of 22 /22
DOKUMENTA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU 2011. Tehnička škola Pirot Tehnička škola Pirot

Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

 • Author
  igoriv

 • View
  500

 • Download
  13

Embed Size (px)

Text of Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

 • DOKUMENTA U MEUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU2011.Tehnika kola Pirot

 • regulisanje meunarodnog drumskog saobraaja vri

  IRU-Meunarodna unija drumskog saobraajaPri vrenju meunarodnog prevoza robe,za ulazak na teritoriju neke drave,vozilo mora posedovati dozvole za pristup tritu-bilatelarne ili CEMT dozvole

  MEUNARODNI DRUMSKI PREVOZ

 • DOZVOLE ZA PRISTUP TRITU

  BILATELARNE DOZVOLE-pojedinane dozvole razmenjene izmeu dve drave koje omoguavaju prevoznicima iz tih drava da vre bilatelarni ili tranzitni prevoz

 • DOZVOLE ZA PRISTUP TRITUCEMT dozvole-multilatelarne dozvole za meunarodni drumski prevoz koji vre prevoznici registrovani u dravi lanici CEMT-aCEMT-Evropska konferencija ministara za saobraaj

 • DOZVOLE ZA PRISTUP TRITUCEMT konvencija odreuje odreen broj CEMT dozvola dravama lanicama,koje one raspodeljuju prevoznicima,u zavisnosti od kvaliteta voznog parka Ukoliko u dravi postoje vie vozila viih kategorija broj dozvola se poveava

 • CEMTVozila se kategoriu u 4 kategorije:

  -zeleno vozilo- -zeleno i bezbednije vozilo- -EURO 3 bezbedno vozilo- -EURO 4 bezbedno vozilo- E S 3 4

 • CEMT

  Vozila se svrstavaju u odreene kategorije na osnovu nivoa buke koju proizvode,emisije tetnih gasova i opremljenosti ureajima za poveanje bezbednosti

 • CEMTOznaka CEMT dozvole se stavlja i na vozilo i na dozvolu.

  Dozvola mora biti u vozilu izmeu mesta utovara i mesta istovara u vonje sa teretom,a i u toku prazne vonje,sve vreme.

  Pored dozvole,u vozilu se mora nalaziti i dnevnik putovanja i potvrde o tehnikoj ispravnosti.

 • DOKUMENTA ZA PRISTUP TRITU

 • DOKUMENTA ZA VOZILO1.Saobraajna dozvola2.Polisa obaveznog osiguranja-meunarodna polisa obaveznog osiguranja3.Potvrde o tehnikim i tehniko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila kojima se obavlja meunarodni javni prevoz u drumskom saobraaju

 • Polisa obaveznog osiguranja za sluaj priinjenje tete treem licu u saobraaju.Polisu osiguranja od autoodgovornosti izdaju osiguravajua drutva koja sa vlasnicima zakljuuju polisu.Osiguravajua drutvo isplauje tetu bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je teta priinjena,budui da polisa glasi na vozilo.Veoma ja vano da polisa bude potpisana od strane vlasnika vozila,jer u suprotnom nije vaea.Polisu osiguranja vlasnik mora nositi sa sobom.Zakljuuje se na period od godinu dana.

 • Polisa obaveznog osiguranjaMEUNARODNO JE PRIZNATA Prednosti su olakavanje reavanja pitanja osiguranja u razliitim dravama, pojednostavljenje reavanja albi u sluaju nezgoda u dravi u koju se roba dovozi,tako da oteeni moe na pravi nain biti obeteen i na taj nain strani prevoznik je stavljen u istu pravnu poziciju kao i domai prevoznici.U sluaju nezode kompenzacija oteenom je garantovana na bazi njegovih nacionalnih zakona o osiguranju,bez obzira to je nezgodu prouzorkovalo vozilo iz inostranstva.

 • Pravilnik o tehnikim i tehniko-eksplotacionim uslovima Pravilnikom o tehnikim i tehniko-eksplotacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila kojima se obavlja meunarodni javni prevoz u drumskom saobraaju propisuju se tehniki uslovi u pogledu buke i emisije zagaivaa i TE uslovi u pogledu bezbednosti koje moraju ispunjavati teretna i prikljuna vozila.

 • Pravilnik o tehnikim i tehniko-eksplotacionim uslovimaPravilnikom su definisane i potvrde koje se moraju nalaziti u vozilu tokom prevoza.Uslovi i potvrde su propisane rezolucijama CEMT-a i prema njima vozilo moe da se svrsta u 5 kategorija

 • DOKUMENTA ZA VOZAA1.Vozaka dozvola za odreenu kategoriju vozila- meunarodna vozaka dozvola2.Paso i viza za ulazak u odreenu dravu3.Dokument o zaposlenosti4.Meunarodno putno zdravstveno osiguranje5.Tahografski uloak ili tahografsku karticu

 • Dokument o zaposlenostidokazuje da je voza na platnom spisku preduzea koje obavlja me. drum. prevoz

 • Meunarodno putno zdravstveno osiguranjeneophodno u svim dravama Evrope i predaje se prilikom podnoenja zahteva za vizu.Kupuje se u osiguravajuem drutvu i vai godinu dana.Nakon uplate,vozau se izdaje kartica me. zdravstvenog osiguranja i omoguava mu medicinski tretman u inostranstvu.

 • Tahografski uloak ili tahografsku karticudokumenat kojim voza dokazuje potovanje sledeih propisa: brzine kretanja vozila,radnog vremena i odmora vozaa.Po pravilu voza mora na zahtev ovlaenog lica pokazati: sve tahografske uloke iz tekue nedelje,poslednji uloak iz prethodne nedelje i potvrdu o odsustvovanju koje potvruje razlog odsustvovanja u sluaju neradnih dana usled bolesti ili odmora.

 • Tahografski uloak ili tahografsku karticuTahografi mogu biti analogni ili digitalni.Od 2006.god sva teretna vozila ija bruto masa prelazi 3,5 t koja se proizvode u zemljama EU moraju da imaju ugraene digitalne tahografeOd 16.06.2010 i u svim ostalim zemljama potpisnicama AETR sporazuma