of 16 /16

SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

  • Upload
    buinga

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je...

Page 1: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina
Page 2: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

SERTIFIKAT POŽARNE BEZBEDNOSTI

№ SSPB.RU. OP 019. H00228 Zaveden u Državnom registru sistema sertifikacije u oblasti požarne bezbednosti 15.07.2004.g. Važi do 15.07.2007.god. Predmetni sertifikat potvrdjuje da je na propisan način identifikovan obrazac: Konstrukcija zida od Simprolit blokova tipa SPB60 (debljina blokova 120 mm, debljina maltera u slojevima 20 mm sa svake strane), Blokovi proizvedeni po TU 5741 – 003 – 52775561 – 2003 odgovaraju zahtevima utvrdjenim u : GOST 30247.0-94, GOST 30247.1-94, SniP 21-01-97 član 5.18 Normirana veličina na požar – EI 180 pri dobrovoljnoj sertifikaciji. Sertifikat se odnosi na serijsku proizvodnju Sertifikat je izdat OOO “LASIS NT” , kod OKPO 13549213, 125371, Moskva Volokolamskoe sose br.116, telefon 752-11-52, faks 491-23-22 Proizvodjac OOO “LASIS NT” kod OKPO 13549213 (po licenzionom ugovoru od 21.01.2003.god. sa predstavništvom “SIMPRO” doo), 125371, Moskva Volokolamskoe sose br.116, telefon 752-11-52, faks 491-23-22 57 4131 № 0101372

Page 3: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

PROTOKOL BROJ 241-K SERTIFIKACIONIH ISPITIVANJA

KONSTRUKCIJA ZIDA OD SIMPROLIT BLOKOVA TIPA SPB-60

TU 5741-003-52775561-2003, KOD OKP 57 4131

Rukovodioc ispitne laboratorije protivpožarne bezbednosti “POŽPOLITEST-M”

V.A. Rjabov

Datum izrade 02.07.2004.godine

Page 4: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

SADRŽAJ

1. Naziv i adresa naručioca str. 3 2. Karakteristika objekta ispitivanja str. 3 3. Identifikacija obrasca str. 4 4. Karakteristika naručenog ispitivanja str. 4 5. Metode ispitivanja str. 4 6. Procedura ispitivanja str. 5 6.1 Uslovi sprovodjenja ispitivanja str. 5 6.2 Redosled sprovodjenja ispitivanja str. 5 7. Oprema za ispitivanje str. 6 8. Merni instrumenti str. 6 9. Procedura uzimanja obrazaca str. 6 10. Osnovni rezultati ispitivanja str. 7 11. Odredjivanje granice otpornosti na požar konstrukcije str. 9 12. Izvršioci str.12 Prilog 1. Protokol sertifikacionih ispitivanja na «Opremi (peći) za ispitivanje otpornosti na požar i širenje požara nenosivih konstrukcija “ zidne konstrukcije od SIMPROLIT blokova tipa SPB-60, TU 5741-003-52775561-2003, OKP 57 4131 str.13 Prilog 2. Zapisnik o uzimanju uzoraka str.14 Dopunska informacija str.15

Page 5: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

1. NAZIV I ADRESA NARUČIOCA OOO “LASIS NT”, OKPO 13549213, g. Moskva, 125371, Volokolamskoe šose br. 116, tel. : 752-11-52, faks: 491-23-22

2. KARAKTERISTIKA PREDMETA ISPITIVANJA

Zidni blok tipa SPB-60, izradjen od polistirol betona SIMPROLIT po TU 5741-003-52775561-2003, namenjen je za primenu u stambenoj, industrijskoj i specijalnoj gradnji. On se moze primenjivati:

- Kod monolitnih konstruktivnih, termo i zvukoizolacionih pokrivaca - Pri gradjenju samonosivih zidova objekata svih tipova sa

zavrsnom obradom - Kao spoljasnje termo i zvukoizolacione obzide fasade objekata i

elemenata konstrukcija - Pri izvodjenju unutrasnjih nenosivih pregradnih zidova - Pri formiranju zarobljene oplate u monolitnim konstrukcijama

SIMPROLIT predstavlja laki poristi materijal na osnovama portland cementa, ekspandiranog granulisanog polistirola i specijalnih aditiva, koji obezbedjuju zahtevanu strukturu očvrslog polistirol betona, u skladu sa zahtevima GOST R 51263. Za ispitivanje sazidan zid od simprolit blokova SPB60, koji se serijski proizvode, kod OKP 57 4131. Spoljasnji vid bloka za zidanje tipa SPB60 sa spoljasnjim dimenzijama pokazan je na slici 1. Jedna od varijanti zidanja konstrukcije zida pokazana je na slici 2.

Slika 1. Spoljašnje dimenzije SIMPROLIT bloka SPB-60

Slika 2. Jedna od varijanti izvodjenja konstrukcije zida od SIMPROLIT blokova SPB60

Page 6: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

3. Identifikacija uzorka

Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina ispitivane pregrade iznosila je 160 mm. Pregrada je sa obe strane bila omalterisana cementnim malterom debljine 18-20 mm. Pri zidanju konstrukcije zida korisćen je cementni malter (za zapunjavanje blokova) i armatura prečnika ø12mm. Armatura se polagala u svaki treći red. U fragment pregrade ugradjeno je 13 redova Simprolit blokova SPB60; Zidanje pregrade izveli su stručnjci naručioca, u prisustvu stručnjaka ispitne laboratorije požarne bezbednosti “POŽPOLITEST-M”.

4. Vrsta naručene usluge Požarno sertificiranje ispitivane zidne konstrukcije od SIMPROLIT blokova tipa SPB-60 sprovedeno je u cilju odredjivanja vremena od početka delovanja požara sa jedne strane do nastupanja jednog ili dva granična stanja konstrukcije po parametrima otpornosti na požar EI. Rad je izvršen na osnovu zahteva №1488-3 od 15.04.2004. godine.

5. Metode ispitivanja Ispitivanje je obavljeno u skladu sa zahtevima «GOST 30247.0-94. Gradjevinske konstrukcije.Metode ispitivanja otpornosti na požar.Opšti zahtevi» i po zahtevima «GOST 30247.1-94.Gradjevinske konstrukcije.Metode ispitivanja otpornosti na požar nenosive i fasadne konstrukcije». Pri ispitivanju otpornosti na požar konstrukcije zida od SIMPROLIT blokova tipa SBS-30 osmatrana su njegova sledeća granična stanja:

a) Gubitak celovitosti (E). Gubitak celovitosti karakteriše se obrazovanjem u konstrukciji pukotina po celoj debljini zida ili otvora, kroz koje na negrejanu povrsinu zida prodiru proizvodi gorenja ili plamen. Gubitak celovitosti u procesu ispitivanja odredjivan je pomocu tampona od vate po metodi izlozenoj u «GOST 30247.1-94»;

b) Gubitak termoizolacione sposobnosti (I). Gubitak termoizolacione sposobnosti karakteriše se povećanjem temperature na negrejanoj površini pregrade u proseku za vise od 140 0C ili u bilo kojoj tacki te površine za vise od 180 0C, a u poredjenju sa temperaturom pregrade pre ispitivanja ili vise od 220 0C, nezavisno od temperature pregrade pre ispitivanja.

Ugradnja termoelektričnih registratora na negrejanoj površini konstrukcije pregrade izvedena je u skladu sa zahtevima iz poglavlja 7.3. GOST 30247.1-94. Pri tome ispoštovani su i zahtevi GOST 30247.2-97 (pogl.8.4) i GOST 30247.3-2002 (pogl.10.7). Po zahtevu Naručioca, sa strane negrejane površine i na dubinu od 40mm bili su ugradjeni dopunski merni instrumenti, koji su karakterisali stanje temperaturnog režima u unutrašnjosti pregradnog zida. Shema ugradnje termoelektričnih registratora (termodavača) na negrejanoj površini konstrukcije zida prikazana je na slici 3.

Page 7: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Slika 3. Shema termoelektričnih registratora (termodavača) na negrejanoj površini konstrukcije zida

№ Mesto instaliranja termoelektričnih registratora (termodavača)

U z o r a k t a b l e Brojevi TEP kanali termodavača .-26

1. U centru površine konstrukcije pregrade

1 65.4

2. U centru svake četvrtine površine pregradne konstrukcije

2,3,4,5 65.5, 65.6, 65.7,.65.8

3. Na površine vezne armaturne šipke izmedju redova blokova

6,7,8 55.9,55.10,25.1

4. U srednjem delu serklaža od SIMPROLIT blokova SPB-60

9,10,11 65.9,65.10,55.5

5. U šupljinama bloka SPB-60 zapunjenim betonom

12,13,14 55.6,55.7,55.8

6. Termodavači u peći Kanali termodavača -26:

65.1,65.2,65.3,5.2,55.3,55.4

6. PROCEDURA ISPITIVANJA

6.1 Uslovi tokom ispitivanja

Naziv uslova ispitivanja Pokazatelji Datum ispitivanja 01.07.2004.g. Temperatura vazduha 210C Atmosferski pritisak 98,9 kPa Relativna vlažnost vazduha 60,5% Brzina kretanja vazduha <0,4 m/sek

6.2 Redosled ispitivanja

Montaža i ugradnja konstrukcije zida u tehnološki otvor “Uredjaj (peć) za ispitivanje otpornosti na požar i širenje požara nenosivih konstrukcija” obavljeni su zajednički od strane stručnih lica Naručioca i Ispitne laboratorije “POŽPOLITEST–M”.

Temperaturni režim unutar peći “Uredjaj (peć)…” odgovarao je zahtevima GOST 30247.0-94 “Gradjevinske konstrukcije .Metod ispitivanja otpornosti na pozar. Opšti zahtevi”. Vreo spoj termodavača u peći montiran je na rastojanju 900 mm od kraja zida peći i na rastojanju 100 mm od površine pregrade.

Page 8: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Dodatni pritisak u prostoru peći sa vatrom, na visini 1/4 vertikalnog otvora peći, mereno od dna, posle 5 min od početka ispitivanja, iznosio je 9....11 Pa. U procesu sprovodjenja sertifikacionih ispitivanja promene stanja obrasca konstrukcije tokom vremena ocenjivale su se vizuelno, fiksirale tekstualno i primenom fotoaparature. Fotografije spoljašnjeg izgleda obrasca do, za vreme i posle ispitivanja prikazane su na fotografijama 1,2,3,4,.

7. Oprema za ispitivanje Naziv opreme za ispitivanje Fabricki broj Naziv dokumenta za pustanje u rad Uredjaj (peć) za ispitivanje otpornosti na požar nenosivih konstrukcija

Inv. №2 Atest № 293.12.03 sa rokom vaznosti do 12.2004.god.

8. Merna sredstva

№ Naziv mernog sredstva

Fabricki broj

Granice merenja

Preciznosti, greška

Datum provere

1. Mikromanometar MMN-240 (2 kom.)

2715, 2647

(0…2400) Pa 1,0% Merenje

pritiska u peći 05.2005.

2. Višekanalni merač

temperature “Termodavač 26”

8502 PB3H0115

(0…1100) 0C 0,5

Registracija temperature

od TED 02.2005.

3.

Kablovski termoelektrični

pretvarač KTHA fi 3,2 mm (6 kom.)

10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642

(0…1100) 0C 2

Merenje temperature

u peći 10.2004.

4. Termoelektrični

pretvarač fi 0,5mm (9 kom.)

80…89 0+11000C 2% Merenje

temperature na uzorku

06.2005.

5. Termohidrometar “IVA-6NR” 1976 (0…+50)0C;

do 98% +0,50C;

+3%

Merenje atmosfernih podataka

02.2005.

6. Aneroidni barometar 224 (79,5…106,5) kPa 0,1 kPa

Merenje atmosferskog

pritiska 05.2005.

7. Sekundomer SOS pr-26-2-000 “Ahat” 5228 0+60 min 0,2 s

Merenje vremena ispitivanja

01.2005.

8.

Digitalni anemometar sa meračem temperature ATT-1002

868305 0…5 m/s 0,2 m/s Merenje brzine vetra 05.2005.

9. Lenjir B/n (0…500) mm 1mm

Merenje linearnih dimenzija

_

10 Metar B/n (0…3000) mm 1mm

Merenje linearnih dimenzija

_

9. Postupak odabira obrazaca

Postupak odabira blokova tipa SPB-60 za ispitivanje konstrukcije zida od SIMPROLITA izvršen je u skladu sa zahtevima iz ugovora № 1488/PB od 15.04.2004.god.

Zapisnik o odabiru uzoraka №1488/AO od 23.04.2004.god.: SIMPROLIT blokovi SPB-60 odabrani su od strane predstavnika OS “ POŽPOLISERT” i dostavljeni od strane Naručioca u ispitnu laboratoriju “POŽPOLITEST-M” 26.04.2004.god.

Page 9: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Montirani obrazac konstrukcije nenosive zidne pregrade bio je spreman za ispitivanje na dejstvo požara dana 30.06.2004.god.

10. Osnovni rezultati ispitivanja Izmereni rezultati temperaturnog režima u peći “Uredjaj (peć) za ispitivanje otpornosti na požar i širenje požara nenosivih konstrukcija” i na konstrukciji zida od SIMPROLIT blokova tipa SPB-60 dati su na slikama 4., 5., 6. i 7. Vrednosti temperature u peći tokom sertifikacionih ispitivanja nisu prelazili dozvoljene vrednosti odredjene GOST 30247.0-94.

Slika 4. Grafik vrednosti temperature u peći

Slika 5. Grafik lokalnih vrednosti temperature na negrejanoj površini konstrukcije zida

Page 10: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Slika 6. Grafik srednje vrednosti temperature na negrejanoj površini konstrukcije zida

Slika 7. Informacioni grafik lokalnih vrednosti temperature unutar SIMPROLIT blokova SPB60 Tokom provodjenja ispitivanja sa spoljašnje strane pregrade koja je ispitivana vizualno su registrovane sledeće promene: 10.min – po celoj površini pregrade pojavljuju se sitne prsline; 15.min - na visini spoja pregrade od blokova SPB60 i plafona peći nazire se pojava kondenzata; 20.min - nazire se pojava kondenzata na bočnim spojevima pregrade i zidova peći; 25. min - po celoj površini pregrade, na raznim mestima iz obrazovanih prslina izdvaja se vlaga uz obrazovanje mokrih fleka; 35. min – nazire se izdvajanje dima na najvišim i bočnim delovima pregrade (spoj sa zidovima peci u kojoj se obavlja ispitivanje); 50. min – umanjilo se izdvajanje dima iz mesta spoja obrasca pregrade sa fragmentom opreme za ispitivanje; 55. min – u peći za ispitivanje nazire se pojava pukotina u sloju maltera; 70. min – u peći za ispitivanje došlo je do obrušavanja dela sloja maltera u reonu ugradjenih termodavača №7, 8,14,4,10,11;

Page 11: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

116. min – u centralnom delu pregrade obrazovala se vertikalna naprslina, idući od vrha do termodavača №1; 144. min – u gornjem delu konstrukcije pregrade do termodavača №14 pojavila se vertikalna naprslina; 145. min – dolazi do povećanog izdvajanja dima iz centralne vertikalne naprsline sa strane negrejane površine pregrade; 159. min – u peći je došlo do obrušavanja sloja maltera u predelu ugradnje termodavača №31310; 162. min – centralna vertikalna naprslina ima širinu do 5mm i došla je do termodavaca №9. Gorenje unutrašnjeg zida, gledano kroz otvor u peći, se ne primecuje. Posle zavrsetka ispitivanja fragment pregrade ima sledeće vidne promene:

- sloj maltera u peći potpuno se osuo sa površine pregrade. Debljina omalterisanog sloja izmerena je izmedju 18 i 22 mm. Sa negrejane strane zida očuvan je sloj maltera sa neznatnim naprslinama;

- blokovi SPB60 čvrsto su povezani cementnim malterom debljine 3-6mm; - postojanje pukotina u spojevima nije evidentirano, ozidana pregrada je

homogena, bez vidnih progorevanja; - blokovi posle dejstva vatre imaju poristu strukturu, koja podseca na

“kratere”; - blokovi SPB60 u srednjem delu sa unutrašnje strane pregrade mogu se

čupanjem probiti do sloja maltera na negrejanoj strani pregrade. Srednja debljina pregrade iznosi 90-110mm.Najveće smanjenje debljine blokova konstatovano je u srednjem delu zida (serklaž od Simprolita), na kom delu debljina serklaža ima veličinu 50-90mm;

- kod nekoliko blokova Simprolit je izgoreo sa unutrašnje strane (40mm) do srednjeg dela zalivenog betonom;

- pri mehaničkom delovanju površina blokova je sklona osipanju;

Promena temperature za vreme ispitivanja na unutrasnjem delu zida pregrade, vizuelno je predstavljeno na informacionom crtezu, Slika 7. U procesu ispitivanja nije doslo do gubitka celovitosti (E) konstrukcije zida. Pri tome stanje termoizolacione sposobnosti (I) konstrukcije u momentu završetka ispitivanja karakteriše se sledećim:

nije bilo registrovano previšenje srednje vrednosti temperature na negrejanoj povrsini konstrukcije zida , na osnovu podataka termoelemenata ugradjenih na sredini cele površine zidnog platna i po sredini svake četvrtine zidnog platna do granične vrednosti T max=140 0C(161 0C), pri čemu je maksimalna srednja vrednost temperature iznosila 80 0C; Nije registrovano previšenje temperature u bilo kojoj tački površine zida veće od maksimalno dozvoljene T max=180 0C(201 0C). Maksimalna vrednost izmene temperature na mestu ugradjenog termodavaca №3 iznosila je 88 0C. Nije bila dostignuta maksimalna dozvoljena kritična temperatura od 220 0C na površini konstrukcije

Page 12: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

11. Definisanje otpornosti konstrukcije na dejstvo požara U skladu sa «poglavljem 10. GOST 30247.0-94»: oblast otpornosti ispitanog obrasca konstrukcije zida od SIMPROLIT blokova tipa SPB-60 u odnosu na gubitak celovitosti i termoizolacione sposobnosti moze imati oznaku “EI 180”.

Foto 1. Obrazac konstrukcije zida pre ispitivanja

Foto 2. Obrazac konstrukcije zida za vreme ispitivanja

Page 13: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Foto 3. Obrazac konstrukcije zida posle ispitivanja

Foto 4. Obrazac konstrukcije zida po završetku ispitivanja ( sa strane dejstva požara).

Page 14: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Rezultati ispitivanja konstrukcije zida od simprolit blokova tipa SBS-30 prikazane su u tablici:

Značenje parametra № GOST NPB

Naziv kontrolisanog

parametra Po GOST.NPB Faktičko

1. Tačka 6.1. GOST 30247.0-94

Temperaturni režim u peći T-T0= 345 lg(8t+1) U normiranim

granicama

2. Tačka 4.2. GOST 30247.1-94

Pritisak u peći (10 + 2) Pa (9....11) Pa

3. Vreme trajanja ispitivanja 184 minuta 4. Tačka 8.1.3.

GOST 30247.1-94

Gubitak celovitosti (E)

Obrazovanje u konstrukciji zida pukotina po celoj debljini zida ili otvora u zidu

Nije nastupilo

Povećanje temperature: - na negrejanoj površini zida u proseku više od 140 0C

Nije nastupilo

- u bilo kojoj tački te površine za više od 180 0C u odnosu na temperaturu konstrukcije pre ispitivanja

Nije nastupilo

5.

Tačka 8.1.2. GOST 30247.1-94

Gubitak termoizolacione sposobnosti (I) - dostizanje temperature

konstrukcije 220 0C na površini obrasca, nezavisno od temperature konstrukcije pre ispitivanja

Nije nastupilo

12. Izvršioci

Rukovodilac grupe odgovorne za merno pracenje ispitivanja A.I. Barinov

Vodeci inzenjer- istrazivac D.A. Belousov Inzenjer – istrazivac S.V. Zebrev Inzenjer – istrazivac D. A. Somov Protokol sastavila Inzenjer-standardizator S.S. Noskova

Page 15: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Prilog 1

PROTOKOL anja

na «Uredjaju ti na požar

1. Naziv Izvršioca: Ispitna laboratorija protivpožarne bezbednosti ”Požpolitest-M”

2. O 13549213, g. Moskva 125371,

3. pril 2004.god. Akt selekcije uzoraka №1488 od

4. za metodu obavljenog ispitivanja: pitivanja na otpornost na

5.

a “Uredjaju (peći)…” ocenjivane su vizuelno

ih 182 min uz saglasnost Investitora sertifikaciona ispitivanja

. Zakljucak ljem 9 I 10 GOST 30247.0-94 “Gradjevinske konstrukcije.

kcije iz SIMPROLIT blokova

ku celovitosti ili

ukovodilac grupe, olosko obezbedjenje ispitivanja A.I. Barinov

sertifikacionih ispitiv (peći) za ispitivanje otpornos

nenosivih konstrukcija»

ANO na osnovu sertifikacije “Elektrosert”. Naziv Investitora: OOO “LASIS NT”, OKPVolokolamskoe šose br. 116. Datum izrade konstrukcije: a23.04.2004.god. Naziv standarda GOST 30247.0-94 Gradjevinske konstrukcije. Metode ispozar. Opsti uslovi” I GOST 30247.1-94 “gradjevinske konstrukcije. Metode ispitivanja na otpornost na pozar. Nenosive I konstrukcije”. Datum izvodjenja ispitivanja: 01.07.2004.god.

6. Vizuelna osmatranja kod ispitivanja: Osobine stanja ispitivane konstrukcije nuz primenu vatnog tampona, označavane su vremenski i tekstualno, uz korišćenje fotoopreme. Pri dostignutotpornosti na požar uzorka zidne konstrukcije od SIMPROLIT blokova tipa SPB-60 bilo je završeno bez dostizanja maksimalno dozvoljenih graničnih vrednosti. 7

U skladu sa poglavMetode ispitivanja otpornosti na pozar. Opsti uslovi”: fakticka granica otpornosti na pozar zidne konstrutipa SPB-60, kod OKP 57 4131, iznosi najmanje 182 min. Granica otpornosti na požar ispitivane pregrade pri gubitsposobnosti toplotne izolacije moze imati oznaku “EI 180” ROdgovoran za metereGlavni inzenjer-istrazivac D.A. Belousov Inzenjer- istrazivac S. V. Zebrev Inzenjer- istrazivac D. A. Somov

Page 16: SISTEM SERTIFIKACIJE U OBLASTI PROTIVPOZARNE ZASTITEsimprolit.rs/pdf/131a.pdf · Za ispitivanje je izidana konstrukcija zida , kao fragment nenosive unutrašnje pregrade. Debljina

Akt odabira obrazaca u proizvodnom pogonu Naručioca