Click here to load reader

Istrazivacke teme

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Istrazivacke teme

 • Optikikomunikacijskiisenzorskisustavi

  Potencijalnetemezaseminare,projekteidiplomskeradove

  Dr.sc.MarkoBosiljevac

  LaboratorijzaprimijenjenuoptikuAOLabhttp://www.fer.unizg.hr/zrk/aolabZavodzaradiokomunikacijeZRKhttp://www.fer.unizg.hr/zrk

  https://www.facebook.com/ferZRK/

 • Openito

  Optikikomunikacijskiisenzorskisustavipokrivajuvrloirokspektartemavezanihuziskoritavanjesvjetlostizakomunikaciju,zadetekcijudrugihfizikalnihprocesailiuindustrijizabave

 • Saetakponudetema Teorijskaieksperimentalnaanalizaradapoluvodikihizvorasvjetlosti(LEDdiodai

  lasera) Optimiranjekarakteristikapoluvodikihizvorasvjetlostiprimjenausenzorici

  Optikisenzorisprimjenomuindustriji fotodiode fotoelije,daljinomjeri,industrijskadetekcija MachineVision svjetlovodnisenzori(FOSFiberopticsensors)

  Integracijasenzoraupametnesustave IndustrialInternetofThingsIoTSensorNetworks Smartbuildings

  Optikikomunikacijskisustavi Pasivneoptikemree(WDMPON) mjernetehnikeuoptikimkomunikacijskimsustavima LightFidelity(LiFi)

 • TeorijskaieksperimentalnaanalizaradaLEDdiodailasera

  Usvrhu iskoritavanjapotencijalarazliitihizvora svjetlosti za nove inovativneprimjenepotrebnojerazumijevanjenainana koji se generira svjetlost i koje sukarakteristiketesvjetlosti

 • Optimiranjekarakteristikapoluvodikihizvorasvjetlostiprimjenausenzorici

  Preciznamjerenjazahtijevajutonodefiniraneparametreizvorasvjetlostioptimiranjemkarakteristika(spektar,snaga,temperaturnekarakteristike)moguejepostiiboljuosjetljivost,veidomet,boljurezoluciju,...

 • Optikisenzorisprimjenomuindustriji(I)

  Detekcijomintenziteta,spektrailipomakazrakesvjetlostimoguejemjeritivelikbrojdrugihfizikalnihprocesa

  Osimklasinihprimjenapoputdaljinomjeraifotoelijadanasseoptikisenzorikoristeugotovosvimtipovimaindustrija,kemijskoj,farmaceutskoj,industrijihrane,graevinarstvu,itd...

  AOLabseusvojimistraivakimprojektimaidrugimaaktivnostimanajviebavirazvojemsljedeihtipovasenzora fotodiode fotoelije,daljinomjeri,industrijskadetekcija Machinevision svjetlovodnisenzori(FOSfiberopticsensors)

 • Optikisenzorisprimjenomuindustriji(II)

  fotodiode(elementarnioptikisenzori)LED/LASERdaljinomjeriMachineVisionsustavi

 • Svjetlovodnisenzori(FOS)

  Svjetovodnisenzorisunajmlaipredstavnicioptikihsenzora Razvojjezapoeospojavomprvihkvalitetnihkomunikacijskihsvjetlovoda,

  nopravaprimjenajezapoelatekuzadnjih10takgodina Svjetlovodisekoristezadistribuiranamjerenjatemperature,vibracija,

  naprezanjaisl.uuvjetimagdjesenemogukoristitiklasinesenzorsketehnologije nadzorvelikihgraevinskihobjekatapoputtunela,mostova,... monitoriranjenaftovoda(temperaturainaprezanje) nadzorelektroenergetskihpostrojenja

 • IntegracijasenzoraSmartsystems

  Optikisenzorisezajednosdrugimvrstamasenzorapovezujuusustavekojisezahvaljujuinaprednimtehnologijamaupravljanjanazivajupametnisustavi

  Popularniterminidanassu IndustrialInternetofThings(IoT) Smartbuildings

 • Optikikomunikacijskisustavi

  UAOLabuseprvenstvenobavimopristupnimmreamazakorisnike

  Pasivneoptikemree Pasivneoptikemreesvalnimmultipleksom

  mjernisustavizanadzoroptikihmreasvelikimbrojemkorisnika

 • LiFikomunikacijskisustav

  LightFidelityjekomercijalninazivzakomunikacijskisustavurazvojukojikoristirasvjetuuprostorijamazaprijenospodatakavelikimbrzinamaprijenosa