of 4 /4
1 Ispitivanje proizvoda Ispitivanje pouzdanosti doc.dr. Samir Lemeš <[email protected]> Ispitivanje proizvoda Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti Mjerenje pouzdanosti Srednje vrijeme pojavljivanja kvarova (MTBF) Ispitivanje pouzdanosti 2/24 kvarova (MTBF) Kriva pouzdanosti Weibullova analiza Accelerated Life Testing (ALT) Primjeri ALT Ispitivanje proizvoda Pojam pouzdanosti Pouzdanost je vjerojatnoća da će sistem raditi na zadovoljavajući način za vrijeme posmatranog vremenskog razdoblja Ispitivanje pouzdanosti 3/24 Pouzdanost se dobije kombinacijom više faktora, koji su u biti različiti i mogu biti pojedinačno podešeni za zajednički pristup koji je optimiziran potrebama i uslovima za specifični prostor. Ispitivanje proizvoda Pojam pouzdanosti Jednačina kojom se definiše pouzdanost uređaja: R - vjerojatnoća da će uređaj raditi t ifi i ih t l ij Ispitivanje pouzdanosti 4/24 unutar specificiranih tolerancija za vrijeme t, e - baza prirodnog logaritma t - posmatrano vrijeme m - srednje vrijeme između pojave kvarova Ispitivanje proizvoda Pojam pouzdanosti Iz jednačine se vidi da se pouzdanost povećava sa povećanjem srednjeg vremena između pojave kvarova. Eksperimentalno je utvrđeno da je navedena formula tačna za većinu Ispitivanje pouzdanosti 5/24 navedena formula tačna za većinu elektronske opreme kojoj kvarovi slijede Poisson-ovu raspodjelu vjerojatnoće. Formula ne odgovara za opremu koja je na početku rada i koja je na kraju predviđenog operativnog rada Ispitivanje proizvoda Mjerenje pouzdanosti Za dobijanje preciznijih podataka potrebno je imati što duži vremenski period a - vrijeme operativnog rada Ispitivanje pouzdanosti 6/24 operativnog rada Ukupno vrijeme operativnog rada = a 1 +a 2 +a 3 +………+a n s -vrijeme prekida rada Ukupno vrijeme prekida rada uređaja = s 1 +s 1 + s 2 +…+ f n

Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje pouzdanosti.pdf · Ispitivanje pouzdanosti doc.dr. Samir Lemeš Ispitivanje proizvoda

 • Author
  others

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ispitivanje pouzdanosti Pojam pouzdanosti - am.unze.ba Ispitivanje pouzdanosti.pdf · Ispitivanje...

 • 1

  Ispitivanje proizvoda

  Ispitivanje pouzdanostidoc.dr. Samir Lemeš

  Ispitivanje proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti

  Pojam pouzdanostiMjerenje pouzdanosti Srednje vrijeme pojavljivanja

  kvarova (MTBF)

  Ispitivanje pouzdanosti 2/24

  kvarova (MTBF) Kriva pouzdanostiWeibullova analiza Accelerated Life Testing (ALT) Primjeri ALT

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti Pouzdanost je vjerojatnoća da će

  sistem raditi na zadovoljavajući način za vrijeme posmatranog vremenskog razdoblja

  Ispitivanje pouzdanosti 3/24

  Pouzdanost se dobije kombinacijom više faktora, koji su u biti različiti i mogu biti pojedinačno podešeni za zajednički pristup koji je optimiziran potrebama i uslovima za specifični prostor.

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti Jednačina kojom se definiše

  pouzdanost uređaja: R - vjerojatnoća da će uređaj raditi

  t ifi i ih t l ij

  Ispitivanje pouzdanosti 4/24

  unutar specificiranih tolerancija za vrijeme t,

  e - baza prirodnog logaritma t - posmatrano vrijeme m - srednje vrijeme između pojave

  kvarova

  Ispitivanje proizvoda

  Pojam pouzdanosti Iz jednačine se vidi da se pouzdanost

  povećava sa povećanjem srednjeg vremena između pojave kvarova.

  Eksperimentalno je utvrđeno da je navedena formula tačna za većinu

  Ispitivanje pouzdanosti 5/24

  navedena formula tačna za većinu elektronske opreme kojoj kvarovi slijede Poisson-ovu raspodjelu vjerojatnoće.

  Formula ne odgovara za opremu koja je na početku rada i koja je na kraju predviđenog operativnog rada

  Ispitivanje proizvoda

  Mjerenje pouzdanosti Za dobijanje preciznijih podataka

  potrebno je imati što duži vremenski period

  a - vrijeme operativnog rada

  Ispitivanje pouzdanosti 6/24

  operativnog rada Ukupno vrijeme operativnog rada =

  a1+a2+a3+………+an s -vrijeme prekida rada Ukupno vrijeme prekida rada uređaja

  = s1+s1 + s2 +…+ fn

 • 2

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF Mean Time Between Failures Srednje vrijeme između dva kvara Kvar je poseban događaj u radu

  sistema, tokom njegovog životnog

  Ispitivanje pouzdanosti 7/24

  , j g g gvijeka, kada sistem ne ispunjava radne zahtjeve koji se odnose na radne karakteristike ili funkcije

  Posljedice kvara su smanjeni nivo kvaliteta rada sistema, ili potpuni izostanak svrhe sistema

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF U većini opreme gdje se koriste

  konvencionalni uređaji (standardni serijski proizvedeni uređaji), MTBF iznosi 1000 ili više sati

  d d j k

  Ispitivanje pouzdanosti 8/24

  rada do pojave kvara Npr. 1000 sati MTBF-a

  odgovara za 24-satni rad pouzdanost od 97.5%

  Vjerojatnoća kvara u 24 sata je 2.5%

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF Faktori koji utiču na MTBF i

  povećavaju pouzdanost uređaja su slijedeći: pouzdanost uređaja,

  Ispitivanje pouzdanosti 9/24

  stepen i tip redundancije, pouzdanost infrastrukturne opreme

  (elektro-napajanje, komunikacije) stepen i kvalitet održavanja, faktori uticaja okoliša, kao temperatura i

  vlažnost

  Ispitivanje proizvoda

  MTBF MTTF – Mean Time To Failure Srednje vrijeme do pojave kvara Koristi se kod proizvoda koji se ne

  mogu popravitiš

  Ispitivanje pouzdanosti 10/24

  Nekad se na osnovu analize troškova utvrdi da se ne isplati popravljati pokvaren dio, nego je bolje izvršiti zamjenu novim dijelom

  Neke komponente su fizikalno nepopravljive (osigurači, sijalice,...)

  Ispitivanje proizvoda

  Kriva pouzdanosti Životni ciklus proizvoda se može

  podijeliti na tri perioda Koritasta krivulja prikazuje životni

  ciklus proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti 11/24

  Ispitivanje proizvoda

  Kriva pouzdanosti Period uhodavanja:

  vjerovatnoća pojave kvarova opada

  Ispitivanje pouzdanosti 12/24

  Period normalnog životnog vijeka: vjerovatnoća pojave kvarova je konstantna

  Period starenja – vjerovatnoća pojave kvarova raste

 • 3

  Ispitivanje proizvoda

  Weibullova analiza Weibullova analiza se može koristiti

  kao metoda za određivanje kojem dijelu krive pouzdanosti pripada populacija proizvoda

  Ispitivanje pouzdanosti 13/24

  Weibullova distribucija je 3-parametarska distribucija

  Parametri su , , i vrijeme

  Ispitivanje proizvoda

  Weibullova analiza Parametar pokazuje učestalost

  kvarova Kad je < 1, radi se o periodu

  uhodavanja

  Ispitivanje pouzdanosti 14/24

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Accelerated life testing – ubrzano ispitivanje životnog vijeka koristi niz testova sa visokim nivoom opterećenja koji skraćuju životni vijek ili b j d d ij f i

  Ispitivanje pouzdanosti 15/24

  ili ubrzavaju degradaciju performansi Cilj takvog ispitivanja je dobijanje

  podataka za predviđanje ponašanja proizvoda u normalnim uslovima eksploatacije

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing Arrheniusova jednačina se koristi za

  određivanje kako temperatura ubrzava starenje proizvoda u odnosu na uslove normalne temperature

  Ispitivanje pouzdanosti 16/24

  Ea = energija aktivacije (eV) k = Boltzmannova konstanta Tu = referentna temperatura Tt = temperatura testiranja

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Coffin-Manson model se koristi za mehaničke uzroke otkaza

  Ispitivanje pouzdanosti 17/24

  Ff = Broj ciklusa na terenu u 24 sata Fl = Broj ciklusa u laboratoriji T = promjena temperature

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Mobilni telefon

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 18/24

  test ubrzava se

  pritiskanje tipki sila, ugao, ciklus rada

  ekran osjetljiv na dodir

  sila, lokacija, ciklus rada

  konektori sila, ugao, ciklus rada

 • 4

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Ventilator

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 19/24

  test ubrzava se

  okretanje rotora ciklus rada, brzina, moment torzije,

  pritisaktrajnost maziva temperatura, vlaga,

  nečistoće

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Hard disk

  t t b

  Ispitivanje pouzdanosti 20/24

  test ubrzava se

  okretanje diska ciklus rada, zaustavljanje i

  pokretanje, brzina, temperatura, vibracije

  konektori ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Robot

  Ispitivanje pouzdanosti 21/24

  test ubrzava se

  horizontalno pokretanje ruke

  ciklus rada, brzina, moment torzije

  vertikalno kretanje ciklus rada, brzina, moment torzije

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  Auto-elektronikaGPS uređaj

  Ispitivanje pouzdanosti 22/24

  test ubrzava se

  elektronika temperatura, vibracije, vlažnost,

  strana tijelapritiskanje tipki ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  Accelerated life testing

  MedicinskiaparatiPumpa za infuziju

  test ubrzava se

  Ispitivanje pouzdanosti 23/24

  test ubrzava se

  punjenje baterija ciklus rada, pražnjenje, brzina punjenja

  pumpanje ciklus rada, sila, brzina

  konektori ciklus rada, sila, ugao

  Ispitivanje proizvoda

  HALT/HASS

  HALT (Highly Accelerated Life Test)koristi S/N (Stress/Number) krivulju da smanji broj ciklusa

  ć j tpovećanjem tempe-rature ili vibracija.

  HASS (Highly Accelerated Stress Screen) koristi manji nivo naprezanja od HALT, i tako prati odstupanja od procesa proizvodnje.

  Ispitivanje pouzdanosti 24/24