of 40/40
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) Higher Order Thinking Skills

Pembinaan Item KBAT

  • View
    1.345

  • Download
    19

Embed Size (px)

DESCRIPTION

‘Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)’ Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025

Text of Pembinaan Item KBAT

  • 1. KEMAHIRAN BERFIKIRARAS TINGGI (KBAT)Higher Order ThinkingSkills

2. MENGAPAKAH KITA PERLUMEMBUAT REFLEKSI DANMELAKSANAKANPENTAKSIRANKEMAHIRAN BERFIKIRARAS TINGGI (KBAT)DALAM PEPERIKSAANPUSAT 3. PERBINCANGANDANKETETAPAN PERINGKATKPM 4. 7PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBATMeningkatkan kerangka pentaksiranbagi menambahkan item yang mengujiKemahiran Berfikir Aras Tinggi sertamenggunakan rujukan standard dalamPentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 5. KONSEP DAN DEFINISIKBAT 6. 9DEFINISI KBAT Keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulandan refleksi bagi menyelesaikan masalah,membuat keputusan, berinovasi dan berupayamencipta sesuatu. Bahagian Pembangunan Kurikulum (2013) 7. 10KONSEP KBATKBAT dilihat sebagai proses kitaran dari pemikiranaras rendah (KBAR) ke pemikiran aras tinggi (KBAT).Konsep KBAT telah memasukkan ciri-ciri berfikirsecara kreatif, kritis, logik dan metakognitif.Memerlukan seseorang menyelesaikan masalah yangtidak kerap berlaku (not familiar) dan pelbagai bentuksoalan atau dilema yang tidak pasti keputusannya.Menggunakan KBAT, murid mampu memberipenjelasan, membuat keputusan, menyelesaimasalah, menginovasi, mencipta dan menunjukkanhasil akhir mengikut konteks yang diperlukan. 8. 12(a) Stimulus:CIRI ITEM KBATMenggunakan stimulus secara ekstensif (contoh:petikan, gambar rajah, graf) untuk menjanakemahiran inferens dan penaakulan kritis(b) Pelbagai tahap / aras pemikiran:Mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domainkognitif untuk memberi impak yang lebih besar(c) Konteks yang baharu:Konteks yang merujuk kepada situasi baharu yangtidak lazim kepada murid. Bertujuan merangsangmurid berfikir dan bukannya menyatakan semula apayang telah dipelajari di dalam bilik darjah 9. 13CIRI ITEM KBAT(d) Situasi sebenar dalam kehidupan harian:Mencabar murid untuk menyelesaikan suatumasalah kehidupan sebenar dengan menggunakanpembelajaran daripada pelbagai disiplin(e) Item tidak berulang:Item pelbagai / berbeza setiap tahun melangkauibahan buku teks untuk mengujudkan situasi yangbaharu 10. 14MENYELESAIKAN MASALAH 11. PERSPEKTIF BAHARUDALAM PENGGUBALANITEM PENTAKSIRAN 12. Berfikir Secara Kreatif 13. 17KREATIVITImake the strange familiar and thefamiliar strangeAgar idea tidak dipendam sebagai idea;o membiasakan yang luar biasa, dano yang biasa dijadikan luar biasa 14. 18LANGKAH PENGGUBALAN ITEM KBAT1 Tentukan konstruk, konteks dan araskesukaran2 Tentukan jenis item3 Rancang penggunaan stimulus yangberkaitan dengan konteks untuk mengukurkonstruk4 Tentukan jenis evidens (fakta, konsep,generalisasi, keupayaan menilai dan rasional)5 Tulis item6 Tulis Peraturan Pemarkahan/rubrik penskoran7 Menilai item menggunakan prinsip 9 poin 15. 19KONSTRUKKonstruk ialah perkara yang ditaksir. Iamerupakan dimensi manusia yang berbentukkonkrit (contoh: tinggi, berat) dan abstrak(contoh: pengetahuan, kemahiran dan sikap)yang dibangun atau diperkembang melaluihasil pembelajaran sesuatu mata pelajaran.Konstruk yang diukur dalam instrumenpentaksiran bagi suatu mata pelajaran dikenalpasti berdasarkan dokumen kurikulum matapelajaran tersebut. 16. 20 17. ANALISISKebolehan memecahkan maklumatatau konsep kepada bahagian-bahagiankecil serta menerakanhubungan antara bahagian,struktur dan menyusun elemen-elemenberkenaan kepada bentukyang bermakna21 18. 22 19. 23 20. HASIL PROSES ANALISISSegiempatsamaSegiempatbujurSegitiga Bulat 21. SINTESISKebolehan menyatukanmaklumat dan konsepkepada satukesatuan/rumusan yangbermakna25 22. 26 23. 27 24. HASIL PROSES SINTESISSintesis bentuk menjadi objek bermakna28 25. 29KONTEKSKonteks adalah tajuk atau situasi yang dijadikantempat pentaksiran sesuatu konstruk.Ia merupakan bahagian-bahagian tertentu matapelajaran dan dikenal pasti daripada SukatanPelajaran.Konteks lazimnya dinyatakan mengikut kawasantertentu dalam sesuatu bidang.Untuk memastikan liputan yang menyeluruh,konteks biasanya dibahagikan kepada beberapasubkonteks. 26. 30ARAS KESUKARANDitentukan daripada pengetahuan, kemahirandan nilai berdasarkan tiga aspek: Peringkat pengetahuan atau kemahiranAsas Lanjutan (Basic Advanced) Kebiasaan (Familiarity) Kerencaman (Complexity) 27. x 4 = ?Rajah 1Berapakah jumlah segitiga (yang sama saizdengan segitiga dalam Rajah 1) ? 28. 32 29. 33 30. 34Luas = lebar x panjangLuas padang = x x (x + 4)= x + 4xLuas lorong = 1 x x = xLuas kawasan berlorek = x + 4x x= x + 3x222 31. 35 32. 1. Which cube has the highest totalsurface area per volume ratios?A. C.B. D.1. Different animals have differentways to adapt themselves in differentenvironment.The diagram shows an animal livesin a tropical environment. Whichstructure of the body helps it toadapt itself to the hot environment?1cm1cm3cm3cm2cm2 cm5cm5cmABCD 33. 1. Rajah 1 menunjukkan dua jenis ekosistem Xdan ekosistemY. 34. Apakah maksudkepelbagaianesosistem?Berdasarkanpemerhatian andadalam Rajah 1,mengapakah X dan Yadalah ekosistem yangberbeza?(Konstruk Analisis)Spesis organisma yangtinggal dalam habitat danekosistem yang berbezakerana X dan Ymempunyai spesisberbeza / habitat berbeza 35. Namakan jeniskepelbagaian ekosistem diRajah 1:X :Y :Tsunami telah melandakawasan X. Semuatumbuhan telah musnah.Terangkan apa yang akanberlaku kepada populasiherbivor dalam kawasanitu.(Konstruk Sintesis)X : Ekosistem PayaY : Ekosistem LautHerbivor berkurangPenerangan :1. Tiada sumber makanan2. Habitat musnah 36. SEKIAN, JUMPA LAGI