80
Опште информације У оквиру законодавства ЕУ једна од кључних директива је Директива Савета 96/61/ЕЗ од 24. септембра 1996. године о интегрисаном спречавању и контроли загађивања (Integrated pollution prevention and control - IPPC Direktiva), а примењује се на индустријска и друга постројења и активности које су класификоване према нивоу загађивања и ризику који те активности могу имати по здравље људи и животну средину. ИППЦ Директива је једна од првих директива која је у потпуности транспонована у правни систем Републике Србије, доношењем Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл. Гл.РС, бр. 135/2004). Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, као и низ уредби и правилника који прате овај закон, уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра и дефинише услове за примену стандарда најбоље доступне технике (БАТ) које је усвојила Европска комисија. Спровођење ових прописа омогућује интегрисани приступ контроли загађивања а има за циљ спречавање емисија у ваздух, воду или земљиште где год је то примењиво, укључујући и одлагање отпада, а тамо где то није примењиво, свођење истих на минимум како би се постигао висок ниво заштите животне средине као целине. Делатности за које се издаје интегрисана дозвола Интегрисана дозвола Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о спречавању и контроли загађивања животне средине. Дозволом се одобрава рад нових постројења, рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења. Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, за постројења или активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје надлежни орган аутономне покрајине у складу са чл. 133. Закона о планирањуи и изградњи. Категорије индустријских активности које подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе су: производња енергије производња и прерада метала индустрија минерала хемијска индустрија управљање отпадом Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

IPPC Osnovni Materijal Za Pripremu Ispita

 • Upload
  -

 • View
  48

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materijal Za Pri

Citation preview

 • 96/61/ 24. 1996. (Integrated pollution prevention and control - IPPC Direktiva), . , (. ., . 135/2004). , , , () . , , , , . , . , , . , , , . 133. . :

  (. , . 84/2005)

 • (". ", . 135/2004)

  1

  , , , .

  2

  : 1) , ; 2) , , , ; 3) , ; 4) , , , , , ; 5) , , , , ; 6) , / , ; 7) , ; 8) , : - ;

 • - ; - ; 9) , ; 10) , ; 11) ; 12) , , , ; 13) ; 14) () - , , ; " " : - - , , , , ; - - , , ; - - ; 15) , , ; 16) , , ; 17) , .

  3

 • : 1) - : ; , ; ; ; , . , . . 2) - . . 3) - - , , , . . , . 4) - : , / ; , ; , ; , (, ). 5) " " - , , , . 6) - , , , ,

 • , .

  4 ( : ) , . 1. . ( : ) .

  5

  ( : ) , , . , , . , , .

  6

  : 1) ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) , , ; 7) , ; 8) ; 9) .

 • 7 . : 1) ; 2) , . , , . , .

  8

  : 1) ; 2) , ; 3) ; 4) ; 5) , ; 6) ; 7) , , ; 8) ; 9) ; 10) ; 11) ; 12) ; 13) ; 14) . 1. . . ( : ) , , .

  9

 • : 1) , ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) , , ; 11) . 1. , , : 1) - ; 2) - , . 2. 2) .

  10 / , , , . , . , 9. 2. 2) , .

  11

  : , , , , , , , , , . , ( : ) , .

 • 1. 9. . . 3. , . 15 1. .

  12

  45 . . , . 1. . . 4. , . , 15 2. . , , , 10 6. .

  13

  . , . . , , : 1) ; 2) ; 3) .

 • : 1) ; 2) ; 3) , ; 4) , . 1) 3).

  14

  , , 12. 1. , . . : 1) , ; 2) ; 3) ; 4) , ; 5) 9. 1. . 3) 7) ; 6) . 1) 5) . .

  15

  , , , , 120 . , , 1. , 240 . 2. , , , . , . : 1) ; 2) ; 3) .

 • , . 4. .

  16

  . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) , ; 5) ; 6) ; 7) ; 8) : - ; - ; - ; - ; 9) ; 10) , ; 11) , , ; 12) ; 13) ; 14) ; 15) . , . 3. , , : 1) ; 2) ;

 • 3) , , . , . , , . . .

  17

  : 1) ; 2) ; 3) , , ; 4) ; 5) ; 6) . 9. 1. 3) . . , : 1) , ; 2) , . , , . . , .

  18

 • ( : ) . . 10. 15. . , : 1) , ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) . 3. 30 . 8. .

  19

  , , , , .

  20

  , , . .

  21

  . 1. . .

  22

  , : 1) ;

 • 2) ; 3) 12 , ; 4) ; 5) ; 6) , ; 7) ; 8) ; 9) ; 10) , . . 2. . . . , .

  , 23

  . 11, 12. 15. , . 1. . . 1. 2. : 1) , ; 2) ; 3) ; 4) ; 5) , ; 6) , , , .

 • , , , , , . 4. , 1. , 11. 1. 2. , . 4. , , .

  24

  . , , , , : 1) , 8. ; 2) ; 3) ; 4) , . , , , : 1) , ; 2) , . . 23. 1. . .

  25

  . . 1. .

 • 26 . ( : ) . . .

  27

  , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) , ; 5) .

  28

  27. : 1) , ; 2) , ; 3) ; 4) ; 5) , ; 6) , ; 7) . 15 . 26. . 3. 4. 15 . . 2. 3. .

 • . 2. 3. .

  1. 29

  150.000 3000.000 - : 1) ( 7. 1); 2) ( 17. 1. 1); 3) ( 17. 1. 2); 4) , ( 17. 1. 3); 5) ( 17. 1. 4); 6) ( 17. 1. 5); 7) ( 17. 1. 6); 8) ( 17. 5). 1. - 30.000 200.000 . 1. - 150.000 3.000.000 . 1. - 30.000 200.000 .

  2. 30

  30.000 1.000.000 - : 1) , ( 17. 4. 1); 2) , ( 17. 4. 2); 3) , ( 17. 7); 4) ( 28). 1. - 5.000 20.000 .

 • 1. 5.000 20.000 .

  31

  5.000 20.000 : 1) (. 10-13, 15. . 1-6); 2) ( 16. . 1-5); 3) ( 18); 4) ( 22); 5) , ( 23); 6) ( 25. . 1. 2).

  32

  29. , , , .

  33 , . 1. . .

  34

  2015. . 33. .

  35

  " ".

 • UREDBA O VRSTAMA AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE

  INTEGRISANA DOZVOLA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2005)

  lan 1 Ovom uredbom propisuju se vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola.

  lan 2 Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola odtampane su uz ovu uredbu i ine njen sastavni deo.

  lan 3 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  VRSTE AKTIVNOSTI I POSTROJENJA ZA KOJE SE IZDAJE INTEGRISANA DOZVOLA

  Vrednosti koje su navedene odnose se na proizvodne kapacitete ili uinke (proizvodnju). Ako operater obavlja vie aktivnosti u okviru iste industrijske grane ili u okviru istog postrojenja ili na istom mestu, kapaciteti takvih aktivnosti se zbrajaju. Ove vrste ne obuhvataju postrojenja koja se koriste za istraivanja, razvoj i testiranje novih proizvoda ili procesa.

  1. Proizvodnja energije 1.1. Termoenergetska postrojenja sa toplotnim ulazom iznad 50 MW1 1.2. Rafinerije mineralnih ulja i gasa 1.3. Koksare 1.4. Postrojenja za gasifikaciju uglja i proizvodnju tenih goriva iz uglja ___________ 1 Materijalni zahtev iz Direktive 88/609/EEZ o velikim termoenergetskim postrojenjima.

  2. Proizvodnja i prerada metala 2.1. Postrojenja za peenje ili sinterovanje metalne rude (ukljuujui sulfidnu rudu) 2.2. Postrojenja za proizvodnju sirovog gvoa ili elika (primarno ili sekundarno topljenje) ukljuujui kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h 2.3. Postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji:

  (a) tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog elika (b) kovanice sa automatskim ekiima ija energija prelazi 50 kJ po jednom ekiu, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW

  (v) primena rastopljenih metalnih prevlaka, sa ulazom koji prelazi dve t/h sirovog elika

  2.4. Livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan 2.5. Postrojenja:

  (a) za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurkih i hemijskih procesa ili elektrolitikim procesima

 • (b) za topljenje, ukljuujui i legiranje obojenih metala, kao i proizvode dobijene ponovnom preradom (rafinacija, livenje itd.), sa kapacitetom topljenja od preko etiri t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale

  2.6. Postrojenja za povrinsku obradu metala i plastinih materijala korienjem elektrolitikih ili hemijskih procesa, gde zapremina kade za tretman prelazi 30 m3.

  3. Industrija minerala 3.1. Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim peima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 500 t dnevno, ili za proizvodnju krea u rotacionim peima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 50 t dnevno, ili u drugim peima, iji proizvodni kapacitet prelazi 50 t dnevno 3.2. Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta 3.3. Postrojenja za izradu stakla, ukljuujui staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno 3.4. Postrojenja za topljenje mineralnih materija, ukljuujui proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno 3.5. Postrojenja za proizvodnju keramikih proizvoda peenjem, a naroito crepa, cigle, vatrostalne opeke, ploica, keramikog posua ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom pei koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po pei koja prelazi 300 kg/m3

  4. Hemijska industrija Proizvodnja u kategorijama delatnosti koje se nalaze u ovom odeljku odnosi se na industrijsku proizvodnju u kojoj se primenjuje hemijska obrada materija ili grupa materija navedenih u odeljcima 4.1 do 4.6. 4.1. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija kao to su:

  (a) prosti ugljovodonici (linearni ili ciklini, zasieni ili nezasieni, nearomatini ili aromatini)

  (b) ugljovodonici koji sadre kiseonik, kao to su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole

  (v) sumporovani ugljovodonici (g) azotovani ugljovodonici, kao to su amini, amidi, azotasta jedinjenja,

  azotna jedinjenja ili nitratna jedinjenja, nitrili, cijanati, izocijanati (d) ugljovodonici koji sadre fosfor () halogenizovani ugljovodonici (e) organo-metalna jedinjenja () plastini materijali (polimerna sintetika vlakna ili vlakna na bazi celuloze) (z) sintetika guma (i) boje i pigmenti (j) povrinski aktivne materije i surfaktanti

  4.2. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija, kao: (a) gasovi, kao to su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik,

  ugljendioksidi, sumporna jedinjenja, azotovi oksidi, vodonik, sumpordioksid, ugljentetrahlorid

 • (b) kiseline, kao to su hromna kiselina, fluorovodonina kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodonina kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina

  (v) baze, kao to su amonijum hidroksid, kalijum hidroksid, natrijum hidroksid (g) soli, kao to su amonijum hlorid, kalijum hlorat, kalijum karbonat,

  natrijumkarbonat, perborat, srebro-nitrat (d) nemetali, metalni oksidi ili druga neorganska jedinjenja, kao to su kalcijum

  karbid, silicijum, silicijum karbid 4.3. Hemijska postrojenja za proizvodnju fosfornih, azotnih ili kalijumovih ubriva (prosta ili sloena vetaka ubriva) 4.4. Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih proizvoda za zatitu bilja i biocida 4.5. Postrojenja u kojima se primenjuju hemijski ili bioloki procesi u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda 4.6. Hemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva

  5. Upravljanje otpadom 5.1. Postrojenja namenjena za odlaganje ili ponovno iskorienje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t dnevno2 5.2. Postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada iji kapacitet prelazi tri t/h3 5.3. Postrojenja za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta preko 50 t na dan4 5.4. Deponije koje primaju vie od 10 t otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 t, iskljuujui deponije inertnog otpada ___________ 2 Prema definiciji datoj u spisku iz lana 1 (4) Direktive 91/689/EEZ i prema definiciji navedenoj u Aneksu IIA i Aneksu IIB (radne operacije R1, R5, R6, R8 i R9) uz direktivu 75/442/EEZ i u Direktivi Saveta 75/439/EEZ od 16. juna 1975. godine o odlaganju otpadnih ulja. 3 Prema definiciji datoj u Direktivi Saveta 89/369/EEZ od 8. juna 1989. godine o spreavanju zagaenja vazduha iz novih postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada, kao i u Direktivi Saveta 89/429/EEZ od 21. juna 1989. godine o smanjenju zagaenja vazduha iz postojeih postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada. 4 Prema definiciji datoj u Aneksu IIA uz Direktivu 75/442/EEZ, pod zaglavljima D8 i D9.

  6. Ostale aktivnosti 6.1. Industrijski pogoni za proizvodnju:

  (a) pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala (b) papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan

  6.2. Postrojenja za predtretman (operacije kao to su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, iji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan 6.3. Postrojenja za tavljenje koe, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan 6.4. Postrojenja za preradu hrane, ukljuujui:

  (a) klanice sa proizvodnim kapacitetom veim od 50 t na dan (b) tretman i obrada odreena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz:

  - ivotinjskih sirovina (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda veim od 75 t na dan

 • - biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda veim od 300 t na dan (prosena tromesena vrednost)

  (v) tretman i prerada mleka, kod kojih je koliina primljenog mleka vea od 200 t na dan (prosena godinja vrednost)

  6.5. Postrojenja za odlaganje i reciklau ivotinjskih trupla i ivotinjskog otpada sa kapacitetom tretmana veim od 10 t na dan 6.6. Postrojenja za tovljenje ivine ili svinja sa vie od:

  (a) 40.000 mesta za ivinu (b) 2.000 mesta za svinje za rasplod (teine preko 30 kg) (v) 750 mesta za krmae5

  6.7. Postrojenja za povrinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korienjem organskih rastvaraa, posebno za odeu, tampanje, prevlaenje, odmaivanje, vodootpornost, bojenje, ienje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili vie od 200 t godinje 6.8. Postrojenja za proizvodnju ugljenika ili elektrografita, insineracijom ili grafitizacijom _____________ 5 Pri odreivanju mera vrenja monitoringa za sva postrojenja navedena pod 6.6. mogu se uzeti u obzir i trokovi i korist.

 • UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREIVANJE NAJBOLJIH DOSTUPNIH

  TEHNIKA, ZA PRIMENU STANDARDA KVALITETA, KAO I ZA ODREIVANJE GRANINIH VREDNOSTI EMISIJA U INTEGRISANOJ

  DOZVOLI ("Sl. glasnik RS", br. 84/2005)

  lan 1 Ovom uredbom utvruju se kriterijumi za odreivanje najboljih dostupnih tehnika, za primenu standarda kvaliteta ivotne sredine, kao i za odreivanje graninih vrednosti emisija u integrisanoj dozvoli.

  lan 2 Kriterijumi za odreivanje najboljih dostupnih tehnika za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti za koje se izdaje integrisana dozvola (u daljem tekstu: dozvola) su tehnike karakteristike postrojenja, njegov geografski poloaj, uslovi ivotne sredine na konkretnoj lokaciji, korist i trokovi primene tih tehnika, princip predostronosti, posebni zahtevi, kao i kriterijumi koji se odnose na: 1) primenu tehnologije koja proizvodi minimum otpada; 2) primenu manje opasnih materija; 3) mogunost ponovnog korienja i recikliranja materija koje se stvaraju i koriste u procesu i u tretmanu otpada; 4) sline i uporedive procese, ureaje ili metode radnih operacija koji su ve uspeno provereni u industrijskim razmerama; 5) tehnoloki napredak i promene u naunom znanju i razumevanju; 6) prirodu, uticaje i obim datih emisija; 7) datume poetka stavljanja u pogon novih ili postojeih postrojenja; 8) vremenski period potreban za uvoenje najbolje dostupne tehnike; 9) planiranu potronju i karakteristike sirovina (ukljuujui vodu) koje se koriste u procesu i na njihovu energetsku efikasnost; 10) spreavanje ili smanjenje ukupnog uticaja emisija na ivotnu sredinu i moguih rizika; 11) spreavanje udesa i smanjenje njihovih posledica na ivotnu sredinu; 12) praenje najnovijih informacija o najboljim dostupnim tehnikama.

  lan 3 Ako primena najboljih dostupnih tehnika ne obezbeuje propisane standarde kvaliteta ivotne sredine, dozvolom se utvruju dodatne mere prema kriterijumima utvrenim u programu primene standarda kvaliteta ivotne sredine ili programu smanjenja zagaivanja na odreenom podruju ili na teritoriji Republike, i to: 1) rezultatima za smanjenje zagaivanja; 2) graninim vrednostima emisija za odreene materije na odreenom podruju; 3) zabrani emisija odreenih zagaujuih materija na odreenom podruju; 4) primeni prioritetnih mera za smanjenje emisija koje potiu iz pojedinih privrednih grana (energetika, poljoprivreda, umarstvo, transport i dr.); 5) finansijskim izvorima za sprovoenje mera;

 • 6) mogunosti primene drugih mera za unapreenje kvaliteta ivotne sredine. lan 4

  Granine vrednosti emisije, u smislu ove uredbe, jesu dozvolom utvrene koliine materija i/ili intenzitet njihovog isputanja u ivotnu sredinu, izraene u koncentracijama i/ili nivoima emisije ije poveanje u odreenom vremenskom periodu ili u okviru normalnog funkcionisanja postrojenja nije dozvoljeno. Radi obezbeivanja ekvivalentnog nivoa zatite ivotne sredine kao celine i spreavanja viih nivoa zagaenja u ivotnoj sredini granine vrednosti emisije iz stava 1. ovog lana utvruju se prema sledeim kriterijumima, i to: 1) vrsti zagaujuih materija ili grupi materija koje se isputaju u ivotnu sredinu i koje se uzimaju u obzir ako su od znaaja za odreivanje graninih vrednosti emisija; 2) prirodi zagaujuih materija i njihovom potencijalu da prenose zagaenje iz jednog medijuma ivotne sredine u drugi; 3) mestu isputanja materije ili grupe materija iz postrojenja, uz zanemarivanje bilo kakvog njihovog razreivanja, odnosno razblaivanja; 4) vrsti procesa u postrojenju ili pojedinom delu postrojenja; 5) uticaju ureaja za preiavanje vode kod posrednog isputanja zagaujuih materija u vodu; 6) primeni najboljih dostupnih tehnika, ukljuujui tehnike karakteristike postrojenja, njegov geografski poloaj i uslove ivotne sredine na konkretnoj lokaciji; 7) rezultatima koji se postiu primenom najboljih dostupnih tehnika. Vrste zagaujuih materija iz stava 2. taka 1) ovog lana odreene su u Indikativnoj listi glavnih zagaujuih materija, koja je odtampana uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo. Granine vrednosti emisija iz stava 1. ovog lana mogu biti stroije od graninih vrednosti utvrenih posebnim propisima i mogu se dopuniti ili zameniti ekvivalentnim parametrima ili tehnikim merama.

  lan 5 Nadleni organ uzima u obzir referentne vrednosti prilikom donoenja odluke o izdavanju dozvole i odreivanju uslova za primenu najboljih dostupnih tehnika, kao i prilikom kontrole aktivnosti koja dovodi do zagaivanja.

  lan 6 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  INDIKATIVNA LISTA GLAVNIH ZAGAUJUIH MATERIJA VAZDUH 1) sumpor-dioksid i druga sumporna jedinjenja 2) oksidi azota i druga azotna jedinjenja 3) ugljen-monoksid 4) isparljiva organska jedinjenja 5) metali i njihova jedinjenja 6) praina 7) azbest (lebdee estice, vlakna) 8) hlor i njegova jedinjenja 9) fluor i njegova jedinjenja

 • 10) arsen i njegova jedinjenja 11) cijanidi 12) materije i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogene ili mutagene osobine ili koje preko vazduha mogu uticati na reprodukciju 13) polihlorovani dibenzodioksini i polihlorovani dibenzofurani VODA 1) organohalogena jedinjenja i materije koje mogu stvarati takva jedinjenja u vodenom okruenju 2) organofosforna jedinjenja 3) organokalajna jedinjenja 4) materije i preparati za koje je dokazano da imaju kancerogene ili mutagene osobine ili koje preko vodenog okruenja mogu uticati na reprodukciju 5) postojani ugljovodonici i postojane i bioakumulativne organske toksine materije 6) cijanidi 7) metali i njihova jedinjenja 8) arsen i njegova jedinjenja 9) biocidi i proizvodi namenjeni zatiti bilja 10) materijali u suspenziji 11) materije koje potpomau eutrofikaciju (posebno nitrati i fosfati) 12) materije koje nepovoljno utiu na ravnoteu kiseonika (i koje se mogu meriti primenom parametara kao to su BPK - biohemijska potronja kiseonika, HPK - hemijska potronja kiseonika itd.)

 • UREDBA O SADRINI PROGRAMA MERA PRILAGOAVANJA RADA

  POSTOJEEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 84/2005)

  lan 1 Ovom uredbom propisuje se blia sadrina programa mera prilagoavanja rada postojeeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima za izdavanje integrisane dozvole.

  lan 2 Program mera prilagoavanja rada postojeeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima sadri: 1) opis mere, odnosno mera koje treba da budu preduzete za prilagoavanje rada postrojenja ili aktivnosti; 2) vremenski raspored poetka i zavretka planiranih mera; 3) opis oekivanih rezultata planiranih mera; 4) opis naina kontrole planiranih mera; 5) vremenski raspored i godinje trokove mera. Sadrina programa mera iz stava 1. ovog lana data je na Obrascu - Program mera prilagoavanja rada postojeeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima, koji je odtampan uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo.

  lan 3 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  Obrazac

  PROGRAM MERA PRILAGOAVANJA RADA POSTOJEEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI

  PROPISANIM USLOVIMA Tabela 1: Mere

  Br. Mere Trokovi Poetak mere Zavretak mere Rezultati mere Metode kontrole

 • Opis mere, odnosno mera koje treba da budu preduzete za prilagoavanje rada postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima Trokovi: Opis trokova mere (ili mera) Poetak: Datum (mesec/godina) za koju je planiran poetak vrenja mere Zavretak: Datum (mesec/godina) za koju je planiran zavretak ili izvrenje mere Rezultat: Opis posebnih rezultata koji se oekuju (npr: smanjenje emisija) Metod kontrole: Opis naina na koji se preduzeta mera kontrolie

  Tabela 2: Vremenski raspored i godinji trokovi mera iz Tabele 1.

  Trokovi po godinama

  Br. Mere

  godina* godina* godina* godina* godina*

  * Iznos godinjih trokova operatera potrebnih za izvoenje svake mere u okviru Tabele 2.

 • UREDBA O UTVRIVANJU PROGRAMA DINAMIKE PODNOENJA ZAHTEVA ZA

  IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE("Sl. glasnik RS", br. 108/2008) lan 1

  Ovom uredbom utvruje se Program dinamike podnoenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, koji je odtampan uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo.

  lan 2 Programom iz lana 1. ove uredbe utvruju se rokovi u okviru kojih se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole, po vrstama aktivnosti i postrojenja.

  lan 3 Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  PROGRAM DINAMIKE PODNOENJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

  I UVOD

  Ovim programom utvruju se rokovi u okviru kojih se podnose zahtevi za izdavanje integrisane dozvole, po vrstama aktivnosti i postrojenja, odreenih Uredbom o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Slubeni glasnik RS", broj 84/05). Operater moe podneti zahtev za izdavanje integrisane dozvole i pre roka utvrenog ovim programom. II ROKOVI U OKVIRU KOJIH SE PODNOSE ZAHTEVI ZA IZDAVANJE INTEGRISANE

  DOZVOLE 1. Decembar 2009. godine - februar 2010. godine

  Industrija minerala - Postrojenja za proizvodnju cementnog klinkera u rotacionim peima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 500 t dnevno.

  2. Mart 2010. godine - april 2010. godine Industrija minerala - Postrojenja za proizvodnju krea u rotacionim peima, proizvodnog kapaciteta koji prelazi 50 t dnevno ili u drugim peima, iji proizvodni kapacitet prelazi 50 t dnevno.

  3. Maj 2010. godine - septembar 2010. godine Industrija minerala: 1) postrojenja za izradu stakla, ukljuujui staklena vlakna, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno; 2) postrojenja za topljenje mineralnih materija, ukljuujui proizvodnju mineralnih vlakana, sa kapacitetom topljenja koji prelazi 20 t dnevno; 3) postrojenja za proizvodnju keramikih proizvoda peenjem, a naroito crepa, cigle, vatrostalne opeke, ploica, keramikog posua ili porcelana, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 75 t dnevno, i/ili sa kapacitetom pei koji prelazi 4 m3, sa gustinom punjenja po pei koja prelazi 300 kg/m3.

  4. Oktobar 2010. godine - mart 2011. godine Ostale aktivnosti:

 • 1) Postrojenja za preradu hrane, ukljuujui: (a) klanice sa proizvodnim kapacitetom veim od 50 t na dan; (b) tretman i obrada odreena za proizvodnju prehrambenih proizvoda iz: - ivotinjskih sirovina (izuzev mleka) sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda veim od 75 t na dan; - biljnih sirovina sa proizvodnim kapacitetom finalnih proizvoda veim od 300 t na dan (prosena tromesena vrednost); (v) tretman i prerada mleka, kod kojih je koliina primljenog mleka vea od 200 t na dan (prosena godinja vrednost); 2) postrojenja za odlaganje i reciklau ivotinjskih trupla i ivotinjskog otpada sa kapacitetom tretmana veim od 10 t na dan; 3) postrojenja za tovljenje ivine ili svinja sa vie od: (a) 40.000 mesta za ivinu; (b) 2.000 mesta za svinje za rasplod (teine preko 30 kg); (v) 750 mesta za krmae.

  5. April 2011. godine - septembar 2011. godine Ostale aktivnosti: 1) Industrijski pogoni za proizvodnju: (a) pulpe iz drveta ili drugih vlaknastih materijala; (b) papira i kartona, sa proizvodnim kapacitetom koji prelazi 20 t na dan; 2) postrojenja za predtretman (operacije kao to su pranje, beljenje itd.) ili bojenje prediva ili tekstila, iji proizvodni kapacitet prelazi 10 t na dan; 3) postrojenja za tavljenje koe, proizvodnog kapaciteta iznad 12 t finalnih proizvoda na dan; 4) postrojenja za proizvodnju ugljenika ili elektrografita, insineracijom ili grafitizacijom.

  6. Oktobar 2011. godine - mart 2012. godine Proizvodnja i prerada metala: 1) postrojenja za peenje ili sinterovanje metalne rude (ukljuujui sulfidnu rudu); 2) postrojenja za proizvodnju sirovog gvoa ili elika (primarno ili sekundarno topljenje) ukljuujui kontinualno livenje, sa kapacitetom koji prelazi 2,5 t/h; 3) postrojenja za preradu u crnoj metalurgiji: (a) tople valjaonice sa kapacitetom iznad 20 t/h sirovog elika; (b) kovanice sa automatskim ekiima ija energija prelazi 50 kJ po jednom ekiu, kod kojih upotrebljena toplotna snaga prelazi 20 MW; (v) primena rastopljenih metalnih prevlaka, sa ulazom koji prelazi dve t/h sirovog elika; 4) Livnica crne metalurgije sa proizvodnim kapacitetom preko 20 t na dan; 5) Postrojenja: (a) za proizvodnju obojenih sirovih metala iz rude, koncentrata ili sekundarnih sirovina putem metalurkih i hemijskih procesa ili elektrolitikim procesima; (b) za topljenje, ukljuujui i legiranje obojenih metala, kao i proizvode dobijene ponovnom preradom (rafinacija, livenje itd.), sa kapacitetom topljenja od preko etiri t dnevno za olovo i kadmijum ili 20 t dnevno za sve ostale metale;

 • 6) Postrojenja za povrinsku obradu metala i plastinih materijala korienjem elektrolitikih ili hemijskih procesa, gde zapremina kade za tretman prelazi 30 m3.

  7. April 2012. godine - decembar 2012. godine Hemijska industrija - Proizvodnja u kategorijama delatnosti koje se nalaze u ovom odeljku odnosi se na industrijsku proizvodnju u kojoj se primenjuje hemijska obrada materija ili grupa materija navedenih u odeljcima 4.1 do 4.6. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Slubeni glasnik RS", broj 84/05) i to: 1) Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih organskih hemikalija kao to su: (a) prosti ugljovodonici (linearni ili ciklini, zasieni ili nezasieni, nearomatini ili aromatini); (b) ugljovodonici koji sadre kiseonik, kao to su alkohol, aldehidi, ketoni, karboksilne kiseline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole; (v) sumporovani ugljovodonici; (g) azotovani ugljovodonici, kao to su amini, amidi, azotasta jedinjenja, azotna jedinjenja ili nitratna jedinjenja, nitrili, cijanati, izocijanati; (d) ugljovodonici koji sadre fosfor; () halogenizovani ugljovodonici; (e) organo-metalna jedinjenja; () plastini materijali (polimerna sintetika vlakna ili vlakna na bazi celuloze); (z) sintetika guma; (i) boje i pigmenti; (j) povrinski aktivne materije i surfaktanti; 2) Hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih neorganskih hemikalija, kao: (a) gasovi, kao to su amonijak, hlor ili hlorovodonik, fluor ili fluorovodonik, ugljendioksidi, sumporna jedinjenja, azotovi oksidi, vodonik, sumpordioksid, ugljentetrahlorid; (b) kiseline, kao to su hromna kiselina, fluorovodonina kiselina, fosforna kiselina, azotna kiselina, hlorovodonina kiselina, sumporna kiselina, oleum, sumporasta kiselina; (v) baze, kao to su amonijum hidroksid, kalijum hidroksid, natrijum hidroksid; (g) soli, kao to su amonijum hlorid, kalijum hlorat, kalijum karbonat, natrijumkarbonat, perborat, srebro-nitrat; (d) nemetali, metalni oksidi ili druga neorganska jedinjenja, kao to su kalcijum karbid, silicijum, silicijum karbid; 3) hemijska postrojenja za proizvodnju fosfornih, azotnih ili kalijumovih ubriva (prosta ili sloena vetaka ubriva); 4) hemijska postrojenja za proizvodnju osnovnih proizvoda za zatitu bilja i biocida; 5) postrojenja u kojima se primenjuju hemijski ili bioloki procesi u proizvodnji osnovnih farmaceutskih proizvoda; 6) hemijska postrojenja za proizvodnju eksploziva.

  8. Januar 2013. godine - decembar 2013. godine Proizvodnja energije: 1) termoenergetska postrojenja sa toplotnim ulazom iznad 50 MW; 2) rafinerije mineralnih ulja i gasa;

 • 3) koksare; 4) postrojenja za gasifikaciju uglja i proizvodnju tenih goriva iz uglja; Upravljanje otpadom: 1) postrojenja namenjena za odlaganje ili ponovno iskorienje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t dnevno; 2) postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada iji kapacitet prelazi 3 t/h; 3) postrojenja za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta preko 50 t na dan; 4) deponije koje primaju vie od 10 t otpada na dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25.000 t, iskljuujui deponije inertnog otpada.

  9. Januar 2014. godine - mart 2014. godine Industrija minerala - Postrojenja za proizvodnju azbesta i proizvoda na bazi azbesta Ostale aktivnosti - Postrojenja za povrinsku obradu materijala, predmeta ili proizvoda korienjem organskih rastvaraa, posebno za odeu, tampanje, prevlaenje, odmaivanje, vodootpornost, bojenje, ienje ili impregnaciju, sa kapacitetom iznad 150 kg/h ili vie od 200 t godinje.

 • PRAVILNIK O SADRINI I IZGLEDU INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br.

  30/2006)

  lan 1 Ovim pravilnikom blie se propisuje sadrina i izgled integrisane dozvole.

  lan 2 Osnovnu sadrinu integrisane dozvole ine podaci koji se odnose na: I Opte podatke:

  1. opti podaci o integrisanoj dozvoli, 2. opti podaci o postrojenju, 3. napomene o poverljivosti podataka i informacija, 4. informacija o usaglaenosti;

  II Aktivnost za koju je zahtev podnet i ocenu zahteva: 1. kratak opis aktivnosti za koju je zahtev podnet, 2. opis lokacije na kojoj se aktivnost obavlja, 3. postojee dozvole, odobrenja i saglasnosti, 4. glavni uticaji na ivotnu sredinu, 5. komentari/miljenja, 6. procena zahteva;

  III Uslove: 1. vanost integrisane dozvole i rok za podnoenje novog zahteva, 2. rad i upravljanje postrojenjem, 3. korienje resursa, 4. zatita vazduha, 5. otpadne vode, 6. zatita zemljita i podzemnih voda od zagaivanja, 7. upravljanje otpadom, 8. buka i vibracije, 9. spreavanje i odgovor na udes, 10. nestabilni (prelazni) naini rada, 11. definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova, 12. izvetavanje, uestalost izvetavanja i institucije koje treba izvetavati.

  Integrisana dozvola sadri i podatke koji se odnose na: 1. naziv nadlenog organa, 2. registarski broj dozvole i datum, 3. ime i prezime ovlaenog lica i potpis, 4. ime i prezime obraivaa dozvole, 5. osnovne podatke o operateru, 6. pravnu pouku.

  Integrisana dozvola sadri priloge, i to:

 • 1) listu dokumenata: zahtev za izdavanje dozvole i dokumentaciju koja je podneta uz zahtev, sa naznakom datuma podnoenja, mape, planove, skice i dr.;

  2) podatke o ueu javnosti, organa autonomne pokrajine, lokalne samouprave i drugih organa i organizacija, sastancima sa operaterom i drugim subjektima i dr.;

  3) netehniki prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva; 4) listu pravnih propisa.

  Sadrina i izgled integrisane dozvole dati su na Obrascu 1, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 3 Integrisana dozvola sadri podatak o periodu na koji se dozvola izdaje. U dozvoli iz stava 1. ovog lana navodi se podatak da je dozvola izdata na period od deset godina ili da je izdata na period krai od deset godina.

  lan 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  Obrazac 1 Reenje

  o izdavanju integrisane dozvole [Nadleni organ] Broj [__________] Datum [__________] Na osnovu lana 15. stav 4. Zakona o integrisanom spreavanju i kontroli zagaivanja ivotne sredine ("Slubeni glasnik Republike Srbije", broj 135/04) i lana 192. Zakona o optem upravnom postupku ("Slubeni list SRJ", broj 33/97 i 31/01), a reavajui o zahtevu operatera [__________] za izdavanje integrisane dozvole, broj [__________], od [__________] godine, [__________] donosi

  REENJE o izdavanju integrisane dozvole

  Izdaje se integrisana dozvola reg. broj [__________] operateru [__________], iz [__________], za rad celokupnog/dela postrojenja [__________] i obavljanje aktivnosti [__________], na lokaciji [__________], u [__________] i utvruje sledee, i to:

  I OPTI PODACI

  1. Opti podaci o integrisanoj dozvoli

  2. Opti podaci o postrojenju

  3. Napomene o poverljivosti podataka i informacija

  4. Informacija o usaglaenosti

  II AKTIVNOST ZA KOJU JE ZAHTEV PODNET I OCENA ZAHTEVA

  1. Kratak opis aktivnosti za koju je zahtev podnet

 • 2. Opis lokacije na kojoj se aktivnost obavlja

  3. Postojee dozvole, odobrenja i saglasnosti

  4. Glavni uticaji na ivotnu sredinu

  5. Komentari/miljenja

  5.1. Organa autonomne pokrajine

  5.2. Organa lokalne samouprave (optina/grad)

  5.3. Javnih i drugih institucija

  5.4. Nadlenih organa drugih drava u sluaju prekograninog zagaivanja

  5.5. Predstavnika zainteresovane javnosti

  6. Procena zahteva

  6.1. Primena najbolje dostupnih tehnika

  6.2. Korienje resursa:

  Sirovine

  Pomoni materijali

  Voda

  Energija

  Drugo

  6.3. Emisije u vazduh i njihov uticaj na ivotnu sredinu

  6.4. Emisije u vodu i njihov uticaj na ivotnu sredinu

  6.5. Zatita zemljita

  6.6. Upravljanje otpadom

  6.7. Buka i vibracije

  6.8. Rizik od udesa i plan hitnih mera

  6.9. Procena mera u sluaju prestanka rada postrojenja

  6.10. Zakljuak procene

  III USLOVI

  1. Vanost integrisane dozvole i rok za podnoenje novog zahteva

  1.1. Vanost

 • 1.2. Rok za podnoenje novog zahteva

  2. Rad i upravljanje postrojenjem

  2.1. Rad i upravljanje

  2.2. Radno vreme

  2.3. Uslovi za upravljanje zatitom ivotne sredine

  3. Korienje resursa

  3.1. Sirovine

  Pomoni materijali

  Drugo

  3.2. Voda

  3.3. Energija

  4. Zatita vazduha

  4.1. Proces rada i postrojenja za tretman

  4.2. Granine vrednosti emisija

  4.3. Takasti izvori emisija

  4.4. Difuzni izvori emisija

  4.5. Mirisi

  4.6. Koncentracija zagaujuih materija u vazduhu i uticaj na kvalitet vazduha (granine vrednosti imisija)

  4.7. Kontrola i merenje koje vri operater

  4.8. Izvetavanje

  5. Otpadne vode

  5.1. Proces rada i postrojenja za tretman

  5.2. Granine vrednosti emisija

  5.3. Koncentracije tetnih i opasnih materija u vodama

  Vodna tela primaju isputene otpadne vode

  5.4. Kontrola i merenje koje vri operater

  5.5. Izvetavanje

  6. Zatita zemljita i podzemnih voda od zagaivanja

  7. Upravljanje otpadom

 • 7.1. Proizvodnja otpada

  7.2. Sakupljanje i odvoenje otpada

  7.3. Privremeno skladitenje otpada

  7.4. Prevoz otpada

  7.5. Prerada otpada, tretman i reciklaa

  7.6. Odlaganje otpada

  7.7. Kontrola otpada i mere

  7.8. Uzorkovanje otpada

  7.9. Dokumentovanje i izvetavanje

  8. Buka i vibracije

  8.1. Proces rada i pomona oprema

  8.2. Vrste emisija

  8.3. Kontrola i merenje (mesta, uestalost, metode)

  8.4. Izvetavanje

  9. Spreavanje udesa i odgovor na udes

  9.1. Izvetavanje u sluaju udesa

  10. Nestabilni (prelazni) naini rada

  11. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

  12. Izvetavanje

  12.1. Uestalost izvetavanja

  12.2. Institucije kojima se dostavljaju izvetaji

  PRILOZI:

  1) Lista dokumenata

  2) Netehniki prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva

  3) Lista pravnih propisa

  Trokove postupka izdavanja integrisane dozvole u iznosu od [__________] dinara snosi operater.

  Obrazloenje [Navesti osnovne podatke iz zahteva operatera, sprovedenom postupku izdavanja integrisane dozvole, ueu organa, organizacija i zainteresovane javnosti, izvetaju tehnike komisije, kao i odlune injenice i razloge za donoenje reenja.]

 • Pravna pouka: Protiv ovog reenja nije doputena alba. Operater moe podneti tubu Upravnom sudu i pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana prijema ovog reenja.

  Ovlaeno lice

  Ime i prezime

  M.P.

  Potpis

  Obraivai:

  Ime i prezime Potpis

  1.

  2.

  Dostavljeno: - operateru, - u registar izdatih dozvola, - nadlenom inspekcijskom organu, - arhivi.

 • PRAVILNIK O SADRINI, IZGLEDU I NAINU POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA

  IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2006)

  lan 1

  Ovim pravilnikom blie se propisuju sadrina, izgled i nain popunjavanja zahteva za izdavanje integrisane dozvole, kao i druga pitanja od znaaja za podnoenje zahteva.

  lan 2 Zahtev za izdavanje integrisane dozvole sadri: I. Opte podatke:

  1. o zahtevu, 2. o operateru, 3. o postrojenju i njegovoj okolini, 4. vrsti industrijske aktivnosti, 5. osoblju i investicionim trokovima;

  II. Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama: 1. kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva, 2. podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole,

  odobrenja, saglasnosti), 3. kratak izvetaj o znaajnim uticajima na ivotnu sredinu;

  III. Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama: 1. lokacija, 2. upravljanje zatitom ivotne sredine, 3. korienje najbolje dostupnih tehnika, 4. korienje resursa, 5. emisije u vazduh, 6. emisije tetnih i opasnih materija u vode, 7. zatita zemljita i podzemnih voda, 8. upravljanje otpadom, 9. buka i vibracije, 10. procena rizika od znaajnih udesa, 11. mere za nestabilne (prelazne) naine rada postrojenja, 12. definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova, 13. netehniki prikaz podataka na kojima se zahtev zasniva.

  Zahtev iz stava 1. ovog lana sadri i priloge, i to: 1) dokumentaciju propisanu zakonom; 2) tabelarne preglede (dijagrame); 3) mape i skice; 4) kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenata; 5) akcione planove III.4 - III.10.

  lan 3

 • Zahtev iz lana 2. ovog pravilnika podnosi se nadlenom organu u dva istovetna primerka u originalu, a prilozi u originalu ili u overenim kopijama. Sadrina i izgled zahteva iz stava 1. ovog lana i nain njegovog popunjavanja dati su na Obrascu 1, koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 4 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije". Prethodni

  Obrazac 1 Zahtev za izdavanje integrisane dozvole

  NAZIV OPERATERA Sedite Broj Datum

  ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE ZA RAD POSTROJENJA _______________ I OBAVLJANJE AKTIVNOSTI _______________, NA LOKACIJI _______________, U _______________

  I Opti podaci

  1. O zahtevu

  Novo postrojenje Rad ili bitne izmene u radu postojeeg postrojenja Prestanak aktivnosti Revizija dozvole Produenje vaenja dozvole

  2. O operateru

  2.1. Naziv

  Sedite

  Adresa

  Broj telefona/faksa

  E-mail

  2.2. Registarski broj i datum registracije

  2.3. Lice i podaci za kontakt

  2.4. Drugi podaci o operateru / pravnom licu

  3. O postrojenju i njegovoj okolini

  3.1. Naziv

  Adresa

 • Broj telefona/faksa

  E-mail

  3.2. Lice i podaci za kontakt

  3.3. Naziv i adresa vlasnika zemljita na kome se planira obavljanje aktivnosti

  3.4. Naziv i adresa vlasnika glavne i pomonih zgrada postrojenja u kome se aktivnost izvodi

  3.5. Informacija o uslovima utvrenim u urbanistikom i prostornom planu

  3.6. Informacija o alternativnim lokacijama

  3.7. Informacija o okolini na koju moe uticati obavljanje aktivnosti ili udes

  4. Vrsta industrijske aktivnosti

  5. Osoblje i investicioni trokovi

  5.1. Broj zaposlenih u postojeim objektima

  5.2. Ukupni trokovi, sa novim investicijama

  II Rezime podataka o aktivnosti i izdatim dozvolama

  1. Kratak opis aktivnosti za koju se integrisana dozvola zahteva

  1.1. Kratak opis aktivnosti

  1.2. Normalan broj radnih sati i dana u nedelji za obavljanje aktivnosti

  1.3. Planiran datum izgradnje

  1.4. Kapacitet proizvodnje i planirani obim godinje proizvodnje

  1.5. Planirani datum putanja u rad

  1.6. Prevoz do i od preduzea

  1.7. Podaci o planiranom korienju sirovina i pomonih materijala, energije i vode (iz tabelarnih pregleda u prilogu)

  1.8.

  Trokovni opis korienja najboljih dostupnih tehnika (BAT) i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje nivoa BAT (opis se zasniva na uporeivanju sadanjih i analizi potrebnih uslova za dostizanje BAT)

  1.9. Razlozi za podnoenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole i oekivane promene u odnosu na dosadanji rad

 • 1.10.

  Lista propisa, prirunika, obraunskih programa (za procenu koncentracija zagaujuih materija u ivotnoj sredini) korienih prilikom kompletiranja zahteva za izdavanje integrisane dozvole

  2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

  2.1. Nadleni organ odgovoran za planiranje i izgradnju na teritoriji na kojoj se aktivnost odvija ili e se odvijati

  2.1.1 Naziv nadlenog organa

  Adresa

  Broj telefona/faksa

  E-mail

  2.1.2

  Planski dokument i urbanistiki plan sa podacima o urbanistikim uslovima za ureenje prostora, parcelaciji i sprovoenju plana, kao i projekat (ukljuivanje u prostorno-razvojni plan)

  2.1.3 Katastarski broj parcele sa kopijom plana izdatom od nadlenog organa

  2.1.4 Dokaz o pravu korienja zemljita, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korienja na neizgraenom graevinskom zemljitu

  2.1.5 Odobrenje za izgradnju i/ili upotrebna dozvola

  2.2. Nadleni organ odgovoran za upravljanje vodama (zatitu i korienje voda i zatitu od tetnog dejstva voda)

  2.2.1 Naziv

  Adresa

  Broj telefona/faksa

  E-mail

  2.2.2 Podaci iz dozvole za korienje voda

  2.2.3 Podaci o sopstvenom postrojenju za tretman otpadnih voda koje nastaju u procesu obavljanja aktivnosti

  2.2.4

  Podaci iz dozvole za isputanje otpadnih voda i priloenog tabelarnog pregleda odvodnog sistema iz jednog ili vie mesta za isputanje otpadnih voda u odvodni sistem

  Ako podnosilac zahteva za izdavanje dozvole planira da otpadne vode odvodi u drugo postrojenje na tretman, potrebno je navesti podatke, i to:

 • 2.2.5 Naziv operatera koji prima otpadne vode na tretman

  Sedite

  Broj telefona/faksa

  E-mail

  2.2.6 Podaci iz dozvole za rad postrojenja za tretman otpadnih voda

  2.2.7 Podaci iz ugovora zakljuenog izmeu podnosioca zahteva i operatera postrojenja za tretman otpadnih voda

  2.3. Saglasnosti i odobrenja izdata od nadlenih organa

  2.3.1 Lista priloenih saglasnosti, odobrenja i drugih akata pribavljenih u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda

  3. Kratak izvetaj o znaajnim uticajima na ivotnu sredinu, u odnosu na:

  3.1. Vazduh

  3.2. Vode

  3.3. Zemljite i tlo

  3.4. Otpad

  3.5. Buku i vibracije

  3.6. Rizik od udesa

  3.7. Karakteristike uticaja opisanih u 3.1. do 3.6.

  III Detaljni podaci o postrojenju, procesima i procedurama

  1. Lokacija

  1.1. Naziv

  Adresa

  Broj telefona/faksa

  E-mail

  1.2. Lice i podaci za kontakt

  1.3. Nacionalna referentna mrea

  1.4. Opis podruja i lokacije postrojenja (prema priloenoj mapi u razmeri 1:25.000)

  1.5. Opis lokacije svih zgrada, objekata i njihovih aktivnosti u okviru podruja (prema priloenoj skici u razmeri 1:1.000 ili 1:5.000)

 • 1.6. Informacija o povezanosti lokacije sa infrastrukturom administrativnog regiona i/ili lokalne samouprave

  1.7. Informacija o nainu korienja susednih lokacija (vrste postrojenja i aktivnosti koje se obavljaju)

  1.8. Podaci o posebno zatienim podrujima

  2. Upravljanje zatitom ivotne sredine

  2.1. Politika zatite ivotne sredine

  2.2. Sistem upravljanja zatitom ivotne sredine

  2.3. Izvetavanje

  2.4. Dobra praksa upravljanja

  3. Korienje najboljih dostupnih tehnika

  3.1. Opis postrojenja, proizvodnog procesa i procesa rada

  3.2. Podaci o najboljoj dostupnoj tehnici koja je koriena za procenu procesa

  3.3. Uporeivanje procesa koji se obavlja u odnosu na relevantni BAT

  3.3.1 Supstitucija opasnih materija

  3.3.2 Tehnoloki proces

  4. Korienje resursa

  4.1. Sirovine, pomoni materijali i drugo

  4.1.1 Lista rezervoara i drugih objekata za skladitenje hemijskih materija opisanih u Tabelama 1-4 u prilogu

  4.2. Energija (podaci opisani u Tabelama 5-9)

  4.3. Voda (podaci opisani u Tabelama 10, 32, 33 i 34)

  4.4. Navesti podatke iz svakog akta o pravu korienja resursa koji je u prilogu

  5.Emisije u vazduh (podaci opisani u Tabelama 11-21)

  5.1. Postrojenja za tretman zagaujuih materija

  5.2. Takasti izvori emisija zagaujuih materija

  5.3. Difuzni izvori emisija zagaujuih materija

  5.4. Emisije u vazduhu koje potiu od materija koje imaju snano izraen miris

  5.5. Uticaj emisija zagaujuih materija na ambijentalni kvalitet vazduha

 • 5.6. Kontrola i merenje

  5.7. Izvetavanje

  6. Emisije tetnih i opasnih materija u vode (podaci opisani u Tabelama 22-31)

  6.1. Otpadne vode

  6.1.1 Tretman otpadnih voda

  6.1.2 Postrojenja za tretman otpadnih voda

  6.1.3 Emisije otpadnih voda

  6.1.4 Uticaj na kvalitet vodnih tela

  6.1.5 Kontrola i merenje

  6.1.6 Izvetavanje

  7. Zatita zemljita i podzemnih voda (podaci opisani u Tabelama 23-31)

  7.1. U sluaju kada se otpadne vode sa lokacije isputaju direktno u podzemno vodno telo

  7.2. U sluaju kada se otpadne vode sa lokacije ne isputaju direktno u podzemno vodno telo

  8. Upravljanje otpadom (podaci opisani u Tabelama 35-37)

  8.1. Plan upravljanja otpadom

  8.2. Proizvodnja otpada

  8.3. Razvrstavanje i prijem otpada

  8.4. Privremeno skladitenje otpada

  8.5. Prevoz otpada

  8.6. Prerada otpada: tretman i reciklaa

  8.6.1 Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

  8.6.2 Upuivanje na tretman i reciklau kod drugog operatera

  8.7. Odlaganje otpada

  8.7.1 Sopstvena postrojenja, objekti i tehnologije

  8.7.2 Upuivanje na odlaganje kod drugog operatera

  8.8. Procena uticaja planiranog upravljanja otpadom

  8.9. Kontrola i merenje (analize)

  8.10. Dokumentovanje i izvetavanje

 • 9. Buka i vibracije (podaci opisani u Tabeli 38)

  9.1. Izvori

  9.2. Emisije

  9.3. Kontrola i merenje

  9.4. Izvetavanje

  10. Procena rizika od znaajnih udesa

  11. Mere za nestabilne (prelazne) naine rada postrojenja koje se odnose na:

  11.1. Poetak rada postrojenja ako postoji rizik izlaganja ivotne sredine negativnim uticajima

  11.2. Defekte curenja

  11.3. Trenutno zaustavljanje rada postrojenja

  11.4. Obustavu rada

  12. Definitivni prestanak rada postrojenja ili njegovih delova

  13. Netehniki prikaz podataka na kojima se zasniva zahtev za izdavanje integrisane dozvole

  13.1. Podaci o operateru, postrojenju, lokaciji

  13.2. Karakteristike aktivnosti zbog kojih je podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole (opis proizvodnog procesa)

  13.3. Opis aktivnosti koje imaju znaajan uticaj na ivotnu sredinu:

  13.3.1 Resursi, energija i voda koji se koriste i opis mera za smanjenje njihovog korienja

  13.3.2 Glavne sirovine i pomoni materijali i njihovo korienje

  13.3.3 Upotreba opasnih hemijskih supstanci i preparata i planirane mere za njihovu supstituciju

  13.3.4 Korienje tehnologija, odnosno primena najboljih dostupnih tehnika Izvori/referentni dokumenti

  13.3.5 Prikaz glavnih emisija (koncentracije i godinje koliine) za vazduh, vode, zemljite, glavne tokove otpada i njihov tretman, buku i vibracije

  13.3.6 Mogui uticaj zagaivanja na zdravlje ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljita

  13.3.7 Mere za spreavanje udesa i smanjenje posledica

  13.3.8 Planovi, ukljuujui proirenje i dogradnju posebnih

 • proizvodnih jedinica ili procesa

  13.4.

  Saet opis procene uticaja na ivotnu sredinu u celini, ukljuujui mogunost prelaska zagaenja iz jednog medijuma u drugi, sa planiranim merama, kao i prekograninim uticajima

  13.5. Opravdanost predloenih nivoa emisija

  Prilog:

  1. Dokumentacija koja je propisana zakonom

  2. Tabelarni pregledi (dijagrami)

  3. Mape i skice

  4. Kopije izdatih dozvola, odobrenja i saglasnosti i drugih dokumenta

  5. Akcioni planovi III 4 - III 10

  Ovlaeno lice

  M.P.

  (Ime i prezime)

  NAZIV OPERATERA Sedite Broj Datum

  IZJAVA Na osnovu lana 9. stav 1. taka 10) Zakona o integrisanom spreavanju i kontroli zagaivanja ivotne sredine ("Slubeni glasnik RS", broj 135/04) potvrujem:

  - da su informacije sadrane u zahtevu za izdavanje/reviziju/produenje vanosti integrisane dozvole za rad postrojenja _______________ i obavljanje aktivnosti _______________, na lokaciji ________________, u _______________, istinite, tane i potpune.

  - da javnost ima pristup zahtevu u celini, osim informacija koje sadre poslovnu tajnu i za koje zahtevam ogranien pristup javnosti u postupku izdavanja integrisane dozvole, i to:

  1. ________________

  2. ________________

  3. ________________ i dr.

 • Ovlaeno lice

  M.P.

  (Ime i prezime)

  Tabela 1.

  1. Korienje sirovina i pomonih materijala*

  Hemijske supstance, hemijski proizvodi i drugi materijali korieni u procesu

  proizvodnje kao sirovine i pomoni materijali koji nisu klasifikovani kao opasni

  Broj ili

  oznaka

  Hemijske supstance

  ili proizvodi

  Vrsta hemijskih supstanci

  ili proizvoda

  (1)

  Korienje

  Uskladitenakoliina (t)

  i nain skladitenja

  (2)

  Koliinakorienagodinje

  (t)

  % u proizvodu

  (3)

  % u otpadu

  (3)

  % u otpadnimvodama

  (3)

  % u emisiji

  u vazduh

  (3)

  Napomena:

  (1) Vrsta sirovina ili pomonih materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, ivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili vie od 5% VOC, koriene u proizvodnji.

  (2) Skladitenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (mapa). Dati podatke o maksimalnoj koliini za skladitenje.

  (3) Koliina hemijskih supstanci u finalnom proizvodu i u ivotnoj sredini to preciznije izraena u %.

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

  Tabela 2. Opasne hemijske supstance i hemijski proizvodi korieni u procesu proizvodnje

  kao sirovine ili pomoni materijali

  Broj i

  oznaka

  Hemijska supstanca

  ili proizvod

  Vrsta hemijske

  supstance ili

  KorienjeCAS broj(3)

  Kategorija(4)

  Rizik (R)

  Izraz(4)

  Bezbednost (S)

  Izraz (4)

  Uskladitena koliina (t)

  i nain skladitenja

  Koliina koriena godinje

  (t)

  % u proizvod

  (6)

 • (1) proizvoda (2)

  (5)

  Napomena:

  (1)

  Vrsta sirovina ili pomonih materijala korienih u proizvodnji. Sledee supstance smatraju se opasnim materijama i oznaene su sa Tx (veoma toksina), T (toksina), Xn (tetna), ili N (opasna po ivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teki metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

  (2) Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, ivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili vie od 5% VOC i dr.

  (3) CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

  (4) Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

  (5) Skladitenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladita). Maksimalna koliina za skladitenje.

  (6) Koliina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u ivotnoj sredini to preciznije izraena u %.

  Tabela 3.

  Opasni proizvodi nastali u toku procesa proizvodnje (meuproizvodi)

  Broj i

  oznaka

  Hemijska supstanca

  ili proizvod

  (1)

  Vrsta hemijske

  supstance ili

  proizvoda (2)

  KorienjeCAS broj(3)

  Kategorija(4)

  Rizik (R)

  Izraz(4)

  Bezbednost (S)

  Izraz (4)

  Uskladitenakoliina (t)

  i nain skladitenja

  (5)

  Koliina koriena godinje

  (t)

  % u proizvod

  (6)

  Napomena:

  (1) Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodnji. Sledee supstance

 • smatraju se opasnim materijama i oznaene su sa Tx (veoma toksina), T (toksina), Xn (tetna), ili N (opasna po ivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teki metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

  (2) Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, ivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili vie od 5% VOC i dr.

  (3) CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

  (4) Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

  (5) Skladitenje: u buriima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladita). Maksimalna koliina za skladitenje.

  (6) Koliina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u ivotnoj sredini to preciznije izraena u %.

  Tabela 4.

  Opasne hemijske supstance ili materijali u finalnom proizvodu operatera

  Broj i oznaka

  Hemijske supstance

  ili proizvodi

  (1)

  Vrsta materijala

  (2)

  CAS broj (3)

  Kategorija(4)

  Rizik (R)

  Izraz(4)

  Bezbednost (S)

  Izraz (4)

  % u proizvodu

  Napomena:

  (1)

  Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodnji. Sledee supstance smatraju se opasnim materijama i oznaene su sa Tx (veoma toksina), T (toksina), Xn (tetna), ili N (opasna po ivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teki metali i materije sa liste opasnih materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC.

  (2) Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, ivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili vie od 5%

 • VOC i dr.

  (3) CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

  (4) Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC.

  Tabela 5.

  2. Korienje energetskih izvora u industrijskim postrojenjima*

  Korienje goriva za proizvodnju toplotne i elektrine energije i transport na

  lokaciji postrojenja

  Korieno za

  Vrsta goriva Naziv (poreklo)

  Koliinakorienagodinje

  Sadrajsumpora

  (%)

  Sadrajpepela

  (%)

  Donjatoplotna

  mo (kJ/kg

  ili kJ/m3)

  Proizvodni proces

  Grejanje (1) Transport

  Proizvodnjaelektrineenergije

  Teka tena goriva - mazut (t)

  Prirodni gas (1000m3)

  Ugalj (t)

  Dizel (t)

  Petrolej (t)

  Benzin (t)

  Gorivo za visoke pei (t)

  Gorivo iz bitumenoznih kriljaca (t)

  Drvo (t)

  Treset (t)

  Drugo (t)

  Napomena:

 • (1) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

  Tabela 6. Korienje toplotne energije od spoljnih snabdevaa

  Korieno za (MWh/godinje) Snabdeva

  Proces proizvodnje Zagrevanje (1) Druge potrebe

  Napomena:

  (1) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

  Tabela 7.

  Potronja elektrine energije

  Elektrina energija (kWh/godinje)

  Ukupno

  Za proizvodnju opreme

  Za osvetljavanje

  Za hlaenje i zamrzavanje

  Za ventilaciju

  Za zagrevanje

  Za druge potrebe

  Ukupno (zbir sopstvene proizvodnje i od spoljnih snabdevaa)

  Tabela 8.

 • Korienje goriva u energetici (tabela se primenjuje na postrojenja gde su glavne aktivnosti proizvodnja toplotne

  i/ili elektrine energije)

  Korieno za

  Proizvodni proces Sopstvene potrebe Vrsta goriva Naziv (poreklo)

  Koliinakorienjagodinje

  Sadrajsumpora

  (%)

  Sadrajpepela

  (%)

  Donjatoplotna

  mo (kJ/kg

  ili kJ/m3)

  Elektrina energija

  Zagrevanje(1)

  Elektrinaenergija Zagrevanje Tr

  Teka tena goriva - mazut (t)

  Prirodni gas (1000m3)

  Ugalj (t)

  Dizel (t)

  Petrolej (t)

  Benzin (t)

  Gorivo za visoke pei (t)

  Gorivo iz bitumenoznih kriljaca (t)

  Drvo (t)

  Treset (t)

  Drugo (t)

  Napomena:

  (1) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

  Tabela 9.

  Karakteristike opreme za merenje potronje toplotne i elektrine energije

  Broj Parametri Merna oprema Vrsta Uestalost Dokumentacija (knjige)

 • mernog mesta

  (1)

  koji se mere Naziv Vrsta

  kontrole (kontinualna/periodina)

  merenja

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 10.

  Korienje vode

  Vodni izvori i vrste

  korienja

  Potronja voda u

  m3 /godinje

  Za hlaenje

  m3 /godinje

  Za proceseproizvodnje

  m3 /godinje

  Za ienjeprostorija

  m3 /godinje

  Za neproizvodne

  potrebe (kuhinja

  i sl.) m3 /godinje

  Za druge namene

  m3 /godinje

  Spoljni snabdevai

  Sopstveni izvori

  Jezero ili reka

  Drugi

  Ukupno

  Tabela 11.

  3. Emisije u vazduh i njihova kontrola*

  Zbirni pregled izvora zagaivanja

  Postrojenje, proces, jedinica koja prouzrokuje zagaenje

  Zagaujuamaterija

  Karakteristike emisija

  Postrojenje za tretman gasova

  Karakteremis

 • pre tretmana posle tre

  Trajanje operacije

  (h) Efikasnost Naziv

  Vrsta

  Broj izvora

  zagaivanja (1) dnevno godinje

  Oznaka Naziv mg/m3 g/s t/godinje Naziv Vrsta planirana stvarna

  mg/m3 g/s t

  Napomena:

  Sadraj (koncentracija i koliina) zagaujuih materija izraava se pri 0C, 101.3 kPa i referentnom udelu O2 u suvom gasu.

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 5

  Tabela 12. Tehnike karakteristike kotlova

  Karakteristike opreme

  Broj opreme (1) Naziv Vrsta Kapacitet (MW)

  Vreme rada(h/godinje)

  Stepen iskorienja (%)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 13.

  Gorivo za kotlove/postrojenja za grejanje

  Gorivo Broj postrojenja

  (1) Naziv Maksimum potronje Sadraj Sadraj pepela

 • sumpora (Sd) (2)

  (Ad) (2)

  t/h ili m3/s(za

  gasovitogorivo)

  t/godinje (za gasovito

  gorivo 1000m3/godinje)

  % %

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  (2) d - svedeno na suvu osnovu.

  Tabela 14.

  Termoelektrane i toplane: izvori emisija

  Grid referenca Red. broj i broj

  izvora emisije

  (1)

  X Y

  Visina dimnjaka

  (m)

  Unutranji prenik

  dimnjaka (mm) ilipovrina

  (cm2)

  Zapreminski protok dimnih

  ili otpadnih gasova (max30

  min/prosena24h) (m3/s)

  Vreme trajanja emisije

  (min/as, h/dan,

  dan/godina) (2)

  Temperatura gasova

  (max/prosena) (C)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  (2) Intenzitet emisije i vreme izraeno dnevno, meseno, godinje, ukljuujui poetak i kraj grejne sezone.

  Tabela 15.

  Karakteristike izvora emisije (za sve objekte osim iz Tabele 14)

 • Karakteristike izvora emisija i emisije

  Grid referenca

  izvora emisije

  Red. broj i broj

  izvora emisije

  (1) X irina

  Y duina

  Visina dimnjaka

  (m)

  Unutranji prenik

  dimnjaka (mm) ili povrina

  (cm2)

  Zapreminski protok dimnih

  ili otpadnih gasova (max30

  min/prosena24h) (m3/s)

  Vreme trajanja emisije

  (min/as, h/dan,

  dan/godina)

  Temperatura gasova

  (max/prosena) (C)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 16.

  Kontrola procesnih parametara izvora zagaivanja

  Broj opreme

  (1) Naziv opreme Podaci oodravanju

  Kontrolniparametar

  (2)

  Vrsta kontrole

  (kontinualna/periodina)

  Opseg rada

  opreme

  Vrsta mernihinstrumenata

  Nain prikazivanja

  i uvanja

  podataka

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  (2) Kontrolni parametar: npr. temperatura, pritisak, O2.

  Tabela 17.

  Kontrola postrojenja za tretman gasova

  Broj (1)

  Naziv i vrsta postrojenja

  Podaci o odravanju

  Vrstakontrole

  Uestalostmerenja

  Projektna koncentracija

  Nain zamene

  Podaci o izvrenoj

 • za tretman na izlazu u sluaju udesa

  (2)

  kontroli

  Napomena:

  (1) Referentni broj postrojenja za tretman.

  (2) Vrsta opreme koja se koristi u sluaju otkaza (udesa) primarnog ureaja (npr. korienje dva istovetna ureaja i sl.).

  Tabela 18.

  Karakteristike instrumenata korienih za merenje u postrojenju za registrovanje emisija

  Instrumenti za merenje Broj izvora

  emisije/zagaivanja (1)

  Zagaujue materije kojese kontroliu Naziv Vrste

  Badarenje/kalibracija

  Nain dokumentovanja

  i uvanja

  podataka

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 19.

  Monitoring emisija

  Zagaujua materija koja se

  kontrolie

  GVE Opis i broj mernog mesta

  (1)

  Proizvodna jedinica

  Vrsta kontrole

  (kontinualna/periodina)

  Naziv Vrsta g/s(2)mg/m3

  (2)

  Osoba koja vri kontrolu

  Metodologijakontrole

 • Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  (2) Propisana granina vrednost emisije, pri O C, 101.3 kPa i referentnom udelu O2 u suvom gasu.

  Tabela 20.

  Emisije u vazduh u sluaju udesa, putanja u rad, neplaniranih dogaaja

  Opis emisija (potencijalne maksimalne emisije)

  (2) Broj

  izvora emisije

  (1)

  Opis Odstupanja koja

  prouzrokuju emisije Zagaujua

  materija mg/m3

  Ukupno tokom udesa (kg ili t)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  (2) Potencijalne emisije u sluaju udesa, putanja u rad, neplaniranih dogaaja.

  Tabela 21.

  Mirisi

  Broj proizvodne jedinice

  (1) Zagaujua materija Karakteristike mirisa Mere za smanjenje mirisa

 • Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 22.

  4. Isputanje i kontrola otpadnih voda*

  Isputanje otpadnih voda direktno u vodno telo (reka, jezero i dr.)

  Grid referenca

  mesta isputanja

  Recipijent vodno telo

  Koliina otpadnih voda

  Vreme trajanja

  isputanja (3)

  Naziv i lokacija mesta

  isputanja

  Broj mesta

  isputanja (1) X

  irina Y

  duina NazivKod(2)

  Brzina toka

  (m3/h)

  m3/24 h(vrednost) m

  3/godinje h/24 h dana/godinje

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  (2) Kod u skladu sa nacionalnim sistemom kodova vodnih tela.

  (3) U sluaju, neregularnog isputanja, vreme isputanja naznaiti u asovima, mesecima, i godinama (ukljuujui period zapoinjanja, odravanja, zaustavljanja).

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 6 i III 7

  Tabela 23.

 • Isputanje otpadnih voda u podzemlje

  Grid referenca

  mesta isputanja

  Podruje isputanja(2)

  Koliina otpadnih voda

  Duina trajanja

  isputanja (3)

  Naziv i lokacija mesta

  isputanja

  Broj mesta

  isputanja (1) X

  irina Y

  duina

  Opis podruja

  isputanja(recipijent)

  Osetljivostpodruja

  m3/24 h m

  3/godinje h/24 h dana/godinje

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  (2) Dati razdaljinu od spoljne granice zatitne zone izvorita vodosnabdevanja (zahtevi za isputanje otpadnih voda u vodno telo i pod zemlju).

  (3) U sluaju periodinog isputanja, period isputanja naznaiti u asovima, mesecima i godinama (ukljuujui period zapoinjanja, rada, zaustavljanja).

  Tabela 24.

  Odvod otpadnih voda na tretman u postrojenja drugih operatera

  Grid referenca mesta

  isputanja

  Koliina otpadnih voda

  Vreme trajanja

  isputanja (2)

  Naziv i lokacija mesta

  isputanja

  Broj mesta

  isputanja (1) X

  irina Y

  duina

  Naziv i brojpostrojenja

  za tretman

  (2) m3/24 h m

  3/godinje h/24 h dana/godinje

 • Napomena:

  (1) i (2) U skladu sa emom u prilogu, preuzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  (3) U sluaju neregularnog isputanja, vreme isputanja naznaiti u asovima, mesecima i godinama (ukljuujui period zapoinjanja, rada, zaustavljanja).

  Tabela 25.

  Zagaujue materije u vodama

  Pre tretmana Posle tretmana Broj i lokacija mesta

  isputanja (1)

  Zagaujue materije,

  parametar (2)

  mg/l 24 h(srednja

  vrednost)

  t/godinje(srednja

  vrednost)

  Kratak opis tretmana koji se

  primenjuje i njegova efikasnost

  mg/l 24 h (srednja

  vrednost)

  t/godinje (srednja vrednost)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  (2) Sve zagaujue materije treba navesti u tabeli, ukljuujui one koje nisu tretirane pre isputanja u vodno telo (BPK5, HPK, suspendovane estice, ukupan azot, ukupan fosfor, teki metali i dr.).

  Tabela 26.

  Isputanje otpadnih voda - kontrola proizvodnog procesa (gde je proces kontrole vaan za prevenciju zagaivanja voda)

  Broj (1) Oprema

  Podaci o odravanju

  Parametri koji

  se kontroliu

  Graninevrednostiemisije

  Postupak merenja

  Vreme merenja

  Izvetaj /knjiga

 • Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 27.

  Proces kontrole sopstvenog postrojenja za tretman otpadnih voda

  Broj (1)

  Postrojenje za tretman

  Odravanje (2)

  Parametri koji

  se kontroliu

  Graninevrednostiemisija

  Nain merenja

  Vreme merenja

  Izvetaj / knjiga

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.

  (2) U skladu sa uputstvima za rad. Mere koje se preduzimaju u sluaju zastoja u procesu tretmana treba navesti.

  Tabela 28.

  Opis merne opreme za otpadne vode koje poseduje laboratorija

  Broj mesta

  isputanja (1)

  Broj mernog mesta

  (2)

  Parametar koji se meri

  Merna oprema

  Vrsta opreme

  Badarenje/kalibracija

  Spreavanje zastoja, zamena u sluaju

  udesa (3)

  Dokumentacija

 • Napomena:

  (1) i (2) U skladu sa emom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.

  (3) Vrsta opreme koja se koristi u sluaju otkaza (udesa) primarnog ureaja (npr. korienje dva istovetna ureaja i sl.).

  Tabela 29.

  Monitoring isputanja zagaujuih materija u povrinska i podzemna vodna tela ili sistem za sakupljanje

  Lokacija i broj

  mesta isputanja

  (1)

  Broj mernog mesta

  (2)

  Zagaujua materija,

  parametar

  Oprema zauzorkovanje

  Metod, tehnika,

  nain prorauna

  Uestalostmonitoringa

  Laboratorija koja je vrila

  analizu

  Dokumentacija

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  (2) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 30.

  Monitoring ivotne sredine na mestu isputanja

  Lokacija i broj mesta isputanja

  (1)

  Zagaujua materija,

  parametar, uslovi

  Oprema zauzorkovanje

  Metod, tehnika,

  nain prorauna i

  dr.

  Uestalostmonitoringa

  Laboratorija koja je vrila

  analizu

  Rezultati merenja iizvetaji

 • Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu.

  Tabela 31.

  Isputanja otpadnih voda u sluaju udesa, putanja u rad, neplaniranih dogaaja

  Zagaivanje (potencijalni maksimum

  isputanja)

  Broj i lokacija mesta

  isputanja (1)

  Opis

  Aktivnost ili odstupanje od

  normalnih uslova rada koja

  prouzrokuje isputanjezagaujuih materija

  materija mg/m3 Ukupno (kg ili t)

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

  Tabela 32.

  6. Potronja vode*

  Potronja vode

  Vodni izvor (vodno telo ili dubina izvora) Koliina voda

  Grid referenca Broj

  izvora (1) Naziv i lokacija X

  irina Y

  duina

  Upravljanjevodama

  (2)

  Oznakateritorije

  (2) m3/24 h m3/godinje

 • Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

  (2)

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 4

  Tabela 33. Podaci o opremi za merenje potronje voda

  Broj izvora

  i mesta merenja

  (1)

  Merna oprema,

  oitavanje, merna

  jedinica

  Vreme merenja

  (na 24h)

  Obraunati protok,

  m3/dnevno,1000

  m3/meseno

  Kontrolna merna

  oprema

  Meteoroloka kontrola mernih

  instrumenata

  Dokumentacija

  Napomena:

  (1) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

  Tabela 34.

  Potronja vode - monitoring procesnih parametara i uzorkovanje*

  Uzorkovanje Broj i

  lokacija izvora

  (1)

  Merna veliina Broj mestauzorkovanja

  (2) Uestalost Metod

  Metod analize/tehnika

  uzorkovanja

  Laboratorija koja vri analizu

  (akreditacija ivanost)

 • Napomena:

  * U skladu sa tehnikim zahtevima.

  (1) i (2) U skladu sa emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

  Tabela 35.

  6. Upravljanje otpadom*

  Proizvodnja i postupanje sa otpadom

  Ulaz otpada (t/godinje) Izlaz otpada (t/godinje)

  Proizvedeno

  Procesirano (metod, lokacija

  i dr.)

  Odloeno(metod, lokacija

  i dr.) Otpad

  (1)

  Naziv otpada

  (2)

  Klasa opasnosti

  (3) glavni izvor (4)

  t/godinje

  Primljenood drugihoperatera

  Ukupno

  Koliina R (5) Koliina D(6)

  Predato drugim

  operaterimaUkupno

  Napomena:

  (1), (2), (3), (5) i (6)

  dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

  Metod procesiranja iskazuje se u skladu sa Direktivom 91/156/EEC i 75/442/EEC):

  R-oznaka (vrsta procesiranja);

  D-oznaka (vrsta odlaganja);

  Lokacija: udaljenost od objekata (poreenje sa propisanom granicom), opis postupanja, usaglaenost sa sanitarnim i drugim standardima ivotne sredine.

 • (4) Za svaku vrstu otpada reference se odnose na glavne aktivnosti i procese.

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 8

  Tabela 36. Sakupljanje i prevoz otpada

  Otpad (1)

  Naziv otpada

  (2)

  Klasa opasnosti

  (3)

  Vrsta sakupljanja

  (4)

  Prevezenakoliina

  t/godinje

  Vrstaprevoza

  (5)

  Prevoznik (drugi

  prevoznik ili sopstveni prevoz)

  Primalac otpada

  Napomena:

  (1), (2) i (3)

  dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

  (4) Vrsta sakupljanja: kontejneri, burad, vree i dr.

  (5) Vrsta prevoza: eleznica, drumski prevoz i dr.

  Tabela 37.

  Odlaganje otpada

  Otpad (1)

  Naziv otpada

  (2)

  Klasa opasnosti

  (3)

  Maksimalna koliina za odlaganje utvrena u dozvoli

  t/godinje (ili t/kvartalno)

  Napomena:

 • (1), (2) i (3)

  dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.

  Tabela 38.

  7. Emisije buke*

  Zbirni pregled izvora buke

  Nivo buke po oktavama (4)

  Opis (5) Izvor

  (1)

  Broj izvora buke (2)

  Merodavni nivo buke

  u dB (3) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Imp Ton Info

  Period emisije

  (6)

  Napomena(7)

  Napomena:

  (1) Navesti naziv ureaja - izvora, njegove tehnike specifikacije relevantne za buku npr. snaga ureaja, broj obrtaja, proizvoa, tip, serijski broj i sl.

  (2) Navesti broj istih ureaja, onoliko koliko ih ima, jedan ili vie.

  (3) Navesti nivo buke u dBA, po pravilu vrednost se daje kao Leq na standardnom rastojanju.

  (4) Navesti oktavne nivoe buke merene linearno (bez A-ponderizacije).

  (5) Prema nacionalnim propisima merodavni nivo buke izraunava se tako to se izmerena vrednost koriguje zavisno od postojanja impulsa, tonskih komponenti ili zvunih informacija.

  (6) Navesti reim rada ureaja, merni interval, interval integraljenja i referentni interval.

  (7) Broj izvetaja o merenju buke.

  * Zahtev za izdavanje integrisane dozvole - III 9

 • NAIN POPUNJAVANJA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE Obrazac zahteva za izdavanje integrisane dozvole popunjava se upisivanjem odgovora i podataka o svim pitanjima na sledei nain:

  I OPTI PODACI 1. O zahtevu

  Navesti podatke o vrsti zahteva za izdavanje integrisane dozvole (lan 7. Zakona), odnosno da li se isti odnosi na: - rad novog postrojenja i obavljanje njegove aktivnosti; - rad i bitne izmene u radu, odnosno funkcionisanju postojeeg postrojenja; - prestanak aktivnosti. Zahtev se popunjava i u sluaju revizije dozvole (lan 18. stav 2. Zakona), kao i produenja vanosti dozvole (lan 21. Zakona). Uz zahtev se prilae izjava kojom se potvruje da su informacije sadrane u zahtevu istinite, tane, potpune i dostupne javnosti. Ovom izjavom operater se izjanjava i o mogunosti pristupa javnosti informacijama koje sadri njegov zahtev, posebno o primeni najboljih dostupnih tehnika. Ako neki deo zahteva sadri poverljive podatke, odnosno podatke koje predstavljaju poslovnu tajnu, navesti na koji deo zahteva se to odnosi.

  2. O operateru Odeljak 2.1. do 2.4. Navesti podatke o operateru, odnosno podnosiocu zahteva, licu za kontakt, registarskom broju i datumu registracije u registar privrednih subjekata. Ako postoji razlika izmeu operatera i pravnog lica ije je postrojenje, potrebno je navesti i sve podatke o pravnom licu (dravno ili drutveno preduzee i drugi privredni subjekti).

  3. O postrojenju i njegovoj okolini Odeljak 3.1. do 3.7. Navesti sve opte informacije i podatke o postrojenju i njegovoj okolini (naziv, adresa, lice za kontakt, vlasnik zemljita na kome se planira aktivnost, vlasnik glavnih i pomonih zgrada i drugih objekata postrojenja, urbanistiki uslovi, alternativne lokacije ako postoje, okolina koja moe biti pogoena obavljanjem aktivnosti u sluaju moguih znaajnih uticaja na ivotnu sredinu ili udesa). Detaljniji prikaz sadran u Odeljku III.

  4. Vrsta industrijske aktivnosti Identifikovati vrstu aktivnosti, odnosno postrojenja, navesti naziv i redni broj, u skladu sa lanom 2. Uredbe o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola ("Slubeni glasnik RS", broj 84/05), odnosno iz Priloga: Vrste aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (npr. 1. Proizvodnja energije, 1.4. postrojenja za gasifikaciju uglja i topljenje).

  5. Osoblje i investicioni trokovi Odeljak 5.1. U sluaju postojeeg pravnog lica, odnosno postrojenja, navesti podatke o: kapitalnim investicionim trokovima, o broju zaposlenih i o drugim zaposlenim licima, odnosno angaovanim za obavljanje postojee aktivnosti, kao i licima koja e biti angaovana posle podnoenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti. Odeljak 5.2. Navesti kapitalne trokove za nove investicije na koje se odnosi zahtev, kao i podatke o broju zaposlenih i o drugim licima koja e biti angaovana posle podnoenja zahteva za vreme redovnog obavljanja aktivnosti.

  II REZIME PODATAKA O AKTIVNOSTI I IZDATIM DOZVOLAMA 1. Kratak opis aktivnosti za koju se zahteva integrisana dozvola

 • Odeljak 1.1. Dati kratak opis tehnolokog procesa, odnosno aktivnosti. Ovaj opis treba da prui prikaz znaajnih uticaja rada postrojenja na ivotnu sredinu i omogui nadlenom organu brz pristup informacijama o vrsti i znaaju aktivnosti pre prelaska na detalje. Odeljak 1.2. Navesti normalan broj radnih sati i dana u nedelji za obavljanje aktivnosti, kao i ukupan broj radnih sati i dana godinje. Odeljak 1.3. Za nova postrojenja navesti planiran datum zavretka izgradnje, a za postojea postrojenja planiran datum zavretka u sluaju znaajnije modernizacije. Odeljak 1.4. Kapacitet proizvodnje je maksimalna mogua proizvodnja u toku 24 asa/dan. Odeljak 1.5. Navesti planirani datum putanja u rad novog postrojenja. Za postojea postrojenja treba navesti datum kada je postrojenje prvi put puteno u rad i datum kada se oekuju vee promene u radu postrojenja, u skladu sa Uredbom o sadrini programa mera prilagoavanja rada postojeeg postrojenja ili aktivnosti propisanim uslovima ("Slubeni glasnik RS", broj 84/05) - popunjen Program mera u prilogu. Odeljak 1.6. Navesti broj i vrstu vozila i uestalost njihovog ulaska i izlaska iz postrojenja. Za postojea postrojenja treba dati aktuelni prikaz ili oekivani prikaz u budunosti. Prevoz ukljuuje prevoz osoblja, sirovina, pomonih materijala, proizvoda i otpada. Odeljak 1.7. Dati zbirni pregled planiranog korienja sirovina, pomonih materijala, energije i vode (koristiti tabelarne preglede iz Odeljka III. 4). Odeljak 1.8. Dati prikaz trokova za korienje BAT za nova/postojea postrojenja, i/ili planiranih aktivnosti za dostizanje BAT. Za postojea postrojenja koristiti podatke iz tabelarnog prikaza Programa mera prilagoavanja rada postojeeg postrojenja ili aktivnosti uslovima propisanim Zakonom (Odeljak 1.5). Odeljak 1.9. Navesti razloge podnoenja zahteva i dati poseban opis planiranih promena u radu postrojenja i njegovom funkcionisanju (npr. dogradnja i proirenje kapaciteta, promena tehnologije i sl.). Odeljak 1.10. Navesti sve propise, uputstva, programe koji su korieni prilikom popunjavanja zahteva i opisa podataka.

  2. Podaci o planskoj i projektnoj dokumentaciji za postrojenje (dozvole, odobrenja, saglasnosti)

  Odeljak 2.1. do 2.3. Navesti sve podatke o: nadlenim organima za planiranje i izgradnju i upravljanje vodama; planskim dokumentima, urbanistikim planovima sa podacima o urbanistikim uslovima za ureenje prostora, parcelaciji i sprovoenje plana; projektu i njegovoj ukljuenosti u prostorno-razvojni plan; katastarski podaci o vlasnitvu nad zemljitem i objektom; korienju voda; isputanju otpadnih voda; postrojenju za tretman otpadnih voda. U ovom odeljku navode se podaci o svim izdatim dozvolama, odnosno odobrenjima za: izgradnju/putanje u rad postrojenja, isputanje otpadnih voda, rad postrojenja za tretman otpadnih voda. Takoe, navode se podaci o postrojenju za tretman otpadnih voda drugog operatera ako je sa njim zakljuen ugovor o tretmanu otpadnih voda i prilae kopija ugovora. Prilau se kopije planskih dokumenata, izvod iz katastra, skice, mape, kopije svih dozvola, odobrenja i saglasnosti koje se pribavljaju u postupku izdavanja odobrenja za izgradnju i putanje u rad postrojenja.

  3. Kratak izvetaj o znaajnim uticajima na ivotnu sredinu

 • Odeljak 3.1. do 3.5. Ako operater primenjuje sistem upravljanja zatitom ivotne sredine, prilikom izrade ovog izvetaja koristi podatke iz godinjeg izvetaja preduzea, odnosno izvetaja ocenjivaa (Odeljak III 2). Podatke o stanju ivotne sredine, ako je mogue, pribaviti od nadlenih organa (dravni monitoring koji vode republiki, pokrajinski, lokalni organi), a ako ne postoje relevantni podaci (relevantna merna mesta), izvriti ciljana merenja i pribaviti analizu i tumaenje rezultata. U izvetaj o stanju kvaliteta ivotne sredine ukljuiti i podatke o istoriji lokacije. Odeljak 3.1. Vazduh Prikazati stanje kvaliteta vazduha u vreme popunjavanja zahteva, ukljuujui meteoroloke uslove i faktore. Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagaujuih materija u vazduhu i ako je mogue okarakterisati vrstu ogranienja za dato postrojenje (naroito ako postoji program zatite vazduha). Odeljak 3.2. Vode Prikazati stanje kvaliteta povrinskih voda, ukljuujui i hidroloke uslove (prilikom njihovog potencijalnog korienja, odnosno potronje) u podruju gde se planira isputanje otpadnih voda. Prikazati stanje kvaliteta razliitih nivoa podzemnih voda, ukljuujui opis hidrogeolokih uslova. Ako operater istovremeno podnosi zahtev za korienje (crpljenje) podzemnih voda, prilae hidrogeoloku dokumentaciju. Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagaujuih materija u podzemnim vodama i ako je mogue okarakterisati vrstu ogranienja za dato postrojenje (naroito ako se ogranienja odnose na uslove korienja podzemnih voda na odreenom podruju, npr. zona zatite izvorita vodosnabdevanja). Odeljak 3.3. Zemljite i tlo Prikazati podatke o prisustvu opasnih i tetnih materija u zemljitu, kao i morfoloke karakteristike povrinskog sloja zemljita. Prikaz treba da ukljui emisije koje potiu od postrojenja (sadanje ili potencijalne). Dati uporedni pregled propisanih dozvoljenih koncentracija pojedinih zagaujuih materija u zemljitu. Odeljak 3.4. Otpad Prikazati vrste i koliine otpada koje se proizvode, kao i planirane naine postupanja (spreavanje nastajanja, redukcija koliina ili tetnih sastojaka, ponovna upotreba i reciklaa, tretman, odlaganje). Odeljak 3.5. Buka i vibracije Prikazati stanje buke u okruenju postrojenja u odnosu na dozvoljene nivoe buke. Ako se radi o zatienom podruju dati mapu (pravce) prostiranja i uticaja buke. Odeljak 3.6. Rizik od udesa Prikazati stanje sigurnosti (na osnovu izvetaja o stanju sigurnosti), rizike od moguih udesa i navesti planove odgovora na udes. Odeljak 3.7. Opis karakteristika uticaja. Dati zbirni pregled o postojeim i oekivanim emisijama u vazduh, vodu, z