of 12 /12
Kompleksowa oferta ubezpieczeń dla szkół, przedszkoli i żłobków

Kompleksowa oferta ubezpieczeń - zs2rutkiewicz.edupage.org · • złamania kości twarzoczaszki 4% sumy ubezpieczenia • złamania kości ogonowej 3,5% sumy ubezpieczenia ... •

Embed Size (px)

Text of Kompleksowa oferta ubezpieczeń - zs2rutkiewicz.edupage.org · • złamania kości twarzoczaszki...

Kompleksowa oferta ubezpiecze dla szk, przedszkoli i obkw

Szanowni Pastwo,

zapraszamy do zapoznania si z ofert ubezpiecze przygotowan specjalnie na nowy rok szkolny 2015/2016. Najwaniejszym jej elementem jest ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw (NNW) dzieci, modziey i personelu. To, co wyrnia nasze ubezpieczenie, to midzy innymi odpowiedzialno za wypadki powstae w czasie uprawiania wszelkiego rodzaju sportw, w tym take sportw wyczynowych uprawianych w ramach zarwno zajlekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubw, zwizkw i organizacji sportowych, a take w czasie wolnym. Bierzemy rwnie odpowiedzialno za wypadki powstae podczas udziau we wszelkiego rodzaju zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych. Ubezpieczenie jest skierowane zarwno do dzieci, uczniw, jak i personelu placwek owiatowych. Warto zwrci uwag, e nie stosujemy w tym ubezpieczeniu ogranicze wiekowych. Ochron objte s zdarzenia, bez wzgldu na miejsce (zaistniae na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami) i czas (ochrona 24h na dob), przez cay rok, w tym podczas wakacji, ferii, dni witecznych, a take pobytu na tzw. zielonych szkoach.

Pragniemy przy okazji przypomnie, na co powinni Pastwo przede wszystkim zwrci uwag przy zawieraniu polisy NNW. Najwaniejsza dla ubezpieczonego i jego rodziny jest wysoko wiadczenia, ktre mona uzyska w razie wypadku. wiadczenie powinno stanowi odczuwaln rekompensat i rzeczywist pomoc finansow w trudnej sytuacji yciowej. Wysoko wiadczenia jest cile powizana z wysokoci sumy ubezpieczenia. W naszym ubezpieczeniu

wysoko wiadczenia w przypadku mierci ubezpieczonego w wyniku wypadku na terenie placwki owiatowej wynosi dwukrotno wybranej sumy ubezpieczenia.

W razie zajcia wypadku ubezpieczeniowego PZU zapewnia wiele kanaw zgosze szkd, dziki czemu ubezpieczony lub opiekun ubezpieczonego moe wybra najbardziej dla niego dogodny sposb: zgoszenie przez internet, telefon czy te bezporednio w placwce PZU. W celu skrcenia czasu rozpatrywania wiadczenia staramy si ograniczy formalnoci do niezbdnego minimum.

Poza ubezpieczeniem NNW w ofercie znajd Pastwo rwnie propozycj innych, bardzo wanych ubezpiecze, np. ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej (OC) placwek dydaktycznowychowawczych. Kada szkoa lub placwka wychowawcza, aby bezpiecznie funkcjonowa, powinna zawrze ubezpieczenie OC z tytuu prowadzonej dziaalnoci edukacyjnej i wychowawczej. Celem tego ubezpieczenia jest ochrona interesw majtkowych ubezpieczonej placwki, zwizana z ryzykiem pokrywania szkd wyrzdzonych osobom trzecim, w tym szkd wyrzdzonych uczniom lub wychowankom znajdujcym si pod opiek lub nadzorem ubezpieczonego. Ubezpieczenie OC zapewnia ochron w przypadku szkd na osobie oraz szkd rzeczowych powstaych z tytuu: posiadanego przez ubezpieczon placwk mienia

(ruchomoci, nieruchomoci), zaniedba organizacyjnych zwizanych z prowadzeniem

dziaalnoci edukacyjnej lub wychowawczo opiekuczej, czynnoci wykonywanych przez wszystkie osoby,

za ktre ubezpieczona placwka ponosi odpowiedzialno (nauczycieli, wychowawcw, personel administracyjny, pomocniczy itp.).

2

801 102 102 pzu.pl

Jeeli Pastwa placwka jest uprawniona do prowadzenia punktu gastronomicznego, ubezpieczenie OC obejmie ochron rwnie odpowiedzialno za szkody osobowe bdce nastpstwem zatrucia pokarmowego, powstae w zwizku z prowadzeniem tego punktu.

Dodatkowo mog Pastwo rozszerzy na bardzo atrakcyjnych warunkach cenowych ochron ubezpieczenia OC o szkody w rzeczach przyjtych do szatni. Wybierajc zakres ubezpieczenia OC dla placwki dydaktyczno wychowawczej, powinni Pastwo zwrci uwagrwnie na wysoko sumy gwarancyjnej, adekwatnejdo ryzyka zwizanego z prowadzon dziaalnoci.

Obok ubezpieczenia OC placwek dydaktyczno wychowawczych posiadamy w ofercie take ubezpieczenie OC dla nauczycieli, wychowawcw i opiekunw. Ubezpieczenie to jest przeznaczone dla osb fizycznych wykonujcych zadania dydaktycznowychowawcze, opiekucze i pomocnicze, zwizane z procesem nauczania i wychowania. Istotne jest, e nauczyciel, wychowawca lub opiekun otrzymuje ochron ubezpieczeniow OC niezalenie od miejsca, w ktrym wykonuje swj zawd. Ochrona ta trwa take, gdy nauczyciel, wychowawca lub opiekun zmieni miejsce pracy (placwk dydaktycznowychowawcz, placwk opiekucz) w trakcie roku szkolnego. Zakresem terytorialnym obejmujemy szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (opieka nad dziemi podczas wyjazdu na wycieczki, tzw. zielone szkoy itp.). W ofercie na rok szkolny 2015/2016 mog Pastwo znale take ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej przeznaczone specjalnie dla dyrektorw placwek owiatowych.

Staym ju elementem naszej oferty jest atrakcyjna propozycja w zakresie ubezpieczenia budynku szkoy od ognia i innych ywiow.

Chtnie umwimy si na spotkanie, w czasie ktrego bdziemy mogli omwi szczegy naszej oferty i pomc w wyborze ubezpiecze.

Na koniec mio nam Pastwa poinformowa, e take w tym roku dla placwek, ktre zawr z nami ubezpieczenie nastpstw nieszczliwych wypadkw dzieci, modziey i personelu, mamy ciekawe niespodzianki.

Z powaaniem,

3

UBEZPIECZENIE NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKW DZIECI, MODZIEY I PERSONELU

wiadczenia podstawowe w ramach skadki podstawowej za wariant II

mier ubezpieczonego

w nastpstwie: nieszczliwego wypadku zawau serca krwotoku rdczaszkowego ataku epilepsji sepsy

100% sumy ubezpieczenia

mier ubezpieczonego na terenie placwki

wiadczenie wypacane dodatkowo poza wiadczeniem za mier ubezpieczonego w nastpstwie nieszczliwego wypadku 100% sumy ubezpieczenia

Koszty nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zbw staych

zwrot kosztw nabycia przedmiotw ortopedycznych i rodkw pomocniczych oraz kosztw odbudowy stomatologicznej zbw staych, poniesionych na terytorium RP i za granic

do 25% sumy ubezpieczenia (do 200 z za kady zb)

Koszty przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych

zwrot kosztw przeszkolenia zawodowego osb niepenosprawnych, poniesionych na terytorium RP

do 25% sumy ubezpieczenia

Zdiagnozowanie sepsy wiadczenie z tytuu zachorowania na seps jednorazowe wiadczenie w wysokoci 1000 z

Trway uszczerbek na zdrowiu

spowodowany zawaem serca, krwotokiem rdczaszkowym lub powanym uszkodzeniem ciaa; wysoko wiadczenia ustalana na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony dozna trwaego uszczerbku

do 100% sumy ubezpieczenia

Trwae uszkodzenie ciaa

cakowita utrata wzroku w obu oczach cakowita utrata mowy poraenie lub niedowad co najmniej dwch koczyn poniej

3. stopnia w skali Lovetta piczka trwajca duej ni 30 dni

100% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny grnej w obrbie barku lub ramienia 80% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny dolnej w obrbie stawu biodrowego lub koci udowej

cakowita utrata obu nerek75% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata koczyny grnej w obrbie okcia lub przedramienia cakowita utrata koczyny dolnej w obrbie stawu kolanowego,

podudzia lub staww skokowych60% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata rki cakowita utrata wzroku w jednym oku cakowita utrata suchu w obu uszach

50% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata stopy cakowita utrata macicy 40% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata jednej nerki 35% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata suchu w jednym uchu 30% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata kciuka 22% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata jajnika lub jdra cakowita utrata ledziony cakowita utrata nosa

20% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata palucha cakowita utrata maowiny usznej 15% sumy ubezpieczenia

cakowita utrata palcw rki: II, III, IV, V 8% za kady palec

cakowita utrata palcw stopy: II, III, IV, V 3% za kady palec

w przypadku utraty do 9 zbw staych 2% za kady utracony zb stay

za wszystkie utracone zby stae w przypadku utraty powyej 9 zbw staych 20% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie krgosupa dotyczy trzonw i ukw krgw (z wyczeniem koci ogonowej)

11% sumy ubezpieczenia za kady krg

4

801 102 102 pzu.pl

zamania koci udowej niestabilne zamania miednicy zwichnicie stawu biodrowego

10% sumy ubezpieczenia

Trwae uszkodzenie ciaa

zamania koci ramiennej zwichnicie stawu barkowego zamania w obrbie koci podudzia (jednej lub obu)

7% sumy ubezpieczenia

zamania koci sklepienia i podstawy czaszki zwichnicie w obrbie stawu okciowego zwichnicie stawu kolanowego (z wyczeniem zwichnicia rzepki)

5% sumy ubezpieczenia

zamania opatki, obojczyka, mostka za kad ko stabilne zamania miednicy 4,5% sumy ubezpieczenia

zwichnicie w stawach skokowych zamania w obrbie stopy z wyczeniem koci palcw zamania rzepki zamania w obrbie koci przedramienia (jednej lub obu) zamania koci twarzoczaszki

4% sumy ubezpieczenia

zamania koci ogonowej 3,5% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie koci rki z wyczeniem koci palcw zamania w obrbie kciuka zwichnicie kciuka

3% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie krgosupa dotyczy wyrostkw poprzecznych i kolczystych krgw za kady krg

zamanie w obrbie palucha2,5% sumy ubezpieczenia

zamania w obrbie koci palcw rki: II, III, IV, V zwichnicia staww w obrbie palcw rki: II, III, IV, V zamania w obrbie koci palcw stopy: II, III, IV, V

2% sumy ubezpieczenia

zamanie zba staego w przypadku zamania do 9 zbw staych 0,5% sumy ubezpieczenia za kady zamany zb stay

za wszystkie zamane zby stae w przypadku zamania powyej 9 zbw staych 5% sumy ubezpieczenia

w przypadku operacyjnego leczenia zamania lub zwichnicia dodatkowe wiadczenie w wysokoci 2% sumy ubezpieczenia

Oparzenia lub odmroenia

oparzenie II st. powyej 30% powierzchni ciaa oparzenie III st. powyej 10% powierzchni ciaa oparzenie drg oddechowych leczone w szpitalu

20% sumy ubezpieczenia

oparzenie III st. powyej 5% do 10% powierzchni ciaa 10% sumy ubezpieczenia

oparzenie II st. powyej 15% do 30% powierzchni ciaa 7% sumy ubezpieczenia

odmroenie II st. albo wyszego wicej ni jednego palca rki lub palca stopy oraz odmroenie nosa lub ucha

oparzenie II st. powyej 1% do 15% powierzchni ciaa oparzenie III st. do 5% powierzchni ciaa

4% sumy ubezpieczenia

odmroenie II st. albo wyszego jednego palca rki lub stopy oparzenie II st. do 1% powierzchni ciaa 1,5% sumy ubezpieczenia

Wstrznienia lub podejrzenia wstrznienia mzgu

2 dni hospitalizacji 1% sumy ubezpieczenia

3 dni hospitalizacji 2% sumy ubezpieczenia

4 dni hospitalizacji 3% sumy ubezpieczenia

Pogryzienia, poksania, ukszenia (wymagajce hospitalizacji)

pogryzienia przez psa poksania przez inne zwierzta ukszenia przez owady

10% sumy ubezpieczenia

Brak trwaego uszczerbku na zdrowiu

zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, poraenie prdem, piorunem, ktre to stany wymagay hospitalizacji 5% sumy ubezpieczenia

nastpstwo urazw ciaa z jednego nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego umow ubezpieczenia, ktre wymagao interwencji lekarskiej w placwce medycznej, poczonej z dalszym leczeniem i wymagajcej co najmniej 1 wizyty kontrolnej, a nie zostao umieszczone w tabelach, lub niedajce si zakwalifikowa do definicji powanego uszkodzenia ciaa (nie dotyczy interwencji stomatologicznej)

1,5% sumy ubezpieczenia

5

WIADCZENIA TYPU ASSISTANCE (NA TERYTORIUM RP) W RAMACH SKADKI PODSTAWOWEJ

Bogaty zakres wiadcze typu assistance jest staym elementem ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw bez wzgldu na wybr zakresu oraz wysokoci sumy ubezpieczenia i nie wymaga dopaty dodatkowej skadki.

Pomoc medyczna

wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego wizyta ubezpieczonego u lekarza w placwce medycznej transport medyczny wizyta pielgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego

czna kwota 2000 z na kady nieszczliwy wypadek

Pomoc rehabilitacyjna i pielgnacyjna

organizacja procesu rehabilitacji do 500 z na kady wypadek

dostawa drobnego sprztu rehabilitacyjnego lub medycznego dostarczenie do miejsca pobytu lekw przepisanych przez lekarza do 300 z na kady wypadek

domowa opieka pielgniarska po hospitalizacji powyej 2 dni do 1000 z na kady wypadek

Pomoc psychologa pomoc psychologa do 1500 z na kady wypadek dla kadej osoby uprawnionej do skorzystania z tej pomocy

Lekcje prywatne

dla uczniw szk podstawowych, gimnazjw oraz szk ponadgimnazjalnych (z wyczeniem uczniw szk policealnych) jeeli na skutek zaistnienia nieszczliwego wypadku ucze nie moe uczszcza do szkoy duej ni 10 dni od dnia wypadku, PZU organizuje i pokrywa koszty indywidualnych korepetycji z wybranych przedmiotw (maksymalnie 2) wchodzcych w zakres programu nauczania szkoy

do 400 z na kady nieszczliwy wypadek

6

801 102 102 pzu.pl

WIADCZENIA DODATKOWE (PO OPACENIU DODATKOWEJ SKADKI)

Warto zastanowi si nad wyborem wymienionych niej wiadcze dodatkowych. Stanowi one niewygrowane cenowo uzupenienie podstawowego zakresu ochrony w ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadkw.

Zwrot kosztw leczenia

poniesionych w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron na terytorium kraju i za granic w ramach kosztw leczenia

odpowiedzialno za koszty rehabilitacji poniesione w okresie 6 miesicy od dnia nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego ochron

do wysokoci 20% lub 30% (do wyboru) sumy ubezpieczenia

Ryczatza okres czasowej, cakowitej niezdolnoci do nauki i pracy pozostajcej w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron

0,06% sumy ubezpieczenia za jeden dzie niezdolnoci, za okres nieprzerwanego leczenia trwajcego duej ni 14 dni, maksymalnie za okres 180 dni cznie dla wszystkich wypadkw lub zdarze objtych ochron

Dieta szpitalna

pobyt w szpitalu w zwizku z nieszczliwym wypadkiem lub zdarzeniem objtym ochron, wypacana od 2. dnia pobytu maksymalnie przez okres 90 dni z tytuu jednego nieszczliwego wypadku lub zdarzenia objtego ochron

w wysokoci 0,2% sumy ubezpieczenia za dzie pobytu w szpitalu

Jednorazowe wiadczenia

w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem zoliwym

w przypadku zgonu dziecka, ucznia lub studenta w wieku do 25 lat z powodu wrodzonej wady serca

w przypadku amputacji koczyny lub czci koczyny spowodowanej nowotworem zoliwym u dziecka, ucznia lub studenta do 25. roku ycia

w wysokoci 1000 z (na kade wiadczenie)

mier przedstawiciela ustawowego lub osoby, ktra ma na utrzymaniu ucznia lub studenta

mier w nastpstwie nieszczliwego wypadku w wysokoci 1000 z

77

OC PLACWEK DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I PLACWEK OPIEKUCZYCH

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna ubezpieczonej placwki wobec osb trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe bdce nastpstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialno cywilna deliktowa), powstae w zwizku z prowadzon przez ubezpieczonego dziaalnoci oraz z posiadanym w zwizku z t dziaalnoci mieniem. Ochron ubezpieczeniow s objte rwnie szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa. Zakres ubezpieczenia obejmuje take szkody powstae w zwizku z prowadzeniem punktu gastronomicznego przez placwk dydaktycznowychowawcz lub placwk opiekucz. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno za wypadki ubezpieczeniowe skutkujce powstaniem szkody osobowej, bdcej nastpstwem zatrucia pokarmowego, zaistniae w zwizku z prowadzeniem punktu gastronomicznego.

Suma gwarancyjna Skadka za 12 miesicy

20 000 z 90 z

50 000 z 155 z

100 000 z 205 z

500 000 z 335 z

1 000 000 z 480 z

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki istnieje moliwo wprowadzenia dodatkowych klauzul rozszerzajcych standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw

ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw. Istnieje na przykad moliwo wprowadzenia klauzuli rozszerzajcej zakres ubezpieczenia o szkody powstae w rzeczach przyjtych na przechowanie do szatni. Ubezpieczenie obejmuje wtedy odpowiedzialno cywiln za szkody wynike z czynw niedozwolonych (OC deliktowa) oraz odpowiedzialno cywiln za szkody z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania umw (OC kontraktowa).

Klauzula rozszerzajca zakres ubezpieczenia o szkody powstae w rzeczach przyjtych na przechowanie do szatni

Limit Skadka

5 000 z 10 z

Szczegy dotyczce pozostaych klauzul rozszerzajcych zakres ubezpieczenia przedstawi Pastwu nasz przedstawiciel.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw ustalone uchwa nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzdu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwa nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

8

801 102 102 pzu.pl

UBEZPIECZENIE OC NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCW I OPIEKUNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno cywilna ubezpieczonego nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy wobec osb trzecich za szkody na osobie i szkody rzeczowe bdce nastpstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialno cywilna deliktowa) powstae w zwizku z wykonywanym przez ubezpieczonego zawodem oraz z posiadanym w zwizku z wykonywanym zawodem mieniem. Ochron ubezpieczeniow s objte take szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa. Nauczyciel, wychowawca i opiekun otrzymuje ochron ubezpieczeniow OC niezalenie od miejsca wykonywania swojego zawodu.

Suma gwarancyjna na 1 osob

Skadka za 1 osob

100 000 z 5 z

Wychodzc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, wychowawcw i opiekunw, PZU rozszerza zakres terytorialny odpowiedzialnoci o szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno cywiln zwizan z wykonywaniem czynnoci wychowawczoopiekuczych podczas wycieczek, zielonych szk lub wymiany modziey organizowanych przez placwki owiatowe znajdujce si na terenie RP, w ktrych zatrudniony jest nauczyciel, wychowawca lub opiekun.

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki istnieje moliwo wprowadzenia dodatkowych klauzul rozszerzajcych standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw.

Szczegy oferty przedstawi Pastwu nasz przedstawiciel.

UBEZPIECZENIE OC DYREKTORA PLACWKI OWIATOWEJ

PZU obejmuje ochron ubezpieczeniow odpowiedzialno cywiln dyrektora placwki owiatowej oraz odpowiedzialno cywiln nauczyciela za wypadki ubezpieczeniowe skutkujce powstaniem szkody na osobie lub rzeczowej u osb trzecich z tytuu czynu niedozwolonego (OC deliktowa) lub z tytuu niewykonania lub nienaleytego wykonania zobowizania (OC kontraktowa) przy wykonywaniu przez nich obowizkw subowych, w granicach posiadanych przez nich kompetencji.

Ochron ubezpieczeniow s objte take szkody wyrzdzone w nastpstwie racego niedbalstwa.

Suma gwarancyjna na 1 osob

Skadka za 1 osob

50 000 z 100 z

Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialnoci o szkody bdce nastpstwem wypadkw ubezpieczeniowych, ktre zaszy na terenie pastw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tylko odpowiedzialno cywiln zwizan z wykonywaniem czynnoci wychowawczoopiekuczych podczas wycieczek, zielonych szk lub wymiany modziey organizowanych przez placwki owiatowe znajdujce si na terenie RP, w ktrych zatrudniony jest nauczyciel.

Na Pastwa yczenie za opat dodatkowej skadki istnieje moliwo wprowadzenia dodatkowych klauzul rozszerzajcych standardow ochron ubezpieczeniow wynikajc z niej wymienionych oglnych warunkw ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw.

Szczegy oferty przedstawi Pastwu nasz przedstawiciel.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej placwek dydaktycznowychowawczych i opiekuczych oraz nauczycieli, wychowawcw i opiekunw ustalone uchwa nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzdu PZU SA ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/421/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. oraz uchwa nr UZ/63/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.

9

Peny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyka podstawowe: ogie, uderzenie pioruna, eksplozj, upadek statku powietrznego;

oraz ryzyka dodatkowe: powd, huragan, deszcz nawalny, pozostae ryzyka, tj.: grad, lawin, napr niegu lub lodu,

trzsienie ziemi, osuwanie i zapadanie si ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddwikowy, dym i sadz, katastrof budowlan, upadek drzew lub budowli,

nastpstwa szkd wodocigowych, a take akcj ratownicz prowadzon w zwizku ze

zdarzeniami wymienionymi powyej, objtymi umow ubezpieczenia.

Specjalna stawka w wysokoci 0,7 dla zakresu penego dla wszystkich budynkw w placwce dydaktycznowychowawczej i placwce opiekuczej (z wyjtkiem budynkw nalecych do szk wyszych i zakadw opiekuczoleczniczych, szpitali, szpitali uzdrowiskowych i sanatoriw) ubezpieczanych wedug wartoci odtworzeniowej na dzie zawarcia umowy, speniajcych warunki I klasy bezpieczestwa ogniowego.

Podstawa: oglne warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych ywiow dla maych i rednich przedsibiorcw ustalone uchwa nr UZ/562/2008 Zarzdu PZU SA z dnia 6 listopada 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwa nr UZ/430/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. i uchwa nr UZ/411/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r.

UBEZPIECZENIE BUDYNKW OD OGNIA I INNYCH YWIOW

10

801 102 102 pzu.pl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

pzu.pl801 102 102