Click here to load reader

Laporan KBAT

 • View
  270

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kemahiran berfikir aras tinggi

Text of Laporan KBAT

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  1

  NAMA DAN NOMBOR MATRIK :

  MUHAMMAD NURHIZAMI BIN ABD RAHIM (P73776)

  SATHIS A/L MANIOM (P69109)

  KOD DAN NAMA KURSUS :

  GGGE 6633 ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  SESI PENGAJIAN :

  2 2013/2014

  TAJUK TUGASAN :

  LAPORAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM MATEMATIK

  NAMA PENSYARAH :

  DR. ROSLINDA BINTI ROSLI

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  2

  KANDUNGAN

  UNIT TAJUK HALAMAN

  1.0 PENGENALAN 3

  2.0 DEFINISI BERFIKIR 4

  2.1 Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR) 5

  2.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) 7

  2.3 Punca Penekanan Terhadap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi 10

  3.0 KEPENTINGAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI 11

  4.0 TUJUAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  DIPERKENALKAN

  12

  5.0 KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI DALAM

  MATEMATIK

  13

  5.1 Bukan Rutin 14

  5.2 Lembaga Peperiksaan 17

  5.3 Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 18

  5.4 Programme International Student Assessment (PISA) 20

  5.5 Heuristik 21

  5.6 i-Think 23

  6.0 PERANAN GURU DALAM MENINGKATKAN

  KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

  25

  7.0 ISU DAN CABARAN DALAM AMALAN KEMAHIRAN

  BERFIKIR ARAS TINGGI

  26

  8.0 CADANGAN DAN TINDAKAN MENGATASI ISU DAN

  CABARAN

  28

  9.0 KESIMPULAN 29

  10.0 RUJUKAN 30

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  3

  1.0 PENGENALAN

  Perkembangan dan kuasa sesebuah negara ditentukan berdasarkan tahap ilmu dan kemahiran

  yang dikuasai oleh rakyat negara berkenaan. Oleh yang demikian, Kementerian Pendidikan

  Malaysia diberi tanggungjawab yang besar untuk menyampaikan ilmu dan kemahiran yang

  mantab menerusi system pendidikan yang sistematik. Menyedari perkara ini, Pelan

  Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 menekankan kepada konsep kemahiran

  berfikir aras tinggi untuk melahirkan warga negara yang dapat berdaya saing menjelang abad ke-

  21.

  Kemahiran berfikir aras tinggi merupakan salah satu komponen utama dalam kemahiran

  berfikir secara kreatif dan kritis. Kemahiran berfikir aras tinggi pada kebiasaannya dirujuk

  kepada empat aras teratas dalam taksonomi Bloom, iaitu, mengaplikasi, menganalisis, menilai

  dan mencipta. Taksonomi Bloom mula diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956.

  Taksonomi bloom mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar

  kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan motor-psiko Kemahiran kognitif merupakan domain

  taksonomi yang digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual berdasarkan satu hirarki

  kognitif yang disusun dari aras rendah hingga ke aras tinggi iaitu aras pengetahuan, pemahaman,

  aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

  Kemahiran berfikir aras tinggi itu berlaku apabila seseorang itu mendapat maklumat baru,

  menyimpan, menyusun serta mengaitkannya dengan pengetahuan sedia ada dan akan

  memanjangkan maklumat itu untuk mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit.

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  4

  2.0 DEFINISI BERFIKIR

  Berfikir adalah satu proses yang perlu difahami dengan teliti. Menurut kamus dewan edisi

  keempat, berfikir ialah proses menggunakan akal untuk menyelesaikan sesuatu. Kamus dewan

  edisi kedua pula menyatakan bahawa berfikir merupakan amalan bekerja dengan otak untuk

  membuat sesuatu keputusan. Berfikir adalah kebolehan manusia untuk membentuk konsep,

  memberi sebab, atau membuat penentuan (Beyer, B.K, 1991) berdasarkan makulamat yang

  diberikan kepada mereka. Menurut Nickerson, Perkins dan Smith (1985), pula menyatakan

  bahawa berfikir ialah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang digunakan oleh

  seseorang individu.

  Berfikir juga merupakan proses pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan

  penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu (Fraenkel, J.R, 1980) untuk tindakan selanjutnya.

  Mayer, R.E. (1977) memberi maksud berfikir ialah satu proses yang melibatkan pengelolaan

  operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan

  untuk menyelesaikan masalah.

  Nordin Tahir (PIPP) pula berpendapat pemikiran ialah proses menggunakan minda untuk

  mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu, meneroka pelbagai kemungkinan idea atau

  ciptaan dan membuat pertimbangan yang wajar bagi membuat keputusan dan menyelesaikan

  masalah dan seterusnya membuat refleksi dan metakognitif terhadap proses yang dialami.

  Pentaksiran George (1970) juga hampir sama dengan pentaksiran Nordin Tahir, dimana menurut

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  5

  beliau pemikiran adalah suatu proses penyelesaian masalah dan pelakuan semula jadi yang

  kompleks.

  Menurut Edward de Bono (1976), kemahiran berfikir berkait dengan pemikiran lateral

  yang membawa maksud bukan sahaja menyelesaikan masalah, ia juga berfikir untuk melihat

  sesuatu dengan pelbagai pendapat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Confucius, seorang

  ahli falsafah Cina, belajar tanpa berfikir adalah sesuatu yang sia-sia manakala belajar tanpa

  berfikir merupakan satu perkara yang sangat berbahaya. Dewey (1944) juga menyatakan bahawa

  berfikir merupakan kaedah pembelajaran pintar dan pembelajaran yang menggunakan minda.

  2.1 Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR)

  Kemahiran berfikir terbahagi kepada dua, iaitu, kemahiran berfikir aras rendah dan kemahiran

  berfikir aras tinggi. Kemahiran berfikir aras rendah ditakrifkan sebagai penggunaan potensi

  minda yang terhad yang berfokus kepada aplikasi rutin. Menurut Senk, Beckman &

  Thompson(1997), kemahiran berfikir aras rendah berlaku apabila pelajar menyelesaikan masalah

  dimana penyelesaian masalah tersebut menggunakan algoritma yamg biasa, tiada justifikasi,

  penerangan atau bukti diperlukan dan hanya satu jawapan sahaja yang betul.

  Schmal (1973) pula mendefinisikan kemahiran berfikir aras rendah sebagai mengingat

  semula fakta, melakukan operasi yang mudah, atau menyelesaikan masalah secara biasa. Ia tidak

  memerlukan pelajar menyelesaikan masalah diluar kebiasaan. Menurut Resnick (1987), ciri

  kemahiran berfikir aras rendah ialah mengingat semula maklumat atau aplikasi konsep atau

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  6

  pengetahuan dalam situasi yang biasa. Thompson (2008) pula berpendapat, secara umumnya

  kemahiran berfikir aras rendah ialah menyelesaikan masalah dalam situasi dan konteks yang

  biasa atau mengaplikasi algoritma yang biasa kepada pelajar.

  Dalam pemikiran aras rendah, penggunaan pemikiran adalah sangat terhad, di mana

  pelajar hanya disogokkan dengan jawapan-jawapan yang menyebabkan pelajar malas untuk

  berfikir. (Som & Mohd Dahlan). Dalam kaedahan pemikiran ini, pelajar akan hanya mengingat

  bahan-bahan yang telah dipelajari daripada pelbagai fakta yang spesifik sehingga kepada

  perbuatan mengingat semula teori yang lengkap.

  Onosko and Newman (1994) & Rajendran (1998) menyatakan bahawa kemahiran berfikir

  aras rendah, pemikiran digunakan secara terhad dan perkara yang mereka fikirkan adalah bersifat

  rutin dan mekanistik. Pelajar hanya perlu mengingat kembali maklumat yang terancang yang

  telah mereka pelajari sebelum ini. Menggambarkan, membandingkan, merumuskan,

  menghubungkait, penyelesaian adalah antara proses yang terlibat dalam kemahiran berfikir aras

  rendah.

  Dalam Model Taksonomi Bloom (1956), kemahiran berfikir aras rendah ialah dua aras di

  peringkat rendah iaitu pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan ialah mengingat kembali

  maklumat yang diterima manakala pemahaman ialah memahami setiap maklumat yang diterima.

  Pendekatan mengajar kemahiran berfikir aras rendah ialah memberi tindak balas terhadap fakta

  di mana maklumat-maklumat penting telah diberi, menulis semula maklumat khusus yang

 • GGGE 6633

  ASAS PENDIDIKAN MATEMATIK

  7

  diketengahkan dalam perkataan sendiri atau menukar bentuk penulisan jenis yang lain tanpa

  menghilangkan fakta yang asal (Barret, 1967) dan seterusnya memproses data.

  Teknik soalan yang digunakan dalam kemahiran berfikir aras rendah adalah soalan

  tertutup. Soalan sebegini terus fokuskan jawapan sahaja berbanding kefahaman dan kemahiran

  pelajar. Antara bentuk soalannya ialah mendefinisi, mengingat, mengulang, menyenaraikan,

  mengenal pasti, mendeskripsi, memberi contoh, membanding dan menghubung kait. Sebagai

  rumusannya, kemahiran berfikir aras rendah boleh dikatakan hanya melibatkan kemahiran

  mengingat semula atau hafalan. Pelajar tidak mengaplikasi konsep atau pengetahuan yang sedia

  ada untuk menyelesiakan sesuatu masalah.

  2.2 Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

  Kemahiran berfikir aras tinggi ialah kemahiran berfikir yang tidak menggunakan algoritma dan

  boleh mempunyai banyak penyelesaian. Hal ini juga membawa maksud tidak berfikir dengan

  cara kebiasaan kita berfikir dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Seseorang itu perlu lebih

  kreatif apabila menghadapai masalah dengan mempunyai lebih dari satu penyelesaian.

  Kemahiran berfikir aras tinggi adalah merupakan empat aras teratas dalam taksonomi Bloom,

  iaitu, mengaplikasi, menganalisis, menganalisa, menilai dan mencipta. Ia termasuk pemikiran

  kritial, pemikiran kreatif, pem