Click here to load reader

KBAT: kemahiran menyoal

  • View
    478

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soalan yang berkesan adalah: Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yang dimaksudkan) Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin) Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dan tindak balas) Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci) Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza)

Text of KBAT: kemahiran menyoal

  • 1. MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIRKEMENTERIAN KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA

2. HASILDalam bengkel ini,kita akan meneroka ...Soalan,soalan,soalanSoalan yang berkesanBagaimana soalanmenjanakan pemikiranTaksonomi Bloom danpemikiran aras tinggiBlooms taxonomy and higher orderthinkingMenggunakan soalandengan berkesanKEMENTERIAN 2 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 3. Apakahtujuanbertanyakansoalankepadamurid?KEMENTERIAN 3 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 4. TUJUAN MENYOAL Untuk menilai pengetahuan sedia ada Untuk menimbulkan minat Untuk membina pemahaman Untuk membina sikap dan penghayatan Untuk mengukuhkan pembelajaran Untuk merangsang pemikiran kritikalKEMENTERIAN 4 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 5. TUJUAN MENYOAL Untuk menilai pembelajaran dankemajuan murid Untuk menjelaskan pemikiran Untuk mencari sebab atau penjelasan Untuk meneroka pandangan alternatif Untuk menguji implikasi dan akibatKEMENTERIAN 5 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 6. Soalan yang berkesan adalah: Bermatlamat (diminta untuk mencapai tujuan tertentu) Dinyatakan dengan jelas (murid memahami apa yangdimaksudkan) Ringkas (dinyatakan dengan beberapa perkataan yangmungkin) Memprovokasi pemikiran (merangsang pemikiran dantindak balas) Menyoal siasat (melibatkan urutan atau soalan yangmembimbing dan terperinci) Skop terhad (soalan yang bercapah akan mengelirukan) Disesuaikan dengan tahap kelas (wajar dan berbeza) Art Costa and Bena KallickKEMENTERIAN 6 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 7. MEMBINA SOALANKajian menunjukkan bahawa: Guru menggunakan lebih daripada 70% soalanjenis mengingat semasa pengajaran mereka Guru terlalu menekankan soalan fakta dalamujian dan peperiksaan Soalan dalam buku teks kebanyakannya adalahjenis ingatan atau fakta.Karron G Lewis ~ Centre for Teaching Effectiveness,University of TexasKEMENTERIAN 7 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 8. Oliver Wendell - HolmesTerdapat intelek aras satu, intelek arasdua, dan intelek aras tiga denganjendela langit ......KEMENTERIAN 8 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 9. Mereka yang mengumpul fakta tanpasebarang tujuan dikategorikan sebagaipara intelek aras satuKEMENTERIAN 9 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 10. Para intelek aras dua akan membandingbeza, menaakul, membuat kesimpulandengan menggunakan fakta-fakta yangdikumpul.KEMENTERIAN 10 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 11. Mereka yang berada di intelek arasketiga berupaya untuk membuattanggapan, berimaginasi, meramal danmereka diterangi dari cahaya yangmasuk melalui jendela langitKEMENTERIAN 11 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 12. OUTPUTMENGAPLIKASIMEMPROSESMENGUMPULPROSESINPUTIntelek 3 ArasKEMENTERIAN 12 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 13. MENGAPLIKASIMEMPROSESMENGUMPULOUTPUTPROSESINPUTIntelek 3 Arasmenilai, menggeneralisasi,mengimaginasi, mempertimbang,menentukan, membuat spekulasi,sekiranya . maka, mengaplikasiprinsip, membuat hipotesis, meramal,mencetus ideamembanding beza, menerangkan mengapa,memberi sebab, mengelas, mentafsir,menganalis, membuat kesimpulan,membuat turutan, mensintesis, membuatanalogimelengkap, mengira, mendefinisi,menggambar, mengenal pasti,menyenarai, menyesuai, menama,memerhati, memilih, melafaz, mengimbasKEMENTERIAN 13 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 14. TAKSONOMI BLOOM Benjamin Bloom membangunkan taksonomi beliau padatahun 1950an Ia adalah suatu hierarki enam peringkat perkembanganpemikiran yang menjadi semakin kompleks danmencabar. Tahap pemikiran boleh digunakan untuk membinasoalan yang merentasi semua peringkat persekolahandan dalam semua bidang pembelajaran. Semasa 1990an Lorin Andersen telah membuatpenambahbaikkan pada taksonomi asal.KEMENTERIAN 14 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 15. Penilaian MenciptaMenilaiMenganalisisMengaplikasiMemekarkan PemikiranSintesisAnalisisAplikasiMemahamiKefahamanMengingatPengetahuanBloom AndersonKEMENTERIAN 15 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 16. KompleksitiPemikiranBahasa Pemikiran Kata KunciMengingat Saya boleh ingat maklumatMengecam, mengulang, menyenaraikan.menggambarkan, mengenal pasti, namakanMemahamiSaya boleh ingat danmenjelaskan idea dan konsepMentafsir, menjelaskan, memberi contoh.meringkaskan, membuat kesimpulan,menunjukkan pemahaman, menterjemahMengaplikasiSaya boleh menggunakanpengetahuan dalam keadaanserupa atau baruMelaksanakan, menunjukkan, menjalankan,menggambarkan, gunakanMenganalisisSaya boleh mengekstrak keluaridea-idea pentingMembandingkan, sebaliknya,mengklasifikasikan, menyusunMenilaiSaya boleh membuat beberapapertimbangan dan keputusanMenyemak, mempertimbang, menguji,membuat keputusan, membuat hipotesisMenciptaSaya boleh memikirkan idea-ideabaru dan cara-cara baruuntuk menggunakan maklumatMereka bentuk, mencipta, merancang,membina, menghasilKEMENTERIAN 16 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 17. Soalan-soalan Yang Membangunkan Tahap Pemikiran BloomPenerangan Kata Kunci Soalan PemulaBagaimanakah kita boleh merekabentuk ...?Bolehkah kita menambah ...?Apa yang akan berlaku jika ...?Mengapa anda berfikirtentang ?Mengapa anda suka ini ?Apakah yang terbaik ...?Bagaimana mereka sama /berbeza?Bagaimana ia berfungsi ...?Apakah bukti ...?Apakah contoh-contoh lainyang ada tentang ini?Apakah maknanya?Apakah kegunaannya?Bolehkah anda terangkan ...?Siapakah...?Apakah ...?Di manakah ...?Apabila ...?Yang manakah ...?Mereka bentuk, mencipta,merancang, membina,menghasilMemangkat, menyimpul,menilai , mentaksir,menentukanMembanding beza,mengelas,menyusun,memeriksa, menganalisaMenunjukkan,menggunakan,mengaplikasi membina,menggambarkanMenyatakan semula ,menerangkan, mentafsir,menterjemah, meringkasMengulangi, menamakan,mengingat semula,menyatakan, menyenaraiGabungkan maklumat tukmencipta sesuatu yunangbaruAras pemikiran danpenyoalanMenciptaMembuat pertimbangandan penilaian untukmembuat kesimpulan MenilaiPecahkan kpd bahagian yglebih kecil utk memeriksalebih mendalam &memahami perhubungannyaMengaplikasikanpengetahuan kepada situasidan pengalaman baruMengungkap semula danmentafsir untukmenunjukkan pemahamanJawapan fakta, mengingatdan mengiktirafMenganalisisMengaplikasiMemahamiMengingatSoalan KompleksSoalan MudahKEMENTERIAN 17 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 18. Mengaplikasikan BloomBerdasarkan cerita Si TanggangMengingat - Apakah yang dibawa oleh Tanggang dalam kapalnya?Memahami - Mengapakah Tanggang menghalau perempuan tua yangmengaku dirinya ibu Si Tanggang?Mengaplikasi Apakah yang anda lakukan sekiranya anda ibu SiTanggang?Menganalisis Wajarkah ibu Si Tanggang berdoa sedemikian keranaberkecil hati dengan sikap Si Tanggang?Menilai - Apakah pendapat anda tentang pelakuan Si Tanggang?Mencipta Apakah perubahan yang mungkin anda lakukan dalam ceritatersebut untuk menyesuaikannya dengan masa kini?KEMENTERIAN 18 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 19. Soalan-soalan Yang Menerangkan Pemikiran Bolehkah anda menjelaskan denganlebih lanjut ...? Apakah yang kamu maksudkandengan...? Bolehkah anda memberi saya satucontoh ...? Bolehkah anda menjelaskannyadengan cara lain? Bolehkah anda menunjukkan saya ...?KEMENTERIAN 19 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 20. Soalan-soalan Untuk Mencari Sebabdan Penjelasan Mengapa anda berfikir bahawa ...? Bagaimana kita tahu bahawa ...? Apakah sebab-sebab anda ...? Apakah bukti yang kita ada untuk...? Kenapa anda mengatakan sedemikian?KEMENTERIAN 20 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 21. Soalan-soalan Yang MenerokaPandangan Alternatif Bolehkah anda meletakkannya dalam carayang lain? Adakah terdapat pandangan yang lain...? Sekiranya ada orang yang memberikancadangan bahawa ....? Apa yang kita perlu tahu sekiranya ...?KEMENTERIAN 21 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 22. Soalan-soalan Yang MengujiImplikasi dan Akibat Apakah yang akan menyusul pendapat anda? Adakah yang selaras dengan yang dinyatakansebelum ini? Apakah akibatnya sekira ? Adakah terdapat panduan umum untuk ? Bagaimanakah anda dapat menguji samaada benar atau tidak?KEMENTERIAN 22 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 23. Tindakbalas Terhadap Soalan-Soalan MuridMenganalisis soalan Apakah yang anda maksudkandengan ...?Menyusun semula soalan Adakah anda cubamenyatakan bahawa ...?Menyoal murid semula Apakah pendapat anda ..?Tanya soalan sokongan Bolehkah...sekiranya...?Beri senarai kemungkinan Mungkinkah kita boleh ..?KEMENTERIAN 23 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 24. MASA MENUNGGU ATAU MASA BERFIKIRApabila anda telah menyoal murid,beri mereka masauntuk memikirkan jawapan merekaBerapa lama?KEMENTERIAN 24 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 25. MASA MENUNGGUMasa menunggu amat penting untuk perkembanganproses pemikiran aras tinggi apabila murid dimintamenjawab soalanIa adalah tempoh masa di antara masa guru bertanyasoalan dan masa meminta pelajar menjawabPurata masa menunggu guruadalah 1 saatKEMENTERIAN 25 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 26. IMPAKMENAMBAHMASAMENUNGGUMuridJumlah soalan murid tanyameningkatMurid dapat menjawabdengan ayat lengkapJawapan murid lebihpanjangMurid akan berfikir secaraspekulasi, Mungkin iaakan ...KEMENTERIAN 26 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 27. IMPAKMENAMBAHMASAMENUNGGUGURUGuru mempunyai lebih banyakmasa untuk mendengar dan berfikirtentang respon muridJangkaan guru terhadap responmurid berubahGuru dapat memberi variasi teknikpenyoalan merekaMewujudkan suasana yangkondusif untuk pemikiran berasastinggiKEMENTERIAN 27 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 28. HASILDalam bengkel ini,kita telah menerokaSoalan...?Soalan...?Soalan...?Soalan berkesanBagaimana soalan-soalanmembina pemikiranTaksonomi Bloom danPemikiran Aras TinggiMenggunakan soalan denganberkesanKEMENTERIAN 28 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 29. MEMBINA SOALANSoalan yang baik tidak ada jawapan. Iabukan satu bolt yang perlu diketatkantetapi benih yang perlu disemai yang akanterus berkembang ke arah menghijaukanlandskap idea.John Anthony Ciardi (1916 1986)KEMENTERIAN 29 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 30. KEMENTERIAN 30 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 31. KEMENTERIAN 31 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA 32. KEMENTERIAN 32 KEMENTERIAN PPEELLAAJJAARRAANN MMAALLAAYYSSIIAA