Pomorsko Pravo - Pomoćni Materijal Za Pripremu Ispita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pomocni matrili za pomorsko pravo

Citation preview

 • PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH

  POMORSKO PRAVO SKRIPTA

  WWW.BH-PRAVNICI.COM [email protected]

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  2 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  POMORSKO PRAVO

  PRAVNI POJAM BRODA, VRSTE BRODOVA I INDIVIDUALIZACIJA BRODA

  Pomorsko pravo ini sustav normi koje reguliraju odnose u svezi s pomorskim

  djelatnostima. Samostalno je i ureuje sve odnose sustavno.

  BROD je plutajui objekt na moru, a obuhvaa sve naprave koje su graene tako da se

  odravaju na morskoj povrini.

  VRSTE BRODOVA: ratni brodovi i brodovi trgovake mornarice.

  - putniki brod svaki brod koji je ovlaten prevoziti vie od 12 putnika

  - nuklearni brod brod opremljen nuklearnim postrojenjem

  INDIVIDUALIZACIJA BRODA:

  1. dravna pripadnost broda pravna sveza izmeu broda i drave iju zastavu brod

  ovlateno vije.

  Materijalni uvjet za stjecanje pripadnosti je da vlasnici broda imaju sjedite u dravi u

  kojoj je brod.

  Formalni uvjet upis u upisnik brodova / fakultativno-obvezatno

  2. ime i oznaka broda ime na prijedlog vlasnika broda odreuje Ministarstvo Vlade

  RH. Oznaka broda redni broj popisa broda, vrsta objekta i kratica naziva objekta.

  3. luka upisa luka na ijem je podruju sjedite luke kapetanije koja vodi upisnik

  POMORSKO IMOVINSKO PRAVO

  STVARNA PRAVA

  Stvarnim pravom se reguliraju odnosi meu pravnim subjektima glede stvari. Stvarna

  prava su apsolutna, djeluju prema svima!

  OSNOVNE IMOVINSKOPRAVNE OSOBINE BRODA

  Brod je pokretna, nepotrona i sastavljena stvar. Stvarna prava na brodu upisuju se u

  upisnik brodova. Potreban je pismeni oblik, jer ako nije sklopljen u pisanom obliku,

  nema pravni uinak. Odredbe o konstitutivnosti upisa zbog prirode stjecanja stvarnih

  prava ne odnose se na sljedee sluajeve:

  1. prijelaz prava vlasnitva broda na osiguratelja prihvaanjem izjave osiguranika o

  naputanju broda

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  3 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  2. stjecanje stvarnih prava nasljeivanjem, dosjelou i javnom sudskom prodajom

  3. stjecanje i prestanak prava na potonulim brodovima

  4. proglaenje broda pomorskim plijenom, odn. ratnim plijenom na moru

  Pomorski zakonik predvia da se brod ne moe brisati iz hrvatskog upisnika ako se

  tome protivi vjerovnik privilegiranih trabina. Ne mora biti zabrana ako se u sud

  poloi svota u visini potraivanja spomenutih vjerovnika ili se dade neko drugo

  zadovoljavajue rjeenje.

  Ako u upisnik brodova nije nita drugo upisano, pravo vlasnitva na brodu u gradnji

  obuhvaa i stvari koje se nalaze na brodogradilitu iako nisu ugraene u brod u

  gradnji, ako su prema svojoj izradi odreene iskljuivo za ugraivanje u odreeni

  brod ili njegov pripadak, ili su vidljivo obiljeene ili izdvojene za ugraivanje u brod.

  Naruitelj ima pravo odrediti jednog ili vie inspektora gradnje. Ako inspektor

  gradnje utvrdi da izvoenje nekih radova nije u skladu s odredbama ugovora i

  pravilima struke, duan je uputiti brodograditelju pismene primjedbe.

  PRAVO VLASNITVA

  Vlasnik broda moe:

  1. prenijeti brod na drugu osobu uz naknadu ili bez naknade

  2. osnovati hipoteku na brodu

  3. prenijeti ili otuiti naputanjem broda korist na osiguratelja

  4. sklapati ugovore o plovidbenim poslovima i o zakupu

  Brod u gradnji moe biti u suvlasnitvu koje se dijeli na jednake idealne dijelove.

  Pravo vlasnitva nad brodom u gradnji obuhvaa stvari koje su u brod u gradnji

  ugraene.

  Naslovi stjecanja i gubitak prava vlasnitva na brodu tu se ubraja: ugovor o gradnji

  broda, proglaenje broda pomorskim plijenom, prijenos prava vlasnitva na

  osiguratelja naputanjem broda, izjava o naputanju broda, isplata naknade iz

  osiguranja.

  UGOVOR O GRADNJI BRODA

  Ugovor kojim se brodograditelj obvezuje prema projektnoj i tehnikoj dokumentaciji

  sagraditi novi brod u odreenom roku, a naruitelj se obvezuje da e za to isplatiti

  odreenu naknadu. Taj ugovor mora biti u pisanom obliku. Brod pripada

  brodograditelju u tijeku gradnje. Naruitelj ima pravo nadzora nad gradnjom broda.

  Ako nastupi teta, a naruitelj to nije uoio, treba ga obavijestiti, ako brodograditelj

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  4 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  nije projektant mada moe odgovarati za proces gradnje. On moe brod zadrati u

  luci dok mu ne bude isplaena ugovorna trabina-pravo retencije. Brodograditelj

  odgovara za skrivene nedostatke ako se pojave u tijeku 1 godine.

  ZALONA PRAVA

  Stvarno pravo na tuoj stvari prema kojem vjerovnik ima pravo namiriti se iz

  zaloene stvari (zaloni vjerovnik i zaloni dunik)

  Hipoteka na brodu zalono pravo prema kojem je vjerovnik ovlaten namiriti se iz

  prodajne cijene broda, ostvarene sudskom prodajom, a moe namiriti svoje

  potraivanje i iskoritavanjem broda. Ugovor je osnova za upis hipoteke. Hipoteka

  obuhvaa sve sastavne dijelove broda i njegove pripadke, obuhvaa i nuzgrednosti

  broda (materijalni ekvivalent umanjene vrijednosti broda zbog oteenja broda.) Tu

  spadaju: a) potraivanja po osnovi naknade tete za jo nepopravljena materijalna

  oteenja koja je brod pretrpio. b) potraivanja po osnovi zajednike havarije ako se

  odnose na nepopravljiva oteenja. Hipoteka obuhvaa i naknadu iz osiguranja broda

  koja pripada vlasniku broda. Brod optereen hipotekom moe se trajno povui iz

  plovidbe samo uz prethodni pristanak hipotekarnih vjerovnika. Hipotekarni

  vjerovnici imaju prednost namirenja iz broda pred obinim vjerovnicima, ali prvi se

  namiruju brodograditelji i pomorske privilegije. Na hipoteci se moe osnovati

  podhipoteka.

  Zajednika hipoteka hipoteka jedne trabine na 2 broda. Hipoteka prestaje

  brisanjem, prodajom broda u ovrnom postupku i proglaenjem broda pomorskim

  plijenom.

  Mortgage institut angloamerikog prava kojim vjerovnik ima pravo traiti posjed

  prije dospjelosti svoje trabine. On mora poloiti raun o upravi brodom. Ako ne

  moe vratiti brod nema pravo naknade iz imovine dunika.

  PRIVILEGIJ NA BRODU

  Trabine koje imaju prvenstvo namirenja, to su zakonske zalone trabine koje prate

  brod u ije god ruke doao. Za njihov pravni uinak prema treima nije potreban upis.

  a) sudski trokovi u postupku osiguranja broda, nadzora i uvanja broda

  b) plae zapovjednika i ostalih lanova posade

  c) nagrada za spaavanje na moru

  d) naknada tete zbog sudara brodova

  e) trabina iz ugovora koje je zapovjednik broda sklopio za potrebe broda.

  Trabine osigurane privilegijom na brodu posljednjeg putovanja imaju prednost pred

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  5 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  trabinama prethodnog putovanja.

  Privilegiji na brodu prestaju: nakon isteka odreenog roka-protekom 1 godine,

  prestaju i prodajom broda u steajnom postupku, proglaenjem broda pomorskim

  plijenom.

  LIEN prema engleskom pravu podjela povlatenih trabina na brodu

  a) martime lien trabine kojima se Admiralskome sudu daje jurisdikcija zahvatom

  stvari, a poslije njih na redu su: plae, zajmovi, trokovi popravka

  b) passesori lien pravo zadranja broda (brodopopravlja i spaavatelj)

  c) statutary lien povlastice koje priznaje zakon, ali ne djeluju same po sebi, nego

  kad trabina postane utuena.

  Meunarodne konvencije o pomorskim privilegijama

  1993 u enevi izglasana je ova konvencija koja donosi pomorske privilegije:

  a) trabine za plae i druge iznose koji se duguju zapovjedniku, posadi i dr.

  b) trabine za smrt ili ozljede uslijed iskoritavanja broda

  c) trabine s naslova nagrade za spaavanje broda

  d) trabine za luke naknade

  e) deliktne i kvazideliktne trabine

  Nabrojani privilegiji gase se u roku od 1 godine osim ako brod ne bude zaustavljen ili

  zaplijenjen, te to dovede do prisilne prodaje.

  Svaka drava ugovarateljica moe u skladu sa nacionalnim pravom priznati pravo

  retencije na brod koji je u posjedu: 1. brodograditelja radi osiguranja trabina za

  gradnju broda. 2. brodopopravljaa radi osiguranja trabina za popravak

  OSOBE

  BRODAR

  Fizika ili pravna osoba koja je dratelj vlastitog ili tueg broda i nositelj plovidbenog

  pothvata. On posjeduje brod, upravlja njime, organizator je i poduzetnik plovidbe.

  Brodar imenuje i razrijeava zapovjednika broda. Brodar je plovidbeni poduzetnik

  bez obzira na ijem brodu poduzima pothvat.

  Za svojstvo brodara potrebna su 2 elementa:

  1. posjed broda mogunost stvarnog raspolaganja brodom.

  2. nositeljstvo plovidebenog pothvata- vlastito preuzimanje obveza i odgovornosti

  Ogranienje odgovornosti brodara- ograniena odgovornost postoji kada dunik:

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  6 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  a) odgovara za unaprijed odreene svote cijelom svojom imovinom (osobna

  ograniena odgovornost)

  b) kada odgovara vlastitom imovinom, dijelom imovine ili vrijednou koja odgovara

  odreenoj imovini (stvarna ograniena odgovornost)

  Razlog ogranienja odgovornosti je gospodarskog karaktera, jer bi neograniena

  odgovornost mogla destimulativno djelovati na razvitak pomorskoga poduzetnitva

  Sustavi ogranienja odgovornosti brodara

  a) sustav abandona vlasnik broda odgovara neogranieno i osobno cijelom

  imovinom za ine i obveze zapovjednika, a ovime se moe rijeiti neograniene

  osobne odgovornosti broda i vozarine za putovanje na kojem je nastala obveza.

  Mogunost abandona ne postoji za vlastita djela.

  b) Sustav egzekucije brodar odgovara za obveze brodom i vozarinom, a ta se

  imovina podvrgava postupku izvrenja da bi se namirili vjerovnici.

  c) Sustav odgovornosti ograniena na odreenu svotu-brodar odgovara svom svojom

  imovinom ali samo za unaprijed utvrene svote. Brodar se ne moe posluiti

  ogranienjem odgovornosti ako ga tereti osobna krivnja

  KONVENCIJA O OGRANIENJU ODGOVORNOSTI VLASNIKA POMORSKIH

  BRODOVA

  1957 konvencija u Bruxelessu-trabine za koje brodar moe ogranieno odgovarati:

  a) trabine zbog smrti ili tjelesnih ozljeda osobe koja se nalazi na brodu radi prijevoza

  b) trabine zbog smrti nepanjom osoba na brodu za koje odgovara brodar

  c) trabine iz odgovornosti za podizanje broda

  d) trabine iz odgovornosti koja proizilazi iz oteenja lukih napora??

  Pravo na ogranienje trabine imaju: brodovlasnik i spaavatelj . Za obraunavanje

  trabina prihvaen je tzv. SDR ili Special Drawing Right-posebno pravo uenja

  OPE OGRANIENJE ODGOVORNOSTI BRODARA U RH trabine ograniene

  odgov.:

  a) trabine zbog smrti ili tjelesne ozljede ili zbog gubitka ili oteenja imovine

  b) trabine zbog tete koja proizilazi iz zakanjenja u morskom prijevozu

  c) trabine zbog teta koje proizilaze iz izvanugovornih prava

  d) trabine drugih osoba zbog mjera poduzetih radi smanjenja tete

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  7 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  PRIMATELJ- Osoba ovlatena na primanje stvari od brodara. To moe biti naruitelj

  ili trea osoba koja svoje pravo izvodi iz ugovora ili teretnice. Ako je izdana teretnica

  brodar je duan predati robu, a ako nje izdana, brodar e predati robu osobi

  naznaenoj u ugovoru.

  ZAPOVJEDNIK BRODA KAO ZASTUPNIK BRODARA ova njegova funkcija se

  uvelike smanjila i svela na pomorsko tehniko rukovoenje plovidbenim pothvatom.

  On je danas obini izvritelj brodarevih naloga. Po naem pravu zapovjednik ima

  pravo zastupanja broda-on je zakonski zastupnik brodara, u 2 sluaja:

  1. ovlaten je da u ime i za raun brodara u mjestu izvan sjedita brodara sklopiti

  ugovore o spaavanju i pravne poslove za izvrenje putovanja.

  2. ovlaten je da u ime i za raun brodara zakljui ugovore o pomorsko plovidbenim

  poslovima osim brodskog ugovora na vrijeme za cijeli brod

  Brodar moe uvijek ograniiti ovlatenja koja zakon daje zapovjedniku.

  POMORSKI AGENT on se obvezuje da na temelju punomoi u ime i za raun

  nalogodavatelja obavlja pomorske agencijske poslove, te poslove pomaganja,

  posredovanja, zastupanja, a nalogodavac plaa trokove i daje nagradu. Agencijski

  poslovi su oni koji se odnose na plovidbu, iskoritavanje, gradnju. Poslovi pomaganja

  su razliiti poslovi u svezi boravka broda u luci, mjesto za pristajanje broda,

  obavljanje formalnosti s carinskim organima. Brodar gubi pravo na ogranienje

  odgovornosti ako se dokae da je teta nastala zbog radnji koje je brodar uinio u

  namjeri da prouzroi tetu ili iz krajnje nepanje, znajui da e teta vjerojatno

  nastupiti.

  PODUZETNIK NUKLEARNOG BRODA 1962 u Briselu zakljuena konvencija o

  nuklearnom brodu. Poduzetnik je osoba koja je glavni nositelj odgovornosti, a to su

  osobe:

  a) Brodar odgovara za sve obveze vezane za plovidbeno iskoritavanje broda, osim

  za posljedice nuklearnih teta za koje odgovara samo poduzetnik

  b) Poduzetnik- odgovara vrlo strogo na osnovi objektivne odgovornosti s ogranienim

  mogunostima za osloboenje od odgovornosti.

  Konvencija prihvaa ogranienje odg. Do 1,5 mlrd. franaka za nuklearni brod.

  NARUITELJ- ugovorna stranka koja od brodara naruuje prijevoz stvari, tegljenje

  broda, obavljanje drugog plovidbenog posla.

  KRCATELJ to je naruitelj ili osoba koju on odredi i koja na osnovi ugovora o

  prijevozu stvari, predaje brodaru stvari radi prijevoza. On poduzima pravne radnje za

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  8 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  razliku od slagaa koji obavlja fizike operacije. Krcatelj nakon ukrcavanja robe ima

  pravo od brodara traiti izdavanje teretnice, duan je na vrijeme predati zapovjedniku

  broda carinske i druge isprave potrebne za iskrcaj robe. Teret se ne moe smjestiti na

  palubu. Krcatelj mora potpisati prijepis teretnice.

  LUKI AGENT moe biti ovlaten da posreduje prilikom sklapanja ugovora o

  iskoritavanju brodova, a moe ga se ovlastiti i na zakljuivanje ugovora.

  AGENT TERETA zastupa vlasnika tereta u odnosima sa brodarom i treim

  osobama

  AGENT OSIGURATELJA osoba koja u ime i za raun osiguratelja sklapa ugovore.,

  Prema opsegu punomoi agenti mogu biti:

  - generalni agent temeljem punomoi obvezuje se da e u ime i za raun

  nalogodavatelja obavljati sve poslove, mora biti u pisanom obliku.

  - Specijalni agent radi na temelju posebne punomoi koja mu daje pravo da sklopi

  samo jedan konkretan ugovor

  OTPREMNIK ugovorom o otpremanju otpremnik ili pediter se obvezuje da radi

  prijevoza odreene stvari sklapa u svoje ime i za raun nalogodavatelja i obavi

  poslove potrebne za izvrenje prijevoza, a nalogodavatelj e isplatiti naknadu.

  MEUOTPREMNIK osoba na koju je glavni otpremnik prenio dio svojih obveza,

  povjerio mu djelomino obavljanje posla otpremanja.

  PODOTPREMNIK otpremnik kojem je glavni otpremnik povjerio u cjelini

  otpremanje robe, on zamjenjuje glavnog otpremnika obavljajui cijeli posao.

  ODGOVORNOST OTPREMNIKA - po francuskom i po njemakom sustavu

  a) Po njemakom sustavu otpremnik odgovara samo za izbor, odgovara samo ako te

  osobe nije odabrao panjom dobrog gospodarstvenika

  b) Po francuskom sustavu odgovara i za vozarev rad, za rizik i uspjeh prijevoza.

  Nae pravo se priklonilo njemakom sustavu, odgovornosti za izbor. Otpremnik moe

  ugovorom preuzeti odgovornost za njihov rad.

  Otprema sa fiksnom naknadom ugovaranje jedne ukupne svote za izvrenje naloga

  o otpremi stvari, koja obuhvaa naknadu otpreme, naknadu trokova. Naknada je

  ugovorena u fiksnom iznosu bez obzira na visinu stvarne vrijednosti pojedinih usluga.

  Skupna otprema otpremnik odgovara za gubitak ili oteenje stvari nastalih za

  vrijeme prijevoza do kojih ne bi dolo da nije bilo skupne otpreme.

  Obveze otpremnika duan je upozoriti nalogodavatelja na nedostatke u njegovu

  nalogu osobito one koji ga izlau veim trokovima ili teti, upozoriti ga na nedostatke

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  9 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  u pakirannu robe. Duan je postupati s panjom dobrog privrednika i u interesu

  nalogodavatelja-mora postupati po uputama o pravcu puta, sredstvima i nainu

  prijevoza, mora poloiti raun nalogodavatelja.

  Prava otpremnika i obveze nalogodavatelja nalogodavatelj mora isplatiti naknadu

  prema ugovoru, mora naknaditi trokove uinjene radi otpremanja stavri. Radi

  osiguranja naplate svojih potraivanja iz ugovora otpremnik ima pravo zaloga na

  stvarima koje su mu predane radi otpremanja.

  Otpremnika potvrda posebna isprava kojom otpremnik potvruje primanje robe.

  Osnovni poslovi otpreme:

  a) instradacija odreivanje prijevoznog puta

  b) doziv robe otpremnik daje uputu poiljatelju kada i u koju luku robu otprema,

  zakljuivanje ugovora o prijevozu robe, prihvat robe radi otpreme, otprema i

  doprema robe , ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj robe, uskladitenje robe, kontrola carine

  SLAGAI slagaki se posao razvio u drugoj polovici 19. stoljea tada su mornari

  sami ukrcavali teret, vrijeme zadravanja broda u luci nije bilo veliko?

  Ugovor o slagakom poslu je ugovor o djelu , njime se slaga obvezuje da e

  naruitelju posla obaviti jednu ili vie operacija , a naruitelj e isplatiti naknadu.

  Slaga je odgovoran samo onome s kim je sklopio ugovor. Sa slagakim poslom moe

  biti spojen i prijevozni posao. Slaga radi za raun naruitelja uslugu, a to mogu biti i

  brodar, ukrcatelj ili primatelj.

  UGOVORI O ISKORITAVANJU BRODOVA

  SISTEMATIKA

  a) Ugovori o plovidbenom poslu

  1. ugovori o prijevozu stvari morem (brodarski, vozarski ugovor)

  - ugovori o prijevozu putnika i prtljage morem

  - ugovori o tegljenju, odnosno potiskivanju morem

  - ugovori koji se odnose na druge plovidbene poslove

  b) Ugovori o zakupu broda

  UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREM

  Ugovorom o prijevozu stvari morem brodar se obvezuje da e prevesti stvari brodom,

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  10 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  a naruitelj prijevoza da e platiti vozarinu. Ugovor je zakljuen kad se stranke

  sporazume o bitnim elementima ugovora:

  a) stvar

  b) prijevozni put

  Stvar se individualizira vrstom i koliinom, a prijevozni put sporazumom strana. Ako

  luka nije odmah odreena, onda je naruitelj to duan uiniti to u odreenom

  vremenu, a takvo odreivanje luke se zove FOR ORDERS. Prijevoz mora biti

  naplatan. Pismeni oblik je propisan za ovaj ugovor. Postoje dvije vrste ovog ugovora:

  1. Brodarski ugovor CHARTER - brodar se obvezuje naruitelju da e prevesti stvar

  cijelim brodom, razmjernim dijelom broda ili brodskim prostorom. Brodar se

  obvezuje da e krcatelju na raspolaganje staviti cijeli brod valjano opremljen i

  sposoban za plovidbu i prijevoz robe. Brod mora biti individualiziran imenom i

  osobinama koje jami brodar.

  Supstitucijska klauzula daje pravo brodaru da individualno oznaeni brod zamijeni

  drugim brodom. Ako se pojedini uglavci ugovora ele izmijeniti, onda se tiskanom

  obrascu dodaju novi uvjeti ili se briu stari.

  Formularni ugovor je onaj koji se sklapa po unaprijed utvrenom obrascu.

  Brodarski ugovor moe biti:

  a) BRODARSKI UGOVOR NA PUTOVANJU brodar se obvezuje da e prevesti

  stvari tijekom jednog ili vie unaprijed odreenih putovanja.

  b) BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME naruitelj se koristi ugovorenim brodom

  odreeno vrijeme plaajui brodaru vozarinu po jedinici vremena.

  Tijekom trajanja ovog ugovora naruitelj je ovlaten samostalno raspolagati

  ugovorenim brodom u komercijalnom pogledu. Naruitelj ipak nee moi odrediti

  putovanje koje bi izloilo brod ili posadu opasnosti koja se nije mogla predvidjeti.

  Zapovjednik izvrava naloge. Brodar odgovara naruitelju ako se radi o opim

  nalozima zapovjednika broda. Trokove pogona podmiruje naruitelj, plaa vozarinu,

  opskrbljuje goriva i maziva. Brodar plaa i uzdrava posadu.

  Potprijevozni ugovor SUBCHARTER- ugovor naruitelja, iz prvobitnog

  brodarskog ugovora, s treom osobom o prijevozu stvari istim brodom. Naruitelj

  ponekad nema dovoljno tereta za ispunjavanje cijelog brodskog prostora. Naruitelj

  odgovara svom

  ugovorenom partneru jer mu je obeao uslugu. Brodar odgovara podnaruitelju i time

  se titi njegov interes. Ako naruitelj prema podnaruitelju prihvati vee obveze nego

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  11 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  to proizilazi iz glavnog ugovora brodar odgovara za viak obveza, samo ako se one

  uklapaju u uobiajene uvjete za takvu vrstu prijevoza, ako je naruitelj bio u dobroj

  vjeri.

  POMORSKO VOZARSKI UGOVOR brodar se obvezuje da e prevesti pojedine

  stvari iz jedne luke u drugu, a naruitelj da e platiti vozarinu/prevozninu. Mnotvo

  tih pojedinih poiljki ini GENERALNI TERET. Brodar moe prevoziti robu bilo

  kojim brodom, brodski prostor nije element ugovora. Prilikom sastavljanja ugovora

  sastavlja se zakljunica- sadri samo imena ugovornih stranaka, luku ukrcaja,

  odredinu luku, vrstu i koliinu tereta, a za ostale uvjete upuuje na teretnicu.

  Krcatelj predaje stvari brodaru uz bok broda ili pod vitlo ako ih i nije predao prije

  nego to je brod stigao u luku. Karakter plovidbe nije bitan za pojam tog ugovora.

  IZVRENJE UGOVORA O PRIJEVOZU STVARI MOREM, PRIPREME ZA UKRCAJ.

  PRIJEVOZ STVARI, PRISTAJANJE, ISKRCAJ, UKRCAJ TERETA

  PRETHODNO OSPOSOBLJAVANJE BRODA ZA PLOVIDBU

  Jedna od temeljnih obveza brodara je osposobljavanje broda za plovidbu. Panjom

  urednog brodara treba osposobiti brod za plovidbu. To je panja srednje sposobnog

  brodara, a to je onaj koji u svojim postupcima ulae barem onoliko panje koliko se

  od njega zahtijeva u uvjetima drutvenog razvitka. Brodom odgovara na osnovi

  pretpostavljene krivnje. Svoju panju je duan ulagati do poetka putovanja, nakon

  toga je osloboen te dunosti.

  DUNOST BRODARA U PRIPREMAMA ZA UKRCAJ I PRIJEVOZ TERETA

  Razboritom brzinom treba brod proslijediti do oznaene luke ukrcaja. U obrascima

  ugovora o prijevozu nalazi se brisovna klauzula ona se ugovara u korist naruitelja,

  temeljem nje naruitelj nije duan poeti krcaj broda prije odreenog datuma, moe

  odustati od ugovora ako brod nije spreman. Naruitelj je duan u roku 48 sati

  obavijestiti brodara o odustanku od ugovora.

  SIGURNA LUKA - to je fiziki sigurna luka koja je ugovorena , koja se moe u tono

  vrijeme oznaiti i brod bez posljedica mora u nju uploviti. Sigurnost luke ukljuuje

  mogunost ulaska i nesmetanog izlaska iz luke. Luka mora biti politiki sigurna, a

  korisnik je ne smije imenovati, tad nije sigurna. Mogu se pojaviti privremene zapreke,

  to su one koje se mogu ukloniti u razumnom roku bez obzira na njihov intenzitet. Ako

  je luka nesigurna tako da se ne moe u nju pristati, onda brodar odreuje pristanak u

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  12 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  najbliu sigurnu luku.

  ODREIVANJE MJESTA UKRCAJA TERETA u slobodnoj plovidbi to mjesto

  osigurava naruitelj, osim u linijskoj plovidbi, brodar. Osigurati mjesto znai

  prethodno se o tome dogovoriti s lukim organom koji koristi luku. Moe se pojaviti

  problem sigurnog veza brodar je duan postaviti brod na mjesto ukrcavanja koje

  odredi naruitelj ako to moe uiniti bez opasnosti za brod i ako se ukrcavanje tereta

  moe na tome mjestu obaviti bez pogibelji za brod. Brodar odgovara za vez, a

  naruitelj moe zahtijevati drugi pogodan, to je mogue blii vez. U brodarskim

  ugovorima postoji uglavak/klauzula FIO obvezuje krcatelja da ukrcava i iskrcava

  teret o svom troku. Klauzula FI obvezuje krcatelja da ukrcava teret o svom troku.

  FIOS namee korisnicima prijevoza trokove slaganja

  DOLAZAK BRODA U LUKU trenutak dolaska broda ima dvostruko znaenje:

  1. dolazak u smislu izvravanja ugovorne klauzule o dolasku broda, po toj klauzuli

  krcanje tee od odreenog datuma, a mogu je odustanak

  2. dolazak radi poetka ukrcavanja i iskrcavanja tereta

  Prispjeli brod to je brod koji je na vrijeme stigao u luku. Za dolazak broda u luku

  nuno je da je brod nakon dobivanja dozvole za vezu s kopnom doveden na odreeno

  mjesto pristajanja. Ako je brod spreman za ukrcavanje zapovjednik broda moe

  izdati:

  PISMO SPREMNOSTI dostavlja se krcatelju ako njegova dostava nije mogua,

  zapovjednik broda mora oglasiti pismo na ploi lukog organa. Pismo spremnosti se

  moe izdati i kad brod nije stigao na mjesto sidrenja.

  PRIPREME ZA UKRCAJ I ISKRCAJ BRODOVA U LINIJSKOJ PLOVIDBI

  U linijskoj plovidbi nije uobiajeno predavati pismo spremnosti. Brod plovi prema

  objavljenom redu plovidbe. Pri prijevozu broda redovite linije teret se ukrcava ili

  iskrcava im je brod spreman za to, a kad zapovjednik broda da zapovijed, obavlja se i

  bez obavijesti o spremnosti broda. Ako je brodar sprijeen krivnjom korisnika

  prijevoza, iskrcati teret u luci odredita moe ga iskrcati u drugoj oblinjoj luci.

  TROKOVI I RIZIK UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA

  Teret je dopremljen kada je nadohvat broda tako da se moe dii dizalom. Smatra se

  da je brodar prihvatio teret kada se od dizalice otpusti. Brodar je duan o svom troku

  i na svoj rizik izravnati teret na brodu. U brodarskim ugovorima postoji klauzula FIO

  obvezuje krcatelja da ukrcava teret o svom troku, a ona se javlja u nekoliko

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  13 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  kombinacija:

  - FI obveza krcatelja da ukrca teret o svom troku

  - FO obveza primatelja da iskrca teret o svom troku

  - FIOS namee korisnicima prijevoza i trokove slaganja

  - FIOST trokovi poravnanja tereta

  Zapovjednik je duan krcatelju dati upute o nainu slaganja tereta.

  SMJETAJ TERETA NA PALUBU BRODA Postoji ope pravilo po kojem se teret

  ne moe sloiti na palubu, za to je potreban pristanak . Ako je rije o teretu koji se

  slae na palubi takav pristanak nije potreban. U engleskom pravu krenje obveze

  smjetaja tereta pod palubu smatra se bitnom povredom ugovora.

  ZAMJENA TERETA naruitelj mora brodaru predati ugovoreni teret kako bi

  brodar ispunio ugovor o prijevozu. Ako se ne mijenjaju uvjeti prijevoza mogu se

  umjesto ugovorenih stvari predati i druge stvari ako se zbog toga brod ne bi

  zadravao , ako ne bi bila ugroena sigurnost broda , te ako naruitelj da brodaru na

  njegov zahtjev osiguranje za trabine koje bi nastale zbog zamjene stvari.

  Opasni teret teret ija su prirodna svojstva takva da ugroava sigurnost broda . u

  sluaju opasnog tereta naruitelj mora obavijestiti brodara. Redoslijed krcanja tereta

  odreuje zapovjednik broda, odnosno brodski agent. Koliina tereta to se predaje na

  prijevoz moe se odrediti brojem komada, masom ili obujmom

  VRIJEME UKRCAVANJA I ISKRCAVANJA

  STOJNICA- STALIJA vrijeme kojim raspolae korisnik prijevoza za ukrcavanje ili

  iskrcavanje bez obveze plaanja naknade brodaru. Pravo na stojnice ima krcatelj.

  Poetak stojnica stranke mogu regulirati ugovorm, a ako o tome nema odredbe,

  mjerodavni su luki obiaji . Nae luke uzance predviaju:

  a) ako je pismo spremnosti predano do 12 sati stojnice teku istog dana kada je brod

  spreman

  b) ako je pismo predano poslije 12 sati, stojnica tee sutradan nakon spremnosti

  broda

  8

  Prije spremnosti broda postoji vrijeme predaha to je vrijeme u kojem se krcatelj

  sprema za ukrcavanje. Iskrcaj moe poeti i u vrijeme predaha, ako je izriito

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  14 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  ugovoreno .

  Trajanje stojnica predvia se dan, sat za ukrcavanje ili iskrcavanje, odreuje se

  koliina robe koju treba ukrcati ili iskrcati. Dva sustava izraunavanja:

  1. sustav mnoine (po radnom grotlu dnevno) dnevna norma ukrcaja mnoi se

  brojem raspoloivih grotala i dijeli ukupnom koliinom tereta odreenog za ukrcaj i

  iskrcaj.

  2. sustav najveeg grotla (po radivom grotlu dnevno) osnova za raunanje je grotlo

  koje prima najveu koliinu tereta, odnosno skladite koje trai najvie vremena za

  ukrcaj.

  3. odreivanje rokom do kada se krcanje mora obaviti

  4. odreivanje ugovorom brod e krcati teret onom brzinom kojom moe primati

  teret s obzirom na sredstva kojima raspolae. Klauzula tako brzo kako brod moe

  primati

  Raunanje stojnica ako nije dugaije ugovoreno stojnice se raunaju prema radnim

  danima i dijelovima dana 24 h. Radno vrijeme luke odreuje tijelo koje upravlja

  lukom. Klauzule o reguliranju stojnica:

  a) tekui dani svi dani neprekidno po kalendaru

  b) tekui dani bez nedjelja svi dani po kalendaru osim nedjelja

  c) tekui dani bez nedjelja i praznika to su radni dani

  d) tekui dani ako vrijeme doputa svi dani osim kad je vrijeme loe

  e) pogodni radni dani osim praznika, nedjelja i loeg vremena+

  Prekid stojnica najee se prekidaju zbog utjecaja vie sile, zbog trajka lukih

  radnika. Prekid nastaje uvijek kad su uzroci na strani broda.

  Kanjenje, nedostajanje tereta i dr. ne utjee na zastoj stojnica

  Reverzibilne stojnice - najee se stojnice ugovaraju posebno za ukrcaj i posebno za

  iskrcavanje i neovisno se obraunavaju. Kod reverzibilnih stojnica vrijeme ukrcaja i

  iskrcaja je jedna cjelina pa se zajedno obraunavaju, vrijeme se kompenzira, samo

  ako je tako ugovoreno.

  Prekostojnice ako protekne vrijeme stojnica a brod se ne ukrca zapovjednik je

  duan priekati jo neko vrijeme. To produljeno izvanredno vrijeme zove se

  prekostojnica. One se najee ugovaraju, raunaju se prema tekuim danima. Brodar

  ima pravo na posebnu naknadu za prekostojnicu. Naknada se plaa unaprijed, a

  njena visina ovisi o stvarno pretrpljenoj teti.

  Protek prekostojnica nakon proteka prekostojnica brod moe odmah otputovati.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  15 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  Ako brodar ne dobije naknadu za prekostojnice , on moe odustati od ugovora i

  iskrcati teret to je u situacijama kada je njegovo pravo ugroeno.

  Izvanredne prekostojnice ako je teret postavljen uz bok broda do isteka stojnica,

  brodar ne moe odbiti ukrcavanje takvog tereta. Svrha je takvog dogovora zatita robe

  koju je krcatelj dopremio do broda jer bi ona bila izloena opasnostima oteenja na

  obali. Traju do ukrcavanja robe. Brodar ima pravo naknade 50% vie nego za

  redovitu prekostojnicu

  Naknada za utedno vrijeme dispe brodar krcatelju isplauje odreenu svotu

  prije isteka stojnica, za svaki uteeni dan i sat- dispe. Osnovno je pravilo da se

  dispe plaa samo ako je ugovoren.

  Vrijeme ukrcavanja ili iskrcavanja brodova linijske plovidbe u prijevozu ovim

  brodovima nema stojnica ni prekostojnica. Pri takvom prijevozu krcatelj je duan

  predavati teret onom brzinom kojom ga moe preuzimati brod, a primatelj primati

  brzinom primanja broda. Brod nije duan ekati dalje od vremena odreenog

  plovidbenim redom. Brodar ima pravo na naknadu za zadravanje broda ako smetnja

  nije na strani broda, a krcatelj pristane na zadravanje broda.

  Otpremanje broda na putovanje brod moe isploviti tek poto se ispune odreene

  formalnosti koje zahtijevaju luke, carinske, sanitetske i druge vlasti.

  Krcatelj je duan na vrijeme predati zapovjedniku broda carinske i druge isprave

  potrebne za ukrcavanje, prijevoz i iskrcavanje. Ako isprave broda nisu predane do

  isteka stojnica zapovjednik moe iskrcati teret i zadrati pravo na naknadu.

  Vremenska tablica-sastavlja se radi evidentiranja i obrauna stojnica i prekostojnica.

  Slui kao dokazno sredstvo u sluaju spora stranaka glede vremena ukrcaja.

  TERETNICA / BIL OF LADING

  TERETNICA je isprava kojom brodar potvruje da je radi prijevoza na brod primio

  teret, te se obvezuje da e nakon zavretka putovanja teret predati ovlatenom

  imatelju teretnice . Ona slui kao dokaz o postojanju i sadraju ugovora o prijevozu.

  Teretnica je vrijednosni papir, ona predstavlja robu koja je u njoj naznaena. Ona je

  tradicijski papir-predaja papira nadomjeta tradiciju predmeta.

  Izdavanje teretnice nakon zavrenog ukrcavanja brodar je duan krcatelju na

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  16 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  njegov zahtjev izdati teretnicu, moe je izdati i zapovjednik ili agent. Brodar mora

  vlastoruno potpisati teretnicu jer je ona pravni akt. U prijevozu redovitim prugama

  prije izdavanja teretnice sastavlja se formular u 3 dijela:

  1. dispozicija ukrcaja popunjava je krcatelj, oznaavaju se roba i osobine robe

  2. nalog za ukrcaj brodarev agent izdaje krcatelju , to je pismeni nalog broda kojim

  se potvruje da je ugovor o prijevozu zakljuen

  3. potvrda o ukrcaju nakon zavrenog ukrcaja, izdaje zapovjednik krcatelju potvrdu

  Brodar je duan izdati nekoliko primjeraka teretnice na zahtjev krcatelja.

  Sadraj teretnice ona sadri podatke o nazivu, sjeditu, imenu i prebivalitu

  brodara koji izdaje teretnicu, podatke o identitetu broda, naziv i sjedite krcatelja,

  mjesto luke, koliinu tereta, mjesto i dan ukrcaja i iskrcaja i izdavanja teretnice. Ona

  moe sadravati i NOTIFY KLAUZULU u kojoj se nalazi ime osobe koju brodar

  mora obavijestiti o dolasku broda, u sluaju kad brodaru nije poznato tko e biti u luci

  odredita.

  VRSTE TERETNICE

  1. Teretnica za ukrcaj potpisuje je osobno brodar ili njegov agent u luci. Temeljem

  nje brodar moe naplatiti vozarinu i prije ukrcavanja tereta. Kad se ukrca teret,

  brodar izdaje teretnicu, a povlai teretnicu za ukrcaj.

  2. Luka teretnica brodar potvruje da robu primio u luci ukrcaja i da e je ukrcati

  u brod koji je ve u luci , u njoj se navodi ime broda.

  3. Skupna teretnica izdaje se krcatelju radi utede u trokovima. Brodar izdaje

  krcatelju jednu teretnicu za svu robu, raznih vlasnika i primatelja.

  4. Nalog za iskrcaj ako je teret morao biti ukrcan u razne brodove, ili ako su

  posrijedi razliite vrste robe, brodar i krcatelj imaju pravo zahtijevati da se za svaki

  brod, svaku vrstu robe izda posebna teretnica. Ako je izdana jedna teretnica , moe se

  podijeliti na posebne dionice nalogom za iskrcaj.

  a) brodar izdaje nalog za iskrcaj-nalog se prihvaa stavljanjem klauzule o pristanku

  b) imatelj izdaje nalog za iskrcaj bez sudjelovanja brodara

  Pristanak brodara je bitan uvjet valjanosti naloga za iskrcaj

  Ovlateni imatelj teretnice ona moe glasiti na ime, po naredbi, na donositelja

  1. TERETNICA NA IME za preuzimanje tereta ovlaten je u teretnici imenovani

  primatelj, a prava iz teretnice se mogu prenositi samo ugovorom o ustupanju. Prema

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  17 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  cesionaru brodar zadrava prigovore koje je imao prema imatelju

  2. TERETNICA PO NAREDBI pravo iz ove teretnice se prenosi INDOSAMENTOM

  naredbom:

  a) puni indosament-sadri izjavu o prijenosu i naziv osobe na koju se pravo prenosi,

  potpis prenositelja, ako nije oznaen imatelj, krcatelj odluuje o prijenosu.

  b) bjanko indosament-sadri potpis indosanta (samo potpis)

  c) indosament donositelja sadri potpis donositelja i na njega se odnosi

  3. TERETNICA NA DONOSITELJA prenosi se obinom predajom

  Teretnica po naredbi i na donositelja su tzv. Negocijabilne ili prenosne teretnice.

  Brodar je duan predati teret imatelju teretnice, a imatelj zahtijevati ukrcanje tereta.

  Primjedbe u teretnici brodar mora unijeti u teretnicu podatke koje je dobio

  pismenom naredbom od krcatelja. Postoji li opravdana sumnja da podaci koje je

  naveo krcatelj o vrsti tereta nisu toni ili potpuni, a ako nema razumne mogunosti

  provjere tih podataka pri ukrcavanju, brodar moe unijeti u teretnicu primjedbu s

  objanjenjem. Klauzule koje se u tom sluaju unose su: identitne i marginalne. Kad je

  rije o vanjskom izgledu i stanju tereta brodar ne unosi primjedbe kojima se ograuje

  u pogledu podataka koje je dao krcatelj. Kad je teretnica ista, brodar treoj osobi

  koja je u dobroj vjeri ne moe dokazivati da teret nije primio onako kako izlazi iz

  podataka. Kada brodar unese primjedbe pretpostavlja se da je teret preuzeo onako

  kako ga je predao primatelju. Neista teretnica stvara potekoe u poslovnom,

  robnom i kreditnom poslovanju. Brodar moe koristiti i jamano ili garantno pismo

  njime se krcatelj obvezuje naknaditi tetu brodaru. Prema treim osobama ovo pismo

  nema nikada i nikakav uinak. Ako je rije o prijevoznom sporazumu stranaka i

  pismo nije valjano jer se ne slae sa injeninim stanjem, tada brodar ima pravo

  regresa prema krcatelju za pretrpljenu tetu iz netonih podataka o teretu.

  Teretnica kao isprava u Konvenciji UN-a o prijevozu robe morem 1978

  Konvencija potvruje naelo da brodar mora izdati teretnicu samo na zahtjev

  krcatelja. Ona doputa da potpis moe biti vlastoruan, mehaniki, ili faksimil. U

  konvenciji je ureena dokazna snaga teretnice, ureena je problematika garantnih

  pisama to je sporazum kojim se krcatelj obvezuje da e brodaru naknaditi tetu jer

  je brodar izdao teretnicu, a nije unio napomenu o vanjskom stanju robe. Pismo je

  valjano osim kad brodar izostavi napomenu o robi namjeravajui prevariti treu

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  18 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  osobu.

  Tovarni list prijevozna isprava kojom vozar potvruje primitak robe. Najveu

  vanost ima u eljeznikom prometu, ona nije vrijednosni papir, glasi samo na ime.

  Konvencije predviaju osim tovarnog lista i prenosivi tovarni list ima funkciju koju

  ima i teretnica. Koristan je bio pokuaj afirmacije tovarnog lista putem jednoobraznih

  pravila Me. pomorskog odbora. Nae pravo nije prihvatilo temeljno pravilo-

  zakonska naela o prijevozu stvari morem, ne vae formalnopravno u postojanju

  teretnice.

  PREDAJA TERETA PRIMATELJU

  Brodar je duan predati teret primatelju u odreenoj luci.

  Primatelj je osoba ovlatena primiti stvari od brodara. Brodar teret predaje imatelju

  teretnice ako ona nije izdana, onda osobi ovlatenoj ugovorom o prijevozu. Ako nije

  izdana teretnica ni odreen primatelj, onda brodar predaje naruitelju. Primatelj

  treba iskazati samo volju da bude primatelj. Ona se izraava traenjem ili zahtjevom

  za predaju robe. Ako nije izdana teretnica primatelj moe zahtijevati preuzimanje

  tereta im stigne. Ako je izdano vie izvornih primjeraka teretnice i ako je netko od

  imatelja iskoristio svoje pravo, kako bi se izbjegle neugodne posljedice za brodara,

  ostali primjerci gube vanost za brodara, ne obvezuju ga, to je tzv. Kasatorna

  klauzula. Ako je ovlaten od naruitelja, primatelj moe traiti teret prije dolaska u

  luku.

  Preuzimanje tereta i pravno znaenje ulaganja prigovora

  Brodar je duan predati teret koji je primio na brod, koji je naznaen u teretnici. Ako

  se pojavi nedostatak na robi, primatelj ima pravo na prigovor. Propisan je pisani oblik

  prigovora, mora se uputiti odmah po preuzimanju tereta. Za nedostatke koji su

  vidljivi golim okom prigovor se upuuje odmah pri preuzimanju tereta. Za

  nedostatke koji nisu tako uoljivi prigovor se upuuje u roku 3 dana. Ako je

  prigovor pravovaljano uloen pretpostavlja se da su navodi istiniti, a brodar moe

  dokazivati suprotno. Ako prigovor nije bio istinit ipak ostaje obveza brodara na

  predaju tereta. Da bi proizveo uinak, prigovor se mora predati ovlatenoj osobi,

  mora biti odreen, mora oznaavati po kojoj teretnici postoji manjak. Odredbe o

  prigovoru su relativno prisilne. Zabranjeno ih je ugovorom mijenjati na tetu

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  19 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  korisnika prijevoza.

  Po Hamburkoj konvenciji iz 1978. g. prigovor se moe uputiti i sutradan sve ako su

  mane vidljive . Za tete nastale zbog kanjenja potrebna je pismena obavijest tijekom

  60 dana. Ako se ovaj prigovor ne uputi u roku nastupa prekluzija.

  Predaja tereta na uvanje i predaja tereta smetnje pri predaji tereta:

  1. primatelj se nije javio

  2. primatelj se nije mogao nai

  3. primatelj nee preuzeti teret

  4. javilo se vie imatelja teretnice

  U ovim situacijama brodar trai upute od krcatelja ili naruitelja. Ako ne primi takvu

  uputu moe teret iskrcati i uvati ga. Ako se ne rijei stanje u roku 30 dana, brodar

  moe prodati dio tereta. Prodaja se obavlja javnim nadmetanjem. Iz svote dobivene

  prodajom tereta brodar namiruje trokove, a ostatak polae u sud.

  ODGOVORNOST BRODARA ZA TETE NA STVARIMA I ZA ZAKANJENJE

  Brodar odgovara za izvrenje dviju obveza:

  a) predaja tereta na odreditu u stanju, vrsti i koliini kako ga je primio

  odgovornost ex recepto, odgovara i iz teretnice ex scriptura

  b) predaja tereta bez zakanjenja

  Brodar odgovara za manjak tereta djelomini gubitak poiljke, kao i za oteenje

  tereta umanjenje vrijednosti tereta zbog negativne promjene.

  Osnova odgovornosti brodara on odgovara za svako oteenje ili manjak stvari, ako

  ne dokae da se to nije moglo ukloniti panjom urednog gospodara.

  - Odgovornost brodara za osobe koje za nj. rade za radnje i propuste zapovjednika

  broda, lanova posade, brodar odgovara kao i za svoje propuste, on odgovara i za

  nautike pogreke. Plovidba-tehniko upravljanje brodom, nautiko voenje broda

  kojim samostalno rukovodi zapovjednik uz pomo strunih osoba. 12

  On odgovara i za komercijalnu djelatnost uvanje tereta, kontrola broda. Ako je

  poar na brodu izazvao djelatnik, a ne brodar, onda ne odgovara.

  - Trajanje odgovornosti poinje preuzimanjem tereta, traje do predaje tereta

  Posebni sluajevi iskljuenja odgovornosti brodara

  1. via sila pomorska nezgoda, ratni dogaaji, pobune, nemiri

  2. sanitarna organizacija i druge mjere i radnje dravnih organa

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  20 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  3. radnje ili propust krcatelja on moe dokazivati suprotno

  4. obustava rada trajk masovno iskljuenje radnika koji sprijeavaju rad.

  Iskljuenje radnika s posla lock out slijedi zatvaranje poduzea povodom radnog

  spora. Na zakon prihvaa masovno iskljuenje radnika s posla.

  5. spaavanje ljudi i imovine na moru

  6. skretanje broda u sluaju spaavanja devijacija ako brod skrene s uobiajenog

  puta, ili puta koji je oznaen u ugovoru

  Opravdano skretanje s plovidbenog puta postoji u dva sluaja:

  a) spaavanjem ili pokuajem spaavanja ljudi na brodu, moru

  b) razumno skretanje iz drugih razloga

  7. prirodni gubitak u masi tereta ili oteenje koje nastaje zbog vlastite mane,

  skrivene mane ili posebne naravi tereta

  8. nedostatno pakiranje ili nejasne trajne oznake na teretu

  9. skrivene mane koje se ne mogu dunom panjom otkriti

  Ogranienje odgovornosti brodara brodar odgovara za teret do stvarne vrijednosti, ali

  ne vie od propisane granice. Konvencijom iz 1968. poviena granica odgovornosti na

  30 franaka po kg. Bruto mase, 10 000 fr. Po jedinici tereta. Po naem pravu brodar

  naknauje prometnu, trinu vrijednost robe. Brodar ne odgovara za tetu za

  oteenje, manjak tereta ni za zakanjenje za iznos vei od 666,67 obraunskih

  jedinica, odnosno 2 jedinice po kg.br. mase. Jedinica tereta je komad, metarska tona.

  Za rasuti teret kao jedinica uzima se mjera na osnovi koje su stranke ugovorile

  plaanje vozarine.

  Sluajevi u kojima brodar odgovara i veim iznosom od propisanog ogranienja:

  1. Sporazumno povienje granice odgovornosti tu je posrijedi sporazum naruitelja

  i brodara, time se titi korisnik prijevoza. Ako je izdana teretnica, a povienje nije u

  njoj naznaeno, onda nema pravni uinak prema brodaru.

  2. Sluaj kvalificirane krivnje brodara brodar odgovara neogranieno ako mu

  korisnik prijevoza dokae da je tetu prouzroio osobno u namjeri da je prouzroi. Iz

  krajnje nepanje, znajui da e teta nastupiti

  Na zakon je prihvatio Visbijska pravila brodar odgovara za punu tetu.

  Mijenjanje odredbe o odgovornosti u korist brodara - iako su ove odredbe relativno

  prisilne, na zakon u nekim situacijama doputa dispozitivnost:

  1. oteenje, manjak ili gubitak tereta nastali prije poetka ukrcavanja tereta

  2. teta zbog zakanjenja u ovom sluaju je doputena dispozitivnost, da toga nema

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  21 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  brodar bi zbog zakanjenja odgovarao za nastalu tetu

  3. prijevoz ivih ivotinja specifina roba koja doputa dispozitivnost

  4. prijevoz tereta koji je na temelju suglasnosti krcatelja smjeten na palubu

  Odgovornost brodara u prijevozu opasnog tereta zapovjednik broda moe ako to

  nije protivno vaeim propisima opasan teret u svako doba i bilo gdje iskrcati, uiniti

  ga bezopasnim, ali o tome mora obavijestiti brodara. Brodar ima pravo na naknadu

  tete. Ako se opasan teret prevozi s pristankom i znanjem brodara, brodari i

  naruitelji zajedniki snose rizik. Ako je ugroena sigurnost broda i okolia,

  zapovjednik je ovlaten iskrcati robu, a u tom sluaju brodar ima pravo na vozarinu.

  U naem pravu ako je teret ukrcan bez znanja brodara, ostaje pravo iskrcaja tereta, a

  zapovjednik moe iskrcati teret.

  VOZARINA ILI PREVOZNINA

  VOZARINA cijena ili svota koju je naruitelj kao protustranka obvezan platiti

  brodaru za prijevoz stvari, odnosno za iskoritavanje brodskog prostora.

  Visina vozarine ovisi o ponudi i potranji na svjetskom prostoru brodskog prometa

  Linijske konkurencije su sporazumi koji se zakljuuju izmeu brodara jedne ili vie

  drava to odravaju putnike pruge radi izbjegavanja meusobne konkurencije. Ako

  visina vozarine nije odreena ugovorom odreuje se prema prosjenom vozarinskom

  stavu, ne obuhvaa sve trokove tijekom putovanja.

  Naini raunanja vozarine:

  a) vozarina po jedinici tereta obraunava se po jedinici mase, obujma ili po broju

  komada. Ako roba nije oznaena, onda brodar odluuje o nainu. Ako se ukrca vie

  tereta nego to je ugovoreno, vozarina se razmjerno poveava, ako se ukrca manje

  tereta nego to je ugovoreno, vozarina se plaa za cijelu ugovorenu cijenu. Vozarina se

  moe sniziti ako se ukrca dio tereta odreenim brodskim ugovorom, a brodar je

  raspolagao neiskoritenim prostorom. Vozarina po vrijednosti ugovara se prilikom

  prijevoza manjih poiljaka velike vrijednosti, obraunava se u postotku od vrijednosti

  prevezenog tereta.

  b) Vozarina po jedinici vremena- obraunava se i plaa po jedinici vremena, neovisno

  o kvaliteti, kvantiteti, masi ili obujmu. Ugovara se po vremenu iskoritavanja broda,

  primjenjuje se u brodarskim ugovorima na vrijeme.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  22 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  c) Paualna vozarina ugovara se po jedinici brodskog prostora, kao cijena za

  iskoritavanje cijelog broda ili jednog njegovog dijela. Vozarina se plaa bez obzira jeli

  teret ukrcan ili nije, bez obzira na vrstu i koliinu tereta

  Dolazak tereta na odredite kao uvjet plaanja vozarine

  Vozarina se plaa samo za teret koji je prevezen i u odredinoj luci stavljen primatelju

  na raspolaganje. Vozarina se plaa tek nakon izvrenja djela. Ako je vozarina plaena

  unaprijed, a teret nije stigao, brodar treba vratiti vozarina.

  Brodar ima pravo na vozarinu: kad brod otputuje s neukrcanom potpunom koliinom

  robe, ako se teret vrati u mjesto ukrcaja jer je prijevoz takvog zabranjen.

  Vozarina prema korisno prevaljenom putu u sluaju brodoloma, zapljene, nemira,

  pobune, za spaeni teret brodaru pripada vozarina razmjerna korisno prevaljenom

  putu. Na zakon se opredijelio za tzv. Distaninu vozarinu brodar ima pravo na

  razmjernu vozarinu ovisno o tome koliko je prevalio puta.

  Obveznik na plaanje vozarine naruitelj je uvijek primarni dunik vozarine, koja se

  plaa u odredinoj luci i svih ostalih potraivanja brodara vezanih za prijevoz. Ta

  njegova obveza proizilazi iz ugovora. Njegova obveza ostaje, osim iznimno ako se

  primjenjuje CESSER klauzula koja ga oslobaa isplate nakon odlaska broda. Ako se

  teret preuzima temeljem teretnice, primatelj je duan platiti samo potraivanja

  navedena u teretnici. Ako primatelj ne plati vozarinu, brodar ima pravo zadranja

  tereta.

  PRIVILEGIJ NA STVARIMA UKRCANIM NA BRODU

  Privilegij ili zakonska zalona prava terete stvari koje su ukrcane na brodu. U

  trenutku nastanka privilegirane trabine stvari moraju biti ukrcane na brod.

  1. sudski trokovi - uinjeni u zajednikom interesu radi ouvanja stvari

  2. trabina na osnovi nagrade za spaavanje i doprinosa iz zajednikih havarija

  3. trabina iz ugovora o prijevozu ukljuuje trokove uskladitenja ukrcanih stvari.

  Kod privilegija se ne trai retencija ili zadranje stvari. Privilegiji na ukrcanim

  stvarima prestaju u ovim sluajevima:

  1. kada prestane trabina osigurana privilegijom

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  23 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  2. prodajom stvari u ovrnom ili steajnom postupku

  3. ako vjerovnik ne zatrai izdavanje privremene mjere kod nadlenog suda u roku od

  15 dana od dana kada su stvari ukrcane

  4. proglaenjem stvari pomorskim plijenom ili ratnim plijenom na moru.

  PRESTANAK UGOVORA O PRIJEVOZU STVARI MOREM

  Ugovor o prijevozu stvari morem redovito prestaje njegovim izvrenjem, ali on moe

  prestati i prije nego to je ispunjen, nastupom odreenih okolnosti.

  1. PRESTANAK UGOVORA PO SILI ZAKONA- ugovor o prijevozu stvari automatski

  prestaje vrijediti kada je njegovo izvrenje trajno omogueno djelovanjem vie sile.

  2. PRESTANAK UGOVORA ODUSTAJANJEM JEDNE OD UGOVORNIH STRANA

  Zbog djelovanja vie sile izvrenje ugovora o prijevozu stvari moe biti onemogueno

  za krae ili dulje vrijeme. Ako prestane ugovor po sili zakona, brodar ima pravo na

  naknadu trokova u svezi s iskrcavanjem.

  Brodar moe odustati ako:

  a) prekostojnice nisu plaene, a teret ne daje osiguranje na izvravanje potraivanja

  b) ako vozarina kod brodskog ugovora na vrijeme nije plaena u roku dospjelosti

  c) prestanak ugovora jednostranim odustankom naruitelja

  Ovim nainom je zatien naruitelj koji je ponekad prisiljen raskinuti ugovor. Kada

  je ugovoren prijevoz cijelim brodom, naruitelj moe odustati od ugovora do svretka

  ukrcavanja. Kada je ugovoren prijevoz razmjernim dijelom broda naruitelj moe

  odustati od ugovora prije poetka ukrcavanja ako plati vozarinu. Ako je izdana

  teretnica, naruitelj odustankom mora vratiti sve primjere teretnice.

  UGOVOR O PRIJEVOZU PUTNIKA I PRTLJAGE

  Putnik je osoba koja se prevozi brodom temeljem ugovora o prijevozu, ili koja prati

  vozilo ili ive ivotinje koje se prevoze temeljem ugovora o prijevozu stvari. Putnika

  koji nema putnu kartu, brodar moe iskrcati i platit e dvostruku prevozninu.

  Ugovorom o prijevozu putnika brodar se obvezuje da e prevesti jednog ili vie

  putnika, a naruitelj da e platiti prevozninu.

  Stvarni brodar- osoba razliita od brodara koja stvarno obavlja prijevoz u cjelosti, a

  moe biti i vlasnik broda

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  24 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  Naruitelj osoba kojoj se brodar obvezuje prevesti putnike

  Obveze brodara iz ugovora o prijevozu mogu biti glavne i sporedne

  Glavne- ouvanje putnikovog tjelesnog integriteta i njegov prijevoz, to je osiguranje

  minimalnog prikladnog prostora, odranje reda plovidbe, pravodoban polazak

  Sporedne nisu nune za izvrenje prijevoza, a poduzimaju se u tijeku putovanja.

  Brodar je duan putniku izdati putnu kartu na njegov zahtjev-prigovor mogu pri

  izdavanju.

  Putnik moe odustati od ugovora, zakanjenjem poetka putovanja ili ako doe do

  prekida putovanja, a on traje vie od 12 h., putnik ima pravo:

  1. zahtijevati da ga brodar preveze do mjesta odredita zajedno sa prtljagom

  2. zahtijevati da ga brodar vrati u polaznu luku

  3. odustati od ugovora i traiti povrat prevoznine

  Brodar odgovara za povredu putnikova tjelesnog integriteta, na osnovi dokazane

  krivnje, osim ako je to nastalo usljed sudara ili brodoloma. Na jednom putovanju

  brodar odgovara do zakonske granice 46.666 obraunskih jedinica SPV-a. Norme o

  odgovornosti brodara su prisilnog karaktera.

  Slijepi putnik to je osoba koja nije s brodarom zakljuila ugovor o prijevozu, ne eli

  platiti prevozninu i skriva se na brodu, neovlateno i potajno je na brodu.

  Prema konvenciji 1957 takva bi osobu zapovjednik mogao predati vlasti u prvoj luci.

  Putnik bez putne karte plaa dvostruku prevozninu.

  Prijevoz putnika 1961 Atenska konvencija o prijevozu putnika u kojoj je propisana

  krajnja granica odgovornosti za smrt putnika 700.000 franaka po prijevozu

  1976 diplomatska konvencija u Londonu cilj joj je bio da zlatnu klauzulu zamijeni

  SPV-om.

  Prijevoz prtljage Prtljaga je svaka stvar, ukljuujui i vozila, osim :

  - stvari i vozila koja se prevoze na temelju ugovora o zakupu, na temelju teretnice

  - osim ivih ivotinja. Runa prtljaga je ona koju putnik ima u kabini. Za prtljagu

  primljenu na prijevoz brodar je duan izdati prtljanicu to je potvrda da je brodar

  primio prtljagu na uvanje i prijevoz, pretpostavlja se istinit.

  Brodar odgovara za oteenje, manjak i za zakanjenje njezine predaje putniku.

  Prijevoz rune prtljage obuhvaa razdoblje za koje se putnik nalazi na brodu. Za

  runu prtljagu brodar odgovara po istim naelima kao i za povredu tjelesnog

  integriteta. Ako je rije o predanoj prtljazi krivnja se uvijek predmnjeva, dok se ne

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  25 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  dokae suprotno. Odgovornost je ograniena: za runu prtljagu 833 obraunate

  jedinice , 3333 za ostalih 18 000

  teta zbog zakanjenja prtljage je materijalna teta prouzroena time to prtljaga nije

  uruena putniku u razumnom roku. Putnik je duan uputiti pisani prigovor brodaru u

  sluaju kada je posrijedi vidljiva teta za runu prtljagu. Brodar ima pravo zadranja

  ili prodaje prtljage da namiri svoja potraivanja.

  UGOVOR O TEGLENJU

  Ugovorom o teglenju brodar tegljaa se obvezuje da svojim brodom tegli drugi brod

  do odreenog mjesta, a brodar se obvezuje na plaanje tegljarine. Visina je ugovorna.

  Teglenje moe biti: luko i izvanluko, dobrovoljno i obvezno.

  Brodar je duan brinuti se o ouvanju tereta na tegljenom brodu. Akcija spaavanja

  tegljaem se moe ostvariti ako je brod u pogibelji. Brodar ima pravo na nagradu. Ako

  takva nagrada njemu inae pripada onda se ona moe ugovorom iskljuiti. Ako je

  brod tegljaa kriv za neuspjeh tegljenja onda nema pravo na tegljarinu.

  PRIJEVOZ U KOJEM SUDJELUJE VIE PRIJEVOZNIKA

  U suvremenoj praksi jedan prijevoznik esto ne moe obaviti cijelu prijevoznu uslugu.

  Tada je za izvrenje prijevoza potrebno organizirati vie prijevoznika. Prijevoznici

  mogu sudjelovati u prijevozu stvari kada nisu u pravnom odnosu. Korisnik prijevoza

  sa svakim od njih zakljuuje ugovor samostalno. Prijevoznici se mogu obvezati da e

  stvari prevesti samo do odreene toke. On moe preuzeti obvezu prijevoza do

  odredita, a u pojedinim fazama prijevoza samovoljno se sluiti drugim prijevozima

  to je jedinstveni prijevoz uz sudjelovanje prijevoznika.

  Ovakav oblik prijevoza moe biti:

  1. Izravan ili uzastopan u njemu sudjeluje vie prijevoznika iste grane prometa

  2. mjeoviti u njemu sudjeluju prijevoznici razliitih grana prometa

  Izravni prijevoz stvari izravna teretnica - ona ima osobine redovitih teretnica

  Jedan primjerak izravne teretnice mora pratiti robu, brodar je zajedno s teretom

  predaje daljnjem brodaru. Brodar koji je sklopio ugovor mora odgovarati jer se

  ugovorom obvezao na to. Svaki brodar odgovara za svoju dionicu puta. Brodar koji je

  sklopio ugovor o izravnom prijevozu, brodar koji je izdao teretnicu i onaj koji je

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  26 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  predao teret primatelju odgovaraju solidarno za cijeli put. Za tetu prouzroenu

  zakanjenjem odgovaraju: brodar koji je sklopio ugovor i onaj koji je predao teret

  primatelju. Onaj koji je podmirio trabine ima pravo regresa od drugih.

  Izravni prijevoz putnika i prtljage Brodar koji ugovori ovakav prijevoz mora izdati

  izravnu putnu kartu za cijeli ugovoreni put, a ako je preuzeo prtljagu izdaje izravnu

  prtljanicu. Putniku odgovara brodar koji je ugovorio izravan prijevoz i brodar na

  ijem je dijelu puta teta nastala. Za tetu prouzroenu smru ili tjelesnom ozljedom

  putnika, solidarna je odgovornost. Brodar na ijem je dijelu puta nastala teta

  odgovara za runu prtljagu. Ovdje postoji pravo regresa.

  Mjeoviti prijevoz prijevoz brodovima i drugim sredstvima prijevoza. Brodar je

  duan pribaviti usluge ostalih brodara i zakljuiti ugovor o iduem prijevozu. Treba

  upotrijebiti panju dobrog gospodarstvenika. On odgovara putniku za svoj izbor.

  Meunarodni mjeoviti prijevoz stvari mora se odvijati u najmanje dvije grane

  prometa uz jedinstven ugovor za cijelu prijevoznu relaciju i jednu ispravu. Ovaj oblik

  prijevoza se moe urediti izvorima autonomnoga prometnoga prava ili unifikacijskim

  normama tu spadaju: kodificirana jedinstvena pravila ili autonomno formularno

  pravo. Za multinacionalni ili mjeoviti prijevoz stvari dovoljna su dva razliita naina

  prijevoza, odgovornost je usmjerena na jednu osobu , predvia se jedna prometna

  isprava, odgovara se po naelu pretpostavljene krivnje. Odgovornost je ograniena na

  8,33 SPV po kilogramu bruto mase . Povlasticom ogranieno se ne moe koristiti

  brodar ako je namjerno prouzroio tetu.

  ZAKUP BRODA

  Ugovorom o zakupu broda zakupodavatelj, kao osoba koja raspolae brodom, daje

  zakupoprimatelju odreeni brod na uporabu, uz plaanje zakupnine, na taj nain

  zakupoprimac stjee svojstvo brodara, ali to se odnosi na cijeli brod ne na razmjenu

  Zakupodavac je duan predati brod u stanju tako da se iskoritava prema namjeni.

  Jedno od glavnih prava je davanje naloga posadi. Ovaj ugovor mora biti u pisanom

  obliku inae nema pravni uinak. Ugovor na odreeno vrijeme moe se produiti

  samo sporazumom, a na neodreeno vrijeme moe se otkazati pismeno, najkasnije tri

  mjeseca unaprijed. Zakupoprimac snosi trokove pogona broda. Za tetu zbog

  nedostatka koji smanjuje sposobnost broda, odgovara zakupodavatelj. Zakupnina se

  plaa mjeseno unaprijed. Ako zakupoprimac ne vrati brod na vrijeme, za

  prekoraeno vrijeme treba platiti naknadu u visini dvostruke zakupnine. Ugovor o

  zakupu prestaje u sluaju propasti broda, trajne nesposobnosti za iskoritavanje.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  27 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  POMORSKE HAVARIJE

  Havarija je teta, kvar, u pomorskom smislu oznaava sva oteenja i gubitke i

  izvanredne trokove koje pretrpi brod ili teret tijekom pomorskog pothvata. Mogu

  biti: havarije tete i havarije trokova, zajednike havarije i posebne havarije-prema

  okolnostima koje su prouzroile tetu.

  Zajednika havarija- imovina sudionika u pomorskom pothvatu, zajedniki je

  izloena opasnostima. U interesu je svih sudionika da se pothvat uspjeno zavri.

  Ponekad se imovina moe spasiti samo ako se namjerno poini teta.

  U havariji se utvruje DOPRINOS ILI KONTRIBUCIJA. Institut zajednike havarije

  je bio poznat ve u starome grkom pravu. Odredbe o zajednikim havarijama su

  dispozitivne naravi.

  Bitni element zajednike havarije su:

  1. Izvanredna rtva ili troak osnovni uvjet koji se kod zajednike havarije zahtijeva.

  Podnesene rtve, tete, trokovi moraju proizilaziti iz neredovitog tijeka plovidbe.

  2. Namjernost i razumnost ina-troak i teta moraju biti namjerno uinjeni.

  Zapovjednik broda odluuje o rtvama i trokovima radi zajednikog spasa broda.

  Zajedniku havariju ine rtve uinjene po naredbi zapovjednika. Izvanredna teta

  mora biti razumno podnesena.

  3. Zajednika pogibelj potrebno je da se brod i teret nalaze u zajednikoj pogibelji.

  Stvarna pogibelj ne mora biti ista za brod i za teret.

  4. Zajedniki spas ine zajednike havarije, mora se poduzeti radi zajednikog spasa

  broda i tereta, rtve i trokovi mogu imati zajedniku korist za brod i teret. Za

  zajedniku havariju priznaju se samo gubici i trokovi koji su podneseni za zajedniki

  spas broda i tereta, a ne i oni nakon postignutog spasa.

  Krivnja jednog od sudionika i zajednika krivnja nedvojbeno je da nema zajednike

  havarije ako izvanredna teta nije razborito podnesena.

  Tipine tete na teretu ili brodu

  a) bacanje tereta u more zapovjednik broda u pogibelji odluivao je koji e teret i

  kako izbaciti. Najprije je izbacivao teret bez teretnice, pa onaj iz skladita. Teret

  ukrcan na palubu je zajednika havarija ako ga priznaju trgovaki obiaji. Ako je teret

  baen u interesu jedne stranke, nema havarije.

  b) Gaenje poara poar je posebna havarija, nastaje viom silom ili neijom

  krivnjom. tete koje nastanu nakon poara ine zajedniku havariju.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  28 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  c) Hotimino nasukavanje i odsukavanje nasukanog broda

  Ako je zapovjednik namjerno nasukao brod, spas interesa ini zajedniku havariju.

  tete nastale pri hotiminom nasukavanju ne ubrajaju se, ostale jesu

  d) Normalna upotreba stroja-u zajednike havarije ubrajaju se samo one tete na

  strojevima koje su uinjene u namjeri da se brod u pogibelji oslobodi

  e) Upotreba tereta, brodske opreme i zaliha ako se brodska oprema i zalihe

  upotrijebe kao pogonski materijal, priznaje se kao zajednika havarija.

  Izvanredni trokovi

  a) Trokovi u luci sklonita luka sklonita je ona luka u koju je brod zbog

  pretrpljene nesree prisiljen nepredvieno stati kako bi obavio popravke i nastavio

  putovanje ili se sklonio zbog sigurnosti i ouvanja broda i tereta. Ako nastanu

  nezgode radi zajednikog spasa svih interesa, zapovjednik je ponekad prisiljen

  skloniti se u luku najpovoljniju za brod. Kao zajednika havarija nee biti priznati

  kvarovi koji nisu ugrozili sigurnost broda. Pomicanje tereta se priznaje kao havarija

  ako je potrebno radi sigurnog putovanja.

  b) Trokovi spaavanja zajednika havarija postoji ako su akcije spaavanja

  poduzete radi zatite od opasnosti imovine obuhvaene zajednikim pomorskim

  pothvatom.

  c) Supstituirani trokovi oni ne spadaju u zajedniku havariju, ali se ipak priznaju

  kao havarija jer su podneseni umjesto drugih trokova koji predstavljaju havariju, tj.

  Oni su supstitucija tim trokovima.

  d) Ostali trokovi trokovi zbog gubitka vozarine i svi ostali koji nisu konkretni

  Likvidacija zajednike havarije provodi je likvidator zajednikih havarija

  1. kronoloki prikaz dogaaja prikupljaju se podaci koji e kasnije posluiti u

  postupku doprinosa sudionika u pomorskom pothvatu u havariji. Prikazuje se

  havarijska obveznica i druga jamstva, procjene vjetaka.

  2. pravni prikaz analizira se teretnica koja se odnosi na zajedniku havariju

  3. diobna osnova diobna masa se sastoji od popisa vjerovnike mase i dunike

  mase, njihove ukupne vrijednosti i postotak doprinosa.

  Doprinosi u zajednikoj havariji

  a) Vjerovnika masa ini je imovina oteena inom zajednike havarije, trokovi i

  trokovi likvidacije. Vrijednost broda se odreuje prema vrijednostima u vrijeme i u

  luci gdje se zavrava zajedniki pothvat. Trokovi popravka broda koji ulaze u

  vjerovniku masu nisu podloni oblicima po naelu novo za staro, osim ako je brod

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  29 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  stariji od 15 godina.. Odbici se odreuju prema starosti broda raunajui od 31.12.

  one godine u kojoj je gradnja broda zavrena pa do havarije. Ako je posrijedi potpuni

  gubitak broda , iznos koji ulazi u vjerovniku masu, odreuje se prema procijenjenoj

  vrijednosti broda u neoteenu stanju. U havariju se priznaje provizija od 2 % na

  izdatke, osim za osobne dohotke i izdravanje posade, koji nisu nadoknaeni tijekom

  putovanja.

  b) Dunika masa sve vrijednosti koje su se nale u pogibelji u trenutku havarije. U

  duniku masu ulazi brod s neto vrijednou na zavretku plovidbenog pothvata,

  vozarina od koje se odbijaju trokovi, vrijednost svih teta na brodu i tereta. Dunika

  masa ne obuhvaa predmete za osobnu upotrebu i prtljagu putnika za koju nije

  izdana teretnica. Koeficijent doprinosa dobijemo ako vjerovniku masu podijelimo s

  dunikom.

  Zajednika havarija jamstva i isprave kao sigurnost za isplatu potraivanja

  vjerovnicima pripada pravo retencije tereta.

  HAVARIJSKA OBVEZNICA najstariji oblik isprave o jamstvu za doprinos u havariji

  DODATNA JAMSTVA polaganje gotovog novca ili bankovno jamstvo. Ovi se oblici

  koriste uz potpisivanje havarijske obveznice od ovlatenika tereta, u obliku brzojava.

  AVERAGE UNDERTAKING isprava koja se izdaje bez prethodnog potpisa

  ovlatenika

  NON SEPARATION AGREEMENT- glavna mu je svrha da se otpremanjem tereta do

  krajnjeg odredita drugim brodom ne mijenjaju prava i obveze stranaka. Na

  pomorski zakon prihvaa da brodar ima pravo zadrati teret koji ulazi u duniku

  masu dok ne dobije jamstvo da e mu dunik isplatiti dio doprinosa to ga tereti u

  zajednikoj havariji

  Praktiki postupa zapovjednika broda nakon zajednike havarije

  Zakonska obveza zapovjednika broda je da posljedice havarije najkasnije u roku 24

  sata ubiljei u brodski dnevnik. U lukoj kapetaniji treba u roku 24 sata nakon

  dolaska broda u luku podnijeti prijavu pomorske nezgode. Zapovjednikova je dunost

  i utvrivanje moguih oteenja broda, on se mora pobrinuti i oko nabavke jamstva

  za doprinos u zajednikoj havariji. U suglasnosti s brodarom odabire se mjesto

  popravka broda.

  Posebna havarija to su svi izvanredni trokovi koje pretrpi brod ili teret, kao i sve

  tete koje zadese brod sluajem, viom silom, nemarnou. Posebnu havariju ne

  izaziva namjerno zapovjednik broda radi spasa broda. Snosi je stranka na ijoj je

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  30 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  imovini havarija nastala bez prava na doprinos. Brodar nadoknauje tetu korisniku

  prijevoza ako je skrivio oteenje.

  SUDAR BRODOVA

  Sudar brodova je dogaaj u kojem jedan brod ili vie brodova izravnim dodirom ili

  neizravno prouzroi tetu drugom brodu, odnosno imovini i osobama na brodu.

  a) SRAZ ILI IZRAVNI SUDAR stvarni sudar izmeu dvaju ili vie brodova , kada se

  dodirnu trupom ili pojedinim dijelovima svoje opreme.

  b) NEIZRAVNI SUDAR jedan brod plovi prevelikom brzinom pravei valove i tako

  nanese tetu drugome brodu privezanom uz obalu. Odredbe o sudaru se primjenjuju

  na odgovornost za tetu koju jedan brod prouzroi drugome brodu zbog obavljanja

  manevra iako nije bilo stvarnog sudara.

  Naknada tete u sluaju sudara- primjenjuje se naelo dokazane krivnje. Ako je teta

  prouzroena krivnjom dvaju ili vie brodova, svaki odgovara razmjerno svojoj krivnji,

  taj razmjer ocjenjuje sud ili arbitraa (70+30%), a ako se omjer krivnje ne moe

  utvrditi, dijeli se na jednake dijelove (50+50%). U sluaju tete nastale sudarom

  naknauje se stvarna teta i izmakli dobitak. Brodar odgovara prema naelima o

  opem ogranienju svoje odgovornosti. Kod materijalne tete nema solidarne

  odgovornosti. Ako je nastupila ozljeda ili smrt solidarno odgovaraju brodovi ijom je

  krivnjom dolo do sudara. Ako je tetu prouzroila via sila tetu snosi oteenik.

  Praktiki postupak zapovjednika u sluaju sudara u sluaju sudara zapovjednik

  broda je duan poduzeti spaavanje drugog broda s kojim se sudario, duan je brodu

  s kojim se sudario priopiti ime i luku upisa broda kojim zapovijeda, ime posljednje

  luke iz koje je isplovio i ime luke u koju plovi. Sve podatke bi trebao unijeti u

  neslubeni pismeni podsjetnik, mora obavijestiti brodara o svemu.

  Meunarodni izvori prava - 1910 je donesena meunarodna konvencija za

  izjednaavanje pravila o sudaru brodova 1952 meunarodna konvencija za

  izjednaavanje pravila o kaznenoj nadlenosti za sudar i plovidbene nezgode. 1972

  konvencija o me. pravilima za izbjegavanje sudara na moru. LISABONSKA

  PRAVILA 1987 skup jednoobrazno usuglaenih normi u sluaju tete kod sudara

  brodova.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  31 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  SPAAVANJE

  Spaavanje je svaka potrebna i korisna pomo pruena imovini i osobama koje se

  nalaze u opasnosti na moru. Opasnost mora ugroavati ivote osoba i prijetiti gubitku

  imovine . Spaavanje je samo ona djelatnost koja ima koristan rezultat moe biti

  potpun i djelomian. Spaavanje osoba to je pravna obveza spaavanja.

  Zapovjednik broda koji dozna da su osobe u opasnosti duan je krenuti im u pomo

  najveom brzinom.

  Razlozi koji oslobaaju zapovjednika da krene u spaavanje osoba:

  a) ako bi poduzimanje tog ina predstavljalo ozbiljnu opasnost za brod

  b) ako dozna da je drugi brod krenuo u spaavanje

  c) ako od zapovjednika broda u pogibelji dozna da pomo vie nije potrebna

  Spaavanje imovine to je spaavanje brodova i stvari s brodova. Spaavatelj je

  duan pri spaavanju upotrijebiti dunu panju dobrog privrednika. Zapovjednik je

  duan suraivati sa spaavateljem.

  Spaavatelj je brodar broda koji je poduzeo spaavanje i lanovi posade.

  Nagrada za spaavanje prema konvenciji iz 1910 za spaavanje osoba ne duguje se

  nagrada. Visina nagrade ne moe biti via od vrijednosti broda. Iznos nagrade stranke

  mogu ugovoriti, ako nisu ugovorile, odluuje sud.

  Uzima se u obzir:

  1. spaena vrijednost broda i stvari s broda

  2. vjetine i napori spaavatelja

  3. opseg postignutog uspjeha

  4. priroda i stupanj opasnosti

  5. rizik odgovornosti i drugi rizici

  6. brzina pruenih usluga

  7. djelotvornost opreme spaavatelja

  8. utroeno vrijeme, uloene trokove i gubitke spaavatelja

  Sud moe smanjiti nagradu spaavateljima ako su svojom krivnjom izazvali potrebu

  spaavanja. Ako spaavatelj spaava protivno naredbi zapovjednika, nema pravo na

  nagradu.

  Posebna naknada uvedena konvencijom iz 1989. Da bi se pristupilo odmjeravanju

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  32 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  posebne naknade , trai se ispunjenje dvaju zahtjeva :

  1. spaavatelj mora obaviti operaciju spaavanja ako teret prijeti morskom okoliu

  2. spaavatelj nije uspio u spaavanju, jer nije spasio imovinu

  Spaavatelj ne smije biti nemaran u sprjeavanju ili umanjenju tete za okoli.

  Dunost zapovjednika broda:

  Mora izbjegavati prizivanje drugog broda u pomo, treba izvijestiti brodara o

  operaciji spaavanja. Kod svake komplicirane i dugotrajne akcije spaavanja

  zapovjedniku se preporuuje da vodi kronoloke biljeke o tijeku spaavanja. Luku

  kapetaniju mora obavijestiti o nezgodi. Nakon spaavanja treba utvrditi trokove i

  napraviti saeti izvjetaj.

  Konvencija o trajanju i spaavanju i prirunik MERSAR 1979 u Hamburgu

  izglasana je me. konvencija o spaavanju na moru. Konvencija je usvojila 8

  rezolucija, a jedna od njih je preporuka dravama da upotrebljavaju i prirunike

  vezane za tu materiju koji se zove MERSAR I IMOSAR

  MERSAR :

  1. postupanje broda u nevolji

  2. koordinacija spaavanja i traganja

  3. postupanje broda koji prua pomo, prima pozive, djeluje u nezgodi.

  Osobito je vano poglavlje o planiranju u voenju traganja

  IMOSAR organizacija slube za traganje i spaavanje, praktine postupke sudionika

  VAENJE POTONULIH STVARI

  Potonulom se smatra stvar koja je stalno i potpuno pod vodom.. Potonulu stvar moe

  vaditi domaa ili strana osoba koja na osnovi imovinskog prava ima pravo raspolagati

  tom stvari to je ovlatena osoba. Ako potonula stvar moe prouzroiti smetnje ili

  opasnosti u plovidbi, ,kapetanija e ovlatenoj osobi narediti da u primjerenom roku

  izvadi potonulu stvar. Ako kapetaniji nije poznata ta osoba, vaenje moe poduzeti

  ovlateni krivini organ. Ako su za vaenje potonule stvari potrebna osobita nautika

  i tel. sredstva i osobita strunost, ovlatena osoba moe vaditi potonulu stvar, samo

  pomou domae ili strane fizike ili pravne osobe.

  Imovinskopravni odnosi u svezi sa vaenjem potonule stvari-potonula stvar na kojoj

  postoji pravo vlasnitva , a ne izvadi se u roku 10 g.od dana kada je potonula postaje

  vlasnitvo RH. Izvoa radova koji vadi potonulu stvar na temelju odluke nadlenog

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  33 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  organa odgovara za tetu koju prouzroi svojim radom ako ne dokae da se teta nije

  mogla izbjei upotrebom dune panje-odgovara po naelu pretpostavljene krivnje .

  Ako je rije o samovoljnom vaenju, bez odluke nadlenog organa, tada za

  prouzroenu tetu izvoa radova uvijek odgovara. On ima pravo naknade za vaenje.

  Izvoa radova ima pravo zaloga na izvoenoj potonuloj stvari.

  IZVANUGOVORNA ODGOVORNOST VLASNIKA BRODA I BRODARA

  1. Odgovornost za smrt i tjelesne ozljede

  Za smrt i tjelesne ozljede kupaa i drugih osoba na moru, koje prouzroi brod,

  odgovara vlasnik broda, brodar i osoba koja u tom trenutku upravlja brodom. Ako im

  je brod protupravno oduzet, tada ne odgovaraju. Temelj odgovornosti ovisi o

  podruju gdje je tetni dogaaj nastupio. Odgovornost postoji uvijek ako je ozljeda i

  smrt nastupila na podruju proglaenom kupalitem. Propisana je vrlo stroga

  objektivna odgovornost. Ako je prouzroena u luci onda se odgovara po naelu

  dokazane krivnje. Ako je smrt nastupila na podruju u kojemu se zabranjuje pojedini

  naini plovidbe-odgovornost je apsolutno objektivna

  2. Odgovornost za oteenje stvari i oneienje okolia

  Odnosi se na odgovornost broda za tetu koju nanese operativnim obalama,

  lukobranima, lukim ureajima i postrojenjima, plutajuim objektima, odgovornost

  broda za tete od izlijevanja ili izbacivanja opasnih tvari i tetnih za okoli

  odgovornost je kauzalna.

  3. Odgovornost za oneienje od broda izlijevanjem ulja 1969 je donesena

  meunarodna konvencija o ovom obliku odgovornosti.

  Za materijalne tete treima odgovara brodovlasnik na temelju stroge kauzalne

  odgovornosti.

  Brodovlasnik se moe osloboditi odgovornosti ako dokae da:

  a) teta od oneienja nastala ratom, neprijateljstvima i prirodnom pojavom

  b) da je teta rezultat namjernog djelovanja tree osobe

  c) da teta u cijelosti potjee od drugog tetnog postupka

  Odgovornost brodovlasnika je ograniena visinom do odreene visine SPV-a

  Konvencija iz 1969 predvia obvezno osiguranje odgovornosti brodovlasnika. On je

  duan pribaviti potvrdu da je osigurao svoju odgovornost. Kopija potvrde se prilae

  upisniku brodova. Ova konvencija daje pravo da oteeni podnese tubu izravno

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  34 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  protiv osiguratelja.

  Obveza osiguranja se odnosi na tankere koji prevoze vie od 2000 tona nafte.

  1. Protokol iz 1984 unosi promjene u definiciji broda plovila na moru sagraena za

  prijevoz nafte u rasutom stanju. Ova konvencija se primjenjuje i za vrijeme putovanja

  praznog tankera, ako je prazan nakon prijevoza i iskrcaja nafte.

  2. Konvencija iz 1969 definira naftu sva postojana ugljikovodikova mineralna ulja,

  osobito sirovu naftu, teko dizelsko ulje i mazivo ulje.

  3. Intervencija protokola-opisuje tetu zbog oneienja i ona predstavlja:

  a) svaki gubitak ili oteenje nastalo izvan broda zbog izbacivanja nafte s broda

  b) trokovi zatitnih mjera i daljnje oteenje nastalo poduzimanjem ovih mjera

  4. Protokol 1984 dogaaj svaka injenica ili skup injenica istoga podrijetla koje

  izazivaju tetu od oneienja ili stvaraju veliku prijetnju nastanku tete.

  5. Konvencija 1969 primjenjuje se na tetu nastalu zbog oneienja prouzroenu

  na podruju drave ugovarateljice, ukljuujui njezino teritorijalno more i u

  iskljuivom gospodarskom pojasu ako ga je drava proglasila.

  6. Brodovlasnik nema pravo naknade tete protiv osoba: slubenika ili punomonika,

  naruitelja ugovora o prijevozu, osobe koja spaava brod s pristankom vlasnika,

  osobe koje poduzima zatitne mjere svih slubenika

  7. Protokol 1984 osnovni razlog njegova donoenja je bio povienje granice

  odgovornosti brodovlasnika. Vlasnik broda ima pravo ograniiti svoju odgovornost po

  dogaaju 3 milijuna obraun. jedinica za brod preko 5 tona. Osnova za ogranienje

  odgovornosti je tonaa broda.

  Vlasnik mora, ako se eli okoristiti ogranienjem osnovati fond u visini ukupne

  odgovornosti kod suda ili drugog nadlenog organa jedne od drava ugovarateljica.

  Taj se fond osniva polaganjem svote, bankovnog jamstva koje priznaje zakonodavstvo

  drave ugovarateljice ili sud smatra dostatnim.

  8. Osnivanje Meunarodnog fonda za naknadu tete od oneienja naftom .

  1976 u Londonu je donesena meunarodna konvencija o odgovornosti i naknadi tete

  u svezi s prijevozom opasnih i tetnih tvari morem, ova e konvencija stupiti na

  snagu:

  - ako je prihvati najmanje 12 drava (ukljuujui 4 s 2 milijuna bruto tona)

  - osobe koje doprinose Fondu su u prethodnoj godini primile ukupnu koliinu od 40

  tona tereta koje podlijeu doprinosu na opi raun.

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  35 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA

  ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA ZA PRAVOVREMENI POETAK PUTOVANJA,

  PREKID I ZAKANJENJE U PRIJEVOZU PUTNIKA

  ZOO sadri ugovorne odredbe o prijevozu osoba. Tim ugovorima se obvezuje

  prijevoznik da preveze na odreeno mjesto neku osobu, koja se obvezuje prijevozniku

  na plaanje naknade. U zranom prometu prijevoznik se obvezuje prevesti putnika od

  mjesta polaska do mjesta odredita u vrijeme predvieno redom letenja, a putnik

  plaa prevozninu. Ugovorne strane su prijevoznik i putnik, bitni element ugovora je

  odreivanje prijevoznog puta i obveza plaanja obavljenog prijevoza prevoznina.

  Obveze prijevoznika mogu biti glavne i sporedne

  GLAVNE OBVEZE ouvanje putnikova tjelesnog integriteta i njegov prijevoz. On

  treba osigurati minimum prikladnog prostora u vozilu i davanje hrane. Tu jo spada i

  pravodobni poetak putovanja, pravodobni dolazak na odredite

  SPOREDNE OBVEZE poduzimaju se tijekom putovanja, a nisu nune za izvrenje

  prijevoza. Ako putnik ne stigne na vrijeme, nastaje zakanjenje u prijevozu. Ako je

  odgovoran prijevoznik, duan je naknaditi svaku tetu za koju putnik dokae da mu je

  prouzrokovana zakanjenjem (stvarna teta i izmakla korist)

  Prijevoznik nee odgovarati za nepredvidive , izvanredne tete. Prema ZOO_u

  prijevoznik odgovara za tetu koju putnik pretrpi zbog zakanjenja, osim ako ga je

  uzrokovao neotklonjiv uzrok. Tu je potrebno postupati sa poveanom panjom,

  panjom dobrog strunjaka. Onda nema odgovornosti. Takvu je panju duan

  dokazati prijevoznik, on odgovara presumiranom krivnjom. Kod zakanjenja se

  dozvoljava sloboda ugovaranja, kod povrede tjelesnog integriteta primjenjuju se

  prisilne odredbe.

  PRIJEVOZ PUTNIKA U POMORSKOJ I UNUTRANJOJ PLOVIDBI

  Zakon o pomorskoj i unutranjoj plovidbi regulira: odgovornost za zakanjenje

  poetka putovanja i odgovornost za prekid putovanja.

  1. Putnik moe odustati od ugovora ako brod ne zapone putovanje koje e se obaviti

  u granicama Jadranskog mora, odnosno unutranjih voda, jedan sat poslije

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  36 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  ugovorenog vremena i izvan tih granica u tijeku 12 sati ugovorom odreenim. Ako je

  putnik odustao ima pravo na povratak cijele prevoznine . Ako je do zakanjenja

  poetka putovanja dolo namjerno ili krajnjom nepanjom brodara, on je duan

  naknaditi tetu putniku. Namjeru dokazuje putnik.

  2. Ako brodom nije uzrokovano zakanjenje, poziva se na ogranienje odgovornosti.

  Ove odredbe nisu prisilne, stranke ih mogu slobodno ugovarati.

  3. Ako je u tijeku putovanja dolo do njegova prekida , koji traje vie od 12 h.u

  granicama Jadranskog mora ili 3 dana izvan tih granica, putnik uma pravo

  zahtijevati:

  a) da ga brodar drugim prijevoznim sredstvom preveze do odredita

  b) zahtijevati da ga brodar u primjerenom roku s prtljagom vrati u polaznu luku

  c) odustati od ugovora i traiti da mu brodar vrati prevozninu

  Ako su ti razlozi na strani putnika , ugovor prestaje bez prava na vraanje prevoznine.

  Ako putnik ne podnese pismeni zahtjev, gubi pravo traiti nastavak putovanja . Zakon

  je iskljuio odgovornost za zakanjenje dolaska, ali se to ipak moe ostvariti:

  1. stranke ga mogu ugovoriti

  2. primjenom naela savjesnosti i potenja

  Plovidbeni zakon pomorskom plovidbom smatra plovidbu koja se obavlja na moru,

  rijekama Jadranskog sliva do granica plovnosti s morske strane.

  VRSTE UGOVORA O PRIJEVOZU STVARI MOREM

  1. BRODARSKI brodar se obvezuje prevesti stvari cijelim brodom, razmjernim

  dijelom broda ili brodskim prostorom, sklapa se za jedno ili vie putovanja.

  2.VOZARSKI prestacija brodara je prijevoz pojedinih stvari. Prestacija svaki in

  koji je dunik na temelju obveznog odnosa duan izvriti vjerovniku, predmet obveze

  inidba.

  Ugovor mora biti u pismenom obliku. Podugovaranje-naruitelj moe ugovoriti s

  treom stranom (podnaruiteljem) ugovor o prijevozu stvari brodom . Naruitelj

  moe podugovarati samo ako je to brodskim ugovorom izriito predvieno.

  Plovidbeni zakon regulira prestanak ugovora po sili zakona ili odustankom

  stranaka. Svaki naruitelj moe odustati od ugovora prije poetka ukrcavanja, ako

  plati cijelu vozarinu, naknadu za prekostojnice i druge trokove. Brodar je duan

  obaviti putovanje u ugovorenom roku, a ako nije ugovoreno onda to treba biti u

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  37 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  primjerenom roku.

  PRIJEVOZNE ISPRAVE nakon zavrenog ukrcavanja brodar je duan krcatelju na

  njegov zahtjev izdati teretnicu. U unutranjoj plovidbi brodar ima pravo zahtijevati da

  se izda tovarni list, kao dokaz zakljuenja ugovora. U pomorskoj plovidbi brodar je

  duan krcatelju izdati vie izvornih teretnica , a u unutranjoj plovidbi izdaje se samo

  jedan primjerak teretnice. Teretnica mora sadravati oznaku da se radi o njoj radi

  razlikovanja s teretnim listom. Kada se utvrdi da podaci o teretu koje je krcatelj dao

  brodaru nisu toni ili da teret nije i dobrom stanju, brodar moe unijeti u teretnicu

  primjedbe. Brodar unosi primjedbe ako roba nije odvagana, odbrojena ili odmjerena.

  Kod iste teretnice (bez primjedbi) brodar treoj osobi ne moe dokazivati da teret

  nije primio onako kako proizilazi iz podataka u teretnici. Time se podrava naelo o

  teretnici kao vrijednosnom papiru koji ima neoborivu dokaznu snagu. Brodar

  odgovara za robu imatelju teretnice ako ovaj dokae da je teret predan onako kako je

  u teretnici naznaeno.

  TOVARNI LIST izdaje se u jednom primjerku uz potpis brodara i krcatelja. Tovarni

  list je dvostrana izjava, prati robu. Izdavanjem tovarnog lista pretpostavlja se da je

  sklopljen ugovor o prijevozu. U tovarnom listu je obvezna oznaka tvrtke, ime i adresa

  primatelja. Tovarni list glasi na ime. Podatke u tovarni list unosi krcatelj. Tovarni list

  nije vrijednosni papir, ne sadri primjerak brodara, nema neoborivu dokaznu snagu,

  tu uvijek vrijedi pravilo o pretpostavljenoj dokaznoj snazi.

  ODGOVORNOST BRODARA ZA TETE NA STVARIMA I ZA ZAKANJENJE

  Brodar je duan pravovaljano izvriti ugovor o prijevozu i u roku predati robu bez

  oteenja, manjka ili gubitka primatelju. Potrebno je utvrditi osnovu, opseg i visinu

  odgovornosti. Odredbe odgovornosti u nas su kogentne naravi. Ako se sumnja da je

  oteenje nastalo na podruju pomorske ili unutranje plovidbe, pretpostavlja se, dok

  brodar ne dokae suprotno, da su nastale tamo gdje se mogu primijeniti propisi

  najnepovoljniji za brodara.

  Ako se radi o mjeovitom prijevozu( dijelom u pomorskoj, dijelom u unutranjoj

  plovidbi) brodar odgovara po propisima luke gdje mora predati teret. Brodar

  odgovara u svakoj plovidbi, na osnovi pretpostavljene krivnje. Temeljna obveza

  brodara je osposobljavanje broda za plovidbu. Brodar dokazuje da je upotrijebio

 • WWW.BH-PRAVNICI.COM

  38 WWW.BH-PRAVNICI.COM

  dunu panju kod osposobljavanja broda. Brodar pomorskog broda duan je ulagati

  dunu panju do poetka putovanja. Brodar unutranje plovidbe ulae dunu panju

  za itavo vrijeme putovanja. Za radnje i propuste zapovjednika, lanova posade

  odgovara brodar kao za svoje. Pomorski brodar odgovara za tetu koja je na teretu

  uzrokovana poarom, ako se dokae da je poar skrivio osobnom radnjom ili

  propustom. ZOO propisuje objektivnu odgovornost prijevoznika za gubitak,

  oteenje, zakanjenje stvari.

  Prijevoznik je osloboen odgovornosti za izuzete sluajeve i posebne opasnosti.

  Prijevoznik odgovara na temelju injenice prouzrokovane tete osim u 3 sluaja:

  1. osloboen je odgovornosti za radnje korisnika prijevoza

  2. osloboen je ako dokae da je teta uzrokovana svojstvima iz same stvari

  3. osloboen je ako nastupi via sila vanjski nepredvidiv i neotklonjiv dogaaj

  IZUZETI SLUAJEVI

  1. skrivene mane broda ili nesposobnost za plovidbu

  2. via sila, pomorske nezgode, ratni dogaaji, nemiri, pobune, me. zloini

  3. sanitarna ogranienja i druge mjere dravnih organa

  4. radnje i propusti krcatelja ili osoba ovlatenih na raspolaganje teretom

  5. obustava rada, trajk, masovno iskljuenje radnika s posla

  6. spaavanje ili pokuaj spaavanja ljudi i imovine na moru

  7. skretanje broda prilikom spaavanja iz opravdanih razloga

  8. prirodni gubitak ili oteenje tereta

  9. nedovoljno pakiranje ili nedovoljno trajne oznake na teretu

  POSEBNE OPASNOSTI

  1. smjetaj tereta na palubi ako je tako ugovoreno i naznaeno u prijevoznoj ispravi

  2. pomanjkanje ili slabo stanje ambalae, tako da je teret oteen

  3. ukrcavanje tereta od strane krcatelja ili iskrcavanje od strane primatelja

  4. prijevoz u plombiranom skladitu, uz uvjet da ga je plombirao krcatelj

  5. narav robe koja je po svojstvima podlona oteenje

  6. prijevoz ivih ivotinja

  ZAKANJENJE granica odgovornosti za zakanjenje zasniva se na vozarini

  Brodar unutran