Assignment Kbat

 • View
  76

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

knowledge for students.

Text of Assignment Kbat

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  1/16

  Pengenalan

  Pemikiran Aras Tinggi (KBAT) merupakan salah satu komponen utama dalam

  kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Pelan Pembangunan Pendidikan

  Malaysia 2!"#22$ menekankan kepada konsep kemahiran berfikir aras tinggi

  (KBAT) untuk melahirkan pela%ar yang dapat berdaya saing men%elang abad ke 2!.

  Kemahiran berfikir aras tinggi itu berlaku apabila seseorang itu mendapat maklumat

  baru& menyimpan& menyusun serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada

  dan akan meman%angkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tu%uan atau

  penyelesaian situasi rumit.

  Menurut ka%ian yang yang dilakukan oleh ' ducation *nde+& Malaysia

  muncul ditempat ketiga terakhir daripada !,! buah negara. Manakala ka%ian

  -Programme for *nternational tudent Assesment/ (P*A) pula meletakkan Malaysia

  di tangga $$ daripada 01 buah egara yang menyertai. aporan T*M 2!! %uga

  mendedahkan ke%atuhan kedudukan Malaysia dalam mata pela%aran Matematik iaitu

  pada kedudukan !3(!444)& !(2")& 2(20) dan 23(2!!). Begitu %uga dengan

  ke%atuhan markah purata iaitu $!4(!444)& $,(2")& 101(20) ke 11(2!!).

  5alam PPPM 2!"#22$& ada menetapkan sasaran& Malaysia perlu mencapai

  skor purata $ di T*M men%elang 2!$ dan men%elang 22$& Malaysia perlu

  mencapai !6" tempat teratas dalam T*M dan Pisa. 7leh itu& kemahiran berfikir

  aras tinggi perlu diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia umumnya dan

  pendidikan Matematik khasnya kerana murid perlu ada keupayaan penaakulan&

  membuat un%uran dan mengaplikasi pengetahuan secara kreatif dalam suasana

  yang berlainan.

  Murid %uga memerlukan ciri#ciri kepimpinan untuk bersaing di peringkat global.

  Pentaksiran antarabangsa T*M dan P*A menun%ukkan murid di Malaysia sukar

  mengaplikasi kemahiran ber8kir aras tinggi. Ka%ian tin%auan ke atas syarikat Malaysia

  dan syarikat antarabangsa %uga melaporkan baha9a murid Malaysia gagal

  menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan oleh bakal ma%ikan. Kemahiran

  berfikir aras tinggi (KBAT) diperkenalkan adalah untuk:

  1

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  2/16

  ; meningkatkan tahap kesedaran pengetahuan

  ; me9a%arkan penyelesaian dan penemuan (lebih banyak analisa&

  menilai dan mencipta)

  ; diperlukan untuk penyiasatan saintifik

  ; konsep matematik dapat dipela%ari dengan lebih berkesan

  menggunakan KBAT

  ; meningkatkan keupayaan murid dalam menyiasat dan meneroka idea

  Matematik

  Pelan Pembangunan Pendidikan 2!"#22$ ada menyatakan baha9a& untuk

  meningkatkan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa& rombakan semula

  peperiksaan dan pentaksiran untuk meningkatkan tumpuan terhadap kemahiran

  berfikir aras tinggi (higher order thinking skills) adalah perlu untuk menghasilkan

  modal insan yang cerdas& kreatif dan ino

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  3/16

  dunia peker%aan& eseorang peker%a di%angka akan menukar %enis peker%aan yang

  dilakukan sebanyak $ hingga , kali dalam hayatnya disebabkan perubahan teknologi

  yang pesat di tempat ker%a.

  amun demikian tenaga peker%a harus dilengkapkan dengan kemahiran#

  kemahiran berfikir yang membolehkan mereka mempela%ari teknologi baru dengan

  mudah dan dalam masa yang amat singkat selaras dengan perubahan teknologi

  yang terlalu pantas.

  Arah aliran ekonomi Malaysia menu%u kepada perkembangan industri

  berteknologi tinggi dan ke arah negara berino

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  4/16

  trategi yang boleh digunakan dalam penggunaan KBAT ialah seperti:

  oalan terbuka

  Perbincangan

  Metakognisi

  Pengurusan rafik

  Kaedah Penyelesaian masalah

  Teknik Penyoalan

  # Teknik yang paling kerap dan popular digunakan oleh guru#guru untuk

  merangsang pela%ar berfikir semasa proses penga%aran dan pembela%aran

  adalah teknik penyoalan. uru#guru boleh membentuk dan mengemukakan

  soalan#soalan mengikut aras tinggi seperti yang dikelaskan dalam Taksonomi

  Bloom.

  ecara umumnya kemahiran berfikir aras rendah (KBA>) tidak memerlukan

  pela%ar untuk menggunakan kemahiran berfikir dan operasi yang digunakan adalah

  %elas. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) memerlukan tahap pemikiran

  aras tinggi pela%ar& kemahiran menaakul& %a9apan yang diperlukan tidak serta merta

  %elas& menggalakkan lebih dari satu penyelesaian& membentuk pela%ar yang kreatif

  dan menggalakkan perbincangan untuk mendapatkan penyelesaian.

  PERBANDINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH (KBAR) DAN

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

  Kemahiran berfikir aras renah (KBAR)

  !. Pemikiran Aras >endah ialah penggunaan pemikiran secara terhad& di mana

  pela%ar hanya disogokkan dengan %a9apan#%a9apan yang menyebabkan pela%ar

  malas untuk berfikir. (om ? Mohd 5ahlan) Pela%ar akan hanya mengingat bahan#

  bahan yang telah dipela%ari daripada pelbagai fakta yang spesifik sehingga kepada

  perbuatan mengingat semula teori yang lengkap. (Prof.5r. >a%endran A6 agappan&

  Kemahiran Berfikir)

  2. 7nosko and e9mann(!441) ? >a%endran(!44,) menyatakan baha9a

  kemahiran berfikir aras rendah ialah

  4

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  5/16

  i. Penggunaan pemikiran secara terhad

  ii. Bersifat rutin dan mekanistik

  iii. Mengingat kembali maklumat yang terancang.

  i

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  6/16

  0) Memberi contoh

  ,) Membanding

  4) Menghubung kait

  !b"ek#if KBAT alam ma#a$ela"aran Ma#ema#ik

  Kemahiran berfikir aras tinggi amatlah penting dalam pendidikan Matematik

  dan ia merupakan satu keperluan dalam penyelesaian masalah Matematik.

  Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) %uga perlu untuk membina pengetahuan

  Matematik di kalangan pela%ar agar dapat meningkatkan kecemerlangan dan

  mencapai hasrat dan aspirasi egara. Terdapat 0 %enis penyelesaian masalah

  kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran Matematik. Penyelesaian masalah

  tersebut ialah:

  Bukan >utin

  embaga Peperiksaan (P)

  T*M

  P*A

  Model 5an Deuristic (Mdh)

  *#Think

  Penyelesaian Masalah Berstruktur (PMB)

  Bukan >utin ialah masalah yang memerlukan tahap pemikiran di mana murid

  melibatkan diri dalam menentukan tahap pembela%aran mereka. oalan Bukan >utin

  memerlukan tahap kognitif yang lebih tinggi. Ciri#ciri soalan bukan rutin adalah

  seperti berikut:#

  Memerlukan kemahiran berfikir pada aras tinggi.

  Meningkatkan kemahiran menaakul.

  Ea9apan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta %elas.

  Mungkin terdapat lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.

  Mungkin terdapat lebih daripada satu %a9apan.

  ebih mencabar.

  6

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  7/16

  Berupaya membentuk murid yang kreatif dan ino

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  8/16

  Kefahaman berlaku apabila kita dapat berfikir menggunakan pengetahuan

  yang diperolehi dan ia mengakibatkan pemahaman terhadap perkara tersebut

  meningkat. Maka& penga%aran yang membantu murid berfikir tentang pengetahuan

  yang diperolehi dapat meningkatkan kefahaman murid.

  Reka Ben#%k K%rik%l%m

  Reka Ben#%k Ber$%sa#kan Masalah

  >eka bentuk ini memberikan fokus terhadap masalah sebenar indieka bentuk berpusatkan masalah ini bertu%uan untuk memenuhi keperluan

  yang tidak tercapai dalam sesuatu komuniti. >eka bentuk ini sebahagian besarnya

  bergantung pada sifat masalah yang akan dika%i.

  Bagi menyelesaikan masalah pembela%aran murid& reka bentuk situasi#

  kehidupan telah dipilih bagi menentukan kurikulum yang bakal dibentuk. >eka

  bentuk ini menekankan akti

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  9/16

  !B'EKTIF

  !. Meningkatkan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi melalui pemahaman prinsip#prinsip

  berkaitan dengan KBAT2. Meningkatkan penggunaan startegi#strategi penyelesaian masalah kontemporari

  bagi Matematik.". Mempraktikkan pemikiran Matematik yang dapat memupuk kreati

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  10/16

  %alinkan penilaian formal dan informal bagi mendapatkan maklum balas dan

  membuat tindakan susulan.

  ebelum sesuatu penilaian di%alankan& perancangan yang teliti perlu

  di%alankan seterusnya mentadbir instrumen yang bakal digunakan dalam penilaian

  tersebut. elepas itu& proses pentafsiran di%alankan bagi memastikan keberkesanan

  sesuatu penilaian yang di%alankan dalam penga%aran dan pembela%aran serta

  mentafsir maklum balas yang dapat diberikan kepada murid. Proses yang terakhir

  adalah proses penga%aran. Melalui proses ini& strategi yang digunakan untuk

  meningkatkan pembela%aran murid perlu dirancang dengan teliti.

  Penilaian formatif %uga dapat menilai keefektifan guru supaya tahap penga%aran

  guru dapat dinilai. *a %uga lebih fokus terhadap guru dan pela%ar. Dasil produkti

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  11/16

  Men%elaskan kefahaman tentang pecahan

  yang mempunyai penyebut yang sama.

  Menambah hingga tiga pecahan 9a%ar

  yang penyebut sama dengan pelbagaistrategi.

  Akti

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  12/16

  (Penutup) dipela%ari.

  2) Murid memberikan contoh dimana pecahan

  digunakan dalam kehidupan seharian.

  ") Murid memberikan maklumbalas tentangpenyelesaian soalan#soalan KBAT.

  Penilaian *nteraksi secara lisan& perbincangan hasil ker%a&

  ker%a kumpulan.

  >efleksi

  S*alan KBAT $e+ahan

  S*alan ,

  Muthu dan Abu pergi berkelah di tepi pantai. Mereka telah memba9a bersama

  makanan dan minuman yang akan dikongsi sama rata. yatakan kuantiti makanan

  dan minuman yang akan diperolehi oleh Muthu dan Abu.

  aangan 'a-a$an

  12

  A B

  C 5

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  13/16

  M%#h% an Ab% masing.masing akan mena$a# /

  , kek

  0 air k*#ak

  1 bahagian $i22a

  3 bisk%#

  S*alan 4

  Daslan ber%alan se%auh !61 km ke sekolah. elepas sekolah dia mela9at ka9annya

  yang tinggal 261 km dari sekolah. Berapakah %arak yang telah dilalui oleh DaslanG

  aangan 'a-a$an

  ,51 6 451 7 , 6 4

  17 0

  1

  S*alan 0

  *bu mengambil sebi%i oren dari peti se%uk. Kemudian& ibu memotong buah oren

  tersebut kepada , bahagian yang sama. Ali memakan 2 ulas daripada oren itu dan

  Adi memakan lebih daripada Ali. Berapakah bilangan ulas yang dimakan oleh AdiG

  13

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  14/16

  14

  Dimakan *leh Ali Dimakan *leh Ai

  82

  8

  2

  8

  2

  83

  8

  4

  8

  5

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  15/16

  Rujukan

  Bahan Kursus : embaga Peperiksaan Malaysia (2!2). lemen Kemahiran Berfikir

  Aras Tinggi (Kbat) 5alam *nstrumen Pentaksiran. embaga Peperiksaan

  Malaysia& Kementerian Pela%aran Malaysia

  Bahan Kursus: Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 5alam ains dan Matematik (Digher

  7rder Thinking kilss *n ciences and Mathematics)(D7TsM) (2!2).

  Kementerian Pela%aran Malaysia

  Bahan Kursus : Bahagian Perkembangan Kurikulum (2!2). Kemahiran Berfikir

  Aras Tinggi (KBAT) 5alam Matematik. Bahagian Pembangunan Kurikulum&

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Bahan Kursus : Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Analisis *tem

  Matematik Timss 2!!. Bahagian Perancangan dan penyelidikan& Kementerian

  Pela%aran Malaysia.

  15

 • 5/20/2018 Assignment Kbat

  16/16

  Bahan Kursus : Bahagian Pendidikan uru. Peta Pemikiran *#Think.

  BahagianPendidikan uru& Kementerian Pela%aran Malaysia.

  Bereiter& C.& ? cardamalia& M. (!4,0). The psychology of 9ritten composition.

  Dillsdale& E: a9rence rlbaum Associates.

  Bloom& B.. (ter%emahan Abdullah Eunus). (!4,4). Taksonomi Objektif Pendidikan

  (Buku Pedoman I:Domain Kognitif!Kuala umpur: 5e9an Bahasa dan

  Pustaka.

  5r g oo Boon (2!"). Halsafah& prinsip dan isu dalam Kemahiran Berfikir Aras

  Tinggi (KBAT) yang berkaitan dengan T*M dan P*A di Malaysia.Bahagian

  Pembangunan Kurikulum& Kementerian Pela%aran Malaysia. 5iperoleh pada 4

  oA#B>H*K*>#

  A>A#T**#(KBAT)#5A#KMAD*>A#B>H*K*>#A>A#>5AD#

  (KBA>).

  16

  http://www.bharian.com.my/articles/Rangsangkemahiranberfikirarastinggi/Article/http://www.bharian.com.my/articles/Rangsangkemahiranberfikirarastinggi/Article/http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).http://www.bharian.com.my/articles/Rangsangkemahiranberfikirarastinggi/Article/http://www.bharian.com.my/articles/Rangsangkemahiranberfikirarastinggi/Article/http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).http://www.slideboom.com/presentations/145402/KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-TINGGI-(KBAT)-DAN-KEMAHIRAN-BERFIKIR-ARAS-RENDAH-(KBAR).