of 24/24
Malaysia mengambil bahagian dalam pentaksiran peringkat antarabangsa, Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) sejak 1999, dan Programme for International Student Assessment (PISA) sejak 2009 untuk mengetahui prestasi murid di Malaysia dalam bidang Sains dan Matematik berbanding dengan negara lain di seluruh dunia. Berdasarkan dapatan daripada pentaksiran tersebut, pencapaian murid dalam kedua-dua pentaksiran Sains dan Matematik menunjukkan kadar penurunan pencapaian murid yang sangat ketara dan membimbangkan. Bagi menangani masalah tersebut, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 – 2025, mensasarkan agar menjelang tahun 2025, Malaysia berada di tahap satu pertiga teratas bagi kedua-dua pentaksiran TIMSS dan juga PISA. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah diamanahkan sebagai pemegang tanggungjawab terhadap beberapa inisiatif penting yang merupakan antara usaha untuk menangani masalah kemerosotan ini. Panduan Peningkatan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) bagi mata pelajaran Matematik ini disediakan sebagai salah satu wahana bagi meningkatkan pencapaian murid dalam kedua-dua pentaksiran berkenaan, dan seterusnya melonjakkan pencapaian Malaysia agar berada di kedudukan satu pertiga teratas dalam TIMSS dan PISA menjelang 2025. Tugasan yang disediakan pada asasnya menuntut pembelajaran secara aktif dan berpusatkan murid. Dicadangkan guru tidak melaksanakan PdP secara direct instruction sebaliknya murid diberi peluang untuk menyelesaikan tugasan dalam kumpulan kecil dan seterusnya membentangkan penyelesaian mereka kepada murid-murid lain. Pembentangan akan mengalakkan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran menaakul dipupuk dan disemai. Oleh itu, guru harus membimbing dan bertindak sebagai fasilitator serta memastikan semua murid terlibat secara aktif dalam sesi PdP dan juga sesi pembentangan. Bagi membentuk murid yang mampu berfikir, guru perlu menggunakan teknik penyoalan yang berkesan serta dapat mencungkil pemikiran murid mereka. Contoh-contoh teknik penyoalan yang berkesan juga disediakan di dalam caption yang terdapat dalam Panduan Guru. Guru juga perlu menggalakkan murid menggunakan pelbagai strategi dalam menyelesaikan masalah. Usaha ini dapat menyemai serta membentuk pemikiran kreatif dan inovatif dalam kalangan murid mereka.

kbat tt.docx

  • View
    232

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of kbat tt.docx

Malaysia mengambil bahagian dalam pentaksiran peringkat antarabangsa, Trends in International Mathematics and Science Studies (TIMSS) sejak 1999, danProgramme for International Student Assessment (PISA) sejak 2009 ntk mengetahi prestasi mrid di Malaysia dalam bidang Sains dan Matematik berbanding dengan negara lain di selrh dnia! "erdasarkan dapatan daripada pentaksiran tersebt, pen#apaian mrid dalam keda$da pentaksiran Sains dan Matematik mennjkkan kadar penrnan pen#apaian mrid yang sangat ketara dan membimbangkan!"agi menangani masalah tersebt, Pelan Pembangnan Pendidikan Malaysia (PPPM) 201% & 202', mensasarkan agar menjelang tahn 202', Malaysia berada di tahap sat pertiga teratas bagi keda$da pentaksiran TIMSS dan jga PISA! "ahagian Pembangnan (riklm ("P() telah diamanahkan sebagai pemegang tanggngja)ab terhadap beberapa inisiati* penting yang merpakan antara saha ntk menangani masalah kemer+s+tan ini!Pandan Peningkatan (emahiran "er,kir Aras Tinggi (("AT) bagi mata pelajaran Matematik ini disediakan sebagai salah sat )ahana bagi meningkatkan pen#apaian mrid dalam keda$da pentaksiran berkenaan, dan setersnya mel+njakkan pen#apaian Malaysia agar berada di keddkan sat pertiga teratasdalam TIMSS dan PISA menjelang 202'!Tgasan yang disediakan pada asasnya menntt pembelajaran se#ara akti* dan berpsatkan mrid! -i#adangkan gr tidak melaksanakan PdP se#ara direct instructi+n sebaliknya mrid diberi pelang ntk menyelesaikan tgasan dalam kmplan ke#il dan setersnya membentangkan penyelesaian mereka kepada mrid$mrid lain!Pembentangan akan mengalakkan kemahiran berk+mnikasi dan kemahiran menaakl dippk dan disemai! .leh it, gr hars membimbing dan bertindak sebagai *asilitat+r serta memastikan sema mrid terlibat se#ara akti* dalam sesi PdP dan jga sesi pembentangan!"agi membentk mrid yang mamp ber,kir, gr perl menggnakan teknik peny+alan yang berkesan serta dapat men#ngkil pemikiran mrid mereka! /+nt+h$#+nt+h teknik peny+alan yang berkesan jga disediakan di dalam captionyang terdapat dalam Pandan 0r! 0r jga perl menggalakkan mrid menggnakan pelbagai strategi dalam menyelesaikan masalah! 1saha ini dapat menyemai serta membentk pemikirankreati* dan in+2ati* dalam kalangan mrid mereka!Sekiranya gr ingin mengembangkan lagi k+nsep dan kemahiran yang terdapat dalam tgasan yang disediakan, di#adangkan agar pelaksanaannya tidak hanya tertmp dalam kelas malah b+leh menggnakan masa di lar bilik darjah!Teknik Penyoalan yang Berkesan (epayaan menggnakan teknik peny+alan yang berkesan merpakan sesat yang penting dalam saha menyemai dan mempk kemahiran ber,kir! Peny+alan yang berkesan merpakan sat seni yang hars dikasai +leh semagr! Sepertimana seni lain, ianya hars disemai dan dilatih agar ianya menjadi sat kebiasaan! "erikt merpakan antara lain perkara yang perl diberikan perhatian dalam mempraktik dan melaksanakan teknik peny+alan yang berkesan3 1) Pastikan ada 45ait time6 bagi memberi pelang ntk mrid ber,kir sebelm mereka memberikan resp+n! 2i 2) 7lakkan sering mengemkakan s+alan yang memerlkan ja)apan ya8tidak ata sekadar kemahiran mengingat semla! %) 7lakkan menja)ab s+alan yang gr sendiri kemkakan! 9) Memberi resp+n kepada mrid dengan *rasa seperti 4mengapa:6 ata 4"agaimana anda tah6! ') Sediakan sasana yang selesa ntk mrid bertanya, memberi resp+n dan pendapat! ;) (emkakan s+alan terlebih dahl sebelm meminta mrid memberikan resp+n!