22
DOKUMENTA U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU 2011. Tehnička škola Pirot Tehnička škola Pirot

Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

  • Upload
    igoriv

  • View
    511

  • Download
    13

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOKUMENTA U MEĐUNARODNOM

DRUMSKOM TRANSPORTU

2011.

Tehnička škola PirotTehnička škola Pirot

Page 2: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

regulisanje međunarodnog drumskog saobraćaja vrši

IRU-Međunarodna unija drumskog saobraćaja

Pri vršenju međunarodnog prevoza robe,za ulazak na teritoriju neke države,vozilo mora posedovati dozvole za pristup tržištu-bilatelarne ili CEMT dozvole

MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZMEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ

Page 3: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTUDOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTU

BILATELARNE DOZVOLE-pojedinačne dozvole razmenjene između dve države koje omogućavaju prevoznicima iz tih država da vrše bilatelarni ili tranzitni prevoz

Page 4: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTUDOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTU

CEMT dozvole-multilatelarne dozvole za međunarodni drumski prevoz koji vrše prevoznici registrovani u državi članici CEMT-a

CEMT-Evropska konferencija ministara za saobraćaj

Page 5: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTUDOZVOLE ZA PRISTUP TRŽIŠTU

CEMT konvencija određuje određen broj CEMT dozvola državama članicama,koje one raspodeljuju prevoznicima,u zavisnosti od kvaliteta voznog parka

Ukoliko u državi postoje više vozila viših kategorija broj dozvola se povećava

Page 6: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

CEMTCEMT

Vozila se kategorišu u 4 kategorije: -zeleno vozilo- -zeleno i bezbednije vozilo- -EURO 3 bezbedno vozilo- -EURO 4 bezbedno vozilo-

E

S

3

4

Page 7: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

CEMTCEMT

Vozila se svrstavaju u određene kategorije na osnovu nivoa buke koju proizvode,emisije štetnih gasova i opremljenosti uređajima za povećanje bezbednosti

Page 8: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju
Page 9: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

CEMTCEMT

Oznaka CEMT dozvole se stavlja i na vozilo i na dozvolu.

Dozvola mora biti u vozilu između mesta utovara i mesta istovara u vožnje sa teretom,a i u toku prazne vožnje,sve vreme.

Pored dozvole,u vozilu se mora nalaziti i dnevnik putovanja i potvrde o tehničkoj ispravnosti.

Page 10: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOKUMENTA ZA PRISTUP DOKUMENTA ZA PRISTUP TRŽIŠTUTRŽIŠTU

Page 11: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju
Page 12: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju
Page 13: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOKUMENTA ZA VOZILO

1.Saobraćajna dozvola 2.Polisa obaveznog osiguranja-

međunarodna polisa obaveznog osiguranja

3.Potvrde o tehničkim i tehničko-eksploatacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju

Page 14: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Polisa obaveznog osiguranja

za slučaj pričinjenje štete trećem licu u saobraćaju. Polisu osiguranja od autoodgovornosti izdaju

osiguravajuća društva koja sa vlasnicima zaključuju polisu.

Osiguravajuća društvo isplaćuje štetu bez obzira na to ko je u trenutku nezgode upravljao vozilom kojim je šteta pričinjena,budući da polisa glasi na vozilo.

Veoma ja važno da polisa bude potpisana od strane vlasnika vozila,jer u suprotnom nije važeća.

Polisu osiguranja vlasnik mora nositi sa sobom. Zaključuje se na period od godinu dana.

Page 15: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Polisa obaveznog osiguranja

MEĐUNARODNO JE PRIZNATA Prednosti su olakšavanje rešavanja pitanja

osiguranja u različitim državama, pojednostavljenje rešavanja žalbi u slučaju nezgoda u državi u koju se roba dovozi,tako da oštećeni može na pravi način biti obeštećen i na taj način strani prevoznik je stavljen u istu pravnu poziciju kao i domaći prevoznici.

U slučaju nezode kompenzacija oštećenom je garantovana na bazi njegovih nacionalnih zakona o osiguranju,bez obzira što je nezgodu prouzorkovalo vozilo iz inostranstva.

Page 16: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksplotacionim

uslovima Pravilnikom o tehničkim i tehničko-

eksplotacionim uslovima koje moraju ispunjavati teretna vozila kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju propisuju se tehnički uslovi u pogledu buke i emisije zagađivača i TE uslovi u pogledu bezbednosti koje moraju ispunjavati teretna i priključna vozila.

Page 17: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Pravilnik o tehničkim i tehničko-eksplotacionim

uslovima Pravilnikom su definisane i

potvrde koje se moraju nalaziti u vozilu tokom prevoza.

Uslovi i potvrde su propisane rezolucijama CEMT-a i prema njima vozilo može da se svrsta u 5 kategorija

Page 18: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

DOKUMENTA ZA VOZAČA

1.Vozačka dozvola za određenu kategoriju vozila- međunarodna vozačka dozvola

2.Pasoš i viza za ulazak u određenu državu

3.Dokument o zaposlenosti 4.Međunarodno putno zdravstveno

osiguranje 5.Tahografski uložak ili tahografsku

karticu

Page 19: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Dokument o zaposlenosti dokazuje da je vozač na platnom

spisku preduzeća koje obavlja međ. drum. prevoz

Page 20: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje

neophodno u svim državama Evrope i predaje se prilikom podnošenja zahteva za vizu.

Kupuje se u osiguravajućem društvu i važi godinu dana.

Nakon uplate,vozaču se izdaje kartica međ. zdravstvenog osiguranja i omogućava mu medicinski tretman u inostranstvu.

Page 21: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Tahografski uložak ili tahografsku karticu

dokumenat kojim vozač dokazuje poštovanje sledećih propisa: brzine kretanja vozila,radnog vremena i odmora vozača.

Po pravilu vozač mora na zahtev ovlašćenog lica pokazati: sve tahografske uloške iz tekuće nedelje,poslednji uložak iz prethodne nedelje i potvrdu o odsustvovanju koje potvrđuje razlog odsustvovanja u slučaju neradnih dana usled bolesti ili odmora.

Page 22: Dokumenta u medjunarodnom drumskom saobracaju

Tahografski uložak ili tahografsku karticu

Tahografi mogu biti analogni ili digitalni.

Od 2006.god sva teretna vozila čija bruto masa prelazi 3,5 t koja se proizvode u zemljama EU moraju da imaju ugrađene digitalne tahografe

Od 16.06.2010 i u svim ostalim zemljama potpisnicama AETR sporazuma