Click here to load reader

Predlog teme

 • View
  243

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Predlog teme

 • UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

  CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

  STUDIJSKI PROGRAM : DIGITALNA UMETNOST

  PREDLOG TEME

  DOKTORSKOG UMETNIKOG ISTRAIVAKOG

  PROJEKTA

  SLUAJ - KOD PRAZNINE UMETNIKO DELO GENERISANO SLUAJEM

  .

  kandidat

  Jelena Masnikosi B1/10

  Beograd 7.5.2015.

 • Sadraj

  Naslov projekta ...........................................................................................................................2

  Predmet i umetniki cilj rada........................................................................................................3

  Osnovne postavke rada ...............................................................................................................4

  Metode umetniko-istraivakog rada .........................................................................................6

  Ilustracija principa praktinog rada u projektu Sluaj - kod praznine..........................................8

  - ema geneze rada po vrsti informacija i vidu umetnikih formi ...................................8

  - Izbor umetnikih projekata koji koriste sline tehnoloko-metodoloke postupke........9

  Oekivani rezultati istraivanja i umetniki doprinos projekta..................................................14

  Predlog mentora ........................................................................................................................15

  Prikaz tematskih celina - preliminaran sadraj rada...................................................................16

  Spisak poetne literature.............................................................................................................18

  Biografija ..................................................................................................................................21

 • 2

  Naslov projekta Sluaj - kod praznine

  Podnaslov:

  Umetniko delo generisano sluajem

  Vrsta rada:

  Multimedijalna ambijentalna instalacija

  Umetnike forme u radu:

  2d digitalni print, digitalni video, video-zvuna instalacija, 3d virtuelan prostor i 3d realan

  prostor (maketa).

 • 3

  Predmet i umetniki cilj rada

  Osnovne ideje i ciljevi kojima rad Sluaj - kod praznine tei su pokretanje bia oveka (umetnika

  i posmatraa) u procesu nastanka i posmatranja umetnikog dela, sa jedne strane i unapreenje

  procesa rada i umetnikog izraza korienjem digitalne tehnologije sa druge strane.

  Polazna osnova za prvi cilj, po iskustvima istonjakih duhovnih praksi (Zen, Taoizam), je

  redukcija mentalnog prostora, tj. praznina. Praznina se ovde ne posmatra kao pojam ve kao

  iskustvo praznine, koja se stie najee kroz praksu meditacije, da bi se, po uenju Taoizma1,

  dostigla punoa.

  Cilj praktinog rada ovog dela je upravo uvoenje posmatraa u meditativni proces (ili njegov

  nagovetaj), a samim tim i u iskustvo praznine kako bi doao do take koja ga vodi ka punoi

  sopstvenog bia.

  Gledano sa stanovita realizacije, rad je multimedijalna postavka sastavljena od niza inicijatora

  meditativnog procesa. To su 2d digitalni printovi, video projekcije, video i zvune instalacije i 3d

  virtuelni i realni prostori, koji predstavljaju tzv. pejzae praznine. Pejzai praznine nastaju

  generisanjem iniocima ambijenata praznine2 i mogu biti npr. linije u pokretu, detektovani

  odnosi i imaginarna mrea koja povezuje komponente video slike, deformisan 3d prostor pod

  dejstvom zvuka ambijenta, 3d prostor dobijen detektovanjem i superponiranjem niza pokreta

  kroz vreme preko 3d video slike itd..

  Drugi cilj rada se ostvaruje uvoenjem savremene digitalne tehnologije u stvaralaki proces,

  konkretno kinekta i korienjem njegove mogunosti registrovanja dubinske dimenzije prostora.

  Tehnologija Kinekta u ovom radu kroz svoju upotrebu nastavlja ve zapoet proces metamorfoze

  umetnosti koja je u svetu dobila svoje brojne evolutivne pravce. Konkretno u projektu Sluaj -

  kod praznine polazna medijska osnova je, pored kinekta, digitalna video slika dobijena HD

  kamerom. Korienjem svake od ove dve dobijene informacije pojedinano ili u kombinaciji, od

  videa kao polaznog umetnikog medija, generisanjem iniocima ambijenta praznine (u ovom

  1 U Taoizmu praznina je integrativna funkcija bia - uslov za punou. 2 Ambijent praznine moe, ali i ne mora iskljuivo da predstavlja i prazan prostor. Naprotiv, ambijent tj.

  prostor praznine u ovom radu moe da bude i "zaguen", kako prostornim oblicima, pokretima, tako i zvukom, svetlou ili nekim drugim iniocima, a da pri tome predstavlja odlinu podlogu za proces meditacije. Ambijent praznine se ovde posmatra kao ambijent nekog realnog ili virtuelnog prostora koji u sebi nosi potencijal inicijatora meditativnog procesa.

 • 4

  sluaju: pokret, zvuk, meusobni prostorni odnosi objekata...) kroz namenske softverske pakete

  dobijamo generisane 2d digitalne printove, video instalacije, 3d prostorne oblike. Ovim

  postupkom postaje vidljiv jedan evolutivni niz u umetnosti od dvodimenzijonalne statine slike,

  preko dvodimenzionalne video slike, trodimenzionalne virtuelne video slike, do 3d virtuelnog

  prostora i 3d realnog prostornog modela.

  Osnovne postavke rada Polazak od iskustva praznine kao osnovnog motiva i cilja dela, kao i od zahteva za korienjem

  digitalne tehnologije, uslovio je i specifinost u pristupu osnovnim postavkama rada. Osnovnu

  postavku tj. faze dela ine:

  1. analitiko sueljavanje stavova prakse Istoka i naunih teorija zapada kao i umetnikih

  praksi nastalih pod uticajem iskustava praznine;

  2. formiranje metoda dolaska do koncepta, konteksta i naina stvaranja odreenog

  umetnikog dela na osnovu zakljuaka prethodnih analiza;

  3. proces nastanka dela na osnovu usvojenog metoda uz korienje digitalne tehnologije;

  4. delo kao inicijator iskustva praznine kod posmatraa.

  Da bi se formirao metod rada, o kome e detaljnije biti govora u sledeem odeljku teksta,

  potrebno je prvo izvriti analizu iskustava praznine u tradicijama Istoka i pogledati ih kako kroz

  lupu naunih disciplina - psihologije, semiotike estetike, teorije kvantno holografske svesti,

  kvantne fizike itd., tako i kroz umetnike prakse, kako tradicionalne, tako i savremene koje su

  nastale pod uticajem duhovnih praksi Istoka. Na osnovu ovih analiza dolazi se do principa po

  kojima bi trebalo da funkcionie umetniko delo da bi u posmatrau iniciralo proces meditacije i

  uvelo ga u iskustvo praznine. Da bi ovek osetio delo i da bi ga ono pokrenulo na ontolokoj

  ravni, delo mora da se svede na nivo istog sutinskog porekla sa ovekom, koje je po uenjima

  Zena isto kod svega ivog i neivog. To znai da bi delo u svojoj sutini trebalo da podraava

  prirodu u njenom nainu delovanja tj. da poseduje sledee osobine: neodreenost, princip

  sluaja, proimanje sa publikom. Na osnovu ovoga se postavlja pitanje: "Kako doi do procesa

  stvaranja dela koje funkcionie po ovakvim principima?". Odgovor se nalazi u uenju Daisetza

 • 5

  T. Suzukija (Daisetsu Teitaro Suzuki). Suzuki tvrdi da je najvea barijera u oveku na putu

  izmeu spoljajeg i unutarnjeg sveta ego i da ga treba unititi.

  Kljuna taka ovog rada je upravo taj momenat - potiranje ega i kod autora dela i kod

  posmatraa. U prvom koraku autor odseca svoju volju da bi ostavio prostor za stvaranje dela sa

  gore navedenim osobinama, dok je upravo to novonastalo delo sredstvo koje "razoruava"

  posmatraa od njega samog i uvodi ga u proces meditacije (ili inicira isti) kroz koju ulazi u

  iskustvo prirode samog dela odnosno praznine.

  U celoj ovoj prii, digitalna tehnologija, kako se ve nazire, nije cilj ve sredstvo za postizanje

  primarnog cilja tj. pokretanja bia umetnika i posmatraa. Meutim korienjem savremene

  digitalne tehnologije, prvenstveno tehnologije kinekta, i sama umetnost postaje vieznana.

  Pored ontolokog aspekta ona ukljuuje i aspekt detekcije sktivenog u ambijentima praznine

  (slika 11.), kao i oprostorenost istog, kako u virtuelnom (slika 13.) tako i u materijalnom smislu

  (slika 16.). To e u ovom projektu biti izvedeno upravo zahvaljujui korienju kinekta i

  mogunostima dostupnih softverskih paketa (npr. programski dodatak EchOoo Pro for 3ds

  Max (slika 15.)). Te mogunosti otvaraju put specifinim prelascima iz jedne umetnike forme

  u drugu u procesu nastanka dela, gde od videa kao poetne take stiemo do ostalih planiranih

  formi (ema 1.).

  Sama postavka dobijenih umetnikih formi e predstavljati meditativni ambijent - skup pejzaa

  praznine (kroz sve ponuene forme umetnosti iz eme 1.) i dekodiranih inilaca ambijenta

  praznine (skrivenih odnosa, dogaaja i procesa) opredmeenih u virtuelnom ili realnom

  prostoru (slika 10.), koji su neretko i sami pejzai praznine (slika 14.).

  Na kraju procesa rada bie dati tehniki obrasci - putanje na hardversko-softverskim relacijama,

  koje e se uspostavljati u toku rada na projektu. Njihova svrha nije samo "demistifikacija"

  procesa rada. Zbog aspekta rada koji ukljuje detekciju sktivenog i mogunosti materijalizacije

  istog, tehniki obrasci e moi da se koriste nezavisno od ovog projekta i u praksama drugih

  umetnika, sa pretpostavkom da e akcenat biti na skulptorskoj i arhitektonskoj praksi.

 • 6

  Metode umetniko-istraivakog rada

  Metod koji e se koristiti u radu trenutno se oslanja na moja dosadanja istraivanja na polju

  teme kojom se sam rad

Search related