Click here to load reader

SVEUČILIŠTE U RIJECI - unipu.hr · Web view Uvod - precizna odrednica teme, razlog odabira teme, pristup obradi teme Razrada teme kroz sustavnu organizaciju tematskih dijelova u

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SVEUČILIŠTE U RIJECI - unipu.hr · Web view Uvod - precizna odrednica teme, razlog...

SVEUČILIŠTE U RIJECI

SVEUČILIŠTE U RIJECI

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

ALTERNATIVNE KONCEPCIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

(web predavanja)

VESNA KATIĆ,prof. , viši predavač

Rijeka, 2009.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI

ZNANSTVENO PODRUČJE:

Društvene znanosti

ZNANSTVENO POLJE:

Pedagogija

ZNANSTVENA GRANA:

Pedagogija ranog i predškolskog odgoja

STUDIJSKI PROGRAM:

Predškolski odgoj

NASTAVNI PREDMET:

Alternativne koncepcije predškolskog odgoja

GODINA I SEMESTAR:

treća godina studija predškolskog odgoja

GODIŠNJI FOND SATI:

45 sati

TJEDNI BROJ SATI:

jedan sat predavanja + dva sata seminara

SADRŽAJ

Predgovor………………………………………………………………………..………………..4

Detaljni izvedbeni nastavni program predmeta .................................................................5

1. Preduvjeti i korelativnost ……………………………………………………………………………7

2. Ciljevi, metode, ishodi……………………………………………………………………………….8

3. Dodatne informacije o predmetu………………………………………………………………….16

4. Privitak B..…………………………………………………………………………………………..18

Web predavanja……………………………………………………………………………………………….28

1. predavanje: Alternativnost u pedagogiji shvaćena kao proizvod pluralizma u pedagoškoj teoriji i praksi………………………………………………………………………………………..29

2. predavanje: Razlozi za afirmaciju ideje pluralizma u predškolskom odgoju…………………31

3. predavanje: Povijesni pregled ideje alternativnosti u svjetskim i domaćim predškolskim sustavima …………………………………………………………………………………………..34

4. predavanje: Waldorfska pedagogija ……………………………………………………………..39

5. predavanje: Waldorfska pedagogija ……………………………………………………………..49

6. predavanje: Pedagogija M. Montessori………………………………………………………….55

7. predavanje: Reggio pedagogija…………………………………………………………………..60

8. predavanje: Upoznavanje pedagoške koncepcije J. Zimmera………………………………..67

9. Upoznavanje pedagoške koncepcije Head Start……………………………………………….74

PREDGOVOR

Web predavanja za kolegij Alternativne koncepcije predškolskog odgoja, namijenjena su studentima stručnog studija predškolskog odgoja koji su upisali kolegij kao obvezni ili izborni, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Odjelu za obrazovanje učitelja i odgojitelja, te na Sveučilištu u Rijeci, na Učiteljskom fakultetu.

Cilj i smisao izvođenja web predavanja je da studenti u svakom trenutku imaju pristup ispitnoj i nastavnoj građi čime se mogu jednostavnije i bolje pripremati za praćenje nastave tijekom studija, te kao pomoć pri učenju, što znači da se tijekom svladavanja obveza propisanih sadržajem kolegija treba koristiti obvezna, a po mogućnosti i osobnim interesima i dodatna literatura. .

Nastavna građa prikazana je u PDF formatu na ovim stranicama.

Dostupna predavanja na ovim stranicama predstavljaju "skriptu u malom" i sadrži 84 stranice detaljnog izvedbenog nastavnog programa i slajdova.

DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PROGRAM PREDMETA

Sveučilište u Rijeci

Učiteljski fakultet

Trg Ivana Klobučarića 1

Akademska godina: 2008./09.

ALTERNATIVNE KONCEPCIJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Studij: Stručni studij predškolskog odgoja

Godina i semestar: 3. godina, 5. semestar

Broj i oznaka predmeta: AKPO

Web stranica predmeta:

ECTS bodovi:5

Nastavno opterećenje: predavanja: 1 sat; seminar: 2 sata

Mjesto izvođenja nastave: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za obrazovanje učitelja i odgojitelja

Nositelj(ica) predmeta: Vesna Katić,prof., viši predavač

Broj sobe: 9

Vrijeme konzultacija: srijeda: 11.30 – 13.00

Telefon: + 385 (0)51 315-232 (centrala)

e-mail: [email protected]

Web stranica:

1 PREDUVJETI I KORELATIVNOST

1.1 Očekivane opće i specifične kompetencije studenata/studentica pri upisu predmeta

Prilikom upisivanja predmeta studenti bi trebali posjedovati slijedeće kompetencije za uspješno svladavanje sadržaja predmeta:

· primijenjivati osnovnu razinu:

· jezične (pravopis i gramatika hrvatskog jezika) pismenosti pri pismenom i usmenom izražavanju,

· informatičke (poznavanje računala, programa za obradu teksta, izradu prezentacija i korištenje Internet servisa) pismenosti

· informacijske (traženje informacija u bibliotekama i na Internetu) pismenosti.

· pokazivati osnovnu razinu društveno prihvatljivog ponašanja u različitim životnim situacijama

· vrednovati različitost kao kategoriju društveno prihvatljivog sustava vrijednosti

· podupirati spremnost i zainteresiranost za razvijanje znanja i vještina potrebnih za kvalitetan rad u odgojiteljskoj struci

· razvijati spremnost za preuzimanje odgovornosti za pravovremeno izvršavanje obveza i navika kontinuiranog učenja

Navedene kompetencije razvijaju se:

· kućnim odgojem,

· tijekom formalnog obrazovanja na prethodnim razinama

· cjeloživotnim obrazovanjem,

· formalnim i informalnim oblicima (tečajevi i slično)

1.2 Preduvjeti

Prije upisivanja predmeta studenti bi trebali odslušati i izvršiti obveze slijedećih kolegija: Hrvatski jezik 1 i 2, Strani jezik 1 i 2, Pedagogija, Predškolska pedagogija 1 i 2, Pedagogija djece s poteškoćama u razvoju, Osnove ekologije, Zaštita zdravlja i njega predškolske djece, Razvojna psihologija, Psihologija predškolske dobi, Istraživanje odgoja i obrazovanja, Osnove informatike, Uporaba ICT u odgoju i obrazovanju,

1.3 Povezanost s ostalim nastavnim predmetima i usporedivost s istovrsnim predmetima na drugim fakultetima i sveučilištima

Predmet Alternativne koncepcije predškolskog odgoja je korelativan sa svim sadržajima ostalih predmeta predviđenih programom studija, a posebno Pedagogijom, Predškolskom pedagogijom, svim metodičkim kolegijima, te Stručnom praksom.

2 CILJEVI, METODE I ISHODI

2.1 Opće kompetencije

Nakon položenog nastavnog predmeta Alternativne koncepcije predškolskog odgoja student će moći:

· pronaći informacije potrebne za obradu određene nastavne teme i pisanje seminarskog rada, procijeniti njihovu primjerenost zadanoj temi i organizirati ih u funkcionalnu cjelinu (informacijska pismenost; analiza i sinteza; organizacija; kritičko mišljenje)

· surađivati s drugim studentima u realizaciji zajedničkog zadatka (interpersonalne vještine i timski rad)

· napisati seminarski rad u formi stručnog rada

· organizirati izlaganje seminarskog rada kao javni nastup pred studijskom grupom

· stvoriti osobne kriterije za procjenu kvalitete odgojno – obrazovnog djelovanja u institucionalnom kontekstu

· razviti želju za upoznavanjem i drugih oblika izvanobiteljskog odgoja i obrazovanja djece ranog i predškolskog uzrasta

Metode i načini poticanja razvoja općih kompetencija:

Metode i načini poticanja ovih općih kompetencija proizlaze iz metoda i oblika rada unutar kolegija (predavanja nastavnika; rasprave u timu i grupi; traženje, usporedba, procjena i organizacija informacija za seminarski rad; izlaganje teme seminarskog rada; kritički stav prema temi seminarskog rada; osvještavanje vlastitih iskustava, znanja, stavova, vrijednosti i emocija vezanih uz nastavnu temu; utvrđivanje osobne važnosti sadržaja). Pri tome su važne sljedeće nastavne aktivnosti:

· Grupna priprema i izrada seminarskog rada

· Pisanje seminarskog rada

· Prezentacija seminarskog rada

· Prisustvo i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

Način vrednovanja stečenih općih kompetencija:

Neke od navedenih općih kompetencija vrednovat će se procjenom sudjelovanja i bilježenjem prisustvovanja nastavi i seminarima, što je detaljnije opisano u poglavljima 2.6 i 2.7) .

2.2 Specifične kompetencije

Zapamtiti, razumjeti i primijeniti različite alternativne koncepcije predškolskog odgoja

Metode:

Verbalne metode (predavanja s aktivnostima, rad na tekstu, razgovor, diskusija), vizualne metode (demonstracija, crtanje), metoda praktičnih radova.

Očekivani ishodi učenja i način vrednovanja:

Studenti će moći prepoznati, razumjeti (interpretirati, uočiti, objasniti) glavne elemente svake alternativne koncepcije (idejni začetnik, pogled na dijete, osnovna obilježja ustrojstva odgojno – obrazovnog procesa, uloga odgajatelja, osnovna načela) i usporediti ih s obzirom na njihove zajedničke karakteristike i razlike.

Ishodi će se vrednovati kontinuiranom provjerom znanja, aktivnim oblicima učenja tijekom predavanja i održavanja seminara, te na završnom ispitu.

Razumjeti smisao demokr