transport opasne robe u drumskom saobracaju seminarski rad nelmin sabani.rtf

Embed Size (px)

Text of transport opasne robe u drumskom saobracaju seminarski rad nelmin sabani.rtf

TRANSPORT OPASNE ROBE U DRUMSKOM SAOBRAAJUOpasnim materijama smatraju se sve one materije koje u toku proizvodnje, transporta, skladitenja ili rukovanja mogu da izazovu posledice tetne po zdravlje ili okolinu. Zbog navedenog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov transport mora biti organizovan po odreenim pravilima kako bi rizik od nezgoda bio minimalan, odnosno da posledice ve nastale nezgode budu svedene na najmanju moguu meru.Opasne materije se ee javljaju u drumskom transportu u odnosu na druge vidove transporta. Razliitim merama pokuava se smanjenje uea drumskog transporta u ukupnom transportu opasnih materija, a na raun poveanja transporta opasnih materija u renom, pomorskom i eleznikom transportu. Grafikoni na slici 1 predstavljaju prikaz statistikih podataka iz SR Nemake za 1997. i 2004. godinu. Prema istom izvoru, od ukupne koliine svih roba u transportu u Nemakoj, oko 18% bile su opasne robe.domai drumski1997. godinameunarodni51%drumski12%vazdunieleznica10%< 0,1%pomorskireni15%12%2004. godinadrumskieleznica47%16%vazduni renipomorski22%< 0,1%15%Slika 1. Transport opasne robe po vidovima u SR NemakojREGULISANJE POSTUPAKA U TOKU PREVOZA OPASNIH ROBADa bi broj nezgoda sa opasnim robama bio to manji kao i njihova teina, potrebno je utvrditi odreena pravila ponaanja svih lica koja sa njima dolaze u kontakt, ili mogu na njih da utiu na bilo koji nain. Sa tim ciljem 1954 godine Ujedinjene Nacije su formirale ekspertski tim koji je dao preporuke kako stvoriti jedinstvene kriterijume koji se odnose na obeleavanje, klasifikaciju, vozila, ureaje na vozilima i dozvole. Na osnovu ovih preporuka, 1957 godine na UN je napravio sporazume koji su postali obavezujui za sve potpisnike sporazuma. Danas imamo: ADR drumski saobraaj, RID elezniki saobraaj, ICAO-TI vazduni saobraaj, IMDG-CODE pomorski saobraaj, ADN reni saobraaj. Prikaz sporazuma dat je na slici 2.Slika 2. Vrste sporazuma za prevoz opasnih roba po vidovima transportaTransport opasnih materija u drumskom transportu regulisan je kroz ADR Meunarodni sporazum o prevozu opasnih roba u drumskom transportu (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). Ovaj sporazum je 1972 godine ratifikovala tadanja SFRJ. Do sada 41 drava je ratifikovala ADR sporazum. Svi potpisnici ovog sporazuma duni su da prilagode nacionalne propise tako da oni ne budu u suprotnosti sa ADR -om. Iako su pravila propisana ADR-om ista za sve, mogua su izuze a ili posebna pravila koja e vaiti na teritoriji pojedinih zemalja. Ova izuzea su retka ali ako se proceni da su opravdana onda se ona unose u sporazum.RESTRUKTUIRANI ADR sadrajSadraj samog ADR- a moe se podeliti na dve celine: prvi deo koji se odnosi na opasne materije i predmete i drugi deo koji se odnosi na transportnu opremu i transportne operacije.A - OPTI ZAHTEVI I ZAHTEVI U POGLEDU OPASNIH MATERIJA I PREDMETAPoglavlje 1Opti propisiPoglavlje 2KlasifikacijaPoglavlje 3Spisak opasnih roba (prema UN-brojevima i slovnom rasporedu), posebni propisi islobodne koliine opasnih roba, granine koliinePoglavlje 4Pakovanja i odredbe za cisternePoglavlje 5Propisi za isporukuPoglavlje 6Propisi za izradu i ispitivanje ambalae, velikih sredstava za pakovanje (IBC),velikih pakovanja i cisterniPoglavlje 7Propisi za prevoz, utovar, istovar i manipulacijeB - Propisi u pogledu transportne opreme i transportnih operacijaPoglavlje 8Propisi za posadu, vozila, opremu, postupanje i dokumentacijaPoglavlje 9Propisi za izradu i odobrenje tipa vozilaKLASE OPASNIH ROBA PREMA ADR-uUtvrivanje klase kojoj pripada opasna materije ili roba omoguava nam dodelu UN broja toj materiji ili robi. Utvrivanje UN broja je vano jer je njime opasna materija u potpunosti definisana, a to znai da su za tu materiju poznati: zvanini naziv, klasa, klasifikacioni kod, ambalana grupa, broj listice opasnosti, posebni propisi, granine koliine, uputstva za ambalau i pakovanje, uputstvo za meovito pakovanje, kakvo se vozilo koristi, itd. Poznavanje UN broja je vano jer ne dozvoljava slobodna tumaenja vezana za manipulaciju opasnim materijama od strane bilo kog uesnika u transportnom lancu.U zavisnosti od hemijskih osobina, agregatnog stanja i stepena opasnosti, a na osnovu kriterijuma utvrenih u ADR-u, sve opasne robe su raspodeljene na 13 klasa koje su oznaene do broja devet, i to:KLASA 1 EKSPLOZIVNE MATERIJE I PREDMETI SA EKSPLOZIVNIM MATERIJAMAeksplozivne materije eksplozivni predmeti materije i predmeti koji nisu gore navedeni, a izraeni su radi nekog praktinog dejstva u vidu eksplozije ili pirotehnikih efekata hemijske reakcije KLASA 2 GASOVIpritisak pare pri 50OC, vei od 3 bara ili materija je u celosti u gasovitom stanju pri 20OC i standardnom pritisku od 1,013 bar (atmosferski pritisak) KLASA 3 ZAPALJIVE TENE MATERIJEse nalaze u tenom stanju prema kriterijumima koji su dati u ADR-u, na temperaturi od 50OC imaju pritisak pare do najvie 3 bara i koje na standardnom pritisku od 1,013 bar (atmosferski pritisak) i temperaturi od 20OC nisu u potpunosti u gasovitom stanju, imaju temperaturu paljenja do najvie 60OC. Pored gore navedenih uslova, u klasu 3 spadaju i:zapaljive tene materije i rastopljene vrste materije sa takom paljenja iznad 60OC koje se prevoze ili predaju na prevoz zagrejane do temperature koja je jednaka ili via od njihove temperature paljenja, dizel gorivo, meavine gasa i sirove nafte, lako ulje za grejanje i u sluaju kada je temperatura paljenja iznad 60OC. KLASA 4.1 ZAPALJIVE VRSTE MATERIJE, SAMOREAGUJUE MATERIJE I VRSTI DESENZITIVISANI EKSPLOZIVILako zapaljive vrste materije i predmeti koji mogu da se upale pomou varnica ili usled trenja, Samoreagujue vrste materije, ili tenosti, vrsti desenzitivisani (umanjene osetljivosti) eksplozivi, Materije povezane sa samoreagujuim materijama. KLASA 4.2 MATERIJE SKLONE SAMOZAPALJENJUSamozapaljive-piroforne materije su materije ukljuujui i smee i rastvore (tene ili vrste), koje se u dodiru sa vazduhom ve u malim koliinama pale u roku od pet minuta. Samozagrevajue materije i predmeti su materije i predmeti, ukljuujui meavine i rastvore, koji su prilikom kontakta sa vazduhom skloni zagrevanju bez bilo kakvog dovoenja energije (potrebne su vee koliine vie kilograma i dui periodi vremena vie sati ili dana). KLASA 4.3 MATERIJE KOJE U DODIRU SA VODOM EMITUJU ZAPALJIVE GASOVEMaterije koje reaguju sa vodom i emituju zapaljive gasove koji mogu sa vazduhom da formiraju i eksplozivnu smeu, kao i predmeti koji sadre takve materije. KLASA 5.1 OKSIDIRAJUE MATERIJEMaterije koje same po sebi ne moraju biti zapaljive ili sagorljive, ali zbog vika kiseonika kojim raspolau, mogu da izazovu ili doprinesu paljenju ili sagorevanju drugog materijala koji je zapaljiv. KLASA 5.2 ORGANSKI PEROKSIDIOrganske materije koje sadre bivalentni OO strukturni elemenat i koji mogu da se smatraju derivatima vodonik peroksida, gde su jedan ili oba vodonikova atoma zamenjena organskim radikalima. KLASA 6.1 OTROVNE MATERIJEMaterije za koje je iz iskustva poznato ili se na osnovu eksperimenata na ivotinjama moe pretpostaviti, da one pri jednokratnom ili kratkotrajnom delovanju u relativno maloj koliini udisanjem, upijanjem preko koe ili gutanjem mogu da kode zdravlju ili da dovedu do smrti ljudi. KLASA 6.2 INFEKTIVNE MATERIJEMaterije za koje je poznato ili se moe pretpostaviti da sadre izazivae bolesti, kao to su mikroorganizmi(ukljuujui bakterije, viruse, rikecije, parazite i gljive) ili rekombinovani mikroorganizmi (hibridi ili mutanti), za koje je poznato ili se moe pretpostaviti da kod ivotinja ili ljudi prouzrokuju zarazne bolesti. Takoe i predmeti koji su zagaeni virusima ili mikroorganizmima smatraju se materijama ove klase. KLASA 7 RADIOAKTIVNE MATERIJE Materije koje sadre radionukleide kod kojih je koncentracija aktivnosti, kao i ukupna aktivnost za poiljku iznad vrednost koje su date prema kriterijumu ADR-a.KLASA 8 KOROZIVNE (NAGRIZAJUE) MATERIJEMaterije i predmeti koji sadre te materije, koje hemijskim delovanjem napadaju povrinsko tkivo koe i sluzokoe sa kojim dolazi u dodir ili koje prilikom oslobaanja nanose tetu drugoj robi ili transportnim sredstvima ili mogu da ih razore, a mogu da izazovu i druge opasnosti. Materije koje sa vodom stvaraju korozivne tenosti ili sa prirodnom vlagom iz vazduha korozivne pare ili maglu. KLASA 9 OSTALE OPASNE MATERIJE I PREDMETIMaterije i predmeti koji za vreme prevoza predstavljaju neku opasnost koja nije obuhvaena pojmovima drugih klasa. TRANSPORTNA DOKUMENTACIJAPrilikom transporta opasne robe u vozilu se moraju nalaziti sledei dokumenti:Sertifikat za vozaa Sertifikat za vozilo Isprava o prevozu Uputstvo o posebnim merama bezbednosti Odobrenje za prevoz Potvrda o osiguranju robe 1. Sertifikat za vozaaObaveza predviena:ADR-om Pravilnikom o strunom osposobljavanju vozaa motornog vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja uestvuju u prevozu tih materija(Sl.list 17/91) Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Sertifikat koji dobijaju vozai je utvr enog sadraja i oblika. Izdavanje sertifikata vri ovlaena ustanova. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili nemakom i jeziku zemlje koja ga je izdala. Prihvata se bez prevoenja u svim dravama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove vanosti (pet godina). Sama obuka voza a se izvodi kroz osnovni kurs koji moraju da prou svi vozai i koji se odnosi na transport svih opasnih materija. Pored osnovnog postoje i tri dodatna specijalistika kursa za voza e eksplozivnih materija, radioaktivnih materija i vozae cisterna. Izgled sertifikat prikazan je na slici 3.Slika 3. Sertifikat o strunoj osposobljenosti vozaa za vozila koja prevoze opasne materije2. Sertifikat za voziloObaveza predviena:ADR-om Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Pregled vozila i izdavanje odgovarajueg sertifikata vre ovlaene ustanove prema zahtevima i kriterijumima koji su dati u ADR-u. Ispisuje se na engleskom ili francuskom ili nemakom i jeziku zemlje koja ga je izdala. Prihvata se bez prevoenja u svim dravama potpisnicama ovog sporazuma do isteka njegove vanosti (jedna godina).Neophodno je znati da za odreene opasne materije konstrukciono izvoenje vozila mora biti usklaeno sa zahtevima Dodatka B.2, ADR-a. Posebno se istie kontrola zahteva koji se odnose na:elektrine instalacije (kablovi i razvodne kutije u S izvoenju) odgovarajui baterijski prekida strujnih krugova (npr. lemer) tahograf (VDO u S izvoenju) limitator brzine ( VDO ) ABS koioni sistem i odgovarajui sistem za trajno koenje Ovakvim sertifikatom (slika 4) je precizno definisana namena vozila, odnosno tano se zna kakvim materijama se sme tovariti ovakvo vozilo.Slika 4. Sertifikat o ispravnosti vozila koja prevoze odreene opasne robe3. Isprava o prevozuObaveza predviena:ADR-om Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Popunjava se na mestu utovara. Nije u potpunosti definisana forma pisanja. Moe da bude u obliku tovarnog lista, otpremnice ili nekog drugog dokumenta (kao to je npr. prikazano na slici 5), ali mora da ima sledee informacije u vezi opasne materije:Naziv materije i identifikacioni broj (UN broj) Klasu, ambalana grupa Broj i opis paketa Ukupna koliina Ime i adresa poiljaoca Ime i adresa primaoca Potrebno je takoe da se popunjava isprava o prevozu i za prazno i neoieno vozilo sa odgovarajuim napomenama.Otpremnica______________________________________________________Poiljalac ime i adresa______________________________________________________Primalac Ime i adresa______________________________________________________Broj i vrstaOpis poiljkeBruto teinapakovanjasadraj (tarifna oznaka)kg5UN 1133 Adhezivi 3, II250sandukaposebni propisi: 640DPrevoz bez prekoraenja slobodnih granicautvrenih u poglavlju 1.1.3.6. ADR-a (750)Slika 5. Sadraj isprave o prevozu prema ADR-u4. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti ili uputstvo u sluaju nezgode u drumskom transportu (pisane instrukcije)Obaveza predviena:ADR-om Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Obaveza poiljaoca opasnih materija je da vozau predaju pisana uputstva o postupku sa materijom u sluaju nezgode najkasnije pre zapoinjanja prevoza.Uputstvo se izdaje na jeziku koji voza razume, jeziku zemlje gde se vri utovari i istovar, kao i na jezicima zemalja kroz koje se prolazi.Uputstvo treba da sadri:Naziv materije, ADR klasa, ambalana grupa br.opasnosti, identifikacioni broj materije UN-broj Osobine materije Opasnosti Lina zatitna oprema Mere predostronosti u sluaju nezgode,isticanja, poara Brojeve telefona policije i vatrogasaca Prva pomo: Adresa i broj telefona poiljaoca Izgled ovog uputstva dat je na slici 6.UPUSTVO O POSEBNIM MERAMA BEZBEDNOSTI U DRUMSKOM TRANSPORTU - YUNAZIV MATERIJE: MOTORNI BENZIN33ADR - klasa:3 II, klasifikacioni kod F11203Osobine materije:lako zapaljiva tenost, isparenja sa vazduhom stvaraju eksplozivne smee u granicama 1.3% do6.5% zap.dela isparenja deluju uguujue jer smanjuju koncentraciju vazduha zagrevanje poveava pritisak pare u posudi pri direktnom kontaktu kodljivo po zdravlje i okolinu povrede organizma mogue pri direktnom udisanju para,gutanju, ili polivanjupo koi ili oimaOpasnosti:tena materija,obojena, tipinog mirisa temperatura palenja ispod 230C, pare su nevidljive i tee od vazduha ne mea se sa vodom, laka od vodegustina na 150C je 0,65 - 0,78 kg/dm3Zatitna oprema:jakna za upozoravanje na opasnost,lako zatitno odelo, antistatikeizme zatitne rukavice, zatitne naoare i druga lina zatitna sredstva boca za ispiranje oiju sa odgovarajuom tenou odgovarajua runa svetiljkaMERE PREDOSTRONOSTI U SLUAJU:nezgode: iskljuiti motor,iskljuiti struju uzeti iz kabine dokumenta za robu i vozilo, kao i upustvo u sluajunezgode odstraniti mogue izazivae poara ili eksplozije (otvoreni plamen, varnice,izvore toplote itd.) upozoriti prolaznike na opasnosti od materije obezbediti mesto nezgode i upozoriti druge uesnike u saobraaju po mogunosti spreiti isticanje i razlivanje opasne materijenekontrolisanog po mogunosti spreiti isticanje, a zatim i oticanje opasne materije u kanale,isticanja:jame, podrume, kanalizaciju i rene tokove izgradnjom nasipa, ilipostavljanjem drugih odgovarajuih preprekapoara: za gaenje poara koristiti: prah, penu, ugljen dioksid, halotron, pesak,zemlju negoree posude ili delove hladiti sa mlazom vode radi smanjenja pritiskaobavestiti:policiju tel. 92 i vatrogasce tel. 93 u sluaju polivanja po oima ili koi ispirati sa vodom najmanje 15 minutaprva pomo: polivenu odeu skinuti i oprati telo vodom i sapunom nastradalog preneti na sve vazduh i ukoliko je potrebno smestiti u bonoleei poloaj zatraiti pomo lekara i upoznati ga sa vrstom opasne opasne materije inainom nastanka povredenaziv poiljaoca:adresa i brojtelefona poiljaoca:Slika 6. Uputstvo o posebnim merama bezbednosti5. Odobrenje za prevozObaveza predviena:Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Za odreene opasne materije predviaju se posebni uslovi za transport, zbog stepena opasnosti koju imaju.CILJ: Da se vozila sa ovim materijama ne kreu nekontrolisano po saobraajnoj mrei kao ni po naseljenim mestima.Uobiajeno je da se ovaj problem reava nacionalnom regulativom.Kod nas se zahteva posebno odobrenje nadlene ustanove ukoliko se vri prevoz:eksplozivnih materija Infektivnih materija otrovnih materija radioaktivnih materija opasnog otpada DODATNA OPREMA VOZILAObaveza predviena:ADR-om Zakonom o prevozu opasnih materija Pravilnikom o nainu prevoza opasnih materija u drumskom saobraaju Kada dou na mesto utovara ili istovara voza i vozilo moraju da zadovoljavaju propisane zahteve za prevoz opasnih materija.Dodatna oprema vozila (Zakon o prevozu opasnih materija Sl.list 27/90):vozaki alat i dizalica za vozilo, najmanje dva aparata za gaenje poara, dve rune baterijske lampe narandaste boje sa trepuom ili stalnom svetlou koja se vidi sa najmanje 150 metara, dva trougla, dve zastavice za oznaavanje vozila kojima se prevoze opasne materije dve lopate i jedan pijuk i prenosna lampa koja se moe ukljuiti na akumulator i koja ne moe izazvati eksploziju ili poar. Dodatna oprema vozila (ADR od 01.01.1997 god.)komplet alata za najnunije opravke sa najmanje jednim klinastim podmetaem za svako vozilo ponaosob, veliine prilagoene teini vozila i preniku toka dva svetla narandaste boje sa stalnim ili trepuim svetlom koja moraju biti nezavisna od elektrine opreme i tako konstruisana da njihova upotreba ne moe da izazove poar na robi koja se prevozi propisana runa svetiljka za svakog lana posade neophodna oprema za preduzimanje preventivnih mera koja je data u uputstvu za sluaj nezgode 9 za zatitu vozaa:o sigurnosne jakne ili sigurnosna odela za svakog lana posade u vozilu o odgovarajua zatita za oio prikladna zatita za disanje kod prevoza otrova za svakog lana posade o odgovarajue rukaviceo odgovarajue cipele o zatitna keceljao boca za ispiranje oiju sa odgovarajuom tenou9 za zatitu okolineprekriva za kanalizaciju i odvode otporan na supstancu koja se prevozi (minimalne veliine 90X90 cm) o odgovarajua lopata o metlao odgovarajue sredstvo za upijanje opasne materijeo odgovarajua posuda za sakupljanje opasne materije (samo za male koliine)MEOVITI TERETOdreene opasne materije mogu opasno da reaguju jedna sa drugom. Iz tog razloga ne smeju da budu zajedno u tovarnom prostoru vozila ili kontejnera. Iz prikazane tabele na slici 6 lako se odreuje koje materije smeju, a koje ne smeju sa se transportuju zajedno.Sa slike moe lako da se uo i da eksplozivne materije, materije kojima je eksplozivnost dodatna opasnost, kao i eksplozivno pogodne materije, ne smeju da se tovare ni sa jednom drugom opasnom materijom. Takoe postoje odreeni zahtevi i kod prevoza otrova i hrane za ljude i ivotinje.Kada u tovarnom listu pie napomena "meovita roba", to zna i da se roba mora utovariti ili je utovarana prema propisima o meovitom teretu, i tada se mora znati meusobni odnos pojedinih opasnih materija. Roba mora biti u originalnoj ambalai i prema zahtevima ADR propisa to je obaveza i odgovornost poiljaoca.ListicaBr.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.Br.opasnosti1;1.4;1.5;1.6;0.1234.14.24.35.15.25.26.17a,7b,7c,7d89i klasa+Br.0.1opasnerobeKlasa 1Kl.2Kl.3Kl.4.1Kl.4.2Kl.4.3Kl.5.1Kl.5.2Kl.5.2Kl.6.1Kl.7Kl.8Kl.9Br. 1;1.4;1.5;1.6;0.1Klasa 1Br.2Klasa 2Br.3Klasa 3Br.4.1Klasa 4.1Br.4.2Klasa 4.2Br.4.3Klasa 4.3Br.5.1Klasa 5.1Br.5.2Klasa 5.2Br.5.2 + Br.0.1Klasa 5.2Br.6.1Klasa 6.1Br.7a,7b,7c,7dKlasa 7Br.8Klasa 8Br.9Klasa 9ZABRANJEDOZVOLJENDOZVOLJEN PREVOZ PREMAN PREVOZPREVOZGRUPAMA KOMPATIBILNOSTI ZA KL.1Slika 6. Kompatibilnost opasnih materijaLISTICE OPASNOSTIListice opasnosti prikazane su na slici 7. Dimenzije listica su 250x250mm po ADR-u, dok na zakon predvia dimenzije listica 300x300mm. Po ADR -u iz 2007. godine broj listice opasnosti ne predstavlja broj klase opasne materije, i nema nikakve veze sa etiketom koja se nalazi na samom proizvodu. Etiketa na proizvodu se odnosi na upotrebu samog proizvoda, dok listica opasnosti se odnosi na transport opasne materije.Slika 7. Listice opasnostiOBELEAVANJE PAKOVANJA SA KOMBINOVANOM AMBALAOMUnutranje pakovanje- obeleavanje prema Zakonu o proizvodnji i prometu otrovnih materija i Odluci o obeleavanju otrova u prometuSpoljanje pakovanje - osnovno pakovanje u prevozu - obeleavanje prema ADR/RIDJedinica tereta- potrebno dodatno obeleavanje prema ADR/RID u sluaju da se oznake na spoljnjem pakovanju ne videKontener - obeleavanje sa sve etiri strane prema ADR/RIDJedinica prevoza - obeleavanjenarandastim tablama ADRkontenerMOGUI NAINI OBEZBEENJA ROBE OD POKRETANJA UTOVARNOM PROSTORU VOZILAAko znamo da drugi uzronik nezgoda sa opasnim materijama je njihovo neispravno obezbeenje tokom transporta, onda posebnu panju treba posvetiti uvrivanju tereta tokom transporta. Primeri obezbeenja tereta dati su na slici 8.Slika 8. Primeri obezbeenja tereta tokom transportaOBELEAVANJE VOZILA TABLE ZA OBELEAVANJE(a)(b)Table za obeleavanje vozila koja prevoze opasne materijeIdentifikacija stepena i vrste opasnostiIdentifikacija materijeTabla za obeleavanje vozila ili nadgradnje sa opasnim materijama, u rasutom stanjuSlika 9. Table za obeleavanjeOZNAKE OPASNOSTI (oznake u gornjem delu table)Prva cifra predstavlja glavnu (osnovnu) opasnost:- sabijen gas, - zapaljive tenosti, - zapaljive vrste materije - oksidirajue materije ili organski peroksidi, - otrovne materije, - nagrizajue (korozivne) materije, - ostale opasne materije Druga i trea cifra predstavljaju dodatne opasnosti i imaju sledee znaenje:- nema dodatnih opasnosti, tj.osnovna opasnost nije pojaana - opasnost od eksplozije, - oslobaanje gasova zbog pritiska ili hemijske reakcije (naee izazvana vodom ili vlagom), - zapaljivost tenosti (para) ili gasova, - zapaljive vrste materije - oksidirajue delovanje, - otrovnost, 8 - korozivnost,9 - opasnost od spontane energine reakcije.Slovo X u gornjem delu table Opasnost o burne reakcije sa vodomTable (prikazane na slici 9) se skidaju kada se u vozilu ne nalazi opasna materija, izuzev sluaja kada se radi o cisternama. Kod cisterna table se ne skidaju ni kada su prazne, ve samo u sluaju kada su cisterne bile na ienju tovarnog prostora. Same table moraju da budu itljive i posle 15 minuta provedenog u plamenu. Primeri obeleavanja vozila dati su na slikama 10,11,12,13.OBELEAVANJE VOZILASlika 10. Obeleavanje vozila: vozilo cisterna sa istom materijom u svim komoramaSlika 11. Obeleavanje vozila: teretno vozilo sa demontanom cisternomSlika 12. Obeleavanje vozila: vozilo sa opasnim materijamaSlika 13. Obeleavanje vozila: Vuno vozilo i poluprikolica sa velikim kontejneromOBAVEZE GLAVNIH UESNIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBE (POGLAVLJE 1.4 ADR-a)Uesnici transportnog procesa opasnih materija moraju izvriti odgovarajue mere prema karakteru i obimu opasnosti koje mogu predvideti, tako da se spre i nastanak tete, povreda ili eventualno da se minimiziraju njihove posledice. U svim sluajevima moraju ispuniti zahteve ADR-a koji se odnose na njihovu delatnost i obaveze. U transportnom procesu imamo sledee uesnike: poiljaoc, prevoznik, primalac, utovariva, voza, paker ... Svaki od uesnika je duan da je kontrolie rad predhodnika u transportnom lancu, jer za eventualne greke svako od u esnika odgovara. Npr. ako voza vozi nepravilno obeleenu ambalau, odgovorni su i plaaju kaznu: voza, utovariva i poiljaoc.PoiljalacPoiljaoc opasnih materija je obavezan da preda za transport samo poiljke koje odgovaraju zahtevima ADR-a.U sklopu obaveza uesnika transportnog procesa, prema poglavlju 1.4.1. obaveze poiljaoca su sledee:Utvrdi da su opasne robe klasifikovane i dozvoljene za prevoz u skladu sa ADR-om; Da snadbe prevoznika informacijama i podacima i ako je potrebno, potrebnim transportnim dokumentima kao i prateim dokumentima (dozvole, odobrenja, obavetenja, sertifikati, itd) Uzimajui u obzir specifinosti koje su zahtevane u poglavlju 5.4 i tabela u delu 3; Da koristi iskljuivo ambalae, velika pakovanja, velika sredstva za pakovanje (IBC) i cisterne (vozilo-cisterna, demontane cisterne, vozilo baterija, MEGCs, prenosive cisterne i konterner-cisterne) koje su odobrene i prilagoene za prevoz datih supstanci i koje su propisano oznaene prema zahtevima ADR-a; Da postupi u skladu sa zahtevima koji se odnose na nain otpreme i ogranienja pri otpremanju opasne robe; Da obezbedi da i prazna neoiena ili neispranjena ambalaa, cisterne (vozilo-cisterna, demontane cisterne, vozilo baterija, MEGCs, prenosive cisterne i kontener-cisterne) ili prazna neoiena vozila, veliki ili mali konteneri za rasuti teret su odgovarajue obeleeni tablama i listicama opasnosti i da prazne neoiene cisterne budu zatvorene kao da su napunjene opasnom materijom. Ako poiljalac koristi usluge drugih uesnika (pakera, utovarivaa, punioca, itd.), on e preduzimati odgovaraju e mere da obezbedi da poiljka zadovoljava zahteve ADR-a. On moe, da se pouzda (osloni) na informacije i podatke dostupne od ostalih uesnika.Poiljaoc moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika u sluaju zahteva pod (a), (b), (c), (e).Kada poiljalac radi u ime treeg lica, to tree lice e informisati u pismenom obliku poiljaoca o kojim opasnim materijama se radi (taan naziv opasne robe koju treba transportovati, oznaku klase, UN broj, vrstu i stepen opasnosti (osnovnu i dodatnu opasnost), koliinu) i omoguie mu dostupne informacije i dokumenta koja su mu neophodna za izvravanje obaveza.PrevoznikObaveze prevoznika su sledee:Konstatuje da su opasne materije koje se upuuju na prevoz dozvoljene za prevoz prema ADR-u; Obezbedi da su propisana dokumenta u transportnoj jedinici; Vizuelno konstatuje da vozilo i teret nemaju oigledne defekte, curenje ili pukotine, opremu koja nedostaje i itd.; Konstatuje da datumi sledeeg testiranja (provere) vozila-cisterni, vozila-baterija, demontanih cisterni, prenosivih cisterni, kontenera-cisterni i MEGCs nisu istekli; Potvrdi da vozila nisu pretovarena; Konstatuje da su listice opasnosti i propisane oznake bezbednosti privrene za vozilo; Konstatuje da su propisana oprema i pisana upustva za vozaa u vozilu. Prevoznik moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika u sluaju zahteva pod (a), (b), (e), (f).Ako prevoznik primeti neispunjavanje zahteva ADR-a, on nee zapoeti prevoz dok se problem ne otkloni.Ako je za vreme vonje primeen neki prekraj koji bi mogao ugroziti bezbednost saobraaja, vozilo natovareno opasnom robom bi trebalo da bude zaustavljeno im to bude mogue, imajui na umu zahteve bezbednosti saobraaja. Prevoz moe biti nastavljen samo ako poiljka bude u skladu sa primenljivim propisima.PrimalacPrimalac ima obavezu da ne odlae prijem robe bez nekih jakih razloga i da potvrdi, posle istovara, da su zahtevi ADR-a koji se odnose na njega ispotovani.Obaveze primaoca su sledee:Propisno ienje i dekontaminacija vozila i kontenera u sluaju da je to predvieno ADR-om; Da obezbedi da su konteneri kompletno istovareni, oieni i dekontaminirani i da ne nose oznake opasnosti koje su u skladu sa zahtevima poglavlja 5.3ADR-a. Ako primalac koristi usluge drugih uesnika (punioca, istioca, dekontaminacioni prostor, itd.) on e preduzeti odgovarajue mere da obezbedi da su zahtevi ADR-a u saglasnosti s tim.Ako provere dovedu do krenja zahteva ADR-a, primalac e vratiti kontener prevozniku jedino poto se prekraj otkloni.OBAVEZE OSTALIH UESNIKA U TRANSPORTU OPASNE ROBEUtovarivaObaveze utovarivaa su sledee:Da preda opasnu robu prevozniku samo onda ako je roba dozvoljena za prevoz prema zahtevima ADR-a; Da proveri da li je ambalaa oteena. On nee predati na prevoz poiljku ija je ambalaa oteena, posebno ako nije otporna na isticanje opasne materije i ako postoji isticanje ili mogunost isticanja opasne materije, dok oteenje ne bude otklonjeno. Ova obaveza se odnosi i na prazne neoiene ambalae; Da prilikom utovara opasne robe u vozilo, ili veliki ili mali kontener, postupa prema specijalnim zahtevima koji se odnose na utovarivanje i rukovanje (manipulisanje); Da posle utovara opasne robe u kontener postupa prema zahtevima koji se odnose na propisno oznaavanje ambalae i vozila koja prevoze opasne robe, prema zahtevima poglavlja 5.3ADR-a; Da se prilikom utovara pridrava zabrane meanja tereta vodei rauna pri tom o opasnoj robi koja je ve u vozilu i zahtevima koji se odnose na odvajanje prehrambenih namirnica, ostale robe iroke potronje ili stone hrane. Utovariva moe da se pouzda na informacije i podatke koje su mu dostupne od ostalih uesnika u sluaju zahteva pod (a), (d), (e).PakerObaveze pakera su sledee:Vodi rauna o zahtevima koji se odnose na uslove pakovanja, uslove zajednikog pakovanja i Vodi rauna o zahtevima koji postoje u ADR-u u pogledu korienja narandastih tabli i listica opasnosti, kada priprema ambalau za prevoz. Operator kontener cisterne / prenosne cisterneOperator za kontener cisterne / prenosne cisterne, e:Da obezbedi ispunjenje zahteva za konstrukcije, opremu, testiranje i oznaavanje, Da obezbedi odravanje cisterne i njene opreme na taj nain da se obezbedi da pod normalnim uslovima rada, cisterna-kontejner/prenosiva cisterna zadovoljava zahteve ADR-a do sledee inspekcije (kontrole), Da obezbedi posebne provere koje se rade kada su mogua oteenja cisterne ili njene opreme prilikom neke opravke, neke promene ili nezgode. PunilacObaveze punioca su sledee:Da obezbedi pre punjenja cisterne da cisterna i njena oprema tehniki zadovoljavaju uslove; Da obezbedi da datum sledeeg testiranja vozila-cisterni, vozila baterija, demontanih cisterni, prenosivih cisterni, kontener cisterni i MEGC nije istekao; Da puni cisterne opasnom materijom dozvoljenom za prevoz u tim cisternama; Da se pridrava zahteva (uslova) koji se odnose na opasne materije u susednim(okolnim) komorama cisterne; Da se pridrava maksimalno dozvoljenog stepena punjenja ili maksimalno dozvoljene mase sadrine po litri kapaciteta za materije koje se pune; Da proveri otpornost na curenje posle punjenja cisterne - zaptivenost i zatvaranja svih ureaja; Da ostatak opasne materije koja se puni nee da bude zalepljen za spoljanju stranu cisterne; Da obezbedi da su narandaste table i propisane listice opasnosti privrene za cisternu, na vozilo i na veliki i mali kontejner za prevoz robe u rasutom stanju u skladu sa zahtevima. Prikazane karakteristike transporta opasnih materija uslovljavaju da nepotovanje pravila vezanih za njihov transport bude otro sankcionisano (nepravilno popunjen CMR 3,200, pogrean UN broj 3,200, korienje ambalae koja nema ili ima neodgovarajui ambalani kod 2,400, voza nema sertifikat 2,400...). Poznavanje ADR-a (kada e tovar biti osloboen ADR-a, kada teret zahteva da se transportuje kao ADR, kako to pravilno izvesti i sl.) u cilju spreavanja nezgoda sa opasnim materijama i iz razloga izbegavanja visokih novanih kazni zahteva konstantno praenje promena vezanih za transport opasnih materija i prilagoavanje novim pravilima.