of 66 /66
B B I I L L T T E E N N U U n n i i v v e e r r z z i i t t e e t t a a C C r r n n e e G G o o r r e e ISSN 1800-5101 http://www.ucg.ac.me Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 254 Godina : 2010. Podgorica, 5. maj 2010. Broj primjeraka : 300 R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Betonske konstrukcije 1 I Betonske konstrukcije 2 na Gradjevinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 03.12. 2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR NEBOJŠA ĐURANOVIĆ. BIOGRAFIJA Rođen sam 12.10.1963. godine. Dobitnik sam dvije "Luče", za uspjeh u osnovnom i srednjem obrazovanju, a povodom 15-to godišnjice postojanja Građevinskog fakulteta u Podgorici nagrađen sam kao jedan od najuspješnijih studenata na istom. U aprilu 1989. dobio sam stipendiju za posdiplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a od Britanskog fonda tromjesečnu stipendiju za usavršavanje u Engleskoj - gdje sam 5. februara 1990. otpočeo magistarske studije na Građevinskom fakultetu u Šefildu. Nakon pokazanog znatnog napretka na naučno - istraživačkom projektu na kome sam radio, omogućeno mi je polaganje diferencijalno-kvalifikacionog ispita i mogućnost preusmeravanja sa magistarskih na doktorske studije. Taj ispit sam uspješno položio u junu 1992. godine, a doktorsku disertaciju sam sa najvećom mogućom ocjenom odbranio 1994. godine. Tokom svoga rada u Velikoj Britaniji (1989 - 1997) gotovo u potpunosti sam se bavio naučnim radom. Učesnik sam više naučnih istraživanja od kojih se posebno ističu dva izuzetno kompleksna, na eksperimentima zasnovana projekta: "Ispitivanja AB greda i ploča pod dejstvom udarnog i impulsnog opterećenja", (1990 – 1994), i "Ispitivanje AB elemenata armiranih kompozitnim FRP armaturama", (1994 - 1997). U svim tada objavljenim radovima naveden sam kao prvi ili jedini autor. Po povratku u Crnu Goru naučno interesovanje sam proširio i na oblast eksperimentalne analize gotovih građevinskih objekata. Sem toga značajan napor sam uložio u publikovanje (izvodi iz predavanja, skripte, knjige, itd), kojim je dobrim dijelom obuhvaćeno moje dosadašnje naučno i nastavno djelovanje. Knjigu "Eksperimentalna analiza konstrukcija mjernim trakama" izdao sam 2008. godine, a udžbenik "Uvod u ispitivanje konstrukcija, sa primjerima", 2009. godine. Naučni radovi koje sam objavio veoma su primijećeni u naučnom svijetu, tako da su mi dostupne informacije o najmanje 51-oj citiranosti u inostranim referenciranim radovima, uključujući i najmanje 4 referenciranja u tematskim monografijama renomiranih međunarodnih izdavača, 6 u stranim doktorskim disertacijama, 20 u međunarodnim časopisima referenciranim u eminentnim bazama podataka, u jednoj stranoj magistraturi, brojnim zbornicima radova sa referenciranih međunarodnih konferencija, itd. Spisak dostupnih citiranosti mojih naučnih radova posebno prilažem. U okviru međunarodnih aktivnosti našeg Univerziteta u više navrata sam boravio u posjeti stranim Univerzitetima (Bohum, Bari, Pariz, Bordo, itd). PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Nakon diplomiranja 1988. godine zaposlio sam se kao inženjer - pripravnik u KAP-u. Nakon odlaska u Englesku 1989. godine, u periodu januar 1990. - septembar 1993. bio sam zaposlen na više uzastopnih višemjesečnih Ugovora o radu, kao saradnik na istraživanjima pod rukovodstvom prof. dr A. Watson-a, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu. U zvanje Asistent na istraživanjima (Research Assistant) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran sam 26. januara 1990. godine. Po isteku zadnjeg Ugovora o radu u tom ciklusu, Građevinski fakultet u Šefildu mi je omogućio da dobijem stipendiju Britanskog Savjeta (filijala pri Univerzitetu u Šefildu), koja je pokrila troškove završetka mojih doktorskih studija. Nakon doktoriranja, počev od maja 1994. godine, nastavio sam sa naučno-istraživačkim radom na istom fakultetu, na, ovog puta, trogodišnjem Ugovoru o radu, u zvanju Višeg istraživača. Tema istraživanja je bila primjena alternativnih (kompozitnih) materijala za armiranje betonskih konstrukcija. U zvanje Naučni istraživač (Research Fellow) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran sam 01.05.1994. godine. U periodu nakon doktoriranja, tokom školskih 1995/1996 i 1996/1997 držao sam i nastavu na Građevinskom fakultetu u Šefildu, na dva predmeta,: na posdiplomskim studijama na predmetu "CIV 615 - Blast and Impact", dr A. J. Watson, dr N. \uranović i dr. M. Gilbert i na specijalističkim studijama na predmetu "Repair of Concrete Structures". U Podgoricu sam se, nakon poslednjeg trogodišnjeg ugovora sa Građevinskim fakultetom u Šefildu, vratio u maju 1997. godine, a u junu 1997. godine (po konkursu iz septembra 1996. godine) biran sam u zvanje Docenta na Građevinskom fakultetu. U junu 2003. biran sam u zvanje Vanrednog profesora. Na Univerzitetu Crne Gore do sada sam držao nastavu na osnovnim i posdiplomskim studijama na Građevinskom fakultetu (predmeti: Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija), Arhitektonskom fakultetu (Betonske konstrukcije) i Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru (Turističko uređenje prostora i zaštita – u dijelu tri oblasti: Upravljanje građevinskim projektima u oblasti turizma i zakonska regulativa; Rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i prenamjene turističkih objekata i prostora; i Seizmičnost područja razvoja turizma). Na novoformiranim magistarskim i doktorskim studijama Građevinskog fakulteta trebao bih da držim predmete Posebna poglavlja ispitivanja konstrukcija, Metodologija naučnog istraživanja i Eksperimentalna analiza konstrukcija. KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci dat je u Biltenu univerziteta br. 169 iz maja 2003.) 1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI BROJ BODOVA 1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci x broj bodova 2 x 5 10 1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci x broj bodova 7 x 4 28 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Broj referenci x broj bodova 11 x 2 7 x 1 29

B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Embed Size (px)

Text of B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i...

Page 1: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

BB II LL TT EE NN UUnniivveerrzziitteettaa CCrrnnee GGoorree

ISSN 1800-5101

http://www.ucg.ac.me

Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2

Broj : 254 Godina : 2010. Podgorica, 5. maj 2010.

Broj primjeraka : 300

R E F E R A T

Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Betonske konstrukcije 1 I Betonske konstrukcije 2 na Gradjevinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 03.12. 2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR NEBOJŠA ĐURANOVIĆ.

BIOGRAFIJA

Rođen sam 12.10.1963. godine. Dobitnik sam dvije "Luče", za uspjeh u osnovnom i srednjem obrazovanju, a povodom 15-to godišnjice postojanja Građevinskog fakulteta u Podgorici nagrađen sam kao jedan od najuspješnijih studenata na istom. U aprilu 1989. dobio sam stipendiju za posdiplomske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a od Britanskog fonda tromjesečnu stipendiju za usavršavanje u Engleskoj - gdje sam 5. februara 1990. otpočeo magistarske studije na Građevinskom fakultetu u Šefildu. Nakon pokazanog znatnog napretka na naučno - istraživačkom projektu na kome sam radio, omogućeno mi je polaganje diferencijalno-kvalifikacionog ispita i mogućnost preusmeravanja sa magistarskih na doktorske studije. Taj ispit sam uspješno položio u junu 1992. godine, a doktorsku disertaciju sam sa najvećom mogućom ocjenom odbranio 1994. godine. Tokom svoga rada u Velikoj Britaniji (1989 - 1997) gotovo u potpunosti sam se bavio naučnim radom. Učesnik sam više naučnih istraživanja od kojih se posebno ističu dva izuzetno kompleksna, na eksperimentima zasnovana projekta: "Ispitivanja AB greda i ploča pod dejstvom udarnog i impulsnog opterećenja", (1990 – 1994), i "Ispitivanje AB elemenata armiranih kompozitnim FRP armaturama", (1994 - 1997). U svim tada objavljenim radovima naveden sam kao prvi ili jedini autor. Po povratku u Crnu Goru naučno interesovanje sam proširio i na oblast eksperimentalne analize gotovih građevinskih objekata. Sem toga značajan napor sam uložio u publikovanje (izvodi iz predavanja, skripte, knjige, itd), kojim je dobrim dijelom obuhvaćeno moje dosadašnje naučno i nastavno djelovanje. Knjigu "Eksperimentalna analiza konstrukcija mjernim trakama" izdao sam 2008. godine, a udžbenik "Uvod u ispitivanje konstrukcija, sa primjerima", 2009. godine. Naučni radovi koje sam objavio veoma su primijećeni u naučnom svijetu, tako da su mi dostupne informacije o najmanje 51-oj citiranosti u inostranim referenciranim radovima, uključujući i najmanje 4 referenciranja u tematskim monografijama renomiranih međunarodnih izdavača, 6 u stranim doktorskim disertacijama, 20 u međunarodnim časopisima referenciranim u eminentnim bazama podataka, u jednoj stranoj magistraturi, brojnim zbornicima radova sa referenciranih međunarodnih konferencija, itd. Spisak dostupnih citiranosti mojih naučnih radova posebno prilažem.

U okviru međunarodnih aktivnosti našeg Univerziteta u više navrata sam boravio u posjeti stranim Univerzitetima (Bohum, Bari, Pariz, Bordo, itd). PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Nakon diplomiranja 1988. godine zaposlio sam se kao inženjer - pripravnik u KAP-u. Nakon odlaska u Englesku 1989. godine, u periodu januar 1990. - septembar 1993. bio sam zaposlen na više uzastopnih višemjesečnih Ugovora o radu, kao saradnik na istraživanjima pod rukovodstvom prof. dr A. Watson-a, na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu. U zvanje Asistent na istraživanjima (Research Assistant) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran sam 26. januara 1990. godine.

Po isteku zadnjeg Ugovora o radu u tom ciklusu, Građevinski fakultet u Šefildu mi je omogućio da dobijem stipendiju Britanskog Savjeta (filijala pri Univerzitetu u Šefildu), koja je pokrila troškove završetka mojih doktorskih studija. Nakon doktoriranja, počev od maja 1994. godine, nastavio sam sa naučno-istraživačkim radom na istom fakultetu, na, ovog puta, trogodišnjem Ugovoru o radu, u zvanju Višeg istraživača. Tema istraživanja je bila primjena alternativnih (kompozitnih) materijala za armiranje betonskih konstrukcija.

U zvanje Naučni istraživač (Research Fellow) na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran sam 01.05.1994. godine. U periodu nakon doktoriranja, tokom školskih 1995/1996 i 1996/1997 držao sam i nastavu na Građevinskom fakultetu u Šefildu, na dva predmeta,: na posdiplomskim studijama na predmetu "CIV 615 - Blast and Impact", dr A. J. Watson, dr N. \uranović i dr. M. Gilbert i na specijalističkim studijama na predmetu "Repair of Concrete Structures". U Podgoricu sam se, nakon poslednjeg trogodišnjeg ugovora sa Građevinskim fakultetom u Šefildu, vratio u maju 1997. godine, a u junu 1997. godine (po konkursu iz septembra 1996. godine) biran sam u zvanje Docenta na Građevinskom fakultetu. U junu 2003. biran sam u zvanje Vanrednog profesora. Na Univerzitetu Crne Gore do sada sam držao nastavu na osnovnim i posdiplomskim studijama na Građevinskom fakultetu (predmeti: Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija), Arhitektonskom fakultetu (Betonske konstrukcije) i Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru (Turističko uređenje prostora i zaštita – u dijelu tri oblasti: Upravljanje građevinskim projektima u oblasti turizma i zakonska regulativa; Rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i prenamjene turističkih objekata i prostora; i Seizmičnost područja razvoja turizma). Na novoformiranim magistarskim i doktorskim studijama Građevinskog fakulteta trebao bih da držim predmete Posebna poglavlja ispitivanja konstrukcija, Metodologija naučnog istraživanja i Eksperimentalna analiza konstrukcija.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci dat je u Biltenu univerziteta br. 169 iz maja 2003.)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI BROJ BODOVA

1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci x broj bodova 2 x 5 10

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci x broj bodova 7 x 4 28

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. Broj referenci x broj bodova 11 x 2 7 x 1 29

Page 2: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 2 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci x broj bodova

1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci x broj bodova

UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 67 3. PEDAGOŠKA DJELATNOST 3.1. Udžbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Broj referenci x broj bodova 3.2. Priručnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

Broj referenci x broj bodova 4 x 1 4 3.3. Gostujući profesor 3.3.1. 3.3.2.

Broj referenci x broj bodova 2 x 4 8 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

Broj referenci x broj bodova 2 x 0.5 1 3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične ocjene za sve elemente pedagoškog rada)

UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST 13 4. STRUČNA DJELATNOST 4.1. Stručna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

Broj referenci*broj bodova

4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova 1 x 4 4

4.3. Stručni članak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova

4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 17x0.5

8.5

4.5. Popularno-stručni članci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost (učešće u izradi više projekata itd) 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 20 20

UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 32.5 PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

1.1. Monografije 1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. N. Đuranović; ”Eksperimentalna analiza

konstrukcija mjernim trakama”, Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore, 182 strane, ISBN 978-86-82727-16-5, COBISS.CG-ID 13339664, 2008. godina;

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.2. Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 2. N. Đuranović; ”Ispitivanje postojećeg stanja

napona u konstrukciji metodom bušenja ovora”, časopis ”MATERIJALI I KONSTRUKCIJE”, ISSN 0543 - 0798, br. 4, 2008, str. 74 – 80;

3. J. Popović i N. Đuranović; ”Aktuelne metode ispitivanja mostovskih konstrukcija – dio 1”, časopis "IZGRADNJA”, ISSN 0350 - 5421, br. 1/2, januar/februar 2009 god., str. 17 – 26;

4. J. Popović i N. Đuranović; ”Aktuelne metode ispitivanja mostovskih konstrukcija – dio 2”, časopis "IZGRADNJA”, ISSN 0350 - 5421, br. 3/4, mart/april 2009 god., str. 112 - 125;

5. N. Đuranović; ”Analiza stanja tehničke regulative u oblasti ispitivanja konstrukcija - dio 1”, monografija "GRAĐEVINSKI KALENDAR 2010", ISSN 0352 - 2733, vol 42., decembar 2009, str. 55 - 103;

6. N. Đuranović; ”Analiza stanja tehničke regulative u oblasti ispitivanja konstrukcija - dio 2”, monografija "GRAĐEVINSKI KALENDAR 2011", recenzirano i predato za štampu,

1.3. Radovi na kongresima , simpoziumima i seminarima

7

4

4

4

4

4

5

3

3

3

3

3

1.3.1. Medjunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 7. N. Đuranović; ”Ispitivanje stanja napona

metodom zaostalih napona – ideja i primjena kod armatura i kablova”, Simpozijum o istraživanjima i primjeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Zbornik radova, ISBN 978-86-87615-00-7, str. 235 - 240, DIMKS, Divčibare, oktobar 2008;

8. N. Đuranović; ”Ispitivanje stanja napona metodom bušenja otvora – primjena kod AB konstrukcija”, Simpozijum o istraživanjima i primjeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Zbornik radova, ISBN 978-86-87615-00-7, str. 241- 246, DIMKS, Divčibare, oktobar 2008;

9. N. Đuranović; ”Ispitivanje tribina gradskog stadiona u Podgorici probnim opterećenjem”, Simpozijum o istraživanjima i primjeni savremenih dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Zbornik radova, ISBN 978-86-87615-00-7, str. 247- 252, DIMKS, Divčibare, oktobar 2008;

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.2 Na sastancima sa domaćim učesnicima 10. N. Đuranović; "EN 1990 - EUROCODE 0",

Pozivno plenarno predavanje na Savjetovanju Strukovne komore građevinskih inženjera IKCG, 25. mart 2010, Podgorica, u pripremi za štampu, 2010.

2

2

2

1

1

1

1

1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

3.1. Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas 11. N. Đuranović; ”Uvod u ispitivanje konstrukcija

sa primjerima”, Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore, 240 strana, ISBN 978-86-82707-17-2, COBISS.CG-ID 14376720, 2009. godina

6

5

Page 3: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 3 - Broj 254

3.1.2 Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas U okviru predmeta Ispitivanje konstrukcija i Betonske konstrukcije kao dopunska literatura koristi se više referentnih stranih udžbenika. Neki od tih udžbenika navedeni su i u spisku literature u okviru Informacije o predmetu za studente. 3.2 Priručnici, itd 3.2.2 Studiski priručnici (skripta, hrestomatije ...) 12. N. Đuranović; ”Izvod iz predavanja na predmetu

Betonske konstrukcije”, Arhitektonski fakultet, 111 str., 2004. godine,

13. N. Đuranović; ”Izvod iz predavanja na predmetu Betonske konstrukcije I”, Građevinski fakultet, 105 str., 2004. godine,

14. N. Đuranović; ”Izvod iz predavanja na predmetu Betonske konstrukcije II”, Građevinski fakultet, 103 str., 2004. godine,

15. N. Đuranović; ”Izvod iz predavanja na predmetu Betonske konstrukcije”, Građevinski fakultet, Studiski program Menadžment u građevinarstvu, 123 str., 2009. godine,

3.4 Mentorstvo i komentorstvo 3.4.3 Na dodiplomskom studiju 16. Slavenko Vukasović, 26/94, ”Ispitivanje AB

greda ojačanih CFRP trakama i projekat ojačanja AB mosta CFRP trakama”, februar 2005;

17. Marko Kavarić, 5/96, ”Dimenzionisanje karakterističnih ramova prema domaćim propisima i Eurokodovima i analiza interakcije tla i konstrukcije”, oktobar 2005;

18. Milutin Todorović, 21/04, ”Glavni projekat konstrukcije poslovnog objekta u Podgorici”, april 2009

5

1

1

1

1

0.5

0.5

0.5

4

1

1

1

1

4. STRUČNA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

4.2.1 Urednik ili koeditor časopisa, knjige Član Redakcionog odbora časopisa MATERIJALI I KONSTRUKCIJE, YU ISSN 0543-0798, u periodu 2002. do 2006. godine, 4.4 Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize - ”Naknadno ispitivanje kvaliteta ugrađenog betona

metodama sa i bez razaranja”, tunel Sozina, rukovodilac dijela ispitivanja, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003;

- ”Ispitivanja ugrađenih geotehničkih sidara u tunelu Sozina, metodama sa i bez razaranja”, rukovodilac ispitivanja, Građevinski fakultet, Podgorica, 2003;

- "Ekspertiza o razlozima podrhtavanja stambeno - poslovnog objekta u Mojkovcu", površine cca. 2.500 m2, rukovodilac ekspertize; Građevinski fakultet, Podgorica, 2004;

- "Ekspertiza o mogućnosti nadogradnje konstrukcije poslovnog objekta Tehnomarket u Podgorici" (vizuelni pregled konstrukcije, ispitivanje ugrađenog materijala, glavni i izvođački projekat konstrukcije nadogradnje), ukupne površine cca. 2.000 m2, rukovodilac ekspertize; 2004;

- ”Ispitivanja ugrađenih geotehničkih sidara u tunelu Duga, metodama sa i bez razaranja”, rukovodilac ispitivanja, avgust Građevinski fakultet, Podgorica, 2004;

- ”Izrada projekta betona, statički proračun i eksperimentalno ispitivanje AB stubova za nadzemne elektroenergetske vodove nazivnog napona 0.4 kV do 35 kV”, odgovorni projektant i rukovodilac ispitivanja, Građevinski fakultet,

4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Podgorica, 2004;- "Ispitivanje probnim opterećenjem južne i

sjeverne tribine stadiona Budućnosti u Podgorici", rukovodilac ispitivanja, Građevinski fakultet, Podgorica, 2006.;

- "Ispitivanje probnim opterećenjem Sportske dvorane Topolica, u Baru", rukovodilac ispitivanja, Građevinski fakultet, Podgorica, 2009.

4.6 Ostala dokumentovana stručna djelatnost IZRADA PROJEKATA - Idejno rješenje rekonstrukcije objekta Kamene

kuće u postojećem gabaritu, projektovana površina cca 2,000 m2, investitor: Evropska agencija za rekonstrukciju, Odgovorni projektant, mart 2004;

- Glavni i Izvođački projekat I faze stambeno - poslovnih objekata dup univerzitetcki centar, podgorica, ukupne površine cca. 24.000 m2, investitor: Univerzitet Crne Gore, Vodeći projektant i Odgovorni projektant konstrukcije, 2004;

- Glavni i Izvođački projekat poslovnog objekta - hale u Farmacima, Podgorica, površine cca. 2.500 m2, investitor: d.o.o. Čelebić, Odgovorni projektant konstrukcije, 2005;

- Glavni i izvođački projekat stambeno - poslovnog objekta Gorica C, Podgorica, površine cca. 2.500 m2, investitor: d.o.o. Čelebić, Odgovorni projektant konstrukcije, 2005;

- Glavni i Izvođački projekat stambeno - poslovnog objekta Tehnomarket, Podgorica, površine cca. 7.500 m2, investitor: d.o.o. Čelebić, Odgovorni projektant konstrukcije, 2005;

- Glavni projekat rekonstrukcije i nadogradnje hotela Montenegro A - Tara, Bečići, Budva, površine cca. 17.000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, 2005;

- Glavni i Izvođački projekat benzinske pumpe sa poslovnim objektom, naselje Tomba, Bar, površine cca. 2.000 m2, investitor: Ivica Šapin, Odgovorni projektant konstrukcije, 2006;

- Glavni i Izvođački projekat mosta u Maljeviku, Sutomore, Investitor: Opština Bar, Odgovorni projektant konstrukcije, jun. 2006;

- Glavni i Izvođački projekat Graničnog prelaza Božaj (nadstrešnica, potporni zidovi i 7 objekata), investitor: MUP Crne Gore, Odgovorni projektant konstrukcije, sept. 2006;

- Glavni i Izvođački projekat cjevastog propusta u Maljeviku, Sutomore, Investitor: Opština Bar, Odgovorni projektant konstrukcije, septembar 2006;

- Glavni i Izvođački projekat prenamjene skladišta Starog vinarskog podruma, investitor A.d. Plantaže, Odgovorni projektant konstrukcije, septembar 2006;

- Glavni i Izvođački projekat ojačanja krovne konstrukcije Dječije bolnice Kliničkog centra Crne Gore, investitor: KC Crne Gore, Odgovorni projektant konstrukcije, septembar 2006;

- Glavni i Izvođački projekat stambenog objekta MUP-a CG u Herceg Novom, investitor: MUP RCG, površine cca. 2,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, novembar 2006;

- Glavni i Izvođački projekat hale Slonamos – Barutana, Podgorica, investitor: Slo Namos d.o.o., površine cca. 3,500 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, januar 2007;

- Glavni projekat prodajno - skladišne hale ”Okov” – Stari aerodrom, Podgorica, investitor: Okov d.o.o., površine cca. 5,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, mart 2007;

- Glavni i Izvođački projekat stambeno-poslovnog kompleksa Turkova poljana, Tivat, investitor: Opština Tivat i Građevinar d.o.o., površine cca. 30,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, jul

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0,5

Page 4: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 4 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

2007; - Glavni i Izvođački projekat Javne garaže u

Podgorici, investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice, površine cca. 3,600 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, jul 2007;

- Glavni i Izvođački projekat prodajno - poslovnog objekta u Donjoj Gorici, Podgorica, investitor: DR Trade d.o.o., površine cca. 1,000 m2 Odgovorni projektant konstrukcije, avgust 2007;

- Glavni i Izvođački projekat Sportske hale u Danilovgradu, investitor: MUP Crne Gore, površine cca. 3,500 m2 Odgovorni projektant konstrukcije, februar 2008;

- Glavni i Izvođački projekat stambeno-poslovnog objekta u Budvi, investitor: Ivan Bajković, površine cca. 2,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, jun 2008;

- Glavni i Izvođački projekat onkologije i radiologije, KBC Crne Gore, investitor: Direkcija javnih radova, površine cca. 4,500 m2 Odgovorni projektant konstrukcije, avgust 2008;

- Glavni i Izvođački projekat stambeno-turističkog naselja u Reževićima, Petrovac, investitor: Shamrock d.o.o. Budva, površine cca. 7,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, avgust 2008;

- Izvještaj o statičko – dinamičkoj analizi uticaja izmjena tokom izvođenja na stabilnost objekata "Turkova poljana", Tivat, investitori: Cijevna komerc d.o.o. i Građevinar d.o.o., površine cca. 30,000 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, februar 2009.;

- Idejni i Glavni projekat više stambeno-poslovnih objekta, Topla, Herceg Novi, investitor: ___, ukupne površine cca. 7,500 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, maj 2009.;

- Idejni i Glavni projekat turističkog kompleksa ”Mimoza park”, Đenovići, Herceg Novi, privatni investitor, površine cca. 16,500 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, u toku;

- Idejni i Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Podgorici, investitor: Kolosmont d.o.o., površine cca. 2,300 m2, Odgovorni projektant konstrukcije, u toku;

- Projekat izvedenog stanja stambeno - poslovnog objekta površine cca. 7,500 m2 - Stara vatrogasna, DUP Drač - Izmjene i dopune, investitor: PP Ave Marija Koljčević), odgovorni projektant konstrukcije, u toku;

REVIZIJE PROJEKATA - Revizija Glavnog projekta povećanja odlagališta

pepela pri Termoelektrani Pljevlja, investitor: Termoelektrana Pljevlja, novembar 2003;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Direkcije za kadrove CG, na mjestu bivše kamene kuće površina cca. 3.500 m2, avgust 2004.

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Kraljevsko pozorište – Zetski dom, Cetinje, septembar 2004;

- Revizija Idejnih i Glavnih projekata više stambeno poslovnih objekata u DUP-u Centar Petrovca, investitor: Le- Pont, Podogrica, jun – decembar 2004;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Benzinske pumpe i punionice za autogas na magistralnom putu Tivat - Budva, Radanovići, investitor: d.o.o. Rokšped, Podgorica, maj 2005;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije objekta Prihvatni centar za azilante i strance, Spuž, investitor: MUP RCG, novembar 2005;

- Revizija Idejnih i Glavnih projekata stambeno poslovnih objekata 1B, 2B i 5B, na K.P. 820, DUP Petrovac Centar, investitor: Le - Pont, Podgorica, jun 2006;

- Revizija Idejnih i Glavnih projekata stambeno poslovnih objekata 6B i 6C, kat. parcelama 702/2 i 819/3, DUP Petrovac – centar, Investitor Le - Pont, Podogrica, jul 2006;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije Univerzitetskog centra Budva, investitor: Opština Budva, novembar 2006;

- Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije objekta Zavoda za zapošljavanje u Kotoru, investitor: Zavod za zapošljavanje RCG, decembar 2006;

- Revizija Glavnog projekta glavnog kolektora atmosferske kanalizacije na Starom aerodromu, Podgorica – izmjene i dopune faze konstrukcija, investitor: Agencija za izgradnju Podogrice, jun 2007;

- Revizija Glavnog projekta stambenog objekta, DUP „Blok VI – Kruševac″, kat. parcela 1848, KO Tološi, Podgorica, privatni investitor, oktobar 2007;

- Revizija Glavnog projekta: Stambeni objekat U.P. 530, lamele A, B, C i D, DUP Drač - Putnički terminal, Podgorica, privatni investitori, novembar 2007;

- Revizija Glavnih projekata stambeno poslovnih objekata na UP 81 i 82, DUP „Zabjelo 9″, investitor: Ave – Marija Koljčević, Podogrica, januar 2008;

- Revizija Izvođačkog projekta konstrukcije Centra za kriminalističku tehniku i vještačenje, Kompleks Policijske akademije u Danilovgradu, investitor: MUP i JU CG, septembar 2008;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije dalekovoda DV 400 kV Podgorica – granica Albanije, dužina trase oko 30km, 79 stubova, investitor: Elektroprivreda Crne Gore, april 2009.;

- Revizija Glavnog projekta stambeno – poslovnog objekta DUP Petrovac – šira zona, KP 927 KO Petrovac, blok 10, UP 61, investitor: Montenegropromet, površ. cca. 2,500m2, jun 2009;

- Revizija Glavnog projekta stambeno – poslovnog objekta DUP Bečići, privatni investitor, površine cca. 1,850m2, jun 2009;

- Revizija Izvođačkog projekta poslovno - stambenog objekta, UP br. 4, Blok 2, DUP Stambena zajednica Kruševac, Podgorica, investitor: Telemont d.o.o., površine cca. 1,300 m2, avgust 2009;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije dalekovoda DV 110 kV TS Podgorica 5 – KAP, dužina trase oko 11 km, investitor: Prenos d.o.o., Podgorica, novembar 2009;

- Revizija Glavnog projekta konstrukcije TS 110/10 kV Podgorica 5, investitor: Prenos d.o.o., Podgorica, novembar 2009;

- Revizija Generalnog i Glavnog projekta konstrukcije objekata na rekonstrukciji magistralnog puta M18, dionica raskrsnica Bralenovica – petlja – benzinska pumpa Ruro petrol, Danilovgrad, investitor: Direkcija za saobraćaj Crne Gore, decembar 2009;

- Učešće u više drugih revizija (uključujući projekat osmatranja na Tunelu Vrmac, projekte betona i osmatranja konstrukcije silosa u Zelenici, restoran Plantaža na Vranjini, više individualnih stambenih objekata površine ispod 1,000m2 itd), 2004 – 2009

- Učešće u više tehničkih prijema (uključujući fudbalski stadion u Tuzima, više stambeno poslovnih objekata Le-Pont d.o.o. u Petrovcu, poslovno - stambeni objekat Stara Vatrogasna, itd.) 2004 – 2009.

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA - Stručni supernadzor (za potrebe EAR EU) nad

izgradnjom više objekta u Crnoj Gori (uključujući granične prelaze Debeli brijeg i Šćepan Polje, objekte Forenzike pri Policiskoj akademiji u Danilovgradu, rekonstrukcije Biotehničkog instituta u Podgorici, Zatvora u Spužu, itd.), 2003-2008.

- Projektantski nadzor izrade konstrukcije, nad dijelom radova (iskopi, temelji i ploča POS 100)

Page 5: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 5 - Broj 254

stambeno - poslovnog objekta Tehnomarket (”staklena” zgrada Čelebić, preko puta ”Pejtona”), 2005.

- Stručni nadzor nad izgradnjom konstrukcije hale Slonamos, Barutana, Podgorica, 2007;

- Stručni nadzor nad izgradnjom konstrukcije stambeno-poslovnog objekta Jevrić, Gorica C, investitor: Inovative d.o.o., Podgorica, 2007;

- Stručni nadzor nad izgradnjom i rekonstrukcijom objekata Graničnog prelaza Božaj, rukovodilac i arhitektonsko – građevinski nadzor, investitor: MUP RCG, 2007-2008.

- Stručni nadzor nad izgradnjom konstrukcije magacinske hale firme Espagna, Barutana, Podgorica, 2008;

- Projektantski nadzor izrade konstrukcije, objekat Onkologije i radiologije, KBC Crne Gore, investitor: Direkcija javnih radova, 2008

- Stručni nadzor nad izgradnjom dalekovoda DV 400 kV Podgorica – Albanija, građevinski nadzor, investitor Elektroprivreda CG, u toku.

- Stručni nadzor nad izgradnjom stambeno - poslovnog objekta površine cca.1,000 m2, na lokaciji UP 13,14 i 15 DUP Čepurci, Podgorica, građevinski nadzor, investitor: Inovative d.o.o., Podgorica, u toku.

NAPOMENA: U proteklih pet godina bio sam član Komisije za pregled, odbranu i ocjenu više diplomskih radova kandidata sa konstruktivnog smjera, Gradjevinskog fakulteta u Podgorici. NAPOMENA: U protekle dvije i po godine predsjednik sam Komisije za polaganje svih stručnih ispita u okviru Inženjerske komore Crne Gore, više desetina kandidata.

20

20

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Poslije izbora Ukupno Poslije

izbora Ukupno 1. NAUČNO

ISTRAŽIVAČKI RAD

10 37 24 91

3. PEDAGOŠKI RAD 8 16 14.5 27.5 4. STRUČNI RAD 68 130 28 60.5

UKUPNO 66.5 179

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA Pregledom dokumentacije, a i ličnim saznanjem toka sticanja obrazovanja, nepobitno tvrdim da kandidat dr Nebojša Đuranović, dipl. inž. gra|evinarstva, konstruktivnog usmjerenja, u svakom pogledu, a naročito u odnosu na uslove utvr|ene u Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutu Univerziteta Crne Gore i Zakona o visokom obrazovanju ispunjava sve potrebne i dovoljne uslove za izbor u akademsko zvanje. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD Naučno-istraživački rad dr Nebojše Đuranovića može se sagledati analizom njegovih radova u dvije značajne i specifične uže specijalnosti armiranobetonskih i drugih konstrukcija gra|evinskih objekata, koje karakteriše odgovor tih konstrukcija na udarna i impulsivna opterećenja i ispitivanje i utvr|ivanje njihove stabilnosti. Tome, svakako treba dodati i radove dr Đuranovića koji se odnose na stabilnost betonskih elemenata armiranih kompozitnim materijalima. U navedenim oblastima, kandidat je napisao i objavio 34 rada, od kojih su 3 originalna naučna rada objavljena u dva časopisa i jednoj monografiji, u kojima se radovi klasifikuju, a po ocjeni recenzenta ostali radovi kandidata se mogu klasifikovati na sledeći

način: 11 radova kao originalni naučni ili naučni radovi i 3 pregledna naučna rada, objavljeni u referentnim časopisima koji su u sistemu me|unarodne razmjene; 8 radova naučno - stručnog karaktera saopšteni na me|unarodnim simpozijumima održanim u zemljama izvan bivših republika Jugoslavije; 8 radova naučno – stručnog karaktera, saopštenih na kongresima ili simpozijumima održanim u bivšim republikama Jugoslavije; i 2 rada naučno - stručnog karaktera, objavljeni u godišnjim publikacijama Gra|evinski kalendar, u izdanju Saveza Gra|evinskih inženjera Srbije. Kvalitet naučno-istraživačkog rada kandidata potvr|uje činjenica da su rezultati tog rada kandidata citirani u 51. me|unarodnom radu drugih autora naučno-istraživačkih radova. Dr Đuranović je za vrijeme svog školovanja i rada u Velikoj Britaniji, u svojstvu istraživača, odnosno višeg istraživača bio član istraživačkog tima u dva naučno – istraživačka projekta, koja se odnose na dejstvo udarnog i impulsivnog opterećenja na stabilnost AB elemenata i mogućnost primjene kompozitnih materijala za armiranje elemenata betonskih kosntrukcija, realizovanih na Gra|evinskom fakultetu u Šefildu, Velika Britanija. Opus naučno – istraživačkog rada dr Nebojše Đuranovića je karakterističan po naporima i rezultatima istraživanja i opisivanju ponašanja gra|evinskih konstrukcija pri uticajima udarnog i impulsivnog opterećenja, koji još uvijek predstavljaju ozbiljan izazov za proračun stabilnosti konstrukcije.

^vrsto držim, da je opus kandidata dr Nebojše Đuranovića u naučno istraživačkom radu izvanredan. PEDAGOŠKO IZDAVAČKA DJELATNOST Kandidat dr Nebojša Đuranović je držao nastavu na poslijedimplomskim studijama na Gra|evinskom fakultetu u Šefildu (Velika Britanija) o problematici uticaja udarnog i impulsivnog opterećenja na stabilnost AB konstrukcija i primjene kompozitnih materijala za armiranje AB konstrukcija. Na Gra|evinskom fakultetu u Podgorici, kandidat je držao i drži nastavu Betonskih konstrukcija i Ispitivanja stabilnosti konstrukcija, već više godina, bez prekida. Uvjeren sam da predavanja dr Đuranovića, ostavljaju utisak kod većine slušalaca da sa interesovanjem, dopunskim radom, prodube saznanja i saznaju pragmatičnost studiranja problematike karakteristične za tematiku discipline koja je predmet izučavanja. Svoja predavanja i pedagošku aktivnost, kandidat dr Đuranović je krunisao izdavanjem skripti na temu predavanja koja drži na dodiplomskim i posdiplomskim studijama na Gra|evinskom fakultetu u Podgorici, a posebno sa dvije knjige u kojima je obradio oblast ispitivanja konstrukcija, a posebno u drugoj knjizi univerezalno obradio ispitivanje i mjerenje deformacija mjernim trakama. STRUČNA AKTIVNOST Uvidom u dokumentaciju o stručnom radu dr Nebojše Đuranovića, a i na osnovu ličnog saznanja recezenta, može se ustvrditi da je dr Đuranović obavio, u relativno kratkom vremenskom periodu, ogroman stručni i stvaralački rad na projektovanju i gra|enju objekata stambene i društvene strukture, inženjeriskih objekata saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i energetske i sportske strukture. Iz cjelokupne stručne aktivnosti dr Đuranovića recenzent posebno izdvaja: Odgovorni projektant glavnog i izvo|ačkog projekta konstrukcije 24 objekta društvenog standarda, ukupne površine oko 170,000 m2, Rukovodilac istraživačkog tima za ispitivanje 14 gra|evinskih objekata i član istraživačkog tima za 3 objekta, rukovodilac i autor gra|evinskog dijela 6 ekspertiza o stabilnosti gra|evinskih objekata, učesnik u revizijama, nadzoru u izgradnji i tehničkom prijemu velikog broja objekata, kao i u drugim aktivnostima na izradi projektnih zadataka i tenderske dokumentacije za izgradnju objekata. Bez ovako kvalitetne materijalizacije naučno – istraživačkog rada u projektovanju i gra|enju objekata veoma je teško biti profesor na predmetima konstrukcija na Gra|evinskim fakultetima. I ta činjenica, uz prethodno pobrojano, kvalifikuje dr Đuranovića da može bez zamjerki biti izabran za najviše akademsko zvanje na Univerzitetu Crne Gore, na predmetima za koje se prijavio.

Page 6: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 6 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 27 10 37 67 24 91

3. PEDAGOŠKI RAD 8 8 16 13 14.5 27.5 4. STRUČNI RAD 62 68 130 32.5 28 60.5 UKUPNO 112.5 66.5 179

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Ne da sam mišljenja, već sam tvrdog uvjerenja,

potkrijepljenog izloženim ocjenama o radu i doprinosu kandidata u naučno-istraživačkom radu, publicistici, pedagoškom radu i stručnom doprinosu u rješavanju konkretnih projekata, da dr Nebojša Đuranović ispunjava sve potrebne i sasvim dovoljne uslove da bude izabran u najviše akademsko zvanje na Univerzitetu Crne Gore - Redovni profesor, pa ga u tom smislu najsrdačnije predlažem.

RECENZENT Profesor Emeritus Arsenije Vujović

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Ovim potvr|ujem da kandidat dr Nebojša Đuranović u potpunosti ispunjava sve tražene uslove u pogledu stepena obrazovanja za izbor u akademsko zvanje, a u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Naučni radovi kandidata ostvareni su u oblasti betonskih konstrukcija, prvenstveno kroz eksperimentalnu analizu i ispitivanje. Oni se prvenstveno bave ponašanjem AB konstrukcija za impulsna i udarna opterećenja i za uslove armiranja betonskih konstrukcija kompozitnim umesto čeličnih armatura. Kandidat je publikovao 37 naučnih radova, od kojih 10 poslije izbora u zvanje vanrednog profesora. U gotovo svim radovima on je prvi ili jedini autor.

Naučno istraživački radovi objavljeni u periodu od prošlog izbora uglavnom su fokusirani na oblast ispitivanja gotovih armirano betonskih objekata. U tom smislu, posebno se izdvajaju radovi pod brojevima 2., 7. i 8. u kojima se izlaže potpuno inovativni pristup i postupci utvr|ivanja postojećeg stanja napona u betonskim i ostalim konstrukcijama, primenom nedestruktivnih i poludestruktivnih metoda analize.

U okviru svog naučno istraživačkog rada kandidat je u ovom periodu, objavio i knjigu Eksperimentalna analiza konstrukcija mjernim trakama, koja predstavlja prvu knjigu ove vrste kod nas, i istovremeno krunu njegovog dosadašnjeg rada iz oblasti ispitivanja betonskih i ostalih konstrukcija. U njoj su izložena dosadašnja saznanja i data podloga za modernu primenu metoda eksperimenta u ispitivanju i analizi AB i ostalih konstrukcija, sa težištem na primenama tehnika i sredstava koja će, nesumnjivo, biti najaktuelnija i u narednom vremenskom periodu.

Udžbenik koji je objavljen u istom periodu tako|e predstavlja svojevrstan iskorak u oblasti ispitivanja armirano-betonskih i ostalih konstrukcija.

Kvalitet naučnog rada kandidata iskazan je i značajnom citiranošću njegovih radova u referentnim me|unarodnim publikacijama, pri čemu bih istakao četiri citiranosti u uskostručnim, tematskim, monografijama koje se tiču primene alternativnih kompozitnih armatura za potrebe armiranja betonskih konstrukcija, kao i one u mnoštvu vodećh svetskih časopisa iz ove oblasti: ACI Structural Journal, ASCE Journal of Composites for

Construction, ASCE Journal of Materials in Civil Engineering, Canadian Journal of Civil Engineering, FIB Structural Concrete, Construction and Building Materials, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, Journal of Reinforced Plastic and Composites, Progress in Structural Engineering and Materials, Composites: Part B - Engineering, Smart Structures and Systems, Materials Science and Engineering, Journal of Civil Engineering and Management, itd. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Kandidat je u svom dosadašnjem radu prošao kroz sledeća naučna i nastavnička zvanja: u zvanje Asistent na istraživanjima (Research Assistant) na Gra|evinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu biran je u januaru 1990. godine, u zvanje Naučni istraživač (Research Fellow) na istom fakultetu biran je u maju 1994. godine, a u junu 1997. godine u zvanje Docenta na Gra|evinskom fakultetu u Podgorici. U junu 2003. biran je u zvanje Vanrednog profesora na istom fakultetu.

Na Univerzitetu Crne Gore do sada je držao nastavu na osnovnim i posdiplomskim studijama na Gra|evinskom fakultetu (predmeti: Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija), Arhitektonskom fakultetu (Betonske konstrukcije) i Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru (Turističko uređenje prostora i zaštita – u dijelu tri oblasti: Upravljanje gra|evinskim projektima u oblasti turizma i zakonska regulativa; Rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i prenamjene turističkih objekata i prostora; i Seizmičnost područja razvoja turizma). Na novoformiranim magistarskim i doktorskim studijama Gra|evinskog fakulteta držaće predmete Posebna poglavlja ispitivanja konstrukcija, Metodologija naučnog istraživanja i Eksperimentalna analiza konstrukcija.

Prethodno navedeno ukazuju na veliko pedagoško iskustvo kandidata, kojim kandidat u potpunosti ispunjava uslove za izbor u zvanje redovnog profesora. STRUČNI RAD

U okviru stručnog angažovanja kandidat je sprovodio brojne aktivnosti, prvenstveno kroz rad na području betonskih konstrukcija, kao što su: ekspertize, ispitivanja objekata, projektovanja, kontrole tehničke dokumentacije i nadzore nad izvo|enjem. Ova stručna aktivnost odvijala se uglavnom kroz najveće nivoe odgovornosti na projektovanju, reviziji i nadzoru.

Kao vodeći projektant ili odgovorni član ekipe samo u periodu od prethodnog izbora realizovao je veliki broj stručnih projekata (više od 60), me|u kojima i više izuzetno kompleksnih, a tehnički i organizaciono veoma zahtevnih.

Kandidat je, pored ostalog, u proteklom periodu bio angažovan i u vodećem strukovnom udruženju u Crnoj Gori - Inženjerskoj Komori Crne Gore - IKCG. Tu je od juna 2008. stalni Predsednik Komisije za polaganje Stručnog ispita; bio je i Nacionalni delegat IKCG na Godišnjoj skupštini Evropskog udruženja Inženjerskih komora (European Council of Engineering Chambers - ECEC), u Hamburgu, Njemačka, u oktobru 2008. god., a od novembra 2009. godine je stalni Nacionalni predstavnik sekcije gra|evinskih inženjera IKCG pri Evropskom udruženju gra|evinskih inženjera.

Mišljenja sam da je njegov raznovrstan i kvalitetan stručni rad od velikog značaja za uspešnu nastavničku i naučno-istraživačku delatnost, ali i u smislu prenošenja praktičnih znanja i iskustava na mla|e generacije.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 27 10 37 67 24 91

3. PEDAGOŠKI RAD 8 8 16 13 14.5 27.5 4. STRUČNI RAD 62 68 130 32.5 28 60.5 UKUPNO 112.5 66.5 179

Page 7: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 7 - Broj 254

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na osnovu prethodno rečenog konstatujem da kandidat ima odlične reference po sva tri kriterijuma za izbor u zvanje. Njegov naučno istraživački rad je kvalitetan i me|unarodno prepoznat, pedagoški inspirativan i veoma dokumentovan, a stručni savestan i raznovrstan.

Pri tome, dr Nebojša Đuranović vanredni profesor Gra|evinskog fakulteta u Podgorici, zadovoljava i sve propisane uslove iz Zakona o visokom obrazovanju CG, Statuta UCG i iz Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja za redovnog profesora UCG.

S toga imam veliko i posebno zadovoljstvo da svog bivšeg studenta dr Nebojšu Đuranovića, dipl. ing. gra|., predložim u naučno zvanje redovni profesor.

RECENZENT Prof. dr Mirko Aćić, dipl. ing. građ Beograd

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Kandidat Nebojša Đuranović završio je Građevinski fakultet u Podgorici, smjer konstruktivni, 1988. godine i doktorirao 1994. godine na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Šefildu, Velika Britanija, i u potpunosti ispunjava potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje - u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom UCG i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučni radovi kandidata Nebojše Đuranovića objavljeni su ili prezentovani u medjunarodnim časopisima, na medjunarodnim i domaćim naučnim skupovima, a kandidat je objavio i veći broj skripti, udžbenik i knjigu.

Od naučnih članaka objavljenih od prethodnog izbora posebno treba pomenuti radove pod brojem 3. i 4. koji se tiču aktuelnih metoda eksperimentalnog ispitivanja AB i ostalih mostovskih konstrukcija i radove pod brojevima 5. i 6. koji detaljno analiziranju stanje tehničke regulative u oblasti ispitivanja konstrukcija, uključujući i betonske. U radovima pod br. 2, 7 i 8 prikazan je potpuno inovativan pristup i postupci utvrđivanja postojećeg stanja napona u betonskim i drugim konstrukcijama primjenom nedestruktivnih i poludestruktivnih metoda analize.

Knjiga Eksperimentalna analiza konstrukcija mjernim trakama predstavlja izuzetno značajan naučni doprinos u ovoj oblasti. U njoj se na jasan i pregledan način, sem ostalog daje Uvod, opšte napomene, istorijski razvoj, zatim Proračun i dimenzionisanje na osnovu eksperimentalnih rezultata, Razvoj i osnove metoda eksperimentalne analize konstrukcija, objašnjava Eksperimentalna analiza konstrukcija mjernim trakama, Tačnost mjerenja, Praktična primjena mjernih traka u laboratoriji, prikazuje Analiza napona i deformacija, Specijalne mjerne trake i daju Ostale namjene mjernih traka za analizu građevinskih elemenata i konstrukcija. Posebnu pažnju knjiga će izazvati kod mladih naučnika koji se opredijele za eksperimentalni rad.

U prethodnom periodu kandidat je bio član Redakcionog odbora jednog od vodećih naučnih časopisa na ovim prostorima Materijali i konstrukcije, YU ISSN 0543-0798.

Naučni radovi kandidata objavljeni u periodu nakon prethodnog izbora pored nesumljivog teorijskog i naučnog doprinosa imaju značajnu primjenu u i praksi, posebno prilikom rješavanja kompleksnih problema eksperimentalne analize kvaliteta izgrađenih objekata.

O ukupnom kvalitetu kandidatovog naučnog rada rječito govori i znatna međunarodna citiranost njegovih radova. Tu bih posebno izdvojio trenutno dostupne citiranosti u magistarskim i doktorskim disertacijama više naučnika sa raznih strana svijeta, kao što su: Emile F.G. Shehata: Fibre-reinforced polymer (FRP) for shear reinforcement in concrete structures, Doktorska disertacija na Structural Engineering Division, Department of Civil and Geological Engineering, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada, mart 1999; potom, Ryan David Morphy: Behaviour of Fibre Reinforced Polymer (FRP) stirrups as shear reinforcement for concrete structures, Magistarska teza na Univerzitetu Manitoba,

Kanada, jun 1999 god; zatim Melda Ozel: Behaviour of Concrete Beams reinforced with 3-D fiber reinforced plastic grids, Doktorska teza na Univerzitetu Wisconsin - Madison, USA, iz 2002. godine; pa Philipe Berthet – Rambaud: Structures rigides soumises aux avalanches et chutes de blocs: modélisation du comportement mécanique et caractérisation de l'interaction "phenomene-ouvrage", Doktorska teza na Univerzitetu Grenoble 1, Joseph Fourier – Science and Geographie, u Grenobl-u, Francuska, iz jula 2004; pa potom Da Huang: Structural behaviour of two-way fibre reinforced composite slabs, Doktorska disertacija na University of Southern Queensland, Australia, 2004; zatim Rafaelo Fico: Limit state design of concrete structures reinforced with FRP bars, Doktorska teza na Univerzitetu Federico II u Napulju, Italija, iz decembra 2007; i konačno Jorg Niewels: Zum Tragverhalten von Betonbauteilen mit Faserverbundkunststoff-Bewehrung, Doktorska teza na Univerzitetu Von der Fakultät für Bauingenieurwesen der Rheinisch-Westfälischen Technischen, Njemačka, iz novembra 2008. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Kandidat je na Univerzitetu Crne Gore, u nastavničkom zvanju docenta i potom vanrednog profesora do sada držao nastavu na osnovnim i posdiplomskim studijama na Građevinskom fakultetu (predmeti: Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija), Arhitektonskom fakultetu (Betonske konstrukcije) i Fakultetu za turizam i ugostiteljstvo u Kotoru (Turističko uređenje prostora i zaštita – u dijelu tri oblasti: Upravljanje građevinskim projektima u oblasti turizma i zakonska regulativa; Rekonstrukcije, sanacije, adaptacije i prenamjene turističkih objekata i prostora; i Seizmičnost područja razvoja turizma). Na novoformiranim magistarskim i doktorskim studijama Građevinskog fakulteta planirano je da drži nastavu iz predmeta Posebna poglavlja ispitivanja konstrukcija, Metodologija naučnog istraživanja i Eksperimentalna analiza konstrukcija.

Kandidat svoje značajno iskustvo na realizaciji brojnih naučnih i stručnih projekata na kojima je radio, uspješno prenosi na studente, i pri tome u radu sa njima njeguje veoma dobre odnose. STRUČNI RAD

Tokom dosadašnjeg rada kandidat je kao vodeći projektant ili odgovorni član ekipe realizovao veliki broj stručnih projekata (ukupno više od 130), pri tome sarađujući sa renomiranim pojedincima, kompanijama i investitorima iz više zemalja - od kojih su neki među vodećima u svijetu u ovoj oblasti.

Posebno se ističe kandidatov stručni rad na više značajnih objekata za potrebe inostranih institucionalnih investitora poput Evropske agenicije za rekonstrukciju - EAR, na čijim projektima je bio angažovan praktično tokom cijele dužine djelovanja te vodeće investicione organizacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Sem toga, treba pomenuti značajno učešće kandidata u respektabilnim stručnim i naučnim udruženjima, kako domaćim tako i međunarodnim - među kojima se posebno ističe rad u okviru Evropskog udruženja građevinskih inženjera ECCE.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 27 10 37 67 24 91

3. PEDAGOŠKI RAD 8 8 16 13 14.5 27.5 4. STRUČNI RAD 62 68 130 32.5 28 60.5 UKUPNO 112.5 66.5 179

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu naprijed izloženog smatram da kandidat dr

Nebojša Đuranović, dipl. ing. građ., Vanredni profesor, ostvaruje odgovarajuće rezultate u oblasti nauke, ima javno prezentirane naučne radove koji predstavljaju značajan naučni doprinos za oblast

Page 8: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 8 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. za koju se bira, što potvrđuje i izuzetno velika citiranost njegovih naučnih radova. Kandidat ima sposobnost da metodološki postavlja i elaborira naučne i stručne probleme, organizuje i rukovodi istraživačkim radom, doprinosi razvoju i unapređenju građevinske nauke i struke, ima odgovarajuću bibliografiju, odnosno originalne naučne radove, veoma plodan stručni rad i uspješan pedagoški rad. U skladu sa prednjim očigledno je da dr Nebojša Đuranović ispunjava uslove da bude izabran u najviše akademsko zvanje redovnog profesora na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, zbog čega srdačno predlažem njegov izbor.

RECENZENT

Prof. dr Radenko Pejović, dipl. ing. građ. Univerzitet Crne Gore, Podgorica

R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnove

inkluzivnog obrazovanja, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje i Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja, na specijalističkom studiju Studijskog programa za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 04.02.2010. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR NADA ŠAKOTIĆ.

BIOGRAFIJA

Rođena sam 26. 07. 1961. godine u Nikšiću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu.

Studijske 1981/82. godine na Nastavničkom fakultetu u Nikšiću upisala sam studije na Odsjeku za razrednu nastavu i završila ih 27. juna 1983. godine.

Studijske 1985/86. godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu upisala sam studije na Odsjeku za obrazovanje kadrova za rad sa mentalno zaostalim licima i završila ih 12.10.1987. godine i stekla zvanje diplomiranog defektologa.

Akademske 1995/96. godine upisala sam magistarske studije na Defektološkom fakultetu u Beogradu i 27. 10. 2004. godine odbranila magistarsku tezu pod nazivom »Levorukost u osnovnoj školi« i stekla akademsko zvanje magistra defektoloških nauka – naučno područje – Opšta defektologija.

Doktorsku disertaciju pod nazivom« Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori« odbranila sam 04. 04. 2008. godine, na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu: dr Fata Ibralić, docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli; dr Obrad Šarenac, redovni profesor Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu; dr Nevzeta Salihović, vanredni profesor Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli; dr Nikola Mijanović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore; dr Medina Vantić-Tanjić, docent Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Time sam stekla uslove za sticanje naučnog stepena doktora društvenih nauka iz područja oligofrenologije. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANjE

Nakon završetka studija radila sam (od 25. 09. 1989. god. do 14. 04. 1998.) u Osnovnoj školi »Olga Golović« na poslovima nastavnika razredne nastave i diplomiranog defektologa. Na poslovima prosvjetnog inspektora za razrednu nastavu u Ministarstvu prosvjete i nauke radila sam od 15. 04. 1998. god. do 04. 01. 2004. god. U Zavodu za školstvo, na poslovima samostalnog savjetnika, sam od 05. 01. 2004. god. Studijske 2007/08. godine angažovana sam od strane Filozofskog fakulteta kao honorarni saradnik u nastavi za predmete Inkluzivno obrazovanje i Metodika inkluzivnog obrazovanja na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje. Angažovanje na Filozofskom fakultetu je produženo i studijske 2008/09. god. a 2009/10. god. angažovana sam za izvođenje nastave iz predmeta Osnove inkluzivnog obrazovanja, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje i Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja na specijalističkom studiju Studijskog programa za predškolsko vaspitanje.

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br.b.

1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Nada Šakotić: Efekti inkluzivne prakse u osnovnim

školama u Crnoj Gori, Montenegro CHESS, Nikšić, 2009, ISBN 978-9940-9156-1-2, COBISS. CG-ID 13723664, str. 212

2. Nada Šakotić:Ljevorukost u osnovnoj školi, UNIREKS, Podgorica, 2005, ISBN 86-427-0667-8, COBISS.CG-ID 9430032, str.128

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.2. Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne

nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku

3. Nada Šakotić: Razlike u opštem uspjehu, mucanju,

smetnjama u učenju i ponašanju ljevorukih učenika – Pedagodija, br. 1, Forum pedagoga Srbije i Crne Gore, Beograd, 2007, ISSN 0031-3807, str. 60–69.

1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima 4. Nada Šakotić: Stavovi nastavnika i defektologa prema

vaspitno-obrazovnoj integraciji u nekim školama sa područja Crne Gore, Pedagoška stvarnost, br.9- 10, Savez pedagoških društava Vojvodine, Novi Sad, 2006, YU ISSN 0553- 4569, str. 726–739.

5. Nada Šakotić: Ljevorukost u osnovnoj školi, Vaspitanje i obrazovanje– časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 2, Podgorica, 2005, YU ISSN 0350-1094, str. 158–187.

6. Nada Šakotić: Nivo savladanog gradiva iz nastave maternjeg jezika učenika sa posebnim potrebama u uslovima inkluzije, Vaspitanje i obrazovanje – časopis za pedagošku teoriju i praksu, br. 3, Podgorica, 2006, YU ISSN 0350-1094, str. 173–181.

7. Nada Šakotić, Fadilj Eminović, Radmila Čukić, Mogućnost inkluzivnog obrazovanja dece sa posebnim potrebama, Specijalna edukacija i rehabilitacija – časopis, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar CIDO, Beograd, 2008. ISSN 1452-7367.

1.3.1.Međunarodni kongresi ,simpozijumi i seminari 8. Nada Šakotić: Etička dimenzija u inkluzivnom

obrazovanju, Posebna izdanja-, Naučni skup Etička dimenzija obrazovanja, knj. 4, Univerzitet u Kragujevcu –Pedagoški fakultet, Jagodina, 2008, ISBN 978-86-7604-052-0, COBISS.SR-ID 152450060.

9. Šaćira Mešalić, Nada Šakotic, Borka Vukajlović, Uloga stručnog tima u školama u uslovima inkluzije, Naučni skup U susret inkluziji /dileme u teoriji i praksi, Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd, 2008. ISBN 978-86-80113-71-5.

10. Fadilj Eminović, Nada Šakotić, Radmila Nikić, Analiza sociometrijskog položaja učenika sa posebnim potrebama u sistemu inkluzivne nastave, Prvi kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, Knjiga sažetaka, Sarajevo, 2009. COBISS.BH-ID 17145606

5

5

3

1.5

1.5

1.5

0.7

2

0.7

0.7

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br.b.

3.2.1.Priručnici izdati kod nas 11. Nada Šakotić, Metodika rada s ljevorukom djecom,

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2006, COBISS.CG-ID 10578960, str. 68

12. Šaćira Mešalić, Nada Šakotić, Milena Nikolić:

2

Page 9: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 9 - Broj 254

Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2007, COBISS.CG-ID 11496208, str.243

13. Nada Šakotić, Šaćira Mešalić, Sulejman Hrnjica: Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Podgorica, 2009, COBISS.CG. 14125840, str.128

2

2

4. STRUČNA DJELATNOST Br.b.

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost - Imenovana za predsjednika komisije i učestvovala u

izradi programa vaspitnog rada vaspitača u internatima JU«Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine« Podgorica i JU«Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora« Kotor. Navedene programe usvojio je Savjet za opšte obrazovanje na sjednicama održanim 05. 10. i 02. 12. 2009. godine Zavod za školstvo, 04. 02. 2010. godine (Rješenje br.04-3-103/1).

- Jedan od autora i voditelja programa za usavršavanje nastavnika, koji su akreditovani od Zavoda za školstvo: Rad sa nadarenom djecom, str.43, Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama, str.112– 113, Razvoj vještina čitanja i pisanja, str.15–16, Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama, str.40–41, Primjena računara u nastavi, str.79, Smisleno učenje verbalnih sadržaja, str.83–84, Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi, str.104–105. Pomenuti programi nalaze se u Katalogu programa stručnog usavršavanja nastavnika za 2009/2010. godinu, COBISS.CG-ID 14452496

- Od strane Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore imenovana za člana radne grupe za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju djece sa posebnim potrebama, 15. 04. 2009.godine , br rješenja 01-1582/33

- Savjet za opšte obrazovanje donio je odluku o imenovanju kandidatkinje za člana Komisije za obrazovanje djece sa posebnim potrebama, na sjednici održanoj 31. 08. 2009. godine, br. Rješenja 04-3-176

- Imenovana za predstavnika Zavoda za školstvo u komisijiji za polaganje stručnog ispita diplomiranog defektologa, 14. 10. 2008. godine, br. rješenja 04-1786/2

- Imenovana za predstavnika Zavoda za školstvo u komisiji za polaganje stručnog ispita diplomiranog učitelja, 28.10. 2008. godine, br. rješenja 04-2005/2

- Imenovana za predstavnika Zavoda za školstvo u školskom odboru JUOŠ «Milija Nikčević« od 19.10. 2007. godine, br. rješenja: 04-3-2119/2

- Imenovana za predstavnika Zavoda za školstvo u školskom odboru JU »Zavod za školstvo i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine« od 24. 09. 2007. godine, br. rješenja 04-3-170

- Imenovana za nacionalnog program menadžera u projektu «Razvoj obrazovnog sektora u Crnoj Gori: ka inkluzivnom obrazovanju« koji implementira Vlada Finske u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke i Zavodom za školstvo, 28. 09. 2007. godine, br. rješenja 01-1744/2

- Jedan od autora i voditelja programa za usavršavanje nastavnika, koji su akreditovani od Zavoda za školstvo (Inkluzivno obrazovanje :vrtić i škola po mjeri djeteta, str.18–19, Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi, str.74–75, Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika za 2007/2008. godinu, COBISS.CG-ID 11244560

- Učesnik i voditelj panel diskusije Professional Development in Education, Conference 10–12. aprila, 2006. godine u Bečićima

- Imenovana za predsjednika komisije za izradu programa Priroda i tehnika za IV razred devetogodišnje osnovne škole i za izradu programa Priroda za V I VI razred devetogodišnje osnovne škole, 2005. godine

- Realizovala radionice za nastavnike školâ u reformi, u periodu oktobar–decembar 2005. tokom tri modula seminara za inkluzivno obrazovanje. Obrađene su teme:

Pravo djeteta i inkluzivni pokret, Iskustva učesnika u Projektu, Priprema učitelja i djece u odjeljenju, Djeca sa različitim tipovima smetnji, Stimulacija razvoja i učenja, Posmatranje i procjenjivanje djece, Izrada IOP-a, Komunikacija sa djecom i roditeljima, Partnerstvo i timski rad, Ocjenjivanje djece i Problematično ponašanje kod djece i njegovo korigovanje. Organizator radionica bila je NGO Save the children u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke i Zavodom za školstvo.

- Realizovala radionice na seminarima za nastavnike na temu Upoznavanje novog nastavnog programa za prirodu, 2005. godine – Zavod za školstvo

- Učešće na bazičnom treningu za trenere, koji je organizovala britanska nevladina organizacija Save the children u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke, 15–18. januara 2004. godine

- Učesnik na UNESCO treningu za inkluzivno obrazovanje u organizaciji Save the children-a i Zavoda za školstvo, 2004. godine

- Učesnik na seminaru «Metodologija izrade kurikuluma«, Savjet za nastavne planove i programe, 2003. godine

- Učesnik na seminaru »Savremene teorije i principi učenja i nastave«, Savjet za nastavne planove i programe, 2003. godine

- Učesnik na pet seminara Programa inkluzivnog obrazovanja u osnovnim školama u Crnoj Gori u toku 2002–2003. godine, koje je realizovao Pedagoški centar Crne Gore

- Učesnik seminara za trenere u organizaciji Centra za obrazovne inicijative Step by Step, u Sarajevu, 2002. godine

- Učešće na realizaciji projekta Program reforme obrazovanja u Crnoj Gori, od januara do decembra 2001. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke.

10

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

10 21.6

3. PEDAGOŠKI RAD 3 6 4. STRUČNI RAD 21 10

UKUPNO 37.6

IZVJEŠTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANjA

Iz priložene dokumentacije vidi se da se dr Nada Šakotić, kao jedini kandidat, prijavila na raspisani konkurs i da ispunjava potrebne uslove za izbor u zvanje docenta u saglasnosti sa kriterijumima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Riječ je o diplomiranom defektologu, magistru defektoloških nauka (naučno područje – Opšta defektologija) i doktoru društvenih nauka iz područja oligofrenologije. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Na osnovu uvida u bibliografiju i na osnovu analize priloženih radova vidi se da dr Nada Šakotić ima kontinuirano nastavno i naučnoistraživačko iskustvo. Evidentna je usmjerenost kandidatkinje na teorijsko proučavanje i empirijsko istraživanje kompleksne tematike inkluzivnog obrazovanja. Radove odlikuje savremeni metodološki pristup, pluralizam istraživačkih metoda i postupaka.

Obimna studija Efekti inkluzivne prakse u osnovnim školama u Crnoj Gori, (Montenegro CHESS, Nikšić, 2009, str. 212) predstavlja originalan naučnoistraživački rad usmjeren ka identifikaciji stanja u oblasti provođenja inkluzije u crnogorskim

Page 10: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 10 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. osnovnim školama. U radu je dat kompleksan pristup školovanju djece sa teškoćama u razvoju uopšte, kao i opis aktuelnog stanja i problema sa kojima se susreću odgovarajući stručnjaci u pokušajima realizacije programa inkluzije u redovnim školama u Crnoj Gori.

Autorka daje komparativni. pregled tretmana i školovanja ove populacije u nekim zemljama u svijetu, osvrće se na naučne, stručne i zakonske osnove za školovanje ove populacije. Najveća vrijednost rada ogleda se u činjenici da prezentuje novi model inkluzivne prakse, koji je originalan i jedinstven i kao takav primijenjen u školama u kojima je provedeno istraživanje. Takav, naučno zasnovan, model pokazao se uspješnim u uslovima istraživanja, što omogućava dalju praktičnu primjenu inkluzije na području Crne Gore, a istovremeno istraživačima predstavlja osnovu za dalje bavljenje ovom problematikom. Model prezentovan u pomenutoj studiji može da služi i kao jedna od osnova za unapređenje vaspitno-obrazovnog sistema u uslovima inkluzije. U skladu sa zahtjevima koji su postavljeni u izradi ove monografije, autorka je dala svoj naučni i stručni doprinos u osvjetljavanju problema i potreba posebnog pristupa u vaspitanju i obrazovanju djece sa teškoćama u razvoju.

Procjenjivanjem svakog poglavlja posebno, ali i teksta u cjelini, lako se može zaključiti da je ovo veoma vrijedno dijelo iz oblasti školovanja djece sa teškoćama u razvoju u uslovima inkluzije.

Dr Nada Šakotić posebno je u nekoliko radova proučavala tematiku ljevorukosti, posebno akcentujući tipove i učestalost različitih poteškoća koje se u vezi sa ovom problematikom javljaju u vaspitno-obrazovnom procesu. Rad pod nazivom Razlike u opštem uspjehu, mucanju, smetnjama u učenju i ponašanju ljevorukih učenika teorijski elaborira lateralizovanost i identifikuje tipove i frekventnost različitih smetnji koje se javljaju na bazi ispoljene dominantne ljevorukosti.

Dominantna lateralizovanost, koja označava pojavu vodećeg ekstremiteta ili vodećeg čula pri vršenju složenih psihomotornih aktivnosti, ispoljava se u vidu dešnjaštva i ljevaštva, ali i mješovite lateralizovanosti ambidekstralnosti/ambivalentnosti. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi učestalost pojave ljevorukosti kod djece mlađeg školskog uzrasta na teritoriji nikšićke i podgoričke opštine, kao i eventualna pojava disgrafije, mucanja i smetnji u učenju i ponašanju kod ljevoruke dece.

Ispitano je 3776 djece mlađeg školskog uzrasta (I, II, III, IV razreda) iz devet osnovnih škola. Iz uzorka je izdvojeno 285 ljevoruke djece kod koje je, primjenom relevantnih testova, utvrđena lateralizovanost i moguće prisustvo grafomotorne disgrafije, mucanje, smetnje u učenju i ponašanju. Tematika vezana za djecu sa posebnim potrebama je posljednjih decenija izuzetno aktuelna u svim državama koje ulaze, ili su već ušle u proces reforme. Posebna pažnja, kada su u pitanju djeca sa posebnim potrebama, posvećena je redovnom vaspitanju i obrazovanju te djece i omladine. U velikom broju zemalja u svijetu prisutno je inkluzivno obrazovanje koje podrazumijeva uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovne obrazovne institucije u cilju pružanja podrške za njihovo kvalitetnije obrazovanje i socijalizaciju. Stvaranje uslova za inkluzivno obrazovanje predstavlja dio cjelokupne reforme vaspitno-obrazovnog sistema i podrazumijeva stvaranje obrazovnih institucija koje će izlaziti u susret potrebama i mogućnostima sve djece. Razlozi za inkluziju su brojni, kao i koristi koje od ovog procesa imaju svi njeni učesnici. Na uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovne vaspitno-obrazovne ustanove, utiču brojni činioci koji često predstavljaju ozbiljne prepreke za uspješnu realizaciju inkluzivnog programa. Najvažniji činilac za stvaranje inkluzivne škole je socijalizacija djece sa posebnim potrebama, tj. prihvatanje ove djece od strane vršnjaka, čime se dr Nada Šakotić bavi u radu pod nazivom Analiza sociometrijskog položaja učenika sa posebnim potrebama u sistemu inkluzivne nastave. Dr Šakotić, s pravom, identifikuje socijalizaciju kao početni korak u realizaciji inkluzije. Prva faza u realizaciji inkluzivnog programa je prihvatanje različitosti, a na tom je nivou provjeravamo sociometrijskim testom. Planiranje svake nove etape u realizaciji inkluzivnog programa je korak naprijed u odnosu na postojeće stanje. Da bi se ispunio ovaj uslov, neophodno je evaluacijom predvidjeti eventualne teškoće i načine njihovog rješavanja. Da bi proces inkluzivnog obrazovanja uspio, potrebno je postići prvo zavidan nivo na polju socijalizacije, pa tek onda planirati postizanje rezultata na obrazovnom polju.

Analizirajući radove dr Nade Šakotić, zaključujem da je riječ o predanom i studioznom stručnjaku, koji iskazuje posebno

zanimanje za tematiku koja se odnosi na različite segmente inkluzivnog obrazovanja. Evidentno je da dr Šakotić veoma dobro poznaje metodologiju istraživanja pomenutih procesa. U radovima je prisutan kvalitativni i kvantitativni pristup odabranim istraživačkim fenomenima, što čini da je svaki put problematika osvijetljena iz različitih uglova i sa diferentnim naučnoistraživačkim optikama. STRUČNI RAD

Stručni rad dr Nade Šakotić u znatnoj je mjeri povezan sa njenim naučnoistraživačkim interesovanjima, a ogleda se još i u posebnim stručnim aktivnostima. Dr Nada Šakotić dugogodišnji je savjetnik u Zavodu za školstvo, gdje je bila izuzetno aktivan učesnik u provođenju reforme crnogorskog vaspitno-obrazovnog sistema. Član je Komisije za obrazovanje djece sa posebnim potrebama koju imenuje Savjet za opšte obrazovanje. Imenovana je za predsjednika komisije i učestvovala u izradi programa vaspitnog rada vaspitača u internatima JU «Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine«, Podgorica i JU «Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora« u Kotoru. Jedan je od autora i voditelja nekoliko programa za usavršavanje nastavnika, koji su akreditovani od Zavoda za školstvo. PEDAGOŠKA OSPOSOBLjENOST

Dr Nada Šakotić stekla je bogato pedagoško iskustvo radeći kao nastavnik razredne nastave i diplomirani defektolog u Osnovnoj školi „Olga Golović” (od 25. 09. 1989. do 14. 04. 1998. godine). Obavljala je poslove prosvjetnog inspektora za razrednu nastavu u Ministarstvu prosvjete i nauke (od 15. 04. 1998. do 04. 01. 2004. godine). U Zavodu za školstvo, na poslovima samostalnog savjetnika je od 05. 01. 2004. godine. Studijske 2007/08. godine angažovana je od strane Filozofskog fakulteta kao honorarni saradnik u nastavi za predmete Inkluzivno obrazovanje i Metodika inkluzivnog obrazovanja na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje. Angažovanje na Filozofskom fakultetu je produženo i studijske 2008/09. godine, a 2009/10.godine angažovana je za izvođenje nastave iz predmeta Osnove inkluzivnog obrazovanja, na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje i Razvoji problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja na specijalističkom studiju Studijskog programa za predškolsko vaspitanje. Kroz navedeno angažovanje u nastavi dr Nada Šakotić je pokazala profesionalni odnos prema povjerenim zadacima, tako da je spremna da prihvati obaveze i odgovornosti koje donosi izbor u akademsko zvanje.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 10 21.6

3. PEDAGOŠKI RAD 3 6 4. STRUČNI RAD 21 10 UKUPNO 37.6

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu priloženog konkursnog materijala i njegove

analize, smatram da je u pogledu naučnoistraživačke, stručne i pedagoške djelatnosti dr Nada Šakotić osposobljena za samostalan rad sa studentima, te da ispunjava sve Zakonom predviđene uslove za izbor u zvanje docenta.

Stoga sa zadovoljstvom predlažem Vijeću Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Nadu Šakotić izaberu u zvanje docenta za predmete na koje konkuriše.

RECENZENT Prof. dr Sulejman Hrnjica Filozofski fakultet, Beograd

Page 11: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 11 - Broj 254

IZVJEŠTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANjA

Na osnovu analize priložene konkursne dokumentacije, stiče se jasan uvid da se dr Nada Šakotić blagovremeno prijavila na raspisani konkurs, kao jedini kandidat, te da ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje docenta, predviđene zakonskim aktima Univerziteta Crne Gore. Riječ je o diplomiranom defektologu, magistru i doktoru defektoloških nauka, sa zavidnim iskustvom u različitim institucijama vaspitno-obrazovnog sistema Crne Gore, ali i sa izvjesnim nastavničkim iskustvom stečenim na Univerzitetu Crne Gore. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Iz priložene biografije, analizom naučnoistraživačkog rada, može se konstatovati da se dr Nada Šakotić kontinuirano i sistematično bavi različitim pitanjima iz domena inkluzivnog obrazovanja. Ovo tvrđenje temeljno potkrepljuju radovi kandidatkinje saopšteni na međunarodnim naučnim skupovima, kao i oni publikovani u međunarodnim i domaćim časopisima. Njen stručni i naučnoistraživački opus čini 13 bibliografskih jedinica, i to: dvije studije, tri priručnika i 10 radova objavljenih u različitim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova.

Iz tog opusa, posebno izdvajamo monografiju Ljevorukost u osnovnoj školi, obima 128 stranica. Autorka u uvodnom dijelu definiše pojam lateralizovanosti, ukazuje na eventualne posljedice prevježbavanja ljevorukosti, posebno se osvrćući na češće prisustvo disleksije i disgrafije, smetnji u učenju i ponašanju kod ljevoruke djece. Rezulati prethodnih srodnih istraživanja metodološki su korektno upotrijebljeni u radu, tako da dr Šakotić ukazuje da u odrasloj populaciji, prema aktuelnoj literaturi, dominantno ljevorukih ima 4 %, isključivih desnorukih 64% i ambidekstera 32 %. Autorka dalje prezentuje tehniku ispitivanja lateralizovanosti, koje se sprovodi na nivou oka, ruke, noge. U slučaju pojave motoričkih smetnji, djetetu treba pomoći grafomotornom i psihomotornom reedukacijom usmjerenom prema opuštanju i postignuću bolje mišićne aktivnosti, naglašava dr Šakotić. Cilj istraživanja prezentovanog u monografiji bio je utvrđivanje frekventnosti pojave ljevorukosti kod djece mlađeg školskog uzrasta u na području Nikšića i Podgorice, kao i učestalost javljanja disgrafije, mucanja i smetnji u učenju i ponašanju kod ljevoruke djece. Izabran je uzorak koji sačinjava 3.776 djece mlađeg školskog uzrasta. Disgrafičnost rukopisa, pojava smetnji u učenju i ponašanju analizirana je u odnosu na autoritet nastavnika i porodice. Analizirana monografija predstavlja prvu studiju o problematici lateralizovanosti na području Crne Gore. Pored vrijednog doprinosa ostvarenog teorijskim dijelom studije (analiza relevantne domaće i strane literature, definisanje osnovnih pojmova), posebno je ova knjiga interesantna sa aspekta upotrebe različitih istraživačkih tehnika (analiza pedagoške dokumentacije, anketiranje, intervjuisanje) u empirijskom dijelu, čime je aktuelizovani problem temeljno opisan.

Inkluzija podrazumijeva pripremu i mijenjanje obrazovnog sistema, a ne djeteta, čime se omogućava učešće djeteta u svim aktivnostima koje škola nudi, što vodi eliminisanju segregacije i odbacivanja ove djece. Inkluzija je, nasuprot integraciji, mrežasta forma koja prihvata dijete onakvo kakvo jeste, stavlja ga u središte zbivanja, omogućava mu da po svojim kriterijumima, sposobnostima i interesovanjima učestvuje i sarađuje sa ostalima. Rad pod nazivom Etička dimenzija u inkluzivnom obrazovanju upravo tretira izabranu problematiku na način da se inkluzija određuje kao kompleksan pristup nastavi, koji je prvenstveno zasnovan na maksimalnom uvažavanju didaktičkog principa individualizacije i diferencijacije. Dr Šakotić, s pravom, konstatuje da se ovim pristupom akcentuje različitost u sposobnostima i potrebama učenika kao potpuno prirodna i poželjna pojava. Inkluzija poštuje individualnost svakog djeteta i shvata se kao model intervenisanja prema onim grupama djece koja su društveno isključena. Autorka, dalje, u radu ukazuje na bitne elemente procesa inkluzije, kao što su: integracija, priprema djeteta i obrazovnih institucija, stepen adaptacije djeteta, stavovi prema ovoj djeci, interakcija između djece sa i bez teškoća u razvoju kao neophodan preduslov za socijalizaciju i dr. Takođe, autorka ukazuje i na potrebu da jednaku pažnju posvetimo razumijevanju ekskluzije, kao

nezanemarljive protivteže koja postoji unutar kulturnog naslijeđa škole, zajednice i društva.

Školovanje učenika s posebnim potrebama ima dugu tradiciju u svijetu, pa i u Crnoj Gori. Djeci i omladini s posebnim potrebama određivano je mjesto u posebnoj, ranije specijalnoj, školi ili posebnom (specijalnom) odjeljenju u redovnoj školi. Pokretom za integraciju (inkluziju) u školskom sistemu na svjetskom planu, učinjeno je i više pokušaja integracije u nekim školama u Crnoj Gori. Priručnik dr Nade Šakotić Pristup inkluzivnoj praksi u vaspitanju i obrazovanju elaborira ključno pitanje: Kako na uspješan način uključiti djecu sa posebnim potrebama u redovnu školu? Priručnik posebno tretira problematiku pripremanja nastavnika za rad sa djecom koja imaju posebne obrazovne potrebe. Autorka je prezentovala iskustva susjednih zemalja stečena u okvirima realizacije različitih projekata.

Naročita vrijednost priručnika ogleda se u drugom njegovom dijelu u kojemu je naveden veći broj mjernih instrumenata primjenljivih u vrednovanju procesa inkluzije. Priručnik sadrži važne elemente za praćenje objektivnih i subjektivnih pretpostavki za integraciju i to na području socijalizacije i edukacije. Ponuđeni instrumenti mogu dati pouzdane pokazatelje za dva važna područja uspješne integracije, a to su socijalizacija i edukacija. Ispred svakog instrumenta za praćenje, provođenje i procjenu integracije dat je opis primjene.

Na osnovu cjelovitog uvida u objavljene radove, a posebno one koje smo analizirali, zaključujemo da dr Nada Šakotić pokazuje naučnoistraživačku zrelost i osposobljenost za cjelovito sagledavanje problematike iz domena inkluzivnog obrazovanja. Dr Šakotić u potpunosti zadovoljava uslove predviđene za izbor u zvanje docenta. STRUČNI RAD

Kandidatkinja je kontinuirano sticala dragocjenu pedagoško-stručnu praksu u različitim ustanovama crnogorskog vaspitno-obrazovnog sistema. Radila je kao učitelj u osnovnoj školi, defektolog u specijalnom odjeljenju, prosvjetni inspektor, samostalni savjetnik, a od 2007/08. studijske godine angažovana je na Filozofskom fakultetu kao honorarni saradnik u nastavi. Jedan je od autora programa za kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika, koji su akreditovani od strane Zavoda za školstvo za 2009/10. školsku godinu. Riječ je o programima: Rad sa nadarenom djecom, Rad sa djecom sa intelektualnim poteškoćama, Razvoj vještina čitanja i pisanja, Prilagođavanje matematičkih sadržaja djeci sa posebnim potrebama, Primjena računara u nastavi, Smisleno učenje verbalnih sadržaja, Inkluzivno obrazovanje u osnovnoj školi. Od strane Ministarstva prosvjete i nauke imenovana je za člana radne grupe za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju djece sa posebnim potrebama. Član je komisija za polaganje stručnog ispita diplomiranog defektologa i učitelja. PEDAGOŠKI RAD

Nema sumnje da je dr Nada Šakotić ispoljila zavidan kvalitet u nastavno-pedagoškim aktivnostima, profesionalno obavljajući povjerene joj dužnosti u različitim vaspitno-obrazovnim institucijama crnogorskog školskog sistema.

Kandidatkinja je studijske 2007⁄08. godine angažovana kao honorarni saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu. Pokazala je korektan odnos prema studentima i odgovornost prema nastavi i ostalim obavezama. Kandidatkinja je kvalifikovana da prihvati obaveze koje podrazumijeva akademsko zvanje docenta.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 10 21.6

3. PEDAGOŠKI RAD 3 6 4. STRUČNI RAD 21 10 UKUPNO 37.6

Page 12: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 12 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. Priložena tabela urađena je korektno prema radovima priloženim uz prijavu na konkurs.

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu razmatranja konkursnog materijala i višegodišnjeg praćenja rada kandidatkinje, smatram da je dr Nada Šakotić u naučnoistraživačkom, stručnom i pedagoškom pogledu u potpunosti spremna da prihvati sve obaveze koje podrazumijeva samostalan rad sa studentima. Kandidatkinja ispunjava uslove predviđene čl. 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG, čl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja.

Stoga sa zadovoljstvom predlažem Vijeću Filozofskog fakulteta i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Nadu Šakotić izaberu u zvanje docenta za predmete: Osnove inkluzivnog obrazovanja na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje, te Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja na specijalističkom studiju Studijskog programa za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. RECENZENT Prof. dr Nikola Mijanović Filozofski fakultet, Nikšić

IZVJEŠTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANjA Kandidatkinja dr Nada Šakotić ispunjava sve uslove u pogledu stepena obrazovanja, u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju, za izbor u akademsko zvanje docenta. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Stručna i naučna profilacija dr Nade Šakotić dominantno je usmjerena ka teorijskom i empirijskom sagledavanju problematike inkluzivnog vaspitanja i obrazovanja. Publikovani radovi nedvosmisleno pokazuju da je riječ o stručnjaku koji znalački elaborira različita aktuelna pitanja koja se odnose na inkluziju djece sa posebnim potrebama u redovni školski sistem.

U tom smislu, naročito je interesantna publikacija pod nazivom Inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u osnovnoj školi, obima 128 strana. Riječ je o izuzetno korisnom štivu namijenjenom stručnjacima koji rade sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u okviru redovnih škola. Ova publikacija, prije svega, uzima u obzir istorijski kontekst odnosa društva prema osobama sa posebnim obrazovnim potrebama, što je, svakako, polazna osnova za razumijevanje mnogih poteškoća na koje se u praksi nailazi. S obzirom na standardne programe obrazovanja nastavnika, kao i na pomenuti istorijat stavova prema osobama sa posebnim obrazovnim potrebama, veoma je delikatno sačiniti publikaciju u kojoj će osnovne informacije o tipovima ometenosti, odnosno oštećenja, tj. posebnih potreba za podrškom, biti primjerene zahtjevima nastavnika, a istovremeno staviti akcenat na njihovu ulogu u timu za podršku. Autorka je postigla neophodni balans u tom pogledu. Naime, osnovne informacije o oštećenjima nijesu date kao cilj u namjeri da nastavnici postanu eksperti za sva ta oštećenja, već kao polazna osnova za njihovo osposobljavanje da prepoznaju posebne potrebe djeteta za podrškom u obrazovanju, a u funkciji rasta njihovih kompetencija kao članova tima za individualne obrazovne planove. Primjereno je intenzivirano razmatranje aspekata korišćenja informacione tehnologije kao sredstva podrške, kao i metodske varijacije i adaptacije sa uključivanjem savremenih metoda nastave. U publikaciji su svoje mjesto našle i aktivna i interaktivna nastava, odnosno «radionica», iskustveno učenje, rad na grupnim zadacima koji su prilika za socijalnu konstrukciju znanja kroz vršnjačku interakciju i u kojima dolaze do izražaja raznovrsne sklonosti. Naglašena je uloga timskog rada u kreiranju nastavnih materijala i sredstava prilagođenih posebnim potrebama učenika.

U pogledu metodičkih razmatranja prisutno je nastojanje da se aktualizuju pomenute inovacije, savremene nastavne metode, kao i metode primijenjene bihejvioralne analize koja vodi postepenom modelovanju ponašanja, a koja je, dakako, značajna za uspjeh u realizaciji individualnih obrazovnih planova.

U radu Stavovi nastavnika i defektologa prema vaspitno-obrazovnoj integraciji u nekim školama sa područja Crne Gore autorka ističe da se Crna Gora nalazi u procesu promjena, koje se kreću u pravcu integracije učenika sa teškoćama u razvoju u redovne skole. Jedan od bazičnih principa na kojima se temelji reforma sistema vaspitanja i obrazovanja je princip jednakosti, a to jeste pravo na obrazovanje sve djece, kako, s pravom, apostrofira dr Šakotić. U cilju što uspješnijeg ostvarenja reforme u obrazovanju veoma je važno ostvarenje nužnih pretpostavki: objektivnih, subjektivnih, zakonskih i organizacionih. U radu se naglašava da u Crnoj Gori još uvijek nijesu u potrebnoj mjeri ostvarene značajne pretpostavke, kao što su: adekvatna pripremljenost škole, formiranje stručnog tima, edukacija postojećeg nastavnog kadra. Jedan od važnih uslova za integraciju jesu i stavovi nastavnika i defektologa. Cilj istraživanja dr Šakotić bio je utvrditi stavove nastavnika prema integraciji u nekim redovnim osnovnim školama u Crnoj Gori, te utvrditi razlike u stavovima prema vaspitno-obrazovnoj integraciji izmedju nastavnika i defektologa iz više škola sa područja Crne Gore. Uzorak čini 130 nastavnika i 20 defektologa. Prilikom analize odgovora ispitanika korišćena je neparametrijska statistika. Evidentirane su izvjesne razlike u stavovima između poduzoraka.

U uvodnom dijelu rada Uloga stručnog tima u školama u uslovima inkluzije, govori se o djeci sa teškoćama u razvoju i njihovom dugogodišnjem pohađanju specijalnih škola, čime su njihova osnovna prava bila narušena, a posebno pravo na zajedničko školovanje sa vršnjacima. U radu je predstavljen i drugačiji pristup u edukacijsko-rehabilitacijskom procesu, gdje dolazi do promjena u odnosu na učenike koji prema novom socijalnom modelu imaju i drugačiji status u društvu. Ovaj rad ima za cilj da istakne ulogu stručnog tima, te ulogu koju edukator – rehabilitator ima u redovnoj osnovnoj školi kao član tog tima. Stavovi prema integraciji su važan faktor za njeno uspješno provođenje u školama. Stoga su ispitani stavovi nastavnika prema inkluziji, i to: trideset nastavnika u Tuzli, trideset nastavnika u Banjoj Luci i trideset nastavnika u Nikšiću. Izvrešena je kvalitativna analiza dobijenih podataka. Za potrebe ovog rada sačinjen je poseban upitnik za nastavnike, pedagoge i psihologe. Analizom rezultata došlo se do zaključka da nastavnici imaju pozitivan stav prema ulozi edukatora – rehabilitatora, ali jedan broj njih ima negativan stav prema inkluziji učenika sa teškoćama u razvoju.

Analizirajući publikovane radove dr Šakotić, zaključujem da je imenovana u potpunosti osposobljenja za realizaciju naučnoistraživačkih i nastavnih aktivnosti koje podrazumijeva akademsko zvanje docenta. STRUČNI RAD

Kontinuirano profesionalno iskustvo dr Nade Šakotić izuzetno je bogato raznovrsnim stručnim djelatnostima. Između ostalog, imenovana je za nacionalnog program menadžera u projektu «Razvoj obrazovnog sektora u Crnoj Gori: ka inkluzivnom obrazovanju« koji implementira Vlada Finske u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke i Zavodom za školstvo. Jedan je od autoraa i voditelja programa za usavršavanje nastavnika, koji su akreditovani od Zavoda za školstvo. Učesnik je i predavač na više seminara za inkluzivno obrazovanje, što potvrđuju brojni sertifikati.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 10 21.6

3. PEDAGOŠKI RAD 3 6 4. STRUČNI RAD 21 10 UKUPNO 37.6

Priložena tabela urađena je korektno prema konkursnoj dokumentaciji.

Page 13: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 13 - Broj 254

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Nakon uvida u konkursni materijal, zaključujem da kandidatkinja ispunjava uslove predviđene čl. 76 Zakona o visokom obrazovanju RCG, čl. 88 Statuta Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja. Predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Nadu Šakotić izabere u zvanje docenta za predmete: Osnove inkluzivnog obrazovanja na Studijskom programu za predškolsko vaspitanje, te Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja na specijalističkom studiju Studijskog programa za predškolsko vaspitanje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

RECENZENT

Doc. dr Čedo Veljić Univerzitet Crne Gore

R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Opšte stočarstvo i

Ovčarstvo i kozarstvo, na studijskom programu Stočarstvo na Biotehničkom fakultetu u Podgorici.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 03. decembra 2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR BOŽIDARKA MARKOVIĆ.

BIOGRAFIJA

Rođena sam 01.11.1966. godine u Nikovićima, opština Plužine, Crna Gora. Osnovnu i srednju medicinsku školu završila sam u Foči, Bosna i Hercegovina. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu, Odsjek za stočarstvo, upisala sam školske 1985/86., a diplomirala u februaru 1990.

Postdiplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na grupi za Odgajivanje i reprodukciju domaćih životinja, upisala sam 1993. godine, a magistarski rad pod nazivom: “Proizvodne i reproduktivne osobine različitih varijeteta koza u Crnoj Gori”, odbranila u julu 1997.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: ''Osobine mlječnosti balkanske koze i polimorfizam alfa S1 kazeina'' odbranila sam u januaru 2004. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

U toku izrade disertacije, kao dobitnik stipendije Norveškog istraživačkog savjeta, boravila sam četiri mjeseca na Poljoprivrednom univerzitetu Norveške u Osu, danas Univerzitet životnih nauka, gdje sam radila na genetičkoj karakterizaciji polimorfizma proteina kozjeg mlijeka, primjenom savremenih metoda molekularne genetike. Pored ovog, pohađala sam i više međunarodnih kurseva o primjeni tehnika genomske analize DNK u stočarstvu (Ljubljana, Skoplje, Beč), a obavila i druge studijske boravke u inostranstvu. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORU U ZVANJA

Od 25. septembra 1991. do kraja aprila 1992. godine bila sam zapošljena u DP HOLDING “YUKO” Žitište - Zrenjanin, a od 1. maja 1992. godine zapošljena sam u Centru za stočarstvo Poljoprivrednog, kasnije Biotehničkog instituta, a danas Biotehničkog fakulteta u Podgorici, gdje i sada radim. Do odbrane magistarskog rada radila sam kao istraživač saradnik, a u zvanje višeg istraživača birana sam 1997. godine. Zvanje naučnog saradnika u oblasti stočarstva stekla sam u novembru 2004. U toku dosadašnjeg rada učestvovala sam u realizaciji više naučnoistraživačkih i stručnih projekata nacionalnog i međunarodnog karaktera.

U organizovanje i realizaciju studija Poljoprivrede uključena sam od samog početka. Bila sam član radne grupe za izradu Elaborata o opravdanosti otvaranja studija Poljoprivrede, odnosno za dobijanje početne akreditacije 2005. godine, i član radne grupe za reakreditaciju studijskih programa Poljoprivrede na Biotehničkom istitutu 2007. Rukovodilac sam studijskog programa Stočarstvo od njegovog osnivanja (2005/2006). Izvodim nastavu na predmetima Opšte stočarstvo, Ovčarstvo i kozarstvo, zatim stručnu praksu i izborni predmet Animalni genetički resursi.

Učestvovala sam u izradi više strateških i programskih dokumenata i zakonskih propisa za oblast poljoprivrede: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja, Nacionalni program očuvanja i održivog korićenja genetičkih resursa u poljorivredi, Akcioni plan očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi, podzakonska akta za organsku proizvodnju u stočarstvu, Zakon o stočarstvu i dr.

Nacionalni sam koordinator za animalne genetičke resurse u FAO od marta 2007. i odgovorno lice za implementaciju Programa očuvanja genetičkih resursa u stočarstvu Crne Gore.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLJEDNJEG IZBORA (Spisak referenci dat je u Biltenu Univerziteta br. 178 od 2004.)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI

BROJ BODOVA

1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci*broj bodova

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Broj referenci * broj bodova 1 x 1

5 x 1.5; 2 x 0.7; 5 x 0.5; 4 x 0.4; 3 x 0.3

14.9 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Broj referenci * broj bodova 1 x 2; 1 x 1; 1 x 0.5

1 x 0.3 3.8

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci * broj bodova

1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3. Broj referenci * broj bodova

UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 18.7 4. STRUČNA DJELATNOST 4.1. Stručna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

Broj referenci * broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

Broj reference * broj bodova

4.3. Stručni članak 4.3.1. Broj referenci * broj bodova

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost 4.6.1. Broj reference * broj bodova 3x1 3

UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 3

Page 14: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 14 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

1. 1. Monografije 1.1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Grupa autora (2006): Crnogorska poljoprivreda i

Evropska unija, dio: Božidarka Marković, L. Juvančič: Ruralni razvoj - anketa poljoprivrednih gazdinstava, ISBN 86-85799-02-3; COBISS.CG-ID 10527504, str. 185-224.

1.1.5 Dio naučne monografije izdate kod nas ili u

okruženju čiji su izdavači nacionalne akademije nauka i državni univerziteti

2. Grupa autora (2006): Catalog of West Balkan

Pramenka sheep breed types, dio: Marković Božidarka, Adžić, N., Marković, M. Pramenka breed types of Montenegro (page: 63–73). ISBN: 9989-845-23-9, COBISS.MK-ID: 6559306, University St's. ''Cyril and Methodius'', Faculty of Agricultural Science and Food, Skoplje, Macedonia.

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama 3. M. Ćinkulov, Z. Popovski, K. Porcu, B.

Tanaskovska, A. Hodžić, H. Bytyqi, V. Margeta, R. Đedović, A. Hoda, R. Trailović, M. Brka, B. Markovic, B. Vazic, M. Vegara, I. Olsaker & J. Kantanen (2008): Genetic diversity and structure of the West Balkan Pramenka sheep types as revealed by microsatellite and mitochondrial DNA analysis. Journal of Animal Breeding and Genetic, Vol. 125, No. 6, pg. 417–426., ISSN: 0931-2668

4. Božidarka Marković, Marković, M., Jovanović, S., Krajinović, M. (2009): Gene frequencies of caprine alpha S1 casein polymorphism in Montenegrin Balkan Breed of goat. Acta Veterinaria, Vol. 59, No 5-6 ISSN 0567-8315, UDK 619:636.32/.38.082.12, pg. 613-619, www.vet.bg.ac.rs/~acta

1.2.2. Radovi objavljeni u časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 5. Marković Božidarka, Marković, M., Adžić, N.

(2007): The farm animal genetic resources of Montenegro. Biotechnology in Animal Husbandry, Vol. 23, 3-4, page: 1-11, ISSN: 1450-9156. www.istocar.bg.ac.rs/casopiseng.htm

6. Damjanović Mirjana, Đorđević, N., Grubić, G., Marković, Božidarka (2008): Proizvodni rezultati jagnjadi u tovu hranjenih obrocima sa različitim izvorima i nivoima proteina. Biotehnologija u stočarstvu Vol. 24, str. 129-135. ISSN: 1450-9156.

www.istocar.bg.ac.rs/casopiseng.htm 1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima 7. Marković Božidarka, Adžić, N., Marković, M.,

Damjanović, Mirjana (2004): Prinos i randman mesa jagnjadi sjeničke pramenke. Poljoprivreda i šumarstvo, Vol. 50 (1-2), str. 117-125, YU ISSN: 0554-5579

8. N. Adžić, Božidarka Marković, B. Adžić (2004): Stočarstvo i stočarska proizvodnja Crne Gore. Poljoprivreda i šumarstvo, Vol. 50 (1-2), str. 171-184, YU ISSN: 0554-5579.

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i

7

10

7

6

4

4

1.5

1.5

3.5

5

3.5

6

4

2

0.5

0.5

seminarima 1.3.1. Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 9. Božidarka Marković, Marković, M., Mirjana

Damjanović (2008): The milk production traits of balkan goat breed estimated by using a mixed linear model. 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Vilnius. Book of abstracts No. 14, ISBN 978-90-8686-074-6; ISSN: 1382-6077, Wageningen Academic Publichers. page 196.

10. Božidarka Marković (2008): The state of farm animal genetic resources of Montenegro. 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production in Vilnius, Satellite Symposium: Animal Genomic projects: EADGENE and SABRE, Book of Abstracts, page 14.

11. Božidarka Marković, Marković, M., Josipović, S. (2009): The growth during suckling period and carcass traits of kids of balkan goat breed. IV International Symposium of Livestock Production, Struga, Macedonia. Book of Abstracts, page 64. ISBN: 978-9989-6988-7-7

12. Božidarka Marković, Marković, M. (2005): Plodnost domaće balkanske koze i mortalitet jaradi u dojnom periodu. Naučno-stručno savjetovanje: Poljoprivreda RS kao sastavni dio evropskih integracionih procesa, Poljoprivredni fakultet Banja Luka, Zbornik sažetaka.

13. Božidarka Marković, Marković, M. (2008): Montenegrin national program of conservation and sustainable use of animal genetic resources. Symposium: Animal husbandry, veterinary medicine and economy in the healthy and food safety production. Poljoprivredni fakultet Novi Sad (Herceg Novi). Book of Abstracts. Page, 127, ISBN: 86-7520-079-X.

14. Marković Božidarka, Marković, M., Adžić, N., Knežević, M. (2006): Ovčarska proizvodnja u Crnoj Gori – stanje i perspektive. Simpozijum sa međunarodnim učešćem: Stočarstvo, veterinar-stvo i agroekonomija u tranzicionim procesima. Poljoprivredni fakultet Novi Sad Zbornik kratkih radova, str. 73. ISBN: 86-7520-079-X.

1.3.2. Domaći kongresi i simpozijumi 15. Knežević-Damjanović, Mirjana, Đorđević, N.,

Grubić, G., Stojanović, B., Marković, Božidarka (2007): Mogućnosti unapređivanja ishrane ovaca u tradicionalnom stočarstvu Crne Gore. XXI savjetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Institut PKB Agroekonomik, Zbornik radova 13, 3-4, 169-177. ISSN: 0354-1230

16. Damjanović Mirjana, Đorđević, N., Grubić, G., Marković, Božidarka, Stojanović, B. (2008): Razgradivost proteina iz različitih hraniva kao kriterijum za sastavljanje obroka za jagnjad u tovu. XXII savjetovanje agronoma, veterinara i tehnologa, Institut PKB Agroekonomik, Zbornik radova 14, 3-4, 83 – 92. ISSN: 0354-1230.

2

2

2

2

2

2

1

1

0.7

2

0.7

1

1

0.5

0.2

0.2

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

3.4.2 Mentorstvo na postdiplomskim studijama (kod magisterija i specijalizacija) 1. Mentor specijalističkog rada kandidata Dušice

Radonjić: Stanje i perspektive razvoja stočarstva Sjeverno-planinskog rejona. Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet Podgorica, jul 2009.

3.5. Kvalitet pedagoškog rada Kvalitet pedagoškog rada, odnosno kvalitet nastave, na osnovu studentskih anketa i zaključaka Vijeća univerzitetske jedinice.

2

5

2

5

Page 15: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 15 - Broj 254

4. STRUČNA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

4.1.2 Stručna knjiga izdata u zemlji 1. Božidarka Marković, Mirjana Damjanović

(2008):Priručnik za farmere – govedarska, ovčarska i kozarska proizvodnja. Zavod za zapošljavanje Crne Gore, ISBN 978-06-05789-12-0, str. 68

4.2 Urednik ili koeditor časopisa ili knjige 4.2.1 U inostranstvu 2. Catalog of West Balkan Pramenka sheep breed

types, University St's. ''Cyril and Methodius'', Faculty of Agricultural Science and Food, Skoplje, Macedonia. ISBN: 9989-845-23-9, COBISS.MK-ID: 6559306, Editors: Kocho Porchu and Božidarka Markovic.

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost

- Rukovodilac studijskog programa Stočarstvo od 2005.,

- Nacionalni koordinator na projektu: Selenium, heavy metals and radionucleides in soil – plants – animals continuum. Project financed by NORAGRIC - Norway (2003 – 2006),

- Nacionalni koordinator na projektu: Identification and conservation of animal genetic resources in South Easter Europe. Project financed by NORAGRIC – Norway (2002 – 2006),

- Član užeg radnog tima za izradu Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnih područja'', 2005-2006,

- Stručni konsultant i saradnik na FAO projektu GCP/RER/019/LUX: Development Assistance to farmers in Remote Areas of Montenegro and Kosovo (2006 – 2009),

- Član radnog tima za izradu Nacionalnog programa i Akcionog plana očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi (autor dijela: Očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa u stočarstvu),

- Član Komisije za izradu Elaborata o opravdanosti otvaranja studija poljoprivrede (2005) i član radne grupe za reakreditaciju studijskih programa Poljoprivrede (2007),

- Nacionalni konsultant na projektu TCP/RER/3206: Tehnička podrška razvoju stručnih i savjetodavnih službi u oblasti poljoprivrede,

- Predsjednik Komisije za izradu nacrta Zakona o stočarstvu (2008-2009),

- Član Komisije za odbranu Magistraske teze Mirjane Damjanović: Uticaj izvora proteina i energije u obroku na proizvodne rezultate jagnjadi u tovu. Teza odbranjena 06.11.2008. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

- Član radnog tima za izradu Prostornog plana posebne namjene Bjelasice i Komova, Zavod za urbanizam i projektovanje, 2008 - 2009.,

- Član radnog tima na projektu: Crna Gora u XXI stoljeću – u eri kompetitivnosti, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2009 – 2010).

4.6.5. Članstvo u naučnim i stručnim organizacijama - Član Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke

nauke Univerziteta Crne Gore od 2007. - Predsjednik Tehničkog komiteta za meso, ribu i

prerađevine Privredne komore Crne Gore od marta 2009.

2

4

20

2

3

15

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

16 35 31.3 50

3. PEDAGOŠKI RAD 7 7 4. STRUČNI RAD 20 23

UKUPNO 58.3 80

IZVEŠTAJ RECENZENTA

I OCENA USLOVA Na raspisani konkurs za izbor u akademsko zvanje za predmete Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo, studijski program Stočarstvo, objavljen 03.12.2009. u dnevnom listu ''Pobjeda'' prijavio se samo jedan kandidat i to dr Božidarka Marković, naučni saradnik u oblasti stočarstva na Biotehničkom fakultetu u Podgorici. Na osnovu analize dostavljenog konkursnog materijala i ličnog poznavanja prijavljenog kandidata smatram da dr Božidarka Marković zadovoljava sve predviđene uslove za izbor u akademsko zvanje, utvrđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju.

(A) NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Oblast dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada dr Božidarke Marković je stočarstvo, sa posebnim naglaskom na animalne genetičke resurse, pre svega u ovčarstvu i kozarstvu. Rezultati celokupne naučnoistraživačke aktivnosti Kandidatkinje prikazani su kroz dve monografije i 33 naučna rada, od kojih je 14 radova objavljeno u međunarodnim i domaćim časopisima ili saopšteno na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

Iz celokupnog naučnog opusa Kandidatkinje naročitu pažnju zaslužuju naučni radovi koji su objavljeni u međunarodnim časopisima sa SCI liste: Journal of Animal Breeding and Genetics (rad br. 3) i Acta Veterinaria – Beograd (rad br. 4). U ovim radovima prikazani su rezultati genetičke karakterizacije autohtonih populacija sitnih preživara primenom savremenih metoda molekularne genetike na nivou DNK. To su prva istraživanja ovog tipa urađena za neke od crnogorskih populacija. U prvom radu (br. 3) težište je na oceni genetičke varijabilnosti unutar i između populacija ovaca na osnovu analize mikrosatelit markera i mitohondrijske DNK (mtDNK) za 7 najvažnijih autohtonih rasa ovaca iz zemalja Zapadnog Balkana od kojih i jedna iz Crne Gore. U drugom radu (rad br. 4) istraživanja su vezana za proučavanje polimorfne strukture alfa S1 kazeina mleka domaće balkanske rase koza i utvrđivanje frekvencije otkrivenih alela, gde je posebno interesantna frekvencija ''snažnog'' alela A koji se stavlja u direktnu veza sa većim prinosom mleka i boljim randmanom mlečnih proizvoda. Stanje animalnih genetičkih resursa u Crnoj Gori i nacionalni program konzervacije, prikazani su u radovima pod brojem 5, 10 i 13.

Pored genetičkih resursa, predmet naučno-istraživačkog rada dr Božidarke Marković su i osobine porasta i klanična svojstva (prinos mesa, randman i ocena trupova i pratećih proizvoda) jagnjadi i jaradi nekih od autohtonih rasa ovaca i koza, što je prikazano u radovima br. 6, 7, 9 i 11. Osobine plodnosti i proizvodnje mleka domaće balkanske koze i mogućnosti unapređenja, bili su predmet istraživanja autora u radovima br. 9 i 12. Pregled stanja i perspektiva ovčarske proizvodnje u Crnoj Gori dati su u radu br. 14 dok su najvažniji aspekti ishrane sitnih preživara prikazani u radovima br. 15 i 16.

Osim u časopisima, dr Božidarka Marković je više radova saopšila i na važnim međunarodnim skupovima u Litvaniji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, kao i na naučnim skupovima nacionalnog karaktera.

Kao naročito dostignuće dr Božidarke Marković treba istaći koautorstvo u dve monografije, od kojih je monografija po rednim brojem 2 (Catalog of West Balkan Pramenka sheep breed types,

Page 16: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 16 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. izdavač Univerzitet ’’Sv. Kiril i Methodije’’, Skoplje) međunarodnog karaktera. Monografija sadrži pregled skoro svih autohtonih rasa ovaca koje pripadaju tipu pramenke, i koje se gaje u zemljama Zapadnog Balkana. Pri tome, dr Božidarka Marković je jedan od urednika monografije i autor dela monografije u kojem se obrađuju autohtone rase i sojevi ovaca koje se gaje u Crnoj Gori. Ovakav (monografski) oblik rada je, svakako, dokaz afirmisanosti i zrelosti naučnog radnika i javlja se kao rezultat višegodišnjeg naučnog rada u određenoj oblasti. Osim toga, vrednost ovakvog oblika aktivnosti je višestruko veća jer je međunarodnog karaktera. Na osnovu pregleda i uvida u naučno-istraživački rad Kandidatkinje nakon izbora u prethodno zvanje (prikazano u referencama), kao i na osnovu ličnog poznavanja njene aktivnosti, može se zaključiti da je dr Božidarka Marković, naučni saradnik postigla značajne rezultate u naučnoistraživačkom radu pa time ispunjava uslove za izbor u više akademsko zvanje. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Kao nastavnik na predmetima Opšte stočarstvo, Ovčarstvo i kozarstvo i predmetu Stručna praksa (nivo osnovnih studija) dr Božidarka Marković pokazuje veliko zalaganje u radu, kao i sposobnost za prenošenje znanja studentima. Nastavu iz svih predmeta izvodi primenom metoda interaktivne nastave, uz neprekidno unapređivanje nastavnih sadržaja savremenim saznanjima u oblasti stočarstva, i stalno obogaćivanje primerima iz prakse. Sadržaj svih predavanja dostupan je studentima u obliku Power Point prezentacija, kao i Word dokumenata. Tokom trajanja predavanja, kao i tokom ispitnih rokova dr Božidarka Marković izvodi redovne konsultacije sa studentima. Posebno treba istaći njen korektan odnos prema studentima i kolegama, uz neophodne pedagoške kriterijume. Ovako visok nivo pedagoškog rada studenti svake godine ocenjuju kroz studentske ankete najvišim ocenama.

Pored osnovnih studija, dr Božidarka Marković je angažovana i na postdiplomskim specijalističkim studijama Stočarstva gde izvodi nastavu na izbornom predmetu Animalni genetički resursi. Na ovom nivou studija njena aktivnost je rezultovala mentorstvom jednog završnog rada. Jedan od važnih pokazatelja uspešnosti pedagoškog rada i obezbeđivanja naučnog podmlatka je članstvo Kandidatkinje u komisiji za ocenu i odbranu jedne magistarske teze na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao recenzent i lični poznavalac različitih oblika naučne, stručne i pedagoške aktivnosti dr Božidarke Marković, naročito ističem njenu angažovanost u osmišljavanju i organizaciji studija Poljoprivrede na Biotehničkom fakultetu od osnivanja istih, kao i rukovođenje studijskog programa Stočarstvo od 2005. godine (osnivanja) pa do danas. STRUČNI RAD Uporedo sa naučno-istraživačkim tekao je i razvijao se stručni rad dr Božidarke Marković, koji je zabeležio više značajnih rezultata i doprinosa u stočarstvu Crne Gore. U periodu od poslednjeg izbora najveći stručni doprinos Kandidatkinja je dala kroz saradnju sa državnim institucijama, odnosno učešćem u izradi važnih strateških dokumentata i studija u oblasti poljoprivrede, kao što su: Strategija razvoja poljoprivrede Crne Gore (2007-2009), Nacionalni program i Akcioni plan očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi. Pored toga, Kandidatkinja je i autor stručnog priručnika pod naslovom "Priručnik za farmere - govedarska, ovčarska i kozarska proizvodnja".

Značajan deo svoje stručne aktivnosti Kandidatkinja u poslednje vreme posvećuje implementaciji Programa očuvanja autohtonih rasa domaćih životinja, a posebno populacija i rasa čiji je opstanak ugrožen, što se realizuje kroz sprovođenje programa iz Agrobudžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: ''Očuvanje genetičkih resursa u stočarstvu''.

Dr Božidarka Marković je i nacionalni koordinator za Animalne genetičke resurse pri Komisiji za genetičke resurse u FAO-u što opet govori o njenom širem (međunarodnom) angažovanju. Naročito značajan stručni doprinos Kandidatkinja je dala kao član radnog tima pri izradi elaborata za početnu akreditaciju studija Poljoprivrede. Nakon akreditacije, dr Božidarka Marković je nastavila da pruža značajan doprinos kao rukovodilac Studijskog programa Stočarstvo pri izradi elaborata za reakreditaciju studija, a takođe i pri kreiranju i uspostavljanju nastavnih planova i programa na studijama Stočarstva.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 19 16 35 18.7 31.3 50

3. PEDAGOŠKI RAD 7 7 4. STRUČNI RAD 3 2 5 3 20 23 UKUPNO 21.7 58.3 80

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Dr Božidarka Marković je u svom dosadašnjem naučno-istraživačkom, pedagoškom i stručnom radu ostvarila značajne i brojne rezultate na mnogim poljima. Naučni kvaliteti Kandidatkinje verifikovani su većim brojem publikacija, kao i uspešnom međunarodnom saradnjom. Naučno-istraživačka aktivnost dr Božidarka Marković zasniva se na savremenim metodama ispitivanja u oblasti molekularne genetike i na nivou DNK. U nastavnim aktivnostima, Kandidatkinja primenjuje savremene edukativne metode, uz istovremeno unapređivanje nastavnih programa novim naučnim i stručnim saznanjima. U obezbeđivanju naučnog podmlatka Kanidatkinja je bila mentor jednog specijalističkog rada i član komisije za ocenu i odbranu jednog magistarskog rada. Na osnovu svih izloženih podataka, smatram da dr Božidarka Marković, naučni saradnik u oblasti stočarstva na Biotehničkom fakultetu u Podgorici ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja (član 12 i drugi) za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora. U skladu sa tim, predlažem Vijeću Biotehničkog fakulteta, Vijeću za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Božidarku Marković izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT Prof. dr Nenad Đorđević, Univerzitet u Bogradu, Poljoprivredni fakultet

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCENA USLOVA

Na raspisani konkurs objavljen u dnevnom listu ''Pobjeda'' od

03. decembra 2009. godine, za izbor u akademsko zvanje za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo, studijski program Stočarstvo, prijavila se samo dr Božidarka Marković, naučni saradnik u oblasti stočarstva na Biotehničkom fakultetu u Podgorici. Prema uvidu u dostavljenu dokumentaciju smatram da Kandidatkinja zadovoljava sve neophodne uslove za izbor u akademsko zvanje, utvrđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživački rad dr Božidarke Marković je u potpunosti vezan za oblast stočarstva sa posebnim naglaskom na animalne genetičke resurse pre svega ovčarstvo i kozarstvo. Dosadašnji naučnoistražvački rad Kandidatkinje predstavljen je kroz 35 naučnih radova, od kojih je 16 radova objavljeno u međunarodnim i domaćim časopisima ili saopšteno na naučnim skupovima i konferencijama u reizbornom periodu, odnosno nakon izbora u zvanje naučnog saradnika.

Kandidatkinja je jedan od urednika monografije Catalog of West Balkan Pramenka sheep breed types, objavljenoj u izdanju državnog Univerziteta ’’Sv. Kiril i Methodije’’ u Skoplju. U monografiji je dat pregled skoro svih autohtonih rasa ovaca koje

Page 17: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 17 - Broj 254 pripadaju tipu pramenke, koje se gaje u zemljama Zapadnog Balkana. Ona je, takodje, autor dela monografije u kojem se obrađuju autohtone rase i sojevi ovaca koje se gaje u Crnoj Gori.

Posebno su značajni naučni radovi pod rednim brojem 3 i 4, koji su objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima: Journal of Animal Breeding and Genetics i Acta Veterinaria. U ovim radovima prikazani su rezultati genetičke karakterizacije autohtonih populacija sitnih preživara primenom savremenih metoda molekularne genetike na nivou DNK. To su prva istraživanja ovog tipa urađena za neke od crnogorskih populacija. U prvom radu (rad broj 3) težište je na oceni genetičke varijabilnosti unutar i između populacija ovaca na osnovu analize mikrosatelit markera i mitohondrijske DNK (mtDNK) za 7 najvažnijih autohtonih rasa ovaca iz zemalja Zapadnog Balkana od kojih i jedna iz Crne Gore. U drugom radu (rad broj 4) istraživanja su vezana za proučavanje polimorfne strukture alfa S1 kazeina mleka domaće balkanske rase koza i utvrđivanje frekvencije otkrivenih alela, gde je posebno interesantna frekvencija ''snažnog'' alela A koji se stavlja u direktnu veza sa većim prinosom mleka i boljim randmanom mlečnih proizvoda. Stanje animalnih genetičkih resursa u Crnoj Gori i nacionalni program konzervacije, prikazani su u radovima pod brojem 5, 10 i 13.

Poseban doprinos dr Božidarke Marković su istraživanja vezana za osobine porasta i klanična svojstva (prinos mesa, randman i ocena trupova i pratećih proizvoda) jagnjadi i jaradi nekih od autohtonih rasa ovaca i koza. To je bio predmet ispitivanja u radovima 6 i 7, koji su objavljeni u međunarodnim i domaćim časopisima, i u radovima 9 i 11, saopštenim na međunarodnim konferencijama. Osobine plodnosti i proizvodnje mleka domaće balkanske koze i mogućnosti unapređenja, bili su predmet istraživanja autora u radovima 9 i 12. Analizom objavljenih radova nakon izbora u prethodno zvanje može se zaključiti da je kandidatkinja dr Božidarka Marković, naučni saradnik postigla značajne rezultate u naučnoistraživačkom radu i ispunjava sve uslove za izbor u više akademsko zvanje. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Dr Božidarka Marković je uključena u organizaciju studija Poljoprivrede na Biotehničkom fakultetu od osnivanja, a rukovodilac je studijskog programa Stočarstvo od njegovog osnivanja (od 2005. godine do danas).

U nastavne aktivnosti na pomenutom studijskom programu uključena je od samog početka i već četiri godine na osnovnim studijama izvodi nastavu na predmetima: Opšte stočarstvo, Ovčarstvo i kozarstvo i predmetu Stručna praksa. Takodje, ona na specijalističkim studijama Stočarstva izvodi nastavu na izbornom predmetu Animalni genetički resursi. Do sada je bila mentor jednog završnog rada na postdiplomskim specijalističkim studijama na istom fakultetu i član komisije za odbranu jednog magistarskog rada na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. S obzirom da sam već četiri godine honorarno angažovani profesor na Biotehničkom fakultetu u Podgorici, mogu sa sigurnošću reći da je dr Božidarka Marković u izvođenju nastave i rukovođenju studijskim programom Stočarstva pokazala maksimalnu posvećenost i predanost u radu sa studentima i organizaciji studija, što se, između ostalog, ogleda i u visokim ocenama dobijenim kroz studentske ankete. Ona je kontinuirano radila na unapređenju nastavnog procesa i rezultate svog naučnog i stručnog rada prenosila na studente i saradnike. STRUČNI RAD

Stručni rad dr Božidarke Marković razvijao se uporedo sa naučnoistraživačkim. U periodu od poslednjeg izbora najveći stručni doprinos dala je kroz saradnju sa državnim institucijama odnosno ona je učestvovala u izradi važnih strateških dokumentata i studija u oblasti poljoprivrede, kao što su: Strategija razvoja poljoprivrede Crne Gore (2007-2009), Nacionalni program i Akcioni plan očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi. Autor je stručnog priručnika pod naslovom "Priručnik za farmere - govedarska, ovčarska i kozarska proizvodnja".

Značajan deo svoje stručne aktivnosti Kandidatkinja u poslednje vreme posvećuje implementaciji Programa očuvanja autohtonih rasa domaćih životinja, a posebno populacija i rasa čiji je opstanak ugrožen, što se realizuje kroz sprovođenje programa iz Agrobudžeta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: ''Očuvanje genetičkih resursa u stočarstvu''.

Dr Božidarka Marković je i nacionalni koordinator za Animalne genetičke resurse pri Komisiji za genetičke resurse u FAO-u. Kandidatkinja je kao član radnog tima dala svoj puni stručni doprinos pri izradi elaborata za početnu akreditaciju studija Poljoprivrede. Ona je posle toga dala značajan doprinos kao rukovodilac Studijskog programa Stočarstvo pri izradi elaborata za reakreditaciju studija, kreiranju i uspostavljanju nastavnih planova i programa na studijama Stočarstva.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 19 16 35 18.7 31.3 50

3. PEDAGOŠKI RAD 7 7 4. STRUČNI RAD 3 2 5 3 20 23 UKUPNO 21.7 58.3 80

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Analizirajući konkursnu dokumentaciju i u njoj iskazanu dosadašnju naučnoistraživačku, pedagošku i stručnu aktivnost dr Božidarke Marković, odgovorno se može zaključiti da kandidatkinja ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja (član 12 i drugi) za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora.

U skladu sa tim, predlažem Vijeću Biotehničkog fakulteta, Vijeću za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Božidarku Marković izabere u akademsko zvanje vanrednog profesora za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT Prof. dr Milica Petrović, Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Na raspisani konkurs u dnevnom listu ''Pobjeda'' od

03.decembra 2009. godine, za izbor u akademsko zvanje za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo, Biotehničkog fakulteta, studijski program Stočarstvo, prijavila se samo dr Božidraka Marković, naučni saradnik i predavač pomenutih predmeta na Biotehničkom fakultetu.

Iz dostavljene dokumentacije jasno se vidi da kandidatkinja ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje, utvrđene Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Dr Božidarka Marković je završila Poljoprivredni fakultet, odsjek za Stočarstvo, u Sarajevu 1990. godine. Magistrirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, na grupi za Odgajivanje i reprodukciju domaćih životinja, a doktorirala na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu januara 2004. godine. U naučno zvanje ''naučni saradnik'' u stočarstvu birana je u novembru 2004. godine. Skoro cjelokupan dosadašnji naučnoistraživački i stručni, a poslednjih 4-5 godina i pedagoški, rad dr Božidarke Marković odvijao se u Biotehničkom fakultetu, ranije Institutu.

Naučnoistraživački opus dr Marković sastoji se od 35 naučnih radova, od kojih je njih 16, objavljeno u međunarodnim i domaćim časopisima ili saopštenjima na naučnim skupovima i konferencijama u reizbornom periodu, odnosno nakon izbora u zvanje naučnog saradnika. Opus se odnosi na dosta širok spektar tema iz oblasti stočarstva. Svi radovi su naučno i stručno

Page 18: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 18 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. utemeljeni, metodološki pravilno obrađeni i sa jasnim porukama i zaključcima.

Posebno su značajni naučni radovi pod rednim brojem 3 i 4, koji su objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima: Journal of Animal Breeding and Genetics i Acta Veterinaria. U ovim radovima prikazani su rezultati genetičke karakterizacije autohtonih populacija sitnih preživara primenom savremenih metoda molekularne genetike na nivou DNK. To su prva istraživanja ovog tipa urađena za neke od crnogorskih populacija domaćih životinja. U prvom radu (rad broj 3) težište je na ocjeni genetičke varijabilnosti unutar i između populacija ovaca na osnovu analize mikrosatelit markera i mitohondrijske DNK (mtDNK) za 7 najvažnijih autohtonih rasa ovaca iz zemalja Zapadnog Balkana, od kojih je jedna iz Crne Gore. U drugom radu (rad broj 4) istraživanja su vezana za proučavanje polimorfne strukture alfa S1 kazeina mlijeka domaće balkanske rase koza i utvrđivanje frekvencije otkrivenih alela, gdje je posebno interesantna frekvencija ''snažnog'' alela A koji se stavlja u direktnu veza sa većim prinosom mlijeka i boljim randmanom mlječnih proizvoda. Stanje animalnih genetičkih resursa u Crnoj Gori i nacionalni program konzervacije, prikazani su u radovima pod brojem 5, 10 i 13.

Dr Božidarka Marković je jedan od urednika i autora monografije Catalog of West Balkan Pramenka sheep breed types, objavljenoj u izdanju državnog Univerziteta ’’Sv. Kiril i Methodije’’ u Skoplju, u kojoj se na koncizan i slikovit način daju osnovne genotipske i fenotipske karakteristike skoro svih rasa i genotipova ovaca iz zemalja Zapadnog Balkana, čime je značajno obogaćena literatura iz oblasti ovčarstva. Istraživanja vezana za osobine porasta i klanična svojstva jagnjadi i jaradi nekih autohtonih rasa ovaca i koza obrađena su u radovima 6, 7, 9 i 11, a o plodnosti i proizvodnji mlijeka domaće balkanske rase koza u radovima 9 i 12. Radovi su objavljivani u domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama.

Svi ti radovi su proistekli iz naučno-istraživačkih projekata koji su realizovani u Centru za stočarstvo Biotehničkog fakulteta, u kojima je dr Božidarka Marković učestvovala ili kao saradnika ili kao rukovodilac. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Dr Božidarka Marković, kao iskusan naučni radnik, je od početka uključena u organizaciju studija Poljoprivrede na Biotehničkom fakultetu u Podgorici, a od osnivanja studija, gdje je i rukovodilac Studijskog programa Stočarstvo. Ona, isto tako, od samog početka izvodi nastavu na obaveznim predmetima osnovnih studija: Opšte stočarstvo, Ovčarstvo i kozarstvo i na predmetu Stručna praksa, a na postdiplomskim specijalističkim studijama Stočarstva na izbornom predmetu Animalni genetički resursi. Do sada je bila mentor jednog završnog rada na postdiplomskim specijalističkim studijama na istom fakultetu i član komisije za odbranu jednog magistarskog rada na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Svoj pedagoški rad dr Božidarka Marković izvodi vrlo savjesno, stručno i predano, pri čemu ima puno uvažavanje i od strane kolega na fakultetu i od strane studenata kojima predaje, o čemu svjedoče i visoke ocjene dobijene kroz studentske ankete. Dr Marković i dalje kontinuirano radi na unapređenju nastavnog procesa na fakultetu, kao i na sopstvenom stručnom i naučnom usavršavanju, te prenošenju znanja na studente i saradnike. Jednom riječju radi se o uspješnom pedagogu i predavaču. STRUČNI RAD

Dr Božidarka Marković je, kao član radnog tima, dala značajan stručni doprinos pri izradi Elaborata za početnu akreditaciju studija Poljoprivrede na Biotehničkom fakultetu, a zatim kao rukovodilac Studijskog programa Stočarstvo i pri izradi Elaborata za reakreditaciju studija, gdje je aktivno participirala u kreiranju nastavnih planova i programa za navedeni studijski program.

Kandidatkinja je učestvovala u izradi više strateških dokumenata u oblasti poljoprivrede, kao što su: Strategija razvoja poljoprivrede Crne Gore (2007-2009), Nacionalni program i Akcioni plan očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa u poljoprivredi. U poslednje tri godine Agrobudžetom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Biotehnički fakultet je zadužen za realizaciju, a dr Božidarka Marković je odgovorno lice za stručnu implementaciju Programa očuvanja genetičkih resursa u stočarstvu, gdje se glavna pažnja usmjerava na očuvanje autohtonih

rasa i sojeva stoke, čiji je opstanak ugrožen. Dr Božidarka Marković je imenovana za nacionalnog koordinatora za Animalne genetičke resurse pri Komisiji za genetičke resurse u FAO-u. Autor je stručnog priručnika – Priručnik za farmere - govedarska, ovčarska i kozarska proizvodnja. Učestvovala je u realizaciji više stručnih razvojnih projekata u oblasti stočarstva i poljoprivrede Crne Gore, uopšte.

Na osnovu iznesenih podataka može se s pravom reći da dr Božidarka Marković ima vrlo angažovan, raznovrstan i plodan stručni rad.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 19 16 35 18.7 31.3 50

3. PEDAGOŠKI RAD 7 7 4. STRUČNI RAD 3 2 5 3 20 23 UKUPNO 21.7 58.3 80

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Iz priložene dokumentacije se jasno vidi da dr Božidarka

Marković ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja da bude izabrana u zvanje vanrednog profesora.

Kao dugogodišnji rukovodilac i neposredni saradnik, s pravom mogu dodati da je dr Božidarka Marković iskusan, savjestan i vrlo odgovoran naučni, stručni i pedagoški radnik sa zavidnim radnim rezultatima u svim oblastima kojima se bavila.

U skladu sa iznesenim, sa posebnim zadovoljstvom, predlažem Vijeću Biotehničkog fakulteta, Vijeću za prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore i Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Božidarku Marković izabere u akademsko zvanje - vanredni profesor za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT Dr Nikola Adžić, naučni savjetnik u penziji Biotehnički fakultet, Podgorica

R E F E R A T

Za izbor u akdemsko zvanje za predmete: Borilački sportovi (karate, boks), Borilački sportovi (džudo, rvanje), Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II i Logorovanje i aktivnosti u prirodi na osnovnim akdemskim studijama Fizička kultura na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” 04.02.2010. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR JOVICA PETKOVIĆ.

BIOGRAFIJA

Petković Slobodana Jovica, rođen sam 26. aprila 1982. godine

u Šavniku, gdje sam završio osnovnu školu kao dobitnik diplome „Luča“ i đak generecije.

Srednju Ekonomsko-ugostiteljsku školu sam završio u Nikšiću 2001. godine, takođe kao nosilac diplome „Luča“ i najbolji đak generacije.

Filozofski fakultet (odsjek za Fizičku kulturu) sam upisao 2001. godine, a diplomirao 21. juna 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,37 što je ujedno i najbolja prosječna ocjena na tom odsjeku od njegovog osnivanja. U toku studija bio sam stipendista Opštine Nikšić, kao i Ministarstva prosvjete i nauke kao talentovani student.

Page 19: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 19 - Broj 254

Magistrirao sam u Novom Sadu na fakultetu za sport i turizam 29. maja 2008. godine na temu: „Uticaj različitih programa fizičke aktivnosti na antropološke karakteristike mladih u Crnoj Gori“.

Na Fakultetu za menadžment u sportu, Univerziteta Braća Karić, dana 1. septembra 2009. godine odbranio sam doktorsku disertaciju pod nazivom: „Motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike u predikciji sportskog rezultata u borilačkim sportovima i sportskoj gimnastici“.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Oktobra 2005. godine sam honorarno angažovan kao asistent

– saradnik na grupi predmeta na odsjeku za fizičku kulturu, a u septembru 2006. godine dobio status zaposlenog na pomenutom radnom mjestu. Od tada do danas radim kao saradnik u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću na grupi predmeta (Sportska gimnastika, Borilački sportovi, Odbojka, Rukomet, Sportski trening, Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta...)

Od 2006. godine sam obavljao poslove sekretara na studijskom programu Fizička kultura, a osnivanjem Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje (od 5 juna 2008. godine) obavljam funkciju Rukovodioca studijskih programa za obrazovanje sportskih trenera i sportskih novinara.

Kao osnovac i srednjoškolac uspješno sam se bavio odbojkom i karateom.

Kao saradnik u nastavi na predmetu Odbojka – tehnika i metodika i Odbojka – taktika bio sam određen kao trener odbojkaške reprezentacije fakulteta na prvenstvu Univerziteta Crne Gore, na kojem smo zauzeli prvo mjesto i zlatnu medalju, a godinu dana kasnije bili drugi na pomenutom takmičenju. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br.b.

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.2 Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 1. Petković, J.: Povezanost koluta naprijed i koluta

nazad sa motoričkim sposobnostima učenika V razreda, »Sport Mont« časopis 10,11/IV, str 120-126 ISSN 1451-7485, Podgorica 2006.

2. Marušić, R., Petković, J.: Gimnastički preskoci i njihova povezanost sa motoričkim sposobnostima učenika V razreda, »Sport Mont« časopis 10,11/IV, str 237-243 ISSN 1451-7485, Podgorica 2006.

3. Petković, J. : Povezanost motoričkih sposobnosti učenika IV razreda srednje škole sa uspješnošću u realizaciji programskih sadržaja sportske gimnastike. „Sport Mont“ časopis br. 12,13,14/V, str 254-261 ISSN 1451-7485, Podgorica 2007.

4. Petković, J.: Razlike u povezanosti motoričkih sposobnosti sa uspješnošću u realizaciji programskih sadržaja sportske gimnastike u odnosu na uzrasz ispitanika. „Sport Mont“ časopis br. 12,13,14/V, str 489-499 ISSN 1451-7485, Podgorica 2007.

5. Petković, J.: Povezanost motoričkih sposobnosti učenika IV razreda srednje škole sa programskim sadržajima nastave fizičkog vaspitanja. »Sport Mont« časopis br. 15,16,17/VI, str 239-244 ISSN 1800-5918, Podgorica 2008.

6. Bijelić, B., Petković, J.: Prilog selekciji u odbojci. »Sport Mont« časopis br. 15,16,17/VI, str 379-385 ISSN 1800-5918, Podgorica 2008.

7. Obradović, B., Petković, J.: Telesna kompozija dece sportista i nesportista »Sport Mont« časopis br. 15,16,17/VI, str 913-918 ISSN 1800-5918, Podgorica 2008.

8. Petković, J.: Značaj motoričkih faktora u realizaciji elemenata akrobatike u odnosu na uzrast ispitanika. »Sport Mont« časopis br 18,19,20/VI, str 245-252 ISSN 1800-5918

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i

3

2

3

3

3

2

2

3

seminarima 1.3.1. Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 9. Bjelica, D., Petković, J.: Conceptually-categorical

frames of the theoretical approach of the communication in sports. 2. međunarodni simpozijum sport i zdravlje Tuzla, jul 2009, str 95-100 ISSN 1840-4790

10. Bjelica, D., Petković, J.: Elementi sportskog komuniciranja. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009.

11. Bjelica, D., Petković, J.: Osnovno određenje komunikacija u sportu. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009.

12. Hadžić, R., Petković, J.: Prediktivna vrijednost morfoloških karakteristika na situacionu preciznost u odbojci. V international conference »Management in sport« (collection of papers), Beograd, maj 2009

13. Hadžić, R., Petković, J: Physical preparation of sportsman-methods and principles. 2. međunarodni simpozijum sport i zdravlje Tuzla, jul 2009, str 149-155 ISSN 1840-4790.

1

1

1

1

1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br.b.

3.1. Univerzitetski udžbenik 3.1.1. Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas 14. Bjelica, D., Petković, J., : Teorija fizičkog vaspitanja i

osnove školskog sporta, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-Nikšić, CSA-Podgorica, str 158, ISBN 978-86-906779-9-3

3.5. Kvalitet pedagoškog rada Po odluci Vijeća Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, a na osnovu ankete studenata

2.5

5

4. STRUČNA DJELATNOST Br.b.

4.2. Urednik ili koeditor časopisa knjige, kontinuiranih umjetničkih programa (u trajanju dužem od 9 mejseci) 4.2.2. U zemlji 15. Petković, J.: . Urednik knjige Laureati crnogorskog

sporta autora Duška Bjelice i Zdravka Gavrilovića, str 140 ISBN 978-86-906779-7-9, CSA, Podgorica 2008,

16. Petković, J.: . Urednik knjige Laureati crnogorskog sporta III autora Duška Bjelice i Zdravka Gavrilovića, str 122 ISBN 978-86-906779-8-6, CSA, Podgorica 2009.

4.5. Popularno stručni članci 17. Petković, J.: Sportski trening na dlanu, Sportski

magazin Sport Mont, godina 1, broj 6, jul 2006, Podgorica ISSN 1800-5918 str 16,17

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost prema

procjeni stručnih komisija: organizacija naučnih susreta; patenti; priznati sistemi ili metode; prenos rezultata naučnog rada u praksu; prenos znanja u proizvodnju ili u rad državnih i drugih organa i organizacija; saradnja u izradi stručnih osnova za nove propise; aktivnosti u organima međunarodnih udruženja i međunarodnim žirijima, itd.

- Sekretar studijskog programa Fizička kultura od 2006 do 2008. godine

- Rukovodilac studijskog programa za obrazovanje sportskih trenera

- Rukovodilac studijskog programa za obrazovanje sportskih novinara

- Aktivni učesnik na International scientific conference, Belgrade 2006 sa radom na temu: Connection between

3

3

0.1

Page 20: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 20 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

some motoric abilities with success in realization of programmed contents from the area of gymnastic of the the fourth grade of high school

- Predavač na seminaru trenera u organizaciji Rukometnog saveza Crne Gore na Ivanovim Koritima 2008 godine (Strukturalne komponente ličnosti u sportskom treningu, Pojam ličnosti u sportu i psihologija sportskog treninga, Psihosocijalna dinamika sportskih grupa i sportski trening)

- Predavač na seminaru trenera u organizaciji Rvačkog saveza Crne Gore u Zelenici 2008 godine (Strukturalne komponente ličnosti u sportskom treningu, Istorijski razvoj i struktura akrobatike i njena primjenjivost u trenažnom procesu rvanja)

- Predavač na seminaru trenera u organizaciji Rukometnog saveza Crne Gore na Ivanovim Koritima 2009 godine (Zamor i oporavak u sportu, Pretreniranost u sportskom treningu)

- Aktivni učesnik na I međunarodnom naučnom kongresu Antroploški aspekti sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije, Banja Luka, jul 2009. UDK 796.015.52 na temu:Značaj igre u radu sa djecom predškolskog uzrasta.

- Tri godine trener odbojkaške reprezentacije fakulteta na Univerzitetskom prvenstvu i osvajači zlatne i srebrne medalje

- Predsjednik i član komisije za odbranu 15 diplomskih radova na raznim studijskim programima na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

- Član tima za pisanje elaborata o opravdanosti otvaranja magistarskih studija Fizičko vaspitanje djece i specijalističkih postdiplomskih studija Sport i fitness.

10

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

13 26

3. PEDAGOŠKI RAD 1 7.5 4. STRUČNI RAD 3 16.1

UKUPNO 17 49.6

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA Kandidat dr Jovica Petković ima adekvatan nivo obrazovanja i samim tim zadovoljava uslove za izbor u akademsko zvanje docenta, predviđene Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživačka aktivnost dr Jovice Petkovića je vezana za sport i fizičko vaspitanje uopšte, a uži aspekt njegovog interesovanja vezana je za sportsku gimnastiku, borilačke sportove kao i aktivnosti u prirodi. O ovome svjedoči veći broj projekata, naučnih radova i niz drugih aktivnosti kojima se kandidat bavio u toku svog istraživačkog rada.

Naučna dostignuća kandidat je referisao na više domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa i na taj način uglavnom obrađivao porobleme vezane za sport i fizičko vaspitanje kroz oblasti za koje je od samog starta pokazivao afinitete i zainteresovanost.

Na osnovu objavljenih radova lako se uočava da je kandidat dao određeni doprinos razvoju naučne misli iz oblasti kojom se bavi. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Kandidat dr Jovica Petković, radi na Univerzitetu Crne Gore od oktobra 2005 godine kao saradnik u nastavi na grupi predmeta. Od prvog dana kada se uključio u nastavni proces dr Petković je

pokazao zavidne organizacione sposobnosti, preciznost, odgovornost i pokazao izvaredne pedagoške potencijale. U okviru ocjene pedagoških aktivnosti ističem udžbenik Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, koji je objavio kao koautor, a takođe učestovao kao predavač na raznim seminarima, simpozijumima i skupovima. Dr Petković se razvija kao nastavnik u pravom smislu te riječi, o čemu svjedoče ankete studenata na raznim studijskim programima,a sa zadovoljstvom ističem da je uspješan i kao demonstrator i kao predavač za oblasti u kojima se bira u akademsko zvanje. STRUČNI RAD

Da bi se stekla potpunija slika o doprinosu Dr Jovice Petkovića, treba istaći njegov stručni rad, koji je izuzetno plodan. Njegovo stručno angažovabnje ogleda se u tome što se kandidat već oprobao i kao urednik dvije knjige iz oblasti sporta i kroz pisanje popularno stručnih članaka.

Na osnovu dokumentacije, jasno se vidi da kandidat Petković posjeduje veoma kompetentnu stručnu aktivnost kako u svakodnevnoj praksi, tako i u učešću u veoma odgovornim i stručnim tijelima vezana za sport i sportske organizacije,naravno i kao član komisija za pisanje stručnih izvještaja.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 13 26

3. PEDAGOŠKI RAD 1 7.5 4. STRUČNI RAD 3 16.1 UKUPNO 49.6

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja

Univerziteta Crne Gore, a na osnovu analize naučno-istraživačkog rada, pedagoške osbosobljenosti te stručnog rada kandidata, zaključujem da dr Jovica Petković u potpunosti zadovoljava sve kriterijume koji su određeni Zakonom , Statutom Univerziteta Crne Gore i mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja da se izabere u zvanje docenta.

Imajući u vidu naprijed izloženo, a na osnovu ličnog uvida i saznanja koja imam iz neposrednih kontakata i dosadašnje saradnje sa kandidatom, predlažem Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Senatu Univerziteta Crne Gore da kandidata dr Jovicu Petkovića izaberu u zvanje docenta, za predmete navedene u Konkursu.

RECENZENT Doc. dr Duško Bjelica, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Kandidat za izbor u zvanje, dr Jovica Petković, ima

odgovarajući stepen obrazovanja, doktor je nauka iz oblasti sporta i fizičke kulture i na taj način zadovoljava uslove za izbor u akademsko zvanje docenta, definisane Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Doprinos kandidata u naučnoistraživačkom pogledu ogleda se u tome što je u toku svoje rane ekspanzije i napretka objavio više naučnih i stručnih radova, i uzeo aktivno učešće na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima. O naučnoj

Page 21: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 21 - Broj 254 zrelosti kandidata najbolje govore radovi izloženi i prezentirani na tim skupovima, kongresima i simpozijumima.

Ukupno na tim kongresima i simpozijumima je objavio 13 naučnih radova.

Na osnovu uvida u dokumentaciju, zaključuje se da naučno-istraživački rad iz oblasti kojima se bavi dr Jovica Petković je od fundamentalnog značaja u sportu i fizičkoj kulturi uopšte. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Iskustvo koje je kandidat stekao u pedagoškom radu na Univerzitetu Crne Gore, tačnije na Filozofskom fakultetu i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića svrstava dr Jovicu Petkovića u vrsne pedagoge iz oblasti sporta i fizičke kulture. Pedagoška aktivnost kandidata ogleda se u organizaciji i rukovođenju brojnih seminara iz oblasti fizičke kulture na kojima je učestvovao i kao predavač sa izraženom sposobnošću da metodski postavlja i elaborira naučnu i stručnu problematiku iz oblasti fizičke kulture.

Poslednje četiri godine posvećen je pedagoškom radu na Univerzitetu, gdje se dokazao kao odličan saradnik u nastavi u radu sa studentima raznih studijskih programa iz sledećih predmeta: Antropomotorika, Borilački sportovi, Skijanje, Biomehanika, Korektivna gimnastika, Odbojka, Rukomet, Sportska gimnastika, Teorija sportskog treninga, Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, Kondicija u izabranom sportu, Fizičko vaspitanje sa vježbama, Metodika nastave fizičkog vaspitanja ... Kao koautor objavio je i univerzitetski udžbenik. Pedagoška djelatnost kandidata se ogleda i kroz prizmu da je ili kao član komisije ili kao predsjednik komisije aktivno učestvovao na više od 15 diplomskih radova. STRUČNI RAD

Stručnu djelatnost kandidat na najbolji način reflektuje kao urednik dvije knjige iz oblasti sporta i kroz pisanje popularno stručnih članaka. Stručni rad dr Jovice Petkovića se ne može u potpunosti odvojiti od naučno-istraživačkog rada. Dr Jovica Petković je imao i zapažene uspjehe i sa stručno-organizacionim sposobnostima na Univerzitetu.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 13 26

3. PEDAGOŠKI RAD 1 7.5 4. STRUČNI RAD 3 16.1 UKUPNO 49.6

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

. Na osnovu svega iznijetog, a u skladu sa Zakonom o visokom

obrazovanju, Statuta Unverziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, može se konstatovati da Jovica Petković, ima stepen doktora nauka, objavljene odgovarajuće radove, ostvarene zapažene rezultate u nastavi i nauci i kompletno vlada problematikom iz oblasti za koje je konkurisao.

Zato sa zadovoljstvom predlažem Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Senatu Univerziteta Crne Gore da izaberu dr Jovicu Petkovića u akademsko zvanje docenta za predmete navedene u Konkursu.

RECENZENT Prof. dr Ivica Hmjelovjec, Fakulteta za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA I OCJENA USLOVA

Kandidat dr Jovica Petković ima odgovarajući stepen obrazovanja, Doktor je nauka iz oblasti sporta i fizičke kulture i zadovoljava uslove za izbor u akademsko zvanje docenta, definisane Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Kandidat Jovica Petković je objavio više interesantnih radova, i imao zapaženo učešće na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima. Na taj način je pokazao puni naučni razvoj i zrelost, o čemu svjedoče brojni radovi izloženi i prezentirani na tim skupovima, kongresima i simpozijumima.

Naučno-istraživački opus dr Jovice Petkovića obuhvata 13 naučnih radova iz oblasti sporta i nastave fizičkog vaspitanja. U svom naučno istraživačkom radu orijentisao se na primjenu interdisciplinarnih naučnih metoda i na taj način dao značajan doprinos nauci.

Iako tek na početku karijere, naučno-istraživački rad iz oblasti kojima se bavi dr Jovica Petković je od fundamentalnog značaja u sportu i fizičkoj kulturi.

PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Svojim pedagoškim radom, dr Jovica Petković se dokazao kao odličan saradnik u nastavi protekle 4 godine u radu sa studentima raznih profila od osnovnih do specijalističkih postdiplomskih studija. Izvodio je praktičnu nastavu i vježbe na predmetima Antropomotorika, Borilački sportovi, Skijanje, Biomehanika, Korektivna gimnastika, Odbojka, Rukomet, Sportska gimnastika, Teorija sportskog treninga, Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta, Kondicija u izabranom sportu, Fizičko vaspitanje sa vježbama, Metodika nastave fizičkog vaspitanja ... Pedagoška aktivnost kandidata ogleda se i u učešću kao predavač na raznim seminarima i skupovima sa izraženom sposobnošću da metodski postavlja i elaborira naučnu i stručnu problematiku iz oblasti sporta i fizičke kulture. Kao koautor objavio je i univerzitetski udžbenik.

Kao predsjednik ili član komisije učestvovao je na odbranama 15 diplomskih radova, od kojih su i neki na postdiplomskim specijalističkim studijama, a isti su odbranjeni na više studijskih programa.

Na osnovu ankete studenata, kvalitet pedagoškog rada dr Jovice Petkovića, kao saradnika u nastavi na grupi predmeta ocijenjen je kao odličan. STRUČNI RAD

Svoju stručnu djelatnost kandidat pokazuje kao urednik dvije knjige iz oblasti sporta i kroz pisanje popularno stručnih članaka, na osnovu čega se može zaključiti da je dao svoj doprinos razvoju stručne misli iz oblasti sporta. Stručni rad dr Jovice Petkovića se ne može u potpunosti odvojiti od naučno-istraživačkog rada. To je ocjena na osnovu svih relevantnih činilaca njegovog stvaralačkog rada u univerzitetskim ustanovama, sportu i fizičkoj kulturi, kroz mnoge strukovne organizacije u kojima je radio i kroz iste djelovao.

Dr Jovica Petković se dokazao i sa stručno-organizacionim sposobnostima u radu na raznim poljima u univerzitetskim institucijama.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 13 26

3. PEDAGOŠKI RAD 1 7.5 4. STRUČNI RAD 3 16.1 UKUPNO 49.6

Page 22: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 22 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Polazeći od mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja docenta od strane Senata Univerziteta Crne Gore, i priloženog konkursnog materijala, može se zaključiti da kandidat, Jovica Petković, doktor nauka iz oblasti sporta i fizičke kulture, u potpunosti zadovoljava sve kriterijume koji su određeni navedenim aktima, da se izabere u akademsko zvanje docenta.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, na osnovu priložene konkursne dokumentacije i neposrednim uvidom u naučno-istraživački, pedagočki i stručni doprinos, sa zadovoljstvom predlažem Vijeću Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića i Senatu Univerziteta Crne Gore da kandidata dr Jovicu Petkovića izaberu u zvanje docenta, za predmete navedene u Konkursu.

RECENZENT Prof. dr Mališa Radović Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete: Filmska režija I-

VIII, na studijskom programu Režija, podgrupa Filmska i tv režija na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat MR NIKOLA VUKČEVIĆ.

BIOGRAFIJA

Rođen sam u Podgorici, 19.08.1974, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (Gimnazija »S. Škerović«, društveno-jezički smjer). Studije režije sam upisao 1994. godine, na Odseku za filmsku i pozorišnu režiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, u klasi reditelja Vlatka Gilića, koju sam završio kao Student generacije cjelokupnog Dramskog odsjeka ove Akademije, bez korištenja apsolvenstskog staža (oktobar 1998. godine), a uvršten sam i u širu kategoriju najboljih studenata Univerziteta u Novom Sadu (tzv. Posebna nagrada Univerziteata u N. Sadu), ostvarivši i brojne praktične asistenture rediteljima u TV Novi Sad i Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad.

Postdiplomske studije sam upisao u novembru 1998. godine na Fakultetu dramskih umetnosti Beograd, baveći se istraživanjem multimedijalne rediteljske poetike (film i pozorište) unutar najznačajnijih rediteljskih estetskih pravaca u prvoj polovini XX vijeka, odbranivši magistarsku tezu u junu 2001. godine, pod nazivom UTICAJ FILMA NA REDITELJSKO POZORIŠTE PRVE POLOVINE XX VIJEKA. Rad je nagrađen i publikovan (sa izmjenama i dopunama), kao knjiga Uticaj filma na Pozorište Novih Formi (CID Podgorica, IPS Beograd).

Doktorske studije, te doktorsku tezu, na temu stvaralaštva reditelja Ingmara Bergmana, od 2006. godine radim pri Akademiji umetnosti Novi Sad (Potvrda i Mentorsko pismo su priloženi u dodatku); odbrana teze se očekuje do kraja proljećnog semestra 2010.

Kao reditelj sam realizovao sedamdesetak projekata, u oblasti filma (igranog i dokumentarnog), te - televizije, pozorišta i u sferi primijenjenih komercijalno-propagandnih rediteljskih ostvarenja (reklame, TV spotovi, muzički spotovi, namjenski & promo filmovi, i sl.).

Čest sam sudionik međunardonih seminara, festivala, savjetovanja, workshopova, do 2005 kao učesnik, a od te godine i kao predavač i/ili moderator (SAD, Njemačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija...).

Član sam Odbora za film Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU). PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

U Gradskom pozorištu Podgorica, u svojstvu reditelja, zapošljen sam kao pripravnik 1999-2000. Na FDU Cetinje angažovan od 2000. godine, u statusima⁄zvanjima: - saradnik/asistent na predmetu REŽIJA odnosno FILMSKA

REŽIJA, od 2000. godine do juna 2009. (izbor u zvanje asistenta obavljen je 2002 godine, recezenti: prof. Vlatko Gilić, prof. Boro Drašković, prof. Veljko Radović); sa profesorom Brankom

Baletićem, kome sam bio saradnik/asistent na ovom predmetu, ispratio sam cjelokupan proces studiranja od prijemnog ispita do diplomskog rada, sa svim generacijama koje su primljne od osnivanja odsjeka do danas

- predavač ISTORIJE FILMA na FDU Cetinje, od 2005. do juna 2009. godine; proces nastave u kome sam stekao dragocjene osnove samostalnog predavanja i ocjenjivanja, te potpunijeg kontakta sa studentima

- te predavač glavnog predmeta FILMSKA REŽIJA za školsku 2009/10. Na osnovu preporuke prijethodnog profesora Branka Baletića i izbora od strane Vijeća Fakulteta, od školske 2009/10 godine imam čast i obavezu da kao predavač na glavnom predmetu, FILMSKA REŽIJA, podučavam klasu od sedam darovitih studenata.

Od 2003 – 2007. godine sam izabrano lice - Umjetnički direktor

Gradskog pozorišta – Podgorica. Od 2007 do danas, u drugom mandatu, na navedenoj funkciji. Honorarni angažman reditelja – TVCG (2000-2005), Prvi program televizije, Dokumentarni program (dokumentarna TV Serija ULICE I LJUDI; 24 dokumentarca). PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas: 1. Vukčević, Nikola UTICAJ FILMA NA

POZORIŠTE NOVIH FORMI (CID – Podgorica, IPS - Beograd, Pobjeda - Podgorica, 2001), 230 STR, ISBN-10: 8649501788, ISBN-13: 9788649501782

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima 1.3.1 Međunarodni kongresi, simpozijumi, seminari 2. Vukčević, Nikola PEDESETPET GODINA

GRADSKOG POZORIŠTA U PODGORICI, U SUSRET BUDUĆNOSTI; CANU, Zbornik radova sa naučnog skupa Pozorište u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka, Zbornici radova br 81, OU knj. 26, Podgorica 2007.

7

2

7

2

2. UMJETNIČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

2.1. Premijerno prestavljanje kompleksnog umjetničkog djela koje je definisano kao vrhunsko dostignuće od međunarodnog značaja: 3. MOTOVUN INTERNACIONAL FILM

FESTIVAL – Hrvatska, Jul 2005, cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević, Internacionalna premijera.

4. LIFE – LJUBLJANA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - Slovenia, Novembar 2005., cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević (film je bio prikazan u selekciji sa filmovima reditelja: Larsa fon Trira, Dzima Dzarmusa, Wima Wendersa, Atoma Egoyana, Gusa van Santa, te oskarovaca – Danisa Tanovića, Volkera Schlandorfa i Manoela de Oliveire)

5. SARAJEVSKA ZIMA – Sarajevo, Bosna, februar 2006., cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević

6. ST. PETERSBURG International film festival – FESTIVAL OF FESTIVALS, JUN 2006, cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola

20

15X0.7

15X0.4

15X

15

10.5

6

10.5

Page 23: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 23 - Broj 254

Vukčević 7. FESTIVAL BALKANSKOG FILMA,

Beogradska kinoteka – Beograd, mart 2007, cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević

8. BRISEL, FESTIVAL SLOVENSKOG FILMA, jun 2008, cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević

2. 2. Premijerno prestavljanje kompleksnog umjetničkog djela koje je definisano kao vrhunsko dostignuće od nacionalnog značaja: 9. HERCEGNOVSKI FILMSKI FESTIVAL–

Avgust 2005., cjelovečernji igrani film POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija Nikola Vukčević (4 nagrade na Festivalu)

10. NOVOSADSKI FILMSKI FESTIVAL– Septembar 2005, Novi Sad (2 nagrade na Festivalu)

11. VIENNA, AUSTRIA - NEW FILMS FROM SERBIA & MONTENEGRO – November 2005, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

12. ZAGREB, HRVATSKA - FESTIVAL OF MONTENEGRIN CULTURE – November 2005, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

13. MOJKOVAČKA FILMSKA JESEN, oktobar 2005, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

14. EX-YU FEST – Podgorica – mart 2006, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

15. Prvi program TV CG, 3. januar 2009. godine, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

2. 3. Premijerno prestavljanje kompleksnog umjetničkog djela na manifestacijama od međunarodnog značaja: 16. Toronto, Kanada – New films from Serbia &

Montenegro – December 2005, Bioskopski kompleks Isabel Badel, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

17. Vancouver, Kanada – New films from Serbia & Montenegro – januar 2005, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

18. Vaterlo, Kanada – New films from Serbia & Montenegro – januar 2005., POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

19. Otava, Kanada – New films from Serbia & Montenegro – januar 2005, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

20. Toronto, Kanadski filmski Institut - II Balkan film festival – mart 2006., POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

21. Dizeldorf, Njemačka – Metropol - Eiffel Tower Weekend - mart 2006., POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

22. London Portobello Film Festival, August 2006., POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

23. Marbella International film festival 2006, September 2006, Spain, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

24. GEORGIA International film festival 2006, USA, Oct/NOV. 2006, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević (Nagrada

0.7

15x0.4

15x0.4

10

10x0.7

10x0.4

10x0.4

10x0.3

10x0.3

10x0.4

Do 6

5x 0.4

5x 0.4

5x 0.4

5x 0.7

5x 0.4

5x 0.4

5x 0.4

5x

6

6

10

7

4

4

3

3

4

5

2

2

2

3.5

2

2

2

za Najboljeg reditelja na Festivalu) 25. Berlin, Black Box film festival, November 2006.,

POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

26. Levant film festival, Bari 2007, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

27. Moskva, smotra crnogorskog filma, maj 2009, Rusija, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

28. Tirana International film festival, NOVEMBAR 2009, Albanija, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

29. Beograd, smotra crnogorskog filma, decembar 2009, POGLED SA AJFELOVOG TORNJA, scenario i režija N. Vukčević

30. Rome Independent film festival 2008 (Italija): cjelovečernji dokumentarni film KANA (2008.), scenario Nataša Nelević, režija Nikola Vukčević; film je realizovan u koprodukciji za nizom evropskih partnera: Europee commision, Open society fund, Helsinki comittee, Mediacentar Sarajevo, Obala produkcija, Podgorica

31. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma 2008: cjelovečernji dokumentarni film KANA (2008.), scenario Nataša Nelević, režija Nikola Vukčević

32. Pozorišna predstava TOM SOJER, po tekstu M. Piletić, Gradsko pozorište Podgorica 2007 – NAJBOLJA PREDSTAVA, po ocjeni stručnog Žirija na Internacionalnom pozorišnom festivalu Kotor 2007, NAJBOLJA PREDSTAVA, po ocjeni Žirija grada Kotora na Internacionalnom pozorišnom festivalu Kotor 2007, NAJBOLJA PREDSTAVA, po ocjeni dječijeg Žirija (nagrada publike) na Internacionalnom pozorišnom festivalu Kotor 2007, dvije glumačke nagrade na istom festivalu. Predstavom je obilježen jubilej 55 godina Gradskog pozorišta Podgorica.

2.6. Premijerno prestavljanje umjetničkog djela: 33. KRAJ IGRE, TV drama, scenario i režija: Nikola

Vukčević, po motivima istoimene novele H. Kortasara, TV Novi Sad, Akademija umetnosti Novi Sad u saradnji sa TV Crne Gore, 1998; Datum i mjesto premijernog prikazivanja: Kulturni centar Novog sada, 19, oktobar 1998.

34. KRAJ IGRE, TV drama, scenario i režija: N. Vukčević, premijerno festivalsko prikazivanje TV festival Bar, septembar 1999.

35. KRAJ IGRE, TV drama, premijerno emitovanje na TVCG u februaru 2000.

36. STID, kratki film, 35 mm, scenario i režija: N. Vukčević, po istoimenoj priči Branimira Šćepanovića, Festival kratkomtražnog i dokumentarnog filma, Beograd, 1996

37. STID, kratki film, 35 mm, scenario i režija: N. Vukčević, premijerno emitovanje na TVCG, januar 1997

38. Ulica Vitomira Nikolića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, Beta SP (2000.),

39. Ulica Vitomira Nikolića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG,Beta SP (2000.)

40. Ulica Rista Stijovića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, Beta SP (2000.)

41. Ulica Rista Stijovića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, Beta SP (2000.)

42. Ulica Aleksandra Prijića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, (2000.)

43. Ulica Aleksandra Prijića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, (2000.)

44. Ulica Bora Tamindžića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, (2001.)

45. Ulica Bora Tamindžića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, (2001.)

46. Ulica Ljuba Čupića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi program TVCG, Beta SP (2001.)

47. Ulica Ljuba Čupića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi

0.7

5x0.4

5x 0.4

5x 0.7

5x 0.4

5x 0.4

5x 0.7

do 1

3.5

2

2

3.5

2

2

5

3.5

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Page 24: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 24 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

program TVCG, Beta SP (2001.) 48. Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, 1. epiz., 30

min., Prvi program TVCG, (2001.) 49. Ulica Aleksandra Lesa Ivanovića, 2. epiz., 30

min., Prvi program TVCG, (2001.) 50. Ulica Dušana Vukotića, 1. epizoda, 30 minuta,

Prvi program TVCG, (2002.) 51. Ulica Dušana Vukotića, 2. epizoda, 30 minuta,

Prvi program TVCG, (2002.) 52. Ulica Mihaila Lalića, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2002.) 53. Ulica Mihaila Lalića, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2002.) 54. Ulica Danila Kiša, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2002.) 55. Ulica Danila Kiša, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2002.) 56. Ulica Mila Milunovića, 1. epizoda, 30 minuta,

Prvi program TVCG, (2002.) 57. Ulica Mila Milunovića, 2. epizoda, 30 minuta,

Prvi program TVCG, (2002.) 58. Ulica Bora i Ramiza, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2004.) 59. Ulica Bora i Ramiza, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2004.) 60. Ulica Nikole Tesle, 1. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2005.) 61. Ulica Nikole Tesle, 2. epizoda, 30 minuta, Prvi

program TVCG, Beta SP (2005.) 62. UJEDINJENE NACIJE u Crnoj Gori, Promo film

za međunarodni dan siromaštva, decembar 2007. 63. Ministarstvo turizma Crne Gore, 2005, tri

reklamna spota (Montenegro Wild Beauty) 64. Agencija za duvan CG, reklama 2007 65. SWISS osiguranje, reklama 2007 66. ATLAS LIFE osiguranje, reklama 2008 67. GRAD PLJEVLJA, promo film 68. MADE IN MONTENEGRO/Direkcija za razvoj

malih i srednjih preduzeca, tri reklame 2004-06 69. MI-RAI - drvna industrija, reklama i promo film,

2007 70. FRANCA - industrija mesa, reklama 2009 71. ATLAS PENZIJA PLUS - penzioni fond,

reklama 2009 72. Voda AQUA MONTA, reklama 2007 73. GUARD POPOVIC Security, reklama 2007 74. MMS kafa, reklama 2008 75. MOUSE studio, reklama 2007 76. Mašinski fakultet, promo film i reklama 2007 77. CASTELLANA, reklama i muzički spot, 2006 78. FAKT, BEZ PREDAJE, namjenski film 2009 79. Muzički spotovi: Crveno i Crno, 2009; grupa

Negativ, 2004; Dado Djurovic, 2005; Marko Vukcevic, 2005, 2009; Vladana Vucinic, 2005, 2009; Sergej Ćetković, POGLEDI U TAMI, 2004.

80. INSTANT SEKSUALNO VASPITANJE, pozorišna predstava po tekstu Đ. Milosavljevića, 2009. Gradsko pozorište Podgorica

81. Pozorišna predstava PIPI DUGAČARAPA (Budva grad teatar i Gradsko pozorište Podgorica, 2000.), po tekstu A. Lindgren: Najbolja jugoslovenska predstava za djecu 2001 (Festić – Beograd), Najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora 2001, deset sezona na sceni Gradskog pozorišta Podgorica, sa nizom drugih relevantnih nagrada (Najbolja glumica – Jelena Djokić (na Internacionalnom pozorišnom festivalu Kotor 2000), najbolja crnogorska glumica po ocjeni Udruženja dramskih umjetnika Crne Gore (ravnopravno, za ulogu Pipi i ulogu Katarine u predstavi Bokeški D Mol). Glumačka nagrada Vesni Vujošević, Festić – Beograd, 2001.)

82. Pozorišna predstava JULIJA I ROMEO (Gradsko pozorište Podgorica 2003), Najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora 2003 (na Internacionalnom pozorišnom festivalu Kotor 2003), najbolji dramski tekst, tri glumačke

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

nagrade (Dubravka Vukotić, Simo Trebješanin, Vesna Vujošević) najbolji kostim.

83. Pozorišna predstava ZOO PRIČA, po tekstu E. Olbija, 1996, sedam sezona na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad.

84. Pozorišna predstava PETAR PAN (Gradsko pozorište Podgorica 2005), Najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora 2005, Najbolja predstava po ocjeni Dječijeg žirija 2005, dvije glumačke nagrade (I. Čović i Bojana Knežević)

1

1

1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

3.2.2 Studijski priručnici (skripta, hrestomatija) 1. Vukčević, Nikola ISTORIJA FILMA, interna

skripta za studente FDU, 250 strana, 2005-2009.

1

1

4. STRUČNA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

4.2. Urednik knjige I koeditor: - Dramske praizvedbe Gradskog pozorišta 1996-

2006 (urednici izdanja Nikola vukčević, Vanja Popović), Podgorica, Gradsko pozorište, 2007, 404, str, ilust., edicija Jubilej.

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost:

Rezultati rediteljskog rada: - POGLED SA AJFELOVOG TORNJA: Najbolja

bioskopska posjeta u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina,

- Film na četvrtom mjestu srpskog box office-a (51 000 prodatih ulaznica) za 2005-u godinu, od preko 45 filmova u zvaničnoj bioskopskoj distribuciji

- Zvanična bioskopska distribucija u Srbiji, Srnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Austriji

- 2 DVD izdanja za Crnu Goru; prvo izdanje uz Vijesti (tiraž 10 000), drugo licencno izdanje – Goraton; posebno DVD izdanje za Srbiju, posebno DVD izdanje za Bosnu i Hercegovinu, uz nagrade:

- NAJBOLJI FILM 2005 – METROPOLIS TV, Beograd

- FILM GODINE 2005 – JOY MAGASINE, Beograd

- POGLED SA AJFELOVOG TORNJA je, između ostalog, uvršteno u selekciju Međunarodnog filmskog festivala u Sankt Peterburgu (ST. PETERSBURG FESTIVAL OF FESTIVALS 2006), u kategoriji NAJBOLJIH FILMOVA SVIJETA 2006. godine. Vrijedno je napomenuti – “AJFELOV TORANJ” je jedan od prvih filmskih projekata u Republici Crnoj Gori nakon pauze od 15 godina, i ujedno i prva nezavisna produkcija u CG. Iako je film snimljen sa veoma skromnim budžetom (ispod 30 000 eura za fazu snimanja) okupio je impozantnu glumačku ekipu i ostvario zavidne rezultate – na brojnim festivalima bio je u istim selekcijama, rame uz rame, sa visokobudžetnim filmovima reditelja poput: Larsa fon Trira, Džima Džarmuša, Wima Wendersa, Atoma Egoyana, Gusa van Santa, te filmovima oskarovaca - Danisa Tanovića, Volkera Schlandorfa i Manoela de Oliveire (primjerice na - Motovun Int. Film festival, Ljubljna Int. Film festival, St. Petersburg int. Film festival – Festival festivala).

- Navedeni magistarski rad je, u konkurenciji od 98 radova, podijelio prvu nagradu (sa još jednim radom drugog autora), na konkursu Fondacije WUS Austria (Kancelarija u Croj Gori).

- Magistarski rad je, potom, poslužio kao polazna literatura za dva druga naučna rada, drugih autora:

- Doktorski rad na Filozofskom fakultetu Svučilišta u Zagrebu, kandidata Jelene M. A. Vrdoljak, pod

do 3

do 20

2

Page 25: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 25 - Broj 254

mentorstvom dr. sc. Borisa Senkera; naziv rada Sličnosti i razlike filma i kazališta, prijavljen 1. septembra 2007.

- Magistarski rad na praškoj Akademiji lijepih umjetnosti ⁄ Pozorišni odsjek, Katedra režije, mentor: prof. Jaroslava Siktancova, autor mr Nikola Zavišić, naziv rada: Uloga glumca u poližanrovskom pozorištu, odbranjen 2003.

Važniji seminari, workshopovi: - Directors seminar, HAMBURG, Njemačka, JUN

2009, NEXT GENERATION 2009, Berlin, maj 2009, ASSITEJ GERMANY

- International Digital media Vienna, jul 2008. - SAD, Jun/Jul 2007, International leadership

visitors program: UCLA – departement of Film direction, New Yourk Film Academy, New Yourk University – Film departement, Directors guild of USA, Los Angeles, AMERICAN FILM INSTITUTE - Los Angeles; UNIVERSAL STUDIO Los Angeles, Cinematografers guild Los Angeles, MPAA Washington, Festivali: TRIBECA – New YORK, i Los Anđeles Film Festival. Studijski boravak u sklopu ovog programa omogućio je upoznavanje sa savremenim tehnikama snimanja filma (na jednoj strani) I mogućnostima obrazovanja filmskih reditelja (na drugoj strani – naročito posjetom najreprezentativnijim univerzitetskim centrima za školovanje mladih reditelja: UCLA – departement of Film direction, New Yourk Film Academy, New Yourk University – Film departement, AMERICAN FILM INSTITUTE - Los Angeles).

- Redateljska upotreba suvremenih postprodukcionih tehnika – workshop, Zagreb - Hrvatska, APRIL-MAJ 2005.( Workshop, rediteljsko upoznavanje sa mogućnostima digitalnih alata za filmsku post-produkciju, Deescreet platforma, alati SMOKE i FLAME.)

IMENOVANJA, FUNKCIJE, ČLANSTVO - UMJETNIČKI DIREKTOR JU GRADSKO

POZORIŠTE PODGORICA (Izabrano lice) u drugom mandatu, 2003. – i dalje.

- Član Odbora za film CANU (2004 – i dalje) - Član Udruženja filmskig stvaralaca CG (2000 – i

dalje)

15

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

2 9

2 UMJETNIČKI RAD 82 191 3. PEDAGOŠKI RAD 1 1 4. STRUČNI RAD 2 17

UKUPNO 218

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Uvidom u priloženu dokumentaciju koju je podneo kandidat mr Nikola Vukčević, predavač na predmetu Filmska režija i dugogodišnji asistent na ovom predmetu, na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, zaključujem da kandidat u pogledu stepena

obrazovanja (osnovne studije, završene kao student generacije 1998; postdiplomske studije završene 2001, sa zvanjem magistra nauka o dramskim umetnostima; doktorske studije 2006-2010 – u iščekivanju termina odbrane doktorskog rada, proleće 2010) i opšte pedagoške osposobljenosti (saradnik na FDU od 2000, asistent od 2002, predavač od 2005), ispunjava sve uslove za napredovanje u akademsko zvanje docenta. Vredno je dodatno napomenuti – ovakav stepen obrazovanja, zaključno sa doktorskim studijama – redak je primer na akademijama. UMJETNICKI RAD

Nikola Vukčević se kontinuirano i profesionalno bavi umetnošću i zanatom filmskog i Tv reditelja, te poslom pozorišnog reditelja, od 1998 godine kada je diplomirao na Akademiji umetnosti Novi Sad (treba dodati i nekoliko njegovih uspešnih projekata tokom studija). Za to vreme ostvario je sedamdesetak rediteljskih projekata osobenog rediteljskog stila: filmova (igrani i kratki igrani), dokumentarnih projekata (filmovi, tv reportaže), pozorišnih predstava, reklama, namenskih i promo filmova, te muzičkih i Tv spotova - za koje je nagrađivan, kod nas i u svetu (spisak navedenog je priložen u Vukčevićevoj priloženoj biografiji), čime je, kako u kvantitativnom tako i kvaliitativnom smislu, spojio značajan niz savremenih estetsko-produkcionih rediteljskih modela - koji su, iskustveno, od velikog značaja u domenu transfera znanja prema studentima.

Takođe, u veoma uspesan i bogat umetnički rad mogu se uvrstiti i učestvovanja na brojnim filmskim festivalima i smotrama (Motovun, St. Petersburg, London, Beč, Rim, Ljubljana, Marbella, Zagreb, Vancouver, Vaterlo, Sarajevo, Dizeldorf, Bari, Brisel, Kijev, Moskva, Beograd, Tirana), te na workshopovima/ savetovanjima širom sveta (Directors seminar, Hamburg, Nemačka, JUN 2009; NEXT GENERATION 2009, Berlin, maj 2009, ASSITEJ GERMANY; International Digital media Vienna, jul 2008; SAD, Jun/Jul 2007, International leadership visitors program: Los Angeles / UCLA – departement of Film direction; New Yourk Film Academy, New Yourk University – Film departement; Directors guild of USA, Los Angeles; AMERICAN FILM INSTITUTE - Los Angeles; UNIVERSAL STUDIO Los Angeles, Cinematografers guild Los Angeles, MPAA Washington, Festivali: TRIBECA – New YORK, i Los Anđeles Film Festival, itd.). Navedeno ima ješ veću važnost – kada se znaju dosta skromni uslovi u kojima funkcioniše kinematografska umetnost u Crnoj Gori, ne samo u poslednjih dvadesetak godina već i mnogo duže. Takođe, činjenica da je upravo Vukčević autor i nosilac produkcije prvog crnogorskog filma u nezavisnoj produkciji – u mnogome govori o njegovoj želji i iskazanom naporu da se stvari po ovom pitanju dovedu na viši nivo.

Rediteljski rad Nikole Vukčevića odlikuje se autentičnim, intuitivnim i posvećenim odnosom prema poslu kojim se bavi, a kreirajući svoj lični senzibilitet i originalni pristup - uspesno se pozicionira unutar koncepta savremenog rediteljskog načina mišljenja, kako kod nas tako i u regionu (Slovenija, Hrvatska) te i u daljem inostranstvu.

Kako sam pre osam godina, zajedno sa Borom Draškovićem i Veljkom Radovićem – pisao recenziju za izbor u asistentsko zvanje Nikole Vukčevića, preporučujući ga za za to zvanje, ističući da je već do tada dao dokaze da je izučio rediteljski zanat - shodno tome, sa novim Vukčevićevim referencama, te mojim kontinuiranim uvidom u njegov rad, danas, sa sigurnošću, još više - smatram da je kandidat mr Nikola Vukčević svojim umetnickim dostignucima, koja su ovenčana brojnim domacim i medjunarodnim nagradama i priznanjima, stekao sve uslove da napreduje u više akademsko zvanje na Univerzitetu Crne Gore. PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

Od 2000. godine Mr Nikola Vukčević je angažovan na Fakutetu dramskih umjetnosti na Cetinju, kao saradnik, potom asistent od 2002 (predmet Filmska režija, asistent Branku Baletiću), a od 2005. godine se sa uspehom oprobava i kao predavač (predmet: Istorija filma, zaključno sa školskom 2008/09), zadržavajući i angažman asistenta na glavnom predmetu Filmska režija; kontinuirano, za navedeno biva ocenjen najvišim ocjenama i komentarima prilikom redovnih studentskih anketa, u sklopu Bolonjskog procesa. Od školske 2009/10, na predlog i preporuku B. Baletića – Vukčević je preuzeo klasu filmskih režisera, koju sa uspjehom vodi kroz nastavni proces i realizaciju prvih filmova: »Vukčevićeve reference i naše zajedničke godine na ovom predmetu

Page 26: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 26 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. preporučuju ga na najbolji način da vodi ovaj predmet. Desetine mladih crnogorskih reditelja - danas su autori koje smo zajedno izveli na put filmske režije, sa zadovoljstvom i u timskom radu« - stoji, izmeđuostalog, u priloženoj preporuci, koju bez sumnje smatram dodatnom značajnom potvrdom Vukčevićevih pedagoških kvaliteta.

Poštujući dugogodišnje specifičnosti procesa nastave, Vukčević je, i kao asistent i kao predavač, uspeo da svoje znanje i iskustvo uobliči i prenese studentima, uz sve neophodne teorijske, praktične i tehnološke informacije iz oblasti režije; takođe, kao predani umetnik koji saradjuje sa brojnim filmskim centrima u inostranstvu, sa značajnim domaćim i međunarodnim festivalima i produkcijama, Vukčević uspeva da studentima prenese praktična znanja i iskustva, te razlike u radu na različitim meridijanima, čime svojim studentima omogućava i uvid u savremena filmska kretanja u svetu te mogućnost pravilnog pozicioniranja onoga što se i kako treba raditi danas u Crnoj Gori. U tom smislu, naročito su važni rediteljski seminari i workshopovi u kojima Vukčević participira (svestan da je sticanje znanja kontinuiran proces), među kojima se izdvaja njegov studijski boravak u SAD (2007), u sklopu International Leadership Visitors programa američkog State departementa. Studijski boravak u sklopu ovog programa omogućio je upoznavanje sa savremenim tehnikama snimanja filma (na jednoj strani) i mogućnostima obrazovanja filmskih reditelja (na drugoj strani) – naročito posetom i komunikacijom sa najreprezentativnijim univerzitetskim centrima za školovanje mladih reditelja: UCLA – departement of Film direction (Los Angeles), New Yourk Film Academy, New Yourk University – Film departement, AMERICAN FILM INSTITUTE - Los Angeles.

Takođe, neizostavna je činjenica da je Vukčević jedan od retkih mladih pedagoga u nas napisao i objavio stručnu knjigu Uticaj filma na pozorište novih formi (CID, IPS, 2001), te da njegov navedeni rad već uveliko služi kao literatura kako studentima na fakultetima na našim prostorima, tako i doktorantima i magistrantima u inostranstvu (Prag, Zagreb).

Prema svom navedenom pedagoškom iskustvu stečenom u poslednjih deset godina na Fakultetu dramskih umjetnosti u Cetinju, bez sumnje smatram da je kandidat mr Nikola Vukčević, stekao izvanredno pedagoško iskustvo koje ga preporučuje za više zvanje na Univerzitetu. STRUČNI RAD

Istrajan i temeljan u svom umetničkom radu, doktorant (mr)

Nikola Vukčević iza sebe ima i niz projekata stručne delatnosti, koji govore da kandidat i u pogledu stručnog rada ispunjava sve uslove za napredovanje u viši stepen akademskog zvanja: treba istaći rezultate njegovog rediteljskog rada kroz celovečernji igrani film “Pogled sa Ajfelovog tornja” - koji je nastao u najskromnijim mogućim finansijskim uslovima – a koji je vrednovan na festivalima i smotrama širom sveta, potom domete njegovog magistarskog rada i knjige koja je publikovana na osnovu magistarskog rada, članstva u Odboru za film CANU (2004, i dalje) te dva mandata Umetničkog direktora Gradskog pozorišta Podgorica (2003, i dalje) koji u veoma skromnim finansijskim uslovima postiže zapažene repertoarske i umetničke rezultate.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 2 9

2. UMJETNIĆKI RAD 82 191

3. PEDAGOŠKI RAD 1 1 4. STRUČNI RAD 2 17 UKUPNO 218

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu analize dosadasnjeg umetničkog, pedagoškog i stručnog rada mr Nikole Vukčevića, sa sigurnošću se može potvrditi da je kandidat u periodu od diplomiranja do danas postigao značajne uspehe na domaćem i medjunarodnom planu, kako kao reditelj tako i kao pedagog. Istrajan i temeljan u svom umetničkom radu, predan i posvećen kao predavač svojim studentima, doktorant (mr) Nikola Vukčević ima moju punu podršku prema organima Univerziteta Crne Gore da se izbere u zvanje docenta.

RECENZENT Prof. Vlatko Gilić, Beograd

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA

Kandidat: doktorant (mr) Nikola Vukčević, crnogorski reditelj, predavač na predmetu Filmska režija i dugogodišnji asistent na ovom predmetu na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju, u domenu stepena obrazovanja ispunjava sve uslove za napredovanje u akademsko zvanje docenta: - Završene osnovne studije (1994-1998, Akademija umetnosti

Novi Sad, klasa renomiranog prof. Vlatka Gilića, odsek filmske i pozorišne režije), sa najvišim uspehom (student generacije 1998, studije je završio bez korištenja apsolvenstkog staža, dakle – godinu dana pre uobičajenog roka, sa visokim prosekom ocena studiranja 9,14)

- postdiplomske (magistarske) studije završene 2001 (FDU Beograd), sa zvanjem magistra nauka o dramskim umetnostima; nagrađen magistarski rad od koga je objavljena stručna knjiga.

- doktorske studije 2006-2010 (Akademija umetnosti Novi Sad, komparativna Filmologija i Teatrologija; u iščekivanju termina odbrane doktorskog rada, na proleće 2010),

i opšte pedagoške osposobljenosti (saradnik na FDU od 2000, asistent od 2002, predavač od 2005), te nesumnjivo ispunjava sve uslove za napredovanje u akademsko zvanje docenta. UMJETNICKI RAD

Redak je broj redetelja Vukčevićevih godina koji iza sebe već imaju sedamdesetak rediteljskih projekata, u koje spadaju sve one forme koje predavač mora ispunjavati: igrani film, niz kratkih igranih filmova, dokumentarci, promo filmovi, reklame, muzički i televizijski klipovi (pa čak i jedan broj pozorišnih predstava, obzirom na njegov rediteljski izbor - multimedijalizam) – a za koje je još i nagrađivan (kako kod nas, tako i u regionu i dalje). Na ovaj način Nikola Vukčević je, kako u količinskom tako i kvaliitativnom smislu, u svom dosadašnjem radu (od 1998 godine kada je diplomirao na Akademiji u Novom Sada) ispitao značajan stepen savremenih rediteljskih modela, te različitih produkcijiskih i tehnoloških formi koje i u posrednom smislu oslikavaju kvalitet kandidata, ali su i veoma značajne za komunikaciju sa studentima (jer im se kroz praktično iskustvo predavača, pored projektne nastave, na najbolji način objašnjava materija). Neizostavno iskutvo je i ono koje je on stekao kao učesnik međunarodnih festivala, smotri i workshopova u evropskim i svetskim razvijenim centrima, kakvi su: Motovun, St. Petersburg, London, Beč, Rim, Hamburg, Ljubljana, Marbella, Zagreb, Vancouver, Vaterlo, Sarajevo, Dizeldorf, Bari, Brisel, Kijev, Moskva, Beograd. Na drugoj strani, ako bi, uz ove faktografske podatke, trebalo i nešto reći o Vukčevićevom rediteljskom stilu, njegovoj osobenosti i dometima, onda bi to svakako bilo u pravcu isticanja njegovog veoma posvećenog odnosa, estetizovanog, autentičnog (koji je izašao iz jedne veoma specifične i posvećeničke škole Vlatka Gilića), koji ide u dubine poznavanja ljudske emocije i ima svu istovremenu širinu i preciznost istinskog umetničkog dela – koje želi, i uspeva, nešto da kaže ostatku sveta.

Na osnovu svega navedenog u ovom poglavlju, bez sumnje je da je Nikola Vukčević čitavim svojim bićem dokazao da je izučio umetnost i zanat (filmskog) rediteljstva – i shodno tome, sa dubokim uverenjem ga preporučujem da se izabere u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

Page 27: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 27 - Broj 254 PEDAGOSKA OSPOSOBLJENOST

Činjenicom da je još od 2000. godine mr Nikola Vukčević angažovan na FDU Cetinje, kao saradnik na predmetu za koji danas konkuriše u zvanje docenta, te da ga predavač Branko Baletić (kome je Vukčević asistirao dugi niz godina na navedenom predmetu) i formalno preporučuje kao naslednika (preporuka je priložena uz dokumentaciju) – bez sumnje da imamo potvrdu da je kandidat izučio sve ono što je neophodno za zvanje docenta, i da je u pitanju smena generacija na najbolji način po Univerzitet. Ako se tome doda i Vukčevićevo iskustvo predavača na predmetu Istorija filma (od 2005. godine do kraja školske 2008/09), u kome je ispitao svoje mogućnosti da samostalno predaje gradivo i ocenjuje studente (a za koje je uvek bio ocenjivan najvišim ocenama u studentskim anketama) – za pedagoški rad kandidata ovim imamo i još jednu neoborivu potvrdu.

Činjenice Vukčevićevog dodatnog međunarodnog iskustva u ovom segmentu takođe mu veoma idu u prilog: Jun/Jul 2007, International leadership visitors program američkog State departementa - na kome je Vukčević imao priliku da praktično iskomunicira sa procesom nastave nekih od najznačajnijih svetskih škola za studiranje filkma i filmske režije: spomenimo samo prestižni UCLA – departement of Film direction, te New Yourk Film Academy, New Yourk University – Film departement; Directors guild of USA, Los Angeles ili AMERICAN FILM INSTITUTE - Los Angeles, koji bez sumnje daju širinu Vukčevićevom pedagoškom iskustvu, širinu kojom može posvjedočiti nizu praktičnih procesa koji se u studiranju filmskih reditelja praktikuju u razvijenim destinacijama. Bez sumnje je da će navedeno pomoći u dodatnom uobličavanju procesa studiranja filmske režije na FDU Cetinje u pravcu osavremenjivanja i praćenju svetskih trendova edukacije.

Pored svega navedenog, dakle, ističem i svoje zadovoljstvo niza zajedničkih časova sa studentima, na kojima sam se uverio da Nikola Vukčević ima šta da prenese svojim đacima i da zna kako to da uradi, te bez sumnje smatram da je doktorant mr Nikola Vukčević, stekao izvanredno i dugogodišnje pedagoško iskustvo koje ga preporučuje za zvanje docenta. STRUČNI RAD Biti reditelj je bez sumnje - način života. Rediteljstvo se živi i usavršava kroz neposredan stručni rad. Činjenicom da Vukčević kroz rezultate svog rada (koji su možda najočigledniji u dometu njegovog igranog filma “Pogled sa Ajfelovog tornja”, nastalog sa veoma skromnim budžetom, a koji je imao svoj značajan međunarodni život I relevantne reference) je već sada prepoznatljiv autor koji se može potvrditi i u međunarodnim okvirima (uz članstvo u Odboru za film CANU, kao jedan od najmlađih članova, ako ne i najmlađi), uz uspehe prvih filmova njegovih studenata koje predano vodi, te nizom svojih kontinuiranih rediteljskih projekata koje radi I sprema sa poznatim regionalnim partnerima – bez sumnje dokazuju koliko Nikola Vukčević svakog dana I svakog trenutka živi svoje rediteljsko biće, koliko mu je predan u svom stručnom radu I usavršavanju, te ovim, bez sumnje se može potvrditi njegova spremnost da se izabere u zvanje docenta na Univerzitetu Crne Gore.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 2 9

2. UMJETNIĆKI RAD 82 191

3. PEDAGOŠKI RAD 1 1 4. STRUČNI RAD 2 17 UKUPNO 218

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu mojih neposrednih iskustava sa kandidatom i njegoivim studentima, te na osnovu moje analize Vukčevićevog dosadasnjeg umetničkog, pedagoškog i stručnog rada, sa sigurnošću izričem potvrditi da je kandidat mr Nikola Vukčevića dostigao stepen stručnog, umetničkog i pedagoškog osposobljenja da se izabere u zvanje docenta na FDU Cetinje, Univerziteta Crne Gore

RECENZENT Prof. Miloš Radivojević, Beograd

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Na raspisani konkurs u dnevnom listu Pobjeda od 29.12.2009. za izbor u akademsko zvanje za predmete FILMSKA REŽIJA I-VIII, na studijskom programu Režija, podgrupa Filmska i TV re\ija, Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, kao jedini kandidat prijavio se mr Nikola Vukčević.

Mr Nikola Vukčević je diplomirao na Odseku za filmsku i pozorišnu režiju Akademije umetnosti u Novom Sadu 1998. Magistarsku tezu naslovljenu »Uticaj filma na rediteljsko pozorište prve polovine XX vijeka«, odbranio je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2001. i stekao zvanje magistra nauka o dramskim umjetnostima.

Na osnovu uvida u dostavljeni materijal, shodno odluci Senata Univerziteta Crne Gore od 25.03.2010. o mom imenovanju za člana recenzentske komisije, i u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima u izbor u akademska i naučna zvanja, potvrđujem da kandidat mr Nikola Vukčević u pogledu stepena obrazovanja ispunjava sve potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Mr Nikola Vukčević je u kontinuitetu angažovan u nastavnom procesu na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju od 2000. godine do danas, kao asistent/saradnik na predmetu Filmska režija u periodu od 2000 do 2009. godine, i kao predavač na predmetu Istorija filma od 2005 do 2009. godine. Mr Vukčević je u procesu samostalnog izvođenja nastave kroz predmet Istorija filma stekao nova pedagoška iskustva koja su vodila ka njegovom potpunom osamostaljivanju kao predavača. Rezultati koje je u naznačenom periodu ostvario na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju umnogome su uticali na odluku Vijeće tog fakultetu da ga predloži za predavča na glavnom predmetu Filmska režija za nastavnu 2009/2010 godinu, i preporuči ga Senatu Univerziteta Crne Gore za izbor u akademsko zvanje. Propedeutički i stručno-umjetnički rad mr Vukčevića sa studentima prve godine Filmske i televizijske režije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju za rezultat je imao sedam ispitnih kratkometražnih filmova na zadatu temu, od kojih neki po svojim estetskim i idejno-tematskim rešenjima, kao i zrelosti sinematičkog izraza umnogome nadilaze očekivanja prvog ispitnog filma. Zasluga za to najvećim dijelom pripada njihovom mentoru mr Vukčeviću. Za pedagoški rad Mr Vukčević sa sigurnošću mogu reći da je srećan spoj profesionalnih i ljudskih kvaliteta, talenta i posvećenosti poslu koji kao predavač na Univerzitetu Crne Gore obavlja. Mr Vukčević je uveo i jednu značajnu novinu na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju – otvorene projekcije ispitnih filmova studenata Filmske i TV režije. Pored transparentnosti i mogućnosti sticanja neposrednog i cjelovitog uvida u rad studenata, ovaj postupak je usmjeren i na njihovo blagovremeno suočavanje sa sudom kritike i javnosti. To jednim dijelom nadilazi okvir ove preporuke, ali istovremeno potvrđuje mnoge druge, u prvom redu heurističke kvalitete njihovog mentora, posebno one usmjerene na planiranje i organizaciju nastave.

Mr Nikola Vukčević je i autor interne skripte iz oblasti Istorije filma koju je priredio za studente Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju.

Imajući u vidu njegovo gotovo desetogodišnje pedagoško iskustvo i značajne rezultate koje je kao mlad stvaralac i predavač na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju ostvario, sa uvjerenjem da on to svojim, ne samo pedagoškim, već i mnogim drugim kvalitetima zaslužuje, mr Nikolu Vukčevića, sa posebnim

Page 28: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 28 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. poštovanjem prema njegovom radu, predlažem za izbor u akademsko zvanje. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

Mr Nikola Vukčević se u naučno-istraživačkom projektu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u procesu izrade magistarske teze naslovljene „Uticaj filma na rediteljsko pozorište prve polovine XX vijeka“, bavio problemom multimedijalne rediteljske poetike na filmu i u pozorištu, unutar najznačajnijih rediteljskih estetskih pravaca u prvoj polovini XX vijeka. Vukčevićev magistarski rad je podijelio prvu nagradu na konkursu Fondacije WUS Austria, a potom objavljen kao knjiga sa naslovom „Uticaj filma na pozorište novih formi“ (CID Podgorica, IPS Beograd, Pobjeda Podgorica, 2001). Poslužio je i kao polazna literatura za dva naučna rada, jedan na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i drugi na Akademiji lijepih umjetnosti u Pragu.

Naučno- istraživački rad mr Nikole Vukčevića „Pedeset pet godina gradskog pozorišta u Podgorici, u susret budućnosti“ uvršten je u zbornik Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU; Zbornik radova sa naučnog skupa „Pozorište u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka“. 2007).

Doktorsku tezu na temu stvaralaštva filmskog i pozorišnog reditelja Ingmara Bergmana radi na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Studija „Ingmar Bergman, poetika“, u finalnoj je fazi izrade kod izdavačke kuće Centar za razvoj izvođačkih umetnosti Beograd.

Mr Nikola Vukčević se u svojoj naučno-istraživačkoj djelatnosti podjednako bavi filmološkim i teatrološkim problemskim područjima, jednako iz istorijskog i teorijskog ugla. Kao jedan od članova komisije za odbranu doktorske teze naslovljene „Ingmar Bergman – rediteljski postupak i poetika na filmu i pozorištu“, sa posebnim zadovoljstvom, imajući potpun uvid u sadržinu njegovog rada, želim da naglasim da je kandidat za doktora nauka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu mr Nikola Vukčević u višegodišnjem izučavanju kompleksne i razuđene poetike ovog značajnog filmskog i pozorišnog reditelja došao do vrijednih filmoloških i teatroloških rezultata. Mr Vukčević spada u rijetke istraživače iz ove naučne oblasti koji je izučavanju autorske poetike prišao na posve moderan, konkretan, hermeneutički fleksibilan i metodološki jasan način. Ovaj naučni projekat mr Vukčevića, koji svojim značajem uveliko nadilazi okvir ad hoc opservacija i tumačenja na fonu recenzentskog predstavljanja kandidata za izbor u akademsko zvanje, u stručnoj i kritičkoj javnosti tek će dobiti svoj zasluženi prostor.

Opšta ocjena analizovanih naučno-istraživačkih radova i referenci mr Nikole Vukćevića je visoka. U narednom periodu na ovom istraživačkom polju od mr Vukčevića treba očekivati nove značajne rezultate i pomake, posebno u oblasti publikovanja naučno-teorijskih radova u međunarodnoj periodici. UMJETNIČKI RAD

Kao reditelj Nikola Vukčević je realizovao oko sedamdeset projekata iz oblasti igranog i dokumentarnog filma, pozorišta i televizije. Dugometražni igrani film »Pogled s Ajfelovog tornja« prikazan je na dvadesetak značajnih međunarodnih festivala i smotri. Posebno izdvajamo Međunarodni filmski festival LIFE u Ljubljani 2005, na kojem je ovaj film prikazan u selekciji sa filmovima najznačajnijih svjetskih reditelja, kao i Međunarodni filmski festival u Sankt Petersburgu 2006, na kojem je Vukčevićev film selektovan u kategoriju najboljih filmova svijeta. »Pogled s Ajfelovog tornja«, pored neospornih estetskih vrijednosti, ima poseban značaj za crnogorsku kinematografiju zbog činjenice što je to jedan od prvih filmskih projekata nakon pauze od skoro dvije decenije i, ujedno, prva nezavisna produkcija u Crnoj Gori. Iako finansiran skromnim sredstvima film je na brojnim festivalima ravnopravno prikazivan sa visokobudžetnim filmovima razvijenih svjetskih produkcija. »Pogled s Ajfelovog tornja« je ostvario najbolju bioskopsku posjećenost u Crnoj Gori u poslednjih dvadeset godina, a u Srbiji, prema zvaničnim podacima, u konkurenciji od oko pedeset filmova u bioskopskoj distribuciji 2005. godine, po posjećenosti je bio na četvrtom mjestu. Vukčevićev film je, pored Crne Gore i Srbije, bio i u zvaničnoj distribuciji Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije. Tome treba dodati i dva DVD izdanja ovog filma za Crnu Goru, kao i posebna DVD izdanja za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Film »Pogled s Ajfelovog tornja« je 2005. odvojeno proglašen za film godine u izboru Metropolis TV, Beograd i Joy Magasine, Beograd. Na novosadskom filmskom

festivalu 2005. »Pogled s Ajfelovog tornja« je osvojio dvije nagrade, a na hercegnovskom filmskom festivalu iste godine, četiri. Nagrada za najboljeg reditelja na festivalu Vukčević je ostvario na Međunarodnom filmskom fstivalu u Džordžiji, SAD, 2006.

Dugometražni dokumentarni film »Kana« Vukčević je realizovao 2008. u koprodukciji sa nizom evropskih partnera: Europee commision, Open society fund, Helsinki comittee, Mediacentar Sarajevo. Film je imao zapaženo predstavljanje u okviru glavnog programa Međunarodnog filmskog festivala u Rimu 2008, kao i na Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma iste godine. U periodu od 2000. do 2005. godine, Vukčević je na prvom programu Televizije Crne Gore u okviru dokumentarnog programa realizovao dvadeset četiri polučasovne reportaže naslovljene »Ulice i ljudi«, ciklus koji je originalnim i inventivnim autorskim rešenjima privukao pažnju gledalaca i imao zapažen medijski odjek.

Iz početnog perioda Vukčevićevog stvaralaštva, kao umjetnički relevantne, posebno izdvajam dva kratkometražna igrana filma rađena na 35 mm filmskoj traci (»Stid«, »Biblija«), dva kratkometražna igrana filma rađena digitalnom, SD i HD tehnologijom (»Model«, »Pauza«) i televizijsku dramu »Kraj igre« . Ovi projekti su prikazani na festivalima u Francuskoj, Italiji i Sloveniji, kao i na televizijama u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori.

Nikola Vukčević je kao pozorišni reditelj postavio više predstava, od kojih se po svojim osobenim estetskim vrijednostima i gledanosti, u produkciji Gradskog pozorišta Podgorica, izdvajaju: »Instant seksualno vaspitanje«, 2009; »Tom Sojer«, najbolja predstava po ocjeni stručnog žirija na Međunarodnom pozorišnom festivalu u Kotoru, najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora i najbolja predstava po ocjeni dječjeg žirija, 2007; »Petar Pan«, najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora, 2005, najbolja predstava po ocjeni dječijeg žirija. »Julija i Romeo«, najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora, 2003; Potom, »Pipi duga čarapa«, u produkciji Budva grad teatara i Gradskog pozorišta Podgorica, 2000; najbolja jugoslovenska predstava za djecu, 2001 (Festić-Beograd), najbolja predstava po ocjeni žirija grada Kotora, 2001; deset sezona na sceni Gradskog pozorišta Podgorica, sa nizom drugih relevantnih nagrada. Pozorišna predstava »Zoo priča«, po tekstu Edvarda Olbija, postavljena 1996, igrana je sedam sezona na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Filmski i pozorišni reditelj Nikola Vukčević u svojoj ličnosti objedinjuje darovitog stvaraoca i metodičara, svestranog umjetnika i istraživača iz naznačenih oblasti. Vukčević je reditelj osobenog umjetničkog senzibiliteta i stilske prepoznatljivosti, umjetnik koji je, iako na početku svoje stvaralačke karijere, ostvario izuzetne umjetniče domete. To na najbolji način potvrđuju brojni filmovi i pozorišne predstave koje on potpisuje, a koje svojim svekolikim estetskim značajem nadilaze okvire isključivo nacionalne prepoznatljivosti. Za rijetko kog umjetnika sa naših prostora se može reći da je svojom autorskom poetikom i ostvarenjima do te mjere inicirao potrebu sveobuhvatnog tumačenja savremene stvarnosti, kao što je to slučaj sa Nikolom Vukćevićem. Iz ugla nekog ko prati uzlaznu putanju stvaralaštva ovog filmskog i pozorišnog reditelja, sa posebnim zadovoljstvom anticipiram njegova nova umjetnička ostvarenja. Nikola Vukčević je i u ovom, jednako kao i u mentorskom radu i obavezama pedagoga koje iz njega proističu, u šta sam bio u prilici da se, kao njegov kolega, u više navrata i neposredno uvjerim, neko ko u stvaranju funkcionalnih heurističkih modela i, nadasve, samopregornom radu, prepoznaje jedini mogući put stvaraoca. Utoliko mu, kao izvanrednom umjetniku i metodičaru, više vjerujem.

Navedene reference u vezi sa ostvarenim rezultatima i dostignućima na polju umjetnosti, filmskog i pozorišnog reditelja Nikolu Vukčevića, uz sve ostale, odvojeno i na najbolji način, preporučuju za izbor u akademsko zvanje. STRUČNI RAD

Još kao student Nikola Vukčević je asistirao mnogim istaknutim rediteljima u Televiziji Novi Sad i Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Čest je učesnik međunarodnih seminara, festivala, savjetovanja, radionica, do 2005. kao učesnik, a otada i kao predavač i / ili moderator (SAD, Njemačka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija). Od posebnog značaja za stručno usavršavanje mr Vukčevića bila su njegova učešća na rediteljskom seminaru u Hamburgu, potom u Berlinu i Beču. Studijski boravak u SAD 2007. godine, omogućio mu je upoznavanje sa savremenim tehnikama snimanja filma i mogućnostima edukacije filmskih reditelja. Za Vukčevića su posebno značajne bile njegove posjete

Page 29: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 29 - Broj 254 najreprezentativnijim univerzitetskim centrima za školovanje mladih reditelja (UCLA – Department of Film Direction, New York Film Academy, New York University – Film department, American Film Institute – Los Angeles).

Nikola Vukčević se ističe i u oblasti komercijalno-propagandnih ostvarenja (reklame, TV spotovi, namjenski i promotivni filmovi); realizovao je preko trideset reklamnih i muzičkih spotova, promo filmova i reportaža za renomirane klijente, predstavništva Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Ministarstvo turizma Crne Gore (Montenegro Wild Beauty), Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, i mnoge druge.

Član je Odbora za film CANU, Udruženja filmskih stvaralaca Crne Gore i umjetnički direktor Gradskog pozorišta u Podgorici. Jedan je od urednika izdanja „Dramske praizvedbe Gradskog pozorišta 1996-2006“, Podgorica, Gradsko pozorište, 2007.

Iz navedenog se dâ zaključiti da se kandidat mr Nikola Vukčević, pored naučno-istraživačkog i umjetničkog, jednako ističe i u stručnom, kako individualnom tako i timskom radu. Autor je i koautor više radova od kojih je mnoge prezentovao na međunarodnim seminarima i simpozijumima. Stručni rad mr Nikole Vukčevića mogućno je pratiti kroz njegove mnogobrojne aktivnosti, članstvo u profesionalnim i stručnim organizacijama. Kompetentnost, stručnost i profesionalnost, kao i kontinualna potreba za usavršavanjem kroz stručno-umjetnički rad i iznalaženje novih metodoloških postupaka, mr Nikolu Vukčevića na najbolji način preporučuju za izbor u akademsko zvanje.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 2 9

2. UMJETNIĆKI RAD 82 191

3. PEDAGOŠKI RAD 1 1 4. STRUČNI RAD 2 17 UKUPNO 218

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Uvidom u konkursnu dokumentaciju, analizom i ocjenom

umjetničkih, naučnih, stručnih i pedagoških kvaliteta mr Nikole Vukčevića, zaključujem da kandidat ispunjava sve uslove predviđene članom 76. Zakona o visokom obrazovanju i Mjerila za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore član 12, za izbor u zvanje docenta.

Shodno navedenom, predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da se mr Nikola Vukčević izabere u akademsko zvanje docenta za predmete Filmska režija I-VIII na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Mr Nikola Vukčević to svojim pedagoškim, umjetničkim i stručnim kvalitetima u potpunosti zaslužuje. Uvjeren sam da će ovim izborom Univerzitet Crne Gore i Fakultet dramskih umjetnosti dobiti vrijednog i odgovornog predavača.

RECENZENT Doc.dr Zoran Koprivica FLU Cetinje

R E F E R A T Za izbor u naučno zvanje za oblast Orijentalno-islamski

segment kulturne istorije Crne Gore na Istorijskom institutu Crne Gore.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 03.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR DRAGANA KUJOVIĆ..

BIOGRAFIJA

Rođena sam 22.12.1958.godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju (Prva gimnazija u Sarajevu, arapski i turski jezik) završila sam odličnim uspjehom, takođe, u Sarajevu. Studije orijentalnih jezika i književnosti (arapski i persijski jezik i književnost) upisala sam školske 1977/78.godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i diplomirala prije redovnog roka, već poslije tri godine studiranja - 1981.godine, pokazavši odličan uspjeh (prosječna ocjena u toku studija 9.96). Za uspjeh u toku studija nagrađena sam posebnim priznanjem Univerziteta u Sarajevu - Zlatnom značkom Fonda Hasan Brkić i proglašena studentom generacije Odsjeka za orijentalistiku. Školske 1983/84.godine upisala sam postdiplomske studije (smjer za nauku o jeziku) na Filološkom fakultetu u Beogradu i magistrirala 15.06.1988.godine, uspješno odbranivši magistarski rad pod naslovom Asimilacija kolokvijalizama u leksici savremenog arapskog književnog jezika. Doktorsku tezu pod naslovom Analitičko transformisanje glagola u savremenom arapskom književnom jeziku odbranila sam 21.02.1997.godine na Filološkom fakultetu u Beogradu pred komisijom u sastavu: prof. dr Rade Božović, prof. dr Darko Tanasković, dr Dušanka Bojanić- Lukač. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

U zvanje asistenta-pripravnika za predmet Arapski jezik-sintaksa izabrana sam oktobra 1981.godine na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Nepunih pola godine iza toga birana sam u zvanje asistenta za predmet Arapski jezik-sintaksa.

U toku 1981/82 i 1984.godine boravila sam, uz saglasnost Fakulteta, na radu u Libiji (Tripoli) kao konsekutivni prevodilac za arapski jezik. Sve do napuštanja Sarajeva 15.11.1992.godine radila sam na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u zvanju višeg asistenta za Arapski jezik (sintaksa).

Od februara 1993. do avgusta iste godine bila sam angažovana u Istorijskom institutu Crne Gore, sarađujući u okviru projekta Topla - etnička i kulturno-istorijska zajednica u XVIII vijeku (pod rukovodstvom mentora dr Dragane Radojičić).

1.09.1993.godine primljena sam u radni odnos na Filološkom fakulteta u Beogradu u zvanju asistenta za predmet Arapski jezik i književnost na Katedri za orijentalistiku. U zvanje docenta za predmet Arapski jezik na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu birana sam 12.03.1998.godine.

U zvanju naučnog saradnika za rad na projektu Uticaji orijentalno-islamske civilizacije u Crnoj Gori zasnovala sam radni odnos u Istorijskom institutu Crne Gore.15.03.2001.godine. U zvanje višeg naučnog saradnika u Istorijskom institutu Crne Gore izabrana sam 3.03.2005. godine. Istraživanjem na projektu Antroponimi orijentalnog porijekla (preuzeti iz arapskog, persijskog i turskog jezika) u Crnoj Gori rukovodila sam u okviru redovnih radnih zadataka u Istorijskom institutu u periodu 2005-2007 Završetkom obaveza na pomenutom projektu u novembru 2008. godine imenovana sam za rukovodioca istraživanja na projektu Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u muzejskim i arhivskim fondovima Crne Gore, i to za period od tri godine .

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA, Bilten br. 186, 2005

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI BROJ BODOVA

1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci*broj bodova 1*7 7

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 4*4; 1*2 3*1.5 1*0.5 23

Page 30: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 30 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Broj referenci*broj bodova 3*2; 1*1 7 1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2

Broj referenci*broj bodova 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

Broj referenci*broj bodova UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 37 3. PEDAGOŠKA DJELATNOST 3.1. Udžbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Broj referenci*broj bodova

3.2. Priručnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. Broj referenci*broj bodova 1*2 1*1 3

3.3. Gostujući profesor 3.3.1. 3.3.2. Broj referenci*broj bodova

3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Broj referenci*broj bodova

3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične ocjene za sve elemente pedagoškog rada)

UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST 3 4. STRUČNA DJELATNOST 4.1. Stručna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

Broj referenci*broj bodova 4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

Broj referenci*broj bodova 1*1; 2*2; 7*3

26

4.3. Stručni članak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova

4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 2x0.5 1

4.5. Popularno-stručni članci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova 4*0.1 0.4

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 5 5 UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 32.4

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br.b.

1.1. Monografije 1.4. Knjiga studijskog karaktera izdata kod nas 1. Dragana Kujović, Tragovima orijentalno-islamskog

kulturnog nasljeđa u Crnoj Gori.- Podgorica: Almanah, 2006 (Podgorica: 3M Makarije).- 160 str.: ilustr.: 25cm.- (Biblioteka Baština/Almanah, Podgorica) (COBISS.CG-ID 10458896)

2. Dragana Kujović, Najčešći antroponimi orijentalnog i pseudoorijentalnog porijekla u Crnoj Gori. - Podgorica: Pobjeda: Matica crnogorska, 2008 (Podgorica: Pobjeda).- 112 str..; 25cm (COBISS.CG-ID 12705808)

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima 3. Dragana Kujović, Aktivnost kulturno-prosvjetnog

društva Gajret u Crnoj Gori prema pisanju istimenog lista (1922-1941).- Istorijski zapisi, br. 1-4, 2005, str. 207-226 (YU ISSN 0021-2652)

4. Dragana Kujović, Radovi autora i prepisivača na orijentalnim jezicma iz Crne Gore (il nastali u Crnoj Gori).- Almanah, br. 35-36, 2006, str. 21-28 (ISSN 0354-5342)

5. Dragana Kujović, Orijentalno-islamski segment kulturne istorije Crne Gore na stranicama Istorijskih zapisa (Zapisa).- Istorijski zapisi, 2007, br. 1-4, str. 65-71(YU ISSN 0021-2652)

6. Dragana Kujović, Antroponimi orijentalnog porijekla u Crnoj Gori (1).- Matica, proljeće/ljeto 2007, br. 29-30, str. 201-252 (ISSN 1450-9059)

7. Dragana Kujović, Antroponimi orijentalnog porijekla u Crnoj Gori (2).- Matica, jesen 2007, br. 31, str. 435-486 (ISSN 1450-9059)

7

7

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

8. Dragana Kujović, Ime orijentalnog porijekla i pseudorijentalni antroponimijski neologizam.- Istorijski zapisi , 2008, br. 1-4, str. 201-207 (YU ISSN 0021-2652)

9. Dragana Kujović, Prilog rekonstrukciji sistema orijentalno-islamskog školstva u Crnoj Gori: udžbenici na orijentalnim jezicima – arhivsko odjeljenje (Berane), Fond Zavičajnog muzeja u Pljevljima, Arhivski fond Husein-pašine džamije , Almanah, 2009, br. 45-46, str. 51-71 (ISSN 0354-5342)

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima i seminarima. Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari

10. Dragana Kujović, Školska literatura na orijentalnim

jezicima – jedno od svjedočanstava orijentalno-islamske komponente naše kulturne prošlosti (Naučni skup na temu Kulturološko i ukupno civilizacijsko prožimanje naroda Crne Gore i Turske u organizaciji Foruma Muslimana/Bošnjaka Crne Gore, 16. maj 2009, rad objavljen u cjelini u časopisu Forum br. 11)

11. Dragana Kujović, Smail-aga Čengić – epski kliše, narodno pamćenje i stvarnost, ili prilozi za portret odvažnog turskog muteselima (Međudržavni projekat Crne Gore i Hrvatske Dani Ivana Mažuranića u Crnoj Gori 27.9.-1.10.2009, rad predat za štampu)

12. Dragana Kujović, Iseljavanje muslimana iz Crne Gore nakon Brlinskog kongresa kao tema na stranicama Istorijskih zapisa (Naučni skup u organizaciji Istorijskog instituta Crne Gore na temu Sto trideset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa velikim silama nakon sticanja nezavisnosti 1878, 20-21. oktobra 2009)

Domaći kongresi, simpozijumi i seminari

13. Dragana Kujović, Aktivost kulturno-prosvjetnog

društva Gajret u Pljevljima prema pisanju istoimenog lista (1922-1941).- (Naučni skup u organizaciji

1.5

1.5

2

2

2

Page 31: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 31 - Broj 254

Zavičajnog muzeja u Pljevljima s temom: Putevi, trgovina i saobraćajno-kulturni pravci pljevaljskog kraja, održan 4. i 5. juna 2005. godine, rad objavljen u cjelini u Glasniku Zavičajnog muzeja 2007, br. 6)

14. Dragana Kujović, Opticaj turskog novca u Crnoj Gori (Naučni skup s temom: Novac u Crnoj Gori, održan 19. i 20. aprila 2006. godine na Cetinju, rad objavljen 2007 u zborniku radova sa skupa )

15. Dragana Kujović, Prilog kulturnom mozaiku Pljevalja – radovi autora i prepisivača na orijentalnim jezicima iz pljevaljskog kraja (Naučni skup u organizaciji Zavičajnog muzeja u Pljevljima s temom: Pljevaljsko društvo kroz istoriju – iskustva kulturne sinteze, održan 2. i 3. juna 2007. godine, rad predat za štampu)

16. Dragana Kujović, Antroponim kao izraz kulturne posebnosti (Naučni skup u organizaciji Zavičajnog muzeja u Pljevljljima s temom: Potarje i Polimlje u vrtlogu interesa velikih sila, održan 7. i 8. juna 2008, rad predat za štampu)

17. Dragana Kujović, Iseljavanje muslimanskog stanovništva iz Crne Gore nakon Berlinskog kongresa (s posebnim osvrtom na Pljevlja kao jednom od iseljenčkih pravaca tog vremena) (Naučni skup u organizaciji Zavičajnog muzeja – Pljevlja na temu Odnos istorijske demografije i političke istorije /na primjeru Srednjeg Potarja i Polimlja/, 14. i 15. novembra 2009. godine)

1

1

1

1

1

4. STRUČNA DJELATNOST Br.b.

4.2.3. Prevod književnog djela 18. Džubran Halil Džubran, Povorke .- Beograd

(Paideia).- (prevod s arapskog, pripremljen za štampu i katalogizovan - arapsko-srpsko izd. I izdanje, 2008, prevod Dragana Kujović, poezija, F-A5, tvrdi povez, latinica (ISBN 978-86-7448-447)

4.5. Popularno-stručni članci 19. Dragana Kujović, Gajret u Pljevljima/ Uzeir Bećović.

– Podgorica: Almanah: Sarajevo: Grafokomerc. 2007. (Sarajevo: Grafičko preduzeće).- 356 str: ilustr: 25 cm.- Biblioteka Baština. Almanah, Podgorica .- prikaz, Istorijski zapisi , 2008, br. 1-4, str. 325-327(YU ISSN 0021-2652)

4.6. Ostala dokumentovana stručma djelatnost - Član Komisije za pregled i ocjenu doktorske

disertacije koju je mr Mejra Softić predala pod naslovom “Vasla i nunacija kao ortografsko-morfološki specifikumi arapskog književnog jezika. Problemi i interpretacija u nastavi” (Odluka Nastavno-naučnog veća Filološkog fakulteta u Beogradu od 26. oktobra 2005. godine)

- Član Komisije za odbranu doktorske disertacije koju je mr Mejra Softić predala pod naslovom “Vasla i nunacija kao ortografsko-morfološki specifikumi arapskog književnog jezika. Problemi i interpretacija u nastavi” i koja je zakazana i održana 25.02.2006. godine

- Predstavljanje Sabranih dela Džubrana Halila Džubrana na Međunarodnom sajmu knjiga “Trg od knjige” u Herceg Novom 25.07.2007 godine (kao autor prevoda sa arapskog jezika)

- Član Komisije za recenziranje dodatnog nastavnog materijala za nastavu istorije (prema odluci direktora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva br. 633/U od 19.11.2007.)

- Učesnik na promociji udžbenika pod naslovom Istorija Crne Gore u 55 priča autora dr Žvka Andrijaševića, održane 10.09.2009.

- Član Redakcije Časopisa Istorijski Zapisi u periodu od 2002-2010

- Član Strukovnog vijeća za društvene nauke Univerziteta Crne Gore

- Rukovodilac istraživanja na projektima: Antroponimi orijentalnog porijekla (preuzeti iz arapskog,

3

0.5

persijskog i turskog jezika).- ( projekat odobren i finansiran od strane Miistarstva prosvjete i nauke Crne Gore 2005-2007; projekat uspješno i u predviđenom roku završen, materijal pripremljen za štampu predat Ministarstvu i objavljen 2008. godine); Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore (projekat odobren od strane Miistarstva prosvjete i nauke Crne Gore 2008, rok realizacije 3 godine)

15

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

17 31 35.5 72.5

3. PEDAGOŠKI RAD 2 3 4. STRUČNI RAD 2 18 18.5 50.9

UKUPNO 54 126.4

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Pregledom obimne dokumentacije, utvrdili smo da dr Dragana Kujović ispunjava sve potrebne zakonske uslove predviđene za izbor u više naučno zvanje u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, i to u skladu sa Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom UCG i Zakonom o visokom obrazovanju.

Po broju vrlo pristojna Bibliografija dela dr D. Kujović

dovoljno uverljivo govori o naučniku koji ozbiljno i prilježno shvata svoj posao i vokaciju. Koleginica Kujović je u svim segmentima svoga rada na orijentalnom polju takva, temeljita, odgovorna i vredna. Poznavajući i prateći rad dr D. Kujović više od dvadeset godina, sa zadovoljstvom sarađujući sa njom u nastavi nekoliko godina na Filološkom fakukltetu u Beogradu, mogu samo izreći reči pohvale i priznanja. Odista se radi o jednom pravom, akribičnom naučniku i nastavniku koji je autoriteom svoga znanja čvrsto postavio mesto u orijentalistici na jednom mnogo širem prostoru od Crne Gore. Ta pouzdana i akribična naučna misao se prepoznaje u svim većim njenim studijama i ovde ću pomenuti samo neke, koje su posebno značjne sa istorijskog i istorijsko-kulturološkog stanovišta. Pored svega što ćemo pomenuti u ostalim delovima izveštaja, kao i zaključku, ovde bih morao posebno da istaknem njene dve monografije. Prva, Tragovima orijentalno-islamskog kulturnog nasljeđa u Crnoj Gori izraz je odista pionirskog posla koji je obavila naučnica dr Kujović. Samo onaj koji je radio po arhivama i na terenu može da shvati sve teškoće i silno vreme koje upotrebljeno da bi se složila jedna lepa monografija (152 strane) o kulturi koja je do sada bila poptuno skrajnuta sa naših pogleda i našeg razumevanja. Ovde nije reč o jednom multikultralnom pregnuću, već o nauci i evidentnoj situaciji u istoriji koja nam se neopravdano izmakla. Obilazeći lokalne muzeje i arhive, ušavši i u kuće nekih istaknutijih obrazovanih muslimana, dr Kujović nam u budućnosti, upravo iz ovog poslednjeg pomenutog, obećava i neke uzbudljivije stvari. Jer, kao prvi školovani orijentalista ona stiče poverenje muslimanske populacije, čime joj se otvara put, verovatno, za neslućena nova saznanja, važna ne samo za kulturnu istoriju već i istoriju uopšte. Ovim radom autorica je uspešno popratila i predmete etnografskog karaktera, spomeničko blago, rekonstruisala kulturni ambijent muslimana i Bošnjaka u Crnoj Gori. Sve to je, verujem samo za sada, obuhvaćeno u četiri posebna poglavlja, sistematizovano po predmetima građe, i kako kaže autorica: "... nastojeći da podigne onaj stepen naučne utemeljenosti i objektivnosti koji ne podliježe evropocentričnim ili, možda, islamocentričnim kalupima". Drugo delo vredno pažnje i poštovanja je Najčešći antroponimi orijentalnog i pseudoorijentalnog porijekla u Crnoj Gori. Naravno, autorica nije napravila prost inventar pomenutih imena, već je kao pravi naučnik pristupila tom važnom i značajnom kulturalnom

Page 32: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 32 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. fenomenu. Nije bilo lako prepoznati kod nekih imena fonetske promene koje nužno traži jedan slovenski jezik kao naš u odnosu na orijentalne pozajmice, ali je dr Kujović sve slučajeve vispreno rešila. Uz to, navela je i lokalitete na kojima su imena zabeležena, čime je ostavila prostor za dalja antroploška, jezička i etnološka istraživanja. Rad Aktivnost kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Crnoj Gori prema pisanju istoimenog lista (1922-1941) nije samo značajan za praćenje rada i života muslimanske zajednice u Crnoj Gori. Jer, ovo Društvo je odigralo značjanu ulogu u osavremenjivanju načina života, reklo bi se, ne samo muslimanskog življa, već i na afirmaciji ženske populacije. Veliki sirijski modernista Šakib Arslan je navodio da arapski islamski svet uprvao treba da se ugleda na savremeni život južnoslovenske muslimanske polulacije .Upravo spis Radovi autora i prepisivača na orijentalnim jezicima u Crnoj Gori potvrđuje gore izrečeni sud o akribičnosti dr Kujović. Koliko je samo trebalo pregledati izvora da bi se taj rad napisao! U nadi smo da će se koleginici omogućiti od strane Instituta da proboravi jedno vreme u Arhivi MIP-a Srbije, jer se tu može naći još zanimljivog materijala u vezi sa ljudima iz Crne Gore na školovanju u Istanbulu. Jer se za islamsku kulturu zanimaju početkom prošloga veka i nemuslimani iz Crne Gore. Radom Ime orijentalnog porijekla i pseudoorijentalni antroponimijski neologizam koleginica Kujović je nastavila svoje uspešno bavljenje onomastikom, prošrivši ta svoja zanimanja i na antroponomastiku. Isti je slučaj i sa prilogom (18 strana) o islamskom školstvu. Dakle, nastavak ranijih zanimanja za iste važne probleme. Širenje naučnog polja i saznanja. Studijom o Smail-agi Čengiću koleginica Kujović nije samo dala odgovarajući doprinos istoriji, nego i našoj folkloristici. Pisana u maniru istoriografsko-folklornih studija ovaj rad govori i o lepom obrazovanju i literarnom daru dr Kujović. To se vidi, pre svega, u njenom pozivu folkloristima da se rasterete tradicionalističkog epskog stava koji često zamenjue naučni u sličnim studijama. Rad Opticaj turskog novca u Crnoj Gori jasno ukazuje na to da je prostor za islamsitička istraživanja u Crnoj Gori širok i da je Institut uradio pravu stvar na tom polju angažujući takvog odgovornog i vrednog stručnjaka, orijentalistikinju dr Draganu Kujović.

Primedba: Napominjemo da smo radove koji su objavljeni u

časopisu Istorijski zapisi, poštujući postojeća pravila, bodovali, na žalost, sa svega 1.5 bodova, i tako ih izjednačli sa radovima objavljene u nekim drugim časopisima, iako se radi vrlo uglednom stručnom časopisu sa međunarodnom redakcijom, distribucijom i rezimeom na stranom jeziku.

PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Moje zapažanje, dok je uvažena koleginica dr Kujović radila

na Odseku za orijentalistiku (najstarija katedra ove vrste na Balkanu) Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ne može biti drugačije od veoma povoljnog. Njena visoka lingvistička stručnost, ozbiljnost i marljivost u radu - da li se može više od ovoga reći? I neku godinu posle odlaska sa Odseka, studenti su pominjali, naravno samo po dobrim stvarima, koleginicu dr Kujović. Mislim da i ovo priznanje uverljivo govori o kakavom se čoveku i stručnjaku radi. Lično smataram dr Kujović za najboljeg lingvistu arabologa na našim terenima.

STRUČNI RAD

Naravno, da su vredni rad u Institutu, naučnoistraživački rad i

pisanje u okvirima projekata umanjili staru sklonost i značajnu sposobnost dr Kujović da prevodi. Ipak, ona je nastavila sa prevodima najvećeg poete i lirskog filosofa savremene arapske književnosti, dela Džubrana Halila Džubrana. Posebno je značajan pažljivo odabrani prevod poetskog dela Povorke (ar. Al mavakib), koji je predala za štampu u Beogradu (poznata izdavačka kuća Paidea), dela koje je predstavljalo idejni manifest novoga doba arapske omladine na početku 20. veka. Njena akribičnost u prevođenju, čist i jasan jezik moraju se odmah istaći. Ostale manifestacije u kojima je dr Kujović učestvovala samo govore o njenim širim zanimanjima od osnovne orijentalističke vokacije. Tih aktivnosti je bilo desetak i one uverljivo govore o urednoj prisutnosti kandidata za izbor u više zvanje u kulturnom i naučnom životu Crne Gore.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 14 17 31 37 35.5 72.5

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 3 3 4. STRUČNI RAD 16 2 18 32.4 18.5 50.9 UKUPNO 32 19 51 72.4 54 126.4

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE Na kraju bih, ipak, nešto ponovio što je rečeno ranije kod

razmatranja značaja njene dve monografije. Reč je o tome da je, imam neodoljiv utisak, dr Kujović već svojim značajnim i ozbiljnim naučnim radom stekla poverenje muslimanske populacije i da joj se pružila sjajna prilika da uđe u neke stare obrazovane porodice i to je, svakako, ono što će joj omogućiti da nam da još vredniju i puniji sliku o kulturnom i istorijskom životu islamizirane populacije u Crnoj Gori.

Ova prethodna rečenica bi bila i moj odgovorni zaključak kojim svesrdno, i naučno opravdano, predlažem dr Draganu Kujović u izbor za više zvanje, zvanje naučnog savjetnika .

RECENZENT

Prof. dr Rade Božović, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA

Pomnim uvidom u opsežnu dokumentaciju, a ponajprije u bibliografiju i zakonom propisani način bodovanja priloženih znanstvenih i stručnih radova, utvrdio sam da dr. sc. Dragana Kujović, sukladno Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutu UCG i Zakonu o visokome obrazovanju, ispunjava sve potrebne zakonske uvjete propisane za izbor u znanstveno zvanje u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Uvidom u priloženu bibliografiju zaključio sam da se znanstveni interes kandidatkinje kretao uglavnom u okvirima filoloških i orijentalističkih istraživanja. Taj se zaključak prije svega temelji na spoznaji da se najviše bavila evidentiranjem i predstavljanjem orijentalno-islamske komponente kulturnoga nasljeđa Crne Gore, prikupljanjem i analizom onomastičke građe, ispitivanjem socio-kulturnih procesa u interakciji dviju kultura te prevođenjem arapske beletristike. Od objavljenih radova ponajprije izdvajam monografsku studiju pod naslovom Tragovima orijentalno-islamskog kulturnog nasljeđa u CrnojGori (br. 33), koja je ujednačeno, skladno, sadržajno cjelovito i vrlo vrijedno djelo utemeljeno na obilju podataka. U tome se prepoznaju istraživačka strast i znatiželja kandidatkinje da se posveti znanosti i struci te nastojanje da prepozna i znanstvenoj i kulturnoj javnosti približi onaj segment historijskoga nasljeđa koje je stoljećima supostojalo kao „drugačiji“ sustav vrijednosti i „drukčiji“ pogled na svijet u višeslojnom i dubokom prožimanju sa zatečenim elementima tradicionalne kulture. Složio bih se s mišljenjem da to nasljeđe nije imalo svoje istraživače u Crnoj Gori te da spomenuta studija predstavlja vrijedan i nezaobilazan izvor za sve one koji će se ikad baviti ovom problematikom. Monografija Najčešći antroponimi orijentalnog i pseudoorijentalnog porijekla u Crnoj Gori (br. 34) propituje rezultate onomastičkih istraživanja, to jest imena orijentalnoga porijekla, preuzeta iz arapskog, turskog i perzijskog jezika, ali posve prilagođena fonetsko-fonološkom i morfološkom sustavu crnogorskoga jezika, odnosno njegovim tvorbenim modelima. Tim su imenima pribrojana i ona koja svojom formom i glasovnim sklopom samo podsjećaju na imena orijentalnoga

Page 33: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 33 - Broj 254 porijekla, ali ne počivaju na konkretnom etimonu i nisu semantički motivirana, ili je pak njihov etimon nejasan. Taj se rad može smatrati značajnim i vrijednim iz više razloga. Naime, on je utemeljen na konkretnim izvorima i tiče se popisa crnogorskih orijentalno-islamskih imena. U taj korpus uključeni su i mnogi hipokoristici orijentalnoga porijekla koji se ne susreću izvan granica Crne Gore i koji, što je posebno važno, mogu biti nejasni drugim govornicima s novoštokavskoga područja. Autorica je ta imena ispravno dovodila u vezu s konkretnim vlastitim imenima iz kojih su izvedeni. U analizu su uključena i pseudoorijentalna imena, tj. vlastita imena koja po svome fonetskom liku samo podsjećaju na orijentalna, a zapravo nisu. Ističem da je etimološka analiza imena orijentalno-islamskoga porijekla u spomenutoj knjizi urađena pouzdano i znalački, u što sam se i sam uvjerio dok sam svojedobno pisao recenziju za njezino objavljivanje. Vjerujem da je ta vrijedna knjiga kod čitatelja i znalaca izazvala veliko zanimanje. Na temelju prikupljenoga materijala nastao je i veoma zanimljiv i vrijedan rad Ime orijentalnog porijekla i pseudoorijentalni antroponimijski neologizam. (br.40). U njemu kandidatkinja slijedi istraživačka iskustva iz spomenute studije, s tim što je njezina pažnja ovoga puta fokusirana na rezultate istraživanja koji mogu pomoći u oblikovanju polazišne predodžbe o modernizaciji onomastikona orijentalnoga porijekla, odnosno u odgovoru na pitanje na koji se način zadovoljava potreba da se, s jedne strane, sačuva kulturni identitet, a s druge pak ide u korak sa sveukupnom modernizacijom crnogorskog društva.

Od brojnih pojedinačnih studija i radova objavljenih u znanstvenoj periodici ili izloženih na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima izdvajam sljedeće:

1)Aktivnost kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Crnoj Gori prema pisanju istoimenog lista (1922-1941) (br. 35). U ovome radu prezentirani su autentični podaci o djelovanju Gajreta u spomenutom razdoblju. Budući da je u tom preglednom i metodološki dobro koncipiranom tekstu autorica iznijela neke nove, značajne spoznaje, uvjeren sam da će rezultati do kojih je došla biti poticajani za daljnja istraživanja kulturne prošlosti Crne Gore. Svakako treba istaknuti i to da je kandidatkinja uložila velik napor da rekonstruira i osvijetli onaj segment aktivnosti koji je, u težnji Gajreta ka kulturnoj otvorenosti, a bez nacionalne i vjerske isključivosti, ispunjavao njegovu, u osnovi konstruktivnu ulogu (parafraza zaključka).

2) Radovi autora i prepisivača na orijentalnim jezicma iz Crne Gore (ili nastali u Crnoj Gori) (br. 36) Riječ je o temeljitom radu koji je nastao pomnim i akribičnim prikupljanjem sporadičnih podataka o djelima autora i prepisivača porijeklom iz Crne Gore, odnosno o rukopisima koji su nastali u Crnoj Gori. Do novih saznanja o tom važnom segmentu orijentalno-islamske kulture, koji govori o značaju napisane riječi i pismenosti općenito, autorica je došla marljivim radom i pretraživanjem bibliotečkih kataloga te, koliko je to bilo moguće, neposrednim uvidom u raspoloživu građu.

3) Iseljavanje muslimana iz Crne Gore nakon Brlinskog kongresa kao tema na stranicama Istorijskih zapisa (br. 44). Pod ovim naslovom prezentirana su istraživanja čiji su rezultati izloženi na Naučnom skupu koji je organizirao Istorijski institut Crne Gore na temu Sto trideset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa velikim silama nakon sticanja nezavisnosti 1878. Autorica u svome tekstu analizira radove objavljene na stranicama časopisa Istorijski zapisi, i to one koji se bave iseljavanjem muslimanskog stanovništva iz Crne Gore nakon Berlinskoga kongresa. Ona radove objavljene na tu temu razvrstava u dvije skupine: na istraživanja koja se bave sudbinom muhadžira te na istraživanja koja se indirektno bave iseljavanjem muslimanskog stanovništva, ali se fokusira i na posljedicu tih događanja – na naseljavanje crnogorskoga stanovništva na napušteno obradivo zemljište i na njegov odnos prema zatečenim nekretnama. Vrijednost ovoga rada jest i u tome što autorica ukazuje na jedan značajan moment: na to da bi obilje podataka koje sadrže ti vrijedni radovi (podijeljeni u dvije grupe i obrađeni i s pomnom analitičnošću) mogli biti od velike pomoći u budućim istraživanjima ako se u slojevitom opisu tih migracija uvaže značajni istraživački rezultati njihovih autora i ako se osigura obuhvatan uvid u fondove relevantne arhivske građe. 4) Prilog rekonstrukciji sistema orijentalno--islamskog školstva u Crnoj Gori: udžbenici na orijentalnim jezicima – arhivsko odjeljenje (Berane), Fond Zavičajnog muzeja u Pljevljima, Arhivski fond Husein-pašine džamije (41). Riječ je o radu u kojem su pomoću vrijednih ilustracija i relevantnih podataka parcijalno predočeni rezultati do kojih je autorica došla istraživanjem i obradom građe u spomenutim arhivskim fondovima.

Rad je nastao u okviru istraživanja na projektu Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore.

Primjedba: Sa žaljenjem moram konstatirati da sam, zbog ograničenja u pravilima o vrednovanju časopisa, radove koji su objavljeni u časopisu Istorijski zapisi bodovao sa svega 1.5 bodova (jednako kao i radove objavljene u nekim drugim, manje renomiranim časopisima!) iako se radi o vrlo uglednom časopisu sa međunarodnom redakcijom, distribucijom i rezimeom na stranom jeziku. Nadam se da će ta nelogičnost u dogledno vrijeme biti ispravljena. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Budući da ocjena pedagoške osposobljenosti kandidatkinje nije relevantna za izbor u znanstveno zvanje na institutima, zadržaću se samo u okvirima napomene da je kolegica Kujović dobar dio svoga dugogodišnjeg univerzitetskog staža ostvarivala u nastavi na dvama univerzitetima: na Univerzitetu u Sarajevu (Filozofski fakultet – Odsjek za orijentalistiku i Univerzitetu u Beogradu (Filološki fakultet – Katedra za orijentalistiku). Kao stariji kolega koji je na Filozofskome fakultetu u Sarajevu pratio kandidatkinjin rad i razvoj od izbora u zvanje asistenta nadalje, moram i želim istaknuti da je ona stekla zavidno općelingvističko i arabističko znanje i kompetencije, posebice u području sintakse i leksikologje savremenoga arapskog jezika, kao i vrlo visok stupanj pedagoškogih znanja i vještina. STRUČNI RAD

Stručna djelatnost i angažman kandidatkinje uključuje, prije svega, rukovođenje istraživanjima na projektima koje, kako zaključujem iz priloženoga, profesionalno, odgovorno i uredno obavlja u okviru redovitih radnih obveza u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore. To su projekti: - Antroponimi orijentalnog porijekla (preuzeti iz arapskog,

persijskog i turskog jezika).- (Projekt je odobrilo i financiralo Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore 2005-2007, a završen je uspješno i u predviđenom roku. Materijal pripremljen za štampu i predan Ministarstvu te objavljen 2008. godine);

- Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore (projekt je odobrilo Miistarstvo prosvjete i nauke Crne Gore 2008, rok realizacije 3 godine).

I prijevod s arapskoga jezika poeme Povorke Halila Džubrana

nesumnjivo je značajan dio kandidatkinjine djelatnosti i stručne širine. Naime, i taj znalački urađen prijevod treba promatrati kao filološko (tačnije kazano - arabističko) pregnuće u nizu njezinih prijevoda toga značajnog libanskog književnika, filozofa i slikara. Njime kandidatkinja zaokružuje svoj prevodilački doprinos približavanju crnogorskoj (i ne samo crnogorskoj) čitalačkoj publici književnoga opusa ovoga svjetski poznatog filozofa i umjetnika libanskog porijekla. Za razliku od njezinih ranijih prijevoda spomenutog pisca, Povorke su bile kudikamo zahtjevniji zadatak zato što je riječ o poemi u kojoj autor, birajući metaforičke likove, pokušava stihom predočiti svoja razmišljanja o ljudskom društvu, njegovim normama i običajima.

Stručno znanje i iskustvo kandidatkinje bili su podvrgnuti i svojevrsnoj ovjeri kroz sudjelovanja u radu različitih stručnih tijela te kroz njezin savjestan i odgovoran odnos prema zahtjevima profesije i znanstvenoga rada.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 14 17 31 37 35.5 72.5

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 3 3 4. STRUČNI RAD 16 2 18 32.4 18.5 50.9 UKUPNO 72.4 54 126.4

Page 34: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 34 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u konkursni materijal i meni rapoložive podatke o kandidatkinjinom znanstvenom, istraživačkom i stručnom radu i znanstvenim i stručnim rezultatima, s velikim zadovoljstvom zaključujem da dr. sc. Dragana Kujović, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, ispunjava sve zakonske uvjete za izbor u zvanje naučnog savjetnika u spomenutoj ustanovi. U skladu s tim, čast mi je predložiti Senatu Univerziteta Crne Gore da dr. sc. Dragana Kujović bude izabrana u zvanje naučnog savjetnika u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT Prof. dr. sc. Ekrem Čaušević, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA Uvidom u priloženu dokumentaciju, cjelokupnu bibliografiju priloženih radova i načina njihovog bodovanja, kao i na osnovu saznanja koja su rezultat dugogodišnje saradnje i zajedničkog rada u Istorijskom institutu Crne Gore, shodno Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutu UCG i Zakonu o visokom obrazovanju, smatram da kandidat, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu Crne Gore, dr Dragana Kujović ispunjava sve potrebne uslove za izbor u više naučno zvanje, shodno zakonskim normativnim aktima Univerziteta Crne Gore. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Veoma bogata bibliografija naučnih radova dr Dragane Kujović, i relativno širok tematski okvir njenog naučnog rada, koji se tiče filoloških i orijentalističkih istraživanja, ali takođe i praksa korišćenja rezultata svoje struke za analizu istorijskih procesa, posebno orijentalno-islamskog uticaja u kulturno-istorijskom nasljeđu Crne Gore, daje nam za pravo, da već na početku, damo ocjenu o veoma bogatim rezultatima naučno-istraživačkog rada koleginice Kujović. S obzirom na projekte koje je realizovala u Istorijskom institutu, za nas su posebno značajni oni koji se tiču socio-kulturnih interakcija dvaju kultura, koje su praćene kroz različite istraživačke aspekte: putem radova monografskog karaktera, priloga u naučnim časopisima ili prikupljanjem i analizom arhivske građe koja se tiče ovih tema. Osim ovih načelno izloženih stavova o specifičnosti naučno-istraživačkog rada dr Dragane Kujović, dragocjenog za naučni razvoj istoriografije o Crnoj Gori, i njegovog visokog kvaliteta, možemo se osvrnuti i na pojedine monografske studije koje prethodno datu ocjenu potvrđuju i upotpunjuju.

Od takvih radova, kao značajnije, izdvajamo sljedeće: »Tragovima orijentalno-islamskog nasleđa u Crnoj Gori« (broj 33) . Taj rad može poslužiti kao primjer prethodno izrečene konstatacije - da razvoj savremene naučne misli u istoriografiji podrazumijeva i korišćenje rezultata drugih disciplina, uključujući i filologiju. U njemu su saopšteni rezultati do kojih je koleginica Kujović došla istraživanjem kulturno-istorijskog nasljeđa Crne Gore, koje, osim elemenata tradicionalnog, u svojim slojevima sadrži i elemente uticaja kulturnih vrijednosti koje se mogu svrstati u kategoriju pripadnosti drugim civilizacijskim krugovima. S obzirom da ovakva vrsta istraživanja do sada nije praktikovana u Crnoj Gori, ovaj rad koleginice Kujović predstavlja jedno od nezaobilaznih naučnih djela, važnih za sve buduće istraživače ove problematike.

Sa posebnim naglaskom na interdisciplinarnost pristupa i visok obrazovni nivo u kazivanju autora, istakli bismo monografiju pod naslovom »Najčešći antroponimi orijentalnog i pseudoorijentalnog porijekla u Crnoj Gori« (broj 34). Riječ je o studiji u kojoj se govori o onomastičkim istraživanjima imena orijentalnog porijekla, preuzetih iz različitih jezika sa tog prostora: arapskog, turskog, persijskog, i njihovom uvođenjem u fonetski sistem i upotrebu na crnogorskim prostorima. Autorka je naučnom metodologijom, služeći se postulatima svoje struke koja predstavlja njenu profesionalnu orijentaciju, uspjela da približi mnoga pitanja, vezana za semantiku i etnonimiju, i čitaocima koji ne raspolažu znanjem te vrste.

U neposrednoj vezi sa prethodnim radom je i rad »Ime orijentalnog porijekla i pseudoorijentalni antroponimijski neologizam« (broj 40). Verzija o kojoj je riječ ogleda se u činjenici da je rad nastao na bazi materijala prikupljenog za prethodni rad kandidata, s tim što ovoga puta autor teži da odgovori na pitanje: kako je moguće sačuvati kulturni identitet, a s druge strane, ne izgubiti korak sa sveukupnim organizacijskim procesima kojima je neminovno bilo izloženo i crnogorsko društvo. Od pojedinačnih studija i objavljenih radova u naučnim časopisima kao značajne izdvajamo sljedeće: 1. »Aktivnost kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Crnoj

Gori prema pisanju istoimenog lista (1922 1941)«.(broj 35) Riječ je o veoma važnom naučnom pitanju, značajnom za obrazovni proces muslimanske populacije u Crnoj Gori u navedenom periodu. U rekonstrukciji uslova u kojima se djelatnost Gajreta odvijala posebno je istaknuto nepostojanje nacionalne i vjerske isključivosti, odnosno njegova vrlo pozitivno usmjerena istorijska uloga.

2. Jedno od pitanja koje je zaokupilo pažnju koleginice Kujović, a koje je važno za sve one koji teže proširivanju svoga znanja jeste i rad pod naslovom »Radovi autora i prepisivača na orijentalnim jezicima iz Crne Gore (ili nastali u Crnoj Gori)« (broj 36). Savremenom čitaocu su kroz ovo kazivanje koleginice Kujović približeni brojni podaci o djelima autora porijeklom iz Crne Gore. Težeći cjelovitosti, koleginica Kujović nije propustila da obrati pažnju i na rukopise koji su nastali i u Crnoj Gori i ukaže na njihovo mjesto u orjentalno-islamskoj kulturi.

3. Rad pod naslovom »Iseljavanje muslimana iz Crne Gore nakon Berlinskog kongresa kao tema na stranicama Istorijskih zapisa« (broj 44) je saopštenje koje je koleginica Kujović podnijela na Međunarodnom skupu održanom u Podgorici 2009. godine, pod naslovom »130 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Crne Gore sa velikim silama nakon sticanja nezavisnosti.«. Pitanje kojim se u ovom radu bavi koleginica Kujović predstavlja jednu od najznačajnijih tema iz istorije Crne Gore nakon Berlinskog kongresa i neposredno je povezano sa sudbinom muslimanskog stanovništva, koje je nakon crnogorskog sticanja nezavisnosti počelo da se masovno iseljava. O razlozima njihovog iseljavanja, motivima i neposrednim povodima, kao i kasnijoj sudbini njihove imovine dosta je pisano na stranicama Istorijskih zapisa. Koleginica Kujović je uspjela da sve to u sintetizovanom vidu pokaže i istovremeno da svoj ugao gledanja na sva ta pitanja.

4. U radu »Prilog rekonstrukciji sistema orijentalno-islamskog školstva u Crnoj Gori: udžbenici na orijentalnim jezicima – arhivsko odjeljenje (Berane), Fond Zavičajnog muzeja u Pljevljima, Arhivski fond Husein Pašine džamije« (broj 41) dati su rezultati u dosadašnjem istraživanju i obradi građe u navedenim arhivskim fondovima. Istraživački pristup je podrazumijevao ocjenu istraženosti i davanje vrijednosnih sudova o njihovoj dosadašnjoj obradi, s obzirom da rad predstavlja sastavnicu projekta »Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore.«

Primjedba: Moramo sa žaljenjem zaključiti da smo radove koji su objavljeni u časopisu Istorijski zapisi, zbog postojećih ograničenja u pravilima o vrednovanju časopisa, bodovali sa svega 1.5 bodova, jednako kao i radove objavljene u nekim drugim, manje renomiranim časopisima, iako se radi o starom i vrlo uglednom stručnom časopisu sa međunarodnom redakcijom, distribucijom i rezimeom na stranom jeziku. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

S obzirom da rad koleginice Kujović poznajem kroz program djelatnosti Istorijskog instituta, koji je naučno-istraživačka, a ne nastavna ustanova, o njenoj pedagoškoj osposobljenosti mogu da iznesem nekoliko opštih sudova. S jedne strane, oni su rezultat saznanja o veoma uspješnom pedagoškom radu koleginice Kujović na Filološkom fakultetu u Beogradu, tokom niza godina. O njima sam saznao na osnovu kazivanja naših zajedničkih kolega koji na Katedri za orijentalistiku rade. Takođe, nama u Istorijskom institutu Crne Gore je poznat uspješan rad na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. S druge strane o jednom drugom, užem segmentu predagoškog rada kandidata mogu da govorim iz ugla njenog

Page 35: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5.maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 35 - Broj 254 odnosa i upućivanja u način rada i metode naučnog istraživanja mlađih kolega u Istorijskom institutu Crne Gore. Iako, dakle, nije zanovana na neposrednom iskustvu, ocjena pedagoške osposobljenosti koleginice Kujović govori o visokom stepenu osposobljenosti da svoje znanje i široko obrazovanje prenese na mlađe kolege. STRUČNI RAD

Stručni rad koleginice Kujović može se vrednovati kroz rad na naučno-istraživačkim projektima, koje je ona obavljala profesionalno i odgovorno, posebno kada je riječ o projektima koji su realizovani u Istorijskom institutu Crne Gore. Takvi su, na primjer, projekti: »Antroponimi orijentalnog porijekla (preuzeti iz arapskog, persijskog i turskog ) u Crnoj Gori«, kao i projekat »Školska literatura na orijentalnim jezicima pohranjena u arhivskim i muzejskim fondovima Crne Gore«. I jedan i drugi projekat finansiralo je Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore. Prvi je završen u roku, a drugi se realizuje u predviđenom planu rada.

U stručni rad koleginice Kujović možemo uvrstiti prevode sa arapskog jezika, koje je ona vršila i ranije, a koje vrši i dalje. Kao značajan za ovu vrstu djelatnosti možemo istaći prevod poeme »Povorke« Halila Džubrana, poznatog filozofa i umjetnika libanskog porijekla.

Takođe o stručnom radu koleginice Kujović možemo govoriti kroz učešće u radu različitih stručnih tijela i radnih grupa, pri čemu je pokazala visok stepen poznavanja organizacije poslova za naučna istraživanja, način unapređenja rada Instituta u institucionalnom i istraživačkom smislu, a takođe u proširenju forme njegove djelatnosti.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 14 17 31 37 35.5 72.5

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 3 3 4. STRUČNI RAD 16 2 18 32.4 18.5 50.9 UKUPNO 72.4 54 126.4

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu dobijenih materijala priloženih u roku na Konkurs

Univerziteta Crne Gore za izbor u naučno zvanje i onoga što smo prethodno kazali, sa osjećanjem posebnog zadovoljstva i časti u prilici smo da zaključimo da je dr Dragana Kujović, viši naučni saradnik u Istorijskom institutu Univerziteta Crne Gore, ne samo ispunila zakonske uslove za izbor u zvanje naučnog savjetnika, već i da je svojim naučnim rezultatima kroz koje je prezentovala i naučno-istraživački program Istorijskog instituta, u potpunosti zaslužila da bude izabrana u zvanje naučnog savjetnika na Univerzitetu Crne Gore, odnosno u njenoj matičnoj ustanovi Istorijskom institutu.

RECENZENT Prof. dr Radoslav Raspopović, naučni savjetnik Istorijski institut Crne Gore

R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmet Hirurgija – oblast neurohirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 31.03.2010 godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR BOGDAN AŠANIN.

BIOGRAFIJA Rodjen sam 05.05.1952. godine u Barama, opština Šavnik,

Crna Gora. Gimnaziju učio u Nikšiću,Kiseljaku kraj Sarajeva a završio u Bijelom Polju. Medicinski fakultet studirao i završio u Beogradu 1975. godine.

Zaposlio se u Medicinskom zavodu u Titogradu, završio obavezni ljekarski staž i radio u Hitnoj službi Kliničke bolnice dvije godine. Specijalizaciju iz neurohirurgije završio na Neurohirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu, 1984. godine. Sada živim i radim u Podgorici.

Poslediplomske studije iz neurohirugije završio sam na Medicinskom fakultetu u Beogradu, školske 1984/85. godine.

Doktorsku disertaciju odbranio 1997. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Odlukom Nastavničkog Vijeća Medicinskog fakulteta u Beogradu od 21.04.1994. godine odredjen za mentora specijalističkog staža iz neurohirurgije.

Zvanje Primarijus dobio 25.02.1993. godine. Odlukom Naučno-nastavnog vijeća Univerziteta Crne Gore od

05.10.1998. godine, izabran u zvanje- naučni saradnik. Autor ili koautor sam u oko 100 radova, saopštenim na

domaćim i medjunarodnim skupovima, štampanim u domaćim i medjunarodnim časopisima i zbornicima sa recenzijom.

Učesnik na Svjetskim kongresima neurohirurga u Sidneju (Australija), Marrakešu (Maroko), Evropskom kongresu neurohirurga u Lisabonu(Portugalija), Evropskom kongresu neurologa u Madridu(Španija) i Firenci (Italija) i svim nacionalnim kongesima neurohirurga organizovanim od 1984 god do 2009, i brojinim drugim manjeg značaja.

Autor 5 poglavlja u univerzitetskom udžbeniku za studente medicine »Neurologija i osnovi neurohirurgije« -Milić S. i saradnici, objavljene 2006 god.

Radio sam u Medicinskoj školi u Podgorici kao honorarni saradnik, profesor na predmetu Hirurgija sa njegom od šk. 1984/85. do šk. 1989/90. godine.

Bio načelnik neurohirurškog odjeljenja KBC Crne Gore u Podgorici od 21.02.1997. godine do 16.11.2000. godine.

Bio pomoćnik direktora za stručna pitanja( medicinski direktor) KBC Crne Gore u Podgorici od oktobra 1998. godine do novembra 1999. godine.

Član sam Medicinskog odbora KCCG od 2007 god. Bio član Izvršnog odbora Udruženja neurohirurga Jugoslavije

četiri godine. Vršim sudska vještačenja po pozivu od 1984. godine, najviše u

sudovima u Podgorici. Odlukom Nastavničkog vijeća Univerziteta Crne Gore od

05.10.2000. godine izabran za Docenta za predmet Hirurgija – oblast neurohirurgija, a odlukom Senata

Univerziteta Crne Gore od 14.09. 2005 god izabran u zvanje Vanredni Profesor za isti predmet na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Bio sam predsjednik komisije za reformu nastave na Medicinskom fakultetu u toku uvodjenja Bolonjskog procesa na Univerzitetu Crne Gore.

ECTS koordinator na Medicinskom fakultetu sam od 2003. godine.

Bio član komisije Skupštine opštine Podgorica za dodjelu studentske nagrade »19 decembar« za 2003. godinu.

Član sam Odbora za sudskomedicinska vještačenja Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Bio član recenzentskih komisija za objavljivanje praktikuma i priručnika za praktičnu nastavu za predmet Histologija za studente Medicinskog fakulteta i član više recezentskih komisija kod izbora nastavnika Medicinskog fakulteta u više zvanje.

Bio sam član uredjivačkog odbora časopisa Udruženja sudskih vještaka Crne Gore »Expertus Fornesis«, a koeditor sam časopisa »CMP«(Crnogorski Medicinski Pregled).

Od oktobra mjeseca 2002. godine izabran za prodekana za nastavu Medicinskog fakulteta u Podgorici. Na tu funkciji reizabran oktobra 2004. godine.

28.05.2007 izabran za Dekana Medicinskog fakulteta u Podgorici.

Bio član Strukovnog vijeća za prirodne i tehničke nauke Senata Univerziteta Crne Gore od 2004. godine do marta 2007 god.

Bio predsjednik komisije za zdravstvo, farmaciju i socijalnu zaštitu za nastavu, Savjeta za planove i programe Crne Gore (2004. god.)

Page 36: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 36 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

Član sam Društva ljekara Crne Gore,Ljekarske komore Crne Gore i Evropskog udruženja neurohirurga.

Učesnik sam više simpozijuma i seminara u vezi sa reformom nastave i primjenom Bolonjske deklaracije: Gratz(Austrija) i Zagreb (Primjena Bolonjske deklaracije na Medicinskim fakultetima) , Rim(Italija), Bon(Njamačka), Brisel(Belgija),Aarhus (Danska) i svih organizavanih na Univerzitetu Crne Gore u zadnje devet godine.

Član Odbora za medicinska istraživanja CANU. Član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore od 2004.

godine. Bio sam na stručnom usavršavanju na Neurohirurškoj klinici

Radclif Infirmary u Oxfordu-Engleska i više puta na Institutu za neurohirurgiju u Beogradu.

Na konkursu Evropske komisije za visoko obrazovanje 2005 god. dobio sam i realizovao Tempus projekat za reformu nastave na Medicinskom fakultetu u trajanju tri godine, uspostavio saradnju sa mobilnošću studenata i nastavnika Medicinskog fakulteta u Podgorici na Medicinski fakultet u Udinama (Italija) i Medicinski fakultet u Nijmeganu(Holandija).

Učestvovao sam kao istraživač u dva medjunarodna i tri nacionalna naučno-istraživačka projekta u periodu od 2005 do 2010 godine, od kojih su dva nacionalna projekta u toku izvodjenja.

Član sam Odbora direktora KCCG od novembra 2009 god.i Član Senata Univerziteta Crne Gore od septembra 2005 god.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE Prvo zaposlenje nakon završetka obaveznog ljekarskog staža (1975. godine) bilo mi je u Medicinskom zavodu u Titogradu. Radio sam u Domu zdravlja u Titogradu dva mjeseca, a potom u Hitnoj službi Kliničke bolnice u Titogradu do 1978 god. kada dobijam specijalizaciju iz neurohirurgije. Nakon položenog specijalističkog ispita, 1984. godine, radim na Neurohirurškom odjeljenju Kliničke bolnice u Titogradu, kasnije Kliničkog centra i sada Neurohirurškoj klinici Kliničkog Centra Crne Gore. Dana 05.10.2000. godine, izabran sam u zvanje Docent a 14.09. 2005 u zvanje Vanredni Profesor za predmet hirurgija – oblast neurohirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Oktobra 2002 god. izabran sam za prodekana za nastavu na Medicinskom fakultetu. Na toj funkciji sam reizabran 2004 godine , a od maja 2007 godine izabran sam za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA (Spisak referenci je dat u Biltenu Univerziteta Crne Gore, br. 159. od 14. jula 2000. god. i Biltenu br.193 od 01. juna 2005. god.)

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI BROJ BODOVA

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. Broj referenci*broj bodova 2*7+2*3,5 4*4+3*2 17*0,43 50,31

1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Broj referenci*broj bodova 10*0,67 37*0,36 20,02

UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 70,33

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST 3.4. Mentorstvo Na poslediplomskom studiju (specijalizacija) 3.4.1. 3.4.2 3.4.3

Broj referenci*broj bodova 8*2 16,00

3.5. Kvalitet nastave 5 5,00 UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST 21,00

4. STRUČNA DJELATNOST Dokumentovana stručna djelatnost je data u prgledu radova i bodova nakon prethodnog izbora u odjeljku stručne djelatnosti. Kod izbora u zvanje docenta Kod izbora u zvanje van. profesora

10,00 15,00

UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 25,00 PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br.b.

1.Monografija 1.2. Dio naučne monografije izdate od strane renomiranog medjunarodnog izdavača 1. Monduzi Editore, International Proceeding devision,

Medimond,Bologna,“ 8th Congress of the European Assotiation for Clinical Pharmacology and Therapeutics«. Amsterdam 2007, ISBN 978-88-7587-383-7, Pages 248. Year of Publication 2007. Pejakov Lj.,Dupanović B., Ašanin B. and Vučinic N. »Acute Cerebral Haemorrhagie Tretment Using rFVII a- Outcome Research Study«. . pp.111-115 , CD, ISBN 978-88-7587-4, ISBN 978-88-7587-383-7, 2007 g.

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u medjunarodnim bazama 2. Ašanin B., Traumatic Epidural Haematomas in

Posterior Cranial Fossa. Original Scientific Paper. Acta Clinica Croatica(Science Citation Index Expanded),

3

ISSN 0353-9466, UDC 61 CODEN ALCED 48(1)1-119(2009) Vol.48.No.1 March 2009.pp. 27-30.

3. Golubović M., Ašanin B.,Jelovac D.,Petrović M.,Antunović M.:Povezanost histopatoloških karakteristika karcinoma usne sa progresijom boleti (Corelation between disease progression and histophatologic criterions of the lip squamous cell carcinoma) Originalni članak. Vojnosanitetski pregled.(Science Citation Index Expanded) YU ISSN 0042-8450, UDC.616.317-006.6-036 Volumen 67 br 1. Januar 2010. str. 1-6.

1.2.2. Radovi koji se ne nalaze u medjunarodnim bazi podataka ali imaju redovnu medjunarodnu distribuciju i rezime na na stranom jeziku 4. Ašanin B., Golubović M.: Intramedullary spinal cord

metastasis in breast carcinoma. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research.(EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus,BioMED World,KoBSON), ISSN1820-8665.Volumen 10 No 3. ISSN 1820-8665,Oktober 2009 pp.109-111.

5. Ašanin B., Milić I. Milović Ž: Echinoccosis Cerebri : Report of two less Common Cases. Facta Universitatis.Series:Medicine and Bilogy.(Index

6

3

4

Page 37: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 37 - Broj 253

Copernicus.Open J-Gate.Open Acces Journal-Peer Reviewed, New Jour Electronic Journal). ISSN 0354-2017. UC 616-002.9.612.8 Volumen 15,No 2,2008.pp.64-67.

6. Milić S.,Ašanin B.,Milić I.,Žikić M.: Legalni aspekti neurlogije(Legal aspect of Neurlogy).Aktuelnosti iz neurlogije , psihijatrije i drugih graničnih područja(Current Topic in Neurlogy, Psychiatry and bordeline disciplines).YU ISSN 0354-2726 ,UDK 616.8:616.89, UDK 616.8:34 UDK 614.25 Godište XV, br 3-4, 2007 .str.57-70.

1.2.3. Radovi objavljeni u domaćim časopisima 7. Milić I.,Milić S., Ašanin B. Neke opservacije u

medicinsko- pravnoj praksi se odnose na neurloško- neurohirurški aspekt vještačenja. Expertus Fornesis, ISSN-1451-4672, UDK 340.6 God. IV Br. 7 Maj 2007. st. 47-57.

8. Milić S., Ašanin B., Čukić D. Transkulturalni faktori i njihov značaj u forenzičkoj psihijatriji. Expertus Forensis, ISSN-1451-4672, UDK 340.6 Godina IV , Br. 6. Decembar 2006. st. 25-33.

1.3. Radovi na kongresima i simpozijumima 1.3.1. Medjunarodni kongresi i simpozijumi 9. Ašanin B. Clinical features of carpal tunnel syndroma

in pregnacy. Acta neurochirurgica.!3 th Congress of the European Assotiation of Neurological Societies (EANS) Glasgov UK September 2-7,2007 The European Journal of Neurosurgery. Aabstrcts. (Scin Cit Index) 2007. CIX. FP 382.2

10. Vujisić S., Perunicić S., Savjak V., Ašanin B., Dupanović B. Clinical Characteristics Assotiated Epilepsy and Migraine in Adult Patients with Epilepsy.26 International Epilepsy Congress , Paris,«8 August-21 September 2005. Abstracts. EPILEPSY, The journal of the Internationale League Against Epilepsy.(Science Citation Index Expended) Volume 46. Supplement 6.2005.pp 127-128.

11. Perakis K.,Haritou M., Stojanović R., Ašanin B., Koutsourius D. Wireless patient monitoring for the e- inclusion of chronic patients and elderely people.1th International Conferenceof Technologies Related to Assistive Enviroments. Petra 2008,ISBN 978-1-60558-067-8 Athens. Electronic edition ACM DL).No.18.pp.1-4. www.portal.acm.org/citation.cfm?id=1389608

12. Stojanović R.,Nikolić N., Ašanin B., Lutovac B., Kovačević Ž.,Popović P.: Primjer korišćenja mikrokontrolera opšte namjene u mjerenjima osnovnovnih fizioloških parametara na bazi frekfrentnog spektra.An example of the using general purposes microcontroler in measurment of basic physological parameters based on frequurency spectrum.March 2009Infoteh-JahorinaVol 8.Ref.E-IV11,March2009.pp.685-689.

www2.etf.unssa.rs.ba/infoteh/rad/2009/E-IV/E-IV-11.doc 13. Ašanin B.:National Beckgound Report on Medical

Research for Montenegro WBC-INCO.NET. Setting of regional research priorities. May 12 and 13 Tirana, Albania.2009.pp.1-24.

www.wbc-inco.net/object/calendar/33008.h 14. Ašanin B., Šegrt B., Čukic D. Traumatic posterior

fossae extradural haematomas. 13th World Congress of Neurological Surgery , Marrakesh .2005. CD

15. Ašanin B., Milić S., Milić I., Medico – legal aspects od head injry. 12 Congess of European Federation of Neurological Societies. Madrid 2008. CD

16. Milić I., Samardzić M., Antunović V., and Ašanin B., A two rare cases of intracranial tumors ( pineal germinoma and fisural Sylvy hemangioblastoma). 13 th World Congress of Neurlogical Surgery . Marrakesh. 2005.CD

17. Nikolić G. and Ašanin B.:Problems concernig organisation of the PhD Studies at small medical faculties. ORPHEUS 2009.: Fourth European Conference . Aarhus, Denmark, 23-25 April

4

2

0,5

0,5

2

0,4

0,4

0,33

2

0,66

0,66

0,5

2009(Programme and Book of Abstracts) P10.pp. 21 18. Stojanović R., Ašanin B., and Karadaglić D.: A Fully

Digital Approach in Sensing and Processing Photoplethysmographic Signal. 2009 2 nd International Conference on Biomedica Engineering and Informatic BMEI 2009, 17-19 October, 2009 Tianjin , China , pp 1-4.

19. Ašanin B.,Milić I., Milić S. Dileme i problemi vještačenja potresa mozga. Šesti naučno stručni skup Vještačenja u Cranoj Goiri. Iskustva Zemalja u regionu. Sa medjunardodnim učešćem. 2007. Bar. Zbornik rezimea. St. 52.

20. Ašanin B., Saratlić V. Učestalost i klinička slika epiduralnih hematoma zadnje lobanjske jame(EHZLJ) kod povreda glave. X kongres neurohirurga Srbije i Crne Gore s medjunardnim učešćem. Novi Sad. 2005. st 55.

21. Popović M., Ašanin B., Ekspertiza preloma nosnih kostiju kod djeteta – prikaz slučaja. Peti naučno stručni skup Expertus Forensis s medjunarodnim učešćem (Zbornik rezimea).Bečići- Budva 2006. pp.43.

22. Milić I.,Milić S., Ašanin B.: Neke opservacije u medicinsko-pravnoj praksi koje se odnose na neurološko-neurohirurški aspekt vještačenja Peti naučno stručni skup Expertus Forensis s medjunarodnim učešćem ( Zbornik rezimea).Bečići- Budva 2006. pp.43-44.

1

0,66

0,66 1 1

0,66

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br.b.

3.1.1.Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas 23. Udžbenik: Stako Milić i saradnici (2006) : Neurlogija i Osnovi Neurohirurgije .Izdavač: Univerzitet Crne Gore.ISBN:86-7664-026-2, CIP. 616.8 Centralna narod. biblioteka Cetinje. Ašanin B.(5 poglavlja) a.Ašanin B. Intarkranijalni abscesi. b. Ašanin B. Kraniocerebralne povrede (KCP) c. Milić S., Ašanin B. Neurološke i psihijatrijske posledice povreda glave. d. Milić S., Ašanin B. Forenzička neurologija. e. Ašanin B., Milić I., Stereotaksična hirurgija 24. Udžbenik:Pajović B.,Radunović M., Ašanin B., Gluščević S.: Hirurška propedevtika za studente Visoke Medicinske Škole(Odobren odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta br. 428 od 11.03.2010 g., u štampi).Izdavač. Medicinski fakultet , Univerzitet Crne Gore. 3.5. Kvalitet nastave Na predlog vijeća Medicinskog fakulteta

4

4

5

4. STRUČNA DJELATNOST Br.b.

4.6. -Koeditor časopisa »CMP«(Crnogorski Medicinski Pregled)

- ECTS koordinator na Medicinskom fakultetu - Član odbora za medicinska istraživanja CANU - Član Senata Univerziteta - Dekan Medicinskog fakulteta - Član Udruženja sudskih vještaka Crne Gore - Član Matične komisije Samostalnog studijskog

programa farmacije Univerziteta Crne Gore -Podpresjednik Organizacionog komiteta Petog Balkanskog Kongresa Mikrobiloga 24-27 Oktobra 2007 Budva. Crna Gora. - Učesnik tri medjunarodna seminara »Bioethic at the Frontier of Multicultural Biomedicine« Prag2007, Udine 2008, Udine 2009. -Član medjunarodnog borda Trećeg kongresa Udruženja za arteriosklerozu sa internacionalnim učešćem. Odbor za kardiovaskularnu patologiju SANU-Beograd 13-16 maj, 2009. -Član Organizacionog odbora naučnog skupa »Novine u neurohirurgiji« Organizator CANU, 28 septembar 2007 , Podgorica.

Page 38: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 38 - Broj 253 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

Predstavnik ministarstva prosvjete i nauke u Programskog komitetu FP7 programu Evropske komisije za oblast zdravstva. -Član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore -Član Odbora direktora KCCG -Clan Nadzornog komiteta Ministarstva zdravlja Vlade Crne Gore. -Član Komisije za dodjeljivanje zvanja primarijus doktorima medicine, doktorima stomatologije i diplomiranim farmaceutima Ministarstva zdravlja Crne Gore - Projekti: 2006. god. Istraživač u medjunardnom naučno-istraživačkom projektu: Naziv projekta:Istraživanja i implementacija bežičnih senzora kritičnih biosignala. Nosioc istraživanja : Elektrotehnički fakultet Podgorica i Nacionalni tehnički Univerzitet u Atini. Rukovodilac projekta Prof. dr Stojanović Radovan. 2006-2009 god. Asanin B.: Rukovodilac medjunarodnog projekta za unapredjenje i razvoj nastavnih planova i programa u medicinskoj edukaciji. (Tempus projekat) Naziv projekta: Reform of Curriculum Content to Undergraduate Medical Education at University of Montenegro 2008 god. Istraživač u nacionalnom projektu: Novi koncepti u WHC sistema Nosioc projekta : Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Rukovodilac projekta: Prof. dr Stojanović Radovan 2008 god. Istraživač u nacionalnom projektu : Maligni epitelni tumori oralne sluzokoze u Crnoj Gori Nosioc projekta : Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore Rukovodilac projekta : Doc. dr Mileta Golubović 2008 god. Istraživač u WBC-INCO.NET medjunarodnom projektu Ministarsta prosvjete i nauke Crne Gore a za potrebe EC FP7. Dužnost : Izrada nacionalnog izvjestaja i SWOT analize za oblast istraživanja u Medicini. 2009 Iraživač u projektu CANU »Crna Gora u XXI

stoleću u eri kompetitivnosti« za podprojekat »Nauka« Nosilac projekta:Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Rukovodilac Projekta :Akademik dr Momir Djurović Koordinator podprojekta:Prof. dr Jovan Mirković

20

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

22 97 34,93 105,26

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 13,00 34 4. STRUČNI RAD - - 20,00 45

UKUPNO 24 99 67,93 184,26

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Detaljnim pregledom dostavljene dokumentacije, a s obzirom na uslove definisane Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja Univerziteta Crne Gore, utvrdio sam da van. prof. dr Bogdan Ašanin ispunjava sve formalne i pravne uslove za izbor u više akademsko zvanje.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučnoistraživački rad kandidata obuhvata 22 naučna i stručna rada poslije izbora u prethodno zvanje. Oblast njegovog istraživanja su različite teme iz oblasti neurohirurgije.U objavljenim radovima bavi se istraživanjima kraniocerebralnih povreda i njihovih posledica, sudskomedicinskim vještačenjima posledica povreda nervnog sistema,tumorima i infekcijama CNS-a. Rezultate svog istraživanja je prezentirao domaćoj i medjunarodnoj javnosti bilo u časopisima ili na kongresima. Ističem da je objavio 5 radova poslije prethodnog izbora u medjunarodnim časopisima, 2 rada u domaćim časopisima, dok su ostali u zbornicima sa medjunarodnih kongresa. Poseban kvalitet predstavljaju dva rada od kojih je jedan objavljen u »Acta Clinica Croatica« kao originalni naučni rad( redni broj 2.) pod nazivom » Traumatic Epidural Haemathomas in Posterior Cranial Fossa« U radu je iznijeta analiza velike serije(16 320) kranicerebralnih povreda u davadesetpetogodišnjem periodu i incidenca epiduranog hematoma zadnje lobanjske jame sa uspostavljanjem korelacije ovog supstrata sa ostalim karnicerebralnim povredama, polom, starošću, patofioziologijom nastanka, kliničkom slikom, liječenjem i ishodom liječenja. Drugi rad(red.br.4) je objavljen kao naučni prikaz u međunarodnom časopisu«Serbian Journal of Experimental and Clinical Research« po nazivom »Intramedullary spinal cord metastasis in breast carcionoma«.U radu je prezentiran rezultat hiruškog liječenja metastaze tumora dojke u kičmenu moždinu kao vema rijetku lokalizaciju, uz pregled literaturnih podataka u vezi sa ovim supstratom, te analizom patofiziologije nastanaka, kliničke slike,metodama i ishodom liječenja. U cjelini gledano, može se reći da priloženi radovi ukazuju na izuzetnu istraživačku zrelost i naučnu kompetetnost kandidata.

Analizom objavljenih radova u periodu nakon izbora u prethodno akademsko zvanje, može se zaključiti da kandidat pored dugogodišnjeg kliničkog rada u kontinuitetu prati svremene trendove u oblasti svoje specijalizacije, te u pogledu naučnoistraživačkog rada u potpunosti ispunjava uslove za izbor u više zvanje. STRUČNI RAD

Pored naučnoistraživačkog rada dr Bogdan Ašanin je od početka svoga radnog vijeka angažovan kao ljekar kliničar.Kandidat je je specijalista neurohirurg zaposlen u KCCG koji je osnovna nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta.Mentor je specijalističkih studija iz neurohirurgije.Značajan broj radova i kliničko iskustvo može odlično da posluži prenošenju praktičnih znanja i iskustva na studente. Kandidat je ovo iskustvo nesumljivo stekao kroz dugogodišnji hirurški rad i veliki broj opercija koje je uradio. Dao je značajan doprinos u savremenim stručnim i naučnim dostignućima u neurohirurškoj praksi u Crnoj Gori.

Jedan je od osnivača neurohirurškog odjeljenja u Kliničkom centru Crne Gore (1979. godine) kao baze Medicinskog fakulteta, a bio je i rukovodilac odjeljenja četiri godine.Veoma uspješno prezentira stručnoj javnosti rezultate svoga rada.Usavršavanje iz ove oblasti obavljao je u više centara u zemlji i inostranstvu.Posebno ističem učešće dr Bogdana Ašanina u radu više međunarodnih ili nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, u kojima je na najbolji način uardio spoj svoga naučnog i stručnog rada. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

U nastavno-pedagoškoj aktivnosti van. prof. dr Bogdana Ašanina posebno se izdvaja njegova posvećenost studentima i kvalitetan odnos koji je sa njima razvio.Komunikacija sa njima je otvorena i ne odvija se samo na časovima već i kroz konsultacije sa davanjem smjernica i pomoći u njihovom radu, bilo kao nastavnik , bilo kao rukovodilac fakulteta. Kandidat je rukovodio komisijom za reformu nastavnih planova i programa u skladu sa Bolonjskom deklaracijom ,organizovao izvodjenja nastave kao prodekan za nastavu i ECTS koordinator na Medicinskom fakultetu u periodu od pet godina, a od 2007 god. ka dekan medicinskog fakulteta rukovodi i oraganizuje rad na ovoj veoma kompleksnoj visokoškolskoj instituciji. U radu sa studentima primjenjuje provjerene pedagoške metode i pedagoške inovacije. Napisao je pet poglavlja u udžbeniku za studente medicine »Neurologija i osnovi neurohirurgije«.

Page 39: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 39 - Broj 253

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Nemam primjedbi na način izvršenih bodovanja. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

22 97 34,93 105,26

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 13,00 34 4. STRUČNI RAD - - 20,00 45

UKUPNO 24 99 67,93 184,26

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Shodno Zakonu o visokom obrazovanju Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore, shodno provjerenoj analizi uslova za izbor u veće akademsko zvanje dr Bogdan Ašanin,vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Podgorici i kvantitativno i kvalitativno svojim naučnoistraživačkim, pedagoškim i stručnim radom u potpunosti dokazuje osposobljenost za izbor u više akademsko zvanje, stoga sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da dr Bogdana Ašanina izabere u zvanje redovni profesor za predmet Hirurgija – oblast neurohirurgija.

RECENZENT Prof dr sci Milorad Babić, neurohirurg, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Nišu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA

Prijavljeni kandidat dr Bogdan Ašanin je doktor medicinskih nauka, specijalista neurohirurg, vanredni profesor Medicinskog fakulteta, te time ispunjava osnovne uslove iz člana 88. Statuta Univerziteta Crne Gore za izbor u više akademsko zvanje za predmet Hirurgija – oblast neurohirurgija.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Dr Bogdan Ašanin je autor ili koautor u 22 naučna i stručna ( uz 75 prije sadašnjg izbora ) rada, od kojih su 5 objavljeni u časopisima koji se nalaze u medjunarodnim bazama podataka ili imaju redovnu međunarodnu distribuciju. U naučnoistraživačkom radu bavi se različitim temama iz oblasti neurohirurgije. Značajan je istraživački rad kandidata iz oblasti kraniocerebralnih povreda(red. br.2.) »Traumatic Epidural Haematomas in Posterior Cranial Fossa« objavljen kao originalni naučni rad u čaopisu »Acta Clinica Croatica« ( koji se nalazi u međunarodnoj bazi podataka SCI Expanded) gdje je iz različitih aspekata, svestrano i na savremen način obradio i sistematizovao patologiju krvarenja u zadnjoj lobanjskoj jami, kako u pogledu incidence pojavljivanja,uzroka nastanka, patofiziologije razvoja, kličke slike,odnosa sa drugim supstratima iz kranicerebralne traume, klasifikacije i uporedio podatke sa najnovijim literaturnim podacima vodećih svjetskih autora iz ove oblasti. Takodje, u više prezentiranih radova u časopisima i na medjunarodnim kongresima, nastavio je istraživanja iz oblasti tumora CNS-a, povreda i posledica povreda centralnog i perifernog nervnog sistema, medikoleganim aspektima povreda CNS-a, infekcijama mozga, primjenom elektrotehničkih istraživanja u medicini i graničnim temama iz područja neurlogije i stomatološke hirurgije.(red. br. 3,4,5,5,6 ,10 i 11).

Rezultate svog istraživanja je prezentirao domaćoj i medjunarodnoj javnosti bilo u časopisima ili kongresima. Ističem da je poslije izbora u prethodno zvanje objavio 5 radova u medjunarodnim časopisima, 2 u domaćim časopisima, a 15 radova saopštio na svjetskim, evropskim kongresima i drugim medjunarodnim kongresima (Marrakesh, Madrid, Aarhus,Tianjin i dr.). U svojim radovima kandidat je pokazao kavalitetan naučno-istraživački rad u raznim multidisciplinarnim problemima.

Na osnovu analize svih objavljenih radova, može se zaključiti da kandidat u pogledu naučnoistraživačkog rada u potpunosti ispunjava uslove za izbor u više zvanje. STRUČNI RAD

Stručni rad dr Bogdana Ašanina je u značajnoj mjeri blizak i povezan sa naučnoistraživačkim radom kojim se bavi.

Radeći kao specijalista neurohirurg u Kliničkom centru Crne Gore, stekao je veliko iskustvo u operativnom i konzervativnom rješavanju problema iz oblasti neurohirurgije. Dao je značajan doprinos u savremenim stručnim i naučnim dostignućima u neurohirurškoj praksi u Crnoj Gori.

Jedan je od osnivača neurohirurškog odjeljenja u Kliničkom centru Crne Gore (1979. godine) kao baze Medicinskog fakulteta, a bio je i rukovodilac odjeljenja četiri godine. Bio je medicinski direktor KBC Podgorica u trajanju od 2 godine.

U toku rada kontinuirano je pratio savremene stavove u liječenju patologije iz oblasti neurohirurgije, te je u više navrata boravio na Neurohirurškoj klinici KC Srbije, Neurohirurškoj klinici VMA, a u 2004. godini na Neurohirurškoj klinici u Oksfordu, 2 mjeseca.Doasadašnji stručni rad obuhvata i rad na više nacionalnih i međunarodnih naučno-istraživačkih projekta, od kojih je veći broj vezan za teme iz domena njegove struke i sfere naučnog interesovanja.

Iz biografije kandidata je vidljivo da posjeduje značajne aktivnosti u svakodnevnom radu, odgovornim stručnim tijelima i rukovodećim aktivnostima. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Kandidat dr Bogdan Ašanin ima značajno pedagoško iskustvo, prvo kao nastavnik predmeta hirurgija u Medicinskoj školi u Podgorici, potom kao mentor za ljekare na specijalizaciji za oblast neurohirurgije, zatim kao docent pa vanredni profesor na predmetu Hirurgija – oblast neurohirugija na Medicinskom fakultetu u Podgorici. U radu sa studentima primjenjuje provjerene pedagoške metode i pedagoške inovacije. Kandidat je od 2002. godine prodekan za nastavu, a od 2007 godine dekan na Medicinskom fakultetu u Podgorici i nosilac reforme nastavnih planova i programa u okviru ukupnih procesa inplementacije Bolonjske deklaracije na Univerzitetu Crne Gore.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA Shodno predloženom zbirnom pregledu radova i bodova koje

je kandidat priložio u svojoj konkursnoj dokumentaciji, nemam primjedbi na način izvršenih bodovanja.

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

22 97 34,93 105,26

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 13,00 34 4. STRUČNI RAD - - 20,00 45

UKUPNO 24 99 67,93 184,26 III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Uvidom u cjelokupnu radnu biografiju, i na osnovu

objavljenih naučno-istraživačkih i stručnih radova, pedagoškog iskustva i rijetkog radnog entuzijazma, kandidat dr sci med Bogdan Ašanin ispunjava sve uslove utvrdjene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u više akademsko zvanje. Zato mi je posebno zadovoljstvo da ga predložim za izbor u zvanje redovni profesor, za predmet Hirurgija-oblast neurohirurgija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

RECENZENT Prof.dr Tomislav Cigić, neurohirurg, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu

Page 40: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 40 - Broj 253 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Vanredni profesor dr Bogdan Ašanin na osnovu priložene dokumentacije ispunjava opšte i posebne uslove predvidjene aktima Univerziteta Crne Gore za izbor u više akademsko zvanje na predmetu Hirurgija-oblast neurohirurgija .Kandidat je doktor medicinskih nauka, specijalista neurohirurg a izabran je u zvanje docenta 2000-te godine , potom vanrednog profesora 2005-te godine na istom predmetu..

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Oblast naučnog interesovanja dr Ašanina je neurohirurgija i njene granične discipline.Od početka svog rada objavljuje naučne i stručne radove u kontinuitetu do sada.Objavio je ukupno 97 radova , od kojih 22 u periodu poslije izbora u zvanje vanredni profesor. Poslije poslednjeg izbora u akademsko zvanje objavio je 5 radova u medjunarodnim časopisima od kojih dva rada u časopisima koji se nalaze u Science Citation Index Expanded , 2 rada u domaćim časopisima , a 15 radova u zbornicima sa medjunarodnih kongresa. Objavljeni radovi obuhvataju različite segmente neurohirurgije kao što su:tumori mozga, kraniocerebralne povrede, vještačenja posledica povreda mozga, povrede perifernih nerava,ehinokokoza mozga, primjena elektrotehničkih istraživanja u medicini i dr.Posebno ističem sledeće radove:U radu(red. br.4.) pod nazivom »Intramedullary spinal cord metastasis in breast carcinoma« objavljen kao naučni prikaz u »Serbian Journal of Experimental and Clinical Research« je na savremen način obradjena patologija metastaza karcinoma dojke i teškoće hirurškog rješavanja ovih tumora. Iznio je sopstvena iskustva u dijagnostici i operativnom tretmanu metastatskog tumora dojke rijetke lokalizacije.U radu(red. br. 5) pod nazivom » Echinoccosis cerebri:Report of two less Comon Cases« objavljivljen u časopisu »Facta universitatis. Series : Medicine and Bilogy« kandidat je uz moderan prikaz patofiziologije ehinokokoze mozga, na vlastitom kliničkom materijalu dva operisana bolesnika sa manje uobičajnom kliničkom slikom i lokalizacijom , ukazao na specifičnosti nastanka,liječenja i ishoda kod ove parazitoze mozga. Rad(red. br. 2) »Traumatic Epidural Haematomas in Posterior Cranial Fossa« objavljen u » Acta Clinica Croatica« kao originalni naučni rad, je studija velikog broja kraniocerebralnih povreda, sa posebim akcentom na krvarenja u zadnjoj jami kao rijetkim hirurškim substratom kod ovih povreda.U radu je na sistematičan način iznijeta etiologija , učestalost, dijagnostika, patofiziologija, klinička slika , liječenje i ishod liječenja u korelaciji sa osatlim substratima kod karniocerebralnih povreda. Rad(red. br.3) pod nazivom »Povezanosti histopatoločkih karakteristika karcinoma usne sa progresijom bolesti objavljen u »Vojnosanitetskom pregledu« kao originalni naučni rad, predstavlja izvanredan primjer timskog istraživanja stručnjaka koji se bave graničnim područjima u svom profesionalnom radu. Analiza objavljenih radova ukazuje na visokostručnu i naučnu vrijednost dobijenih rezultata istraživanja, jednostavnost i razumljivost izloženih problema vezanih za temu koju obradjuje. STRUČNI RAD

Radeći posao neurohirurga postigao je zavidnu reputaciju kako u Crnoj Gori tako i šire.dr.Ašanin utiče na uvodjenje savremenih metoda koje svojim stručnim znanjem i umijećem kontinuirano prenosi na mladje ljekare i specijalizante u poslijediplomskoj edukaciji ili na njihovim zajedničkim skupovima.O naučnom i stručnom radu kandidata priložena je obimna i kvalitetna dokumentacija.Stručni rad dr Bogdana Ašanina je u značajnoj mjeri blizak i povezan sa naučnoistraživačkim radom kojim se bavi.U okviru usavršavanja u svojoj oblasti u više navrata je boravio na poznatim klinikama u zemlji i inostranstvu, sapštavao je stručne i naučne radove na nacionalnim , evropskim i svjetskim kongresima neurohirurga.Jedan je od osnivača neurohirurškog odjeljenja u Kliničkom centru Crne Gore (1979. godine) kao baze Medicinskog fakulteta, a bio je i rukovodilac odjeljenja četiri godine.Bio je medicinski direktor KBC Crne Gore 98/99 godine , a sada je član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Republike Crne Gore, Medicinskog odbora Kliničkog Centra Crne Gore i Senata Univerziteta Crne Gore. Značajno je učešće dr Ašanina u

međunarodnim i nacionalnim naučno-istraživačkim projektima, u kojima je na pravi način koristio svoje veliko iskustvo i naučna i stručna znanja. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Kandidat dr Bogdan Ašanin ima značajno pedagoško iskustvo, posebno kao mentor na poslijediplomskim studijima za specijalizante iz oblasti neurohirurgije, a potom kao docent pa vanredni profesor na predmetu Hirurgija – oblast neurohirugija na Medicinskom fakultetu u Podgorici u radu sa studentima.Poslednjih godina u najvećoj mjeri je posvećen pedagoškom radu kao organizator nastave na Medicinskom fakultetu, prvo u svojstvu prodekana a od 2007 godine kao dekana, sa energičnim zalaganjem za reformu nastave i stvaranja uslova za kvalitetniju nastavu i razvoj naučnoistraživačkog rada.U tom smislu provodi moderan način nastave objedinjavanjem srodnih disciplina iz neuronauka. Sve poslove u nastavi obavlja sa velikim zalaganjem,odgovorno i uspješno.Njegova komunikativnost u radu sa studentima i kolegama predstavlja poseban kvalitet. Zahvaljujući njegovom radu na fakultetu i predmetu koji drži , nastava je unaprijedjena.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Nemam primjedbi na način izvršenih bodovanja. ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Poslije

izbora Ukupno Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD

22 97 34,93 105,26

3. PEDAGOŠKI RAD 2 2 13,00 34 4. STRUČNI RAD - - 20,00 45

UKUPNO 24 99 67,93 184,26

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu Statuta , Mjerila za izbor u akademska i naučna zvanja i Pravila postupka izbora u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore, shodno provjerenoj analizi uslova za izbor u veće akademsko zvanje i obavljenoj verifikaciji bodovanja, smatram da se vanredni profesor. dr Bogdan Ašanin, svojim naučnoistraživačkim, pedagoškim i stručnim radom izdvaja u našoj sredini i u potpunosti zadovoljava kriterijume za izbor u akademsko zvanje redovni profesor za predmet Hirurgija – oblast neurohirurgija.

RECENZENT

Prof. dr. sci. Stanko Milic, neuropshijatar, redovni profesor Medicinskog fakulta u Podgorici, u penziji

R E F E R A T

Za izbor u akademsko zvanje za grupu predmeta Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing na Studijskom programu Farmacija.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR SVETLANA GOLOČORBINA-KON.

BIOGRAFIJA Rođena sam 3.februara 1956. godine u Paragama, Republika

Srbija, SFRJ. Osnovnu školu i gimnaziju sam završila u Srbobranu kao

nosilac Vukove diplome. Farmaceutski fakultet sam završila 1980. godine u Beogradu

sa prosječnom ocjenom 8,30.

Page 41: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 41 - Broj 253

Postdiplomske studije sam završila na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, oblast Tehnologija farmaceutskih proizvoda sa prosječnom ocjenom 10.

Magistarski rad pod naslovom “ Ispitivanje uticaja podloga transdermalnih farmaceutskih oblika na resorpciju 17β-estradiola“ sam odbranila 13.februara 2004.godine i stekla akademski naziv Magistra tehnoloških nauka.

Trogodišnju, zdravstvenu specijalizaciju iz Farmaceutske tehnologije sam završila i položila specijalistički ispit 2006. godine, stekavši naziv specijaliste farmaceutske tehnologije.

Doktorsku disertaciju „Uticaj farmaceutsko-tehnološke formulacije cefotaksima sa žučnim kiselinama na farmakokinetiku“ odbranila sam 10.jula 2008.godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla akademsko zvanje doktora tehničkih nauka.

Od završetka studija objavila sam više od 40 radova iz raznih oblasti farmacije.

Bila sam član a potom sekretar Knjige studijskog karaktera Lekovi u prometu 2001-2009 godine a takođe sam bila član knjige studijskog karaktera Ljekovi 2002.godine

Govorim aktivno engleski jezik na nivou stepen III škole za akademski engleski jezik Otago Univerziteta u Novom Zelandu. PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Obavezni pripravnički staž za farmaceute sam obavila 1980.godine u Kliničkoj bolnici na Zvezdari u Beogradu te nakon toga položila državni ispit 1981.godine.

Od 1981-1985.godine sam radila u apotekama pri DZ-a kao farmaceut.

Od 1985-1994.godine sam radila kao stručni saradnik u Medicinskom marketingu “Zorka Pharme” za teren Vojvodine, Beograda i stručni saradnik u izvozu lekova za Rusiju, Belorusiju, Kazahstan, Ukrajinu, Poljsku i Čehoslovačku.

Od 1994-2000. godine bila sam direktor Medicinskog sektora “Zorka Pharme”.

Od 2000.godine do 2004. godine radila sam u privatnoj firmi ”Magistra” gde sam bila direktor i vodila dve apoteke u Beogradu i Novom Sadu.

Od marta 2004.godine do maja 2008.godine provela sam na Novom Zelandu gde sam unapredila svoje znanje engleskog jezika, završila Open Polytechnic of New Zealand školu za Real Estate agente (Sertifikat No 117166) i dobila licencu da radim kao Real estate agent te sam se zaposlila u Bayles Real Estate kompaniji, jednoj od vodećih na Novom Zelandu.

U junu 2008.godine sam se zaposlila na Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu na Zavodu za Farmaciju gde radim kao asistent sa doktoratom na Katedri za farmaciju.

Predavač sam u okviru Kontinuirane edukacije za farmaceute i lekare, akreditovane od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Konsultant sam za biocide u okviru Agencije za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Srbije.

Saradnik sam u projektu br.23006 koji finansira Ministarstvo za Nauku i tehnološki razvoj Srbije. PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br.b.

1.1 Monografija 1.1.3 Autorska naučna monografija izdata kod nas i okruženju čiji su izdavači nacionalne akademije i državni univerziteti 1. Golocorbin-Kon S. et al Pharmaceutical formulation of Sulphasalazine. In: Mikov M., Skrbic R., Fawcett P (editors) Sulphasalazine past, present and future challenges. Medical faculty, University of Banja Luka pp. 43-47 (2009) ISBN 978-99938-42-40-8 1.1.4 Knjige studijskog karaktera 2. Mikov M., Bojic-Milicevic G., Suvajdzic Lj., Golocorbin-Kon S (2006) Probiotics, Prebiotics, and drug therapy. OrtoMedics Novi Sad, CD edition 64 pages

2,5

ISBN 86-7120-049-3 3. Mikov M., Bojic-Milicevic G., Mrdja Z., Suvajdzic Lj., Golocorbin-Kon S (2005) Probiotics, Prebiotics, synbiotics: New trends of therapeutic application. OrtoMedics Novi Sad 64 pages ISBN 86-7120-043-4 1.2 Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1 Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u

međunarodnim bazama podataka 4. Golocorbin-Kon S., Mikov M., Arafat M., Lepojevic Z., Mikov I., Sahman-Zaimovic M., Tomic Z. Cefotaxime pharmacokinetics after oral application in the form of 3α, 7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate microvesicles in rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(1) : 31-6. (2009) ISSN 0378-7966 5. Al-Salami H., Butt G., Tucker I., Fawcett PJ., Golocorbin-Kon S., Mikov I., Mikov M. Gliclazide reduces MKC intestinal transport in healthy but not diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(1):43-50. (2009) ISSN 0378-7966 6. Lalic M., Cvejic J., Popovic J., Bozic K., Golocorbin-Kon S., Al-Salami H., Mikov M. Lamotrigine and valproate pharmacokinetics interactions in epileptic patients. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(2):93-9. (2009) ISSN 0378-7966 7. Mikov M., Al-Salami H., Golocorbin-Kon S., Skrbic R., Raskovic A., Fawcett JP. The influence of 3alpha, 7alpha-dihydroxy-12-keto-5beta-cholanate on gliclazide pharmacokinetics and glucose levels in a rat model of diabetes. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 33(3):137-42. (2008) ISSN 0378-7966 8. Al-Salami H., Butt G., Fawcett JP., Tucker IG., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Probiotic treatment reduces blood glucose levels and increases systemic absorption of gliclazide in diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 33(2):101-6 (2008) ISSN 0378-7966 9. Mikov M., Boni NS., Al-Salami H., Kuhajda K., Kevresan S., Golocorbin-Kon S., Fawcett JP. Bioavailability and hypoglycemic activity of the semisynthetic bile acid salt, sodium 3alpha, 7alpha-dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate, in healthy and diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 32(1):7-12 (2007) ISSN 0378-7966 1.2.2 Radovi objavljeni u časopisima koji se ne nalaze

u međunarodnim bazama podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku

10. Al-Salami H., Butt G., Tucker I., Skrbic R., Golocorbin-Kon S., Mikov M., Probiotic pre-treatment reduce gliclazide permeation (ex vivo) in healthy rats but increases it in diabetic rats to the level seen in untreated healthy rats. Archives of Drug Information; I: 35-41 (2008) ISSN 1753-5174 11. Golocorbin-Kon S., Lalic M., Raskovic A., Vukmirovic S., Tomic Z., Mikov M. Clinical pharmacology and clinical pharmacy: Competition or collaboration? Therapeutics, Pharmacology and clinical toxicology Vol XIII, Number 1, 33-40 (2009) ISSN 1583-0012 12. Al-Salami H., Butt G., Tucker I., Skrbic R., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Probiotic Treatment proceeded by single dose of bile acid and gliclazide exert the most hypoglycemic effect in type 1 diabetic rats, Medical Hypotheses and Research 4: 93-101 (2008) ISSN 1545-6129

2,5

2,5

6

3

3

3

3

3

2

4

2

Page 42: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 42 - Broj 253 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

1.2.3 Radovi objavljeni u domaćim časopisima 14. Bojic-Milicevic G., Mikov M., Suvajdzic Lj., Golocorbin-Kon S. Protection of urogenital tract against infections by probiotics. Medicina danas 4(1-2): 99-106 (2005) ISSN 1451-124X 15. Golocorbin-Kon S., Lepojevic Z. The importance of transmembrane application of drugs. Pharmaca Iugoslavica (review) 41: 23-30 (2003) ISSN 1821-0775 1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima 1.3.1 Međunarodni kongresi, simpozijumi i seminari 16. Mikov M., Golocorbin-Kon S. Clinical pharmacology vs. Clinical pharmacy – the same mission with different participants. In: Stojiljkovic M.P. (Editor in chief), Milovanovic D, Dragojevic-Simic V., Prostran M., Sabo A., Marisavljevic D., Jankovic S., , Mikov M., Radulovic S., Mitrovic M., Orme M., Brøsen K., (Editors) (2006) European Summer School in Clinical Pharmacology and Therapeutics, EACPTandOrtomedics, Vrsac 2006 ISBN 86-7120-050-7 (invited lecture) (2006) 17. Mikov M., Potsides C.Y., Golocorbin-Kon S. The importance of GLP inplementation. Meeting on biotechnology in Voivodina, Serbian Academy of Sciences, Novi Sad p 281-287 (invited lecture). (2002) 18. Mikov M. Golocorbin-Kon S., Lalic M., Tomic Z., Sabo A. Clinical pharmacology and clinical pharmacy interaction (Abstract) in Basic&Clinical Pharmacology&Toxicology, 105 (Suppl.1), 44-150 (2009) 19. Golocorbin-Kon S., Lalic M., Raskovic A., Vukmirovic S., Tomic Z., Mikov M. Clinical pharmacology and Clinical Pharmacy: competition or collaboration? 10th International Congress of Clinical Pharmacology, Therapeutics and Toxicology June 9-12, 2009 Sinaia, Romania in Therapeutics Pharmacology and clinical toxicology vol XIII, supplement II-28 (2009) 20. Tomic Z., Sabo A., Vukmirovic S., Milijasevic B., Sahman M., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Outhospital drug consumption in Montenegro in 2007 (Abstract) in Value in Health, Vol.11 Number 6. A367-A367. (2008) 21. Mikov M., Tucker I., Yang L., Vasovic V., Golocorbin-Kon S., Kuhajda K., Kevresan S., Posha M., Jakovljevic V. Bile Acid derivates as BBB modifiers (Oral presentation), Ehrlich II-2nd World Conference on Magic Bullets Nurnberg, October 3-5, (2008) 22. Raskovic A., Jakovljevic V., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Stevioside and synthetic bile acid derivate sodium salt of monoketocholic acid as hypoglicemic agents in diabetic rat model (Abstract) in Drug metabolism reviews, Vol.40, 204. (2008) 23. Mikov M., Golocorbin-Kon S. Xenobiotic metabolism by gut flora Conditio sine qua non for appropriate metabolic profiling. Book of Abstracts p 181 10th European regional ISSX meeting May 18-21 2008, Vienna, Austria, in Drug Metabolism Reviews 40 Suppl 1: 127(2008) 24. Raskovic A., Jakovljevic V., Golocorbin-Kon S., Mikov M. Book of Abstracts p204 10th European regional ISSX meeting May 18-21 2008, Vienna, Austria, in Drug Metabolism Reviews 40 Suppl 1: 145 (2008) 25. Golocorbin-Kon S., Lepojevic Z., Kuhajda K., Kevresan S., Mikov M. (2006) Transdermal drug delivery enhancement of 17β estradiol by 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate. Book of Abstracts Page 7 8th Conference on Formulation and Delivery of Bioactives, University of Otago, 14-15 February (2006) 26. Tomic Z., Mikov M., Pejakovic M., Golocorbin-Kon S. The analysis of drug use in general hospital Niksic (Montenegro) in internal medicine ward. 5th International Conference on Priorities in Health Care, Wellington, 3-5 November 2004 p 34 (2004) 27. Tomic Z., A Sabo., Mikov M., Glomazic Z., Simicevic K., Golocorbin-Kon S. Information system for the control and distribution of drugs within health fund of Montenegro. 5th International Conference on Priorities in Health Care, Wellington, 3-5 November 2004 p 29 (2004) 28. Mikov M., Golocorbin-Kon S., Bojic-Milicevic G. Metabolism by gut microflora-past and future Terapeutica

0,35

1,5 1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,5 1 0,5 0,4 0,5 0,3

farmakologie si toxicologie clinica Vol VI, Supp. C1 p 42, (invited lecture) (2002) 29. Mikov M., Bojic-Milicevic G., Milicevic B., Golocorbin-Kon S. Gut flora xenobiotic metabolism. 9th Panchellenic Pharmacy Congress, Athens Greece April 2001 (Invited lecture) (2001) 30. Mikov M., Bojic-Milicevic G., Milicevic B., Golocorbin-Kon S. Gut contents role in Xenobiotic metabolism 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries Antalya, Turkey (invited lecture) (2000) 31. Miljkovic M., Djukic LJ., Golocorbin-Kon S. Changes in Utilization of Cardiovascular Drugs in Outpatient Practice in Serbia Pharmacy World Congress: 60th International Congress of FIP, Vienna 2000. “FIP ′2000 Abstracts” (PIS-P-094), pp. 67. (2000) 32. Mikov M., Sabo A., Jakovljevic V., Djakovic K., Golocorbin-Kon S. Lovastatin tablets bioequivalence. in: Bioavailability, pharmacokinetics and toxicokinetics in drug development, Bucharest 8-9th November (1999) 33. Golocorbin-Kon S., Mikov M., Bojic-Milicevic G., Milicevic B Xenobiotic metabolism by gut contents in mice. ICPT-21, New Delhi, India, p 54 (1999) 34. Mikov M., Golocorbin-Kon S., Djukic Lj (1999) GCP and GLP in medicine and pharmacy. In: Novine u farmaceutskoj praksi, NIC Uzice, p 27-31 (1999) 35. Djuric D., Stanulovic M., Djurasinovic N., Golocorbin-Kon S., Milovanovic D. Modulation of the angiogenesis (neovascularization). Annals of the academy of Studenica, Institut za onkologiju, Sremska Kamenica, Novi Sad, p 66 (1999) 36. Mikov M., Golocorbin-Kon S., Djukic LJ., Uticaj ambalaze i novi zahtevi za ambalazu sa aspekta stabilnosti, Tradicionalni seminar “ Novine u farmaceutskoj praksi”, Zlatibor, (1999) 37. Vuckovic LJ., Terzic B.,Djukic lj., Miljkovic M., Golocorbin-Kon S. Pracenje nezeljenih dejstava lekova u Yugoslaviji, Skoplje , (1999) 38. Vučković Lj., Terzić B., Djukić Lj., Miljković M., Goločorbin-Kon S. Monitoring of Adverse Drug Reactions in Federal Republic of Yugoslavia 2nd Pharmacy Congress of Macedonian Republic, Struga 1999 “Book of Abstracts”, ( P-CPPI section) (1998) 39. Goločorbin-Kon S ,. Đukić Lj., Miljković M., Mikov M. Importance of Drug Information System for Pharmaceutical Company Pharmacy World Congress: 58th International Congress of FIP, Hague 1998. “FIP ′98 Abstracts” (PIS-P-055), pp.92. (1998) 40. Djukic Lj., Vuckovic Lj., Terzic B.,Simic D.,Golocorbin-Kon S. Monitoring side effect of drugs in Yugoslavia, Pharmacy World congress ’97. Canada, Vancouver (1997) 1.4 Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 Na sastanku sa međunarodnim učesnicima 41. Golocorbin-Kon S., Lepojevic Z., Kuhajda K., Kevresan S., Mikov M. Promotion of 17β-estradiol absorption by 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate, Pharmaceutical Sciences Fair and Exibition, Nice, France, June 12-17, ( 2005) Book of abstracts Elsevier CD ROM Lecture SC-71.(2005) 42. Mikov M., Golocorbin-Kon S: Patient tailored Pharmacotherapy: The role of clinical pharmacologist and clinical pharmacist., 8th Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics August 29-September 1, 2007 Amsterdam, Amsterdam: Medimond, 29 August -1 Septembar 2007 str. 209- 213, ISBN 978-88-7587-383-7. (2007)

0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br.b.

3.1 Univerzitetski udžbenici koji se koriste u inostranstvu 43. Goločorbin-Kon S. Poisoning with plants. In: Vasovic V, Djakovic K, Mikov (eds.) Selected Chapters in Toxicology Kula 2009 ISBN 978-8684921-05-7

2,5

Page 43: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 43 - Broj 253

3.2 Priručnici izdati u inostranstvu 44. Goločorbin-Kon S., Mikov M., Odabrana poglavlja iz kliničke farmacije, OrtoMedics, Novi Sad 2010 pp.1-55 ISBN: 987-86-86767-25-7 3.2.1 Priručnici izdati kod nas 45. Tomic Z., Mikov M., Sabo A., Jakovljevic V., S.Golocorbin-Kon. Drug register in Montenegro 2002 (Tomic Z ed) Health Fund Podgorica (2002)

2

0,4

4. STRUČNA DJELATNOST Br.b.

4.2 Urednik i koeditor časopisa i knjiga 1. Golocorbin-Kon S. (secretary of the editorial board) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2009 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 501 page (2009) 2. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2008 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 501 page (2008) 3. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2007 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 501 page ISBN 9787-86-86767-03-5 (2007) 4. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2006 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 501 page ISBN 86-7120-044-2 (2006) 5. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2005 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 557 pages ISBN 86-7120-036-1 (2005) 6. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2004 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, 530 pages ISBN 86-7120-036-1 (2004) 7. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2003 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, ISBN 86-7120-030-2 (2003) 8. Golocorbin-Kon S. (member of the editorial board and section for dermatological drugs) in: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Tomic Z (editors) Drug register 2002 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, ISBN 86-7120-024-8 (2002) 9.Golocorbin-Kon S (member of the editorial board and section for dermatological drugs) In: Stanulovic M., Jakovljevic V., Sabo A., Mikov M Drugs in Yugoslavia 2001 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Podgorica, Kosovska Mitrovica, (2001) 4.6 Ostala dokumentovana stručna delatnost Konsultant za biocide u okviru Agencije za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja Predavač Kontinuirane Edukacije za farmaceute i lekare akreditovano od Zdravstvenog Saveta Srbije Moderator i koordinator radionica za studente farmacije (Clinical skils event i Patient counseling) u okviru projekta NAPSER-a Moderator i koordinator radionica za studente farmacije (Clinical skils event i Patient counseling) u okviru

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

projekta EPSA i Moderator i koordinator radionica za studente farmacije (Clinical skils event i Patient counseling) u okviru projekta PSANS-a Organizovala sam Kongrese i promocije novih lekova za lekare i farmaceute Organizovala edukaciju medicinskih saradnike o novim lekovima Koordinirala i organizovala studije i registracije: Tramadol, M-eslon (morfin-sulfat SR), Tenoksikam, Lipanor (ciprofibrat), Kaptopril, Metformin, Gliklazid, Mianserin. OTC proizvodi kao multivitaminski preparati, kod nas u inostranstvu( Rusija, Ceska, Poljska, Kazahstan I Belorusija) Monitor za kliničke i studije bioekvivalencije Član sam Farmaceutskog društva Srbije (FDS), Internacionalnog Udruženja farmaceuta (FIP) i Srpskog Farmakološkog društva

15

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Poslije izbora Ukupno Poslije

izbora Ukupno 1. NAUČNO

ISTRAŽIVAČKI RAD

42 52,25

2. UMJETNIĆKI RAD - -

3. PEDAGOŠKI RAD 3 4,90 4. STRUČNI RAD 9 20,00

UKUPNO 54 77,15

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Kandidat Svetlana Goločorbin-Kon je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1980.godine sa prosječnom ocjenom 8,30.

Postdiplomske studije je završila na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, oblast Tehnologija farmaceutskih proizvoda sa prosječnom ocjenom 10.

Magistarski rad pod naslovom „Ispitivanje uticaja podloga transdermalnih farmaceutskih oblika na resorpciju 17β-estradiola“ je odbranila 13.februara 2004.godine a zdravstvenu specijalizaciju iz Farmaceutske tehnologije je završila i položila specijalistički ispit 2006.godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 10. jula 2008.godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa temom:“Uticaj farmaceutsko-tehnološke formulacije cefotaksima sa žučnim kiselinama na farmakokinetiku“. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad kandidatkinje Svetlane Goločorbin-Kon je u oblasti farmacije, sa posebnim fokusom na uticaj farmaceutskih formulacija na prolaz lekova kroz membrane i njihovu resorpciju kako iz digestivnog trakta tako i sa kože. Učestvuje kao saradnik u projektu izrade mikrovezikula kao nosača hidrosolubilnih lekova. Pri tome bih istakao rad, “Cefotaxime pharmacokinetics after oral application in the form of 3α, 7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate microvesicles in rats”, objavljen u European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(1) : 31-6. (2009) pri čemu je Svetlana Goločorbin Kon vodeći autor, u kome je pokazano na eksperimentalnom modelu da se hidrosolubilni lek cefotaksim dat u formi mikrovezikula resorbuje nakon peroralne primene.

Nadalje, u drugoj grupi radova, kandidatkinja se bavi problemom efikasnosti terapije I ulogom farmaceuta u zdravstvenom sistemu. Tu bih istakao rad “Clinical pharmacology and clinical pharmacy: Competition or collaboration?” objavljen u Therapeutics, Pharmacology and clinical toxicology Vol XIII, Number 1, 33-40 (2009) u kome se razmatra uloga farmaceuta,

Page 44: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 44 - Broj 253 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. posebno kliničkog farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu.

Osim toga kandidatkinja je saradnik u autorskoj monografiji o sulfasalazinu i u knjizi studijskog karaktera o novim trendovima primene probiotika u savremenoj terapiji. STRUČNI RAD

Kandidat je aktivni član Međunarodnog udruženja farmaceuta, Farmaceutskog društva Srbije i Srpskog farmakološkog društva. Učestvuje od 2001 godine do danas, prvo kao član a potom kao sekretar uređivačkog odbora knjige Lekovi u prometu. Saradnik je u “Registru lijekova Crne Gore” za 2002.godinu. Radila je kao konsultant za biocide u okviru Agencije za Zaštitu životne sredine i prostorno planiranje. Kao direktor Medicinskog marketinga u toku prethodnog rada za farmaceutsku industriju organizovala je i sprovodila promocije čitavog niza lekova i organizovala edukacije farmaceuta i lekara. Takođe je organizovala naučne i stručne skupove posvećene novim lekovima. Radila je kao monitor kliničkih studija.

PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Dr Svetlana Goločorbin-Kon je moderator i koordinator radionica kliničke veštine i savetovanje pacijenata za studente farmacije. Predavač je kontinuirane edukacije za farmaceute i lekare akreditovane kod Zdravstvenog Saveta Srbije. Predaje u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na katedri za farmaciju. Saradnik je u udžbeniku za studente farmacije i medicine “Odabrana poglavlja iz toksikologije” i autor je priručnika za studente farmacije “Odabrana poglavlja iz kliničke farmacije”.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 42 42 52,25

2. UMJETNIĆKI RAD - -

3. PEDAGOŠKI RAD 3 3 4,90 4. STRUČNI RAD 9 9 20 UKUPNO 54 54 77,15

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u naučne, stručne i pedagoške reference

kandidata, smatram da Dr Svetlana Goločorbin-Kon ispunjava uslove za izbor u

nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Zbog toga, shodno navedenom, sa zadovoljstvom predlažem

Senatu Univerziteta Crne Gore da Dr Svetlanu Goločorbin-Kon izabere u zvanje docenta za grupu predmeta Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing na Studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore

RECENZENT Akademik Prof. Dr Milan Jokanović Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Niš

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Kandidat Svetlana Goločorbin-Kon je diplomirala na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu 1980.godine sa prosječnom ocjenom 8,30.

Postdiplomske studije je završila na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, oblast Tehnologija farmaceutskih proizvoda sa prosječnom ocjenom 10.

Magistarski rad pod naslovom „Ispitivanje uticaja podloga transdermalnih farmaceutskih oblika na resorpciju 17β-estradiola“ je odbranila 13.februara 2004.godine a zdravstvenu specijalizaciju iz Farmaceutske tehnologije je završila i položila specijalistički ispit 2006.godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 10. jula 2008.godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa temom:“Uticaj farmaceutsko-tehnološke formulacije cefotaksima sa žučnim kiselinama na farmakokinetiku“.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad kandidatkinje Svetlane Goločorbin-Kon je u oblasti farmacije, sa posebnim fokusom na uticaj farmaceutskih formulacija na prolaz lekova kroz membrane i njihovu resorpciju kako iz digestivnog trakta tako i sa kože. Učestvuje kao saradnik u projektu izrade mikrovezikula kao nosača hidrosolubilnih lekova. Pri tome bih istakla rad, “Cefotaxime pharmacokinetics after oral application in the form of 3α, 7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate microvesicles in rats” objavljen u European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(1):31-6.(2009) u kome je Svetlana Goločorbin-Kon vodeći autor, a u radu je pokazano na eksperimentalnom modelu da se hidrosolubilni lek cefotaksim formulisan u obliku mikrovezikula resorbuje posle peroralne primene.

U drugoj grupi radova dr.Svetlana Goločorbin-Kon se bavi problemom efikasnosti terapije i ulogom farmaceuta u zdravstvenom sistemu. To se može videti u radu “Clinical pharmacology and clinical pharmacy: Competition or collaboration?” objavljenim u Therapeutics, Pharmacology and clinical toxicology Vol XIII, Number 1, 33-40 (2009) u kome se razmatra uloga farmaceuta, posebno kliničkog farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu.

Osim toga kandidatkinja je saradnik u autorskoj monografiji o sulfasalazinu i u knjizi studijskog karaktera o novim trendovima primene probiotika u savremenoj terapiji. STRUČNI RAD

Kandidatkinja je aktivni član Međunarodnog udruženja farmaceuta, Farmaceutskog društva Srbije i Srpskog Farmakološkog društva. Radila je kao konsultant za biocide u okviru Agencije za Zaštitu životne sredine i prostorno planiranje. Učestvuje od 2001 godine do danas, prvo kao član a potom kao sekretar uređivačkog odbora knjige Lekovi u prometu.

Saradnik je u “Registru lijekova Crne Gore” za 2002.godinu. Kao direktor medicinskog marketinga u toku prethodnog rada za farmaceutsku industriju organizovala je i sprovodila promocije čitavog niza lekova i organizovala edukacije farmaceuta i lekara. Takođe je organizovala naučne i stručne skupove posvećene novim lekovima, te dobro poznaje veštine komunikacije, promocije i načine ostvarivanja planova u farmaceutskom marketingu. Radila je kao monitor kliničkih studija. Uporedo sa svim, osnovala je i vodila jednu od prvih privatnih apoteka u Srbiji te ima bogato iskustvo i iz farmaceutske prakse. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Moderator je i koordinator radionica Kliničke veštine i Savetovanje pacijenata za studente farmacije. Predavač je kontinuirane edukacije za farmaceute i lekare akreditovane kod Zdravstvenog Saveta Srbije. Predaje i vodi vežbe u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na katedri za Farmaciju. Saradnik je u udžbeniku za studente farmacije i medicine “Odabrana poglavlja iz toksikologije” i autor je priručnika za studente farmacije “Odabrana poglavlja iz kliničke farmacije”. Kao predavač je omiljena i dobija najviše ocene od studenata i od kolega farmaceuta u okviru kontinuirane edukacije.

Page 45: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 45 - Broj 253

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 42 42 57,25

2. UMJETNIĆKI RAD - -

3. PEDAGOŠKI RAD 3 3 4,90 4. STRUČNI RAD 9 9 20 UKUPNO 54 54 82,15

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u naučne, stručne i pedagoške reference

kandidata, smatram da kandidatkinja Svetlana Goločorbin-Kon, magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i doktor tehnoloških nauka, ispunjava sve uslove za izbor u nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Sa zadovoljstvom predlažem da se Dr Svetlana Goločorbin-

Kon izabere u zvanje docenta za grupu predmeta Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing na Studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT Prof. dr. Marija Primorac Farmaceutski fakultet, Beograd

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA STEPEN OBRAZOVANJA

Na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju kao u uvida u naučnoistraživački rad kandidata smatram da Dr sci Svetlana Goločorbin-Kon, magistar farmacije, ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje za grupu predmeta Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing na Studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Predmet naučnog interesovanja dr.Svetlane Goločorbin-Kon je usmereno na oblast farmacije, sa posebnim fokusom na uticaj farmaceutskih formulacija na prolaz lekova kroz membrane i njihovu resorpciju kako iz digestivnog trakta tako i sa kože. U svom radu je formulisala transdermalni flaster sa manjom koncentracijom 17β-estradiola u odnosu na referentni flaster a uz dodatak pojačivača transporta kroz kožu u ovom slučaju soli žučnih kiselina, radi smanjenja negativnih efekata estrogenih hormona.

U svom daljem naučnoistraživačkom radu, kandidatkinja učestvuje kao saradnik u projektu izrade mikrovezikula kao nosača hidrosolubilnih lekova. Rezultat toga rada je nova farmaceutsko-tehnoloških formulacija antibiotika cefotaksima u obliku mikrovezikula sa solima žučnih kiselina za koji je dokazala u in vitro i u in vivo uslovima da se uspešno resorbuje ako se primeni peroralno.

Rezultati ovog značajnog rada su prikazani i objavljeni u radu” Cefotaxime pharmacokinetics after oral application in the form of 3α, 7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate microvesicles in rats”, European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 34(1) : 31-6. (2009) u kome je Svetlana Goločorbin Kon vodeći autor.

Uvidom u drugu grupu radova, ona se bavi problemom efikasnosti terapije, ulogom farmaceuta u zdravstvenom sistemu. To se jasno vidi u radu “Clinical pharmacology and clinical pharmacy:

Competition or collaboration?” objavljenim u Therapeutics, Pharmacology and clinical toxicology Vol XIII, Number 1, 33-40 (2009) u kome se razmatra uloga farmaceuta, posebno kliničkog farmaceuta u savremenom zdravstvenom sistemu.

Osim toga kandidatkinja je saradnik u autorskoj monografiji o sulfasalazinu i u knjizi studijskog karaktera o novim trendovima primene probiotika u savremenoj terapiji. STRUČNI RAD

Kandidatkinja je aktivni član Međunarodnog udruženja farmaceuta, Farmaceutskog društva Srbije i Srpskog farmakološkog društva . Radila je kao konsultant za biocide u okviru Agencije za Zaštitu životne sredine i prostorno planiranje. Učestvuje od 2001 godine do danas prvo kao član a potom kao sekretar uređivačkog odbora knjige Lekovi u prometu. Saradnik je u “Registru lijekov Crne Gore”za 2002.godinu. Kao direktor Medicinskog marketinga u toku prethodnog rada za farmaceutsku industriju organizovala je i sprovodila promocije čitavog niza lekova i organizovala edukacije farmaceuta i lekara. Takođe je organizovala naučne i stručne skupove posvećene novim lekovima. Radila je kao monitor kliničkih studija. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Moderator je i koordinator radionica kliničke veštine i savetovanje pacijenata za studente farmacije. Predavač je kontinuirane edukacije za farmaceute i lekare akreditovane kod Zdravstvenog saveta Srbije. Predaje u dodiplomskoj nastavi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao asistent na katedri za farmaciju. Saradnik je u udžbeniku za studente farmacije i medicine “Odabrana poglavlja iz toksikologije” i autor je priručnika za studente farmacije “Odabrana poglavlja iz kliničke farmacije”. Kao predavač je omiljena i dobija najviše ocene od studenata i od kolega farmaceuta u okviru kontinuirane edukacije.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 42 42 52,25

2. UMJETNIĆKI RAD - -

3. PEDAGOŠKI RAD 3 3 4,90 4. STRUČNI RAD 9 9 20 UKUPNO 54 54 77,15

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u naučne, stručne i pedagoške reference kandidata, smatram da kandidatkinja Svetlana Goločorbin-Kon, magistar farmacije, specijalista farmaceutske tehnologije i doktor tehnoloških nauka, ispunjava sve uslove za izbor u nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Sa zadovoljstvom predlažem da se Dr Svetlana Goločorbin-

Kon izabere u zvanje docenta za grupu predmeta Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing na Studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne

RECENZENT

Doc.dr. Radmila Veličković-Radovanović Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Niš

Page 46: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 46 - Broj 253 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

R E F E R A T

Za izbor u akademsko zvanje za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija, farmakologija na studijskom programu Farmacija.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 29.12.2009. godine. Na raspisani Konkurs javio se kandidat DR MOMIR MIKOV.

BIOGRAFIJA

Rođen sam 29.11.1956. godine u Kraljevu, Republika Srbija. Osnovnu, srednju školu i Medicinski fakultet završio sam u Novom Sadu kao prvi u generaciji 1980 godine sa prosečnom ocenom 9.93. Magistrirao sam 1983 godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorirao sam na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti metabolizma i toksičnosti paracetamola 1986. godine. Specijalizaciju iz kliničke farmakologije završio sam 1988. godine. Do 2004 godine bio sam predsednik Komisije za otrove pri Ministarstvu za ekologiju Srbije. Radim kao konsultant Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i kao konsultant u projektu za upravljanje hemikalijama Ministarstva za ekologiju Srbije. Predstavnik sam Srbije u mreži za saradnju u oblasti metabolizma ksenobiotika COST B25 u Evropskoj uniji od 2008 godine. Predajem farmakologiju i toksikologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, Banja Luci i Podgorici. Član sam uređivačkog odbora Medicinskog Pregleda od 2000-2004 godine, Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology od 2008 godine i novoosnovanog časopisa Pharmaca Serbica od 2009 godine.Član sam Srpskog lekarskog društva i predsednik Sekcije za kliničku farmakologiju, član sam srpskog farmakološkog društva i međunarodnog udruženja za ispitivanje ksenobiotika

Otkrio sam i patentirao hipoglikemijsko i hipolipemijsko dejstvo derivata žučnih kiselina kao prvi u svetu (dva patenta u prilogu jedan iz 2000. godine jedan iz 2009 godine), objavio sam više radova iz te oblasti i time doprineo razumevanju uloge žučnih kiselina u tretmanu dijabetesa. Osnivač sam dve istraživačke grupe koje izučavaju žučne kiseline kao antidijabetike i modifikatore resorpcje i to jedne u Novom Sadu, a druge u Novom Zelandu. Razvio sam metodologiju i utvrdio uticaj crevne mikroflore na metabolizam i aktivnost lekova. Mentorisao sam u 13 doktorskih teza (8 završenih i 5 su u toku) i 10 magistarskih teza. Šest doktoranata kojima sam mentorisao su sada docenti ili profesori.

Do sada sam kao autor ili koautor napisao 4 knjige (jedna od njih je monografija o žučnim kiselinama na engleskom jeziku), 47 radova u međunarodnim časopisima, 35 radova u domaćim časopisima

Imam ukupno 184 citata (98 heterocitata i 86 citata) zaključno sa Januarom 2010.

Održao sam 10 predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima o metabolizmu i toksičnosti lekova i drugih ksenobiotika. Održao sam predavanje o principima dobre laboratorijske prakse 2003 godine u SANU-ogranak u Novom Sadu.

Predavač sam na Farmaceutskom fakuletu Otago univerziteta u Novom Zelandu, na Medicinskom fakultetu u Banja Luci i Podgorici.

Osnivač sam Balkanskog sastanka o metabolizmu i toksičnosti ksenobiotika koje se redovno održava svake treće godine počevši od 1991 godine do danas.

2004 godine dobio sam godišnju nagradu Srpskog lekarskog društva –Društva lekara Vojvodine za naučni rad

2003 dobio sam Nagradu Vojnih farmaceutskih laboratorija Grčke Armije

1994 Nagrađen sam za naučni doprinos vojnih farmaceutskih laboratorija i Panhelenskog udruženja farmaceuta

Bio sam rukovodilac tri istraživačka projekata (jedan od njih je u toku) (u poslednjih 10 godina):

1. Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program osnovnih nauka:

„Razvoj novih lekova – od ksenobiotika do leka“ 2001-2004. godine

2. Istraživačkog projekta Univerziteta Otago Novi Zeland: „Utical 3alfa,7alfa-dihidroksi-12-okso-5beta holanata na

prolaz kroz mukozu creva gliklazida i glukoze“ 2004-2007. godina 3. Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program

tehnološkog razvoja – primenjena istraživanja u prirodnim naukama:

„Primena žučnih kiselina u novim farmaceutsko-tehnološkim formulacijama u cilju poboljšanja stabilnosti, bioraspoloživosti i efekta aktivne supstance“ 2008-2010. godine PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Radim na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao redovni profesor farmakologije sa toksikologijom od 1989. godine, dok je na istom fakultetu od 1981. prošao put od asistenta pripravnika, asistenta, docenta i vanrednog profesora. Usavršavao sam se u Bolnici Svete Marije u Londonu od 1987. do 1989. godine kao stipendista jugoslovenske vlade i Evropske naučne fondacije za izučavanje otrova gde sam otkrio i objavio novi metabolički put paracetamola crevnom mikroflorom korišćenjem radioaktivnih izotopa. 1991. godine sam na Medicinskom fakultetu osnovao Centar za informaciju o lekovima i otrovima i bio urednik prvog elektronskog izdanja registra lekova. 1996. godine uveo sam sistem Dobre Laboratorijske Prakse u farmakološkim laboratorijama. 1999. godine bio sam u osnivačkom odboru studija farmacije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a 2000. godine sam postao prvi šef Zavoda za farmaciju Medicnskog fakulteta u Novom Sadu. 2004 godine dobio sam istraživački projekt na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta Otago na Novom Zelandu od 2004 do 2008. godine gde sam uz istraživanje predavao Kliničku farmaciju i farmakokinetiku studentima farmacije. Od maja 2008 godine nastavljam sa radom u Srbiji na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu kao profesor farmakologije i toksikologije.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA KVANTITATIVNA OCJENA REFERENCI DO POSLEDNJEG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST UKUPNI BROJ BODOVA

1.1. Monografije 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. Broj referenci x broj bodova 1x3 3

1.2. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Broj referenci x broj bodova 2x7 7x3,5 2x 4

5x1,5 5x0,7 4x0,5 2x0,4 5x0,3 1x0,1

61,9 1.3. Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3.

Broj referenci x broj bodova

16x2 20x1

22x0,6 14x0,5 13x0,4 7x0,3 8x0,2 1x0,1

81,4

Page 47: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 47 - Broj 253

1.4. Uvodno, objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 1.4.2 Broj referenci x broj bodova 4x2

1x0,2 2x1 4,2 1.5. Recenzije 1.5.1. 1.5.2. 1.5.3.

Broj referenci x broj bodova UKUPNO ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 150,5

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST 3.1. Udžbenici 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4.

Broj referenci x broj bodova 1x3 3 3.2. Priručnici 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

Broj referenci x broj bodova 1x2 2 3.3. Gostujući profesor 3.3.1. 3.3.2.

Broj referenci x broj bodova 3.4. Mentorstvo 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3.

Broj referenci x broj bodova 3.5. Kvalitet pedagoškog rada (može se koristiti ukoliko se na zvaničnim studentskim anketama najmanje tri godine uzastopno dobiju odlične ocjene za sve elemente pedagoškog rada)

UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST 5 4. STRUČNA DJELATNOST 4.1. Stručna knjiga 4.1.1. 4.1.2.

Broj referenci*broj bodova 1x1 7x0,5 4,5

4.2. Urednik ili koeditor 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. Broj referenci*broj bodova

4.3. Stručni članak 4.3.1. Broj referenci*broj bodova

4.4. Objavljeni prikazi 4.4.1. Broj referenci*broj bodova 17x0.5

4.5. Popularno-stručni članci 4.5.1. Broj referenci*broj bodova

4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost (učešće u izradi više projekata itd) 4.6.1. Broj referenci*broj bodova 10 10

UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 14,5 PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

1.1 Monografije 1.1.1 Autorska monografija izdata od renomiranog međunarodnog izdavača 1. Mikov M, Fawcett JP (koautor i editor) (2007): Bile acids: Chemistry, biosynthesis, analysis, chemical and metabolic transformations. Mediset Publisher, Geneva, 226 pages, ISBN 0-12-045783-2 1.1.3 Autorska monografija izdata kod nas i okruženju 2. Mikov M, Škrbić R, Fawcett P Sulphasalazine, past, present and future challenges. University of Banja Luka, 2009 ISBN 978-99938-42-40-8 1.1.4 Knjiga studijskog karaktera 3. Mikov M, Bojic-Milicevic G, Suvajdzic Lj, Golocorbin-Kon S (2006) Probiotics, Prebiotics, and drug therapy. OrtoMedics Novi Sad , CD edition 64 pages ISBN 86-7120-049-3 4. Mikov M, Bojic-Milicevic G, Mrdja Z, Suvajdzic Lj, Golocorbin-Kon S (2005) Probiotics, Prebiotics, synbiotics: New trends of therapeutic application. OrtoMedics Novi Sad 64 pages ISBN 86-7120-043-4 5. Milovanovic D, Mikov M, Jankovic S, Sabo A. (2004) Sulphasalazine pharmacology – new horizons Kragujevac-Novi Sad ISBN 86-82477-84-x 1.2 Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1 Radovi objavljeni u časopisma koji se nalaze

20

10 7 7 7

20

3 2,5 2,5 2,5

u međunarodnim bazama podataka 6. Chen G, Fawcett JP, Mikov M, Tucker IG.Simultaneous determination of methotrexate and its polyglutamate metabolites in Caco-2 cells by liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 50(2):262-6 (2009) ISSN 0731-7085 7. Golocorbin-Kon S, Mikov M, Arafat M, Lepojevic Z, Mikov I, Sahman-Zaimovic M. Tomic Z. Cefotaxime pharmacokinetics after oral application in the form of 3alpha,7alfa-dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate micro vesicules in rat. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 34(1):31-37 (2009) ISSN 0378-7966 8. Kolarovic J, Popovic M, Mikov M, Mitic R, Gvozdenovic Lj. Protective effect of celery juice in treatments with doxorubicin. Molecules 14: 1627-1638 (2009) ISSN 1420-3049 9. Al-Salami H, Butt G, Tucker I, Fawcett PJ, Golocorbin-Kon S, Mikov I, Mikov M. Gliclazide reduces MKC intestinal transport in healthy but not in diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 34(1): 43-51 (2009) ISSN 0378-7966 10. Yang L, Zhang H, Mikov M, Tucker I.Physicochemical and biological characterization of monoketocholic acid, a novel permeability enhancer. Molecular Pharmpharmaceutics 6 (2), 448–456 (2009) ISSN 1543-8384 11. Mikov M, Al-Salami H, Golocorbin-Kon S, Skrbic R, Raskovic A, Fawcett P J The influence of 3 alpha,7 alpha-dihydroxy-12-keto-5 beta-cholanate

7 6 6 6 6

3,5 3 3 3 3

Page 48: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 48 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

on gliclazide pharmacokinetics and glucose levels in a rat model of diabetes European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 33: 137-142 (2008) ISSN 0378-7966 12. Tomic Z, Milijasevic B, Sabo A, Lalosevic D, Jakovljevic V, Mikov M, Satman M, Vasovic V. Diclofenac and ketoprofen liver toxicity in rat. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 33: 253-260 (2008) ISSN 0378-7966 13. Al-Salami H, Butt G, Tucker I, Mikov M. Influence of the semisynthetic bile acid MKC on the ileal permeation of gliclazide in vitro in healthy and diabetic rats treated with probiotics.Methods and findings in experimental and clinical pharmacology 30(2):107-13 (2008) ISSN 0379-0355 14. Rasković A, Mikov M, Skrbić R, Jakovljević V, Vasović V, Posa M, Kuhajda K, Kevresan S, Tomic Z, Siladji D. Effect of stevioside and sodium salt of monoketocholic acid on glycemia in normoglycemic and diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 33(1):17-22 (2008) ISSN 0378-7966 15. Posa M, Kevresan S, Mikov M, Cirin-Novta V, Kuhajda K. Critical micellar concentrations of keto derivatives of selected bile acids: Thermodynamic functions of micelle formation. Colloids and Surfaces B Biointerfaces. 64(2):151-61 (2008). ISSN 1873-4367 16. Kojic-Damjanov S, Djeric M, Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S.Influence of sodium monoketocholate on the hypolipidemic activity of lovastatin in healthy and diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 33:77-84 (2008) ISSN 0378-7966 17. Posa M, Kevresan S, Mikov M, Cirin-Novta V, Sarbu C, Kuhajda K Determination of critical micellar concentrations of cholic acid and its keto derivatives. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 59:179-183 (2007) ISSN 1873-4367 18. Popovic M, Kolarovic J, Mikov M, Trivic S, Kaurinovic B Antracycline-based combined chemotherapy in the mouse model. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 32(2):101-108 (2007) ISSN 0378-7966 19. Posa M, Kevresan S, Mikov M, Cirin-Novta V, Kuhajda K Effect of cholic acid and its keto derivatives on the analgesic action of lidocatine and associated biochemical parameters in rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 32(2):109-117 (2007) ISSN 0378-7966 20. Cvejic J, Tambutte S, Lotto S, Mikov M, Slacanin I, Allemand D Determination of cantaxantin in the red coral (Corallium rubrum) from Marselle by HPLC combined with UV and MS detection. Marine Biology 152:855-862 (2007) ISSN 0025-3162 21. Mikov M, Boni NS, Al-Salami H, Kuhajda K, Kevresan S, Golocorbin-Kon S, Fawcett JP Bioavailability and hypoglicaemic activity of the semisynthetic bile acid 3alpha,7alfa-dihydroxy-12-

6 6 7 6 5 6 5 6 6 7

6 3 3,5 3 2,5 3 2,5 3 3 3,5

oxo-5beta-cholanate, in healthy and diabetic rats. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 32(1):7-12 (2007) ISSN 0378-7966 22. Mikov M, Fawcett JP, Kuhajda K, Kevresan S Pharmacology of bile acids and their derivatives: absorption promoters and therapeutic agents. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(3):237-251 (2006) ISSN 0378-7966 23. Kuhajda K, Kevresan S, Kandrac J, Fawcett JP, Mikov M Chemical and metabolic transformations of selected bile acids European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(3):179-235 (2006) ISSN 0378-7966 24. Kandrac J, Kevresan S, Gu JK, Mikov M, Fawcett JP, Kuhajda K Isolation and determination of bile acids. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(3):157-177 (2006) ISSN 0378-7966 25. Kevresan S, Kuhajda K, Kandrac J, Fawcett JP, Mikov M. Biosynthesis of bile acids in mammalian liver. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(3):145-156 (2006) ISSN 0378-7966 26. Kuhajda K, Kandrac J, Kevresan S, Mikov M, Fawcett JP Structure and origin of bile acids: an overview. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(3):135-143 (2006) ISSN 0378-7966 27. Mikov M, Fawcett JP Chemistry, biosynthesis, analysis, chemical & metabolic transformations and pharmacology. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 31(3):133-134 (2006) ISSN 0378-7966 28. Popovic J, Mitic R, Sabo A, Mikov M, Jakovljevic V, Dakovic-Svajcer K Spline functions in convolutional modeling of verapamil bioavailability and bioequivalence. II: study in healthy volunteers. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(2):87-96 (2006) ISSN 0378-7966 29. Vasovic V, Vukmirovic S, Posa M, Mikov M, Raskovic A, Jakovljevic V Effect of rat pretreatment with aqueous solutions of stevioside and bile acids on the action of certain cardioactive drugs. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 31(4):311-314 (2006) ISSN 0378-7966 30. Kuhajda I, Posa M, Jakovljevic V, Ivetic V, Mikov M Effect of 12-monoketocholic acid on modulation and tramadol. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 34: 73-78 (2009) ISSN 0378-7966 31. Raskovic A, Jakovljevic V, Mikov M, Gavrilovic M. Joint effect of commercial preparations of Stevia rebaundiana Bertoni and sodium monoketocholate on glycaemia in mice. European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 29(2): 83-86 (2004) ISSN 0378-7966 32. Mikov M, Kevresan S, Kuhajda K, Jakovljevic

6 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7

6 5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 3 3 2,5 3,5

Page 49: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 49 - Broj 254

V, Vasovic V. 3alfa,7alfa-dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate as blood-brain barrier permeator. Polish Journal of Pharmacology 56:367-371 (2004 ISSN 0301-0244 33. Mikov I, Mikov A, Siriski J, Mikov M, Milovanov V (2000) Effect of simultaneous exposure to benzene and ethanol on urinary phenol excretion in mice. Journal of Occupational Health 42:258-259, 2000 ISSN 1341-9145 34. Mikov I, Milosevic M, Mikov A, Mikov M Increased urinary excretion of thioethers as a marker for detecting exposure to herbicide containing 2,4 dichlorophenoxyacetic acid dimethylamine - experimental study on mice. Annaals of Agricultural and Environtal Medicine 7, 61-63 (2000) ISSN 1232-1966 1.2.2 Radovi objavljeni u časopisma koji se ne nalaze u međunarodnim bazama podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 35. Al-Salami H, Kansara H, King J, Morar B, Jayathilaka B, Fawcett JP, Mikov M Bile Acids: a bitter sweat remedy for diabetes. New Zealand Pharamcy Journal 27:17-20 (2007) ISSN 0111-431x 36. Lee HJ, Fung B, Lim P, Tang F, Tominari A, Mikov M, Fawcett P Role of gut microflora in drug metabolism – pets or pests. New Zealand Pharamcy 27: 21-24 (2007) ISSN 0111-431x 37. Yee E, Kong M, Hung P, Wong G, Huang E, Tsai P, Fawcett JP, Mikov M Sulfasalazine- old drug, new tricks. New Zealand Pharmacy 26(8): 23-28 (2006) ISSN 0111-431x 38. Boulton K, Martin A, Polloc R, Tillman M, Mikov M Bile acids as absorption promoters. New Zealand Pharmacy 25(1): 31-34 (2005) ISSN 0111-431x 39. Al-Salami H, Butt G, Tucker I, Skrbic R, Golocorbin-Kon S, Mikov M Probiotic Treatment Proceeded by a Single Dose of Bile Acid and Gliclazide Exert the Most Hypoglycemic Effect in Type 1 Diabetic Rats Med. Hypotheses Res. 4: 93-101 (2008). ISSN 1545-6129 40. Mikov M, Raskovic A, Jakovljevic E, Dudvarski D, Fawcett JP. Influence of the bile salt sodium 3alfa,7alfa-dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate on ampicillin pharmacokinetics in rats. Asian Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics 5(3):197-200 (2005) ISSN 1608-2281 41. Mikov M, Hee JL, Fawcett JP The influence of probiotic treatment on sulfasalazine metabolism in rat gut contents. Asian Journal of Pharmacodynamics and Pharmacokinetics 6(4):337-342 (2006) ISSN 1608-2281 1.2.3 Radovi objavljeni u domaćim časopisma 42. Bojic-Milicevic G, Mikov M, Suvajdzic Lj., Golocorbin-Kon S. Protection of urogenital tract against infections by probiotics. Medicina danas

5 5 7 4 4 4 4 4 4 4

5 5 7 2 2 2 2 2 2 4

4(1-2): 99-106 (2005) ISSN 1451-124x 43. Mikov M, Fawcett JP (editors) (Authors: Mikov M, Fawcett JP, Skrbic R, Stojakovic N, Yee E, Kong M, Huang E, Hung P, Wong G, Tsai P) (2005): Sulphasalazine: an old drug with new therapeutic role. Scripta Medica 2 (Suppl I): 1-34 ISSN 0350-8218 ) 44. Bojic- Milicevic G, Mikov M, Dautovic R. Common errors in diagnosisi and management of urinary tract infections - microbiological aspects. Medicinski Pregled 56 (7-8): 380-387 (2005) ISSN 0025-8105 45. Mikov M, Kuhajda K, Kandrac J New trends in therapeutic application of bile acids. Medicinski Pregled 56 (5-6): 237-242 (2003) ISSN 0025-8105 46. Banic B, Stanulovic M, Djakovic-Svajcer K, Jakovljevic V, Mikov M, Sabo A, Popovic J. Professional and social responsibilities of clinical pharmacology. Medicinski Pregled 50:451-456 (1997) ISSN 0025-8105 47. Mikov MI, Mikov M Poisonings in agriculture. Srp Arh Celok Lek 113 (10): 909-917 (1985) ISSN 0370-8179 48. Vasovic V, Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S The ingluence of bile acid derivatives on the hypnotic effect of pentobarbital in the rat. Pharmaca Iugoslavica 42: 17-19 (2004) ISSN 1821-0775 49. Vasovic V, Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S The influence of bile acid derivatives on analgesic effect of morphine in rat. Pharmaca Iugoslavica 41: 11-14 (2003) ISSN 1821-0775 50.Kljajic V, Mikov M, Vlaski Lj, Savovic S, Jovicevic J Subjective disturbances of the health volunteers after acute intake of higher therapeutical dosages of the carbamazepine. Pharmaca Iugoslavica 41: 19-22 (2003) ISSN 1821-0775 51.Ubavić M., Rašković A., Mikov M., Kuhajda K, Kevresan S., Baščarević S., Vasović V. The future of therapeutic use of bile acids. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 10 (3-4): 108-114 (2002) ISSN 0354-3854 52. Potsides CY, Mikov M Good clinical Practice with good laboratory practice - development owerview. Pharmaca Iugoslavica 40: 25-26 (2002) ISSN 1821-0775 53 Vasovic V, Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S, Jakovljevic V The influence of sodium salt of monoketocholic acid on quinine transport into the central nervous system in rats. Iugoslav Physiol. Pharmacol. Acta 37: 89-98 (2001) 54. Kolarovic J, Petkovic M, Mikov M, Mikov I, Mikov A The influence of herbicide 2,4-dichlorphenoxyacetic acid on caffeine metabolism and urinary concentration of thioethers in mice. Arch Toxicol Kinet Xenob Metabol 8: 29-35 (2000) ISSN 0354-3854

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,4 1,5 0,5 1,5 0,2 0,7 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 0,3 0,3

Page 50: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 50 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

55. Kuhajda K, Kevresan S, Mikov M, Miljkovic D Influence of 3 alfa, 7 alfa Dihydroxy -12oxo- 5beta Cholanate on blood Glucose Levels in Rats. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 8: 304-308 (2000) ISSN 0354-3854 56. Ubavic M, Raskovic A, Mikov M, Kevresan S, Kuhajda K The influence of sodium monoketocholate on ciclosporine induced functional disturbances of rat liver and kidney Scripta Medica 31: 55-61 (2000) ISSN 0350-8218 1.3 Radovi na kongresima, simpozijumima i

seminarima 1.3.1Međunarodni kongresi i simpozijumi 57. Mikov M., Golocorbin-Kon S. Xenobiotic metabolism by gut flora understanding is crucial for metabolic profiling.(plenary lecture) Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 9 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 58. Samojlik I., Dakovic-Svajcer K, Bozin B, Mikov M. Herb-Drug interactions: the influence of essential oil of Caraway on pharmacokinetic of paracetamol. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 18 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 59. Al-Salami H, Butt G., Fawcett P., Tucker I., Mikov M. Influence of probiotic pretreatment on the systemic absorption of the semisynthetic bile acid, MKC in healthy and diabetic rats. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 22 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 60. Al-Salami H, Butt G., Fawcett P., Tucker I., Golocorbin-Kon S., Raskovic A., Mikov M. Probiotic pretreatment reduces gliclazide permeation (ex vivo) in healthy rats but increases it in diabetic rats to the level seen in untreated healthy rats. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 22 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 61. Al-Salami H, Butt G., Fawcett P., Tucker I., Mikov M. Gliclazide reduces MKC permeation through the ileal mucosa (ex vivo) in healthy rats but has no effect in diabetic rats. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 23 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 62. Atanackovic M., Posa M., Krstonosic V., Cvejic V., Mikov M., Popovic J., Gojkovic-Bukarica Lj. Effect of the hydrophobic-hydrophyllic balance of bile acids on solubilization of resveratrol. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 24 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966

1,5 1,5 2 2 2 2 2 2

0,4 0,3 1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3

63. Bojic G., MikovM., Abramovic B., Golocorbin-Kon S. The importance of gut flora in the metabolism of verapamil. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 26 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 64. Mikov I., Kolarovic J., Mikov A., Jakovljevic V., Torbica N., Mikov M. Effect of herbicide containing 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) dimethylamine on liver functions and urinary thioethers excretion. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 37 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 65. Popovic J., Sabo A., Mikov M., Jakovljevic V. Statistical power function in determination of diclofenac relative bioavailability. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 38 (Special Issue): 37 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 66. Posa M., Kevresan S., Mikov M., Kuhajda K. Red blood cell osmotic resistance and hemolytic potential of cholic, deoxicholic, chenodeoxicholic acids and its keto derivatives. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 39 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 67. Kojic-Damjanov S., Djeric M., Mikov M., Raskovic A., Kuhajda K., Kevresan S. Hypolipidemic effects of synthetic sodium-monoketocholate in diabetic and healthy rats. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 46 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 68. Kuhajda I., Posa M., Mikov M., Jakovljevic V., Ivetic V. Influence of 12-monoketocholic acid and opioids on respiratory function in rats. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 34 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 69. Kuhajda I., Posa M., Mikov M., Jakovljevic V., Ivetic V. Modulation of analgesic activity of morphine and tramadol affected by 12-monoketocholic acid. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 35 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 70. Cekic V., Vasovic V., Jakovljevic V., Lalosevic D., Vukmirovic S., Tomic Z., Mikov M. Efficacy of barley fermentation products and barm with chromium in mice with experimentally induced hyperglicaemia. Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 28 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan

2 2 2 2 2 2 2

0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4

Page 51: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 51 - Broj 254

Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 71. Lee HL, Fawcett JP, Easigwood R, Girvan L, Kostan E, Mikov M. The influence of probiotic treatment on sulphasalazine (SSZ) metabolism by gastrointestinal mucus and contents in rat. Abstracts from the 10th European Regional ISSX Meeting, May 18-21 2008, Vienna Austria. In: Drug Metabolism Reviews 40 (supplement 1): 126-127 (abstract 180) ISSN 0360-2532 72. Raskovic A, Jakovljevic V, Golocorbin-Kon S. Steviozide and synthetic bile acid derivative sodium salt of monoketocholic acid as hypoglicaemic agents in diabetic rat model. Abstracts from the 10th European Regional ISSX Meeting, May 18-21 2008, Vienna Austria. In: Drug Metabolism Reviews 40 (supplement 1): 145-146 (abstract 204) ISSN 0360-2532 73. Al-Salami H., Butt G., Tucker I.G., Mikov M. The influence of pre-treatment with probiotics on the in vitro ileal permeation of the antidiabetic drug gliclazide in healthy and diabetic rats Abstracts from the 10th European Regional ISSX Meeting, May 18-21 2008, Vienna Austria. In: Drug Metabolism Reviews 40 (supplement 1): 81-82 (abstract 118) ISSN 0360-2532 74. Mikov M., Golocorbin-Kon S. Xenobiotic metabolism by gut flora condition sine qua non for appropriate metabolic profiling. Abstracts from the 10th European Regional ISSX Meeting, May 18-21 2008, Vienna Austria. In: Drug Metabolism Reviews 40 (supplement 1): 127-128 (abstract 181) ISSN 0360-2532 75. Raskovic A., Mikov M., Jakovljevic V. Steviozide and sodium salt of monoketocholic acid as hypoglicaemic agents. Abstracts from the 10th European Regional ISSX Meeting, May 18-21 2008, Vienna Austria. In: Drug Metabolism Reviews 40 (supplement 1): 76-77 (abstract 111) ISSN 0360-2532 76. Mikov M, Golocorbin-Kon S Patient tailored Pharamcotherapy: The role of clinical pharmacologist and clinical pharmacist. 8th Congress of the European Association for Clinical Pharamcology and Therapeutics August 29-September 1, 2007 Amsterdam, Abstracts of Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 101 (Suppl1): 52 (2007) ISSN 1742-7835 77. Golocorbin-Kon S, Lepojevic Z, Kuhajda K, Kevresan S, Mikov M, Promotion of 17beta estradiol transdermal absorption by sodium salt 3 alpha, 7 alpha-dihydroxy-12-oxo-5 beta-cholanate. 8th Congress of the European Association for Clinical Pharamcology and Therapeutics August 29-September 1, 2007 Amsterdam, Abstracts. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 101 (Suppl1): 124 (2007) ISSN 1742-7835 78. Raskovic A, Jakovljevic V, Mikov M The influence of silymarin and doxorubicin on myocardial function in rats. 8th Congress of the European Association for Clinical Pharamcology and

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 1 0,5 1 0,4

Therapeutics August 29-September 1, 2007 Amsterdam, Abstracts. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology 101 (Suppl1): 198 (2007) ISSN 1742-7835 79. Mikov M., Boni N.S., Al-Salami H., Kuhajda K., Kevresan S., Fawcett J.P. Pharamcokinetics and hypoglicaemic effect pf 3 alpha, 7 alpha-dihydroxy-12-oxo-5 beta-cholanate (MKC) in diabetic rat. PP494 31st FEBS Congress, 24-29 June 2006, Istanbul, Abstracts. The FEBS Journal, 273(Suppl 1): 210 ISSN 1742-464X 80. Mikov, M., Lee H.J., Fawcett J.P. The influence of probiotics on sulphasalazine metabolism in rat gut contents. The Europeand ISSX Meeting, 4-7 June 2006, Manchester. Book of abstracts, A189, Drug Metabolism Reviews 38(Suppl 1):137 ISSN 0360-2532 print/1097-9883 online 81. Fawcett J.P., Mikov M., Wang J., Gu j. Pharmacokinetics and metabolism of a new phosphodiesterase V inhibitor yonkenafil in rat and dog. The Europeand ISSX Meeting, 4-7 June 2006, Manchester. Book of abstracts, A185 Drug Metabolism Reviews 38(Suppl 1):134 ISSN 0360-2532 print/1097-9883 online 82. Mikov M., Kuhajda K., Kevresan S., Fawcett J.P. The role of bile acids and their derivatives as absorption promoters and therapeutic agents. Proceedings of the APSA-Australasian Pharamceutical Science Association Conference Adelaide 2-5 December 2006 p87 A Davey (edt.) Australian Pharmaceutical Science Association 2006 ISBN 0-646-44244-9, 83. Stevic S, Mikov M, Stanojevic Z. Effect of low doses of bile acids on blood glucose levels and some liver parameters in rats. Acta Pharmacologica Sinica 27(Suppl 1): 222-223 (2006) ISSN 1671-4083 84. Raskovic A, Jakovljevic V, Mikov M The influence of Commercial preparations of Stevia rebaundiana (Bertoni) on glucose metabolism in mice. Acta Pharmacologica Sinica 27(Suppl 1): 339-340 (2006) ISSN 1671-4083 85. Suvajdzic L., Bogavac M., Bozin B., Mimica-Dukic N., Mikov M., Simin N. Activity of Thymus Vulgaris L. essential oil against potential causative agents of premature delivery. 16th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID)01.04-04.04.2006. Clinical Microbiology and Infection 12: P1303 ISSN 1198-743X 86. Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S, Raskovic A, and. Fawcett J.P A perspective of the role of bile acids as promoters and therapeutic agents Drug Metabolism Reviews, 37: 125, (2005) 87. Kolarovic j, Mikov M, Raskovic A, and Ristovski V Does N acetylcysteine protect against toxic effects of combined chemotherapy in mouse? Drug Metabolism Reviews, 37: 126, (2005) 88. Kolarovic j, Mikov M, Raskovic A, and Ristovski V The influence of sodium 3a,7a-dihydroxy – 12

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5

Page 52: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 52 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

keto 5b cholanate and combined chemotherapy for acute lymphoblastic leukemia on liver function in mouse Drug Metabolism Reviews, 37: 127, (2005) 89. Cvejic J, Simin N, Mimica-Dukic N, Bozin B and Mikov M Comparative TLC and HPLC analysis of phenolic compounds in Equisetum palustre extracts Drug Metabolism Reviews, 37: 68, (2005) 90. Cvejic J, Bonic M, Tesevic M, Nikicevic N and Mikov M Study of the antioxidant power of Serbian plum brandies and correlation with their content in total phenolic compounds Drug Metabolism Reviews, 37: 69, (2005) 91. Cvejic J, Bukarica LJ2, and Mikov M Antiradical activity, resveratrol and total phenol content in grape, blackberry and bilberry wines Drug Metabolism Reviews, 37: 70, (2005) 92. Raskovic A, Mikov M, Fawcett JP, Skrbic R, Jakovljevic V, and Samojlik I Influence of stevioside in combination with sodium 3a,7a-dihydroxy – 12 keto 5b cholanate on biochemical parameters ina rat Drug Metabolism Reviews, 37: 78, (2005) 93. Ubavić M, Mikov M, Rašković A, Kevrešan S., Kuhajda K. Effect of natural and synthetic bile acids on physiopathological kidney and liver functional changes. Terapeutica farmakologie si toxicologie clinica Vol VI, Supp. P25 p 58, 2002. 94. Mikov M., Potsides C.Y., Goločorbin-Kon S. The importance of GLP inplementation. Meeting on biotechnology in Voivodina, Serbian Academy of Sciences, Novi Sad (2002) p 281-287 (invited lecture). 95. Raskovic A, Dakovic-Svajcer K, Samojlik I, Mikov M, Jakovljevic V (1999) The effect of paracetamol on peritoneal reflex after single and multiple grapefruit ingestion. Exp Toxic Pathol 50(2) 132-133 96. Mikov M, Vasovic V, Golocorbin-Kon S, Kuhajda K, Kevresan S, Jakovljevic V Bile acid derivatives as blood-brain barrier modifiers. Conference abstract: Pharmacology and toxicology of the BBB: state of the art, needs for the future research and benefits for EU. 10-12 February Brussels. 97. Al-Salami H, Butt G, Tucker I, MikovM The influence of 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate on in vitro ileal permeation of gliclazide in healthy and diabetic rats. 12 Serbian Congress of Pharmacologist and 2nd Serbian Congress of Clinical Pharamcology with international participation, May 9-2, Palic Book of Abstracts and CD, Poster Presentation No. 7 98. Al-Salmai H, Butt G, Tucker I, Mikov M, Fawcett JP The influence of 3alfa,7alfa-dihydroxy-12-oxo-5beta-cholanate, glibenclamide, rifampicin and verapamil on gliclazide permeation through the gut wall in healthy rats. Book of Abstracts Page 18 9th Conference on Formulation and Delivery of Bioactives, University of Otago, 15-16 February

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,4 0,6 0,4 0,3 0,5 0,4

2007 99. Mikov M, Butt G, Raskovic A, Jakovljevic E, Fawcett JP (2006) The influence of probiotic pretreatment and 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate on gliclazide permeation in the rat ileum. Book of Abstracts Page 13 8th Conference on Formulation and Delivery of Bioactives, University of Otago, 14-15 February 2006 100. Golocorbin-Kon S, Lepojevic Z, Kuhajda K, Kevresan S, Mikov M (2006) Transdermal drug delivery enhancement of 17 β estradiol by 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate. Book of Abstracts Page 7 8th Conference on Formulation and Delivery of Bioactives, Universituy of Otago, 14-15 February 2006 101. Tomic Z, Sabo A, Bralic R,Glomazic Z, Mikov M. Pharmacoeconomic aspects of the administrative reforms in pharmaceutical sectors of Republic Health Departments in Montenegro. Value in Health, Vol. 8 No 6, 2005: A68 International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, 8th Annual European Congress 6-8 November 2005, Florence, Italy 102. Golocorbin-Kon S, Lepojevic Z, Kuhajda K, Kevresan S, Mikov M Promotion of 17β-estradiol absorption by 3α,7α-dihydroxy-12-keto-5β-cholanate, Pharmaceutical Sciences Fair and Exebition June 12-17, ( 2005) Book of abstracts Elsevier CD ROM Lecture SC-71 103. Mikov M, Sabo A, Jakovljevic V, Djakovic , Popovic J Bioequivalence studies: two decades of experience in Novi Sad Pharmaceutical Sciences Fair and Exebition June 12-17, ( 2005) Book of abstracts poster Elsevier CD ROM PO-363 104. Raskovic A, Mikov M, Jakovljevic E, Kuhajda K, Kevresan S Synthetic bile acid sodium salt of 3alfa-7alfa-12-keto-5-beta cholanate (MKC) Influence on insulin hypoglicaemic effect in normal and diabetic rats. 7th Conference on Formulation and Delivery of Bioactives, Universituy of Otago, 17-18 February 2005 105. Mikov M, Raskovic A, Kuhajda K, Kevresan S, Potsides C.Y. Therapeutic perspective of bile acids – toxicity and interactions. Scr. Med. 2004 (Suppl 1): 1 (invited lecture at Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries June 16-19 2004 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina). 106. Tomic Z, Mikov M, Pejakovic M, Golocorbin-Kon S The analysis of drug use I n general hospital Niksic (montenegro) in internal medicine ward. 5th International Conference on Priorities in Health Care, Wellington, 3-5 November 2004 p 34 107. Tomic Z, A Sabo, Mikov M, Glomazic Z, Simicevic K, Golocorbin-Kon S Information system for the control and distribution of drugs within health fund of Montenegro. 5th International Conference on Priorities in Health Care, Wellington, 3-5 November 2004 p 29 108. Mikov I, Mikov A, Kolarević, Mikov M,

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3

Page 53: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 53 - Broj 254

Milovanov V. Effect of simultaneous exposure to benzene and ethanol on the urinary thioethers excretion in mice. In: The Proceedings of The 8th Yugoslav Congress of Toxicology with international participation. Tara, October 2-4, 2002. Arch Toxicol Kinet Xenobiot Metab 2002; 10(1-2): 80-1. 109. Kevrešan S., Kuhajda k., Mikov M., Rašković A 3alfa 7alfa dihidroksi-12-oxo-cholanate as enhancer of hipoglycaemic effect of gliclazide. 3rd International Conference of the Chemical Societies of the South'Eastern European Countries on Chemistry in New Millenium'an Endless Frontier, Book od Abstracts vol I Sept 22-25, 2002 Bucharest Romania, PO066,219 110. Rašković A., Mikov M., Ubavić M., Kuhajda K., Kevresan S. Cyclosporine and bile acids influence on blood glucose levels in rats. Abstract book of 18th European Workshop on Drug Metabolism, Valencia, Spain September 16-20, 2002, A 79 111. Mikov M, Goločorbin-Kon S, Bojić-Miličević G. Metabolism by gut microflora-past and future Terapeutica farmakologie si toxicologie clinica Vol VI, Supp. C1 p 42, 2002 (invited lecture) 3rd International Symposium on Biocides in Public Health, 10-15june 2002, p 56-59 112. Kojić S. Đerić M, Mikov M, Rašković A, Kuhajda K, Kevrešan S. The influence of sodiummonoketocholate on blood glucose in healthy and diabetic rats. Jugoslav. Med. Biochem 21(2): 207 2002 113. Stanulovic M, Mikov M, Sabo A, Jakovljevic V, DjAkovic K, Popovic J Bioequivalence studies experience on 55 studies. Int J Pharm Med 181 , Abstacts ICPM 2000 1.4 Uvodno objavljeno plenarno predavanje 1.4.1 Na sastancima sa međunarodnim učesnicima 114. Mikov M., Tomic Z. 17 years of xenobiotic metabolism and toxicity workshop (7th XMTWBC) (editorial) Eur. J. Drug .Metab .Pharmacokinet. 33 (Special Issue): 3 (2008) - 7th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries (7th XMTWBC) June 3-6 2008, Novi Sad Serbia ISSN0378-7966 (invited lecture) 115. Mikov M, Golocorbin-Kon S, Al Salami H, Lee HJ, Kuhajda K, Kevresan S, Raskovic A, Jakovljevic E Presystemic metabolism by gut microflora – the significance for pharmacotherapy. 12 Serbian Congress of Pharmacologist and 2nd Serbian Congress of Clinical Pharamcology with international participation, May 9-2, Palic Book of Abstracts and CD, (Plenary Lecture No. 4) 116. Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S The future therapeutic use of bile acids. 11th Panhellenic Pharmaceutical Congress, 29-31 March 2003 (invited lecture) 117. Mikov M, Sabo A, Jakovljevic V, Djakovic K, Stanulovic M, Popovic J, Banic B. Bioequivalence studies 20 years of Novi Sad experience,

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0,4 0,5 0,4 0,6 0,3 0,3 1 0,2 0,6 0,2

Interanational Workshop on BA/BE regulatory aspects, Bucharest 4th December 2003 (invited lecture) 118. Mikov M. Metabolism of drugs and other xenobiotics by gut microflora. 12th International Symposium, 32 Krka Prizes, 2002., p37 , (invited lecture) 119. Mikov M, Bojic-Milicevic G, Milicevic B Golocorbin-Kon S Gut flora xenobiotic metabolism. 9th Panchellenic Pharmacy Congress, Athens Greece April 2001 (Invited lecture) 120. Mikov M, Bojic-Milicevic G, Milicevic B, Golocorbin-Kon S Gut contents role in Xenobiotic metabolism 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries Antalya, Turkey 2000 (invited lecture) 1.5 Recenzije 1.5.1 Radova koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka -Review of the article JF0715323 Journal of Agricultural an Food Chemistry -Manuscript Ref MJPS/AU025 J1d. Malasian Journal of pharmacology -Revision BJB-067/07 Brazilian Journal of Biologz -Manuscript JMF-2009-0218 Journal of Medicinal Foods -Manuscript submission ID 8129 Journal of experimental Pharmacology

2 2 2 2 2 2 2 2

2 0,5 0,5 2 2 2 2 2

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

3.1 Udžbenici koji se koriste u inostranstvu 1. Mikov M, J. Popovic, A. Sabo (1992) Handbook in pharmacology, toxicology and clinical pharmacology, Nova Prosveta, Beograd 1992 2. Vasovic V, Đaković K, Mikov M Odabrana poglavlja iz toksikologije, Kula, 2009 ISBN 978-8684921-05-7 3.2 Priručnici 1. Mikov MI, Mikov M.M. (1991) Handbook on pesticides- protection, first aid and treatment, Nova Prosveta, Beograd 3.3 Gostujući professor na stranom univerzitetu Farmaceutski fakultet Otago Univerzitet, Dunedin Novi Zeland, više od 4 godine 3.4 Mentorstvo 3.4.1 Na doktorskim studijama (magistrature i specijalizacije) Srećko Selaković Novi Sad Gordana Bojić Miločević Novi Sad Snežana Baščarević Priština Velibor Vasović Novi Sad Georgios Konstantinidis Novi Sad Jovanka Kolarović Novi Sad Aleksandar Rašković Novi Sad Hani Al Salami Novi Yeland Gong Chen Novi Zeland 3.4.1 Na poslediplomskim studijama (magistrature i specijalizacije)

10

10

4

8

9x4

3

3

2

8

36

Page 54: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 54 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

Jovanka Kolarović Novi Sad Aleksandar Rašković Novi Sad Dragan Milovanović Kragujevac Zoran Bukumirić Kosovska Mitrovica

4x2

8

4. STRUČNA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

4.2 Urednik ili koautor časopisa ili knjiga 1. Mrdja Z, Mikov M, Sabo A, Jakovljević V. (2002) Essential drugs for clinical centre Novi Sad. OrtoMedics Novi Sad 235 pages ISBN 86-7120-025-6 2. Mikov M, Vujacic-Simic A, Pavicevic O, Radojcic M. (2001) Guide for poison registration in Yugoslavia Mikov M (ed) OrtoMedics Novi Sad-Beograd 210 pages ISBN 86-7120-018-3 3. Mikov M (secretary of the editorial board and section for anaesthetics and analgesics) In: Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Tomic Z (editors) (2007) Drug register 2006 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Nis, Kosovska Mitrovica, 364 pages ISBN 978-86-86767-03-5 4. . Stanulovic M., Jakovljevic V., Banic B., Sabo A., Dakovic K, Mikov M, Ilic V, Popovic J (1992) Drugs in Yugoslavia 1992 Serbian Medical Society- Medical Society of Vojvodina Novi Sad 5. Mikov M (secretary of the editorial board and section for anaesthetics and analgesics) In: Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Tomic Z (editors) (2006) Drug register 2006 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Nis, Kosovska Mitrovica, Podgorica 501 page ISBN 86-7120-044-2 6. Mikov M (secretary of the editorial board and section for anaesthetics and analgesics) In: Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A(2005) Drug register 2005 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, 557 pages ISBN 86-7120-036-1 7. Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2004) Drug register 2004 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, 530 pages ISBN 86-7120-036-1 8. Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2003) Drug register 2003 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, ISBN 86-7120-030-2 9. Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2002) Drug register 2002 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Podgorica, Kosovska Mitrovica, Beograd, ISBN 86-7120-024-8 10. Tomic Z, Mikov M, Sabo A, Jakovljevic V (2002) Drug register in Montenegro 2002 (Tomic Z ed) Health Fund Podgorica 11. Skrbic R, Markovic-Pekovic v, Stojisavljevic-Satara S, Mikov M, Stanulovic M, (2002) Drugs register in Republic of Srpska 2002 (Skrbic R ed). Medical Facuilty University of Banja Luka 336 pages, ISBN 86-7496-011-1 12. Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2001) Drugs in Yugoslavia 2001 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Beograd, Podgorica, Kosovska Mitrovica, 13. Djakovic K, Stanulovic, M, Sabo A, Mikov M (2001) Test questions in pharmacology and toxicology (Djakovic K ed) Medical faculty

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1,5

1,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

1,5

University of Novi Sad 14. Stanulovic M, Skrbic R, Stojisavljevic-Satara S, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2000) Drugs in Republic of Srpska 2000 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Banja Luka 519 pages, ISBN 86-7496-002-2 15. Jakovljevic V, Stanulovic M, Sabo A, Mikov M (2000) ATC-DDD clasification of drugs (Jakovljevic V ed) OrtoMedics Novi Sad ISBN 86-7120-014-0 16. Stanulovic M, Jakovljevic V, Sabo A, Mikov M (2000) Drug register 2000 (Stanulovic M ed). OrtoMedics, Novi Sad, Pristina, Beograd 507 pages ISBN 86-7120-017-5 18. Skrbic R, Stoisavljevic-Satara S, Mikov M

(1999) in: Essential drugs in Republic of Srpska 1999 Medical Faculty Banja Luka

4.6 Ostala dokumentovana stručna delatnost Softwer 1. Software LekAs - Retrieval Software on drugs in Yugoslavia and BBS on Drugs and Poisons in Medical faculty Novi Sad Yugoslavia (Mikov M editor) 1993-1995 2. Mikov M. Colaborator in software project team: -Medicines distribution and control – process automation. Montenegro Health Fund 2002 (Project team: Bralic R, Lazovic V, Stankovic Lj, Mikov M, Tomic Z, Mrdak A, Mihaljevic S, Kojicic M, Babic A, Ikovic Z, Glomazic Z) Patenti 3. Miljkovic D, Kuhajda K, Mikov M, Kevresan S, Sabo A: US patent No 6,060,465 on Bile acids and their derivatives as glycoregulatory agents 2000 4. Mikov M, Miljkovic D, Kuhajda K, Kevresan S, Sabo A: Bile acids and their derivatives as hypoglycemics, Patent pending YU- P-47/97 5. Mikov M, Miljkovic M, Kuhajda K, Kevresan S Bile acids and their derivatives as enhancers of action of hypoglicemics, Patent pending YU- P-935/02 6. Mikov M, Kuhajda K, Kevresan S, Jakovljevic V: Bile acids and their derivatives as blood-brain barrier permeability modifiers for drugs and poisons, Patent pending YU- P-213/04

6

6

6

6

0,5

0,5

2

0,5

20

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova

DJELATNOST Poslije izbora Ukupno Poslije

izbora Ukupno 1. NAUČNO

ISTRAŽIVAČKI RAD

120 267 174,5 325

3. PEDAGOŠKI RAD 17 19 60 65 4. STRUČNI RAD 23 31 36 50,5

UKUPNO 160 317 270,5 440,5

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Dr Momir Mikov, redovni professor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na osnovu dostavljene dokumentacije ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje redovnog

Page 55: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 55 - Broj 254 profesora za grupu predmeta za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija i farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad kandida Momira Mikova, doktora nauka i specijaliste kliničke farmakologije, je veoma bogat i impresivan u oblasti farmakologije, kliničke farmakologije i farmacije. Otkrio je i patentirao hipoglikemijsko i hipolipemijsko dejstvo derivata žučnih kiselina kao prvi u svetu, objavio je više radova iz te oblasti i time doprineo razumevanju uloge žučnih kiselina u tretmanu dijabetesa. Drugi deo njegovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja crevne mikroflore na metabolizam i aktivnost lekova. Jedan od njegovih radova promenio je shvatanje i razumevanje uloge crevne mikroflore u metabolizmu paracetamola. Treći deo njegovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja farmaceutskih oblika na resorpciju lekova kod ljudi kroz kliničke studije korišćenjem metoda farmakokinetike. Napisao je i uredio međunarodnu monografiju o hemiji, biosintezi, analizi, hemijskim i metaboličkim transformacijam žučnih kiselina. Održao je više predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima o metabolizmu i toksičnosti lekova i drugih ksenobiotika. Recenzent je u brojnim medunarodnom časopisima.

U toku svoje karijere istraživača bio je rukovodlac u pet, a u poslednjih 10 godina u tri naučnoistraživačka projekta koje su finansirali: 1. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program osnovnih nauka: „Razvoj novih lekova – od ksenobiotika do leka“ 2001.-2004. god.. 2. Istraživački projekt Univerziteta Otago Novi Zeland: „Uticaj 3alfa,7alfa-dihidroksi-12-okso-5beta holanata na prolaz kroz mukozu creva gliklazida i glukoze“ 2004.-2007. god. 3. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program tehnološkog razvoja – primenjena istraživanja u prirodnim naukama: „ Primena žučnih kiselina u novim farmaceutsko-tehnološkim formulacijama u cilju poboljšanja stabilnosti, bioraspoloživosti i efekta aktivne supstance“ 2008.-2010. god.

Dobitnik je godišnje nagrade za naučno-istraživački rad Srpskog lekarskog društva Društva lekara Vojvodine. 2004. god. STRUČNI RAD

Učestvovao je u izradi čitavog niza stručnih knjiga, kao na primer Registra lekova u Jugoslaviji, a potom u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Uredio je prvi vodič za registraciju otrova i proizvoda od otrova u SR Jugoslaviji. Autor je knjige neophodnih lekova Kliničkog centra Novi Sad. U Novom Sadu je 1991 godine osnovao Centar za informaciju o lekovima i otrovima, 1996 je inicirao je uvođenje sistema Dobre laboratorijske prakse na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju, bio je u osnivačkom odboru Studija farmacije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu i prvi šef Zavoda za farmaciju. Član je Međunarodnog udruženja farmakolga, Međunarodnog udruženja za ispitivanje ksenobiotika, Međunarodnog udruženja za ispitivanje farmaceutskih oblika sa kontrolisanim oslobađanjem, predsednik je sekcije za Kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva. Organizator je i začetnik Balkanskog sastanka o metabolizmu i toksičnosti ksenobiotika koji se održava redovno 18 godina. Bio je predsednik komisije za otrove Ministarstva za ekologiju Republike Srbije. Ekspert je Agencije za lekove i medicinsk sredstva Republike Srbije i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Crne Gore. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Redovni je profesor farmakologije i tokskologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 1999 godine. Predaje farmakologiju sa toksikologijom na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na studijama Medicina, Stomatologije, Farmacije, Nege i studijama Medicine na Engleskom jeziku. Na farmaceutskom fakutetu Otago univerziteta u Novom Zelandu od 2004 godine predaje farmakokinetiku. Predaje takođe kao gostujući prdavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Učestvovao je kao autor ili koautor u više udžbenika i priručnika koji se koriste u nastavi na fakultetu.

Mentoriso je u 13 doktorskih teza (8 završenih i 5 su u toku). 6 doktoranata su sada docenti i profesori. Odličan je i veoma cenjen predavač kako u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi tako u kontinuiranoj edukaciji lekara i farmaceuta.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izboraPoslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 147 120 267 150,5 174,5 325,0

2.. UMJETNIČKI RAD - - - - - -

3. PEDAGOŠKI RAD 2 17 19 5 60 65 4. STRUČNI RAD 8 23 31 14,5 36 50,5 UKUPNO 170,0 270,5 440,5

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Kandidat Momir Mikov, dugogodišnji profesor na

Medicinskom fakultetu u Novom Sadu ispunjava sve uslove za izbor u nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Sa zadovoljstvom predlažem da se dr Momir Mikov izabere u

zvanje redovnog profesora za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija, farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

Prof dr Slobodan Milovanović Medicinski fakultet, Foča

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Dr Momir Mikov, redovni professor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na osnovu dostavljene dokumentacije ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za grupu predmeta za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija, i farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD Naučno-istraživački rad kandida Momira Mikova, doktora nauka i specijaliste kliničke farmakologije, je veoma bogat i impresivan u oblasti farmakologije, kliničke farmakologije i farmacije. Otkrio je i patentirao hipoglikemijsko i hipolipemijsko dejstvo derivata žučnih kiselina kao prvi u svetu, objavio je više radova iz te oblasti i time doprineo razumevanju uloge žučnih kiselina u tretmanu dijabetesa. Drugi deo njegovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja crevne mikroflore na metabolizam i aktivnost lekova. Jedan od njegovih radova promenio je shvatanje i razumevanje uloge crevne mikroflore u metabolizmu paracetamola. Treći deo njegovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja farmaceutskih oblika na resorpciju lekova kod ljudi kroz kliničke studije korišćenjem metoda farmakokinetike. Napisao je i uredio međunarodnu monografiju o hemiji, biosintezi, analizi, hemijskim i metaboličkim transformacijam žučnih kiselina. Održao je više predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima o metabolizmu i toksičnosti lekova i drugih ksenobiotika. Recenzent je u brojnim medunarodnom časopisima. U toku svoje karijere istraživača bio je rukovodlac u pet, a u poslednjih 10 godina u tri naučnoistrašivačka projekta koje su finansirali: 1. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program osnovnih nauka: „Razvoj novih lekova – od ksenobiotika do leka“ 2001.-2004. god.. 2. Istraživački projekt Univerziteta Otago Novi Zeland: „Uticaj 3alfa,7alfa-dihidroksi-12-okso-5beta holanata na prolaz kroz mukozu creva gliklazida i glukoze“ 2004.-2007. god. 3. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program tehnološkog razvoja – primenjena istraživanja u prirodnim naukama: „ Primena žučnih kiselina u novim farmaceutsko-tehnološkim formulacijama u cilju poboljšanja stabilnosti, bioraspoloživosti i efekta aktivne supstance“ 2008.-2010. god.

Page 56: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 56 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. Dobitnik je godišnje nagrade za naučno-istraživački rad Srpskog lekarskog društva Društva lekara Vojvodine. 2004. god. STRUČNI RAD

Učestvovao je u izradi čitavog niza stručnih knjiga, kao na primer Registra lekova u Jugoslaviji, a potom u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Uredio je prvi vodič za registraciju otrova i proizvoda od otrova u SR Jugoslaviji. Autor je knjige neophodnih lekova Kliničkog centra Novi Sad. U Novom Sadu je 1991 godine osnovao Centar za informaciju o lekovima i otrovima, 1996 je inicirao je uvođenje sistema Dobre laboratorijske prakse na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju, bio je u osnivačkom odboru Studija farmacije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu i prvi šef Zavoda za farmaciju. Član je Međunarodnog udruženja farmakolga, Međunarodnog udruženja za ispitivanje ksenobiotika, Međunarodnog udruženja za ispitivanje farmaceutskih oblika sa kontrolisanim oslobađanjem, predsednik je sekcije za Kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva. Organizator je i začetnik Balkanskog sastanka o metabolizmu i toksičnosti ksenobiotika koji se održava redovno 18 godina. Bio jepredsednik komisije za otrove Ministarstva za ekologiju Republike Srbije. Ekspert je Agencije za lekove i medicinsk sredstva Republike Srbije i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Crne Gore. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Redovni je profesor farmakologije i tokskologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 1999 godine. Predaje farmakologiju sa toksikologijom na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na studijama Medicina, Stomatologije, Farmacije, Nege i studijama Medicine na Engleskom jeziku. Na farmaceutskom fakutetu Otago univerziteta u Novom Zelandu od 2004 godine predaje farmakokinetiku. Predaje takođe kao gostujući prdavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Učestvovao je kao autor ili koautor u više udžbenika i priručnika koji se koriste u nastavi na fakultetu.

Mentoriso je u 13 doktorskih teza (8 završenih i 5 su u toku). 6 doktoranata su sada docenti i profesori. Odličan je i veoma cenjen predavač kako u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi tako u kontinuiranoj edukaciji lekara i farmaceuta.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 147 120 267 150,5 174,5 325,0

2.. UMJETNIČKI RAD - - - - - -

3. PEDAGOŠKI RAD 2 17 19 5 60 65 4. STRUČNI RAD 8 23 31 14,5 36 50,5 UKUPNO 157 160 317 170,0 270,5 440,5

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Kandidat Momir Mikov, dugogodišnji profesor na

Medicinskom fakultetu u Novom Sadu a zbog naučnih, stručnih i pedagoških kvaliteta, smatram da ispunjava sve uslove za izbor u nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Sa zadovoljstvom predlažem da se dr Momir Mikov izabere u

zvanje redovnog profesora za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija i farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

Prof dr Kornelija Đaković Medicinski fakultet, Novi Sad

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

Dr Momir Mikov, redovni professor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na osnovu dostavljene dokumentacije ispunjava sve uslove za izbor u akademsko zvanje redovnog profesora za grupu predmeta za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija i farmakoterapija, farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Naučno-istraživački rad kandida Momira Mikova, doktora nauka i specijaliste kliničke farmakologije, je veoma bogat i impresivan u oblasti farmakologije, kliničke farmakologije i farmacije. Otkrio je i patentirao hipoglikemijsko i hipolipemijsko dejstvo derivata žučnih kiselina kao prvi u svetu, objavio je više radova iz te oblasti i time doprineo razumevanju uloge žučnih kiselina u tretmanu dijabetesa. Drugi deo njegovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja crevne mikroflore na metabolizam i aktivnost lekova. Jedan od njegovih radova promenio je shvatanje i razumevanje uloge crevne mikroflore u metabolizmu paracetamola. Treći de o nejgovog naučnoistraživačkog rada posvećen je ispitivanju uticaja farmaceutskih oblika na resorpciju lekova kod ljudi kroz kliničke studije korišćenjem metoda farmakokinetike. Napisao je i uredio međunarodnu monografiju o hemiji, biosintezi, analizi, hemijskim i metaboličkim transformacijam žučnih kiselina. Održao je više predavanja po pozivu na međunarodnim skupovima o metabolizmu i toksičnosti lekova i drugih ksenobiotika. Recenzent je u brojnim medunarodnom časopisima.

U toku svoje karijere istraživača bio je rukovodlac u pet, a u poslednjih 10 godina u tri naučnoistraživačka projekta koje su finansirali: 1. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program osnovnih nauka: „Razvoj novih lekova – od ksenobiotika do leka“ 2001.-2004. god.. 2. Istraživački projekt Univerziteta Otago Novi Zeland: „Uticaj 3alfa,7alfa-dihidroksi-12-okso-5beta holanata na prolaz kroz mukozu creva gliklazida i glukoze“ 2004.-2007. god. 3. Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Srbije – program tehnološkog razvoja – primenjena istraživanja u prirodnim naukama: „ Primena žučnih kiselina u novim farmaceutsko-tehnološkim formulacijama u cilju poboljšanja stabilnosti, bioraspoloživosti i efekta aktivne supstance“ 2008.-2010. god.

Dobitnik je godišnje nagrade za naučno-istraživački rad Srpskog lekarskog društva Društva lekara Vojvodine. 2004. god. STRUČNI RAD

Učestvovao je u izradi čitavog niza stručnih knjiga, kao na primer Registra lekova u Jugoslaviji, a potom u Srbiji, Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Uredio je prvi vodič za registraciju otrova i proizvoda od otrova u SR Jugoslaviji. Autor je knjige neophodnih lekova Kliničkog centra Novi Sad. U Novom Sadu je 1991 godine osnovao Centar za informaciju o lekovima i otrovima, 1996 je inicirao je uvođenje sistema Dobre laboratorijske prakse na Zavodu za farmakologiju i toksikologiju, bio je u osnivačkom odboru Studija farmacije na medicinskom fakultetu u Novom Sadu i prvi šef Zavoda za farmaciju. Član je Međunarodnog udruženja farmakolga, Međunarodnog udruženja za ispitivanje ksenobiotika, Međunarodnog udruženja za ispitivanje farmaceutskih oblika sa kontrolisanim oslobađanjem, predsednik je sekcije za Kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva. Organizator je i začetnik Balkanskog sastanka o metabolizmu i toksičnosti ksenobiotika koji se održava redovno 18 godina. Bio je predsednik komisije za otrove Ministarstva za ekologiju Republike Srbije. Ekspert je Agencije za lekove i medicinsk sredstva Republike Srbije i Agencije za lijekove i medicinska sredstva Republike Crne Gore. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST

Redovni je profesor farmakologije i tokskologije na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu od 1999 godine. Predaje farmakologiju sa toksikologijom na medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na studijama Medicina, Stomatologije, Farmacije, Nege i studijama Medicine na Engleskom jeziku. Na farmaceutskom fakutetu Otago univerziteta u Novom Zelandu od 2004 godine predaje farmakokinetiku. Predaje takođe kao gostujući

Page 57: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 57 - Broj 254 prdavač na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore i na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

Učestvovao je kao autor ili koautor u više udžbenika i priručnika koji se koriste u nastavi na fakultetu.

Mentoriso je u 13 doktorskih teza (8 završenih i 5 su u toku). 6 doktoranata su sada docenti i profesori. Odličan je i veoma cenjen predavač kako u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi tako u kontinuiranoj edukaciji lekara i farmaceuta.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA ZBIRNI PREGLED UKUPNOG BROJA REFERENCI PO OBLASTIMA DJELATNOSTI I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 147 120 267 150,5 174,5 325,0

2.. UMJETNIČKI RAD - - - - - -

3. PEDAGOŠKI RAD 2 17 19 5 60 65 4. STRUČNI RAD 8 23 31 14,5 36 50,5 UKUPNO 157 160 317 170,0 270,5 440,5

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u naučne, stručne i pedagoške reference

kandidata, smatram da kandidat Momir Mikov, ispunjava sve uslove za izbor u nastavno zvanje predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju Crne Gore, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska zvanja Univerziteta Crne Gore.

Sa zadovoljstvom predlažem da se Momir Mikov izabere u zvanje redovnog profesora za grupu predmeta farmakokinetika, biofarmacija, farmakoterapija i farmakologija na studijskom programu Farmacija Univerziteta Crne Gore.

RECENZENT

Prof dr Milan Jokanović Studije farmacije, Medicinski fakultet, Niš

R E F E R A T Za izbor u akademsko zvanje za predmete Humana ekologija, Bioindikatori i monitoring sistem, Istorija biologije, na Studijskom programu za Biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Pobjeda” od 03.12. 2009. godine. Na raspisani Konkurs javila se kandidatkinja DR MARIJANA KRIVOKAPIĆ.

BIOGRAFIJA

Osnovnu i srednju medicinsku školu (laboratorijski smjer) završila sam u Podgorici. Na Prirodno matematičkom fakultetu, Studisjkoj grupi za biologiju, diplomirala sam 1989.god. u Skopju (Makedonija). Postdiplomske magistarske studije, smjer „Ekologija zaštite i unapredjenja životne sredine“ upisala sam 1990. god. na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, Srbija (položeni predmeti:Ekologija čovjeka, Ekologija zagadjenih sredina, bioindikatori i monitoring sistem, Čovjek i životna sredina, Genetičke posljedice narušavanja ekoloških sredina, Zaštita, obnova i unapredjenje životne sredine I, Obnova, zaštita i unapredjenje životne sredine II, Ekosistemi i vegetacija Yu, i Hidroekološka zaštita voda (prosječna ocjena 9.33) a 11 marta 1994. Odbranila sam magistarski rad sa ocjenom deset (10). Doktorske studije: ''Ekologija i zaštita životne sredine'', na Univerzitetu u Bariju u Italiji, upisala sam 1998. god. A 18. februara 2002.god.odbraniladoktorsku disetaciju sa najvišom ocjenom i dobila počasnu plaketu (na latinskom jeziku) Univerziteta iz Barija-Italija (prva odbranjena doktorska disertacija u sklopu bilateralne saradnje:Univerziteta Crne Gore i Univerziteta iz Barija, Italija) uručenu na svečanoj inauguraciji 19 februara 2002. godine, kojoj su zvaničnim pozivom iz Rektorata Univerziteta u Bariju, Italija)

prisustvovali tadašnji Rektor Univerziteta prof.dr Predrag Obradović i ministar i rukovodilac katedre za italijanski jezik Filozofskog fakulteta, prof.dr Vesna Kilibarda.

Studisjki boravci na inostranim Univerzitetima.Na

studijskom boravku od tri mjeseca bila sam u Italiji (od 04. do 06. 2000) na Univerzitetu u Bariju (Universita degli studii di Bari, Dipartimento di Zoologia) stipendija ZAMTES-a i Vlade Republike Italije.

Od 03. 2003 do 04. 2003 studijski boravak na Univ. u Luvenu, Odsjek za akvatičnu ekologiju (Catholic University of Leuven, Department of Aquatic ecology, Research group on fish genetic, Belgium), grupa za istraživanje genetike ihtiopopulacija. Supervizor, prof. dr Filip Volckaert. Belgija.

Od početka avgusta 2003. do sredine jula 2004. u vremenskom trajanju od jedne školske godine boravila sam u Sjedinjenim Američkim Državama na Univerzitetu u Džordžiji, SAD (University of Georgia, Athens, USA).Aktivan rad u naučnoistraživačkim projektima, prezentcije, volonterski rad na Odsjeku za marinsku biologiju, terenska istraživanja: obalno područje, estuari na Sapelo Ostrvu –Sapelo Island (Visiting Scientist, JFDP –American Councils for international education, The United States Department of States) gdje sam tokom ovog studijskog boravka u vremenskom periodu od jedne školske godine pohađala i nastavu za ukupno 13 predmeta (Ekološki monitoring, Zaštita životne sredine i očuvanje zdravlja, Zagadjenje voda i ljudsko zdravlje, Limnologija, Biologija i hemija okeana, Menadžment ribljim fondom, Ekološka arheologija, Politika i vrijednosti životne sredine, Ihtiologija, Akvatična toksikologija, Rukovanje opasnim materijama, Hemikalije-specifčna primjena, Metodolog. naučnog rada. i radila u dva naućno istraživačka projekta

U vremenskom trajanju od mjesec dana, od 11.2006 do 12.2006 boravila sam na Univerzitetu u Bariju, Odsjeku za Zoologiju u Italiji-jednomjesečni studijski boravak. Stipendija za unapređenje kadrovske osnove Univerziteta Crne Gore.

Učešće u naučno istraživačkim projektima Bila sam učesnik14 (četrnaest) naučno istraživačkih

projekata, od kojih 2 (dva) u Sjedinjenim Američkim Državama (Prey utilization (nutriton) by Hypentelium etowanum in streams spawnning a hydrologic alteration gradient'') 2003 – 2004, projekat Prirodnjačkog muzeja u Athens-u, Džordžija, SAD i Baseline Port surveus for introduced Marine Moluscan,Crustacean and Polychete species in the South Atlantic Bight'' 2004. Projekat Okeanografskog instituta Skidaway ostrva, Savana Džordžija i Odsjeka za marinsku biologiju, Univerziteta u Džordžiji, SAD. U okviru projekata u Crnoj Gori bila sam učesnik 10 (deset) projekata od kojih sam bila rukovodilac dva projekta:“Ekološka evaluacija stepena akumulacije teških metala i drugih zagadjujućuh materija na akvatični sistem i biotu Skadarskog jezera, sa posebnim osvrtom na ekonomski važne ihtipopulacije“(2005-2007, Ministarstvo prosvjete i nauke C.G, Sektor za nauku i Univerzitet Crne Gore, i “Endohelminti salmonidnih vrsta riba sliva rijeke Morače" (2007-2010 Ministarstva prosvjete i nauke C.G, Sektor za nauku i Univerzitet Crne Gore).kao i učesnik 2 (dva) međunarodna projekta: „Razvoj bežičnih telemetrijskih stanica za monitoring kvaliteta vazduha i vode“ (2007). (Ministarstva prosvjete i nauke C.G, Sektor za nauku i Univerzitet Crne Gore Univerzitet u Podgorici, Crna Gora, Mnistarstvo prosvjete i nauke iz Grčke, Univerzitet u Patrasu, Grčka) (2005-2006) .i SEEERA, network (Univerzitet u Beogradu Srbija, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Janjini, Grcka).„Monitoring of fresh water ecosystems “(„Monitoring slatkovodnih ekosistema“) 2006.

Sertifikati: JFDP English Immersion course (ACIE: ACTR

ACCELS), Američkog konzulata za medjunarodno obrazovanje, Kotor, jul 2003.; sertifikat kursa američkog engleskog, V stepen (I-V). Država Džordžija, SAD (University of Georgia, USA). American Language, Level V (I-V), American Language Program, University of Georgia, Athens, USA, decembar 2004.; sertifikat Američkog konzulata za medjunarodnu edukaciju, Wašington, SAD (za uspješno završen jednogodišnji JFDP program (American Councils for international education, Washington .D.C., USA), jul 2004.; sertifikat Minist.

inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država, Wašington, SAD. ''Junior faculty development program'' (The United States, Department of State). Washington D.C., U.SA, jul 2004.

Page 58: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 58 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

Broj naučnh radova (objavljeni u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu) ukupno trideset i pet (35).

Bila sam predavač “Ekološkog obrazovnog programa” (Zimska škola), u organizaciji Udruženja mladih ekologa Crne Gore, Žabljak, C.G. (02/1995); zatim predavač na predmetu: “Globalno i lokalno dejstvo na životnu sredinu”. Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine. Škola kvaliteta- menadzeri EMS-a, Bečići, C.G. u organizaciji Centra za kvalitet, Mašinskog fakulteta u Podgorici, Univerzitet Crne Gore, 06/2002:

Članstvo u Komisijama: član Komisije Senata za izdavačku djelatnost i informatiku, 05/1997–10/2002.; član Senata Univerziteta Crne Gore, 05/1997 –10/2002.; član organizacionog odbora i nadzornog organa Sindikata PMF-a (2002).

Članstva u naučnim odborima na međunarodnim konferencijama: The Second International Symposium of the ecologists of Montenegro Republic. Kotor (2006); COMBAFF (Conservation and management of freshwater fishes Conference. Ohrid Macedonia. May, 20-24, 2009.

PODACI O PRETHODNIM IZBORIMA U ZVANJE

Od 1 februara 1990.do 30.septembra 1993.god. radila sam na Biološkom institutu u Podgorici, gdje sam i položila stručni

pripravnički ispit,1991.godine.Od oktobra 1993.godine zaposlena sam na Prirodno matematičkom fakultetu (Studijska grupa za biologiju) kao asistent saradnik. Bila sam asistent na više predmeta: invertebrate, niže biljke, mikrobiologija i limnologija. Nakon odbranjene magistrature (11 mart, 1994.god) 29.septembra1994., izabrana sam u nastavno zvanje asistenta, reizbor je bio 07.05.1999.god. a nakon odbrane doktorske disertacije (18.februar 2002) u nastavno zvanje doceenta izabrana sam 23.12.2004. za predmete: Humana ekologija Istorija i filozofija biologije. Na Postdiplomskim magistarskim studijama, za predmete: Biologija zagadjenih voda, bioindikatori i monitoring sistem, angažovana sam 02.2005; na Biotehničkom fakultetu (od 09.2005) u okviru redovnih studija za predmet Zoologija (prvi semestar), na UAJ- Univerzitet CG, za Ekologiju i zaštitu životne sredine (02.2006)(četvrti semestar), na Primjenjenim osnovnim studijama Metalurško –tehnolškog fakulteta, Studijski

program: Zaštita životne sredine, Univerzitet CG, za predmet Urbana ekologija (od 02.2007). Od 2007. angažovana sam za opšti predmet na postdiplomskim studijama PMF-a: Principi životne sredine a na doktorskim studijama za predmet Ekologija vodenih ekosistema. Od 2010. angažovana sam za predmet Bioindikatori i monitoring sistem (osmi semestar) Studisjka grupa za biologiju, PMF-a.

KLASIFIKACIONA BIBLIOGRAFIJA (KVANTITATIVNA OCJENA) PRETHODNOG IZBORA U ZVANJE (Spisak referenci dat je u Biltenu UCG br. 182 od 1. oktobra, 2004.godine.)

1. NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST 1.1. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Broj refernci, x broj bodova 1x7 +1x5

4x4+4x3=

3x1.5+2x0.75

46.0

1.3.Radovi na kongresima, simpozijumima, seminarima 1.3.1. 1.3.2. Broj refernci, x broj bodova 3x 0.66+1x

0.50+2x4 10.48

UKUPNO ZA NAUČNO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST 56.48 3. PEDAGOŠKA DJELATNOST 3.2.1. Priručnici, rečnici leksikoni koji se koriste kod nas

3.2.1. 3.2.2.

Broj refernci, x broj bodova 1x0.5 0.50 3.3.Gostujući profesor 3.3.2.Gostujući professor kod nas 3.3.2. Broj refernci, x broj bodova 1x4.0 4.00 3.5.Kvalitet pedagoškog rada 3.5 Broj bodova 5.00

UKUPNO ZA PEDAGOŠKU DJELATNOST 9.50 4. STRUČNA DJELATNOST 4.1.Stručne knjige 4.1.2. Broj bodova 0.25 4.5.Popularno stručni članci 4.5 Broj refernci, x broj bodova 10x0.1 1.0 4.6. Ostala dokumentovana stručna djelatnost Broj refernci, x broj bodova 18.75

UKUPNO ZA STRUČNU DJELATNOST 20.0 UKUPNO 85.98

PREGLED RADOVA I BODOVA NAKON PRETHODNOG IZBORA

1. NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

1.1. Radovi objavljeni u časopisima 1.2.2.Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u bazi podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 1. Krivokapić,M.2009.”Dynamism of white chub

(Leuciscus cephalus albus) from Skadar Lake) nutrition, during summer and autumn season. Hydrobiological Institute Ohrid, University St. Kliment Ohridski, Bitola.Zbor. na rabotite.

ISSN1409-9373.www.hio.edu.mk Makedonija, u štampi.

2. Krivokapić,M.2009.”Absolute fecundity of Leuciscus cephalus albus (Osteichthzes, Cyprinidae) from Skadar Lake (Montenegro). Agricultura Serbica. u štampi.

3. Krivokapić,M.(2005).”Population structure of white chub (Leuciscus cephalus albus,Pisces, Cyprinidae), from Skadar Lake, by weight groups”.NaturaMontenegrina,455-60.UDK 591.526 :597.551.2 (497.1)

1.2.3.Radovi objavljeni u domaćim časopisima

4

4

3

4

4

3

Page 59: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 59 - Broj 254

4. Krivokapić,M. (2006) ”Ihtiofauna slatkovod. ekosistema Crne Gore (rijeke Morače i ravničarskih jezera (”Skadarskog i Šaskog) s osvrtom na endemične,rijetke i ugrožene vrste”. Prvi prilog, 1-299 (26-37). Časopis za pedagošku teoriju i praksu. Vaspitanje i obrazovanje. Izdavač. Zavod za udđbenike i nastavna sredstva. Podgorica.CG.

1.3.Radovi na kongresima, simoozijumima, seminarima 1.3.1.Međunarodni,kongresi,simpozijumi,seminari 5. Krivokapić,M (2004): Struktura populacije

Leuciscus cephalus albus, po dužinskim grupama. Knjiga abstrakta, str.35-36 (1-74). VI simpozijum ribarstva sa internacionalnim učešćem.Bajina Bašta,Srbija,

6. Radonjić,D;Krivokapić,M.(2006).“Mikro-biološke i saprobiološke karakteristike rijeke Morače i Skadarskog jezera,tokom2004-2005” god.36. Konferencija o korišćenju i zaštiti voda.. Voda 2006, 1-468 (133-138).ISBN 86904241 3X.Zlatibor.Srbija.

7. Radonjić,D.;Krivokapić,M.(2006).”Saprobiološke karakteristike Skadarskog jezera i rijeke Bojane”.Ekologija,zdravlje,rad i sport.Zbornik radova, 8-11. Međunarodni kongres. Banja Luka. Republika Srpska.

8. Krivokapić,M.;Radonjić,D.;Krivokapić’,S. (2006). Nutrition of white chub (Leuciscus cephalus albus) during winter and spring season. The Second International Symposium of the Ecologists of Montenegro Republic Kotor. Proceedings of the Szmposium, 149.pg.

9. Krivokapić,M. (2009).”Relative fecundity and fattening up coefficient of white chub (Osteichthyies,Cyprinidae) from Skadar Lake, Montenegro. COMBAFF (Conservation and management of freshwater fishes Conference. Ohrid Macedonia. May, 20-24, 2009.

1.5. Recenziranje 1.5.2.Radova koji se ne nalaze u međunarodnim bazama podataka ali imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku 10. “The specificity of ichtyofauna of the Skadar Lake, part of the Ohrid-Drim-Skadar system”, Autora prof . dr Vitka Šorića, Univerziteta u Kragujevcu. Archiv of Biological Science. Belgrade. Serbia, 2006

1,5

2

2

2

2

2

1

1,5

2

1

1

0,66

2

1

3. PEDAGOŠKA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

3.1.1. Univerzitetski udžbenik koji se koristi kod nas 11. Krivokapić,M.;Bozović,M.(2009).„Istorija

biologije“1-285.ISBN-978-86-76-64-082-9. Na sjednici Vijeća PMF-a, održanoj 13. 10. 2009. odobreno je izdavanje udžbenika koji će se koristiti u nastavi istoimenog predmeta na Studijskoj grupi za Biologiju. Izdavač UCG.

3.1.2. Korišćenje referentnog inostranog udžbenika kod nas 12. Moore, S.Gary: Living with the Earth, The

6

6

second Edition. (2002), 1- 596. Lewis Publishers. ISBN 1-56670-585-1.CRC Press LLC, 2000 NW, Corporate Blvd, Raton, Florida 33431.USA. Horne, J. Alexander and Goldman, R.Charles (1994): Limnology, 1-576. Library on Congress cataloging. ISBN 0-07'023673-9.New York-St Louis San Francisco, Auckland, Bogota, Caracas, Lisbon,London, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Sydney, Singapure, Tokyio, Toronto. (Navedena lieratura oristi se kao dopunska literature za predmet “Ekologija vodenih ekosistema” na doktorskim studijama kao i na magistarskim, za predmet:Principi životne sredine”. Richard J.Schmitz (Introduction to Water Pollution Biology, 1- 320. Gulf Publishing Company. Printed in the United States of America. Library of Congress cataloging. ISBN 0-88415-927-2. U skladu sa internacionalnim zakonom o autorskim pravima, knjiga je prevedena (“Uvod u biologiju zagađenih voda” i štampana septembra, 2008. (1-352.). Udžbenik se koristi na više Univerziteta u SAD-u: Na Univerzitetu u New Yorku, gdje je atuor prof., ,na Florida Univerzitet, Univerzitetu u Athensu (Džordćija) i dr. Knjiga je štampana iz sredstava istoimenog projekta, Odjeljenja za kulturu Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Rukovodilac projekta, stručni konsultant, prvi prevodilac i priređivač doc. dr Marijana Krivokapić.. CIP Katalog. u publikaciji. Centralna narodna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", Cetinje. ISBN 978-9940-9147-0-7. Poeni (6). CIP 95-22908). Knjiga se koristi kao na postdiplomskim .magistarskim studijama, za predmet “Biologija zagađenih voda bioindikatori i monitoring sistem. Steiner,F. (2002): Human Ecology (Following Nature’s lead). 1-237 pg. Island press. Washington-Covelo-London.ISBN 1-55963-995-4. USA. 3.2.2.Studijski priručnici,skripta,hrestomatije 13. Krivokapić,M.”Hrestomatija tekstova iz

Humane ekologije” (1-120)..Studijska grupa za Biologiju, PMF

3.4. Mentorstvo i komentorstvo 3.4.2. Mentorstvo (postdiplomske magistarske studije) 14. Kosto Perišić: Biološko-ekološka analiza vrela

Gornjeg Vidrovana, 1-75. Mentor (doc.dr Marijana Krivokapić. Podgorica, 2006.Univ. Crne Gore. Prirodno- matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine.

15. Dražana Radonjić: Utvrđivanje kvaliteta vode na nekim lokacijama Skadarskog jeyera i rijeka Moraće i Bojane, 1-66. Mentor (doc.dr Marijana Krivokapić. Podgorica, 2007. Univ. Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine.

16. Kvalitet pedagoškog rada prema Odluci Viječa Prirodno-matematičkog fakulteta od 13.10.2009. a na osnovu ankete studenata.

5

1

2

2

5

5

1

2

2

5

4. STRUČNA DJELATNOST Br. ref.

Br. kan.

4.2.3.Prevod djela 17. Richard J.Schmitz (Introduction to Water

Pollution Biology, 1- 320. Gulf Publishing Company. Printed in the United States of America. Library of Congress cataloging. ISBN 0-88415-927-2.U skladu sa internacionalnim zakonom o autorskim pravima, knjiga je prevedena (“Uvod u biologiju zagađenih voda” i štampana septembra, 2008. (1-352.). Knjiga je štampana iz sredstava istoimenog projekta, Odjeljenja za kulturu Ambasade Sjedinjenih

Page 60: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 60 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

Američkih Država u Podgorici. Rukovodilac projekta, stručni konsultant, prvi prevodilac i priređivač doc.dr Marijana Krivokapić..CIP Katalogizacija u publikaciji. Centralna narodna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", Cetinje. ISBN 978-9940-9147-0-7. Poeni (6). CIP 95-22908.

4.6. Ostala stručna dokumentovana djelatnost Naučno istraživački projekti „Ekološka evaluacija stepena akumulacije teških metala i drugih zagadjujućuh materija na akvatični sistem i biotu Skadarskog jezera, sa posebnim osvrtom na ekonomski važne ihtipopulacije“, (2005-2007). (rukovodilac projekata). Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore. „Endohelminti salmonidnih vrsta riba sliva rijeke Morače“ (2007-2010) (rukovodilac projekata). Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore. “Razvoj bežičnih telemetrijskih stanica za monitoring kvaliteta vazduha i vode“ (2005-2006). (Univerzitet u Podgorici, Crna Gora, Univerzitet u Patrasu, Grčka). Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore. Ministarstvo prosvjete i nauke Grčke. SEEERA (Univerzitet u Beogradu Srbija, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Janjini, Grcka)net„Monitoring slatkovod. .ekosistema“ 2006. Studijski boravci Studijski boravak u vremenskom trajanju od 1 mjeseca, Stipendija Rektorata Univerziteta Crne Gore,Fond za unapređenje kadrovske osnove. Italija, Univerzitet u Bariju, (Universita degli studii di Bari) 2006. Članstvo u Komisijama za izradu magistarskih teza (postdiplomske magistarske studije): Ana Pavićević: Fauna vodenih koleoptera sliva Skadarskog jezera, 1-85. Treći član Komisije (doc.dr Vladimir Pešić, prof.dr Drago Marić, doc.dr Marijana Krivokapić). Podgorica, 2006. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Biodiverzitet.. Marina Mišković; Mikrobiološki kvalitet vode za piće gradskih vodovoda, sa područja Crne Gore, 1- 118 (prof.dr Dragutin Đukić, doc.dr Marijana Krivokapić, prof.dr Milivoje Purić).Komentor. Podgorica, 28.07.2006. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Vesna Pavlović: Kvalitativno-kvantitativni sastav ihtiofaune u slivu rijeke Lim, 1- 87. Treći član Komisije (prof.dr Drago Marić, prof. dr Branko Radujković, doc.dr Marijana Krivokapič). Teza odbranjena 4.05.2006. Podgorica.Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Lidija Polović: Morfološke odlike i karakteristike reprodukcije endemičnog guštera Archaeolacerta mosorensis (Lacertilia: Lacertidae) na rubu areala vrste, 1-72. Treći član Komisije (dr Georg Đžukić -naučni savjetnik Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd, prof.dr Branko Radujković, doc.dr Marijana Krivokapić) Podgorica, 2007. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studi. grupa za biologiju. Postdiplomske studije:Bioidiverzitet. Miloje Šundić: Dinamika životne uajednice eukrenona izvora na ostrvu Vranjina, 1- 78. Treći član Komisije (doc.dr Valdimir Pešić, doc.dr Emilija Nenezić, doc.dr Marijana Krivokapič). Podgorica,

3

3

2007. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Biodiverzitet. Zdenka Ivanović; Parametri proračuna uticaja prelivnih otpadnih voda na vodotok, 1- 90. Komentor (prof. dr Stanka Filipović doc.dr Marijana Krivokapić, prof.dr Drago Marić). Podgorica, jul 2007. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Čeda Ivanović: Procjena uticaja eksploatacije treseta na životnu sredinu, 1-74. Treći član Komisije (prof.dr Nada Blagojević, MTF prof.dr Branko Radujković, PMF, doc.dr Marijana Krivokapć PMF). Podgorica, 2007. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Milena Stefanović: Osnovne antropometrijske karakteristike novorođenčadi Podgorice, Kotora i Pljevalja, 1- 67. Treći član Komisije (prof.dr Verica Božić Krstić, Univerzitet u Novom Sadu, prof.dr Vojislav Novosel, doc.dr Marijana Krivokapić). Podgorica, 2008. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Bogić Gligorović: Fauna Odonata sliva Skadarskog jezera, 1-255. Treći član Komisije (doc.dr Vladimir Pešić, prof.dr Gordan Karaman, doc.dr Marijana Krivokapić). Podgorica, 2008. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Biodiverzitet. Nela Vešović Dubak: Procjena abundantnosti populacija najznačajnijih vrsta ptica iz roda Anas i Aythya (Anatidae) na Skadarsko jezero, 1- 90. Komentor (doc.dr Vladimir Pešić, doc.dr Marijana Krivokapić, doc.dr Ljiljana Tomović, Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet). Podgorica, 2008. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Stud. grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Biodiverzitet. Pavle Miljanić: Ugroženost morskih ribljih resursa neodrživom eksploatacijom i mjere njihove zaštite u pravu Crne Gore, Hrvatske i Italije, 1- 143 (prof.dr Branko Radujović, prof.dr Drago Marić, doc.dr Marijana Krivokapić). Podgorica, 2009. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. The great secret of watermasa .Miomirka Lučić: Socioekološki aspekti kulturnog pejzaža Skadarskog jezera i njihova veza sa turizmom, 1-130 (prof.dr Slobodan Vukčević, doc.dr Andrej Perović, doc.dr Marijana Krivokapić). Podgorica, 2009. Univerzitet Crne Gore. Prirodno-matematički fakultet. Studijska grupa za biologiju. Postdiplomske studije: Ekologija i zaštita životne sredine. Članstva u naučnim odborima na međunarodnim konferencijama: The Second International Symposium of the ecologists of Montenegro Republic. Kotor (2006). COMBAFF (Conservation and management of freshwater fishes Conference.Ohrid,Macedonia, May ,20-24,2009..

20

20

Page 61: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 61 - Broj 254

ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 25 10 35 56.5 20.2 76.6

3. PEDAGOŠKI RAD 4 6 10 9.5 21.0 30.5 4. STRUČNI RAD 17 20 37 20.0 23.0 43.0 UKUPNO 86 64.2 150.1

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr Marijana Krivokapić je diplomirala 1989. biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu, Odsek za biologiju, Univerziteta "Kiril i Metodij" u Skopju, Makedonija; akademski naziv magistra nauka stekla je posle završenih magistarskih studija (1990-1994) smera Ekologija zaštite i unapređenja životne sredine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija; doktorirala je po završenim doktorskim studijama (1998-2002) na Univerzitetu u Bariju, Italija.

Na osnovu neposrednog uvida u dostavljenu konkursnu dokumentaciju, a imajući u vidu stepen obrazovanja i sve potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, konstatujem da kandidat dr Marijana Krivokapić ispunjava sve potrebne zakonske uslove za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora. NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD Naučnoistraživački rad i razvoj kandidata dr Marijane Krivokapić, imao sam prilike da pratim u svojstvu rukovodioca smera još od 1990. godine, kada je upisala smer Ekologija zaštite i unapređenja životne sredine na postdiplomskim magistarskim studijama Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U toku pohađanja magistarskih studija (1990-1994), kandidat se pored svojih redovnih radnih i nastavnih obaveza, ozbiljno i predano bavila i naučnoistraživačkim radom. U tom periodu, kandidat je objavila 5 naučnih radova, prezentovala 1 kongresno naučno saopštenje na naučnom skupu nacionalnog značaja, i na kraju, sa uspehom odbranila svoju magistarsku tezu "Biosistematika i idioekologija Leuciscus souffia montenegrinus iz rijeke Morače". Dosadašnja naučnoistraivačka delatnost kandidata, kako je to evidentno iz bibliografije priložene u prijavi kandidata, bila je u celini veoma raznovrsna, ali prevashodno usmerena na oblasti ihtiologije, pre svega na problematiku ekologije, populacione ekologije, taksonomije, zoogeografije i faunistike riba, zatim mikrobiologije, odn. probleme bakterijske bioindikacije, zagađenosti i zaštite voda, kao i na opšte probleme zaštite i unapređivanja životne sredine (veličine i jedinice mere). Objavljeni radovi od poslednjeg izbora, obuhvataju istraživanja strukture populacije, fekunditet i dinamiku sezonske ishrane bijelog klijena (Leuciscus cephalus albus) na području Skadarskog jezera, zatim ihtiofaunu slatkovodnih ekosistema Crne Gore s osvrtom na endemične, retke i ugrožene vrste riba, kao i mikrobiološke i saprobiološke karakteristike reka Morače i Bojane i Skadarskog jezera. Prema priloženoj bibliografiji, kandidat je dosad publikovao ukupno 35 radova, od čega je naučnoistraživački rad nakon poslednjeg izbora predstavljen sa 3 rada u međunarodnim naučnim časopisima, 1 u domaćem časopisu i 5 radova prezentovanih na međunarodnim naučnim kongresima. Posebno se izdvajaju radovi pod rednim brojevima 1, 3, 6, 8 i 9 ("Dynamism of white chub, Leuciscus cephalus albus, from Skadar Lake, nutrition during summer and autumn season", "Population structure of white chub - Leuciscus cephalus albus, Pisces, Cyprinidae, from Skadar Lake, by weight group", "Mikrobiološke i saprobiološke karakteristike rijeke Morače i Skadarskog jezera u toku 2004/2005", "Nutrition of white chub, Leuciscus cephalus albus, during winter and spring season", i "Relative fecundity and fattering-up coefficient of white chub,

Leuciscus cephalus albus, Osteichthyes, Cyprinidae, from Scadar Lake, Montenegro"), koji predstavljaju značajan istraživački doprinos u oblasti ekologije riba kao i problema zagađenja i zaštite voda. U radovima 1 i 8 analizirana je kvalitativna struktura i frekvencija sadržaja nutritivnih elemenata populacije bijelog klijena (Leuciscus cephalus albus) tokom pojedinih sezona u godini na području Skadarskog jezera. Rezultati istraživanja populacione strukture, zasnovanih na analizi težinske strukture u toku godišnjih sezona, kao i relativnog fekunditeta (odn. koeficijenta fekunditeta) u korelaciji sa masom, standardnom dužinom i uzrasnim sastavom populacije bijelog klijena iz Skadarskog jezera, prikazani su u radovima 3 i 9. U radu 6 prikazani su rezultati istraživanja mikrobioloških i saprobioloških karakteristika reke Morače i Skadarskog jezera, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta voda ovih akvatičnih ekosistema i ukazivanja na potrebu zaštite od permanentnog zagađivanja, prvenstveno komunalnim otpadnim vodama. Osim navedenog, treba istaći i angažovanje kandidata u svojstvu recenzenta za recenziranje naučnih radova u međunarodnim časopisima, odn. časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka a imaju redovnu međunarodnu distribuciju. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Kandidat je od poslednjeg izbora držala nastavu na osnovnim i postdiplomskim akademskim studijama iz predmeta:Humana ekologija, Istorija i filozofija biologije, Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem, Zoologija, Ekologija i zaštita životne sredine, Urbana ekologija, Principi životne sredine, Ekologija vodenih ekosistema i Bioindikatori i monitoring sistem. Pored ovako bogate nastavne aktivnosti i iskustva, treba napomenuti da je kandidat autor "Hrestomatija tekstova iz Humane ekologije" za nastavu iz istoimenog predmeta, zatim autor (u koautorstvu sa kolegom M. Božovićem) jedinstvenog udžbenika pod naslovom "Istorija biologije" za nastavu na istoimenom predmetu. Nastavu na ostalim predmetima, kandidat drži prema inostranim referentnim udžbenicima. Kao nastavnik, dr Marijana Krivokapić je ostvarila veoma dobru komunikaciju sa studentima i mlađim saradnicima.i dala veoma značajan doprinos razvoju nastave na Fakultetu. Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta se, na osnovu ankete studenata, veoma pozitivno izjasnilo o kvalitetu pedagoškog rada i osposobljenosti dr Marijane Krivokapić. Imajući sve ovo u vidu, smatram da kandidat u punoj meri ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora. STRUČNI RAD Dr Marijana Krivokapić je u periodu nakon poslednjeg izbora u zvanje, učestvovala u svojstvu rukovodioca ili učesnika u realizaciji ukupno 4 naučnoistraživačka projekta, i to 2 nacionalna i 2 međunarodna. U realizaciji 2 nacionalna projekta, kandidat je uzela učešća u svojstvu rukovodioca projekta. U toku rada na ovim projektima, kandidat je u punoj meri iskazala svoje visoke stručne kvalitete kako u pogledu rukovođenja i organizacije istraživačkog rada, tako isto i u pogledu primene odgovarajućih metoda i tehnika terenskog i laboratorijskog rada. Osim toga, dr Marijana Krivokapić je bila rukovodilac projekta, stručni konsultant, prvi prevodilac i priređivač izdanja knjige "Biologija zagađenih voda" uglednog američkog profesora R.J. Schmitza, koja se koristi kao dopunska literatura na postdiplomskim magistarskim studijama za predmet "Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem". Od izuzetnog je značaja i veliki doprinos kandidata u svojstvu komentora ili člana Komisija za izradu ukupno 12 magistarskih teza na postdiplomskim magistarskim studijama. Kao stipendista Rektorata Crne Gore za unapređenje kadrovske osnove, kandidat je bila na studijskom boravku na Univerzitetu u Bariju u Italiji. Dr Marijana Krivokapić je redovan član ili istaknuti član rukovodstva u nekoliko domaćih i inostranih naučnih društava. Takođe, treba istaći da kandidat poseduje iskustvo i afirmaciju i u rukovođenju radom naučnim ili organizacionim odborima na internacionalnim simpozijumima i konferencijama. U ovom periodu, učestvovala je u svojstvu člana naučnog odbora u radu dva međunarodna naučna skupa.

Page 62: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 62 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Konstatujem, nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, da je kandidat dr Marijana Krivokapić tačno i korektno bodovala svoje radove i sačinila klasifikacionu bibliografgiju. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 25 10 35 56.5 20.2 76.6

3. PEDAGOŠKI RAD 4 6 10 9.5 21.0 30.50 4. STRUČNI RAD 17 20 37 20.0 23.0 43.0 UKUPNO 86 64.2 150.1

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu uvida u dostavljenu konkursnu dokumentaciju, kao

i dugogodišnjeg praćenja naučnoistraživačkog, pedagoškog i stručnog rada dr Marijane Krivokapić, smatram da je kandidat ostvarila veoma zapažene rezultate, da je ispoljila izrazito pregalaštvo, smisao za timski rad i afinitet za nastavnički posao. U skladu sa priloženim bodovnim vrednovanjem, dr Marijana Krivokapić ispunjava sve potrebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, za izbor u zvanje vanrednog profesora. Stoga, sa zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da izvrši izbor dr Marijane Krivokapić u zvanje vanrednog profesora za predmete Humana ekologija, Bioindikatori i monirtoring sistem i Istorija biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

RECENZENT

Prof. dr Ivo R. Savić, Biološki fakultet, Univerziteta u Beogradu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat dr Marijana Krivokapić nakon dilpomiranja na Prirodno matematičkom fakultetu, Odsjeku za biologiju, Univerziteta "Kiril i Metodij" u Skopju (Makedonija), 1989.god. upisuje magistarske poslijediplomske studije, smjer “Ekologija zaštite i unapređenja životne sredine” na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Srbija) gdje poslije završenih magistarskih studija (1990-1994) i odbrane magistarskog rada stiče akademsko zvanje magistra bioloških nauka. Po završenim doktorskim studijama (“Zaštita životne sredine”, 1998-2002) i odbranom doktorske disertacije stiče akademsko zvanje doktora nauka na Univerzitetu u Bariju u Italiji.

Na osnovu neposrednog uvida u dostavljenu konkursnu dokumentaciju i stepen obrazovanja kandidata, konstantujem da kandidat ispunjava sve potrebne uslove koji su predviđeni Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD Ukupan naučno-istraživački rad dr Marijane Krivokapić, može se ocijeniti kao vrlo uspješan. Oblast istraživanja obuhvata širok dijapazon od: mikrobioloških i saprobioloških istraživanja u analizi problema zagađenja voda -indikatora zagađenosti i kvaliteta odnosno zaštite voda, preko idioekologije podvrsta i značajnog istraživačkog doprinosa u oblasti ekologije. Oblast naučno- istraživačkog rada predstavljena je sa trideset i pet (35) referenci, od kojih dvadeset i jednu referencu (21) čine naučni radovi objavljeni u domaćim i inostranim naučnim časopisima a četrnaest (14) radova je prezentirano na domaćim i međunarodnim kongresima.

Nakon prethodnog izbora u zvanje kandidat je imao devet (9) referenci, od kojih su tri rada publikovana u međunarodnim naučnim časopisima, jedan u domaćem časopisu i pet naučnih radova prezentiranih na međunarodnim kongresima i simpozijumima. Od ovih radova treba izdvojiti radove pod rednim brojem 1 i 8 u kojima je analizirana kvalitativna struktura i frekvencija sadržaja nutritivnih elemenata, zatim rezultati istraživanja strukture populacije na osnovu težinskih i dužinskih grupa tokom godišnjih sezona ((radovi 3 i 5), kao i istraživanja relativnog fekunditeta u korelaciji sa masom, standardnom dužinom i uzrasnom strukturom (rad 9) kao i radovi 6 i 7 u kojem su prikazani rezultati istraživanja mikrobioloških i saprobioloških karakteristika rijeke Morače, Skadarskog jezera i rijeke Bojane, sa ciljem utvrđivanja kvaliteta voda ovih akvatičnih ekosistema. Ukupna naučno-istraivačka djelatnost kandidata, na osnovu uvida u bibliografiju je raznovrsna i odnosi se na na oblasti populacione ekologije i taksonomije unutar ihtiologije, zatim mikrobiologije, saprobiologije kao i na opšte probleme zaštite i unapređivanja životne sredine.

Potrebno je naglasiti i angažovanje kandidata u svojstvu recenzenta za recenziranje naučnog rada u časopisu “Archives of Biological Sciences” koji se nalazi u međunarodnim bazama podataka i ima redovnu međunarodnu distribuciju.

PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Doktor Marijana Krivokapić radi od 1993.godine. na Univerzitetu Crne Gore kada je i zasnovala radni odnos na Prirodno-matematičkom fakultetu, Studijskoj grupi za biologiju u Podgorici, kao asistent. Od tada je prošla kroz sve faze pedagoško-obrazovnog procesa, od asistenta do akademskog zvanja docenta koji prethodi zvanju vanrednog profesora. Kandidat je od poslednjeg izbora u zvanje docenta (23.12.20004.god) predavala na osnovnim i postdiplomskim akademskim studijama na predmetima: Istorija i filozofija biologije, Humana ekologija, Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem, Zoologija, Ekologija i zaštita životne sredine, Urbana ekologija, Principi životne sredine, Ekologija vodenih ekosistema i dr. Njen rad se može ocijeniti kao veoma uspješan nastavno-pedagoški rad.Vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta na osnovu ankete studenata, veoma pozitivno se izjasnilo o kvalitetu pedagoškog rada dr Marijane Krivokapić. Pored bogate nastavne aktivnosti, treba napomenuti da je kandidat autor udžbenika (u koautorstvu sa kolegom m.sci.M. Božovićem) "Istorija biologije" (1-285 str) koji se koristi za nastavu na istoimenom predmetu, a na sjednici Vijeća Prirodno –matematičkog fakulteta održanoj 13.10.2009.god.odobreno je izdavanje udžbenika (izdavač je Univerzitet Crne Gore). Kandidat je autor “Hrestomatije tekstova iz Humane ekologije" (1-120 str) za nastavu iz istoimenog predmeta. Svakako treba napomenuti da je dr Marijana Krivokapić u skladu sa internacionalnim autorskim pravima, bila prvi prevodilac, stručni konsultant i priređivač univerzitetskog udžbenika uglednog američkog profesora dr Richarda Schmitz-a (projekat Americke Ambasade u Podgorici) pod nazivom “Uvod u biologiju zagađenih voda”(1-352 str.) –“Introduction in water pollution biology”) koji se koristi na više Univerziteta u SAD-u. Udžbenik je korišten na postdiplomskim magistarskim studijama za predmet “Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem”). Na ostalim predmetima kandidat drži nastavu koristeći se inostranim referentnim udžbenicima koji su navedeni u referatu. Imajući u vidu sve činjenice, smatram da kandidat u punoj meri ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora. STRUČNI RAD U periodu nakon poslednjeg izbora u zvanje, Dr Marijana Krivokapić učestvovala je realizaciji četiri (4) naučno istraživačka projekta, i to: svojstvu rukovodioca projekta u dva (2) naučno-istraživačka projekta –nacionalni projekti (Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore, Sektor za nauku i Univerzitet) i dva (2) međunarodna projekta sa Grčkom. U toku rada na ovim projektima, kandidat je u punoj meri iskazala svoje visoke stručne kvalitete kako u pogledu primjene odgovarajućih metoda i tehnika terenskog

Page 63: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 63 - Broj 254 i laboratorijskog rada, tako i u pogledu rukovođenja i organizacije istraživačkog rada. Izuzetnog je značaja je i veliki doprinos kandidata u svojstvu člana Komisija za izradu ukupno 12 magistarskih teza na postdiplomskim magistarskim studijama Nakon prethodnog izbora u zvanje kandidat dr Marijana Krivokapič bila je i stipendista Rektorata Crne Gore za unapređenje kadrovske osnove na studijskom boravku na Univerzitetu u Bariju u Italiji. Posebno treba naglasiti i učešće kandidata u rukovođenju radom u naučnim i organizacionim odborima na međunarodnim simpozijumima i konferencijama.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA

Nakon uvida u dostavljene radove i konkursni materijal, konstatujem da je kandidat dr Marijana Krivokapić korektno bodovala radove i sačinila klasifikacionu bibliografgiju. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 25 10 35 56.5 20.2 76.6

3. PEDAGOŠKI RAD 4 6 10 9.5 21.0 29.5 4. STRUČNI RAD 17 20 37 20.0 23.0 43.0 UKUPNO 86 64.2 149.1

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu dostavljene konkursne dokumentacije, kao i dugogodišnjeg uvida u naučno-istraživački, pedagoški i stručni rad dr Marijane Krivokapić, ističem da je kandidat ostvarila vrlo zapažene rezultate a u skladu sa priloženom klasifikacionom bibliografijom, odnosno bodovnim vrednovanjem konstatujem da dr Marijana Krivokapić ispunjava sve potrebne uslove propisane Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, Statutom Univerziteta Crne Gorei i Zakonom o visokom obrazovanju za izbor u zvanje vanrednog profesora. Sa posebnim zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da izvrši izbor dr Marijane Krivokapić u zvanje vanrednog profesora za predmete Humana ekologija, Bioindikatori i monirtoring sistem i Istorija biologije na Studijskoj grupi za biologiju, Prirodno-matematičkog fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

RECENZENT

Prof. dr. Dragutin Đukić Univerzitet u Kragujevcu

IZVJEŠTAJ RECENZENTA

I OCJENA USLOVA

STEPEN OBRAZOVANJA Kandidat docent dr Marijana Krivokapić diplomirala je 1989. na Odsjeku za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta "Kiril i Metodij" u Skoplju, Makedonija. Akademski stepen magistra bioloških nauka stekla je odbranom magistarskog rada nakon završenih postdiplomskih studija (smjer Ekologija zaštite i unapređenja životne sredine) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija (1990-1994), doktorske studije je završila na Univerzitetu u Bariju, Italija (1998-2002), gdje je odbranila doktorsku disertaciju i stekla akademsko zvanje doktora ekologije i zaštite životne sredine. Imajući u vidu stepen obrazovanja i sve potrebne uslove za izbor u akademsko zvanje predviđene Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja, kao i neposrednim uvidom u dostavljenu konkursnu dokumentaciju, konstatujem da kandidat docent dr Marijana Krivokapić ispunjava sve potrebne zakonske, naučne, pedagoške i stručne uslove za izbor u akademsko zvanje vanrednog profesora.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD Dosadašnji naučnoistraživački rad kandidata je veoma raznovrstan. On obuhvata ekologiju, posebno populacionu ekologiju, taksonomiju, zoogeografiju, faunistiku, ihtiologiju, mikrobiologiju (probleme bakterijske bioindikacije, zagađenosti i zaštite voda), opšte probleme zaštite i unapređivanja životne sredine. Objavljeni radovi dr Marijane Krivokapić od izbora kandidata u zvanje docenta fokusirani su na istraživanja mikrobiološke i saprobiološke karakteristike rijeka Bojane i Morače, kao i Skadarskog jezera. Zatim, populacionu strukturu, fekunditet i dinamiku sezonske ishrane Leuciscus cephalus albus na području Skadarskog jezera, ihtiofaunu slatkovodnih ekosistema Crne Gore sa posebnim osvrtom na endemične i ugrožene vrste. Iz priložene bibliografije kandidata vidi se da oblast naučnoistraživačkog rada obuhvata trideset i pet referenci, od kojih dvadeset i jednu čine naučni radovi objavljeni u domaćim i inostranim naučnim časopisima, a četrnaest radova je prezentirano na domaćim i međunarodnim kongresima. Od izbora u zvanje docenta kandidat je objavio devet radova, od kojih su tri objavljena u međunarodnim naučnim časopisima, jedan u domaćem časopisu, dok je pet naučnih radova prezentirano na međunarodnim kongresima i simpozijumima. Fokus naučnoistraživačkog rada docenta dr Marijane Krivokapić usmjeren je na populacionu strukturu, apsolutni i relativni fekunditet, sezonsku nutritivnu dinamiku, mikrobiološke i saprobiološke karakteristike Skadarskog jezera i rijeka Bojane i Morače. Ukupan naučnoistraživački rad dr Marijane Krivokapić može se ocijeniti kao veoma uspješan. Takođe, treba istaći i angažovanje kandidata kao recenzenta naučnih radova u časopisu Arhiv bioloških nauka, koji se nalazi u međunarodnoj bazi podataka i ima redovnu međunarodnu distribuciju. PEDAGOŠKA OSPOSOBLJENOST Docent dr Marijana Krivokapić je zasnovala radni odnos 1993.godine kao asistent na Studijskoj grupi za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Prošla je kroz sve faze pedagoško-obrazovnog procesa, od asistenta do akademskog zvanja docenta. Kandidat je predavao na osnovnim i postdiplomskim akademskim studijama od izbora u zvanje docenta (23.12.2004) predmete: Istorija i filozofija biologije, Humana ekologija, Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem, Zoologija, Ekologija i zaštita životne sredine, Urbana ekologija, Principi životne sredine, Ekologija vodenih ekosistema i dr. Pedagoški rad kandidata se može ocijeniti kao veoma uspješan o čemu najbolje govore studentske ankete i ocjena Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta. Pored plodne pedagoške aktivnosti, kandidat je i autor udžbenika "Istorija biologije"(u koautorstvu sa m.sci. M. Božovićem), koji će se koristiti u nastavi na tom predmetu. Na sjednici Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta (13.10.2009) odobreno je izdavanje udžbenika (izdavač je Univerzitet Crne Gore), koji je nedavno i izašao iz štampe. Docent dr Marijana Krivokapić autor je i “Hrestomatije tekstova iz Humane ekologije" za nastavu iz tog predmeta. Takođe, kandidat za svoja predavanja koristi i inostranu referentnu literaturu poput “Human Ecology- Folowing Nature's lead” (Frederick Steiner), “Living with the Earth” (Gary S. Moore) i druge univerzitetske udžbenike priznatih američkih ekologa. Dr Marijana Krivokapić bila je rukovodilac projekta Ambasade SAD-a u Podgorici, priređivač, stručni konsultant i prvi prevodilac jednog od najcitiranih univerzitetskih udžbenika uglednog američkog profesora dr Richarda Schmitz-a “Introduction in water pollution biology” (“Uvod u biologiju zagađenih voda”), koji se koristi na više univerziteta u SAD-u. Udžbenik se već nekoliko godina koristi na postdiplomskim studijama za predmet “Biologija zagađenih voda, bioindikatori i monitoring sistem” na Studijskoj grupi za biologiju PMF-a Univerziteta Crne Gore. Imajući u vidu sve navedene činjenice, smatram da docent dr Marijana Krivokapić ispunjava sve pedagoške uslove za izbor u zvanje vanrednog profesora. STRUČNI RAD Od izbora u zvanje docenta dr Marijana Krivokapić učestvovala je u četiri naučnoistraživačka projekta, i to u svojstvu rukovodioca projekta u dva nacionalna projekta Ministarstva prosvjete i nauke Crne Gore (Sektor za nauku i Univerzitet) i dva

Page 64: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 64 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. međunarodna projekta koja su realizovana sa grčkim univerzitetima u Patrasu i Janjini. U radu na ovim projektima kandidat je pokazao i dokazao svoje visoke naučne i stručne kvalitete kada je riječ o primjeni najsavremenijih metoda i tehnika terenskog i laboratorijskog rada, kao i u pogledu rukovođenja i organizacije istraživačkog rada. Značajan je doprinos docenta dr Marijane Krivokapić u komisijama za izradu dvanaest magistarskih teza na postdiplomskim studijama na Studijskoj grupi za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Kandidat je dao i značajan doprinos u rukovođenju radom u naučnim i organizacionim odborima na međunarodnim simpozijumima i konferencijama. Treba napomenuti da je dr Marijana Krivokapić bila i stipendista Rektorata Crne Gore za unapređenje kadrovske osnove na studijskom boravku na Univerzitetu u Bariju u Italiji.

II VERIFIKACIJA BODOVANJA Na osnovu uvida u biografiju i bibliografiju i konkursni materijal, konstatujem da je kandidat docent dr Marijana Krivokapić korektno bodovala radove i sačinila klasifikacionu bibliografiju. ZBIRNI PREGLED RADOVA I BODOVA

Broj radova Broj bodova DJELATNOST Prije

izbora Poslije

izbora Uku-pno

Prije izbora

Poslije izbora Ukupno

1. NAUČNO-ISTRAŽIVA-

ČKI RAD 25 10 35 56.5 20.2 76.6

3. PEDAGOŠKI RAD 4 6 10 9.5 21.0 29.5

4. STRUČNI RAD 17 20 37 20.0 23.0 43.0

UKUPNO 86 64.2 149.1

III MIŠLJENJE ZA IZBOR U ZVANJE

Na osnovu predočene konkursne dokumentacije, kao i višegodišnjeg uvida u naučno-istraživački, pedagoški i stručni rad docenta dr Marijane Krivokapić, smatram da je kandidat ostvario značajne rezultate. U skladu sa priloženom bibliografijom, odnosno bodovnim vrednovanjem konstatujem da dr Marijana Krivokapić ispunjava sve potrebne naučnoistraživačke, pedagoške i stručne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju, Mjerilima za izbor u akademska i naučna zvanja i Statutom Univerziteta Crne Gore za izbor u zvanje vanrednog profesora. Stoga, sa osobitim zadovoljstvom predlažem Senatu Univerziteta Crne Gore da izabere docenta dr Marijanu Krivokapić u zvanje vanrednog profesora za predmete Humana ekologija, Bioindikatori i monirtoring sistem i Istorija biologije na Studijskoj grupi za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

RECENZENT

Prof. dr. Vladimir Pešić Studijska grupa za biologiju, PMF, Univerzitet Crne Gore

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr DRAGO MARIĆ bira se u akademsko zvanje redovni

profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Evolucija, Biogeografija i Metode u ekološkim istraživanjima na Prirodno-matematičkom fakultetu.

Broj: 08-701 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr VLADIMIR BOŽOVIĆ bira se u akademsko zvanje

docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Kriptografija na Specijalističkim studijskim programima Matematika i računarske nauke i Računarske nauke; Analiza I na osnovnom studijskom programu Fizika na Prirodno-matematičkom fakultetu i Matematika na nematičnim fakultetima, na period od pet godina.

Broj: 08-702 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr VLADIMIR TODOROVIĆ bira se u akademsko zvanje

vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmet Onkologija na Medicinskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-703 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr med.sci. ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ BOŽARIĆ

bira se u akademsko zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-704 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr SNEŽANA MATIJEVIĆ bira se u akademsko

zvanje docent Univerziteta Crne Gore za predmete: Preventivna stomatologija I i II i Dječija stomatologija na Medicinskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-705 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Page 65: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

5. maj 2010. BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE Strana 65 - Broj 254 Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr sci.med. DRAGAN LAUŠEVIĆ bira se u akademsko

zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmet Epidemiologija na Medicinskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-706 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr MARINA RATKOVIĆ bira se u akademsko zvanje

vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmet Interna medicina, oblast nefrologija, na Medicinskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-707 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 30, a u vezi sa članom 29 Zakona o naučnim djelatnostima («Sl.list RCG» br. 71/05) i člana 84 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr KATA KOVAČEVIĆ bira se u naučno zvanje naučni

savjetnik za oblast Fizička metalurgija.

Broj: 08-708 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr MARIJA KNEŽEVIĆ bira se u akademsko zvanje vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Engleska književnost 19. vijeka, Engleska književnost 20. vijeka, na Studijskom programu za engleski jezik i književnost, i Engleski jezik III i IV na Studijskom programu za sociologiju, na Filozofskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-709 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr KEMAL IDRIZOVIĆ bira se u akademsko zvanje

vanredni profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Osnovi

antropomotorike, Metodika antropomotorike, Atletika I i Atletika II na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, na period od pet godina.

Broj: 08-710 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr DUŠKO BJELICA bira se u akademsko zvanje vanredni

profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Teorijske osnove fizičke kulture, na osnovnim akademskim studijama Fizička kultura i nematičnim fakultetima: Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja na osnovnim akademskim studijama Fizička kultura; Teorija fizičkog vaspitanja i osnove školskog sporta i Teorija sportskog treninga na specijalističim-postdiplomskim studijama Fizička kultura, na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, na period od pet godina.

Broj: 08-711 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

Na osnovu člana 75 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Sl.list RCG br. 60/03) i člana 18 Statuta Univerziteta Crne Gore, Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici održanoj 29.04.2010. godine, donio je

O D L U K U O IZBORU U ZVANJE

Dr SAŠA POPOVIĆ bira se u akademsko zvanje vanredni

profesor Univerziteta Crne Gore za predmete: Finansijski menadžment, Portfolio menadžment, Portfolio analiza i Analiza berzanskog poslovanja na Ekonomskom fakultetu, na period od pet godina.

Broj: 08-712 R E K T O R Podgorica, 29.04.2010.god. Prof. dr Predrag Miranović, s.r.

INAUGURACIONA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE

1. KANDIDAT: DR NEBOJŠA ĐURANOVIĆ

PREDMET: Betonske konstrukcije I i Betonske konstrukcije II NAZIV PREDAVANJA: "Betonske konstrukcije: Ispitivanjem do odgovora ". TERMIN PREDAVANJA: 31.05.2010. u 11h, Svečana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU: 1. Prof. dr Arsenije Vujović 2. Prof. dr Petar Vukoslavčević 3. Prof. dr Ljubiša Stanković 2. KANDIDAT: DR BOGDAN AŠANIN

PREDMET: Hirurgija – oblast neurohirurgija NAZIV PREDAVANJA: "Savremene tehnologije u dijagnostici i hirurškom liječenju u neurohirurgiji ". TERMIN PREDAVANJA: 18.05.2010. u 11h, Svečana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU: 1. Prof. dr Miloš Cimbaljević 2. Prof. dr Stanko Milić 3. Prof. dr Goran Nikolić

Page 66: B I L T E N - ucg.ac.me 254.pdf · Betonske konstrukcije, Ispitivanje konstrukcija i Eksperimentalna analiza konstrukcija ), Arhitektonskom fakultetu ( Betonske konstrukcije ) i Fakultetu

Strana 66 - Broj 254 BILTEN UNIVERZITETA CRNE GORE 5. maj 2010. 3. KANDIDAT: DR MOMIR MIKOV

PREDMETI: Farmakokinetika, Biofarmacija, Farmakoterapija i Farmakologija NAZIV PREDAVANJA: "Interakcije lijekova ". TERMIN PREDAVANJA: 24.05.2010. u 12h, Svečana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU: 1. Prof. dr Mara Drecun 2. Prof. dr Refik Zejinilović 3. Prof. dr Vesna Bakić NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slušaoce. Slušaoci imaju pravo da daju mišljenje o pedagoškim elementima predavanja. Mišljenja se podnose u pismenom obliku i moraju biti potpisana ukoliko podnosilac želi da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlučivanju o izboru.

PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA

ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE 1. KANDIDAT: DR NADA ŠAKOTIĆ

PREDMETI: Osnove inkluzivnog obrazovanja, Razvojni problemi u inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja NAZIV PREDAVANJA: "Izrada individualnog razvojnog obrazovnog programa za djecu usporenog kognitivnog razvoja". TERMIN PREDAVANJA: 24.05.2010. u 10,00h Svečana sala Univerziteta

2. KANDIDAT: DR JOVICA PETKOVIĆ

PREDMETI: Borilački sportovi (karate, boks), Borilački sportovi (džudo, rvanje), Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II i Logorovanje i aktivnosti u prirodi NAZIV PREDAVANJA: "Značaj akrobatike u trenažnom procesu džudista ". TERMIN PREDAVANJA: 24.05.2010. u 10,30h, Svečana sala Univerziteta

3. KANDIDAT: MR NIKOLA VUKČEVIĆ

PREDMETI: Filmska režija I-VIII NAZIV PREDAVANJA: "Osnovni postulati filmske režije". TERMIN PREDAVANJA: 24.05.2009. u 11,00h, Svečana sala Univerziteta

4. KANDIDAT: DR SVETLANA GOLOČORBIN-KON PREDMETI: Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija, Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing NAZIV PREDAVANJA: "Falsifikovani lijekovi". TERMIN PREDAVANJA: 24.05.2009. u 11,30h, Svečana sala Univerziteta

KOMISIJA KOJA PODNOSI IZVJEŠTAJ SENATU: 1. Prof. dr Refik Zejinilović 2. Doc. mr Janko Ljumović 3. Doc. dr Dobrislav Vujović NAPOMENA: Predavanja su otvorena za sve zainteresovane slušaoce. Slušaoci imaju pravo da daju mišljenje o pedagoškim elementima predavanja. Mišljenja se podnose u pismenom obliku i moraju biti potpisana ukoliko podnosilac želi da se sa njim upozna Senat Univerziteta pri odlučivanju o izboru.

SADRŽAJ: 1. REFERATI ZA IZBOR U ZVANJA Građevinski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Betonske konstrukcije I i Betonske konstrukcije II............... 1 Filozofski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Osnove inkluzivnog obrazovanja, Razvojni problemi u

inkluzivnom obrazovanju i Metodika inkluzivnog obrazovanja........................................................................... 8 Biotehnički fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Opšte stočarstvo i Ovčarstvo i kozarstvo ............................ 13 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Borilački sportovi (karate, boks), Borilački sportovi (džudo,

rvanje), Sportska gimnastika I, Sportska gimnastika II i Logorovanje i aktivnosti u prirodi....................................... 18

Fakultet dramskih umjetnosti Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Filmska režija I-VIII ........................................................... 22 Istorijski institut Referat za izbor u naučna zvanje za oblast: Orijentalno-islamski segment kulturne istorije Crne Gore............................................................................ 29 Medicinski fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmet: Hirurgija – oblast neurohirurgija......................................... 35 Samostalni studijski program Farmacija Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Klinička farmacija, Farmaceutska praksa, Kozmetologija,

Uvod u farmaciju i Farmaceutski marketing....................... 41 Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Farmakokinetika, Biofarmacija, Farmakoterapija i

Farmakologija............................................................ 46 Prirodno-matematički fakultet Referat za izbor u akademsko zvanje za predmete: Humana ekologija, Bioindikatori i monitoring sistem i Istorija biologije.................................................................. 57 2. ODLUKE O IZBORU U ZVANJE.................................. 64 3. INAUGURACIONA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ......................... 65 4. PRISTUPNA PREDAVANJA KANDIDATA ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE ......................... 66