of 22 /22
Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1 Predstavljaju znanstvenu uporabu fizičkih principa za utvrđivanje stanja materijala, komponenti i konstrukcija bez narušavanja njihovih svojstava. Ispitivanje bez razaranja je jedno od područja koje se najbrže razvija u oblasti ispitivanja. Time se odgovara potrebama za boljim kvalitetom kod materijala i konstrukcija, za praćenjem procesa proizvodnje i izgradnje, procjene stanja i ponašanja konstrukcija u uporabi te produljenju njihova vijeka trajanja. Metode ispitivanja bez razaranja su uglavnom korištene za otkrivanje makroskopskih defekata u konstruktivnim elementima nakon njihova stavljanja u uporabu. Praktično je i sa gledišta troškova korisno proširiti njihovu uporabu u sve faze projektiranja, proizvodnje i izgradnje te korištenja konstrukcija. •Ispitivanje konstrukcija- GFOS Vizualni pregled je prvi korak u ispitivanju bez razaranja. Kvaliteta vizualnog pregleda ovisi o iskustvu i znanju osoblja. Tijekom vizualnog pregleda se vrši makroskopski pregled stanja konstrukcije i ključnih konstruktivnih elemenata te se snima položaj i veličina pukotina, oštećenja betona/opeke, korozija/oštećenja armature, zaštitni sloj armature, progibi glavnih nosivih elemenata, deformacije/oštećenja ležajeva. Vizualni pregled se često definira kao pregled materijala, komponenti ili proizvoda korištenjem svijetla i očiju, s ili bez pomagala. Vizualni pregled često uključuje i: Potresanje, Osluškivanje, Osjet dodirom, Ponekad i osjet mirisom •Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

  • Upload
    others

  • View
    147

  • Download
    8

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 1

� Predstavljaju znanstvenu uporabu fizičkih principa za utvrđivanje stanja materijala, komponenti i konstrukcija bez narušavanja njihovih svojstava.

� Ispitivanje bez razaranja je jedno od područja koje se najbrže razvija u oblasti ispitivanja. Time se odgovara potrebama za boljim kvalitetom kod materijala i konstrukcija, za praćenjem procesa proizvodnje i izgradnje, procjene stanja i ponašanja konstrukcija u uporabi te produljenju njihova vijeka trajanja.

� Metode ispitivanja bez razaranja su uglavnom korištene za otkrivanje makroskopskih defekata u konstruktivnim elementima nakon njihova stavljanja u uporabu. Praktično je i sa gledišta troškova korisno proširiti njihovu uporabu u sve faze projektiranja, proizvodnje i izgradnje te korištenja konstrukcija.

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

� Vizualni pregled je prvi korak u ispitivanju bez razaranja. Kvaliteta vizualnog pregleda ovisi o iskustvu i znanju osoblja. Tijekom vizualnog pregleda se vrši makroskopski pregled stanja konstrukcije i ključnih konstruktivnih elemenata te se snima položaj i veličina pukotina, oštećenja betona/opeke, korozija/oštećenja armature, zaštitni sloj armature, progibi glavnih nosivih elemenata, deformacije/oštećenja ležajeva.

� Vizualni pregled se često definira kao pregled materijala, komponenti ili proizvoda korištenjem svijetla i očiju, s ili bez pomagala.

Vizualni pregled često uključuje i:

Potresanje,Osluškivanje,

Osjet dodirom,Ponekad i osjet mirisom

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 2: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 2

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 3: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 3

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 4: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 4

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Sva oštećenja moraju:

biti identificirana,

klasificiran njihov stupanj,

utvrđeni uzroci pojedinih oštećenja (ako je moguće)

Pregled mora biti proveden sistematično i takav

da utvrdi postojeće defekte, trenutnu upotrebu i povijest upotrebe konstrukcije, stanje susjedne konstrukcije, uvjete okoliša

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 5: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 5

Potrebno je utvrditi:

Da li su defekti slučajno raspoređeni ili se pojavljuju

prema nekom uzorku?

Da li su defekti ograničena na nekom mjestu ili su

prisutni po cijeloj konstrukciji?

Posebno je značajna vizualna usporedba sličnih elemenata

Prije provođenja ispitivanja, zbog određivanja opsega navedenih problema

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 6: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 6

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 7: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 7

Detaljno bilježenje stanja zahtijevaju defekti poput:

-Pukotine

Variraju po prirodi i obliku ovisno o mehanizmu nastanka

-Površinske mrlje

-Otpadanje površinskog sloja betona

-Diferencijalni pomaci

-Razvoj algi ili raslinja

-Šupljine na površini

-Gnijezda

-Mjesta procurivanja vode

-Radne reške (horizontalne i vertikalne)

-Izbijanje soli

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

� Ispitivanje sa tekućim penetrantima

Ispitivanje sa tekućim penetrantima se koristi na proizvedenimlijevanim, valjanim i kovanim metalnim elementima da bi seutvrdile male prsline i diskontinuiteti koji postoje na površini, alise ne mogu utvrditi vizualno. Njime se identificiraju defektnidijelovi i sklopovi, a može se provoditi u laboratoriji i na terenu.

� Tekući penetranti baziraju na lakim uljima koja kapilarno prodiruu šuljine na površinii ispunjavaju ih

Faze u primjeni:

A-priprema površine

B-nanošenje tankog sloja obojenog penetranta

C-odstranjivanje viška penetranta s površine

D-nanošenje bijelog razvijača

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 8: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 8

� Ispitivanje pomoću magnetnih djelića

njime se mogu utvrditi prsline do dubine od 1cm u magnetnim metalima (čeliku). Naročito je pogodno za utvrđivanje kvaliteta varova i komponenti pripremljenih za varenje.

� Ako u predmetu postoji pukotina, zarez ili oštar prijelaz, a kroz predmet prolazi magnetski tok, u zavisnosti o veličini i položaju pogreške u presjeku ispod nje doći će do skretanja i koncentracije magnetskih silnica te će različita koncentracija magnetskih silnica utjecat će na promjene magnetskog polja na površini predmeta

� Feromagnetske čestice se jače talože na mjestima s izraženom promjenom magnetskog polja, odnosno na mjestima iznad pogreške -otkrivanje pogrešaka tipa pukotina, zarez i veći uključci, naročito onih uz ili u blizini ispitne površine do max. dubine 6 mm

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 9: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 9

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

� Ultrazvuk je signal sa frekvencijom većom od 16 kHz. Ultrazvučni uređaji se koriste za utvrđivanje homogenosti betona, šupljina i prslina na betonskim konstrukcijama, modula elastičnosti te MB.

� Brzina signala u materijalu ovisi o njegovoj gustoći i njegovim elastičnim karakteristikama, a koje su povezane sa kvalitetom i čvrstoćom materijala.

U standardima su opisane metode utvrđivanja čvrstoće betona kombiniranjem uporabe sklerometra i brzine prostiranja ultrazvučnih valova.

ρE

v =)21( v

Ev

−=

ρ

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 10: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 10

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 11: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 11

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 12: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 12

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 13: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 13

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 14: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 14

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 15: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 15

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 16: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 16

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 17: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 17

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 18: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 18

� Sklerometri se rabe za ispitivanje tvrdoće građevnih materijala (beton, laki beton, keramika, opeka)

� Schmidtov sklerometar za beton

� Najčešće korišteni tip sklerometra za bezrazorno utvrđivanje čvrstoće betona. Postoji više vrsta namijenjenih različitim primjenama.

� Tip N

� Ima mjerni opseg od 10 do 70 N/mm2 pritisne čvrstoće. Odskočna čvrstoća se iščitava prema standardima: ASTM C 805/BS 1881, Part 202/DIN 1048, Part 2/UNE 83.307/ISO/DIS 8045

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 19: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 19

� Tip PM

� Sklerometri sa klatnom su pogodni za ispitivanje materijala niske tvrdoće. Pojedini primjerci se razlikuju prema veličini i obliku čekića. Ispitivanja se mogu provoditi na vertikalnim i horizontalnim površinama. Tip PT za čvrstoće od 0.2 do 5 N/mm2, npr. žbuka, laki beton.Tip P za čvrstoće od 5 do 30 N/mm2, npr. podovi, rane čvrstoće betona.Tip PM za ispitivanje kvaliteta žbuke.

� Tip L\LR

� Imaju mjerni opseg od 10 do 70 N/mm2 tlačne čvrstoće.Dimenzije su slične kao kod tipova N i NR, ali sa 3 puta manjom udarnom energijom. Podesni su za ispitivanja tankih (<100 mm) ili malih komponenti (prefabriciranih blokova) osjetljivih na udare..

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 20: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 20

� Ispitivanje tvrdoće čelika obavlja se utiskivanjem čelične kuglice ili dijamantne piramide u uzorak.

Postupci za određivanje tvrdoće čelika: Brinell, Vickers,Rockwell, Poldy

Ispitivanje tvrdoće čelika po Brinell-u obavlja se utiskivanjem čelične kuglice promjera D (mm) određenom silom F (N), dok se za ispitivanje po Rockvell-u koristi sto�ac ili kuglica.

Mjera Brinell-ove tvrdoće

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Ispitivanje tvrdoće čelika po Poldy-u obavlja se utiskivanjem zakaljene čelične kuglice udarom čekića u etalon i materijal koji se ispituje.

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 21: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 21

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

� Koristi se za utvrđivanje ranih MB i očvrslog betona na osnovi otpora prodora standardnog trna koji se utiskuje standardnom silom u beton.� Koristi se za utvrđivanje ranih i kasnijih čvrstoća betona;� Procjena MB na licu mjesta i tijekom eksploatacije;� Procjena MO i MM na zidanim konstrukcijama

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS

Page 22: Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek - gfosweb.gfos.hrgfosweb.gfos.hr/portal/images/stories/studij/sveucilisni-diplomski/ispitivanje... · Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek Ispitivanje

Ispitivanje konstrukcija, GF Osijek

Ispitivanje konstrukcija-GFOS 22

� Opruga u uređaju utiskuje trn u materijal. Dubina prodiranja je obrnuto proporcionalna sa čvrstoćom materijala.

� Sila utiskivanja je 108N

� Maksimalna tlačna čvrstoća je 36.9MPa

•Ispitivanje konstrukcija- GFOS