stanica duna je da obavijesti saobraajnu inspekciju oneobavljenim registrovanim linijama ili polascima do petog u mjesecu zaproteklimjesec.

  lan46(Staninausluga)

  (1) Autobuska stanica mora pod jednakim uslovima obavljati pruanjeuslugasvakomprijevozniku,kojiuregistrovanomreduvonje imaupisanu tuautobuskustanicu.

  (2) Autobuska stanica i prijevoznik ugovorom reguliu uslove i nainkoritenjauslugaautobuskestanice.

  (3) Visinunaknadezauslugekoritenjaautobuskestanicepredlaekomisijaimenovanaodlukomgradonaelnika.

  (4) Akt o visini naknade za usluge iz stava 3 ovog lana donosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  OdjeljakF.TAKSIPRIJEVOZ

  lan47(Definicija)

  (1) Taksi prijevoz je javni prijevoz lica u vanlinijskom drumskomsaobraaju, za koji je cijena prijevoza za preeni put unaprijed odreena iutvruje se taksimetrom po cjenovniku usluga, koji mora biti istaknut navidnommjestuuvoziluiovjerenkodnadlenogOdjeljenja.

  (2) Taksimetar mora biti ispravan, badaren jednom godinje premapropisanim meteorolokim uslovima za taksimetre, plombiran i ugraen navidnommjestuuvozilu.

  (3) Taksiprijevoznikkojivritaksiprijevozmoeskorisnikomprijevozanarelacijamaduim od25 kilometara ugovoriti cijenuprijevoza i bez ukljuenjataksimetra, s tim da ta cijena ne moe biti vea od one koja bi se utvrdilataksimetrom.

 • 16

  (4) Taksiprijevoznikkojivritaksiprijevozduanjenazahtjevlicakojeseprevozi izdati voznu kartu, koja sadri registarski broj vozila, putnu relaciju,naplaenu, odnosno ugovorenu cijenu, datum prijevoza, potpis i peatprijevoznika.

  (5) Ako se prijevoz iz stava 3 ovog lana vri bez ukljuivanja taksimetra,taksi prijevoznik duan je izdati voznu kartu licu koje prevozi prije zapoetevonje.

  lan48(Saglasnostputnika)

  Pri vrenju taksi prijevoza bez saglasnosti lica koje je prvo zapoelokoristititajprijevoz,nemoguseprimatinaprijevozdrugalica.

  lan49(Taksivozilo)

  (1) Taksi prijevoz moe se vriti samo putnikim automobilom oblikakaroserijelimuzinasa5sjedita(1+4sjedita),setveravrata.

  (2) Putnikiautomobilizstava1ovoglananemoeimatiprikljunovozilo.

  lan50(Taksivoza)

  Licekojeupravljamotornimvozilomkojimsevri taksiprijevoz, poreduslova utvrenih propisima o bezbjednosti saobraaja na putevima i ovimzakonom mora imati iskustvo u upravljanju motornim vozilom u trajanjunajmanje od dvije godine, koje se dokazuje vozakomdozvolom odgovarajuekategorije.

  lan51(Podzakonskiakti)

  (1) Propise o nainu vrenja taksi prijevoza donosi gradonaelnik, naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  (2) Propisimaizstava1ureditese,naroito:a) nainorganizovanjataksiprijevozanapodrujuDistrikta,b) pravaidunostitaksivozaailicakojaseprevozetaksivozilom,c) brojirazmjetajtaksistajalita,nainnjihovogkoritenja,ureenjai

  odravanjaibrojtaksivozilanapojedinimtaksistajalitima,d) cijenutaksiprijevozanapodrujuDistrikta.

 • 17

  (3) Gradonaelnikmoepropisati naknadu za koritenje javnepovrine zataksistajalite.

  OdjeljakG.RENTACARPRIJEVOZ

  lan52(Definicija)

  (1) Javni prijevoz lica u vanlinijskom drumskom saobraaju iznajmljenimmotornimvozilima ''rentacar'' jeprijevozkoji se obavljana osnovuugovorazakljuenog izmeu korisnika i davaoca ''rentacar'' usluge, prema unaprijedutvrenomcjenovniku.

  (2) Davalac ''rentacar'' usluge i motorna vozila davaoca, morajuispunjavatisveusloveutvreneovimzakonom,akojiseodnosenaprijevoznikeimotornavozilakojimaseobavljajavniprijevoz.

  OdjeljakH.PRIJEVOZZAVLASTITEPOTREBE

  lan53(Vrsteprijevozazavlastitepotrebe)

  (1) Prijevozzavlastitepotrebemoguvritipravnalica,preduzetniciifizikalicapoduslovompropisanimZakonom,samovlastitimmotornimvozilom.

  (2) Prijevoz za vlastite potrebe moe se vriti kao prijevoz tereta radiobavljanjaregistrovaneilipoljoprivrednedjelatnosti,odnosnokaoprijevozlicakoja suuradnomodnosu idrugih licakoja suuvezi svrenjemposlova iz tedjelatnosti.

  lan54(Prijevozlica)

  (1) Kaoprijevoz licazavlastitepotrebesmatraseprijevozkojivre:a) hoteli, moteli i odmaralita, ako prevoze goste, koji su smjeteni u

  hotelu,moteluiodmaralitu,bezusputnogprimanjadrugihlica,b) preduzea koja vre prijevoz u vazdunom saobraaju ili pruaju

  aerodromske usluge, ako vre prijevoz lica i njihovih pratilaca odposlovnicaugradudovazduhoplovnihpristanitaiobratno,

  c) preduzeauoblastiturizma,akoprevozeorganizovanegrupeturistauokvirupruanjaturistikihusluga,bezusputnogprimanjadrugihlica,

  d) zdravstveneustanove,akoprevozebolesnike,e) kulturnoprosvjetna, sportska drutva i druge ustanove, ako prevoze

  uenike,studente,tienike,nastavnoosoblje,odnosnolanove,

 • 18

  f) pravnalica ipreduzetnici,akoprevozenaodmorirekreacijuradnikekoji su kod njih u radnom odnosu i lanove njihovih porodica, bezusputnihprimanjadrugihlica,

  g) pravnalicaipreduzetnici,akoprevozenaposaoilisposla,radnikekojisukodnjihuradnomodnosu,bezprimanjadrugihlica.

  h) pravnalicaipreduzetnici,kojivrepogrebneusluge,i) autokole,j) fizikalicaakoprevozelanoveporodice.

  (2) Kodprijevozaizstava1ovoglana,zalicakojasuuradnomodnosukodpreduzea, drugog pravnog lica, odnosno preduzetnika mora se obezbijeditiodgovarajuadokumentacijakojomsedokazujedasutalicauradnomodnosu.

  (3) Putnikimmotornimvozilom oblika karoserije u izvedbi kombido 9sjedita (1+8), pravno lice, preduzetnik ili fiziko licemoe obavljati prijevozlicasamozavlastitepotrebe.

  lan55(Prijevoztereta)

  Prijevoz teretazavlastitepotrebejeprijevozkojiobavljaju:a) pravna lica i preduzetnici, ako prevoze teret vezano za obavljanje

  djelatnostizakojuimajuregistraciju,odnosnoodobrenje,b) samostalnipoljoprivrednici kaoprijevozpoljoprivrednihproizvoda ili

  drugihproizvodakojisunabavljeniusvrhuteproizvodnje.

  lan56(Odobrenje)

  (1) Preduzetnik ili samostalni poljoprivrednik, obavlja prijevoz za vlastitepotrebe, na osnovu odobrenja za vrenje tog prijevoza, s jednim ili viesopstvenihmotornihvozila,kojeizdajenadlenoOdjeljenje.

  (2) Prijevozteretazavlastitepotrebeobavljaseteretnimmotornimvozilomdozvoljenenosivostido3.5toneiukupnemasedo6tona.

  (3) Odobrenjeizstava1nemoeseizdatilicukomejeveizdatalicencazavrenjejavnogprijevoza.

  (4) Organ nadlean za izdavanje odobrenja duan je voditi registarodobrenjazaprijevozzavlastitepotrebe.

  (5) Propisouslovimaizdavanja,sadrajuinainupopunjavanjaodobrenjazavrenjeprijevozazavlastitepotrebe,kaoisadrajinainvoenjaregistraizstava4ovoglanadonosigradonaelnik,naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan 57(Odobrenjeilidokaz)

  (1) Preduzetnikisamostalnipoljoprivrednikuvozilukojimobavljaprijevoztereta za vlastite potrebe, obavezan je da posjeduje odobrenje za vrenje togprijevozaitovarnilist,odnosnootpremnicuiliraun,kojimdokazujedaobavljaprijevozzavlastitepotrebe.

 • 19

  (2) Otpremnica, raun ili tovarni list nije potreban samostalnompoljoprivrednikukadobavljaprijevozpoljoprivrednihproizvoda.

  (3) Pravno lice u vozilu kojim vri prijevoz tereta za vlastite potrebe,obavezanjedaposjedujetovarnilist,odnosnootpremnicuiliraun,kaodokazda prijevoz tereta vri za vlastite potrebe, u svrhu obavljanja registrovanedjelatnosti.

  lan58(Upravljanjevozilom)

  Vozilom kojim se vri prijevoz za vlastite potrebe, osim vlasnika vozilamoe upravljati lan ueg porodinog domainstva i lice koje je u radnomodnosu kod vlasnika motornog vozila, a u sluaju prijevoza poljoprivrednihproizvoda i druga osoba uz punomo koju je izdao vlasnik vozila i koja jeovjerenakodnadlenogopinskogorgana,akoispunjavauslovezaupravljanjemotornimvozilomutvrenepropisimaobezbjednostisaobraajanaputevima.

  lan59(Obiljeavanjeautobusa)

  Na bonim stranama ili donjem desnom uglu vjetrobranskog staklaautobusakojimseobavljaprijevozzavlastitepotrebemorabitinatpisprijevozzavlastitepotrebe.

  OdjeljakI.POSEBNIPRIJEVOZI

  lan60(Vangabaritniprijevoz)

  Vangabaritniprijevoz ili prijevoz opasnihmaterija obavlja se na osnovuodobrenjanadlenogorgana,auskladusaovimzakonom,ZakonomoputevimaDistriktaivaeimZakonomoprijevozuopasnihmaterija.

  OdjeljakJ.TERETNAAUTOSTANICA

  lan61(Prihvatiotprema)

  (1) Teretnaautostanicasebavi,kaoregistrovanomdjelatnou,prihvatomiotpremom teretnih i prikljunih vozila i tereta, osiguravanjem njihovogsmjetaja,kaoiuslugesmjetajaiprehraneposadevozila.

  (2) Teretna autostanica je obavezna da prua registrovane usluge svimkorisnicimapodjednakimuslovima.

 • 20

  (3) Rjeenje o ispunjavanju uslova iz stava 1 ovog lana, donosi nadlenoOdjeljenje, po proceduri koju propisuje gradonaelnik, na prijedlog efanadlenogOdjeljenja.

  OdjeljakK.INSPEKCIJSKINADZOR

  lan62(Nadlenost)

  Poslove inspekcijskog nadzora nad sprovoenjem ovog zakona i drugihpropisa koji se odnose na drumski saobraaj vri nadleno Odjeljenje prekosaobraajneinspekcije.

  lan63(Saobraajnainspekcija)

  (1) Saobraajni inspektor u obavljanju poslova inspekcijskog nadzoraovlatenjezaustavljatisvavozila,osimmotornihvozilavojskeipolicije.

  (2) Zaustavljanje vozila u smislu prethodnog stava inspektor obavlja nabezbjednim dijelovima saobraajnice gdje na potrebnom odstojanju postavljatriopankupusaoznakomSaobraajnainspekcija.

  (3) ZaustavljanjevozilavriseisticanjemtabliceoblikasaobraajnogznakaZabranjensaobraajsvimvozilimauobasmjera,nakojojjeispisanoSTOPINSPEKCIJA.

  (4) Vozamotornogvozilana znak izprethodnogstavaduanje zaustavitivozilo.

  (5) Prilikomobavljanjainspekcijskognadzorasaobraajniinspektorkoristiposebno oznaen slubeni automobil, sa svijetleom oznakom STOPinspekcija.

  (6) Prilikomobavljanjainspekcijskognadzorasaobraajniinspektorkoristislubenulegitimaciju.

  (7) Obrazac legitimacije i nain izdavanja propisuje gradonaelnik, naprijedlogefanadlenogOdjeljenja.

  lan64(Ovlatenjainspekcije)

  (1) Uvrenjuposlovainspekcijskognadzorainspektorjeovlatenda:a) Pregleda:

  1) vozila,ureajeiopremu,2) ureajeiopremustanicatehnikogpregleda,3) poslovneidrugeprostorije,opeiposebneakte,poslovneknjige,

  ugovore,prijevozne idruge ispravevozila,vozaa i licakoja seprevoze.

  b) Narediotklanjanjenedostatakaupogledu:

 • 21

  1) ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje odreene vrsteprijevoza,

  2) ispunjavanjauslovazaradautobuskihstanica,3) vrenjapreventivnihtehnikihpregledamotornihvozila,4) urednekontroletehnikeispravnostivozila,5) ispunjavanja propisanih tehniko eksploatacionih uslova i

  standardapredvienihzamotornaiprikljunavozila,6) odravanjaregistrovanogredavonje,7) izvravanjazadatakaiposlovastaninogosobljaiposadevozila.

  c) Privremenozabrani:1) vrenjeprijevoza,akoprijevoznikneispunjavapropisaneuslove

  za obavljanje prijevoza, odnosno vri prijevoz suprotnopropisimaoprijevozuudrumskomsaobraaju,

  2) koritenjemotornogvozilaakoneispunjavapropisaneusloveuskladusaovimzakonom,

  3) vrenje preventivnih tehnikih pregleda ako taj pregled vreneovlatenalicailisetipregledivresuprotnopropisima,

  4) vrenje poslova i zadataka vozaa u trajanju od tri dana, a uponovljenom sluaju u trajanju od sedam dana ako voza,odnosno lan posade obavlja poslove i zadatke suprotnopropisima ili ako voza odnosno lan posade vozila onemoguiizvrenje inspekcijskog pregleda ili odbije da izvri nareenjeinspektora,

  5) naplaivanje staninih usluga ako autobuska stanica neispunjavauslove,

  6) obavljanje taksi prijevoza ako nisu ispunjeni uslovi propisaniovimzakonom.

  d) Privremenoiskljui:1) motornovoziloakoutvrdidaseuvozilukojimseobavljajavni

  prijevoznenalazilicencazaobavljanjeodgovarajuegprijevoza,2) motorno vozilo ako na vozilu nije izvren redovan odnosno

  preventivnitehnikipregled,3) motorno vozilo ako na putnom nalogu nije ovjerena tehnika

  ispravnostvozilanapropisannain,4) motorno vozilo ako utvrdi da prijevoznik vri prijevoz lica u

  linijskomdrumskomsaobraajubezregistrovanogredavonje,5) motornovoziloakoutvrdidaprijevozniknevriprijevozlicau

  vanlinijskom drumskom saobraaju u skladu sa odredbamaovogzakona,

  6) motornovoziloakoseutvrdidaseprijevozzavlastitepotrebenevriuskladusaodredbamaovogzakona,

  7) vozilokojejeuputionavanrednitehnikipregledanakomejeutvrenatehnikaneispravnostvozila.

  (2) Iskljuenje motornog vozila iz saobraaja vri se oduzimanjemsaobraajne dozvole, licence za rad, a po potrebi i registarske tablice dok senedostacizbogkojihjevoziloiskljuenoneotklone.

 • 22

  (3) Inspektordonosiodgovarajuerjeenje,teizdajepotvrduooduzimanjudokumenataistvari,kojevaezaperioddokseutvreninedostacineotklone.

  (4) Ukoliko se radi o vozilu kojim se obavlja taksi prijevoz inspektoriskljuujevozilooduzimanjemoznakeTaksi.

  lan65(Upravnemjere)

  (1) O preduzimanju upravnih mjera kojima se nareuje otklanjanjeutvrenih nedostataka, nepravilnosti i preduzimanje drugihmjera i radnji zakojejeovlaten,saobraajniinspektordonosirjeenje.

  (2) Protiv rjeenja saobraajnog inspektora iz stava 1 ovog lanamoe seizjaviti albaApelacionojkomisijiVladeDistriktaurokuod15danaoddanaprijemarjeenja.

  (3) albaneodlaeizvrenjerjeenja.

  OdjeljakL.NOVANEKAZNE

  lan66(Novanekazneuiznosu1000do10000KM)

  (1) Novanomkaznomod1000,00do10000,00KMkaznitesezaprekrajpreduzeeilidrugopravnolice,kojeobavljaprijevozako:

  a) vozilokojeobavljaprijevoznemasvojstvapredvienastandardima(lan4stav1ovogzakona),

  b) nije izvrenpreventivni tehnikipregledmotornogiprikljunogvozilauskladuslanom6stavom1ovogzakona,

  c) povjeri upravljanje vozilom licu koje ne ispunjava uslove propisanelanom8ovogzakona,

  d) vri javni prijevoz suprotno odredbama lana 9 stavova 2 i 3 i lana 10stava1ovogzakona,

  e) vri linijski prijevoz lica na liniji za koju ne posjeduje registrovani redvonje,neotponedavriprijevoznalinijiporegistrovanomreduvonjeiliobustavivrenjeprijevoza,odnosnopostupasuprotnoodredbamalana22stavova1i3ilana36ovogzakona,

  f) postupasuprotnoodredbamalana35ovogzakona,g) javniprijevozlicauvanlinijskomdrumskomsaobraajuobavljasuprotno

  odredbamalana38stava1ovogzakona,h) nekoristiuslugeautobuskestaniceuskladuslanom40ovogzakona,i) ne obezbijedi pruanje usluga pod jednakim uslovima svakom

  prijevozniku,odnosnonezakljuiugovorskorisnikomusluga,naplaujeusluge suprotno utvrenoj visini naknade iz vaee tarife, odnosnopostupasuprotnoodredbamalana46ovogzakona.

  (2) Za prekraj iz stava 1 kaznit e se i odgovorno lice u preduzeu ilidrugompravnomlicunovanomkaznomuiznosuod200,00do1000,00KM.

 • 23

  (3) Zaprekraj izstava1kaznitesepreduzetnik ili fizikolicenovanomkaznomod500,00KMdo5000,00KM.

  (4) Zaprekrajizstava1takid,eigovoglanaporednovanekaznemoese izrei i zatitnamjera oduzimanjem imovinske koristi ostvarene izvrenjemprekraja.

  (5) Zaprekrajizstava1takid,eifmoeseizreizatitnamjerakojomsezabranjujevrenjejavnogprijevozautrajanjudo1godine.

  lan67(Novanakaznaod400do1000KM)

  (1) Novanom kaznom od 400,00 do 1000,00KM kaznit e se za prekrajpreduzeeidrugopravnolice,kojiobavljaprijevozako:

  a) obavljaprijevozmotornimvozilomkojeneispunjavapropisanetehnikoeksploatacioneuslove(lan4stav1ovogzakona),

  b) obavljaprijevozakonamotornomvozilunije ispisannazivpreduzeailinijeispisannapropisannain(lan4stav2ovogzakona),

  c) putni nalog ne izda ili ne popunjava uredno i na propisan nain (lan5stav1ovogzakona),

  d) nepribaviiskaznicuzasvakogzaposlenogvozaa(lan11ovogzakona),e) uslugejavnogprijevozateretaobavljasuprotnoodredbamalana15ovog

  zakona,f) ne obavijesti korisnike usluga o otpoinjanju obavljanja linijskog

  prijevoza(lan27ovogzakona),g) vrijavniprijevozlicaulinijskomsaobraajusuprotnoodredbamalana

  28stava3ovogzakona,h)motorno vozilo kojim se vri prijevoz nije oznaeno odgovarajuom

  tablompropisanolanom29stavom1ilanom59ovogzakona,

  i) ne utvrdi i ne objavi cjenovnik usluga ili naplatu usluga ne vri pocjenovnikuiliganeposjeduje(lan30ovogzakona),

  j) ne obezbijedi propisane identifikacione oznake za lanove posademotornogvozilakojimseobavljajavniprijevozlica(lan33ovogzakona),

  k) nedostaviautobuskojstaniciredvonjeicjenovnikuskladuslanom34ovogzakona,

  l) neposjedujeuvoziluurednopopunjenputnilistsaspiskomputnika(lan38stav3ovogzakona),

  m)autobuskastanicaneispunjavauslovepropisanelanovima41i42stavom1ovogzakona,

  n) autobuskastanicanevodisaobraajnidnevnik ilionnesadripropisanepodatke(lan44stav1ovogzakona),

  o) autobuskastanicapostupisuprotnolanu45ovogzakona,p) vritaksiprijevozsuprotnoodredbamalana47ovogzakona,q) prijevozzavlastitepotrebeobavljasuprotnoodredbamalanova54,55 i

  56stavova1i2,r) obavljaprijevozteretazavlastitepotrebesuprotnolanu57ovogzakona,

 • 24

  s) povjeri upravljanje motornim vozilom licu koje ne ispunjava uslove izlana58ovogzakona,

  t) uslugeteretneautostaniceobavljasuprotnoodredbamalana61stavova1i2ovogzakona,

  u) onemogui ili ometa saobraajnog inspektorau obavljanju inspekcijskognadzorailineizvrirjeenjeinspektora(lanovi64i65).

  (2) Za prekraj iz stava 1 ovog lana kaznit e se i odgovorno lice upreduzeuilidrugompravnomlicu,novanomkaznomuiznosuod200,00KMdo500,00KM.

  (3) Zaprekrajizstava1ovoglanakaznitesepreduzetnikilifizikolice,novanomkaznomuiznosuod200,00KMdo500,00KM.

  lan68(Novanakaznauiznosuod200do500KM)

  Novanom kaznom od 200,00 do 500,00 KM kaznit e se za prekrajodgovornoliceuorganuupraveako:

  a) nevodi ilinanepropisannainvodiregistar izdatih licencizaobavljanjejavnoglinijskogivanlijskogprijevoza(lan9stav6ovogzakona),

  b) nevodiilinanepropisannainvodiregistarregistrovanihredovavonjeulinijskomprijevozu(lan23ovogzakona),

  c) ne utvrdi daljinar i minimalno vrijeme vonje (lan 24 stav 2 ovogzakona),

  d) nepostupiuskladusaodredbamalana26ovogzakona,e) nevodiilinanepropisannainpopunjavaregistarodobrenjaprijevozaza

  vlastitepotrebe(lan56stav4ovogzakona).

  lan69(Mandatnekazne)

  (1) Novanomkaznomod30,00KMnalicumjestakaznitese fizikolice,lanposadeilislubenoliceuautobuskojstaniciako:

  a) upravljamotornimvozilomsuprotnoodredbamalana4stava2ilana5stava1ovogzakona,

  b) uvozilukojimupravljanemadokazoizvrenompreventivnomtehnikompregledu(lan6stav3ovogzakona),

  c) uvozilukojimobavljajavniprijevoznemadokumentepropisanelanom10stavom3ovogzakona,

  d) ometaposaduvozila(lan12stav1ovogzakona),e) izvozilaodstranilicenanainsuprotanodredbamalana12stava3ovog

  zakonailiizvozilaneodstranilicakojasenepridravajuredailikojasupoddejstvomalkohola(lan13stav1ovogzakona),

 • 25

  f) obavlja poslove lana posade suprotno lanu 14 stavu 1 i lanu 16 ovogzakona,

  g) upravljavozilomkojimseobavljaprijevozteretabeztovarnoglista(lan15ovogzakona),

  h) uvozilunemaovjerenredvonjezalinijunakojojsaobraa(lan28stav3ovogzakona)ilicjenovnikzatuliniju(lan30ovogzakona),

  i) upravljavozilombezodgovarajuerelacijsketableilidrugetableodnosnonatpisa(lan29stav1ilan38stav2ilan59ovogzakona),

  j) nemavoznukartu(lan31stav1ovogzakona),k) postupisuprotnoodredbamalana31stava2ovogzakona,l) ne izda voznu kartu licu koje se prevozi ili prevozi putnika bez

  identifikacioneiskaznice(lan31stav3ilan39stav2ovogzakona),m)prtljagostavljasuprotnoodredbamalana32ovogzakona,n) za vrijeme rada ne nosi propisane identifikacione oznake (lan 33 ovog

  zakona),o) ulazak i izlazak licakoja seprevozevri suprotnolanu40stavu1 ovog

  zakona,p) naautobuskoj stanici obavljaradnje suprotne odredbamalana43 ovog

  zakona,q) ne vodi saobraajni dnevnik uredno i na propisan nain (lan 44 stav 1

  ovogzakona),r) cijenu prijevoza ne utvruje taksimetrom ili na drugi propisan nain ili

  naplativeucijenuodonekojabiseutvrdilataksimetrompocjenovnikuusluga(lan47stav1istav3ovogzakona),

  s) ne posjeduje u vozilu uredno popunjen putni list sa spiskom putnika ipismeniugovor(lan54stav2ovogzakona),

  t) se u vozilu ne nalazi odobrenje za vrenje prijevoza za vlastite potrebe(lan57ovogzakona),

  u) upravljavozilomsuprotnolanu58ovogzakona.(2) Novanu kaznu iz stava 1 ovog lana na licu mjesta naplauje

  saobraajni inspektor. Ako uinilac prekraja ne plati novanu kaznu na licumjesta duan je to uiniti najkasnije u roku od osam dana, od dana kada jeuinioprekraj.

  (3) Ako uinilac prekraja ne plati novanu kaznu u roku iz stava 2,saobraajni inspektor podnijet e zahtjev za pokretanjeprekrajnog postupkaprotivuiniocaprekraja.

  OdjeljakM.PRIJELAZNEIZAVRNEODREDBE

  lan70(Podzakonskiakti)

  (1) Gradonaelnikenaosnovuodredbiovogzakonaurokuod12mjesecioddanastupanjanasnaguovogzakonadonijetipropise:

 • 26

  a) Pravilnik o tehnikoeksploatacionim uslovima i nainu obiljeavanjavozilakojimsevriprijevoz(lan4stav3ovogzakona),

  b) Pravilnik o obaveznom sadraju i nainu popunjavanja obrazacaputnihnaloga(lan5stav2ovogzakona),

  c) Pravilnikopreventivnimtehnikimpregledimamotornihiprikljunihvozila(lan6stav1ovogzakona),

  d) Pravilnik o nainu i organizaciji obavljanja javnog prijevoza lica itereta(lan7ovogzakona),

  e) Pravilnikoizdavanjulicenciiiskaznicazavozae(lan 9stav7ovogzakona),

  f) Pravilnik o nainu obavljanja poslova i zadataka lanova posademotornogvozila(lan14stav2),

  g) Pravilnik o kriterijima i postupku registracije i ovjeri redova vonje(lan21stav2ovogzakona),

  h) Pravilnik o obrascu, sadraju i nainu popunjavanja registra redovavonje(lan23ovogzakona),

  i) Pravilnik o obrascu, sadraju i nainu voenja putnog lista (lan 38stav4ovogzakona),

  j) Pravilnikoobrascu,sadrajuinainuvoenjasaobraajnogdnevnika(lan44stav2ovogzakona),

  k) Pravilnik o uslovima i nainu vrenja taksi prijevoza (lan 51 stav 1ovogzakona),

  l) Pravilnik o izdavanju odobrenja za vrenje prijevoza za vlastitepotrebe,kaoisadrajinainvoenjaregistraodobrenja(lan56stav5ovogzakona),

  m)Svedrugepodzakonskeaktekojisu potrebnizaprimjenuovogzakona.(2) Dodonoenjapropisaizstava1ovoglana,primjenjivatesepravilnici

  entitetaukolikonisuusuprotnostisaovimzakonom.

  lan71(Primjenapropisa)

  Do donoenja propisa iz lana 70 primjenjivat e se propisi koji vae utrenutku stupanja ovog zakona na snagu, ukoliko nisu u suprotnosti sa ovimzakonom.

  lan72(Registracijavozila)

  (1) Organnadleanzaregistracijuvozila,registrovatevozilouvlasnitvu,preduzetnika ili fizikog lica na osnovu odobrenja za vrenje prijevoza zavlastite potrebe, a vozilo pravnog lica na osnovu rjeenja o upisu u sudski

 • 27

  registaripotvrdedavoziloispunjavapropisanetehnikoeksploatacioneuslove,kojuizdajesaobraajnainspekcijapoobavljenompregleduvozila.

  (2) Odredba iz stava 1 ovog lana odnosi se na prvu registraciju i neprimjenjujeseupostupkuproduenjaregistracijevozila.

  (3) Odredba iz stava 1 ovog lana ne odnosi se na registraciju putnikogmotornogvozilazavlastitepotrebe.

  (4) Organ nadlean za izdavanje odobrenja iz stava 1 ovog lana zaobavljanjeprijevozazavlastitepotrebeduanjedaoodjavidjelatnosti,odmahobavijestiorgannadleanzaregistracijuvozila,kojiebrisativoziloizregistra.

  lan73(Postupcikojiekajupravosnanorjeenje)

  Svi sluajevi, odnosno postupci koji do dana stupanja na snagu ovogzakonanisupravosnanookonani, zavrit e sepo odredbamazakonakoji jebionasnaziuvrijemedonoenja.

  lan74(Izdavanjelicenciuprijelaznomperiodu)

  Dootpoinjanjaizdavanjalicencizaobavljanjemeunarodnogprijevozatereta i putnika od nadlenog Ministarstva BiH u skladu s Pravilnikom ouslovima i postupku izdavanja licenci za obavljanjemeunarodnog drumskogprijevozaputnika,teretaiopasnihmaterijaBiH,nadlenoOdjeljenjeDistriktaenastavitiizdavanjeistihpremavaeimpropisimauDistriktu.

  lan75(Prilagoavanjenosivostivozila)

  Vlasnici teretnihmotornihvozilanosivostipreko3.5 tone, koji obavljajuprijevozzavlastitepotrebe,dunisuurokuodgodinudanaoddanastupanjana snagu ovog zakona prilagoditi dozvoljenu nosivost i ukupnu masu vozilaodredbamalana56stava2.

  lan76(Stupanjenasnagu)

  Danom stupanja na snagu ovog zakona stavlja se van snage Zakon oprijevozu u drumskom saobraaju Brko distrikta BiH (''Sl.glasnik BrkodistriktaBiH'',broj17/03).

  lan77(Objavljivanje)

  Ovaj zakon stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objavljivanja uSlubenomglasnikuBrkodistriktaBiH.

 • 28

  BosnaiHercegovina BRKODISTRIKT

  BOSNEIHERCEGOVINE

  SKUPTINABRKODISTRIKTA

  Broj:0020224/06Brko,25.januar2006.godine

  PREDSJEDNIKSKUPTINE BRKO DISTRIKTA

  BiH

  Prof.dr.MilanTomi